แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์

16,833 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
16,833
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
76
Actions
Shares
0
Downloads
135
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์

  1. 1. แบบทดสอบก่ อนเรียนเรื่อง การแต่ งคําประพันธ์
  2. 2. คําชีแจง ให้ นกเรี ยนเลือกคําตอบที่ถกต้ องที่สดเพียงข้ อเดียว แล้ วเขียน ้ ั ู ุหัวข้ อที่เลือกลงในกระดาษคําตอบ ( ข้ อละ ๑ คะแนน ) ๑. “ มัสมันแกงแก้ วตา ่ หอมยี่หร่ารสร้ อนแรง ชายใดได้ กลืนแกง แรงอยากให้ ใฝ่ ฝั นหา ยําใหญ่ใส่สารพัด วางจานจัดหลายเหลือตรา รสดีด้วยนํ ้าปลา ญี่ปนลํ ้ายํ ้ายวนใจ ” ุ่คําประพันธ์นี ้มีทงหมดกี่บท ั้ ก. ๒ บท ข. ๓ บท ค. ๔ บท ง. ๕ บท ๒. กลอนสุภาพ ๑ บท มีกี่คํากลอน ก. ๑ คํากลอน ข. ๒ คํากลอน ค. ๓ คํากลอน ง. ๔ คํากลอน
  3. 3. ๓. บาทเอกในกลอนสุภาพประกอบด้ วยวรรคอะไรบ้ าง ก. วรรครอง วรรคส่ง ข. วรรคสลับ วรรครับ ค. วรรครับ วรรคส่ง ง. วรรคสลับ วรรครอง๔. ข้ อใดลําดับชื่อของกลอนสุภาพได้ ถกต้ อง ู ก. รับ รอง สดับ ส่ง ข. รอง รับ สดับ ส่ง ค. สดับ รับ รอง ส่ง ง. สดับ รอง รับ ส่ง๕. ข้ อความในข้ อใดควรเป็ นวรรครับ ก. ตูมตังบังใบอรชร ้ ข. นิลบลพ้ นนํ ้าขึ ้นรํ าไร ค. นํ ้าใสไหลเย็นเห็นตัวปลา ง. ว่ายแหวกปทุมาอยูไหวไหว ่
  4. 4. ๖. คําใดเมื่อเติมลงในช่องว่างข้ างล่างนี ้แล้ ว จะสัมผัสอักษรกับคําหน้ าและคําหลัง “ กลับกระฉอก....................ฉวัดเฉวียน ” ก. สาดซัด ข. ซัดสาด ค. ฉาดฉัด ง. ฉัดฉาด ๗. คําประพันธ์ประเภทใดบังคับ เอก โท ก. กลอนสุภาพ ข. กาพย์ยานี ๑๑ ค. โคลงสี่สภาพ ุ ง. กาพย์ฉบัง ๑๖ ๘. ข้ อใดมีสมผัสสระคล้ องจองเหมาะสมที่สดสําหรับเติมลงในช่อง ั ุว่างต่อไปนี ้ “ ยังอยากเขียน.............มีประโยชน์” ก. ลํานํา ข. กลอนดี ค. คํากลอน ง. อักขรวิธี
  5. 5. ๙. ข้ อความต่อไปนี ้ถ้ าแบ่งวรรคตอนถูกต้ องจัดเป็ นคําประพันธ์ประเภทใด “ หวานใดไม่หวานนักเท่ารสรักสมัครสมไร้ รักหนักอารมณ์หวานเหมือนขมอมโศกา” ก. กาพย์ฉบัง ๑๖ ข. กาพย์ยานี ๑๑ ค. กลอนสุภาพ ง. โคลงสี่สภาพุ๑๐.ข้ อความต่อไปนี ้ถ้ าแบ่งวรรคตอนถูกต้ องจัดเป็ นคําประพันธ์ประเภทใด “ ราตรี กรมอกอันอิงเขนยคิดขนิษฐเคียงเคยขาดเคล้ าจักหลับมิหลับเลย ้หลายทุมยามนาตราบอรุณรุ่งเจ้ าเร่งร้ อนทรวงกระศัลย์ ” ่ ก. กาพย์ฉบัง ๑๖ ข. กาพย์ยานี ๑๑ ค. กลอนสุภาพ ง. โคลงสี่สภาพ ุ
  6. 6. เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรี ยน ๑. ก. ๒ บท ๒. ข. ๒ คํากลอน ๓. ข. วรรคสลับ วรรครับ ๔. ค. สดับ รับ รอง ส่ง ๕. ง. ว่ายแหวกปทุมาอยูไหวไหว ่ ๖. ค. ฉาดฉัด ๗. ค. โคลงสี่สภาพ ุ ๘. ข. กลอนดี ๙. ข. กาพย์ยานี ๑๑ ๑๐.ง. โคลงสี่สภาพ ุ

×