Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recilatge al Sant Pere

400 views

Published on

Published in: Business, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Recilatge al Sant Pere

  1. 1. No toblides que les piles són molt tòxiques i has de portar-les al lloc indicat per a tirar-les. S e r un e s t ud i a n t ve r d Comença reciclant amb estos passos que et donem: 1 Usaré la llum natural i apagaré els llums daules, banys, corredors, i sales dús comú quan no siguen necessàries. A l C o l ·l e g i S a n P e d r o 2 Apagaré els aparells electrònics i/o elèctrics de Q uè é s r e c i c l a r i sovint en el nostre llenguatge quotidià, sempre aplicat a quelcom les aules on estiga, en compte de deixar-los en stand-by, p e r què h e m d e sense valor o dusar i tirar. quan no els vaja a utilitzar més. r e c ic l a r ? Reciclatge és un terme No tot el que va al fem és fem, hem daprendre a diferenciar a lhora de rebutjar 3 A lhivern, tancaré portes i finestres per a evitar pèrdues de calor i a lestiu, lesutilitzat de manera general per a els diversosdescriure el procés dutilització obriré per a no abusar de materials per a així laire condicionat. 4de parts o elements dun objecte, poder-los reutilitzar:aparell que encara poden ser Estalviaré paper, tant en Els principals fotocòpies com imprés. 5utilitzats, a pesar de pertànyer a materials per aquelcom que ja va arribar al final reciclar són: Si mequivocara imprimintde la seua vida útil. o fotocopiant, reutilitzaré Amb el reciclatge podrem PAPER I CART RÓ eixe paper per a escriure en laminimitzar els següents problemes: Llibretes, part de darrere. 6 periòdic, revistes, El balafiament de recursos Usaré les papereres que hinaturals: A Espanya es tiren a fulls, sobres, carpetes, caixes, ha a la meua disposició enlany més de 300.000 tones de el recinte de lEscola. 7metalls. fullets, invitacions, embolcalls de paper Demanaré que les aules i Volum de residus que cal tirar: corredors sequipen amb i cartó.Com més es recicle, cal eliminar papereres blaves, verds imenys volum de residus. Menor V ID RE grogues per a separarquantitat de residus contaminants Envasos daliments (conserva, correctament els residus. 8hi haurà en labocador. olis, salses, etc.) ,envasos de begudes (sucs, cerveses, Tancaré bé les aixetes Estalvi denergia: en laproducció de vidre, si es recicla refrescos no retornables, etc.) dels serveis i avisaré alvidre sestalvia fins a un 44% .Però no has de dipositar professor/a si veig que ceràmica, porcellana, espills gotegen. 9denergia. La recuperació de dostones de plàstic, equival a trencats, Parlaré en un to de veuestalviar una tona de petroli. A tapadores o suros adequat, sobretot quanEspanya es calcula que, amb la de botelles. camine pels corredors, per aquantitat de paper que es recicla,sestalvien 400.000 tones de AL U M IN I no generar contaminació Llaunes de acústica.petroli. sucs, llaunes de Sutilitzen menys recursos gasosa, llaunes denaturals com laigua o els arbres. cervesa. Sestalvia temps i diners en E s to s c o m p r o m i s o s e slelaboració de nous productes. P L ÀST IC r e s um i x e n e n un , r e a l i t z a r é un Hi ha moltes classes de plàstic c o n s um r e s p o n s a b l e , t a n t d e Q uè p o d e m que vénen en diferents m a t è r i e s p r i m e r e s ( a i g ua , presentacions per la qual cosa és p a p e r , t i n t a ...) c o m d e n e r g i a necessari tindre en compte certes r e c ic l a r ? indicacions per a seleccionar efectivament i adequadament els p e r què l e s f ut ur e s g e n e r a c i o n s p ug ue n d i s p o s a r d e l s m a t e i x o s No tots els fems són iguals diversos materials plàstics. r e c ur s o s d e l s que d i s p o s e j o ."Fem" és un terme que utilitzem
  2. 2. V o l s a p r e n d r e a r e c ic l a r p a p e r ? e poal En P e r a a i x ò n e c e s s i te s : t a e a precaució o t en migremenem Ja estàs preparat per a Mitjançant reciclar el teu propi paper! S a b i e s que ? bé P e r a f a b r i c a r un a t o n a ( 1 0 0 0barreja K g .) d e p a p e r é s n e c e s s a r i ut i l i t z a r e n t r e 1 0 i 1 5 a r b r e s , 7 8 0 0 K W ( qui l o v a t s ) p e r h o r a d e n e r g i a e l è c t r i c a i un g r a n qua n t i t a t d a i g ua . S i c o o p e r e m a r e c ic l a r , e s r e d ue i x l a t a l a d a r b r e s , e s t a l v i e m a i g ua , e n e r g i a e l è c t r i c a i p e r m e t e m que e l s el poval p a r d a l s i i n s e c te s n o p e r d e n e l s e u h à b i t a t n a t ur a l ( e l s a r br e s ). e l poal P e r a i x ò é s i m p o r ta n t r e c i c l a r i e s t a l v i a r b é e l p a p e r , j a que l e s c o l a é s un d e l s c e n t r e s que m é s p a p e r ut i l i t z a i r e b ut j a a Aneu remenant l a n y . E l p r o b l e m a d e l f e m e s tà s i g ue n t m o l t c o m p l i c a t a n i v e l l d e l m ó n i a ç ò é s p e r què l a qua n t i t a t d e f e m que e s p r o d ue i x é s m é s g r a n que e l s e s p a i s que e x i s t i x e n p e r a e m m a g a t ze m a r - l o .

×