Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Corporate sustainability & responsibility 2007 / 3rd Place / Sabiedrības informēšanas kampaņa par dzimumu līdztiesības jautājumiem
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Public Affairs 2006 / 1st Place / Paldies Dievam - sieviete pie stūres

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Public Affairs 2006 / 1st Place / Paldies Dievam - sieviete pie stūres

  1. 1. Kampa a: "Paldies Dievam - sieviete pie stūres!"Projekta pasūtītājs: BTA apdrošināšanas akciju sabiedrība (AAS)A entūra: „P.R.A.E. Sabiedriskās attiecībasPeriods: 2005.gada jūlijsProjekta pamatojumsKampa a "Paldies Dievam - sieviete pie stūres" tika veidota, lai aktualizētu un vienlaikusar objektīviem statistikas datiem un ekspertu secinājumiem atspēkotu sabiedrībāvaldošos negatīvos stereotipus par sievietēm autovadītājām, kā arī, lai uzsāktu diskusijupar šāda veida stereotipu (vērtēšanu pēc dzimuma) neatbilstību mūsdienu sabiedrībasdomāšanas virzienam.Projekta īss apraksts2005.gadā BTA AAS secināja – kompānijas iekšējie statistikas dati liecina, ka sievietesgan skaitliski, gan procentuāli izraisa mazāk avāriju nekā vīrieši, turklāt autovadītājassievietes izraisa mazāk avāriju ar smagām sekām. emot vērā sabiedrībā valdošosstereotipus par to, ka sievietes braucot sliktāk nekā vīrieši (ko apliecināja gan ekspertuapzināšana, gan mediju audits), tika nolemts organizēt un īstenot kampa u „PaldiesDievam – sieviete pie stūres!”, lai pievērstu uzmanību šādam stereotipam un atspēkotuto. Kampa as mēr is bija arī uzsākt diskusiju par dzimuma stereotipiem Latvijā.Stereotipi par sievietēm autovadītājām ir vieni no noturīgākajiem, tāpēc to atspēkošanaitika ievākti un izpētīti arī neatkarīgie statistikas dati, kā arī veikta dažādu jomu ekspertuviedok u apzināšana. Iegūtie dati apliecināja kampa as sākotnējo uzstādījumu – pretējisabiedrībā izplatītajam stereotipam sievietes kā autovadītājas uz ce iem ir drošākas nekāvīrieši.Lai komunicētu kampa as izpētes posmā gūtos datus un secinājumus, tika organizētapreses konference ar BTA AAS, Ce u satiksmes drošības direkcijas (CSDD), Ce u policijasun profesionāla psihologa piedalīšanos, sagatavoti informatīvie materiāli un organizētasekspertu intervijas.Projekta mēr isProjekta sociālais mēr is: aktualizēt jautājumu par vienu no izplatītākajiem stereotipiem– negatīvu priekšstatu par sievietēm-autovadītājām – un atspēkot to ar reāliemstatistikas datiem, kā arī kopumā uzsākt diskusiju par dzimumu stereotipiem.Izpētes darbsUzsākot kampa u, pirmais solis bija BTA AAS iekšējo datu apkopošana un analīze. BTAstatistikas dati par OCTA un KASKO (obligātā un brīvprātīgā auto apdrošināšana)apliecināja, ka apdrošināšanas ēmējām – sievietēm ir mazāk OCTA un KASKOgadījumu, turklāt avārijas pārsvarā ir ar vieglākām sekām.Apkopojot secinājumus par saviem datiem, BTA AAS vērsās pie CSDD un Ce u policijas,sa ēma un izanalizēja plašu statistikas materiālu un citu informāciju, kā arī sa ēma topiekrišanu piedalīties auto vadīšanas stereotipu aktualizēšanas un laušanas kampa ā.Vienlaikus kampa as izpētes posma ietvaros tika veiktas ekspertu intervijas un medijuaudits, lai ievāktu objektīvus datus par auto vadīšanas stereotipiem. Ekspertu vidū bija 1
  2. 2. CSDD un Ce u policijas pārstāvji, psihologs un žurnālisti.Rezultātā ekspertu intervijas un mediju audits apliecināja noturīga stereotipapastāvēšanu par to, ka sievietes kopumā esot sliktākas autovadītājas nekā vīrieši.Savukārt no CSDD un Ce u policijas sa emtie dati apstiprināja BTA secinājumus pēckompānijas iekšējo datu apkopošanas – valsts institūciju dati apstiprināja, ka sievietesrealitātē ir drošākas autovadītājas nekā vīrieši, proti, ka: pēdējos gados ir ievērojami pieaudzis sieviešu īpatsvars kopējā vadītāju skaitā, sievietes divreiz retāk iek ūst ce u satiksmes negadījumos nekā vīrieši, sievietes daudz retāk brauc alkohola reibumā; Proti, kopumā sievietes brauc prātīgāk, bez lieka riska un agresivitātes.Izvēlētā stratē ijaIzpētes laikā tika gūti apstiprinājumi gan pastāvošajiem auto vadīšanas stereotipiem(sievietes – sliktas autobraucējas), gan statistikas dati šo stereotipu atspēkošanai. Laiizraisītu ska āku diskusiju un aktualizētu stereotipu jautājumi, tika nolemts kampa asvēstījumus un secinājumus būvēt uz tiešo atspēkošanu – sievietes ir labākas, drošākasautovadītājas nekā vīrieši –, nevis radīt neitrālu komunikāciju par dzimumu stereotipunepamatotību un neatbilstību mūsdienu sabiedrības domāšanai.Mēr a grupa: visa sabiedrība (jo arī stereotipi par sievietēm autobraucējām valdadažādās sabiedrības grupās);Pamata vēstījums: Pretēji sabiedrībā valdošajam negatīvajam stereotipam parsievietēm - autobraucējām sievietes patiesībā ir labākas, drošākas autovadītājas nekāvīrieši;Komunikācijas līdzek i: Informatīvie preses materiāli; Preses konference (dalībnieki – BTA AAS, CSDD, Ce u policija, psihologs); Ekspertu intervijas (eksperti – preses konferences dalībnieki). BTA mārketinga produkta prezentācijas pasākums Spilves lidostā sievietēm – autobraucējām: BTA esošām OCTA un KASKO klientēm.Komunikācijas kanāli: Mediji (drukātie mediji, interneta mediji, TV un radio); BTA AAS mārketinga kampa as līdzek i, kuros tika ietverts arī kampa as sociālais vēstījums: o Dāmu apdrošināšanas polises prezentācijas pasākums – sieviešu- autovadītāju tiešā uzrunāšana un ar mediju starpniecību; o Mūzikas CD „Paldies Dievam – sieviete pie stūres!”, kurš tika radīts gan kā prezentmateriāls, gan brīvai pārdošanai mūzikas veikalos.Kampa as rezultātiKampa a „Paldies Dievam – sieviete pie stūres!” izraisīja lielu interesi, izvēlētā stratē ija– tieši apgāzt valdošos stereotipus ar pretēju apgalvojumu, kas balstās uz reāliemstatistikas datiem – attaisnoja sevi. Šāda pieeja kampa as vēstījumu formulēšanā unkomunikācijā k uva par pamatu pamanāmai jautājuma aktualizēšanai un diskusijām. Patpreses konferences laikā konferences dalībnieku un mediju vidū izcēlās aktīva viedok uapmai a un diskusijas par jautājumu. Arī liela da a mediju atspogu oja kampa u un tāsvēstījumus padzi ināti, ne tikai īsi minot atseviš us faktus.Nākamajā mēnesī pēc projekta "Paldies Dievam - sieviete pie stūres!" īstenošanas tikaveikta rezultātu apkopošana. 2
  3. 3. Efektivitātes indikatori: Kampa as mēr u un ieplānoto pasākumu pilnīga izpilde; Nozīmīgu satiksmes jomas valsts institūciju un viedok u līderu pievienošanās kampa ai; Diskusijas un aktīvu, ieinteresētu sarunu sākšanās gan preses konferences laikā, gan tai sekojošajās publikācijās; BTA klientu pozitīvās atsauksmes iekšējās kompānijas aptaujās; Spilves lidostas pasākuma apmeklējums: apmeklētība - ~70% no uzaicinātajām personām. (standarta rādītājs šāda veida pasākumiem - ~30-40% no uzaicinātajām personām). Publicitāte: o 41 publikācija drukātajos un interneta medijos (monitorēts no 27.jūlija līdz 31.augustam); o radio (monitorēts 27. un 28.jūlijā): sižeti un zi as Latvijas radio 1, Latvijas radio 2, Latvijas radio 4 „Doma Laukums”. o TV (monitorēts no 27.jūlija līdz 31.augustam) – LNT zi as, Pirmais Baltijas kanāls zi as, TV3 zi as, LTV7 raidījums „Krējums saldais”.Drukātās publikācijas, kas atspogu oja pamata kampa as vēstījumu: BNS, 26.08.2005, Ar reāliem faktiem lauzīs stereotipus par sievietēm – autobraucējām; LETA, 26.08.2005,Ar reāliem faktiem lauzīs stereotipus par sievietēm-autobraucējām; Delfi, 27.07.2005, Ar reāliem faktiem lauzīs stereotipus par sievietēm- autobraucējām; Dienas Bizness, 28.07.2005, Esiet mierīgi – sieviete pie stūres; TVNET, 28.07.2005, Paldies Dievam – sieviete pie stūres! LETA, 28.07.2005, Sievietes brauc prātīgāk; BNS, 28.08.2005, Statistika atspēko stereotipus par sievietēm – autobraucējām; BNS, 28.08.2005, Amatpersonām dažādi viedok i par sieviešu uzvedību pie stūres; Neatkarīgā Rīta Avīze, 29.07.2005, CSDD veiktais pētījums liecina; Latvijas Avīze, 29.07.2005, Lauž viedokli par autovadītājām; Rīgas Balss, 29.07. 2005, Ce stūrētājblondī u godu un pašapzi u; Vesti Sevodna, 29.07.2005, Kad pie stūres ir mūsu sievietes; Čas, 29.07.2005, Sievietes brauc akurātāk; Delfi, 29.07.2005, Statistika atspēko stereotipus par sievietēm autovadītājām; Apollo, 29.07.2005, Sievietes retāk pārkāpj ce u satiksmes noteikumus; Latvijas Avīze, 30.07.2005, Satriecošs pētījums; Vakara Zi as, 30.07.2005, Operā godina Māri Liepu, Spilvē – dāmas autobraucējas; Dienas Bizness, 01.08.2005, Sievietes uzmanīgākas Bizness & Baltija, 01.08.2005, Sievietes iek ūst avārijās 2,3 reizes retāk nekā vīrieši; Diena, 01.08.2005, Uzmanīgas autovadītājas; Autonet, 01.08.2005, Paldies Dievam – sievietes pie stūres! Latvijas Avīze, 2.08.2005, Uzslava vi ām ir vajadzīga; Telegrāfs, 03.08.2005, Uzmanīgi! - Paldies Dievam, sieviete pie stūres; Komersant Baltic, 05.08.2005, Paldies Dievam – sieviete pie stūres; Rītdiena, 09.08.2005, Sievietes brauc labāk par vīriešiem? Neatkarīgā Rīta Avīze, 09.08.2005, Sievietes pie stūres – mērka is ar granātu? ŽZL, 09.08.2005, Īsta sieviete vienmēr pie stūres; Diena, 10.08.200, Sievietes pašas vainīgas. 3
  4. 4. Ieskats kampa as publicitātē:Mūzikas izlases CD „Paldies Dievam – sieviete pie stūres!” Izlasē apkopotas 19 burvīgas septi desmito un asto desmito gadu dziesmas tā laika slavenāko latviešu estrādes mākslinieku izpildījumā.Ieskats pasākumā Spilves lidostā: 4

Views

Total views

498

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

143

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×