Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
L AT V I J A SS A B I E D R I S K O AT T I E C Ī B UG A D A B A LVA 2 0 0 6Konkursa darbu pieteikuma anketa		Iesniedzējs:	...
ALFIETIS – TIRDZNIECĪBAS PARKA „ALFA” DARBINIEKU AVĪZEĪSS KOPĒJS KAMPAŅAS RAKSTUROJUMSUzlabot visa veida un līmeņa iekšējo...
Komunikācijas kanāli:   • avīze;   • aptaujas anketas – atgriezeniskās saiknes saņemšanai.KONKRĒTAS KOMUNIKĀCIJU IDEJAS UN...
Internal Communication 2006 / 1st Place / t/p Alfa darbinieku avīze
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Internal Communication 2006 / 1st Place / t/p Alfa darbinieku avīze

609 views

Published on

Published in: Business, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Internal Communication 2006 / 1st Place / t/p Alfa darbinieku avīze

  1. 1. L AT V I J A SS A B I E D R I S K O AT T I E C Ī B UG A D A B A LVA 2 0 0 6Konkursa darbu pieteikuma anketa Iesniedzējs: Komunikāciju aģentūra/Edelman Affiliate Kontaktpersona: Ilona Zacmane Adrese: Kr. Barona 13/15, Rīga, LV-1011 Tālrunis: 7201 460 E-pasta adrese: Ilona.zacmane@ka.lv Kampaņas pasūtītājs: Tirdzniecības parks Alfa Kampaņas datumi & realizācijas laiks: 2005. gada marts – 2005. gada augusts Kampaņas nosaukums: Alfietis – t/p Alfa darbinieku avīze Kampaņas kategorija: iekšējās komunikācijas Papildus iesniegtie drukātie un elektroniskie materiāli: pasūtītāja vēstule, projekta apraksts, fotogrāfijas, publikāciju izgriezumi Darba iesniedzēja vārds, uzvārds un paraksts: Ilona Zacmane Kampaņas pasūtītāja pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts: sk. pasūtītāja vēstuli
  2. 2. ALFIETIS – TIRDZNIECĪBAS PARKA „ALFA” DARBINIEKU AVĪZEĪSS KOPĒJS KAMPAŅAS RAKSTUROJUMSUzlabot visa veida un līmeņa iekšējo komunikāciju, atsevišķās situācijās nodibināt līdz tam nebijušussaziņas kanālus. Noraidīt iekšējas nozīmes informāciju līdz visu rangu darbiniekiem;Izveidot vienotu kolektīvu – komandu, celt darbinieku „patriotismu” jeb interesi par darbavietu;Situācijas apraksts/problēma:T/p Alfa ir uzņēmums, kurā vienlaikus darbojas trīs darbinieku grupas: vadība un pārraudzība nepilnudesmit cilvēku sastāvā, apakšuzņēmēji, kas nodrošina tehnisko darbību, t.i., apkopēji un apsardzesdienests, un vairāk nekā 170 nomnieki – veikali, kuros strādā ap 1500 darbinieku. T/p Alfa ir augsti klientuapkalpošanas standarti un dažādas iekšējās kārtības un drošības procedūras, nomniekiem pastāvīgitiek piedāvātas jaunas un atraktīvas mārketinga iespējas parka iekšienē, par ko nepieciešams ziņot vaiatgādināt. Visbeidzot, pasūtītājs saredzēja nepieciešamību radīt personīgāku un cilvēcīgāku gaisotni plašādarbinieku kolektīva vidū, veidot vienotu iekšējo komandu, lai labāk motivētu darbiniekus.Izpētes darbs:Komunikāciju aģentūra/Edelman Affiliate (turpmāk KA/Edelman) situācijas analīzei izmantoja darbiniekuaptauju – veica padziļinātas intervijas ar mērķi noskaidrot, kāda ir komunikācija un kādu to darbiniekivēlētos. Tāpat notika uzņēmuma vadības intervijas, lai noskaidrotu kādus vēstījumus vadība vēlaskomunicēt ar avīzes starpniecību.STRATĒĢIJA:Mērķi: • „pieradināt” darbiniekus pie regulāras komunikācijas – atraktīvā veidā informēt t/p Alfa nomniekus un darbiniekus par aktuālo un tirdzniecības parkā notiekošo, kā arī sapazīstināt tos savā starpā; • iedrošināt darbiniekus interaktīvai komunikācijai ar vadību, uzrādīt atgriezenisko saiti šai saziņai; • atraktīvā veidā komunicēt „smagos” un nopietnos vēstījumus; • izskaidrot darbiniekiem Alfas simbolus, moto, reklāmas kampaņas, vēstījumus; • apliecināt, cik nozīmīga un atraktīva ir pārdevēja profesija – labs, kompetents tirgotājs ir visa biznesa pamatatslēga.Mērīšanas kritēriji: • darbinieku atsauksmes par avīzi, vispārējs vērtējums, vai tā atbilst darbinieku interesēm un vajadzībām; • informācijas plūsmas uzlabošanās (kvalitatīvi un kvantitatīvi) – no vadības viedokļa – vai un kā vēstījumi sasniedz darbiniekus.Mērķa grupa – mērķa grupa ir visi t/p Alfa darbinieki. Mērķa grupai nav vienota aprakstoša kritērija,auditorijai ir tendence mainīties.Vēstījumi:T/p Alfa vēlas pilnveidot informācijas apriti uzņēmumā, sniedzot noderīgu, interesantu informāciju.
  3. 3. Komunikācijas kanāli: • avīze; • aptaujas anketas – atgriezeniskās saiknes saņemšanai.KONKRĒTAS KOMUNIKĀCIJU IDEJAS UN METODESSākot ar 2005. gadu, katru ceturksni izdot tirdzniecības parka iekšējo avīzi, kas pieejama t/p Alfanomniekiem un darbiniekiem.ALFIETIS – šādu nosaukumu avīzei ieteica KA/Edelman. Tāpat tika izstrādāta avīzes koncepcija, izdomātsnosaukums, rubrikas, izstrādāts konceptuāls pamat-makets.Avīzē ietvertas šādas pastāvīgās rubrikas:Labrīt, Alfa – t/p Alfa direktores draudzīgs sveiciens;Svaigs – informācija par administrācijas iecerēm, svaigiem piedāvājumiem pircējiem un iespējāmnomniekiem;Alfa atbild – t/p Alfa atbild uz nomnieku uzdotajiem jautājumiem;Kundes Vērtē – jautājumi nejauši sastaptajiem Alfas apmeklētājiem;Āķis – kāda kolēģa praksē pārbaudītas „zinu-kā” (know-how) gudrības, kas atklāj noslēpumu, kur ir tasāķis, ka pie viņa iepērkas un atgriežas;Dirižablis – saruna ar kādu no nomniekiem;Bildēs – par Alfas vai kāda nomnieka kopīgajiem pasākumiem, tusiņiem;Zemūdene – saruna ar kādu no Alfas darbiniekiem, kas nodrošina visnepieciešamāko, taču bieži paliekaizkadrā;Dinozauri – par citu universālveikalu vēsturi un prestižu;Linstow akadēmijā – padomi pārdevēja prestiža celšanai un pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai;Dzirskteļmašīna – krustvārdu mīkla darba dienas īsināšanai;Komiksis – par novērotajām situācijām t/p Alfa;Buču stūrītis – sveiciens vārda un dzimšanas dienu jubilāriem, jaunajiem vecākiem, senai simpātijai vaivienkārši labam kolēģim.REZULTĀTSIzdoti trīs Alfieša numuri un sagatavošanā ir ceturtais. Pēc pirmā un trešā numura tika lūgtas darbiniekuatsauksmes un vērtējums. Darbinieku jautājumi un priekšlikumi tika ņemti vērā nākamo numurusagatavošanā. Ceturtajam numuram saņemti daudzi saturīgi jautājumi un izveidota jauna rubrika Alfaatbild. Pieprasījuma dēļ palielnāta Alfieša tirāža – no 500 uz 1000 eksemplāriem.

×