Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Examen oral A1-A2

49,446 views

Published on

Material creado para realizar el examen oral de A1 y A2, siguiendo el manual Gente Hoy (Editorial Difusión).

Published in: Education
 • Login to see the comments

Examen oral A1-A2

 1. 1. Expresión Oral Niveles A1 y A2 Manual: Gente Hoy (Editorial Difusión) Autor: Baltasar Pena Abal Fuente: charlaenespanol.wordpress.com
 2. 2. ¿QQuuiiéénn eess?? AAbbooggaaddoo 2299 aaññooss UUnniiddaadd 11 yy 22
 3. 3. ¿QQuuiiéénn eess?? UUnniiddaadd 11 yy 22
 4. 4. ¿QQuuiiéénn eess?? 2299 aaññooss UUnniiddaadd 11 yy 22
 5. 5. ¿CCóómmoo eess eessttaa ffaammiilliiaa?? UUnniiddaadd 11 yy 22
 6. 6. ¿CCóómmoo eess eessttaa ffaammiilliiaa?? UUnniiddaadd 11 yy 22
 7. 7. ¿CCóómmoo eess ttuu rruuttiinnaa eenn vvaaccaacciioonneess?? UUnniiddaadd 33
 8. 8. ¿Cómo son llaass vvaaccaacciioonneess ddee MMaarrttaa?? UUnniiddaadd 33
 9. 9. DDeessccrriibbee llooss gguussttooss ddee FFeerrnnaannddaa UUnniiddaadd 33
 10. 10. Describe a uunnaa ddee eessttaass ppeerrssoonnaass UUnniiddaadd 44
 11. 11. Describe a uunnaa ddee eessttaass ppeerrssoonnaass UUnniiddaadd 44
 12. 12. ¿Qué ropa sueles llevar? ¿Depende de la ocasión? UUnniiddaadd 44 http://catedu.es/aulasespecificasaragon/IMG/arton63.jpg?1326887754
 13. 13. ¿TTiieenneess uunnaa vviiddaa ssaannaa?? UUnniiddaadd 55 yy 66
 14. 14. ¿QQuuéé vvaa aa ccoommpprraarr RRoobbeerr?? UUnniiddaadd 66
 15. 15. ¿QQuuéé vvaass aa ccoommpprraarr eenn eell ssúúppeerr?? UUnniiddaadd 66
 16. 16. DDeessccrriibbee eell ccuurrrrííccuulloo ddee LLoouurrddeess 11999955 11999955--11999977 11999988--22000033 Cátedra de Derecho Civil 22000044 22000044--hhooyy UUnniiddaadd 77
 17. 17. ¿Qué cosas ya ha hecho Toño y cuáles todavía no? UUnniiddaadd 77
 18. 18. ¿CCóómmoo ffuuee ttuu vviiaajjee aa BBaarrcceelloonnaa?? UUnniiddaadd 88
 19. 19. ¿CCóómmoo ffuuee ttuu vviiaajjee aa BBuueennooss AAiirreess?? UUnniiddaadd 88
 20. 20. ¿CCóómmoo eess eessttee bbaarrrriioo?? UUnniiddaadd 99
 21. 21. ¿QQuuéé hhiizzoo PPeeddrroo?? UUnniiddaadd 1100
 22. 22. ¿Qué hhiizzoo SSuussaannaa llaa sseemmaannaa ppaassaaddaa?? UUnniiddaadd 1100
 23. 23. CCúúiiddaammee llaa ccaassaa UUnniiddaadd 1111
 24. 24. UUnniiddaadd 1111 ¿MMee ppuueeddee aayyuuddaarr,, ppoorr ffaavvoorr??
 25. 25. DDeessccrriibbee eessttaa hhaabbiittaacciióónn UUnniiddaadd 1111
 26. 26. DDeessccrriibbee eessttaa ssaallaa UUnniiddaadd 1111
 27. 27. DDeessccrriibbee eessttee ppiissoo UUnniiddaadd 1111
 28. 28. DDeessccrriibbee llaa rruuttiinnaa ddiiaarriiaa ddee MMaannuueell UUnniiddaadd 1122
 29. 29. AAyyeerr yy hhooyy:: ccaammbbiiooss UUnniiddaadd 1122

×