Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Голос надії березень 2010

1,141 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Голос надії березень 2010

 1. 1. №3 (76 ) березень 2010 року ФАРБИ теМА ноМеРА: у Львові 2 “МоРіА” у дії 4 ви ко ли_ н Є г е Л іИ Є в А ... Р у к Ч н ули дь и ч ебу в ід це? ... 5 іває сер нАш коРАБеЛь як сп “АРго“ 6 3 АнгеЛ сМеРть з іМ‘яМ ко в о н А уе де н о АпостоЛА яхве 8 до в петРА 9 12
 2. 2. 2 РБуИ «Ваше світло нехай Надія ЧОРНА ФА світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого, що на небі» Матвія 5:16 23 січня, в рамках проекту до- помоги Львівському обласному ге- ЛЬВОВI ріатричному пансіонату, до Львова із концертом завітав гурт «Фарби життя». телями, що, почасти, абсолютно Два з половиною роки львів- відрізані від світу за стінами пан- ська молодь адвентистів сьомого сіонату, та вже й забули, що таке дня відвідує Будинок пристарілих, опіка, прихильність, увага і любов. спілкується зі старенькими жителя- Відтак, окрім регулярних від- ми пансіонату, приносить їм хрис- відин стареньких, наприкінці 2007 тиянську літературу та гостинці, року тут було проведено благодій- дарує свою увагу та тепло. ний концерт із духовною програ- Щоразу такі зустрічі є неза- мою: молоді люди співом та грою бутніми, щирими, по-особливому на музичних інструментах, вірша- приємними. Допомога оточуючим, ми славили Бога і віддавали належ- служіння світу — вірна місія по- ну шану поважній сивій старості, ному пансіонату не завершується. слідовників Ісуса Христа. «Ваше служителі церкви проголошували 23 січня, презентуючи третій аль- світло нехай світить перед людьми, подяку та молитви до небес. бом «Про любов», київський гурт щоб вони бачили ваші добрі діла, Восени 2009 року до Дому при- акапельного співу «Фарби життя» та прославляли Отця вашого, що на старілих завітали також праців- долучився до даного проекту, та небі» (Євангеліє від Матвія 5:16). ники офісу АDRA. Їх силами, для провів у Львові благодійний му- Розташований Львівський облас- місцевого пансіонату, було зібрано зичний концерт. Зібрані під час за- ний геріатричний пансіонат на око- велику кількість одягу, постільної ходу кошти будуть використані для лиці міста, на вул. Медової Печери білизни та продуктів харчування, ремонту п’яти кімнат Будинку при- (бічна Пасічної), на своїй території за що адміністрація пансіонату старілих. Адже бюджетних коштів має гарний парк, прекрасні краєви- була вельми вдячна. абсолютно недостатньо, а потреба ди. Проживають у цьому Будинку Також наприкінці 2009 року, в в розселенні одиноких людей по- пристарілих близько п’ятисот осіб. рамках Всеукраїнського тижня Бі- хилого віку є, і повинна бути реа- Жителі пансіонату — одинокі та блії, геріатричний пансіонат відві- лізована. малозабезпечені люди похилого дали працівники та волонтери За- Також, невдовзі у Львові, пла- віку. Деякі з них роками не покида- хідного регіонального Біблійного нується проведення дружнього ли пансіонат, позбавлені будь-якої товариства. Вони провели тут уро- футбольного молодіжного турніру. уваги рідних чи знайомих. Деякі із чисту програму, присвячену важли- Команди-учасники спортивного них, через стан свого здоров’я, про- вості Біблії та Бога в нашому жит- заходу підтримали ідею допомоги тягом декількох років не виходять ті, цінності повсякчасної подяки та місцевому Будинку пристарілих, і із власних тісних кімнаток. хвали за наявні благословення. мають намір посприяти у виділенні Тому молоді християни і вирі- На цьому проект допомоги продуктів харчування та речей пер- шили опікуватись тамтешніми жи- Львівському обласному геріатрич- шої необхідності для пансіонату. АДРА: «Діти Європи – дітям України» Вже декілька років поспіль, бла- ся сім’ями з Німеччини, Австрії Церквою АСД, та при підтримці годійна організація АДРА в Украї- та Швейцарії для дітей України. влади на місцях. Цією акцією були ні, проводить благодійні акції для На кожній коробці написані слова охоплені міста Самбір, Борислав, сімей, які опинились в складних „Діти - для дітей”, і кожна сім’я Дрогобич, Буськ, Червоноград, життєвих обставинах, в різних міс- з-за кордону сама складає в короб- Соснівка та Львів. Їх усі відвідав тах нашої країни, роздаючи ново- ку речі першої необхідності. Осо- представник благодійної організа- річні подарунки. Переважно ці по- бливість цих подарунків у тому, ції АДРА Смоляр Олег, який прово- дарунки роздаються в кінці січня. що вони всі різні, - двох однакових див цікаві розмови з дітьми. На Новий рік діти часто отриму- немає, тому що кожна сім’я скла- У Львові роздавали подарунки ють багато різних подарунків, а до дає те, що сама вважає за потрібне. в теплому актовому залі Личаків- кінця місяця всі приємні хвилини Проте, усі вони містять солодощі, ського району. Зі своєї сторони, минають, тому благодійна органі- засоби особистої гігієни, шкільне місцева влада також подбала, щоб зація хоче продовжити цю радість приладдя, іграшки та одяг (шапоч- для дітей цей день запам’ятався. В для потребуючих сімей. Цього разу ки, шарфи, рукавички, шкарпет- заповненому залі, для всіх присут- на Львівщині було розповсюджено ки). Цього року розповсюдження ніх, була показана лялькова виста- 1000 таких подарунків. Ці пода- подарунків відбувалось благодій- ва, яка навчала дітей бути добрими рунки особливі, - вони готують- ною організацією АДРА разом з та милосердними до інших. На цій
 3. 3. 3 трібними в суспільстві, відчули сімей, - своїми спогадами ділиться дотик любові. Світло яке зникло пастор Сергій Чінко. Церква Ад- через аварійну ситуацію на лінії, вентистів сьомого дня міста Черво- не стало на заваді святу, - очі ді- ноград, а також Соціальна служба тей випромінювали світло. 200 нашого міста прийняли участь в подарунків для них збирали діти з акції для дітей з кризових сімей, яку Європи. Присутні охоче дали обі- організувала АDRА (Адвентистська цянку, що поділяться подарунками агенція допомоги та розвитку). Діти з іншими дітьми. «Думати і дбати Німеччини, Швейцарії, Люксембур- про інших» - цей принцип важливо гу і з Нідерландів зібрали подарунки пам’ятати не тільки дітям, але і до- для дітей з України. Замісник дирек- зустрічі були присутні працівники рослим. Змінюючи одне життя, ми тора, Смоляр Олег Вікторович про- соціальних служб різних районів вів з дітьми цікаву і незабутню про- міста Львова, які напередодні готу- граму, де діти виявили свої таланти вали списки потребуючих сімей. А в співі та віршах. Найважливіше в в кінці програми, присутній на цій цій зустрічі те, що діти відчули, що зустрічі, заступник керівника об- вони потрібні і їх люблять. По за- ласного центру соціальних служб кінченні програми запрошені отри- для сім’ї, дітей та молоді п. Ярос- мали подарунки, і серед непростого лав Коваль висловив щиру подяку життя засяяв промінчик радості і організаторам цієї акції і прохання, доброти в дитячих серцях. щоб співпраця між благодійною організацією та соціальними служ- Мирон ВоВК бами була продовжена. І як відгук на це прохання, була зроблена ще змінюємо світ і він стає добрішим. одна акція – завезено 100 кг дитя- В цьому проекті також прийня- чого одягу для потребуючих в м. ли участь: Дрогобицький міський Винники Львівської області. центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та районний соці- 26 січня в м. Дрогобич відбула- альний центр для дітей та молоді, ся особлива зустріч представни- організувавши зустріч з дітьми, зал ків «ADRA» в Україні, з дітьми з та апаратуру. кризових сімей, дітьми інваліда- ми та дітьми сиротами з міста та 28 січня 2010 року, в містах Чер- району, - розповідає пастор, Іван воноград і Соснівка, теж пройшла Андрейчін. Для дітей це було свя- така акція для малозабезпечених то, на якому вони відчули себе по- Чи чули ви коли_небудь святині Алілуя! Хваліть Бога в нім Його Його, хваліте Йо го на могут як співає серце? чини мо- небозводі! Хваліте Його за могутню за гутні Його, хваліте Його Його зву- величність Його! Хваліте го на арфі ком трубним, хваліте Йо бубні та на Мирослава ЗЕЙКАН та гуслах! Хваліте Його струнах та танцем , хваліте Його на цимбалах Чи чули ви пісню коли отримали творити ту чи іншу ноту? Тому, по- флейті! Хваліте Його на цимбалах відповідь на молитву? А чи уявляє- бачивши інструменти, кожен взяв дзвінких, хваліт е Його на Господа те ви прославлення Бога без пісні? той, що найбільше сподобався. Та гучних! Все, що дихає, хай «Подія, яка відбулася в селі Іль- навіть ніхто з них і уявити не міг хвалить! Алілуя!» ниця, здавалося б на перший по- скільки тренувань було попереду. (Пс.150:1-6) гляд, не несе нічого особливого. Все Ось вже майже сорок один рік тут вітань було сказано на адресу ду- відбувалося як завжди: суботнього чути прославлення Бога духовим хового оркестру. Проповідь пасто- ранку народ Божий зібрався, щоб оркестром, і думаю всі погодяться ра доповнила їх. З привітальним прославити свого Творця. Всі були що нема нічого кращого ніж чути словом звернувся до церкви Божої з гарним настроєм, гарно одягнені. молитву і хвалу до Бога передану і секретар Західної конференції Та відбувалося щось особливе: того музикою. А люди в нашій церкві Володимир Скиба. Програму вів ранку всі чекали на подію початок і не звикли до служіння без музи- талановитий диригент, і людина якої пам’ятали не всі присутні. Але ки, майже вся молодь і діти вміють яка добре знає історію оркестру, люди які починали цю справу, - пе- грати на музичному інструменті і Радзівіл Іван Федорович. Своїм ви- реживали по особливому. Сорок добре співати. Та це і не дивно, бо ступом порадували всіх присутніх один рік тому тут пролунали перші музика це як творіння світу - без- ансамбль дзвіночків, гурт “Едем”, звуки музичних інструментів. Пер- доганне та прекрасне, і кому, як не ансамбль скрипалів і, звичайно, хор ші їхні власники навіть не знали як дітям, передавати її. який постійно проводить служіння користуватись ними, як саме від- Цього дня багато приємних при- у нашій громаді.
 4. 4. 4 “морIА” у дії Артем ЩЕРБАНЮК У минулому випуску міст Західної конфе- нашого часопису ми роз- ренції. Для гостей, повідали про створення членами громади, молодіжного конферен- було виділено кіль- ційного госпел-хору «Мо- ка перших рядів, але ріа». Нагадаємо, що да- посуватися їм дове- ний колектив створений лося аж до останніх, після музичного семіна- оскільки біля шес- ру, який пройшов на кон- тидесяти молодих ференційній санаторно- людей зайняли май- відпочинковій базі же половину місць у «Барвінок» (Новий Роз- залі. Та ні у кого це діл), за участю спеціально громадах навіть відбулись презен- не викликало обурен- запрошених служителів-музикантів таційні міні виступи на суботніх ня. Було чути захоплені перешіпту- з Великобританії, і презентує осо- служіннях, організовані силами вання: «Подивіться, скільки у нас бливий хоровий євангельський місцевих хористів. Виступ хору був гарних хлопців та дівчат!» Тут же, стиль співу під назвою «госпел» частиною спеціально підготованої під час ранкового суботнього бого- (назва походить від староанглій- концертної програми, під назвою служіння відбувся «пілотний» ви- ського слова «good spell» - «до- «Різдвяні знаки», в якій розкрива- ступ хору, який безумовно зробив бра новина», або «євангеліє»); він лась історія народження Спасителя це богослужіння пам’ятним для характеризується поєднанням на- через знакові епізоди та особистос- всіх присутніх на довгий час. тхненного хорового виконання та ті Різдвяної євангельської оповіді. По завершенні богослужіння, «живого» інструментального су- Зустріч хористів була призна- після передобідньої репетиції хору проводу. Цей хоровий стиль по- чена на суботній ранок 30 січня в та гостинного обіду, влаштованого кликаний передати велич і радість 1-шій Рівненській громаді. Хоч за «господарями», всі учасники захо- Євангелія, запалити духовним вог- попередніми даними з’їхатись по- ду вирушили до основного місця нем серця, як самих виконавців, так винна була значна кількість молоді, призначення – міста Острог, де о і слухачів. Назва хору «Моріа» на- проте, керівники хору та організа- 17 годині у міському Будинку куль- гадує нам древню історію: про гору, тори концерту хвилювались, - чи тури розпочався концерт. За кілька де Авраам повинен був принести у приїде достатня кількість молоді, днів до цього, силами Острозької жертву Ісаака, і яка згодом стала ві- щоб відповідати задуму та назві громади були розклеєні афіші та дома як Храмова гора, де Соломон колективу - «хор»? Адже значна розповсюджені запрошення на кон- збудував Храм Богу Авраама, Ісаа- віддаль та справжні зимові по- церт, тому до Будинку культури за- ка та Якова. годні умови могли, з об’єктивних вітали жителі містечка, яких у ці Отже, з плином недовгого часу, та суб’єктивних причин, завадити традиційні святкові дні приваби- та всупереч деяким скептичним приїхати багатьом учасникам, як це ла назва заходу «Різдвяні знаки». думкам щодо функціональності сталося на першій репетиції хору у Загальна кількість гостей склала хору, зокрема, чи захоче молодь Львові, за місяць до цього. понад 120 чоловік. Всі слухачі по- з’їжджатися на виступи, та чи буде ринули у Різдвяну історію, яку рівень їхньої підготовки достатнім представляли ведучі концерту для позитивної оцінки виступу, - Олег Алексеєв та Артем Щерба- ми можемо розповісти про перші нюк. Програма була побудована успіхи молодіжного колективу. на роздумах про значення таких, За ініціативи пастора однієї з на перший погляд, звичних та Рівненських громад та керівни- одночасно таємничих Різдвяних ка молоді у Рівненській області, знаків-символів, як Різдвяна зоря, Руслана Бабія, перший виступ пастухи на полі та ангельський хору було заплановано на суботній хор, ясла та печера для худоби, вечір 30 січня цього року у місті мудреці зі сходу та їх дари, Заха- Острозі. Острог давнє місто відо- рія, Єлизавета та Йоан-Предтеча, ме знаменитою Острозькою Ака- Йосип та Марія, старець Симеон демією. Захід відбувався у поєд- та вдова Анна, і врешті, - Дитина, нанні з презентацією представника Ці побоювання не тільки не ви- народжена жінкою від Духа Свято- Українського Біблійного товариства правдались, але й перетворились го. Відповідь була очевидною – це в Західній Україні Боруха Ігора. на приємне здивування, коли до вічна Божа любов, явлена через Підготовка до виступу прово- молитовного будинку почали при- Ісуса-Еммануїла, якого пророк на- дилась на регіональному рівні: хо- бувати молоді євангельські хористи звав Дивним Порадником, Богом ристи збиралися по областях, щоб з Рівного, Ковеля, Луцька, Львова, Міцним, Отцем Вічності, що прий- проводити репетиції. У деяких Мукачева, Ужгорода та ще деяких шов на землю щоб «спасти людей
 5. 5. 5 Своїх від гріхів їхніх». Ця свя- кликані зробити Святе Письмо на- ти цінний досвід та натхнення, які щенна історія супроводжувалася стільною книгою, щоб пізнати Бога допоможуть сміливо братися за по- презентацією слайдів з картинами та Ісуса Христа, а також запрошені дібні проекти на місцевих рівнях. світових митців на різдвяні теми, на курси вивчення Біблії в Острозь- Адже церква має нести Євангеліє та підсилювалася виступами хору, кій громаді Церкви АСД. Завершив та Триангельську вістку всіма мож- сольних виконавців та акапельного вечір ще один натхненний виступ ливими методами, які в поєднанні гурту з числа самих хористів. молодіжного хору, прославляючи приводять до кращого результату, В кінці слово було дане пред- Бога, який дав людям Своє Слово. зберігаючи тих хто вже є в церкві, ставнику Українського Біблійно- Слухачі залишали місце прове- і роблячи церкву цікавою та прива- го товариства в Західній Україні дення концерту зі словами глибокої бливою для «зовнішніх». Організа- Боруху Ігору, який, у супроводі подяки та побажаннями творчих тори хору та концерту впевнені, що численних слайдових ілюстрацій, успіхів. Всі ж учасники, після ра- після аналізу виступу, виявлення та розповів захоплюючу історію ство- дісної вечері, запропонованої бра- виправлення недоліків, проведен- рення, збереження та перекладу тами і сестрами Острозької грома- ня репетицій, покращення якості Святого Письма, в тому числі пе- ди, роз’їжджалися з переконанням, співу та розширення репертуару, - рекладу, яким можуть пишатися що не даремно сьогодні подолано молодіжний хор продовжить своє всі острожани – Острозька Біблія кілометри, прикладено зусилля, пе- активне творче життя, провівши 1581 року. Особливим «гостем» ренесено холод і незручності. подібний концерт в іншому місті у того вечора був примірник Біблії Безумовно, участь молоді у таких найближчий час. Запрошуємо кож- на шестидесяти шести різних мо- місіонерських проектах допоможе ну бажаючу молоду людину приєд- вах, - за кількістю книг, з яких вона їй згуртуватися, як на рівні громад, натися до проекту для власного ду- складається. Усі присутні були за- так і на рівні конференції; отрима- ховного збагачення та слави Богу. ЩО ТАКЕ ДІМ? «Щаслива та людина, яка щаслива в себе вдома» Світлана САВІН Лев Толстой Дім. Яке коротке слово. Але яке оди, так і кожна подружня пара велике значення воно має в нашо- проходить свій сезон. Любов має приходить жарке літо суперечок і му житті. «Синку, що таке дім», свої закони розвитку, свої роки, конфліктів. З’являється бажання -- запитала матуся. «Це коли тато як і життя людське. У неї є своя піти до мами, поскаржитися на чо- приходить з роботи, а на столі че- квітуча весна, жарке літо, краси- ловіка. Чудовою є порада сестри Е. кає вечеря, це коли ми всі разом»,- ва осінь та убілена сивиною зима. Уайт: «Кожна сім’я священне коло, -відповів хлопчик. А що для вас, Присутні на зустрічі пари були фортеця, яку необхідно зберігати дорослі та освічені, означає слово різного віку, але всіх об’єднувало від стороннього впливу. Чоловік та дім. В один із суботніх вечорів, у бажання бути щасливими в шлю- дружина повинні бути всім один Мукачівській громаді, ми мали роз- бі. Розповідаючи про кожен пері- для одного». В теплій і затишній думи на цю тему. Готувалися до цієї од в подружньому житті, ведучі атмосфері проходила зустріч: спі- зустрічі заздалегідь, приносили сі- намагалися донести до слухачів вали християнські пісні, ділились мейні фотографії. Пастор оформив думку про те, що Господь завжди досвідами. Поверталися додому їх в гарну презентацію, яку всі із поруч, щоб допомагати і підтри- з піднесеним настроєм, дякуючи задоволенням переглянули. мати. «Швидко минає романтич- Господу за мудрі поради і бажання Все живе переживає свої пері- на весна, і в наш сімейний сад зробити свої сім’ї кращими. Ярослав СТАСЮК ЄвангеліЄ . руки Та, можливо, саме ці люди і є тим тодітних сімей, малозабезпечених від оптимальним ґрунтом для сприй- людей та одиноких людей похило- няття благої звістки про Царство го віку, котрі потребують матері- Небесне. «Блаженні убогі, Царство альної допомоги. Усі, хто мав по- Боже бо ваше» промовив Христос в требу в гуманітарній допомозі, як у Десь на окраїні нашого краю, Євангелії (Лук.6:20). Він прекрас- Новосільцях, так і в сусідніх селах нашої Західної Конференції, на но дав зрозуміти хто найбільше від- – Молодинче, Черемхів, Підлісці - межі двох областей – Львівської та критий для спасительного заклику. отримали її. Івано-Франківської, на межі двох Ходорівська громада ЦАСД, Богу дякувати, що Євангеліє конференцій – Західної та Буковин- хор сихівської громади м. Львова, розпочате Ісусом Христом не за- ської, є села до котрих навіть при- спільно з братами із Ужгорода здій- никло - поширюється у наш вік. міський автобус не часто ходить. снили захід «… вбогим звіщається Змінюються часи, покоління, по- До них веде навіть не асфальтована Добра Новина...» в одному з таких літичний і соціальний лад, та по- дорога… а «проїжджа частина». сіл. А саме, у селі Новосільці Жи- треби людей старі як світ – «хліба Проте, там живе чимало людей; пе- дачівського району був проведений насущного дай нам на цей день». реважно старші люди. Відсутність благодійний концерт для малоза- Ісус «що був із Назарету … ходив праці змусила більшість молодо- безпечених сімей. Послухати хрис- … добро чинячи» (Дiї.10:38). Це го покоління переїхати ближче до тиянські пісні, Добру Новину та Його характер, принцип, почерк. міст, - де є хоч якась можливість отримати Новий Завіт з дитячими і Церква Ісусова наслідуючи лише працевлаштування. Мешканці цих місіонерськими книгами прийшло Його приклад теж проповідує сіл живуть в міру свого скромного більше 70-ти дорослих та 20 дітей. «Євангеліє від … руки» становища. Сільська рада подала списки бага-
 6. 6. 6 НАС СлІДОПиТАМи ЗВУТь, БО Ми СлУГи БОжІ ВСІ... АРГО клуб слідопитів м. Борислав, м. Стебник, м. Трускавець 30 січня цьо- го року, у громаді АСД міста Бо- рислава, відбулося посвячення клубу гімн клубу “АРгО“ слідопитів. Назва клубу „Арго”. Десять слідопитів склали обітницю ві- рності Господу Богу та законам слідопитів. Основним Наш корабель “Арго” пливе ритуалом посвячення було пов’язання галстуків жов- до вічного життя. того кольору зі знаками клубу. До посвячення діти вже З Христом сміливо йдем вперед проводили заняття. З особливим натхненням співали гімн, виголошували обітниці та заповіді слідопитів. в небесне майбуття Дякуючи дир ектору клубу Павлові Ваценкові, занят- тя проводилися дуже цікаво. Пізнавати багато справ, приспів: які роблять твоє життя наповненим і готовим роби- ти добрі справи для Божої слави, - це нам подобалося. Боже, все життя Клуб, якось по-особливому, єднає дітей. За правилами Віддаю Тобі слідопитів необхідно допомагати один одному. Було Ти мною Сам керуй щодня видно як діти пер еживають один за одного, коли здава- Тут на землі ли тести по Біблії, чи як зав’язували вузли на мотуз- ках. Таке єднання приємне і потрібне. Плани на майбутнє спонукають вчитися, бо б ез В ім‘я Ісуса дороге знань і навиків втілити їх неможливо. Але головним здолаєм зло і гріх. є спілкування, яке робить стосунки між дітьми до- Його закон ми збережем брими. Радісно й від того, що батьки зацікавлені та готові всіляко допомагати, «… щоб робили усе б ез на- трудитимось для всіх рікання та сумніву, щоб були ми б ездоганні та щирі, невинні діти Божі сер ед лукавого та розпусного роду, В похмурі дні і в шторми злі щоб в ньому ми сяяли, як світила в світі, дод ержуючи слово життя на похвалу в д ень Христа». (Фил.2:14- ми вірим у Творця. 16) Пливем до Нової землі Іван НошиН, як сказала керівник слідопитів Захід- до вічного життя. ної конф ер енції Ірина Стасюк: «Найстарший за віком слідопит у нашій конф ер енції». Іван НОшиН
 7. 7. 7 ПАМ‘ЯТНI ПЕРЛИНИ Найголовніші тексти з Біблії для вивчення на заняттях слідопитів СПОКУСИ САТАНИ ЗДОРОВ‘Я ДЛЯ ЩАСТЯ І квартал ІІ квартал січень 2 1Кор. 10:13 квітень 3 1Кор. 10:31 січень 9 Пс. 33:19 квітень 10 Бут. 1:29 січень 16 Пс. 102:13 квітень 17 1Кор. 6:19-20 січень 23 Як. 1:13 квітень 24 Рим. 12:1 січень 30 Пс. 118:11 травень 1 Пр. 20:1 лютий 6 Як. 1:5 травень 8 Лк. 10:27 лютий 13 Еф. 6:11 травень 15 Дан. 1:8 лютий 20 1Пет. 5:8-9 травень 22 1Кор. 3:16-17 лютий 27 Мат. 4:3-4 травень 29 Пр. 23:29 березень 6 Євр. 2:18 червень 5 Мат. 6:25 березень 13 Об. 3:5 червень 12 3Ів. 1:2 березень 20 підсумок червень 19 підсумок березень 27 екзамен червень 26 екзамен IСУС - НАШ СПАСИТЕЛЬ НЕСТИ БЛАГУ ВIСТКУ ІІІ квартал ІV квартал липень 3 Вих. 53:7 жовтень 2 Мк. 16:15 липень 10 Ів. 3:16 жовтень 9 Іс. 43:10 липень 17 Рим. 3:23-24 жовтень 16 Мк. 5:19 липень 24 Ів. 12:32 жовтень 23 Єзек. 3:17 липень 31 Рим. 6:23 жовтень 30 Мат. 9:37-38 серпень 7 2Кор. 5:21 листопад 6 1Кор. 3:9 серпень 14 Еф. 2:8-9 листопад 13 Пс. 125:6 серпень 21 1Ів. 1:9 листопад 20 Мат. 4:19-20 серпень 28 Єзек. 36:26 листопад 24 Дан. 12:3 вересень 4 Ів. 3:36 грудень 4 1Пет. 3:15 вересень 11 Дії. 4:12 грудень 11 Мат. 5:16 вересень 18 підсумок грудень 18 підсумок вересень 25 екзамен грудень 25 екзамен Діяльність клубів слідопитів, попри всі труднощі, має своє продовження в Західній конференції. мож- ливо, у когось склалося враження, що основна діяльність клубів пов’язана лише з розвагами, таборами та туристичними походами. Так, це використовують наставники. Проте мета діяльності клубної орга- нізації інша: підготувати підлітків до Другого приходу ісуса Христа. А відповідно до мети застосовують Слово боже, біблію, як найголовніший підручник для підготовки до цієї урочистої події. Щоб не бути у відриві від Церкви у виконанні найголовнішого завдання – дослідження Святого Пись- ма, слідопити Волині та львівщини, відповідно до навчальної програми, тепер вивчають книгу Єванге- ліє від марка. Своєрідним іспитом для них буде участь у слідопитській біблійній вікторині «брейн ринг», де клубні команди поміряються силами одна з одною. кожна команда повинна складатися з шести слі- допитів, включаючи й капітана. Звичайно, ми будемо очікувати й приїзд груп підтримки в особі інших слідопитів. А тепер про розпорядок проведення біблійних змагань. 1-й етап. 7 березня відбудеться зустріч старих діючих клубів Волині у «ковчезі», приміщенні громади луцьк-2. 14 березня позмагаються новоутворені волинські клуби. Їх до себе в гості запрошують слідопити гро- мади села Пожарки. 28 березня у громаді львів-3 (Сихів, вул. Довженка, 4) превірять біблійні знання один одного клуби львівщини. А клуби-початківці зустрінуться у приміщенні другої львівської громади на вул. короленка, 1. 2-й етап. на цьому етапі біблійних змагань, зустрінуться між собою переможці обласних вікторин: 18 квітня – команди діючих клубів Волині та львівщини, а 25 квітня позмагаються між собою нові клуби обох об- ластей. на цьому етапі власне й буде визначено переможців по конференції в обох «вікових» групах. А ось третій тур буде особливий: переможцям буде запропоновано пограти у біблійну гру «Що? Де? коли?» проти наставників. Це станеться 9 травня! Отож, дорогі слідопити, приємного та корисного вам дослідження Євангелія від марка! Про подаль- шу підготовку до біблійної вікторини слідкуйте в анонсах наступних номерів газети «голос надії». Директор відділу освіти Зк, пастор Олександр кОбеРник
 8. 8. 8 ак омовляє т р БІБЛІЯ БожественнIсть п пастор, Михайло МатВІйчук IсусА хРИстА - 3 Продовження теми Божественність Христа – 2, початок читайте у попередньому номері І хоча Ісус прямо не називав ворити тільки Бог. І найважливіше, землю. Перед лицем Його, тобто у Себе Яхве, це Ім’я не зустрічаєть- - Йому належить Ім’я, яке може на- присутності цього Ангела, потріб- ся, в Новому Завіті, воно заміняло- лежати тільки Богові – ім’я Яхве. но поводитися особливо – “стерег- ся грецьким «Кюріос», що означає А це означає, що він володіє такою тися і слухатися голосу Його”. І Господь. Особливо це видно, при ж Божественністю, як і Небесний цей Ангел має владу прощати гріхи цитуванні текстів Старого Завіту, Отець. і в Ньому ім’я Яхве. які відносилися до Христа. (Наве- Що це за Ангел? – Є декілька демо лише декілька з них). Наприклад, коли Іван Хрести- АнгеЛ з іМ’яМ версій або тлумачень: 1) це просто ангел, що отримав особливе дору- тель, котрий готував дорогу для Христа, проповідував «Голос того, яхве – чення; 2) це Сам Бог-Отець; 3) це Христос. Подивимося, яка з версій хто кличе: В пустині готуйте до- рогу для Господа, рівняйте стежки Йому!» (Мт.3:3), він цитував про- ісус хРИстос найбільш відповідає цьому Анге- лові Яхве. рока Ісаю (40:3). Але в Ісаї, там де (розглянемо лише два місця зі Отже, перша – просто ангел, перекладено слово «Господь», сто- Старого Завіту) який отримав особливе доручен- їть слово «Яхве». Тобто Господь, Досліджуючи Святе Писання, ня. Але чи має право простий ан- Чию дорогу повинен приготувати зокрема Старий Завіт, ми знаходи- гел прощати гріхи? Пригадаєте, Іван Хреститель, ніхто інший, як мо безліч виразів «Ангел Господ- як збунтувався народ, коли Ісус Яхве. ній», «Ангел Божий» або «Ангел пробачив гріхи розслабленому, У посланні до Римлян ми знахо- Мій». Кого представляє цей Ангел? вони говорили «Чого Він говорить димо цікавий вираз апостола Павла Розглядаючи деякі місця Старого отак? Зневажає Він Бога… Хто про Ім’я Господнє, Яке повинні за- Завіту, ми переконаємося, що цей може прощати гріхи, окрім Бога кликати люди, щоб мати порятунок: Ангел ніхто інший, як Сам Яхве, і Самого?» (Мр.2:5,7) І справді, про- «Бо кожен, хто покличе Господнє більш того, Він – Син Божий, Ісус щати гріхи може тільки Бог тому, Ім’я, буде спасенний» (Рим.10:13). Христос. Розглянемо декілька з що жодна людина на землі немає Що це за Господнє Ім’я? них. ні влади, ні права прощати гріхи. Цей текст вже вживав Апос- 1. Перше місце з якого ми роз- Ніхто не може прощати гріхів, крім тол Петро в проповіді в день почнемо наше дослідження – це Того, перед Яким погрішили всі. П’ятидесятниці. Павло бере із Ста- 23 розділ Книги Вихід. Хоча це не Тому не можна погодиться з тим, рого Завіту і Книги Йоїла 3:5, де го- перше місце, де описується Ангел що це – простий ангел. вориться: «І станеться, кожен, хто Господній (Яхве), але воно допомо- кликати буде Ім’я Яхве, той спа- же нам краще зрозуміти і інші міс- Друге тлумачення, що Бог- сеться». ця Старого Завіту пов’язані з цим Отець, Яхве, Є Тим, Хто посилає Це цитата з Книги пророка Йо- Іменем. Ангела, теж не може бути правди- їла 3:5 (в рос. Біблії Йоїла 2:32). Після того, як Господь вивів на- вим, тому що Яхве називає Його Але цей текст, що відноситься до род Ізраїлю з Єгипетського раб- Ангел Мій, та і звичайно ж, Бог не Бога Яхве, апостол Петро застосо- ства, Він уклав з ними Заповіт, і може послати Сам Себе. вує в день П’ятидесятниці до Ісуса дав їм обітницю про те, що вести їх І нарешті третє – це Друга Особа (Дії.2:21). Те ж саме робить тепер буде особливий Ангел Господній. Божества до Свого втілення. Поди- Павло у Римл.10:9, і підкреслює, «Ось Я посилаю Ангола перед вимося чи відповідає Христос цьо- що мова йде про Христа: «Бо коли лицем твоїм, щоб він охороняв у му Ангелові? ти устами своїми визнаватимеш Іс- дорозі тебе, і щоб провадив тебе Перш за все відзначимо, що в уса за Господа, і будеш вірувати в до того місця, яке Я приготовив. Біблії слово “мал’ак”, яке ми пе- своїм серці, що Бог воскресив Його Стережися перед лицем Його, і рекладаємо як “ангел”, означає ві- з мертвих, то спасешся». слухайся Його голосу! Не протився сник, посланець, тобто людина або Так робили перші Християни: Йому, бо Він не пробачить вашого небесна істота, що посилається з 1Кор.1:2: «Божій Церкві, що в Ко- гріха, бо Ім’я Моє в Ньому. Коли ж дорученням. ринті, посвяченим у Христі Ісусі, справді послухаєш ти його голосу, і Тому і цей Ангел Яхве (у родо- покликаним святим, зо всіма, що вчиниш усе, що говорю, то Я буду вому відмінку), це посланник Яхве, на всякому місті прикликають Ім’я ворогувати проти ворогів твоїх, і який має особливе доручення. Як Господа нашого Ісуса Христа, їх- буду гнобити твоїх гнобителів. Бо і Ангел Яхве, Ісус також був по- нього і нашого». Мій Ангол ходитиме перед лицем сланий Богом (Ів.3:34). Подібно до Таким чином, розглянув- твоїм...» (Вих.23:20-23). того, як було повеління слухатися ши ряд текстів Нового Завіту, ми Хто посилає цього Ангела? – Ангела Яхве, так і Отець проголо- бачимо, що Йому належить те, що Сам Яхве (20:22), і називає Його сив, щоб слухалися Його улюбле- може належати тільки Богові. Він “Мій Ангел”, Який “охороняти- ного Сина (Мк.9:7). Подібно до говорить про Себе так, як може го- ме” і “провадитиме” в обітовану Ангела Яхве, що мав владу про-
 9. 9. 9 щати гріхи, Ісус також мав владу ти Два Яхве. Один посилає, Інший Сущий... Так скажи синам ізраїле- прощати гріхи (Мк.2:10). Тому цей є посланником. вим: Сущий послав Мене до вас» Ангел цілком відповідає Христу. З 6-го тексту ми дізнаємося, що (Вих.3:14)». Але найважливіше – це те, що цей Другий Яхве є Богом Аврама, Таким чином, ми маємо цілий в цьому Ангелові ім’я Яхве. Що Ісака і Якова. Тобто – це Той Бог, ряд свідоцтв на користь того, що означають ці слова? Який вивів Аврама з Ура Халдей- саме Христос – Ангел Яхве. Що І Він має те ж ім’я, що і Бог. Тоб- ського. Який уклав Заповіт з ним саме Христос – це Яхве, Який гово- то Він теж Яхве. У Біблії поняття і оголосив Себе «Я Бог Всемогут- рив з Мойсеєм з палаючого куща. ім’я включає характер або природу. ній! Ходи перед лицем Моїм, і будь Що це Він, перед Яким «Мойсей І це підтверджують тексти, які го- непорочний!» (Бут. 7:1). Який був з сховав обличчя своє, бо боявся ворять, що народ Ізраїлю вів Сам Ісаком та Яковом у всі дні їхнього споглянуть на Бога!» (6 т.). І біль- Яхве: вдень в стовпі хмарному, по- життя. ше того, саме Христос відповіда- казуючи їм шлях, а вночі в стовпі Але хто цей Другий Яхве, яко- ючи Мойсеєві на запитання: як ім’я вогненному, що світив їм, щоб по- го послав Яхве? Контекст (4-6 т.) Твоє, сказав: «І сказав Бог Мойсеє- дорожувати їм і вдень і вночі (Вих. ясно стверджує, що Ангел Господ- ві: Я Той, що є. І сказав: Отак ска- 3:21). ній, був Сам Господь. Який за часів жеш Ізраїлевим синам: Сущий по- Е. Уайт в книзі «Патріархи і Аврама відкривав Себе в такій же слав мене до вас. І сказав іще Бог пророки» говорить, що «упродовж формі. до Мойсея: Отак скажи Ізраїлевим усієї мандрівки Ізраїлю по пусте- Деякі, так звані “Отці” Церкви синам: Господь, Бог батьків ваших, лі їхнім провідником був Христос, також вважали, що Ангел Яхве – це Бог Авраама, Бог Ісака й Бог Яко- Який перебував у хмарному і вог- Христос. Наприклад, Іриней (125- ва послав мене до вас. А оце Ім’я няному стовпі» (стор. 312). 200), учень Полікарпа, роз’яснював Моє навіки, і це пам’ять про Мене Виходячи з цих біблійних сві- в творі “Проти єресі” як Хрис- з роду в рід». (14,15 т.) «А оце ім’я доцтв і Духа пророцтва, ми з упев- та часто бачив Мойсей, і що саме Моє на віки» – Яхве, Той Який був, неністю можемо сказати, що Ісус – Христос говорив з Мойсеєм із па- є і буде. І це найбільше свідоцтво це другий Яхве. А якщо Він – Яхве, лаючого куща. того, що Ісус – це Другий Яхве і це то означає і Бог в повному розумін- Іустин Мученик (110-166), гово- означає, що Він – Бог, Такий же як і ні цього слова. рив: «Христос наш спілкувався з Отець. Він – «Єгова, Вічний, Само- 2. Наступне місце Священного Мойсеєм у вигляді вогню із куща. існуючий, не створений, але Сам є Писання, на яке ми обернемо увагу, Це був не Отець Всесвіту, Хто та- Джерелом життя і Творцем усього» – це Книга Вихід 3 розділ. У цьому ким чином звертався до Мойсея; (Патріархи і пророки стор. 304). розділі ми знаходимо оповідання але Ісус Христос, Котрий також Таким чином, дослідивши ці про те, як Ангел Господній (Яхве), Бог, і більше того – “Бог Авраа- місця Святого Письма, ми знайшли з’являється Мойсеєві в полум’ї з ма, Ісаака і Якова” і “Я є Сущий”» достатньо свідоцтв на користь середини тернового куща. Зверне- (Мак-Дауел, Ісус, с. 79). того, що Ісус – це Другий Яхве. Це мо увагу на послідовність цього Окрім вищезазначених Іринея і Ім’я належить Ісусові точно так, як опису. Спочатку автор говорить: Іустина, подібного погляду дотри- і небесному Отцеві. А це означає, «І явився йому Ангел Господ- мувалися багато інших Отців Церк- що Він такий же за природою, як ній (Яхве) у полум’ї огняному ви. Подібного погляду дотримува- і Отець вічно існуючий, що не має з-посеред тернового куща» (2 т.), лася і Е. Уайт. У книзі «Христос ані початку ані кінця днів. Він – Бог а потім, коли Мойсей попрямував надія світу» (с.23-24) вона підтри- Аврама, Бог Ісака і Бог Якова, Який до палаючого куща, говориться: мує цю думку: «Палаючий кущ, у за часів Старого Завіту з’являвся «І кликнув до нього Бог з-посеред якому Христос з’явився Мойсеєві, людям як Ангел Господній (Яхве), тієї тернини» (4 т.). Тобто, спочатку відкрив присутність Бога... У ньо- щоб вести народ Свій. Він – Бог, Мойсей говорить, що в палаючому му перебував Сущий. Всемилости- Який втілився, жив серед людей кущі, з’явився Ангел Яхве підкрес- вий Бог сховав Свою славу в най- і говорив про Своє передіснуван- люючи що це посланник Яхве, а скромнішому кущі, щоб Мойсей ня, називаючи Себе «Я є», щоб і потім говорить, що це Сам Яхве, і міг дивитись і не померти... Саме інші могли пізнати Його, сповідати Бог говорить з Мойсеєм. Знову, як і Христос сказав Мойсею із пала- Його як Господа, прикликати Його в Виході 23:20, ми можемо побачи- ючого куща на горі Хорив: «Я є ім’я, щоб мати життя вічне. ПОГЛЯД світ на лер, який є також фахівцем з космології і філософії, отри- ванні світу довкола нас. Геллер розробив складну формулу, яка 14.02.2010 Польський уче- мав за свою роботу 820 тисяч дозволяє пояснити все, навіть ний довів існування Бога євро, - повідомляє Християн- випадковість, шляхом мате- ський Мегапортал invictory. матичних підрахунків. 72-літній польський свя- org із посиланням на Росбалт Сам 72-річний учений має щеник і математик Міхаль і Innovanews.ru. намір віддати свою премію на Геллер отримав в Нью-йорку теорії професора не лише створення нового центру до- найкрупнішу наукову премію містять докази існування сліджень в області науки і те- за роботу, яка надає непрямі Бога, але і змушують засумні- ології в кракові. докази існування Бога. Гел- ватися в матеріальному існу-
 10. 10. 10 КУЛАКОВ Михайло Петрович 29.03.1927 – 10.02.2010 КоротКА БіогрАфія Михайло Петрович Кулаков народився в 1927 році в Ленінграді, в сім’ї пастора однієї з ад- вентистських громад. У 1945 році прийняв хрещення і почав служіння в Церкві. У 1947 році успішно закінчив Іванівське художнє училище. У березні 1948 року він, як керівник громади адвентистів, був заарештований і засуджений до п’яти років виправно-трудових робіт в табо- рах особливого режиму. Роки заслання Михайло Петрович провів в мордовських і казахстан- ських таборах. Після закінчення терміну покарання був відправлений на вічне поселення в Кустанайську область. Після одруження в 1954 році М. П. Кулаков був звільнений із заслання по амністії. У 1955 році молода сім’я переїхала до Алма-Ати, де Кулакови включилися в активне церковне служін- ня. У 1958 році Михайло Петрович був рукопокладений в проповідники і вибраний головою неофіційно існуючої організації Церкві АСД в республіках Середньої Азії, Казахстану і Закав- каззі. На цій посаді він ніс служіння до 1975 року. У ці роки Михайло Петрович поєднував ак- тивну роботу в церкві з підвищенням освіти. Навчаючись заочно, в 1969 році він закінчив Мос- ковський педінститут (факультет англійської мови), а в 1975 — Академію служителів Церкви Адвентистів сьомого дня у Вашингтоні. У 1970 році М. П. Кулаков був делегований в США на Річну нараду Генеральної конференції церков АСД. Для всесвітньої Церкви АСД це було історичною подією, оскільки, починаючи з 1909 року, жоден з керівників церкви адвентистів з Росії не бував у всесвітньому центрі. У 1975 році М. П. Кулаков прийняв участь в роботі чергового з’їзду Генеральної конференції у Відні. На віденському з’їзді він був введений до складу виконавчого комітету Генеральної конференції і став членом Академії адвентистських служителів. У 70-ті і 80-ті роки, знаходячись в центрі релігійного життя, М. П. Кулаков представляв церк- ву АСД на зустрічах з громадськістю усередині країни і за кордоном. У 1987 році адвентистський коледж штату Техас (США) присвоїв М. П. Кулакову почесне звання доктора богослов’я. У 1988 році сім’я Кулакових переїжджає в селище Заокський Тульської області, де у той час створюється адвентистська семінарія. Михайло Петрович викладає пасторське богослов’я, по- єднуючи адміністративні обов’язки з педагогічною діяльністю. Одночасно він є редактором невеликої церковної газети “Слово примирення”. У 1990 році на Всесвітньому з’їзді Генеральної конференції в Індіанаполісі М. П. Кулаков стає президентом Євроазіатського відділення всесвітньої Церкви АСД, ство- реного на території тепер уже колишнього Радянського Союзу. У 1992 році ним ініційовано створення Російського відділення Міжнародної Асоціації Релі- гійної Свободи (МАРС). У 1998 році був вибраний почесним членом Правління Російського Біблійного товариства. З 1993 року М. П. Кулаков керував створеним ним Інститутом перекладу Біблії, бажаючи дати християнам, що читають по-російськи, російську Біблію. У 1994 році вийшло в світ По-
 11. 11. 11 слання до римлян, в 2000 році - Новий Заповіт, а в 2002 році – Новий Заповіт і Псалтир в сучас- ному російському перекладі. В день його смерті у видавництво привезли видане П’ятикнижжя Мойсея, над яким він працював останні п’ять років. ПРЕЗиДЕНТ ЄВРОАЗІАТСьКОГО ДиВІЗІОНУ ЦЕРКВи АСД ШТЕЛЕ А. А З глибокою скорботою повідомляємо, що 10 лютого 2010 року на 83-му році життя перестало битися серце посвяченого Божого служителя, директора Інституту перекладу Біблії, першо- го президента Євроазіатського дивізіону Церкви християн Адвентистів Сьомого дня, доктора богослов’я Кулакова Михайла Петровича. Михайло Петрович своїми справами, вірністю християнським принципам, самовідданим служінням Церкві і суспільству став яскравою особистістю в історії адвентистської Церкви, відстоюючи ідеї злагоди, єдності, милосердя і справедливості. Він вніс неоціненний внесок до розвитку Церкви АСД на території колишнього Радянського Союзу, завдяки самовідданій праці в справі об’єднання розрізнених адвентистських громад, навчання служителів, розвитку видавничого служіння, возз’єднання з всесвітньою Церквою АСД, досягнення згоди і примирення серед братерства і створення централізованої організації. Його величезною заслугою є відкриття Заокської духовної семінарії - першої протестантської духовної установи на території СРСР, радіотелецентру «Голос надії», видавництва «Джерело життя» і організація Інституту перекладу Біблії. Ми тужимо разом зі всіма, хто знав Кулакова М. П. і від імені Виконавчого комітету ЄАД ви- словлюємо щире співчуття дружині, дітям, онукам і правнукам. Пам’ять про його вірність проголошенню Євангелія, пасторська турбота, особистий приклад духовного життя, любов і посвяченість Господу, які не могли зломити репресії і в’язниця, наза- вжди залишиться в наших серцях. «Дорога в очах Господніх смерть святих Його» Пс.115:6 . ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД СІМ’Ї КУЛАКОВиХ Нам важко змиритися з тим, що нашого дорогого батька вже немає з нами. Він був серцем і світлом нашої сім’ї. Він завершив свою земну дорогу, покладаючи надію на швидке Христове пришестя. Михайло Петрович Кулаков — гаряче коханий чоловік, батько, дідусь, брат і дядько — спо- чив у Господі, в середу ввечері, 10-го лютого, в оточенні сім’ї в Хайленд, штат Каліфорнія. Зробити Слово Боже і звістку про Його любов доступною усім шарам суспільства — було головною справою його життя. Він знайшов багато друзів з числа простих, скромних трудівни- ків, серед інтелігенції, громадських діячів і в колі учених. Він подарував нам багату спадщину. Його глибока і безстрашна віра і чесність нікого не залишали байдужим, як на його батьківщи- ні в Росії, так і далеко за її межами. Ми хочемо подякувати усім тим, кому він був дорогим і хто в різні періоди його служіння був з ним поруч; усім тим, хто в ці останні місяці підтримували його, нашу маму, Ганну Іванівну, і кожного з нас молитвами, любов’ю і сердечною участю. Ми дуже цінуємо це єднання з вами. Батько залишив нам приклад покірливого і самовідданого служіння. Він своїм життям на- дихнув нас на святу справу благовістя. Він вчив нас ставити високі цілі, осмілюватися і мріяти, не боятися труднощів і випробувань, і безстрашно покладатися на обіцяння Того, Хто провів ізраїльтян по дну Червоного моря, як по суші, зберігав віру і мужність наших попередників в таборах і одиночних камерах, Хто і нині говорить всім пригнобленим і страждаючим: «Не бійся, бо Я викупив тебе». Четвер, 11 лютого 2010 Адміністрація Західної конференції та редакція газети «Голос надії» висловлюють щире співчуття родичам та близьким М. П. Кулакова.
 12. 12. 200 12 «Біблія – наш найвищий авторитет і правило віри. Свідоцтва не містять в собі нового світла, але ставлять перед собою мету – нагадати, відновити в свідомості людей вже відкриті в слові Божому істини… Свідоцтва не применшують значення Слова Божого, але навпаки підносять його і приваблюють свідомість Запитань до людей до Нього…» ЕЛЕН УАЙт Духа Пророцтва 16. Якою смертю помер апостол Рев’ю енд Геральд, 6 березня 1900 р. Петро? «Недивлячись на слабке А ви знали що… здоров’я, він вдень трудився для … подібно до апостола Павла, «Петро, будучи юдеєм і чужо- Христа, а вночі – щоб забезпечи- Елен страждала фізично, маючи земцем, був приречений на бичу- ти свої потреби і потреби інших». «колючку в плоті», - хворобу сер- вання і розп’яття. Перед обличчям «Наставник молоді», 27 лютого ця. Ця хвороба переслідувала її жахливої смерті, апостол згадав 1902р. протягом усього життя. На початку свій великий гріх – як він зрікся Іс- служіння у видінні їй було пока- уса у важкий для Нього час… Він 18. Яким чином було змінено зано, що у випадку небезпеки, - іі навіть вважав, що для нього буде життя Павла? піднесення і гордості, - вона зноси- занадто великою честю померти тиме скорботи і страждання, щоб так, як вмер його Вчитель, від Яко- «Біля воріт Дамаску видіння зберегти її у лагідності, смиренні го він колись відрікся». Розп’ятого змінило весь плин його і близьких відносинах з Богом. Та- «Він просив своїх катів про життя. Колишній переслідувач став ким чином в її житті не буде само останню милість, прибити його до учнем, той, хто навчав – почав вчи- піднесення, і, якщо вона залишить- хреста вниз головою. Його прохан- тися сам. Дні тимчасової сліпоти, ся вірною до кінця, то буде кушту- ня було задоволено. Так помер ве- які він провів на самоті у Дамаску, вати плоди дерева життя». короткі ликий апостол Петро». стали для нього роками досвідів… нариси з життя, стор. 72 Дії апостолів, стор. 537,538 природа і навколишня тиша були його школою. Він пішов в Аравій- „Голос Надії” – газета 17. Яким чином апостол Павло ську пустелю, де вивчав Писання Західної Конференції заробляв собі на життя? і навчався у Бога. Він звільнив, Церкви АСД. очистив свою душу від упереджень Засновник – Церква «Павло, великий апостол поган, і традицій, які колись сформували Адвентистів сьомого дня. навчився мистецтву виготовлення його життя, і отримав необхідне Свідоцтво про реєстрацію – наметів… Коли виникала потреба, світло від Джерела істини». Вихо- РВ№345 від 4.10.2002 р. він трудився в цій шляхетній спра- вання, стор. 65 ві, заробляючи собі на прожиття». Відповідальний за випуск секретар відділу інформації • Християнський радіо телецентр «Голос надії». ЗК – Ольга Ношин Слухайте нас по Першій програмі Українського радіо: noshynfamily@gmail.com вівторок 21.30 – 21.45; Редакційна колегія: Борис субота 16.25 – 16.30. Коржос, Володимир Скиба, по Другій програмі Українського радіо «Промінь» (FM 105): Віталій Шевчук, Олександр понеділок 11.55 – 12.00; Філіпчук, Леонід Кулініч. вівторок 18.15 – 18.30. Комп’ютерна верстка - Заочні курси з вивчення Біблії: Павло Ваценко. поштова адреса 04071 Київ-71 а/с 36; тел.: (044) 425-31-36; Газета є некомерційним e-mail: bibleschool@mail.ru неприбутковим виданням, що видається • Дивіться телепрограми християнських телестудій на супутникових і розповсюджується за каналах «Hope channel»: Супутник: Hotbird 6, Frequency: 11013.00 MHz, пожертви. Symbolrate: 27.500, Polarization: Horizontal, FEC: ?. Адреса редакції: м. Львів, вул. Івана Багряного, 36а Молодіжна программа «Здобудь мудрість»: Для листів: 79041 м. Львів, середа 9.30; а/с 6241 телефон: 237-12-13 п’ятниця 19.00. E-mail: advent@lviv.gu.net Суботня школа: четвер 18.00 російською мовою, Номер надруковано в 18.30 українською мовою; субота друкарні у м.Борислав 8.00 російською мовою, Львівської обл. з готових 8.30 українською мовою. фотоформ. Адреса телеканалу «Надія» в інтернеті: www.hopechannel.info Наклад 1000 примірників.

×