2009 10

567 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
567
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2009 10

  1. 1. “Òåñíû âðàòà è óçîê ïóòü, âåäóùèå â æèçíü, è íåìíîãèå íàõîäÿò èõ” (Ìô. 7:14) ÖÅÐÊÎÂÜ ÕÐÈÑÒÈÀÍ-ÀÄÂÅÍÒÈÑÒΠÑÅÄÜÌÎÃÎ ÄÍß Åæåìåñÿ÷íîå ðåëèãèîçíîå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå èçäàíèå Õàðüêîâñêîé, Çàïîðîæñêîé, Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòåé¹10 (156) Èçäàåòñÿ ñ 2002 ã. www.asd.in.ua îêòÿáðü 2009×èòàéòå Çàïîðîæñêîìó ×óæîå ñîëíöå Ïàïà Ðèìñêèé  õîðó - ïîëâåêà ïðåäëîæèë ñîçäàòüÍîìåðå: ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî ñòð. 2 ñòð. 2 ñòð. 6ϳäñóìêè ïðîãðàìè «Ïðÿìóé çà Á³á볺þ» â Õàðêîâ³ Ó Õàðêîâ³ çàê³í÷èëàñÿ ïðîãðàìà «Ïðÿìóé çà Á³á볺þ», ÿêó ïðîâîäèâ Äàíèëî Ðåáàíä ç 3 ïî 10 æîâòíÿ. Çàêðèòòÿ ïðîãðàìèáóëî âîäíî÷àñ óðî÷èñòèì ³ ðàä³ñíèì, àëå â òîé æå ÷àñ òðîõè ñóìíèì, àäæå äåÿê³ ëþäè êîæíîãî äíÿ ïðîòÿãîì ö³ëîãî òèæíÿâ³äâ³äóâàëè ñëóæ³ííÿ, ñëóõàëè Ñëîâî Áîæå, ìîëèëèñÿ é ñï³âàëè ðàçîì, ³ òàêîãî ùîäåííîãî ñï³ëêóâàííÿ ¿ì áóäå íåâèñòà÷àòè. Ïðîãðàìà áóëà á³ëüø îð³ºíòî- òóðáóþòü. Öå ñïîñ³á äîñòóêàòè-âàíà íà öåðêîâíó àóäèòîð³þ, ñÿ äî ëþäñüêèõ ñåðäåöü. Äàð³ÿàí³æ íà íîâèõ ëþäåé, ïðîòå Ïàóòî, ñòóäåíòêà:îñòàíí³õ áóëî íà ïðîãðàì³, çà – Òàêå ñâÿòî, ÿê «Ïðÿìóé çàñëîâàìè ïàñòîðà Îëåêñàíäðà Á³á 볺 þ» ì îæå áóò è â æ èòò ³Òþï³íà, áëèçüêî 40 ÷îëîâ³ê. Íå ëþäèíè ùîäíÿ. Àëå ùîá ìàòèáóëà îð³ºíòîâàíà ïðîãðàìà é íà íàòõíåííÿ, ïîòð³áí³ òîâ÷êè, ÿê³õðåùåííÿ. Àëå äÿêóþ÷è Áîãîâ³, 10 áóäóòü äîïîìàãàòè õðèñòèÿíèíóæîâòíÿ äâîº ëþäåé óêëàëè çàâ³ò ç çàë èøà òèñ ÿ íàò õíå ííè ì. ÄëÿÃîñïîäîì. Õî÷à áåçïîñåðåäíüî òîãî ùîá ìàòè ñâÿò³ñòü ³ ÷èñòîòó,õðåùåííÿ íå ïîâ’ÿçàíå ç ïðîãðà- ùîá áóòè òàêèìè ëþäüìè, ÿêèìèìîþ «Ïðÿìóé çà Á³á볺þ», ïðîòå õî ÷å áà ÷è òè íà ñ Õð èñ òî ñ,ìîæó âèñëîâèòè ïðèïóùåííÿ, ùî ïî òð ³á íî , ù îá íà ì ï ðî öåòîé æèâèé çâÿçîê ³ç Áîãîì, òîé ïîñò³éíî íàãàäóâàëè ³ ãîâîðèëè ò³,îñî áëè âèé ìîë èòî âíè é äó õ Äóñ³. Òàê³ çóñòð³÷³ äóæå ïîòð³áí³ õòî â쳺 öå ðîáèòè. Ëþäè, ÿê³â³äâ³äóâà÷³â ïðîãðàìè âïëèíóëè íà íàðîäîâ³ Áîæîìó. ìàþò ü íàñ íàãó â³ä Á îãà, ìîæó òüð³øåííÿ òèõ ëþäåé íàðîäèòèñÿ çãîðè. Ñåðã³é Äåìèäîâ: íàäèõíóòè é ³íøèõ ëþäåé. Íà çàêðèòò³ ñâî¿ì ñï³âîì ïðîñëàâëÿ- –Íà ìåíå öÿ ïðîãðàìà âïëèíóëà ªâãåí Êóòÿ, ñòóäåíò:ëè Ãî ñï îä à ³ ðà äó âà ëè ñë óõ à÷ ³â äóæå ïîçèòèâíî.  öåé ÷àñ îñîáëèâî – Ïðîãðàìà «Ïðÿìóé çà Á³á볺þ»Õàðê³âñüêèé îáëàñíèé õîð Àäâåíòèñò³â â³ä÷óâàºø ïîòðåáó â Áîæ³é ï³äòðèìö³. ïðîéøëà íà õîðîøîìó ð³âí³. ×è íåÑüîìîãî Äíÿ (êåð³âíèê Þë³ÿ Äèìàð), Öÿ ïðîãðàìà äîçâîëèëà ìåí³ çóñòð³òè- âïåðøå â Õàðêîâ³ ïðîãðàìà â³äáóâà-æ³íî÷èé âîêàëüíèé àíñàìáëü «Çâóêè ñÿ ³ç Äàíèëîì Äàíèëîâè÷åì Ðåáàíäîì, ëàñü â òàêîìó ì³ñö³, êóäè íå ñîðîìíîÍåáà» ï³ñíåþ «Ëèø Òîáîþ ÿ æèâó», ç ÿêèì ÿ âæå äàâíî çíàéîìèé, à òàêîæ ç çàïðîñèòè íîâèõ ëþäåé. Õî÷à «Ïðÿìóéì î ë î ä ³ æ í è é â î ê à ë ü í î - ³íøèìè áðàòàìè ³ ñåñòðàìè, ïî÷óòè çà Á ³áë ³ºþ » áó ëà î 𳺠íòî âàí à íà³íñòðóìåíòàëüíèé àíñàìáëü òðåòüî¿ ñëîâà âò³õè ³ ï³äáàäüîðåííÿ. ϳñëÿ òàêî¿ öåðêîâíèé êîíòèíãåíò, íîâèì ëþäÿìõàð ê³â ñüê î¿ ãðî ìàä è, ùî âèê îíà â ïðîãðàìè õî÷åòüñÿ æèòè, ïðàöþâàòè, òåæ áóëî ö³êàâî. Ïðîïîâ³ä³ Ðåáàíäàìóçè÷íèé òâ³ð «Çâ¸çä äèâíûå àëìàçû». Áîãà ïðîñëàâëÿòè, áëèæí³ì ñëóæèòè. äîáðå ñëóõàþòüñÿ ³ º çðîçóì³ëèìè äëÿÂ³ä ³ìåí³ âñ³õ ïðèñóòí³õ Äàíèëîâ³ Ìàðèíà Øàïîâàëîâ³, ó÷àñíèöÿ âñ³õ.Ðåáàí äó ïîä àðóâà ëè âåë èêèé ó êð- àíñàìáëþ «Çâóêè Íåáà»: Íàòàë³ÿ Ïîëèâàííà:à¿íñüêèé êîðîâàé. – Òàê³ ïðîãðàìè äàþòü ìåí³ ùå – Íà òàêèõ ïðîãðàìàõ ÷åðåç ñëîâà ³ç Äåÿê³ â³äâ³äóâà÷³ âæå ï³ñëÿ çàêðèòòÿ á³ëüøó âïåâíåí³ñòü â Ãîñïîä³. Âîíè Á³á볿, ÷åðåç ³ñòî𳿠ïðîïîâ³äíèêà òèïðîãðàìè «Ïðÿìóé çà Á³á볺þ» ïîä³ëè- ï³äòðèìóþòü äóõîâíå æèòòÿ, ï³äøòîâ- çíàõîäèø â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, ÿê³ëèñÿ ñâî¿ìè âðàæåííÿìè. õóþòü äî á³ëüø ñóìë³ííîãî âèâ÷åííÿ õâèëþþòü òåáå ³ íà ÿê³ òè íå ìîæåø Îëåêñàíäð Òþï³í, ïàñòîð: Á³á볿. Äóæå âàæëèâî, ùî ï³ä ÷àñ òàêèõ çíà éòè â³ä ïîâ ³ä³ ó ïîâ ñÿê äåí íîì ó – ß äóæå ðàäèé, ùî òàêà ïðîãðàìà ïðîãðàì, êîëè ÷óºø óæå äàâíî çíàéîì³ æèòò³. Öå íàñò³ëüêè íàäèõàº, êîëè ï³äâ³äáó ëàñÿ. Ïîä³á í³ çóñòð ³÷³ áóëè â á³áë³éí³ ³ñòîð³¿, Ãîñïîäü â³äêðèâຠòîá³ ÷àñ ïðîïîâ³ä³ òè ÷óºø òå, ùî ñòîñó-Õàðêîâ³ äóæå-äóæå äàâíî. Íà ìîþ ùîñü íîâå. Êð³ì òîãî, ïðîãðàìè äàþòü ºòüñÿ ñàìå òåáå!äóìêó, öå âåëèêà äóõîâíà ï³äòðèìêà ìåí³ âïåâíåí³ñòü, ùî ìî¿ áëèçüê³, ÿê³ ùå ϳñëÿ òàêèõ íàòõíåííèõ â³äïîâ³äåéäëÿ ì³ñòà. Ñëàâà Áîãó! Åôåêòèâí³ñòü íå ïðèéíÿëè Õðèñòà, çìîæóòü öå ùå â³ðà â òå, ùî õàðê³â’ÿíè áóäóòü ïðÿìó-ïðîãðàìè âèÿâèòüñ ÿ òðîõè ï³ çí³øå. çðîáèò è. Àëå ç â³ñíî, ïðîãðà ìè íå âàòè çà Á³á볺þ é äàë³, çì³öíþºòüñÿ. ÕàéÏðîòå äë ÿ ìåíå, ÿ ê äëÿ ïàñ òîðà, ìîæóòü çàì³íèòè îñîáèñòîãî ñï³ëêó- Ãîñïîäü äîïîìîæå â öüîìó!  íàéáëèæ-ïîêàçíèêîì º òå, ùî ò³ ÷ëåíè öåðêâè, ÿê³ âàííÿ ç Áîãîì. ÷èõ ïëàíàõ º ïðîâåäåííÿ íîâî¿ ºâàíã-âæå äàâíî íå ïðèõîäèëè íà ñóáîòí³ Íàòàë³ÿ Îáèäåííîâà, ñòóäåíòêà: åëüñüêî¿ ïðîãðàìè â Õàðêîâ³ «Ñõîäè âáîãîñëóæ³ííÿ, ñòàá³ëüíî â³äâ³äóâàëè – Ïîä³áí³ ºâàíãåëüñüê³ ïðîãðàìè Íåáî».ïðîãðàìó «Ïðÿìóé çà Á³á볺þ», áóëè ï³äí³ìàþòü äóõ öåðêâè. Âîíè äîïîìà-íàâ³òü ò³, êîãî âèêëþ÷èëè ³ç öåðêâè. ² ãàþòü çðîáèòè êðîê íàçóñòð³÷ Áîãó ³ Ãàëèíà Íàéäà äëÿñèëà íå â Äàíèëîâ³ Ðåáàíä³, à â Ñâÿòîìó ðîç³áðàòèñÿ â äåÿêèõ ïèòàííÿõ, ùî hopechannel.info
  2. 2. 2 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua«ÄÀ ÁÓÄÅÒ Ó ÂÀÑ ÞÁÈËÅÉ…» (Ëåâèò 25:11) Óòðåííåå áîãîñëóæåíèå ïðîõî- 17 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ 15-ëåòíèé þáèëåÿ ñòàëî ñâîåîáðàçí îå òîê-äèëî â Äîìå Àêòåðà, à âå÷åðíåå — þáèëåé Ïÿòîé öåíòðàëüíîé öåðêâè øîó, èíòåðâüþ ñ ïàñòîðàìè, ïðîâå-îáùåå áîãîñëóæåíèå âñåõ îáùèí ãîðîäà Õàðüêîâà. äåííîå Ìàêñèìîì Áàëàêëèöêèì âãîðîäà â Ðàäìè ð-Ýêñï îõîëëå .  õîäå âå÷åðíåãî ñëóæåíèÿ. Þáèëåéòîð æåñ òâå ííî ì áî ãîñ ëóæ åíè è Èðèíà Èñàêîâà, Àííà Áîãäàíþê, ïîêàçàë êàê Áîã áëàãîñëîâëÿë èïðèíÿëè ó÷àñòè ïàñòîðû Èñàêîâ À. Â., Àíàñòàñèÿ Ëàïèêîâà è äóõîâîé áëàãîñëîâëÿåò 5-þ öåðêîâü. ÞáèëåéÌîë÷àíîâ Ñ. Á., Çèíþê Í. Ã., Õèìèíåö È. îðêåñòð (êóðàòîð Í. È. Âîðîíþê). òàêæå ïîêàçàë, ÷òî íóæíî íå ñòåíàòü èÔ., Ìèêèòþê Ì. È., Äðîçä Ñ. Ñ., Âîëêîñ- Çâó÷àëè çàìå÷àòåëüíûå ïðîïîâåäè íå ñìîòðåòü íà äðóãèõ, à ðàáîòàòü âîëàâñêèé Ð. Í., Ðàçóìíûé À. È., Ïîïåëèø- Èñàêîâà Àëåêñåÿ, Õèìèíöà Èâàíà, ñëàâó Áîãà è áëèæíèõ, è òîãäà áóäåòêî Ï. Â., Ïåëàõ À. Ë.  õîäå ñëóæåíèé Çèíþêà Íèêîëàÿ, Âîëêîñëàâñêîãî óñïåõ. Ïîæåëàåì æå íàøèì ñîáðàòü-Áîãà ïðîñëàâëÿëè ïåíèåì ìîëîäåæíûé Ðîñòèñëàâà, Ìîë÷àíîâà Ñåðãåÿ. Âñå ÿì äóõîâíî âîçðàñòàòü è ãîòîâèòü ñåáÿàíñàìáëü 5-é öåðêâè, îáëàñòíîé õîð âèäåëè âîî÷èþ òî Áîæüå âîäèòåëüñòâî, ê âñòðå÷å ñî ñâîèì Áîãîì.ïîä ðóêîâîäñòâîì Þëèè Äûìàðü, êîòîðîå Îí îñóùåñòâëÿåò íàä ÑâîèìÎëüãà Êîâàëåâà, Íàòàëüÿ Îáûäåííîâà, íàðîäîì. Èíòåðåñíîé èçþìèíêîé Ñåëèâàíîâ ÍèêîëàéÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÌÓ ÕÎÐÓ - ÏÎËÂÅÊÀ 19 ñåíòÿáðÿ îáùèíû ã. Çàïîðîæüå îòïðàçäíîâàëè 50-ëåòíèé þáèëåé õîðà. Ñëóæåíèåïðîõîäèëî â îáùèíå ¹1, íà êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàëî îêîëî äâóõñîò ÷åëîâåê. Îòêðûë òîðæåñòâî ñâîäíûé õîð ã. óãîëêîâ Óêðàèíû, Ìîëäîâû è Ðîññèè.Çàïîðîæüå ïîä ðóêîâîäñòâîì Àëåíû Òåïëûå âîñïîìèíàíèÿ ãîñòåé ðàñòðî-Áàáàêîâîé ïåíèåì ïñàëìà «Âåëè÷èå». ãàëè ñåðäöà ñèäÿùèõ â çàëå. Äàëüíåé-Ñóááîòíþþ øêîëó ïðîâåë îáëàñòíîé øóþ ïðîãðàììó ïðîäîëæèë äåòñêèéïàñòîð Âëàäèìèð Áëèçíåíêî. Óðîê õîð, êîòîðûé èñïîëíèë ïñàëîì «Îò÷å,çàêîí÷èëñÿ ìîëèòâàìè èç çàëà. È âíîâü ìû ïðîñèì». Ñëóæèòåëè âñåõ ïîêîëå-ïå íè å õî ðà ï îä ð óê îâ îä ñò âî ì íèé ïîìîëèëèñü çà þíûõ õîðèñòîâ.Àëåêñàíäðà Âèñòðàòåíêî íàïîëíÿëî Ìîëèòâó ñîâåðøèë ïàñòîð – âåòåðàíçàë. Ñî ñëîâàìè íàñòàâëåíèÿ îáðà- Àëåêñåé Âèñòðàòåíêî. Áûëè ïîêàçàíû Áûëè îòìå÷åíû ïåðâûå õîðèñòû èòèëñÿ Ñòåïàí Êàìïåí.  ïðîãðàììå ôî òî ãð àô èè ïå ðâ ûõ õî ðè ñò îâ è äèðèæåðû, âíåñøèå âêëàä â ñòàíîâëå-ó÷àñòâîâàëè ìîëîäûå ïåâöû, êîòîðûå ïåðâîå ñëóæåíèå õîðà íà ñâàäüáå â íèå õîðà. Ñåìüÿ Âèëüãåëüìà Âèëüãåëü-ïðîäîëæàþò äåëî ñòàðøèõ ïîêîëåíèé. Êàìå ííîì â ïåðâ îì ìîëè òâåí íîì ìîâè÷à è Íàäåæäû Ïàâëîâíû Êàìïåí âÏðîãðàììó âåëè Âàëåíòèíà Êàëèóø è äîìå.  çàêëþ÷åíèè ïðåçèäåíò ÂÄÊ ýòîì ãîäó îòìå÷àåò 50-ëåòíèé þáèëåé.Ñòåïàí Êàìïåí, ñòîÿâøèå ó èñòîêîâ Àëåêñåé Èñàêîâ ïîáëàãîäàðèë ó÷àñ- Äåáþò Çàïîðîæñêîãî õîðà ñîñòîÿëñÿìóçûêàëüíîãî ñëóæåíèÿ â ã. Çàïîðîæüå. òíèêîâ õîðà è âðó÷èë ãðàìîòó çà âêëàä êàê ðàç íà èõ áðàêîñî÷åòàíèè. Õîð âûñòóïàë òàêæå è íà ñâàäüáå Ñòåïàíà â ïðîïîâåäü åâàíãåëèÿ. È ñíîâà Ñëîâî Àëüáåðòîâè÷à è Âàëåíòèíû Èâàíîâíû Áîæüå íàïîëíèëî çàë. ×åðåç áðàòà Êàìïåí, êîòîðûå îòìåòèëè 33 ãîäà Èñàêîâà Ãîñïîäü îáðàòèëñÿ êî ïðèñó- ñîâìåñòíîé æèçíè. Ïåðâûå õîðèñòû òñòâóþùèì ñ ïðèçûâîì ïðèáëèçèòüñÿ ê âñïîìíèëè ñâîå ó÷àñòèå â ýòèõ ñâàäü- Áîãó è îáíîâèòü îòíîøåíèÿ ñ Íèì. áàõ, åâàíãåëüñêèõ ïðîãðàììàõ è ðàçëè÷íûõ ñëóæåíèÿõ. Íà âñòðå÷ó Èðèíà Ìîë÷àíîâà ïðèåõàëî ìíîãî ãîñòåé èç ðàçíûõ çà ñòðàøíûå ïðåñòóïëåíèÿ, ïîä ×ÓÆÎÅ ÑÎËÍÖÅ âëèÿíèåì ïðîïîâåäè Åâàíãåëèÿ, ïðîâîäèìîé ìèññèîíåðàìè, äóõîâíî Ñ 6 ïî 14 ñåíòÿáðÿ ïî ïðèãëàøåíèþ íàøåé ðóññêîé ïðåîáðàçèëèñü è ïðåâðàòèëè ñâîþ àäâåíòèñòñêîé îáùèíû ìû áûëè â ãîðîäå Ñèäíåé, ñòðàíó â îäíî èç ïðîöâåòàþùèõ Àâñòðàëèÿ. ãîñóäàðñòâ ìèðà. È ñåãîäíÿ Àâñòðàëèÿ ïî óðîâíþ æèçíè âõîäèò â ïÿòåðêó Àâñòðàëèÿ ïîèñòèíå óíèêàëüíûé íîå åâðîïåéñêîå íàñåëåíèå ñîñòàâëÿ- ñàìûõ ðàçâè òûõ è ïðîöâ åòàþù èõêîíòèíåíò. Âî-ïåðâûõ, ýòî è êîíòèíåíò ëè òàì êàòîðæíèêè, êîòîðûõ ñâîçèëè ñòðàí. Ãîâîðÿ îá Àâñòðàëèè, áåçóñëîâ-è îñòðîâ îäíîâðåìåííî, âî-âòîðûõ, íà òóäà èç Àíãëèè, êîëîíèåé êîòîðîé è íî, íåëüçÿ íå âñïîìíèòü è Åëåíó Óàéò,òå ðð èò îð èè Àâ ñò ðà ëè è îá èò àþ ò áûëà Àâñòðàëèÿ äî 1901 ãîäà. Èññëå- êîòîðàÿ ñ 1891 ïî 1900 ãîä ïðîâîäèëàóíèêàëüíûå æèâîòíûå: çíàìåíèòîå äóÿ èñòîðèþ Àâñòðàëèè â áèáëåéñêîì òà ì ìè ññ èî íå ðñ êî å ñë óæ åí èå .êåíã óðó, ìåäâ åäü ê îàëà , óòê îíîñ , êîíòåêñòå, ìû ìîæåì ñäåëàòü äëÿ Èìåííî ïîä âäî õíîâåí èåì ïðî ðî-åõèäíà. Â-òðåòüèõ, íà ýòîì êîíòèíåíòå ñåáÿ íåñêîëüêî èíòåðåñíûõ âûâîäîâ. ÷åñ òâ, îòê ðûò ûõ åé Áîã îì, áûë èðàñïîëàãàþòñÿ ñêàëû, èìåþùèå ÿðêî- Âî -ï åð âû õ, òó çå ìö û Àâ ñò ðà ëè è, îñíîâàíû Àäâåíòèñòñêèé ãîñïèòàëü âêðàñíûé öâåò, â-÷åòâåðòûõ, â íåêîòî- êîòîðûå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðåä- Ñèäíåå, ñòàâøèé ñåãîäíÿ îäíîé èçðûõ ïðèáðåæíûõ ðåãèîíàõ â òå÷åíèå ñòàâëÿþò ñîáîé êðàéíå ìàëîðàçâèòûå âåäóùèõ êëèíèê ñòðàíû,äíÿ òåìïåðàòóðà ìîæåò ìåíÿòüñÿ íà ïëåì åíà, íåêî ãäà èìåë è âûñî êóþ Àäâåíòèñòñêàÿ ñåìèíàðèÿ â Êóðàí-15 ãðàä óñîâ. Ø åñòàÿ î ñîáåíí îñòü êóëüòóðó, íî èç-çà ñâîåé ðåëèãèè, â áîíãå, è ïî ñåé äåíü ÿâëÿþùàÿñÿýòîãî êîíòèíåíòà ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí îñíîâå êîòîðîé ëåæàëî ïîêëîíåíèå îäíèì èç ëó÷øèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Âáûë ïîñëåäíèì èç îòêðûòûõ åâðîïåé- çëûì äóõàì, ìàãèÿ, ãðóïïîâîé ñåêñ, òîì æå Êóðàíáîíãå Åëåíà Óàéò ïîêóïà-öàìè. Ãîâîðÿ îá èñòîðèè Àâñòðàëèè, äåãðàäèðîâàëè. È ñ äðóãîé ñòîðîíû, åò äîì, â êîòîðîì áûëà íàïèñàíàíåëüçÿ íå âñïîìíèòü, ÷òî ïåðâîíà÷àëü- êàòîðæíèêè, ññûëàåìûå â Àâñòðàëèþ çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êíèãè «Æåëàíèå
  3. 3. Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua 3âåêîâ». Ñåãîäíÿ ýòîò äîì ïðåâðàùåí â ñîëèñòû îáó÷àëèñü â âåäóùèõ êîíñåð- ñòñêîãî ïàñòîðà Ìàåâñêîãî. Ñåãîäíÿåå ìóçåé. Ýòîò ìóçåé íàì ëþáåçíî âàòîðèÿõ. Îáùèíà â Õàðáèíå èìåëà àäâ åíò èñò ñêà ÿ öåð êîâ ü â Ñèä íååïîêàçàë åãî õðàíèòåëü, îäèí èç àâñòðà- ñâîþ òèïîãðàôèþ, èçäàâàëà 9 æóðíà- íåìíîãî÷èñëåííà, íî ýòè ëþäè, íåëèéñêèõ ïàñòîðîâ.  ìóçåå ñîõðàíåíà ëîâ, ïðîâîäèëà áîãîñëóæåíèÿ ïðàêòè- ñìîòðÿ íà ñâîé ïðåêëîííûé âîçðàñò,âñÿ ìåáåëü è îáñòàíîâêà âðåìåí Óàéò. ÷åñêè êàæäûé äåíü â íåäåëþ. Èìåíà åå ïðîäîëæàþò æèòü ñëóæåíèåì Áîãó è ïàñòîðîâ Áàáèåíêî, Ïîïîâà, Êàëàáóãè- ëþäÿì. Áîëüøó þ ðîëü â ñëóæåí èè íà, Êîñèöûíà, Õàëòóðèíà âïèñàíû îáùèíû ïðèíèìàþò ñåñòðû Åëåíû çîëîòûìè áóêâàìè â èñòîðèþ íàøåé Ðîäèîíîâîé Êîíñòàíöèÿ è Àííà. Òàêæå Öåðêâè. Òàêæå â Õàðáèíå áûëà ñîçäàíà â èñòîðèè Àäâåíòèñòñêîé öåðêâè â Ðóññêàÿ Áèáëåéñêàÿ Ñåìèíàðèÿ, èç Ñèäíåå áîëüøóþ ðîëü ñûãðàëè ïàñòîð êîòîðîé âûøëî áîëåå 20 ïðîïîâåäíè- Áîãäàí Ìàùàê (ñûí ïàñòîðà Àíäðåÿ êîâ. Èìåííî èìè âåëàñü ïðîïîâåäü Ìàùàêà, îñíîâàòåëÿ Öåðêâè ÀÑÄ âî Åâàíãåëèÿ â Êèòàå, Ìîíãîëèè. Èìåííî Ëüâîâå) è ïàñòîð ßí Áîðîäûé, ïîñëåä- èìè è èõ äåòüìè, è çäåñü â ïåðâóþ íèé äîâîåííûé ïàñòîð àäâåíòèñòîâ íà î÷ åð åä ü ñ ëå äó åò íà çâ àò ü ñ åì üþ Âîëûíè. Ýòà ãîñòåïðèèìíàÿ îáùèíà ïàñòîðà Ðîäèîíîâà è Êîðàëàøâèëè, íàì ïðåêðàñíî ïîêàçàëà ñâîþ óäèâè-Ðÿäîì ñ åå äîìîì ðàñïîëîæåí îñòðîâ- êñòàòè ñåìüÿ êîòîðîãî äðóæèëà ñ òåëü íóþ ñ òðàí ó. Ýò î è ïî èñòè íåíîé ìóçåé, â êîòîðîì ñîáðàíû ýêñïî- ñåìüåé Ñòàëèíà åùå â öàðñêîå âðåìÿ, óíèêàëüíûé ãîðîä Ñèäíåé, íàñ÷èòûâà-íàòû, ïðèâîçèìûå åâðîïåéñêèìè áûëè îñíîâàíû àäâåíòèñòñêèå öåðêâè þùèé îêîëî 5 ìèëëèîíîâ æèòåëåé, èìèññèîíåðàìè ñ îñòðîâîâ Òèõîãî â Àâñòðàëèè. Äåëî ñëóæåíèÿ ñâîåãî èìåþùèé ïîëîñó ïëÿæåé è íàáåðåæ-îêåàíà: ïèðîãè òóçåìöåâ, èõ îðóæèå, îòöà ïðîäîëæèë è Ðîäèîíîâ Ëåîíèä íûõ, ðàñêèíóâøèõñÿ áîëåå ÷åì íà 70óêðàøåíèÿ, ñòàòóè èäîëîâ — äåëàþò Ïàâëîâè÷, ÿâëÿþùèéñÿ íà ïðîòÿæåíèè êèë îìå òðî â. Ýòî è óäè âèò åëü íûåýòîò ìóçåé óíèêàëüíûì. Âåñüìà 40 ëå ò ï ðå ñâ èò åð îì ñè äí åé ñê îé Ãîëóáûå ãîðû, êîëîññàëüíûé ãîðíûéèíòåðåñíà è èñòîðèÿ íàøåé àäâåíòè- îáùèíû. Èìÿ ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî ìàññèâ ñ êðàñèâåéøèìè âîäîïàäàìè,ñòñêîé öåðêâè â Ñèäíåå. Åå îñíîâàíèå õðèñòèàíèíà, ãëóáîêî äóõîâíîãî è óùåëüÿìè è äæóíãëÿìè. Ýòî è ãîðîäîòíîñèòñÿ ê êîíöó 40-õ, íà÷àëó 50-õ èíòåëëèãåíòíîãî ÷åëîâåêà õîðîøî Íüþïîðò, îäèí èç ïîðòîâ Àâñòðàëèè,ãîäîâ, êîãäà èç Õàðáèíà è äðóãèõ èçâåñòíî è â íàøåé êîíôåðåíöèè, èáî ýòî è äî-ìóçåé Åëåíû Óàéò è ìíîãîåãîðîäîâ Êèòàÿ ïðèåõàëè ðóññêèå ñ åãî íåïîñðåäñòâåííûì ó÷àñòèåì äðóãîå. Ò àêæå õîòå ëîñü áû îñ îáîàäâåíòèñòû, ãîíèìûå îòòóäà êîììó- áûëè ïðîâåäåíû â ñåðåäèíå 90-õ ãîäîâ âñïîìíèòü Ãåðìàíà Êîñèöûíà, ïåðå-íèñòè÷åñêèì ðåæèìîì Ìàî Öçýäóíà. íåñêîëüêî êàìïàíèé â ãîðîäå Äíåïðî- äàâøåãî öåííûå è ïîèñòèíå óíèêàëü-Èñòîðèÿ ðóññêèõ îáùèí â Êèòàå — ýòî ïåòðîâñêå è îáðàçîâàíî íåñêîëüêî íûå ñâåäåíèÿ ïî èñòîðèè ðóññêîãîâîîáùå îäíà èç óíèêàëüíûõ è áëåñòÿ- îáùèí, ÷ëåíû êîòî ðûõ ñ ëþáîâüþ çàðóáåæíîãî àäâåíòèçìà. Ïóñòü æå Áîãùèõ ñòðàíèö èñòîðèè ìèðîâîãî âñ ïî ìè íà þò ýò îã î ï ðå êð àñ íî ãî ïðîäîëæàåò áëàãîñëîâëÿòü æèâóùèõàäâåíòèçìà. Òàê, íà êèòàéñêîé çåìëå â ïðîïîâåäíèêà è îäíîâðåìåííî î÷åíü ïîä «÷óæèõ» ñîëíöåì ãîñòåïðèèìíóþ20-å ãîäû XX ñòîëåòèÿ èç áåëûõ ýìèã- ïðîñòîãî è èñêðåííåãî â îáùåíèè ñå ìü þ Ë åî íè äà Ðî äè îí îâ à, âñ þðàíòîâ áûëà ñîçäàíà îáùèíà, ñîñòîÿ- ÷åëîâå êà. Óæå äîëãèå ãîäû â å ãî ñèäíåéñêóþ îáùèíó, ïðîäîëæàÿ ÷åðåçùàÿ èç 750 æèâûõ ÷ëåíîâ. Îäèí òîëüêî ñëóæåíèè åìó îêàçûâàåò ïîñèëüíóþ íèõ ñåÿòü äîáðîå è âå÷íîå.õîð íàñ÷èòûâàë îêîëî 100 ÷åëîâåê. ïîìîùü åãî ñóïðóãà Åëåíà Ïåòðîâíà, êñòàòè, äî÷ü õàðáèíñêîãî àäâåíòè- Àëåêñåé ÎïàðèíÏðè÷åì, ðåãåíòû õîðà è âåäóùèå ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ ÐÀÄÈÎÒÅËÅÖÅÍÒÐÀ “ÃÎËÎÑ ÍÀÄÅÆÄÛ" ÍÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ 16 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà, â 19 ÷àñîâ, â Ãîñòèíè÷íîì êîìïëåêñå Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ«Ïðåçèäåíò-îòåëü» (Ìîñêâà) â ðàìêàõ VII Öåðåìîíèè îôèöèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ «Ýëèòàíàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè» ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ åæåãîäíîé ìåæäóíàðîäíîéïðåìèè «Ëó÷øàÿ êîìïàíèÿ ãîäà-2009». Õðèñòèàíñêèé ðàäèîòåëåöåíòð «Ãîëîñ íàäåæäû», â ëèöå äèðåêòîðà ÊóçüìèíàÑåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à, áûë óäîñòîåí çâàíèÿ «Ñîöèàëüíî-îòâåòñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ», íàãðàæäåí äèïëîìîì è ïðèçîìËàóðåàòà åæåãîäíîé ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè «Ëó÷øàÿ êîìïàíèÿ ãîäà - 2009». Òåì ñàìûì ãîñóäàðñòâî îòìåòèëî ïîëèòèêå è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó, Ðàäèî Òåîñ, Òóëüñêîãî ðàäèî è íàóñïåøíóþ ðàáîòó ðàäèîòåëåöåíòðà Ôîíäîì ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ïðåä- âîëíàõ Àäâåíòèñòñê îãî âñåìèðíîãîíà ïðîòÿæåíèè 19 ëåò è åãî àêòèâíîå ïð èí èì àò åë üñ òâ à íà îñ íî âà íè è ðàäèî, äàâàÿ âîçìîæíîñòü ñëóøàòüó÷à ñò èå â ðà çâ èò èè ðîñ ñè éñ êî ãî äà íí ûõ Ðî ññ òà òà , ñ ïð àâ î÷ íè êà õðèñòèàíñêèå ïåðåäà÷è íà ðóññêîìîáùåñòâà. Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèé- ÿçûêå íå òîëüêî ïî âñåé òåððèòîðèè Ïðåìèÿ ó÷ðåæäåíà ïî èíèöèàòèâå ñêîé Ôåäåðàöèè, ðåéòèíãîâûõ áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, íî è â÷ëåíî â Êîìèò åòà Ãîñóä àðñòâ åííîé àãåíòñòâ è äðóãèõ èñòî÷íèêîâ èíôîð- ñàìûõ îòäàëåííûõ óãîëêàõ ìèðà. ÑÄóìû ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è ìàöèè. 1992 ãîäà íà "Ãîëîñå íàäåæäû" ñóùåñ-ïð åä ïð èí èì àò åë üñ òâ ó è Ôî íä îì "Ãîëîñ íàäåæäû" - ïåðâûé õðèñòèàí- òâóåò îòäåë òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì.ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàò- ñê èé ðà äè îò åë åö åí òð , í à÷ àâ øè é Èìåííî â ýòîò ìîìåíò íà Âòîðîìåëüñòâà. Îòáîð íîìèíàíòîâ Åæåãîäíîé îô èö èà ëü íî å âå ùà íè å äó õî âí ûõ âñåñîþçí îì òåëåâèçè îííîì êàíàëåìå æä óí àð îä íî é ï ðå ìè è « Ëó ÷ø àÿ ïðîãðàìì í à òåððèòîð èè áûâøåãî íà÷àëè äåìîíñòðèðîâàòüñÿ ïðîãðàì-êîìïàí èÿ ãîäà » îñóùå ñòâëÿë ñÿ íà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ïåðâàÿ ðàäèîïðîã- ìû "Òà ê ãîâî ðèò Áè áëèÿ" . Ñåãî äíÿîñíîâàíèè àíàëèòè÷åñêîãî èññëåäî- ðàììà "Ãîëîñà íàäåæäû" âûøëà â òåëåïðîãðàììû "Ãîëîñ à íàäåæäû»",âàíèÿ, ïðîâîäèìîãî ïîäêîìèòåòîì ïî ýôèð 19 îêòÿáðÿ 1990 ãîäà. Ñåé÷àñ ìîæíî ñìîòðåòü íà òåëåêàíàëàõ Hopeðàçâèòèþ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ðàäèîïåðåäà÷è «Ãîëîñà íàäåæäû» Channel Europe, CNL, TBN.ïàðòí¸ðñòâà êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåí- ìîæíî óñëûøàòü íà âîëíàõ Ðàäèî Ïðåññ-öåíòðíî é Ä óì û Ð Ô ï î ý êî íî ìè ÷å ñê îé Ðîññèè, Òàðòóñêîãî ñåìåéíîãî ðàäèî, ÐÒÖ "Ãîëîñ íàäåæäû"
  4. 4. 4 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÄÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ - 20 ñåíòÿáðÿ â - Ïàñòîðû Âëàäèìèð Áëèçíåíêî è ëîñü åâàíãåëüñêîå ñëóæåíèå «Êðà¿íàÄÍ ÅÏ ÐÎ ÏÅ ÒРΠÑÊ Å Ñåðãåé Ìîë÷àíîâ íà÷àëè åâàíãåëüñêèå çäîðîâÿ» ñ ó÷àñòèåì ñëåäîïûòîâ, íàïàñòîð Âàëåðèé ïðîãðàììû ïî èçó÷åíèþ êíèãè Îòêðî- êî òî ðî ì áû ëè ïî êà çà íû âî ñå ìüÂîäîïüÿíîâ êðåñòèë âåíèå âî âòîðîé è ïÿòîé îáùèíàõ ïóíêòîâ «êîëåñà çäîðîâüÿ». Îðãàíèçà-12 ÷åëîâåê. Äåâÿòü ÇÀÏÎÐÎÆÜß 3 è 8 îêòÿáðÿ ñîîòâå- òîð À ëëà Ê ðàñ èëü ùèê . Ïîä îáí óþïî äã îò îâ ëå íû íà òñòâåííî. - Íà÷èíàÿ ñ 4 îêòÿáðÿ êàæäîå ïðî ãðà ììó ïëà íèð óåò ñÿ ïðî âåñ òèáèáëåéñêèõ êóðñàõ, âîñêðåñåíüå ñ 20:00 äî 23:00 ïî òåëåêà- ÷åðåç äâå íåäåëè â Íîâîìîñêîâñêå. - 25êîòîðûå ïðîâîäèëè íàë ó «Í àäå æäà » èä åò ò ðàí ñëÿ öèÿ îêòÿáðÿ ïëàíèðóåòñÿ ìèññèîíåðñêèéïàñòîð Âîäîïüÿíîâ è îïûòîâ âåðû. êîíãðåññ â Æåëòûõ ÂîäàõÏàâåë Ïîãðåöêèé, è - 4 îêòÿáðÿ â ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ ñîñòîÿëîñü ÄÍÅÏ ÐÎÏÅ ÒÐΠÑÊÎÉ îáëà ñòè. - 25ïðîãðàììå «1+1», è âå í÷ àí èå Àë åê ñà íä ðà Ê îç ëî âà è îêòÿáðÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ïî óë.ïîïîëíèëè ðÿäû Âèêòîðèè Ñòåïàøêèíîé. Ïðîïîâåäîâàë Êîæåìÿêè, 63 ñîñòîèòñÿ ìóçûêàëüíûéïÿòîé îáùèíû. Èç ïàñòîð Ñåðãåé Ìîë÷àíîâ, î áðÿä ôåñòèâàëü ïî Äíåïðîïåòðîâñêîéíèõ ïÿòåðî - ÷ëåíû ãðóïïû â ïîñ. âåí÷àíèÿ ñîâåðøèë Ñòåïàí Êàìïåí. îáëàñòè. Ðåãèñòðàöèÿ â 10:00, íà÷àëî âÑîëåíûé Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè. - 5 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ ìèññèîíåð- 11 :0 0. Äè ðå êò îð îò äå ëà Íà òà ëü ÿÒåïåðü â Ñîëåíîì ãðóïïà íàñ÷èòûâàåò ñêèé êîíãðåññ â Àïîñòîëîâî Àíòîíîâà.25 ÷åëîâåê, è ìîæíî îðãàíèçîâûâàòü ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ îáëàñòè, íà êîòîðîì - Îòäåë «Æåíà ïàñòîðà» îðãàíèçî-îáùèíó. Îäèí êðåñòèâøèéñÿ áûë èç ïðèíèìàëè ó÷àñòèå è ïðåäñòàâèòåëè ã. âûâàåò 25-28 îêòÿáðÿ Ïîëåâóþ øêîëóÍîâîìîñêîâñêà, è ïî îäíîìó - èç Îðäæîíèêèäçå. Ïðèñóòñòâîâàëî îêîëî äëÿ æåí ñëóæèòåëåé â Ëåñíîé Áó÷å ïîäïåðâîé è òðåòüåé îáùèí Äíåïðîïåò- ñîðîêà ÷åëîâåê. ÊÈÅÂÎÌ.ðîâñêà. - ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÑËÓÆÈÒÅËÅÉ! - 9 îêòÿáðÿ â ÄÍÅÏ ÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ - 10 íîÿáðÿ ïëàíèðóåòñÿ ïðîãðàììàÅñë è â â àøå é îá ùèí å ãî òîâ èòñ ÿ ñîñòîÿëîñü ãîðîäñêîå ìîëîäåæíîå ïî èçó÷åíèþ êíèãè Äàíèèëà â ïåðâîéìåðîïðèÿòèå, äîñòîéíîå òåëåâèäåíèÿ, ñëóæåíèå, íà êîòîðîì áûëî ïðèíÿòî ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ îáùèíå. Âåäåò ïàñòîðÇÀÐÀÍÅÅ ïðèãëàøàéòå íà íåãî âèäåîî- ðå øå íè å ïð îâ åñ òè å âà íã åë üñ êó þ Ñåðãåé Ìîë÷àíîâ. - 21-23 íîÿáðÿ âïåðàòîðà Hope Channel â ÂÄÊ Þðèÿ ñîöèàëüíóþ ïðîãðàììó. ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ íà óë. Àðòåìà, 2 ïëàíèðó-Çàõâàòàåâà: òåë. 8-066-192-81-21, e- -  ÕÀÐÜÊÎÂÅ 10 îêòÿáðÿ ïðèíÿëî åòñ ÿ ïðî âåñ òè êîí ôåð åíö èîí íûémail: pr_adra_ukraine@ukr.net êðåùåíèå äâà ÷åëîâåêà. ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü.  ïðîãðàììå - 20 ñåíòÿáðÿ ñâîå 80-ëåòèå îòìåòèë - 11-14 îêòÿáðÿ ïàñòîðñêàÿ àññîöè- êîíöåðò äóõîâíîé ìóçûêè è âûñòóïëå-ñòàðîæèë ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÉ öåðêâè ßêîâ àöèÿ Óêðàèíñ êîãî óíèîíà ïðîâåëà íèå èçâåñòíîãî êîìïîçèòîðà Âëàäèìè-Õîì åíê î. -  ÕÀÐ ÜÊÎ ÂÅ Ëþä ìèë à Ïîëåâóþ øêîëó äëÿ ïàñòîðîâ â Ëåñíîé ðà Ãíåíþêà, âûñòóïàþùåãî â ñîñòàâåÌèêèòþê îðãàíèçîâàëà êóëèíàðíûé Áó÷å ïîä ÊÈÅÂÎÌ. ìóçûêàëüíîé ãðóïïû «Åêêëåñèàñò»êëàññ ðåöåïòîâ çäîðîâîãî âåãåòàðè- -  ×ÓÃÓÅÂÅ Õàðüêîâñêîé îáëàñòè 17 (Ìèíñê, Áåëàðóñü). -  ÕÀÐÜÊÎÂÅ âàíñêîãî ïèòàíèÿ. Åãî ïîñåùàåò îêîëî îêòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê óðîæàÿ, êîíöå íîÿáðÿ ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèåäåñÿòè ÷åëîâåê . Çàïëàíè ðîâàíî 12 íà êîòîðîì áûëî ïîñâÿùåíèå ñëåäî- ìîëîäåæíîé Íåäåëè âîçðîæäåíèÿ.çàíÿòèé ïî ñðåäàì. Âåäåò çàíÿòèÿ ïûòîâ. ÎÏÛÒ ÅËÅÎÏÎÌÀÇÀÍÈßÒàòüÿíà Áåññîíîâà, êîòîðàÿ îêîí÷èëà -  ÕÀÐÜÊÎÂÅ 17 îêòÿáðÿ ïðîøëà - Ó ñåñòðû Äèíû (70 ëåò) èç Ìåëèòî-òðåíèíã äëÿ ïîâàðîâ, îðãàíèçîâàííûé ìè ññ èî íå ðñ êà ÿ ï ðî ãð àì ìà äë ÿ ïîëÿ ÇÀÏÎÐÎÆÑ ÊÎÉ îáëàñòè èç -çàîòäåëîì çäîðîâüÿ Óêðàèíñêîãî óíèîíà ñåìåéíû õ ïàð «Òîðæåñ òâî áðàêà». çàêóïîðêè âåí îáðàçîâàëèñü ÿçâû, ÷òîíà áàçå ñàíàòîðèÿ «Íàø äîì». Òàêèå Îðãàíèçàòîð ïàñòîð Îëåã Íàçàðîâ. - 18 âûçûâàëî ñèëüíûå áîëè â íîãàõ. Ïîñëåçàíÿòèÿ âêëþ÷àþò â ñåáÿ òåìàòè÷åñ- îêòÿáðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ïî ïðîñïåêòó ìîëèòâû ïàñòîðà Àëåêñàíäðà Ïåëàõàêóþ ÷àñòü, äåãóñòàöèþ áëþä, ðåöåïòû. Îðäæîíè êèäçå, 6 (ÄÊ ÕÒÇ) â 16:00 áîëü â íîãàõ óøëà, à ÿçâû èñ÷åçëè.Ïåðâàÿ âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü 30 ñåíòÿá- ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à æåíñêîãî êëóáàðÿ. «Çà ÷àøêîé ÷àÿ». Òåìà âñòðå÷è - Ïîäãîòîâèëè Àíäðåé Öûáàêîâ, -  ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ 2-4 îêòÿáðÿ äîáðîòà. Ìàêñèì Áàëàêëèöêèé,Ëèäèÿ Íåéêóðñ âåëà øêîëó ñåìåéíûõ - 18 îêòÿáðÿ â Âàñèëüêîâêå Àíàñòàñèÿ Âåðòèêîâàêîíñóëüòàíòîâ. ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè ñîñòîÿ- ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÅÂÀÍÃÅËÈß ÎÁÎÃÀÒÈË ÎÏÛÒÎÌ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ  ã. Èçþì Õàðüêîâñêîé îáëàñòè 12 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ ìèññèîíåðñêèé êîíãðåññ «Ïðàçäíèê Åâàíãåëèÿ», ïîñâÿùåííûé îáìåíó îïûòîì ñëóæåíèÿ îáùåñòâó.  í¸ì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ÷ëåíû øåñòè îáùèí Õàðüêîâñêîé îáëàñòè. Îòêðûòèå òîðæåñòâà íà÷àëîñü ñ íà íà øåñòü áëîêîâ, êîòîðûå îòêðûâà- íîé óëèöå ãîðîäà è ïîñåùåíèå äîìàïðîïîâåäè ñòàðøåãî ïàñòîðà Õàðü- ëè ï ðåä ñòà âèò åëè ìèñ ñèî íåð ñêè õ ïðåñòàðåëûõ - ÷òîáû è ñëîâîì, èêîâñêîé îáëàñòè Ìèõàèëà Ìèêèòþêà. îòäåëîâ îáùèí Èçþìà, Áàðâåíêîâà, äåëîì ïðîÿâèòü õðèñòèàíñêóþ ëþáîâü.Ìèõà èë Èâàí îâè÷ ïîä÷ åðêí óë, ÷òî ×åðâîíîãî Äîíöà, Áàëàêëåè, Êîâøà- Áûë è òàêîé õîä: â öåíòðàëüíîì ñêâåðå«ñàìîå ñèëüíîå îðóæèå õðèñòèàíèíà – ðîâêè è Êóïÿíñêà. Î ìèññèîíåðñêîì ïîñòàâèëè ñòîë ñ áåñïëàòíîé äóõîâíîéýòî åãî ñàìîîòðå÷åííàÿ æèçíü. Åñëè ñë óæ åí èè â È çþ ìå ðà ññ êà çû âà ë ëèòåðàòóðîé. Ïðîõîæèì ïðåäëàãàëèìû íå òðóäèìñÿ äëÿ äðóãèõ, çíà÷èò, ìû Àëåêñåé Ìåëüíèêîâ, ïîäêðåïëÿÿ îò÷åò âûáðàòü èç áèáëåéñêîé êíèãè Ïðèò÷åéýãîèñòû, à äëÿ ýãîèñòîâ íåò ìåñòà íà ôîòîìàòåðèàëîì. Çà 2009 ãîä ýòà ïîíðàâèâøèéñÿ ñòèõ, êîòîðûé çàïèñû-íåáå». îá ùè íà ñî âå ðø àë à ñî öè àë üí ûå âàëè â ñïåöèàëüíûé ñâèòîê èç ðóëîíà Ïðîãðàììà êîíãðåññà áûëà ïîäåëå- ïðîåêòû - óáîðêó ìóñîðà íà öåíòðàëü- îáîåâ, à ÷åëîâåêó äàðèëè Íîâûé çàâåò
  5. 5. Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua 5è õðèñòèàíñêóþ ãàçåòó. Æåëàþùèõ ÷òî íåîáõîäè- ä à ð à ì .áûëî ñòîëüêî, ÷òî ïîíàäîáèëîñü äâà ìî ïðèîáðåñ- À í à ò î ë è éðóëîíà îáîåâ. Ïîñëå ýòîãî ìåðîïðèÿ- òè ìàò åðè à- À ä à ì î â è ÷òèÿ òðè ÷åëîâåêà ïðèøëî â ñëåäóþùóþ ëû. «Ñåðåáðà ïîä ÷åð êíó ë,ñóááîòó íà áîãîñëóæåíèå. Ïàñòîð è çî ëîò à» ó ÷òî ÷óä åñàÂèêòîð Ëèñîâ èç îáùèíû ñ. Áàðâåíêîâî Íèíû íå áûëî. íå îáðàùà-íà÷àë ñâîé îïûò åâàíãåëüñêîé ðàáîòû Í î á û ë à þò ëþäåé êòàêèìè ñëîâàìè: «Êàê ìèññèîíåð, ì î ë è ò â à . Áîãó. Îñíî-ó÷óñü ìèññèîíåðñêîé ðàáîòå. Ãëàâíîå ×åðåç äâà âîé âåðû— äåëàòü ýòî ïîñòîÿííî». ×ëåíû ýòîé ì å ñ ÿ ö à ÿ âëÿåòñÿîáùèíû ñôîðìèðîâàëè ãðóïïó èç ï ð î è ç â å ë è Ñëîâî Áîæüå,äåñÿòè ëèòåðàòóðíûõ åâàíãåëèñòîâ.  êà ïè òà ëü íû é à äàðû äàíûðåçóëüòàòå äâåñòè ÷åëîâåê ïîäïèñà- ð å ì î í ò äëÿ ñîçèäà-ëîñü íà ðàññûëêó ãàçåò «Âå÷íîå êðûøè. íèÿ Öåðêâè.ñîêðîâèùå». Îäèí èç ïîäïèñ÷èêîâ ïðè Çíàêîìîìó À ë å ê ñ å éâñòðå÷å ðàññêàçàë, ÷òî ïî ïðî÷òåíèþ êó ðè ëü ùè êó Âè òà ëè þ Àí äð åé èç Ìåëüíèêîâ â êîíöå ïðåäëîæèë âñåìî÷åðåäíîãî íîìåðà âîñåìü ìåñÿöåâ ×åðâîíîãî Äîíöà ïðåäëîæèë êíèãó «êîíãðåññìåíàì» ïåðåïîñâÿòèòü ñåáÿíå ïðèíèìàë ñïèðòíîãî, à òåïåðü õî÷åò «Ïðî ùàéò å, ñèãà ðåòû », â êîòî ðîé íà ñëóæåíèå Áîãó è äàòü îáåùàíèå âíàâñåãäà «çàâÿçàòü» ñ àëêîãîëåì. ïîñëåäíÿÿ ãëàâà ïîñâÿùåíà äóõîâíûì ïèñüìåííîé ôîðìå. Äëÿ ýòîãî áûëè  Êîâøàðîâêå ñîçäàí æåíñêèé êëóá âçàèìîîòíîøåíèÿì ñ Áîãîì. Âèòàëèé ðîçä àíû ñïåö èàëü íûå ðàñï å÷àò êè«Çà ÷àøêîé ÷àÿ» ñ öåëüþ ñëóæèòü íå ïðî÷èòàë ýòó ãëàâó è íå áðîñèë «Îäèí ìåñÿö äëÿ Ãîñïîäà», â êîòîðûõæåíùèíàì âíå Öåðêâè. Íåêîòîðûå êóðèòü, íî… ðàñïðîñòðàíèë äåñÿòü (!) ìîæíî áûëî óêàçàòü ñâîå ñëóæåíèå èçàâñåãäà òàéêè ýòèõ âñòðå÷ íà÷àëè òàêèõ êíèã, ïîìîãàÿ äðóãèì ðàññòàòüñÿ ïîëó÷åííîå çà óêàçàííûé ñðîê ñâèäåò-èçó÷àò ü óðîêè á èáëåéñê îãî ó÷åí èÿ ñ âðåäíîé ïðèâû÷êîé. Çàâåðøàþùèì åëüñòâî. Ìîëèòâó ïîñâÿùåíèÿ ñîâåð-«1+1». Íà êîíãðåññå äåëèëèñü è ëè÷íû- ýòàïîì êîíãðåññà ñòàëà ïðîïîâåäü øèëè ñëóæèòåëè Àíàòîëèé Ãîñïîäà-ìè ñâèäåòåëüñòâàìè. Ó Íèíû èç Êóïÿí- êà çí à÷ åÿ Âî ñò î÷ íî -Ä íå ïð îâ ñê îé ðåö , Ìèõ àèë Ìèê èòþ ê è Àëå êñå éñêà ïðîòåêàëà êðûøà êâàðòèðû íà êîíôåðåíöèè Àíàòîëèÿ Ãîñïîäàðöà. Ìåëüíèêîâ.äåâÿòîì ýòàæå. Íèíà îáðàòèëàñü â Áûë ïîäíÿò âàæíûé âîïðîñ î íàëè÷èèêîììóíàëüíóþ ñëóæáó, à òàì ñêàçàëè, Ñâÿòîãî Äóõà, êîòîðûé óçíàåòñÿ ïî Àíàñòàñèÿ ÂåðòèêîâàÑÒÀÐÅÉØÈÉ ÑËÅÄÎÏÛÒÑÊÈÉ ÊËÓÁ ÎÒÌÅÒÈË ÏßÒÍÀÄÖÀÒÈËÅÒÈÅ 19 ñåíòÿáðÿ â ïÿòîé îáùèíå Äíåïðîïåòðîâñêà 2/3 ïðèñóòñòâóþùèõ áûëèñëåäîïûòàìè. Ïî÷åìó? Äíåïðîïåòðîâñêèé êëóá «Ìîëîäûå ëüâû» ïðàçäíîâàë ñâîåïÿòíàäöàòèëåòèå. Ýòî íåáîëüøîé âîçðàñò äëÿ ÷åëîâåêà, íî ñåðüåçíûé äëÿ êëóáà.«Ìîëîäûå ëüâû» - îäèí èç ñòàðåéøèõ êëóáîâ íå òîëüêî â Óêðàèíå, íî è â Åâðîàçèàòñêîìäèâèçèîíå. Çà ýòî âðåìÿ êëóá âîñïèòàë òðè • Íàë è÷è å àòð èáó òèê è êëó áà ïàñòîðà, ïóíêòû 3, 9, 10 îáÿçàòåëüíûéïîêîëåíèÿ ñëåäîïûòîâ. Ñëåäîïûòû- (ýìáëåìà, äåâèç, ïðèâåòñòâèå); îò÷åò ñ ôîòîãðàôèÿìè ñåêðåòàðÿ çàâûïóñêíèêè âûïîëíÿþò ñëóæåíèå íå • Äî ñò èæ åí èÿ êë óá à ç à ã îä : ïî äï èñ üþ äè ðå êò îð à. Ïð èâ åç òèòîëüêî â Óêðàèíå, íî è â Íîðâåãèè, ïðîéäåííûå ñòóïåíè è æåì÷óæèíû, ëó÷øè å ðàáîò û äëÿ ñëåäî ïûòñê îéÐîññèè, ÑØÀ. Êòî-òî ñòàë ðóêîâîäèòå- ñïåöèàëèçàöèè; âûñòàâ êè - ÿðìàðê è. Êëóáû áóäóòëåì ìîëîäåæè èëè ñòàðøèì äüÿêîíîì, • Íàëè÷èå ôîðìû è èíâåíòàðÿ îöåíèâàòüñÿ ïî ìåñòàì è íîìèíàöèÿì.êòî-òî çâóêîîïåðàòîðîì, äèðèæåðîì (÷òî ïðèîáðåòåíî); Çàÿâêè íà ó÷àñòèå è î êîëè÷åñòâåõîðà, ìèññèîíåðîì èëè íàñòàâíèêîì • Àêòèâíîå ó÷àñòèå â ìèññèî- äåëåãàòîâ (íå áîëåå 70% + 1) ïðèíèìà-ñëåäîïûòîâ. Âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà íåðñêîì ñëóæåíèè; þòñÿ äî 20 íîÿáðÿ 2009 ãîäà ïî òåëå-ïðèåõàëè ïîçäðàâèòü âñå äíåïðîïåò- • Ó÷àñòèå â ñîöèàëüíûõ ïðî- ôîíó:8 095 235 5296 - ìòñ, 8 063 433 8569ðî âñ êè å êë óá û. Ïî çä ðà âë åí èå è ãðàììàõ è îáùåñòâåííûõ ðàáîòàõ; - Íàòàëüÿ Âèòîõèíà. 8 093 725 56 80, 8 095âðó÷åíèå ïîäàðêîâ ÷åðåäîâàëîñü ñ • Àêòèâíîå ó÷àñòèå â ëàãåðíîì 276 32 82 - ìòñ Èðèíà Êàëèíîâñêàÿ.íåïðèíóæäåííûì îáùåíèåì è âîñïî- ìåðîïðèÿòèè; Âíèìàíèå, ÊÎÍÊÓÐÑ! Íóæíî îòâåòèòüìèíàíèÿìè. Ñëåäîïûòû âòîðîãî • Îáùåíèå è âñòðå÷è ñ äðóãèìè íà âîïðîñ:  ÏÐÎØËÎÌ ÃÎÄÓ ÍÀïîêîëåíèÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñòåï, êëóáàìè; ÀÒ ÒÅ ÑÒ ÀÖ ÈÈ ÏÐ ÈÑ ÓÒ ÑÒ ÂÎ ÂÀ ËÎ 10òåì ñàìûì äîêàçàâ, ÷òî åùå íå çàáûëè • Êîëè÷åñòâî íîâûõ ðåáÿò ÊËÓÁÎÂ. ÑÊÎËÜÊÎ ÈÕ ÁÓÄÅÒ Â ÝÒÎÌñâîèõ íàâûêîâ ìàðøèðîâêè. Äåì î- ïðèøåäøèõ â êëóá, ïîñâÿùåííûõ â ÃÎÄÓ? Îòâåòû ïðîñèì ïðèñûëàòü ïîíñò ðèð óåì ûå ñëà éäû ð àññ êàç àëè ñëåäîïûòû, êðåùåíûõ ñëåäîïûòîâ çà óêàçàííûì âûøå òåëåôîíàì äî 27ñëàâíóþ èñòîðèþ êëóáà. Çàêîí÷èëñÿ ýòîò ãîä; íîÿáðÿ. Ïîáåäèòåëÿ îæèäàåò ñþðïðèç.ïðàçäíèê ñëåäîïûòñêîé ÿðìàðêîé è • Êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ Äèðå êòîð û êëó áîâ â êîíê óðñå íåñëàäêèì ñòîëîì. Äðóæíî è âåñåëî áûë îñ îá ûõ ìå ðî ïð èÿ òè é (ÿ ðì àð êè , ó÷àñòâóþò.ñúåäåí èìåíèííûé òîðò. Íîâàÿ «ïðî- âèêòîðèíû, ñëåäîïûòñêèå ñóááîòû,áëåìà» - êàê îòìå÷àòü ñîâåðøåííîëå- ïîõîäû). Íàòàëüÿ Âèòîõèíàòèå? Äåéñòâóþùèì ñëåäîïûòñêèì *** êëóáàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü Íà ñàéòå asd.in.ua ìîæíî ïîñìîò- 5 äåêàáðÿ 2009 ãîäà áóäåò ïðîõî- ïðèâåòñòâèå (3ìèí), ïðåçåíòàöèè - ðåòü âèäåîðåïîðòàæ ïðàçäíèêà,äèòü III Àòòåñòàöèîííàÿ ïðîãðàììà îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè êëóáà (5 ìèíóò) ñíÿòîãî Þðèåì Çàõâàòàåâûì äëÿ«Ëó÷øèé êëóá ãîäà». Àòòåñòàöèÿ áóäåò ðàññêàçàòü îá èíòåðåñíûõ îïûòàõ. Ïî hopechannel.infoïðîâîäèòüñÿ ïî òàêèì òðåáîâàíèÿì: ïóíêòàì 5-7 ïðåäñòàâèòü ïèñüìåííûé • Êëóá - êîìàíäà; îò÷åò ñ ôîòîãðàôèÿìè çà ïîäïèñüþ
  6. 6. 6 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.uaÏÀÏÀ ÐÈÌÑÊÈÉ ÏÐÅÄËÎÆÈË ÑÎÇÄÀÒÜ ÌÈÐÎÂÎÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ Ïàïà ðèìñêèé Áåíåäèêò XVI ïðåäëîæèë ñòðàíàì âñåãî ìèðà ðåôîðìèðîâàòü ÎÎÍ è äðóãèåìåæäóíàðîäíûå ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè ñìîãëè ñòàòü îñíîâîé äëÿñîçäàíèÿ åäèíîé ñåìüè íàðîäîâ. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â íîâîé ïàïñêîé ýíöèêëèêå ïîä íàçâàíèåì“Ìèëîñåðäèå â Èñòèíå” (Caritas In Veritate), îïóáëèêîâàííîé íà ñàéòå Âàòèêàíà 7 èþëÿ. Ïî ìíåíèþ ïîíòèôèêà, ðàçâèòèå íîãî çà äåíü äî ñàììèòà G8, êîòîðûé÷åëîâå÷åñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîíèìà- îòêðîåòñÿ 8 èþëÿ â Èòàëèè, çàíÿëàíèè òîãî, ÷ò î ëþäè âñåé ï ëàíåòû áîëåå äâóõ ëåò. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òîÿâëÿþòñÿ îäíîé áîëüøîé ñåìüåé, à íå îí áóäåò îïóáëèêîâàí ðàíüøå, íîïðîñòî ïî ñëó÷àéíîñòè æèâóò ðÿäîì ïîíòèôèêó ïðèøëîñü ïåðåñìîòðåòüäðóã ñ äðóãîì. Ðåôîðìèðîâàíèå ÎÎÍ ìíîãèå ïóíêòû ñâîåãî îáðàùåíèÿ âè ìèðîâûõ ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ ñâÿçè ñ íà÷àëîì ìèðîâîãî ýêîíîìè-òàêæå ïîìîæåò âîññòàíîâèòü ìèðî- ÷åñêîãî êðèçèñà. Íûíåøíåå ïîñëàíèåâóþ ýêîíîìè êó è çàùèòèò ü åå îò ïîíòèôèêà îñíîâûâàåòñÿ íà äðóãîéáóä óùè õ ïî òðÿ ñåí èé. Ïî ì íåí èþ ýíöèêëèêå ïîä íàçâàíèåì “ÐàçâèòèåÁåíåäèêòà XVI, íîâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ÷åëîâå÷åñòâà” (Populorum progressio),ñèñòåìà äîëæíà áûòü îðèåíòèðîâàíà íàïèñàííîé ïàïîé ðèìñêèì Ïàâëîì VIíå íà ñêîðåéøåå ïîëó÷åíèå âûãîäû, à Èñòèíå” ñòàëà òðåòüåé ïî ñ÷åòó ñ â 1967 ãîäó, è ïðîäîëæàåò åå â ñîîòâå-íà ñîáëþäåíèå ìîðàëüíûõ ïðèíöèïîâ, àïðåëÿ 2005 ãîäà, êîãäà Áåíåäèêò áûë òñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè óñëîâèÿìè.ìèëîñåðäèå è ïðèíåñåíèå ïîëüçû èçáðàí íîâûì ïàïîé ðèìñêèì. Ïîäãî-îáùåñòâó. Ýíöèêëèêà “Ìèëîñåðäèå â Prochurch.info òîâêà ýòîãî äîêóìåíòà, ïðåäñòàâëåí- åâàíãåëèçìà è êíèãó Ëè Ðîé ÔðóìàØÊÎËÀ ÅÂÀÍÃÅËÈÇÌÀ  ÕÀÐÜÊÎÂÅ «Ïðèøåñòâèå Óòåøèòåëÿ». Õîòÿ Àìåðèêàíñêèå ó÷èòåëÿ àêöåíòèðî- Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü àìåðèêàíñêèé ïîëíûé êóðñ Øêîëûâàëè âíèìàíèå ñòóäåíòîâ íà òîì, ÷òî òàêæå ñîâåòàì îòíîñèòåëüíî îáùåíèÿ åâàíãåëèçìà äëèòñÿ ÷åòûðå ìåñÿöà, ïîóñïåõ åâàíãåëèçàöèè çàâèñèò îò æèâîé ñ ëþäüìè. Âî âðåìÿ âå÷åðíèõ áîãîñëó- ìíåíèþ Ýðèêà Ôëèêèíäæåðà, ïðèíöè-ñâÿçè åâàíãåëèñòà ñ Áîãîì. Ïîýòîìó æåíèé ïðîïîâåäîâàë Ýðèê Ôëèêèí- ïàì åâàíãåëèçìà ìîæíî íàó÷èòüñÿ çàÝðèê è Ëåñ ïîñòàâèëè ÷åòûðå äíÿ. "Áîã íå Ýðèê Ôëèêèíäæåð, åâàíãåëèñò èç Õðèñòèàíñêîãî ìåäèà ñëóæåíèÿ ïðèçûâàåò ïðîôåñ-ïåðåä ñîáîé çàäàíèå “Amazing Facts” (øòàò Êàëèôîðíèÿ, ÑØÀ) è Ëèñà Õàäæåñ, ïðåäñòàâèòåëü ñèîíàëîâ. Îí äåëàåòíå òîëüêî íàó÷èòü, êàê ñåâåðîàìåðèêàíñêîé îðãàíèçàöèè“Adventist Laymen Services and ïðèçâàííûõ ïðîôåñ-ðàññêàçûâàòü î Áîãå Industries”, ïðîâåëè â Õàðüêîâå ÷åòûðåõäíåâíûé êóðñ Øêîëû åâàíãåëèçìà. ñèîíàëàìè", - ãîâîðèòäðóãèì ëþäÿì, íî èïîìî÷ü ñòóäåíòàì Ýðèê.íàñòðîèòü èõ ñâÿçü ñ Ãîñïîäîì. äæåð. Îáùåé òåìîé ïðîïîâåäåé áûë Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â ÿíâàðå â Äíåï-Ïîýòîìó â ïðåäåëàõ ñåìèíàðîâ- Ñâÿòîé Äóõ. Âñå ó÷àñòíè êè Øêîëû ðîïåòðîâñêå îòêðîåòñÿ Øêîëà åâàíãå-òðåíèíãîâ ðàññìàòðèâàëèñü òàêèå åâàíãåëèçìà ïîëó÷èëè êíèãó «Íîâîå ëèçìà, ïîëíûé êóðñ ó÷åáû â êîòîðîéòåìû, êàê óñëîâèÿ ýôôåêòèâíîé íà÷àëî», êîòîðàÿ ñîäåðæèò 25 ïðîïî- áóäåò äëèòüñÿ ïÿòü ìåñÿöåâ.ìîëèòâû, ñåìü øàãîâ ê ïðèíÿòèþ âåäåé è DVD-äèñê ñî ñëàéäàìè. ÒàêæåÑâÿòîãî Äóõà, ðîëü ëè÷íîé ìîëèòâû, ñòóäåíòàì ïîäàðèëè êîìïèëÿöèþ èç Ãàëèíà Íàéäàçàäàíèÿ åâàíãåëèçìà è òîìó ïîäîáíîå. ðàáîò Åëåíû Óàéò îòíîñèòåëüíî Äëÿ hopechannel.info À ÍÀ×ÀËÎÑÜ Ñ ÍÅÁÎËÜØÎÉ ÊÍÈÃÈ…  âîñêðåñíûé äåíü ëèòåðàòóðíûé åâàíãåëèñò Ëþáîâü Àëåêñååâíà ñòîÿëà ñ êíèãàìè â öåíòðå Ïàâëîãðàäà. Óâèäåâ æåíùèíó, ñ êîòîðîé îíè ÷àñòî åçäèëè îäíèì ìàðøðóòîì â àâòîáóñå, Ëþáîâü Àëåêñååâíà ïîäîçâàëà åå è ïðåäëîæèëà ïðèîáðåñòè êíèãó «Çà ãðàíüþ áóäóùåãî». Æåíùèíà êíèãó êóïèëà, à íàøó ñåñòðè÷êó ñòàëè îäîëåâàòü ñîìíåíèÿ: «Íóæíà åé ýòà êíèãà, íå íàâÿçàëà ëè ÿ åå. Ìîæåò, îíà êóïèëà åå òîëüêî èç âåæëèâîñòè?» È ðåøèëà ïðè âñòðå÷å ñïðîñèòü è, åñëè íàäî, èçâèíèòüñÿ. ×åðåç íåäåëþ îíè âñòðåòèëèñü íà èñòèíó, áûëî ïðî÷èòàíî è ïðèîáðåòå- âìå ñòå ÷èò àþò êíè ãè, ïîñ åùà þòàâòîáóñíîé îñòàíîâêå, è íå óñïåëà íî â ïîèñêàõ Áîãà. Ïîçæå Âàëåíòèíà Öåðêîâü, è ìû âåðèì, ÷òî ïîëíîòàËþáîâü Àëåêñååâíà íè÷åãî ñêàçàòü, Íèêî ëàåâ íà ãî âîðè ëà: « ß çà ò ðè èñòèíû ïîáåäèò åùå â îäíîì ñåðäöå.êàê æåíùèíà ïîïðîñèëà åùå ïÿòü ìåñÿöà èç ýòèõ êíèã óçíàëà áîëüøå, À âñå íà÷àëîñü ñ íåáîëüøîé êíèãè…òàêèõ êíèã. Ðàäîñòè íàøåãî ëèòåðà- ÷åì çà âîñåìü ëåò ïîñåùåíèÿ öåðêâè».òóðíîãî åâàíãåëèñòà íå áûëî ïðåäåëà. Íå ñðàçó îòêëèêíóëàñü æåíùèíà íàÂàëåíòèíà Íèêîëàåâíà (òàê çâàëè ýòó ïðèãëàøåíèå ïîñåòèòü Öåðêîâü. Áûëèæåíùèíó) âîñåìü ëåò ÿâëÿëàñü ÷ëåíîì âîïðîñû, êîòîðûå îíà çàäàâàëà è Áîãó,öåðêâè ïÿòèäåñÿòíèêîâ, îíè ñòàëè è ïàñòîðó ïÿòèäåñÿòíèêîâ.îáùàòüñÿ, ðàññóæäàòü íàä Ñëîâîì Òå ïå ðü  àë åí òè íà Í èê îë àå âí àÁîæüèì. Íà êàæäûé âîïðîñ, êîòîðûé ÿâ ëÿ åò ñÿ ÷ë åí îì àä âå íò èñ òñ êî éâîçíèêàë ó èñêðåííî èùóùåé äóøè, ó Öåðêâè, è Ãîñïîäü òðóäèòñÿ ÷åðåç íåå.Ëþáîâè Àëåêñååâíû áûëà íàãîòîâå Ó Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû åñòü ïîäðóãàêíèãà. Ðàèñà Âàñèëüåâíà, êîòîðàÿ òàê æå Ìíîãî ëèòåðàòóðû, îòêðûâàþùåé èùåò Áîãà è åãî èñòèíó. Òåïåðü îíè
  7. 7. Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua 7 Ëèòåðàòóðíûé åâàíãåëèçì – çàìå- ïîòðóäèòüñÿ âìåñòå ñ òåìè, êòî óæå íîãî ñëîâà ýêîíîìíî è ýôôåêòèâíî,÷àòå ëüíî å ñðåä ñòâî , ïîìî ãàþù åå ñîâåðøàåò ýòó ðàáîòó. Ýòî óäèâèòåëü- åìó íå òðåáóåòñÿ àðåíäà ïîìåùåíèéëþäÿì íàéòè Ñâåò, à íàì, ÷ëåíàì òåëà íûå äóõîâíûå è æèòåéñêèå îïûòû. äëÿ ïðîïîâåäè Åâàíãåëèÿ. Êîãäà ìûÕðèñòîâà, íàó÷èòüñÿ ëþáèòü ëþäåé è Îáðàùàéòåñü ê ñâîèì ñëóæèòåëÿì è îòäûõàåì, îíî ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü.ðàäîâàòüñÿ èõ ñïàñåíèþ. Ïðèãëàøàåì ðóêîâîäèòåëþ èçäàòåëüñêîãî ñëóæå- È äàæå êîãäà ìû óõîäèì èç æèçíè,è âàñ èñïûòàòü ýòó ðàäîñòü – òðóäèòü- íèÿ Êîíôåðåíöèè, îíè îáÿçàòåëüíî êíèãè ïðîäîëæàþò ïðèíîñèòü ïëîäûñÿ âìåñò å ñ Ãîñïî äîì íà ñà ìîì ïîìîãóò âàì. «…Íà÷íè è äåëàé; Ãîñïîäü ñïàñåíèÿ. Ïå÷àòíàÿ ñòðàíèöà – ýòîâàæíîì ïîïðèùå, â äåëå ñïàñåíèÿ áóäåò ñ òîáîþ» (1Ïàð.22:16). Íà÷íèòå, è ïîñåòèòåëü, êîòîðûé îñòàåòñÿ â äîìåëþäåé. Ïîïðîáóéòå – è ó âàñ îáÿçàòåëü- Âû áóäåòå ñ÷àñòëèâû. íàâñåãäà. Îíà íå ìåíÿåò âçãëÿäîâ, íåíî ïîëó÷èòüñÿ! Ïå÷àòíîå ñëîâî íèêîãäà íå îòñòó- îòðåêàåòñÿ îò ñêàçàííîãî è íå âñòóïà-  íàøåé êîíôåðåíöèè åñòü ïðå- ïàåò, íå ïðîÿâëÿåò ìàëîäóøèÿ, íèêîã- åò â ñïîðû. Îíà îêàçûâàåòñÿ â íóæíîìêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü îáðåñòè îïûò â äà íå èäåò íà êîìïðîìèññ. Îíî íå ìåñòå â íóæíîå âðåìÿ.ñëóæåíèè ëèòåðàòóðíûì åâàíãåëèñ- óòîìëÿåòñÿ, íå óíûâàåò è íå òåðÿåòòîì, âûåç æàÿ â ðàçë è÷íû å ìåñ òà ñâîåãî çíà÷åíèÿ. Ïóòåøåñòâèå ïå÷àò- Åëåíà Èâàíèùåâà ÊÀÊÎÉ ßÇÛÊ ÏÎËÓ×ÈËÈ ÀÏÎÑÒÎËÛ ÍÀ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÓ? Ñ íà÷àëà 20 âåêà â õðèñòèàíñòâå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ óòâåðæäåíèå, ÿêîáû Áîã äàë àïîñòîëàì íåêèåàíãåëüñêèå ÿçûêè, íåïîñòèæèìûå äëÿ ÷åëîâåêà. Äàâàéòå ïðîâåðèì ýòó ãèïîòåçó. Äåÿí. 2:1-11. ×òî òðåáîâàëîñü îò — ïðèíÿòèå ñèëû è ñâèäåòåëüñòâî äî ãîâîðèëè áåç ïåðåâîäà (14:13, 27, 28) èâå ðó þù èõ ? 2 :1 , 1 :1 4 ï îä ãî òî âê à êðàÿ çåìëè (Äåÿí. 1:8). Öåëü âåòõîçà- íå ïî î÷åðåäè (14:23, 27, 40). Áåçñåðäåö. Êàêèå åñòü äîêàçàòåëüñòâà, âå òí îé Ï ÿò èä åñ ÿò íè öû — á ûò ü ïîíèìàíèÿ (14:2, 7-11, 16) íå áûëî÷òî ñîøåñòâèå Áîãà-Äóõà íà òîò äîì öàðñòâåííûì ñâÿùåíñòâîì, Áîæüèì íàçèäàíèÿ (14:5, 12, 17, 26), óâåùàíèÿ èáûëî ðåàëüíîñòüþ, à íå ïüÿíîé ãàëëþ- óäåëîì èç âñåõ íàðîäîâ. Êàêèì îáðà- óòåøåíèÿ (14:3, 31), ïîòîìó áîãîñëóæå-öèíàöèåé àïîñòîëîâ, â ÷¸ì èõ îáâèíÿëè çîì Áîã äîñòèã ýòîé öåëè â Âåòõîì íèÿ â Êîðèíôå íå äîñòèãàëè ñâîåé(2:13)? 2:2-3, 6 øóì è îãîíü. Ðåçóëüòàò: çàâåòå? Îí ðàññêàçàë î Ñåáå òàê, öåëè (14:6, 19). Áåñïîðÿäî÷íîå ïðîðî-2:5-11 íàðîä óâèäåë ÷óäåñà è ÏÎÍßË ÷ò îá û ëþ äè åã î ÏÎ Íß ËÈ — íà ÷åñòâîâàíèå òàêæå ìîãëî ïîìåøàòüîòêðîâåíèå. Ýòî áûë 50-é äåíü îò ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÌ ÿçûêå. Ïÿòèäåñÿòíèöà âîñïðèÿòèþ (14:29-31, 33, 40). ÑëîâàÏàñõè. Âîñêðåñíóâ íà Ïàñõó (ñèìâîë — äåíü äàðîâàíèÿ Òîðû — Ñëîâà «êîãäà ÿ ìîëþñü íà ÿçûêå, òî õîòÿ äóõèñ êó ïè òå ëü íî é æå ðò âû è âû õî äà Áîæüåãî ê ÷åëîâå÷åñòâó. Êàêèì îáðà- ìîé è ìîëèòñÿ, íî óì ìîé îñòàåòñÿ áåç÷åëîâåêà èç ãðåõîâíîãî ìèðà), Èèñóñ 40 çîì Áîã äîñòèã ýòîé öåëè â Íîâîì ïëîäà» (14:14) îçíà÷àþò, ÷òî, íàïðè-äíåé ÿâëÿëñÿ ó÷åíèêàì (1:3). ×åðåç 10 çàâåòå? Îí ðàññêàçàë î Ñåáå òàê, ìåð, â ïðèñóòñòâèè îáðàùåííûõ èçäíåé ïîäãîòîâêè (1:5) ñîøåë Äóõ. Êàê ÷ò îá û ëþ äè åã î ÏÎ Íß ËÈ — íà ïëåáååâ (14:16) ôðàêèéöåâ çíàòíûéâîçíèê ïðàçäíèê Ïÿòèäåñÿòíèöû? Èñõ. ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÌ ÿçûêå. Ïÿòèäåñÿòíèöà ïîëèãëîò ìîëèëñÿ íà èçâåñòíîì åìó19:3-11, 20:18-19. Êàê ðàññ÷èòàòü, êàêîé — äåí ü äàð îâàí èÿ Äó õà — ñ èëû áðèòòñêîì. Äóõ åãî ìîëèëñÿ, ò.å. ëè÷íîýòî áûë äåíü? 30 äíåé ïåðâîãî ìåñÿöà äîíåñòè Ñëîâî Áîæüå ê ÷åëîâå÷åñòâó. îí íàõîäèëñÿ â ìîëèòâåííîì ñîñòîÿ-íèñàíà + 29 âòîðîãî ìåñÿöà + 6 äíåé Èäåÿ, ÷òî Áîã ìîã äàòü íåïîíÿòíûå íèè. Óì åãî îñòàâàëñÿ áåç ïëîäà —òðåòüåãî ìåñÿöà ìèíóñ 15 äíåé (Èñõ. ÿçûê è, ïðîò èâîð å÷èò âñåì ó ïëàí ó íàçèäàíèÿ, óâåùàíèÿ è óòåøåíèÿ —12:2—6) íèñàíà — ïåðâûé äåíü îïðåñ- ñï àñ åí èÿ . Áî ã æå ëà åò îò êð ûò üñ ÿ ïîòîìó ÷òî íè÷åãî íîâîãî, â îòëè÷èå îòíîêîâ = 50 äíåé îò Ïàñõè. Øåñòü ñóòîê ÷åëîâåêó, ðàññêàçàòü åìó î Ñåáå, ïðîðî÷åñòâóþùåãî, ìîëÿùèéñÿ ïðèÈçðàèëü áûë ó ïîäíîæüÿ Ñèíàÿ: ïåðâûé óñòðàíèâ äâà ïðåïÿòñòâèÿ, ñîçäàííûå ýòîì íå óçíàâàë (14:4). Ïîòîìó ñîâåòäåíü ðàñïîëàãàëèñü (Èñõ. 19:1), âòîðîé ãðåõîì: 1) íåâîçìîæíîñòü ÷åëîâåêó àïîñòîëà îäíîçíà÷åí: «Ñòàíó ìîëèòü-äåíü — ïåðâûé ïîäúåì Ìîèñåÿ íà ãîðó ãîâîðèòü ñ Áîãîì ëèöîì ê ëèöó, êàê ñÿ äóõîì, ñòàíó ìîëèòüñÿ è óìîì; áóäó(19:3, 7), òðåòèé äåíü — âòîðîé ïîäúåì Àäàì, è 2) íåâîç ìîæíî ñòü ëþäÿì ïåòü äóõîì, áóäó ïåòü è óìîì» (14:15).(19:8, 10) è òðè äíÿ ïîäãîòîâêè (Èñõ. 1, ïîíèìàòü äðóã äðóãà, êàê áûëî äî Ïîíèìàíèå êàê îñíîâà äëÿ âåðû è11). ×òî òðåáîâàëîñü îò âåðóþùèõ? Âàâèëîíñêîé áàøíè. À êàê æå ñ èäååé ïðîõîäèò ÷åðåç âñþ Áèáëèþ (Ìô.19:10, 14 ïîäãîòîâêà îäåæä. Êàêèå åñòü àíãåëüñêèõ ÿçûêîâ? Ñëîâà íåáåñíîãî 13:18-23 — ïëîä — ãëóáèíà ïîíèìàíèÿäîêàçàòåëüñòâà, ÷òî ñîøåñòâèå Áîãà ÿçûêà, ñëûøàííûå Ïàâëîì â âèäåíèè, èñ òè íû ). Ïÿ òè äå ñÿ òí èö à — äå íüíà Ñèíàé áûëî ðåàëüíîñòüþ, à íå íåëüçÿ áûëî íå ïîíÿòü, à ïåðåñêàçàòü ðîæäåíèÿ Öåðêâè. Öåðêîâü ðîæäàåòñÿãàëëþöèíàöèåé Ìîèñåÿ? 19: 13, 16, 18, ëþäÿì (2Êîð.12:4), à ýòî ðàçíûå âåùè. èç äâóõ âåùåé: ÏÎÍÈÌÀÍÈß Áîæüåé19 øóì è îãîíü. Ðåçóëüòàò: 20:18-19 Ïåðåñêàçûâàòü ìîæíî ëèøü òî, ÷òî âîëè è ÑÈËÛ åå èñïîëíèòü. Äàâàéòåíàðîä óâèäåë ÷óäåñà è ÏÎÍßË îòêðî- ïîíÿë ñàì (Îòêð. 10:4). áóäåì ïðîñèòü ó Ãîñïîäà è òîãî, èâåíèå. À ÷òî æå áûëî â Êîðèíôå? Òàì äðóãîãî. Öåëü íîâîçàâåòíîé Ïÿòèäåñÿòíèöû èíîñòðàííûìè (1 Êîð. 14:11) ÿçûêàìè Ìàêñèì Áàëàêëèöêèé Äåâóøêà ïåëà â öåðêîâíîì õîðå… Äèàãíîç – ÑÏÈÄ Â cóááîòó 28 íîÿáðÿ â Õàðüêîâå ïðîéä¸ò ñåìèíàð äëÿ ìîëîä¸æè «ÑÏÈÄ â Öåðêâè íå ñïèò», ïîñâÿùåííûé Âñåìèðíîìó äíþ áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì. Âàñ îæèäàåò ïðîñìîòð èíòåðåñíûõ çèâ ïðîãðàììû – ñïåöèàëüíûå ãîñòè. óçíàòü èç àôèø èëè îò ïàñòîðà âàøåéâèäåîðîëèêîâ, äîñòîâåðíàÿ ìåäèöèí- Âåäóùèå ñåìèíàðà – Èðèíà Áàëàê- îáùèíû. Íà ñåìèíàð ïðèãëàøàþòñÿñêà ÿ èí ôîð ìàö èÿ î ÂÈ× /ÑÏ ÈÄå , ëèöêàÿ è Ãàëèíà Íàéäà. öåðêîâíàÿ ìîëîä¸æü, åå äðóçüÿ èðàçâåí÷èâàíèå ìèôîâ è ïðåäóáåæäå- Ìå ñò î ï ðî âå äå íè ÿ – óë . Î êò- çíàêîìûå è âñå íåðàâíîäóøíûå.íèé, âîç ìîæíîñò ü ïîó÷àñ òâîâàòü â ÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, 58-à (ìîëèòâåí-äèñêóññèè è ïðåäëîæèòü ñâîþ ïîìîùü íûé äîì îáùèíû ¹2). Î âðåìåíè Ñïðàâêè: 093-968-24-37, b@asd.in.uaâ áîðüáå ïðîòèâ ÂÈ×/ÑÏÈÄà. Ýêñêëþ- ïðîâåäåíèÿ ñåìèíàðà âû ñìîæåòå
  8. 8. 8 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua ÍÎÂÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÎÁÓ×ÅÍÈß ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÌ ÖÅÍÒÐÅ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ  ÑÅÌÅÑÒÐÅ «ÍÎßÁÐÜ - ÄÅÊÀÁÐÜ 2009» Ðåãèñòðàöèÿ è òåñòèðîâàíèå áóäóò âàåò âàøà îáùèíà, îæèäàþò:ïðîâîäèòüñÿ 2–5 íîÿáðÿ ñ 16:00 äî • 30% âû îïëà÷èâàåòå ñàìîñòîÿ- • ïðîãðàììà èçó÷åíèÿ ðàçãîâîð-20:00. òåëüíî, íîãî àíãëèéñêîãî ÿçûêà Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äëÿ • 40% ìû ïðåäîñòàâëÿåì âàì • ìàñòåð-êëàññû ïî èçó÷åíèþ÷ëåíîâ Öåðêâè àäâåíòèñòîâ ñåäüìîãî ñêèäêó. Áèáëèèäíÿ: åñëè ó âàñ åñòü æåëàíèå âûó÷èòü Äëÿ ýòîãî âàì íåîáõîäèìî ïîäàòü • çàíÿòèÿ ïî ïñèõîëî ãè÷åñêî éàíãëèéñêèé ÿçûê èëè óñîâåðøåíñòâî- çàÿâêó â âàøó ìåñòíóþ îáùèíó, äëÿ ïîäãîòîâêå ïåðåâîä÷èêîââàòü ñâîè çíàíèÿ è â ïîñëåäóþùåì ðàññìîòðåíèÿ âàøåé êàíäèäàòóðû â Ïîñòîÿííàÿ ñêèäêà äëÿ âñåõ ÷ëåíîâñëóæèòü â öåðêâè ñâîèì òàëàíòîì, ñîâåòå öåðêâè. Ïðè ïîëîæèòåëüíîì öåðêâè 25%. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîð-ïðèãëàøàåì íà îáó÷åí èå, äëÿ âàñ îò âå òå âç ÿò ü ð åê îì åí äà òå ëü íî å ìàöèÿ ïî òåëåôîíó 757-93-20 èëè 8-äåéñòâóåò ñïåöèàëüíûå ðàñöåíêè: • ïèñüìî è ïðèäòè ê íàì â äíè ðåãèñòðà- 093-72-768-7230 % îò îáùåé ñóììû îïëàòû îïëà÷è- öè è.  ïð îã ðà ìì å îá ó÷ åí èÿ âà ñ Îòçûâ íà ñòàòüþ Âàëåðèÿ Æóðàâñêîãî ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ «Íà äåñÿòîé Ïîëåâîé øêîëå Áîãîì, èññëåäîâàíèå Åãî Ñëîâà è Äóõà ýòî - øêîëà Õðèñòà! Áîëüøàÿ áëàãî- ó÷èëè «ïîïðàâëÿòü ñâåòèëüíèêè» ïð îð î÷ åñ òâ à. ×ó äí ûì îá ðà çî ì äàðíîñòü îðãàíèçàòîðàì Ïîëåâîé («Ïóòü», ñåíòÿáðü 2009) Ãî ñï îä ü îò êð ûâ àå ò ìí å ãë óá èí û øêîëû. Ãîñïîäü ÷åðåç íèõ âîçðîæäàåò Ñâîåãî Ñëîâà, îòâå÷àåò íà ìîè âîïðî- Öåðêîâü, ïðîáóæäàåò íàñ, ñîåäèíÿåò ñ ñû è ïðîáëåìû ÷åðåç Ïèñàíèå è Äóõ Ñîáîþ Äóõîì Ñâîèì Ñâÿòûì, ïîáóæ- Çàìå÷àòåëüíàÿ ñòàòüÿ! Î÷åíü òî÷íî ïðîðî÷åñòâà. ß â âîñòîðãå îò ýòîãî äàåò íåñòè äóõ è ñëîâî ÏØ äðóãèìïåðåäàåò äóõ Ïîëåâîé øêîëû! Òå, êòî îáùåíèÿ! È, ãëàâíîå, ÷óâñòâóþ, ÷òî ïî- íàøèì áðàòüÿì è ñåñòðàì. Íàì âñåìáûë òàì, óâåðåíà, ïîäòâåðäÿò. Ýòîò äðóãîìó óæå æèòü íå ìîãó.  ïîñëåäíåå òàê íåîáõîäèìî îáíîâèòüñÿ â Äóõå èäóõ ñî ìíîþ äî ñèõ ïîð, è, áëàãîäàð- óòðî íà Ïîëåâîé øêîëå, êîãäà ÿ ñ Èñòèíå, åñëè ïî-íàñòîÿùåìó ëþáèìíîñòü Áîãó, íå ðàñòâîðèëñÿ â ñóåòå ãðóñòüþ âîïðîøàëà: ïî÷åìó ÏØ òàê Õðè ñòà . Îãð îìí àÿ áëà ãîä àðí îñò üáóäíåé, à, íàîáîðîò, î÷åíü ñèëüíî áûñòðî çàêàí÷èâàåòñÿ, Ãîñïîäü ìåíÿ àâòîðó ñòàòüè, ïóñòü Ãîñïîäü è äàëüøåäåéñòâóåò. Ìîè óòðåííèå îáùåíèÿ ñ î÷åíü íåæíî ñïðîñèë: “À ÷òî òåáå ãîâîðèò ÷åðåç íåãî! Ïóñòü áëàãîñëîâèòÁîãîì ñòàëè íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ìåøàåò, ÷òîáû Ïîëåâàÿ øêîëà áûëà ó Ãîñïîäü âñåõ, êòî èìååò ïðè÷àñòíîñòüæèçíè, åãî ãëàâíîé íàïðàâëÿþùåé. ß òåáÿ êàæäûé äåíü?” ß ïðîñòî çàìåðëà ê ÏØ, âêëþ÷àÿ òåõ, êòî ìå÷òàåò òóäà÷óâñòâóþ îáíîâëåíèÿ ñâÿòîãî Äóõà è îò ýòîé ðàäîñòíîé ìûñëè, ïîñëàííîé ïîïàñòü!Åãî âåäåíèå! Èçìåíèëñÿ ãðàôèê ìîåãî Áîãîì : à âåäü äåéñò âèòåë üíî, ÷òîäíÿ - ê ðàáî÷èì âîïðîñàì òåïåðü ìåøàåò? È ñåé÷àñ ìîãó ñ ðàäîñòüþ Ñ èñêðåííåé õðèñòèàíñêîéïðèñòóïàþ òîëüêî ïîñëå 9 óòðà, äî ñêàçàòü, ÷òî ìîÿ ÏØ ïðîäîëæàåòñÿ â ëþáîâüþ, Ñâåòëàíà Ïåòðåíêîýòîãî, ñ 6 è äî 8, ó ìåíÿ îáùåíèå ñ åæåäíåâíîé æèçíè! Ýòî ëó÷øàÿ øêîëà, ÈÄÅÒ ÍÀÁÎÐ Â ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÈÉ ÊËÓÁ ÑËÅÄÎÏÛÒΠöåííîñòÿì; • Ðàçâèòü ñàìîäèñöèïëèíó; Êëóá «Ñëåäîïûò» - ýòî äîáðîâîëü- • Ïîëó÷èòü óäîâîëüñòâèå îò íàÿ îðãàíèçàöèÿ, â êîòîðîé ïîäðîñòêè óâëåêàòåëüíûõ è èíòåðåñíûõ ïðèêëþ- îò 10 äî 15 ëåò, âî ãëàâå ñ ïîäãîòîâëåí- ÷åíèé; íûìè âçðîñëûìè íàñòàâíèêàìè, • Ïîíÿòü, ÷òî çíà÷èò ðàáîòàòü â îáúåäèíåíû â ñîâìåñòíîé äåÿòåëü- èð êîìàíäå; â ì : íîñòè. Êëóá «Ñëåäîïûò» âîñïèòûâàåò ëîâàòü æåòå • Íàó÷èòüñÿ áðàòü íà ñåáÿ äîñòîéíûõ ãðàæäàí è âåðíûõ õðèñòè- î ïîæà å âû ìî îòâåòñòâåííîñòü â îáùåñòâå è öåðêâè; àí. Äîáð ïûòîâ, ãä • Ðàçâèòü ñìåëîñòü, ïðåäàí- Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Õàðüêîâ, î ñëåä íîñòü, äîáðîòó, ÷åñòíîñòü. óë. Ìèðà, 3 – Äóõîâíûé öåíòð «ÕÒÇ» â Âû íàì íå áåçðàçëè÷íû. Ìû ïðåäëà- 10.00 êàæäîå âîñêðåñåíüå ìåñÿöà, ãàåì âàì ïåðåæèòü îïûò ñîâìåñòíîãî êðîìå ïåðâîãî. • Ïðèîáðåñòè çíàêîìñòâà, äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííîé öåëè. Ìûäðóçåé, à ìîæåò, è ëþáèìîãî ÷åëîâå÷- õîòèì ïîìî÷ü âàì ñòàòü ëè÷íîñòüþ, Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 063-423-51-70êà ?; äîñòîéíîé âûñîêîãî çâàíèÿ õðèñòèà- (Îëüãà Ôåñþê). • Íàó÷èòüñÿ õðèñòèàíñêèì íèíà. Àäðåñà áîãîñëóæåíèé: Òèðàæ: 700 ýêç. Ãëàâíûé Ðåäêîëëåãèÿ: Âåðñòêà: óë. Êðàñèíà, 3 Õàðüêîâñêèé Äîì Àêò¸ðà Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 2002 ã. Äî 2006 ã . ðåäàêòîð: Òþïèí Àëåêñàíäð Âîðîíèí Äìèòðèé Êàæäóþ ñóááîòó ñ 10:00 äî 12:30 âûõîäèëà ïîä íàçâàíèåì “ÑëîáîæàíñêèåE-mail: balm@ukr.net, Îïàðèí Àëåêñåé Áàëàêëèöêèé Ìàêñèì Óë. Ìèðà, 3 ñò. ì. Òðàêòîðíûé çàâîä âåñòè”. Èçäàåòñÿ íà áëàãîòâîðèòåëüíûå Êàæäóþ ñóááîòó ñ 10:00 ñðåäñòâà. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.òåë. 8-093-408-73-13

×