ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม

7,110 views

Published on

ฟันน้ำนม สำคัญอย่างไร
การดูแลสุขภาพฟันน้ำนม

Published in: Health & Medicine

ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม

  1. 1. ทพ.วรพจน์ ตรีประเสริฐสกุล โรง
  2. 2. คุณรู้จกฟัน ันำ้านมไหม !!
  3. 3. ปัจ จัย ที่เ ป็น สาเหตุใ นการเกิด ฟัน ผุระยะเวลา เชื้อ จุลินทรีย์ สภาวะ สาร สิ่ง อาหาร แวดล้อม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
  4. 4. โรคฟันผุ แป้ง และนำ้า ตาล เชื้อ โรค กรด เกิด ฟัน ผุ
  5. 5. โรคฟันผุ
  6. 6. สาเหตุข องโรคปริ ทัน ต์ สารพิษ ของเชื้อ จุล ิน ทรีย ์  หิน ปูน หรือ หิน นำ้า ลาย  ข า ด ก
  7. 7. การแปรงฟัน ที่ถ ูก วิธ ี
  8. 8. คลิป ลูก รัก ฟัน ดีเริ่ม ที่ซ ี่แ รก Final ¤ÅÔ»á»Ã§¿Ñ¹à´ç¡ ÅÙ¡ÃÑ¡¿Ñ¹´ÕàÃÔèÁ·Õè«Õèààá.mp4
  9. 9. เกณฑ์ใ นการตรวจโรคฟัน ผุคะแนน 0 ลัก ษณะ ไม่ม ีฟ น ั นำ้า นมผุเ ลยคะแนน 1 ลัก ษณะ มีฟ น นำ้า นม ั
  10. 10. ขอบคุณ ครับ งานทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลป่าบอน พัทลุง

×