Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ฟลูออไรด์วานิชทพ.วรพจน์ ตรีประเสริฐสกุล โรงพยาบาลป่าบอน
ขั้นตอนการทาฟลูออไรด์  อธิบายทำาความเข้าใจกับผู้ปกครองก่อนว่าเด็กอาจ  ร้องไห้ขณะทา เนื่องจากเด็กกลัวคนแปลกหน้าและ  ส...
วิธีการทาฟลูออไรด์  ให้เด็กนอนโดยศีรษะเด็กมาทางผู้ทา เท้าไปยังผู้  ปกครอง  เช็ดซี่ฟันแห้งและให้เหลือคราบขี้ฟนน้อยที่...
คำาแนะนำาหลังทา1 แนะนำาไม่ให้เด็กบ้วนปาก หรือรับประทานสิ่งใด ภายใน 1 ชั่วโมงหลังการ2 ไม่แปรงฟันในวันที่ทาฟลูออไรด์วาร์นิช...
ข้อควรระวัง1 ไม่ทาในเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้รุนแรง2 ไม่ทาในเด็กที่มีอาการเหงือกอักเสบหรือเลือดออก มาก3 ขณะทาระมัดระวังไม่ทาโ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การทาฟลูออไรด์วานิช

17,416 views

Published on

การทาฟลูออไรด์วานิช

Published in: Health & Medicine

การทาฟลูออไรด์วานิช

 1. 1. ฟลูออไรด์วานิชทพ.วรพจน์ ตรีประเสริฐสกุล โรงพยาบาลป่าบอน
 2. 2. ขั้นตอนการทาฟลูออไรด์ อธิบายทำาความเข้าใจกับผู้ปกครองก่อนว่าเด็กอาจ ร้องไห้ขณะทา เนื่องจากเด็กกลัวคนแปลกหน้าและ สิ่งแปลกปลอม และการทาไม่ได้ก่อให้เกิดความเจ็บ ปวดใดๆ ให้คำาแนะนำาโดยให้เด็กรับประทานอาหารก่อนทา ฟลูออไรด์มีสีหลืองติดที่สีฟนในวันที่ทาสามารถ ั กำาจัดออกได้เมื่อแปรงฟันในวันรุ่งขึ้น
 3. 3. วิธีการทาฟลูออไรด์ ให้เด็กนอนโดยศีรษะเด็กมาทางผู้ทา เท้าไปยังผู้ ปกครอง เช็ดซี่ฟันแห้งและให้เหลือคราบขี้ฟนน้อยที่สด ด้วย ั ุ ผ้าก๊อซ ใช้พกันแตะ ฟลูออไรด์ทาลงบนฟันทุกซี่ ทั้งด้านนอก ู่ และใน อย่าทาโดนเหงือก เปิดปากสักครู่ฟลูไรด์จะแห้งและติดฟัน
 4. 4. คำาแนะนำาหลังทา1 แนะนำาไม่ให้เด็กบ้วนปาก หรือรับประทานสิ่งใด ภายใน 1 ชั่วโมงหลังการ2 ไม่แปรงฟันในวันที่ทาฟลูออไรด์วาร์นิช และแปรง ฟันตามปกติในวันถัดไป3 ไม่ต้องแปรงคราบสีเหลืองที่ติดฟันออก คราบสี เหลืองจะหายไปเองภายใน 2 - 3 วัน4 ถ้ามีระคายเคืองหรืออาการแพ้ให้บ้วนปากด้วยนำ้า เปล่ามากๆ ถ้าไม่ดีขึ้นให้พาเด็กไปพบแพทย์
 5. 5. ข้อควรระวัง1 ไม่ทาในเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้รุนแรง2 ไม่ทาในเด็กที่มีอาการเหงือกอักเสบหรือเลือดออก มาก3 ขณะทาระมัดระวังไม่ทาโดนเหงือก4 การใช้ฟลูออไรด์วาร์นิชในปริมาณที่กำาหนดไม่ก่อ ให้เกิดอันตรายกับเด็ก ฟลูออไรด์วาร์นิชจัดเป็นฟลุ ออไรด์ที่มีความเข้มข้นสูง จึงควรใช้ด้วยความ ระมัดระวังเพื่อป้องกันการเป็นพิษอย่างเฉียบพลัน5 ในเด็กที่ได้รับฟลูออไรด์เสริม เช่น นำ้ายาหรือยาเม็ด เป็นประจำาทุกวัน ควรหยุดฟลูออไรด์เสริมในวันที่มี การทาฟลูออไรด์วาร์นิช

×