Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polgári Szó 2014 július

760 views

Published on

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Ajkai Csoportjának lapja, a Polgári Szó, mely 2014 júliusi számának tartalma a következő:
- Döntött a Fidesz-KDNP a polgármester- és képviselő-jelöltekről
- Ora et labora - Alma mater a kertvárosban
- Avar utca átadása a körzet képviselője nélkül
- A civil erő
- Merre tovább Ajka?
- Kormányzati segítség a deviza- és forinthiteleseknek
- Nagy siker az Erzsébet-program
- Az igazság olykor dadog
- Foltok a városközpontban
- Távolodva a "piszkos 12"-től
- Társasházi lakástüzek keletkezésének okai és megelőzésük
- Ki fizeti a vízórák cseréjét?
- Élő sváb kultúra Ajkarendeken
- Családpolitikát a középpontba Ajkán is
- Polgárbarát rendőrség a cél
- Emlékezés Dr. Szalai Miklós esperesre
- Foci itt és ott
- Veszprém megyei politikus - Ékes József - kapta a Kínai Köztársaság Külügyminisztériumának Érdemrendjét
- Hungarikum lehet a somlói juhfark...
- Hungarikum lehet az Ajka Kristályból...

Kellemes olvasást!

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Polgári Szó 2014 július

  1. 1. A tósokberéndi Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola a város legdinamikusabban fejlődő alapfokú oktatási intézménye. A 2012. augusztus 1-jén a Veszprémi Érsekség által alapított iskola épüle- te látványos fejlődésen ment keresz- tül. A korábbi években városi fenn- tartású intézményként szinte sem- miféle felújításban nem részesült. Az elmúlt két évben a katolikus egyház mint fenntartó 100 millió Ft-ot meg- haladó fejlesztéseket hajtott végre: gazdasági irodával, új tantermekkel, zsibongóval, könyvraktárral bővült az épület, illetve több tanterem bútorzata is megújult. A fejlesztés 2. ütemében, az idei nyáron folytatódik az új épület bőví- tése, egy tanterem, egy tanári szoba és az épülethez tartozó vizes blokk megépítése valósul meg. Mindezen fejlesztésekre nagy szük- ség van, nem csupán azért, mert a város egyik legrégebben épült iskolá- ja a tósokberéndi, hanem az évről évre növekvő tanulólétszám is indo- kolttá teszi. A 2014/2015. tanévben 54 első osztályos diák kezdi meg általá- nos iskolai tanulmányait. Pedagógiai munkánk célja, hogy a diákokat segítsük abban a folyamat- ban, mellyel keresztény értétekre építve művelt emberré, gazdag sze- mélyiséggel, Isten és embertársait szerető, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldog- ságra képes emberré váljanak. Felekezeti iskolaként a keresztény értékrendet közvetítjük a mindenna- pokban, osztályközösségenként imá- val indítjuk és zárjuk a napot, a vasár- napi szentmisék mellett havonként egyházi ünnephez kötött diákmisén vesz részt az iskola közössége, húsvét és karácsony közeledtével lelkigya- korlat keretében készülünk az ünnepre. Minden tanévet évnyitó szentmisével, Veni Sancte-val indí- tunk, és hálaadással, Te Deummal zárunk. Katolikus iskola vagyunk, de nyitottak vagyunk a nem vallásos csa- ládból vagy más felekezetből érkező diákok befogadására is, amennyiben a szülők és gyermekük (előbbi egy nyilatkozat aláírásával) elfogadja az iskolánk által közvetített keresztény értékrendet és az intézmény házi- rendjében rögzített elvárásokat. Az 50-es években kiépített szocia- lista város és szellemisége már a múl- té. Az ún. átkos időszak 40 éven át ható vallásellenes, az istenfélő embert megbélyegző ideológiája csú- fos kudarcot vallott. Az egykori szo- cialista iparvárosban jelenleg Veszp- rém megye egyik legkeresettebb, leg- nagyobb tanulólétszámú katolikus általános iskolája működik. Hitünk szerint test, szellem és lélek egysége az ember. Mint ahogy a test- nek szüksége van az energiára, a szel- lemnek a tudásra, úgy a harmonikus személyiség kialakulásához szükség van a lelki táplálékra is. Ebben az értékközvetítésben kívánunk aktívan részt venni. Tovább bizakodva az isteni gondvi- selésben reméljük, hogy iskolánk virágzásának még csak a kezdetén járunk, és még hosszú évtizedeken át nevelhetjük a jövő generációját. Rieder András XIV. évfolyam 4. szám Ajka, 2014. július A Fidesz országos választmánya a 2014. július 3-án tartott ülésén elfogad- ta, és ezzel hivatalossá tette, a párt ajkai szervezetének javaslatát a pártszö- vetség polgármester és képviselő-jelöltjeire a 2014 őszi önkormányzati válasz- tásokra. A jelöltek a következők: polgármester-jelölt: FENYVESI ZOLTÁN képviselő-jelöltek: 1. vk. (Tósokberénd): Rieder András 2. vk. (Bányásztelep, Kosztolányi u.): Hartinger Ottó 3. vk. (Ifjúság u., Verseny u.): Ravasz Tibor 4. vk. (Semmelweis u., Kohász u.): Sándor László 5. vk. (Béke u., Tűzoltó u.): Nagy Noémi 6. vk. (Bródy gimnázium környéke): Táncsics Tamás 7. vk. (Kórházdomb, Téglagyári u.): Fülöp Zoltán 8. vk. (Csikólegelő, Bódé, Csinger): Peternics Mihály 9. vk. (Bakonygyepes, Ajkarendek): dr. Czili Ernő 10. vk. (Padragkút): Puskás Károly Fenyvesi Zoltán polgármesterjelölt A bővülő és szépülő iskola Döntött a Fidesz-KDNP a polgármester- és képviselő-jelöltekről Ora et labora – Alma mater a kertvárosban Ajka első írásos említése 1214- ből származik. A különleges évforduló alkalmából íródott az alábbi vers. Torna-patak (Ajka 800 éves) A hajnal lágy fényei hiába játszadoznak a Pénzes-híd alatt, csak az ár ellen úszó kacsáknak víg a habokon villant pillanat. Vonalzóval megrajzolt életünk a betonba szorított gyors patak, mely felett mindannyian átkelünk, de aki rohan, végleg lemarad. Nem volt mindig így, súgják a habok. Kétezer éve a pannon tájban egy római sírkövet faragott, bízva az örökkévalóságban. Avarok és szlávok követték őt a romokon új életet kezdve, és jöttek a magyar ősök, végső helyüket a Bakonyban meglelve. A dombok között kanyargó folyó rákot és fürge pisztrángot nevelt, öntözte az új életet hozó, szorgos munkával művelt kerteket. A zúgó patak akkor segített, ha tisztelték megbúvó erejét, és forgatta a fölé épített malmok gabonát őrlő kerekét. A mohóság közel ötszáz éve már vörösre festette habjait, a kíméletlen háború réme elüldözött sok régi ajkait. De a föld mélyében megbúvó szén virágkort hozott a kies tájon, senki sem gondolhatta akkor még, hogy rőt halált sodró, súlyos áron. A Torna-patak beton medrében a természet megküzd az életért, mellette élve, de még se értve, ha kell, ember ellen az emberért. Hartinger Ottó
  2. 2. 2014. július2 Fülöp Zoltán, a 7-es körzet önkor- mányzati képviselője a tavaly ősszel átadott Béke-, és Téglagyári utcák felújítása érdekében sokat lobbizott a szakállamtitkárnál a pályázat sike- réért. Ám a Téglagyári utcáról nyíló utcák rendbetétele még a polgármes- ter elmaradt kötelezettségei közé tar- toztak. Most végre az Avar utca asz- faltozása megtörtént tizenegymillió forintos beruházásból, az ott lakók megelégedésére. A felújítás alkalmá- ból rendezett avatóünnepségen több más körzet képviselői is részt vettek, a 7-es körzet képviselőjét pedig nem látták a választói. Erről és a további tervekről kérdeztük a képviselőt. – Régi hagyomány, ha valamelyik választókerületben átadnak felújított létesítményt, az egyértelmű, hogy a kör- zet képviselője is ott legyen, ő vegye át, s szóljon néhány szót az ott lakókhoz. Ön nem ment el a rendezvényre, egy civil szervezet képviselője segített a hor- dógurításban a polgármesternek. Önnek nincs „jogosítványa” a hordó- gurításhoz? – Említette, hogy egyértelmű, a körzet képviselője is ott legyen egy ilyen átadó rendezvényen. Valóban egyértelmű, csak nem Ajkán. Én is majdnem ott voltam, hiszen a város- építési- és fejlesztési irodavezetője meghívott, sőt közölte, hogy ilyenkor meg kell vendégelni a résztvevőket. Ez tudtam és nem okozott volna gon- dot, erre készültem is. Ám hamaro- san jött az említett irodavezetőtől az újabb telefon, amelyben közölte, hogy a polgármester jobbnak látta, ha nem veszek részt az ünnepélyes átadáson. Erre felhívtam a polgár- mestert, aki a tőle már megszokott stílusban tudtomra adta, hogy nekem ott nem szánnak semmi szerepet, tehát jobb, ha távol maradok. Ezért nincs „jogosítványom” a hordógurí- táshoz… – Ön helyett a közlekedési létesít- ményt az Ajka Keleti Városrész Baráti Körének elnökhelyettese vette át. Az ünnepségen az is elhangzott, hogy az Avar utca felújítása ennek a civil szer- vezetnek a kezdeményezése volt. A kör- zetében mindenki úgy tudta, hogy ön hajtotta a felújításokat. – Nemcsak a körzetemben, hanem a városban is tudják, még az illetéke- sek is, hogy mennyit harcoltam eze- kért a felújításokért. Ez nem igaz, hogy egy civil szervezet kezdemé- nyezte volna, ezt a valótlanság állítá- sát már jó lenne, ha abbahagyná a polgármester. Nincs semmiféle bará- ti kör. Alakítottak valamit, ennek kapcsán egy közösségi ház kerül hamarosan átadásra a volt Százlép- csős kocsma helyén. Én magam is támogattam a költségvetésnél, hogy vásároljuk meg az épületet, és közös- ségi házat alakítsanak ki, hogy ott a társadalmi élet megélénküljön. Egyébként nem tartom szükségszerű- nek, hogy civil szervezeteket hozzunk létre azért, hogy az utcákat leaszfal- tozzák. Az utcák felújítása és aszfal- tozása az önkormányzat feladata mindenféle civil kezdeményezés nél- kül. Az önkormányzati képviselők szavát kellene, hogy meghallja a város vezetése! – A 7-es körzetben azért még vannak bőven feladatok. Itt van például a Haj- nalcsillag utca, amely a körzet egyik leg- neuralgikusabb pontjai közé tartozik. Még véletlenül sem látni szilárd útbur- kolatot, pedig az elmúlt években sok új ház épült. Vagy a Kinizsi utca, amely talán körzete legjobban elhanyagolt utcája. Lassan már gyalogosan sem lehet közlekedni. Ön hogyan látja? – Nagyon sérelmezem, hiszen Ajka város vezetése ezt még mindig nem tudta megoldani, hogy a Hajnalcsil- lag utca is aszfaltszőnyeg burkolatot kapjon. Pedig nagyon fontos lenne, mert erről az útszakaszról a víz és a napi közlekedés jelentősen szennyez- ni fogja a már elkészült Téglagyári utat. A 7-es körzetben lévő utcák folyamatos felújítása tervben van véve. A Kinizsi utcával kapcsolatos megállapítása sajnálatos módon így igaz. Hosszú évek óta a polgármester ígérete ellenére sem valósult meg a felújítás, csak tűzoltómunkák folytak. Valóban most már olyan állapotban van a Kinizsi utca, az autóközlekedé- si és a járdaszakasz, hogy már a gya- logosközlekedés is veszélyes. A lako- soknak a felháborodása teljesen jogos. A tervek készen vannak, a leg- nagyobb beruházás a Kinizsi utca tel- jes felszíni vízelvezetése, árkok kiépí- tése és a járdafelújítás. A másik a kórház melletti Táncsics utca és annak folytatása, hogy az új lakóte- lep is rendesen megközelíthetővé vál- jon. A körzet önkormányzati képvi- selőjeként, mint eddig, most is min- dent megteszek annak érdekében, hogy a Hajnalcsillag-, Kinizsi-, és Táncsics utcák mielőbb rendben legyenek. Ezenkívül a pályázati pén- zek lobbizásában is mindent elköve- tek, hogy a városnak minél kisebb önként vállalt terhe legyen és minél több négyzetméterben az utak felújí- tásra kerüljenek. Ehhez persze az kell, hogy a prioritásokat valamilyen módon meg kellene tudni sportsze- rűbben határozni! – Hivatalosan is bejelentették, hogy a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje Fenyvesi Zoltán… – Fenyvesi Zoltán kormánypárti politikusként húsz éve dolgozik a közéletben, és a polgármesteri prog- ramjának ismertetése előtt már nyu- godtan elmondhatjuk, győzelme ese- tén mindent el fog követni annak érdekében, hogy a kormánnyal szink- ronban a pályázati pénzek Ajkára hozataláért lobbizzon, a fejlesztések, beruházások és felújítások városunk- ban megtörténjenek. Ha nyer a választáson, ő a munkáját szolgálat- nak tekinti. Ajka város életének job- bá tételén szeretne munkálkodni. Tehát használni akar a városnak, s nem egyénileg tündökölni. Azt az életet élni, mint a környezetében élő emberek, akik egyre jobban érzik majd, hogy közülük való. Ajka város problémáit szívügyének tekinti, és hosszú úton képes fáradozni a gyü- mölcsök érlelésén! Tollár Sándor Avar utca átadása a körzet képviselője nélkül Civil szervezetek egyesületként, vagy klubként jelentős számmal működ- nek Ajkán. Önkéntes szerveződések, amelyek az összefogás erejét hasz- nálják fel céljaik eléréséhez. E célok nemesek, a közfigyelem által észre nem vett, egykor jelentőset alkotó emberek, sok esetben hősök, elfele- désre kárhoztatott szakmák, tevé- kenységek emlékének megőrzése, méltó megünneplése néhány helyen csak nekik köszönhető. Mindezeken túl még érdekes, tartalmas időtöl- tést kínáló összejöveteleket is szer- veznek tagjaik számára. Azt, hogy tevékenységükkel milyen sokat tesz- nek a városért, - egy-egy városrész ügyein keresztül- ezt nem mindenki tudja. A városközponton kívül emelt emlékhelyek szinte mind az ő mun- kájukból, pénzükből épültek meg, ők tartják ezeket rendben és szerveznek méltó megemlékezéseket e helyeken. Párhuzamosságok látszanak e tevé- kenységekben, de ha jól megnézzük, ezek csak felületesen nézve azok, mert bár ha az ünnep alapja egy köz- ponti eseményhez kapcsolható is, a helyi sajátosságok még is indokolttá teszik a külön megemlékezéseket. A Csingervölgyért Egyesület, a Bódéi Hagyományőrző egyesület és a Nosz- talgia Klub is ápolja a bányászhagyo- mányokat, ünnepli a szabadságharca- inkat, hőseinket is a maguk által lét- rehozott emlékhelyeken, még sem mondható el egyik ünnepségről sem, hogy felesleges, mert a megemléke- zés helyszínei, az ünnephez kapcso- lódó személyek ezt teljes mértékben indokolttá teszik. Nem veszhet fele- désbe egyik volt bánya vagy bányász- telep sem, de emlékezni kell a modern bányászat ajkai meghonosí- tójára, az ember és munkásbarát igazgatóra Bóday Gáborra is, akinek a felesége három negyvennyolcas hőst adó helyi családból származik! Ezért nincs is semmilyen ellen- tét ezen szervezetek között, egymás ünnepein is részt vesznek, sőt közös kulturális programokat is szerveznek. Peternics Mihály A civil erő Fülöp Zoltán, a körzet képviselője Bóday Gábor emlékhely családtagokkal
  3. 3. 2014. július 3 Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Ajkai Csoportjának lapja Felelôs szerkesztô: Fenyvesi Zoltán Szerkesztôség címe: Ajka, Alkotmány u. 3. E-mail cím: polgariszo89@freemail.hu Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft. Felelôs vezetô: Kölcsey Norbert Megjelenik: 13.000 példányban. Amint az ország úgy a város is egy új korszak küszöbét léphette át a közel- múlt hazai és nemzetközi változása- inak kapcsán. A pénzvilág okozta világméretű termelési és ez által élet- minőségbeli fejlődés megtorpanása, majd visszaesése jelentős szemlélet- váltást követelt minden ország kor- mányától. Azok értek el sikereket, akik nem ijedtek meg az átrendező- dést önzően ellenző világméretű lob- bi kétségbeesett sivalkodásától és tabunak számító forrásokat vontak be a válság kezelésébe. Ebben hazánk is úttörő szerepet vállalt, megszabadult az adóság csapdából, így tehermentesíteni tudta a bénító hitelei alatt vegetáló önkormányza- tokat is. Ajkával is ez történt, három éves fogyókúra után kis mértékben bein- dulhattak a fejlesztések, jut némi pénz a kultúrára, sportra, civil célok- ra is. Ám mégsem mehet minden ugyan úgy tovább, amint eddig volt, több régi beidegződéstől meg kell, hogy szabaduljon a várospolitika. Hiteleket sokkal megfontoltabban szabad csak felvennie majd az önkor- mányzatnak, ám a legfontosabb, hogy a város jövőjét, megtartó erejét jelentő iparának a fejlesztését is sok- kal hatékonyabban kell támogatnia majd. Erre kell koncentrálni a miatt is, hogy az idei évtől megnyíló Uni- ós források a kormányközi tárgyalá- soknak köszönhetően már elsősor- ban nem a városképet, infrastruktú- rát fejlesztő, hanem a gazdaságot élénkítő projekteket finanszírozzák majd kiemelten. Természetesen ehhez egy jövőbe mutató tervet is kell alkotnunk, hogy miként tudjuk direkt úton, de ami fontosabb áttételesen is a magas szin- tűen képzett munkaerőt foglalkozta- tó és így jobban is fizető ipar fejlesz- tését kell támogatnunk. A város ipa- rának jelentős része a gyárkémények tövéből sarjadva ki, ma már főként az északi városrészben található ipari parkban és szomszédságában műkö- dik. Örvendetes, hogy a nevében és tulajdonosi háttérében is megújuló parkban, az önkormányzat is újra szerephez juthat. A városnak nem direkt bevételi forrásként kell kezel- nie ezt a lehetőséget, hanem minden erejét, kapcsolatrendszerét latba vet- ve a munkahelyteremtést kell szor- galmaznia, amely természetesen későbbiekben és áttételesen anyagi előnyöket is hozni fog. A város igazi erejét rejtő műszaki, szakmai és oktatás kultúrára kell erő- teljesen építeni, hogy a már most is jelentős járműipari és mechatronikai ipar minőségi és mennyiségi fejlődé- se töretlen lehessen. Peternics Mihály Merre tovább Ajka? A nagy vitát kiváltott Erzsébet utal- ványok forgalmazásából befolyt összegekből idén harmadik alkalom- mal üdülhetnek gyermekek, nyugdí- jasok, nagycsaládosok, fogyatékkal élők kedvezményesen Erzsébet tábo- rokban és üdülőkben. A program népszerűségét jelzi, hogy rekordszá- mú résztvevő élvezheti a nyár öröme- it az ország különböző részein talál- ható nyaralóhelyeken. A tavalyi 3 mil- liárdos összeg helyett az idén 3,5 mil- liárd forintot fordítanak üdültetések- re az Erzsébet program keretében. A gyermekek 58 féle tábor közül választhatnak érdeklődésüknek meg- felelően. Pályázhatnak iskolák, melyeknek diákjai felejthetetlen hat napot tölthetnek el a táborokban. Ha egy gyermek egy témában szeretne elmélyülni, akkor lehetősége nyílik arra, hogy választhasson birkózó, ökölvívás, kajak-kenu, labdarúgó, médiatábor, lovastábor és egyéb kivá- ló, szórakoztató programok közül. A tematikus táborokban a diákok világ- hírű sportolókkal, művészekkel ismer- kedhetnek, mint például Komáromi Tibor, Kovács „Kokó” István, Erdei „Madár” Zsolt, Kovács Antal, akik- nek életpályája követendő példa lehet a felnövekvő nemzedék számára. A szülők számára ez mindössze 2000forintbakerül,atábortöbbikölt- ségét az Erzsébet utalványok bevéte- leiből fedezi a kormány. Így sok olyan kisgyermek eljuthat táborba, akiknek szülei eddig a 30000 forintos részvéte- li díjat nem engedhették meg maguk- nak. A táborokban a fürdőzés mellett számtalan kulturális és sport program színesíti az ott töltött napokat. A kez- deményezésirántiérdeklődéstmutat- ja, hogy szinte minden tábor létszáma már jóval a pályázati határidők letel- teelőttbetelt.AzajkaiésAjkakörnyé- ki iskolák élnek lehetőséggel, diákjai- katelviszikErzsébet-táborokba.Bala- tonberényben, Fonyódon, Zánkán, Vajtán tölthettek, töltenek el 6 napot. Az idei év újdonsága, hogy a tábo- rokba való részvételre már a határon túli magyar gyerekek is pályázhatnak. A kormány az általános iskolás korúakon kívül gondolt a nyugdíja- sokra, a nagycsaládosokra, a fogya- tékkal élőkre is. A nyugdíjasok szá- mára üdüléseket és gyógyfürdő láto- gatásokat szerveznek a program keretében, így az idősebbek is eltölt- hetnek néhány napot az ország különböző részein. A program önré- sze az ő esetükben is mindössze 2000 forint, ami az alacsony nyugdíjú idős emberek számára is lehetővé teszi a pihenést, a kikapcsolódást. Aki csak a gyógyfürdők nyújtotta lehetősége- ket szeretné élvezni, annak is lehető- séget nyújt az Erzsébet program. 2500 forint önrész befizetésével 60 gyógyfürdő közül választhatnak nyugdíjas embertársaink. A pályázat elnyerésével évente akár 33-szor kereshetik fel hazánk gyógyfürdőit. A nagycsaládosok és a fogyatékkal élők is bártan pályázhatnak. Ők is számtalan helyszín közül választhat- ják ki a nekik legszimpatikusabbat. A tavalyi év tapasztalatait figyelem- be véve bátran állíthatjuk, hogy az Erzsébet programban résztvevők, legyenek azok gyerekek, nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékkal élők felejthetetlen élményekkel térhetnek haza üdülésükről, kirándulásukról. Nagy Noémi Nagy siker az Erzsébet program Azt mondja a barátom: ő talán azért dadog, mert mindenáron igazat akar mondani, és beszéd közben is kétel- kedik minden szavában. Nem tudom, mit szólnak ehhez a lélektani kulcshoz a beszédhiba szakértői. Inkább azon gondolko- dom, nem kellene-e megtanulniuk dadogni városunk egyes vezetőinek. A kétkedés kavicsát kellene a nyel- vük alá helyezniük. Lelkes híve lennék annak a város- vezetőnek, aki azt merné mondani: „Nem halálosan biztos, hogy igazam van, de mai ismereteim szerint én így gondolom…” Szavamra, némi rokonszenv ébred- ne bennem Maszületett Bárány iránt is, ha nem tűnne oly’ vakhitűnek, har- sányan magabiztosnak. Milyen jó lenne, ha fejtartása picit szerényebb lenne, és olykor azt mondaná: „Elképzelhető, hogy ebben téved- tem, bocsánat, rossz döntést hoz- tam!” Igazán jól állna neki egy piri- nyó alázat, arcán is átsuhanhatna a latolgatás könnyű árnya. Bizonyára nem fordulnának el tőle az emberek, ha ne adj Isten, egyszer beismerné tévedését. Nagyobb hitele lenne min- denki szemében, az szent igaz. Azt hiszem, csak akkor újul meg városunk közélete, ha a szerénység- nek öregbedik a tekintélye. Ha majd tiszteljük azokat, akik az igazmon- dás kínjában akár dadognak is, csak- hogy ne hazudjanak! Tollár Sándor Az igazság olykor dadog Az Országgyűlés 2014. július 4. nap- ján fogadta el a devizahitelesek meg- segítését célzó törvényt. A törvény elfogadását megelőzte a Kúriának, a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó jog- egységi határozata. Az említett törvény hatalmas mér- földkő a devizahitelesek ügyében, mivel az egyes deviza- hitel szerződé- sek esetleges tisztességtelen feltétele- it igyekeztek kiküszöbölni. E körben, semmisnek mondták ki az eltérő véte- li- és eladási árfolyamok alkalmazását (árfolyamrés), és helyette a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfo- lyamának alkalmazását írta elő. Ennek értelmében, az egyes hitelinté- zeteknek, a törvény hatályba lépését követő 90 napon belül, visszamenőle- gesen át kell számolniuk a folyósítás és törlesztés összegét, majd az adós- sal rendezniük kell a különbözetet. Fontos, hogy az említett jogszabály- nak az egyoldalú szerződésmódosí- tásra vonatkozó rendelkezései kihat- nak azokra az adósokra is, akik forint alapú hitelt vettek fel, vagy pénzügyi lízingszerződéstkötöttek,demégnem éltek a végtörlesztés lehetőségével, vagy hitelüket nem az eszközkezelő rendezte. A törvény továbbá, a pénz- intézetek kötelezettségévé tette, hogy az általuk alkalmazott általános szer- ződési feltételekből töröljék az esetle- ges tisztességtelen kikötéseket. Így a pénzintézeteknek rövid időn belül meg kell vizsgálniuk azt is, hogy az esetleges egyoldalú szerződésmódo- sítás lehetősége megfelel- e jogszabá- lyi követelményeknek és a Kúria által lefektetett alapelveknek. A tervek szerint ez év őszén az említett törvényt követi majd két további törvényi szintű jogszabály, melyek főként az elszámolás szabá- lyairól, a devizahitelek forintosításá- ról, s a nem- fizető adósok helyzeté- nek megnyugtató rendezéséről szól- nak majd. dr. Czili Ernő Kormányzati segítség a deviza- és forinthiteleseknek
  4. 4. 2014. július4 Ajka központjában lévő Hild-park átmenetet képez a buszpályaudvar és a városközpont főközlekedési útvonala között, ahol lassan sem gya- log, sem autóval nem lehet közleked- ni. (De ez egy másik történet.) AHild-parkértvárosunkbanahatal- mas örökzöldekből álló bokrok, a lát- szólag rendezettnek tűnő környezet állapota miatt is lehet újabban aggód- ni. Távolból az egész park gyönyörű- en néz ki, de ha közelebb megyünk, a látvány döbbenetes, gyomorfordító, nehézrólafelindultságnélkülszólni.A bokrok környékén elviselhetetlen bűz fogadja az arra járókat. Ezeket a jele- neteket nemcsak az ajkaiak látják és ítélik el, hanem a városba érkezők is. Mit mondjak: szörnyű szégyenfolt városunk„nyilvánoswc-je”!Arrólnem beszélve, hogy hajléktalanok élik itt mindennapjaikat, ezeken a padokon étkeznek, alszanak és végzik el dolga- ikat métereken belül. Ugyanez a hely- zet uralkodott el a belvárosi Jézus Szí- ve katolikus templom környékén is. Az Úrnapi körmenet előtti napon az egyházközség tagjainak kellett rendet rakniuk, feltakarítani az emberi ürü- lékcsomagokat. Az erről készült fotó- kat semmilyen sajtótájékoztatón nem lehet megcáfolni! Néhány éve még voltak komoly, tekintélyes közterület-felügyelők, akik rendszeresen „cirkáltak” a városban, s jelenlétükkel fegyelemre kényszerí- tették a renitens viselkedésre hajla- mos személyeket. Ajkán a gyakorlat- ban megszűnt a közterület-felügyelet: tavaly az egyetlen becsületesen dol- gozó személynek is megszűntették a munkaviszonyát, valószínűleg a szoká- sos létszámcsökkentésre hivatkozva. A közterületesek főnöke természete- sen megmaradt, mint az emlékezetes amerikai-japán evezős verseny után, akik nem tudták a japán csapatot megverni - az evezősöket elbocsájtot- ták, csak a kormányos maradt. Sajnos Ajkán látványosan megsza- porodott a hajléktalanok, kéregetők száma, akik érthető módon csak a városközpontban érzik jól magukat. A városlakók viszont nem vennék zokon, ha ismét szép környezetben gyönyörködhetnének a szökőkútban, a bányászati emlékműben, a katoli- kus templomban és a templomkert- ben, a régi városközpont egykori és utolsó mohikánjában! Lehet,hogysegíteneatöbbnyilvános WC,atöbbfelügyeletarendőrségvagy a város részéről, vagy bármi, ami ezt a helyzetet feloldja, de a helyreigazítási kérelem, sajtóperrel való fenyegetés nem fogja ezt a gondot megoldani! Foltok a városközpontban Az elektromos áramot sokan nem kellő tisztelettel közelítik meg. Ennek részben az az oka, hogy mindennap használjuk, körülvesz minket otthon, az irodában, üzletekben. Pedig igenis hordoz magában veszélyeket, a káros élettani hatása - halálos áramütés - mellett tűzesetek kialakulásához is vezethet. A panelépületek villamos hálózata fogyasztói szokások figyelembe véte- lével került megtervezésre. Az eltelt időszak alatt a háztartások áramigé- nye jelentősen megnövekedett, ami a belső hálózat túlterheléséhez, illet- ve fokozott elöregedéséhez vezetett. Néhány példa a feltárt tapasztalt hiányosságokból, tanulságként: • Előfordul, hogy a társasházak- nál a közös mérőszekrény helyisége- ket tárolásra használják, melyekben gyúlékony anyag is található. Esetle- ges villamos meghibásodáskor foko- zott tűzkockázatot jelentenek. • Biztosíték kiolvadásakor, gyako- ri hibaforrás, hogy nagyobb értékűre cserélik. Ezáltal a vezeték túlterhel- hetővé válik, melegedéshez, majd tűz keletkezéséhez vezethet. • Gyakori probléma, hogy a lakás- ban nincs elegendő számú dugalj, ezért több hosszabbítót használnak egyszerre. Szintén bekövetkezhet a vezeték túlterhelése. • A régebbi lakásokban jellemző- en alumíniumvezetéket használtak fel, viszont az egyes épületrészek fel- újításánál rézvezetéket. Az alumíni- um- és a rézvezeték összekötése, ha nem külön erre a célra gyártott kötő- elemmel történik, további hibalehe- tőséggel járhat. • A lakásban található villamos elosztó rendszeres karbantartásának hiánya miatt a kötések meglazulhat- nak, ezáltal a kötések melegszenek, tüzet okozhatnak. Jogszabályi előírás, hogy a villamos hálózatot felül kell vizsgáltatni, mely alól a lakások sem kivételek. Lakó- épületek esetében ez a felülvizsgálati ciklusidő9év.Amérésseltörténővizs- gálat feltárja a nem érzékelhető hibá- kat, melyek így kijavíthatóvá válnak. A villamos berendezéseket haszná- lat után lehetőleg válasszuk le a háló- zatról. Ha hosszabb időre elutazunk, ne hagyjunk elektromos berendezést a hálózathoz csatlakoztatva (televízió, hűtőgép, számítógép, stb.), mivel ezek még kikapcsolt, készenléti állapotban isfogyasztókéntüzemelnek.Meghibá- sodásuk esetén tüzet okozhatnak. Nyári időszakban elmegyünk sza- badságra, hosszabb időt töltünk távol házunktól, lakásunktól. Legyünk körültekintőek, vigyázzunk jobban értékeinkre! Sándor László Társasházi lakástüzek keletkezésének okai és megelőzésük Mit is takar „a piszkos 12”? Miért tartozott Ajka akkoriban a „piszkos 12” társaságába? Mi váltotta ki e megbélyegzést, amely szerint a város megítélése nem volt kedvezőnek mondható? A „piszkos 12 ” Magyarország tizenkét környezetvédelmi szem- pontból legszennyezettebb városát, települését jelentette. Ezen telepü- lések akkoriban Magyarországon a legjelentősebb iparral, nehéziparral rendelkező lakóhelyek voltak. Ezek közé tartozott Ajka is. Ajka város Európában is egyedi- nek számító földrajzi helyzetben van. Talán Angliában van hasonló telepü- lés- és ipar-elhelyezkedés, mint Ajkán. Ajkán és környékén a 19. szá- zadban felfedezett ásványi kincsek óriási fejlődést indítottak útjára. Az ásványkincsek jelenléte (kiemelten a szén, a bauxit) előnyös volt a letele- pedő ipar számára. Az ipar számára szükséges munkaerő pedig egyre közelebb telepedett le a munkahe- lyekhez. A 20. század közepére kiala- kult ipari struktúra és települési kép szerint a jelenlegi város központjától mintegy két kilométeres sugarú körön belül található meg egy tim- földgyár, egy alumínium kohó, egy széntüzelésű erőmű, egy ólomkris- tályt gyártó üveggyár, valamint a Videoton a galvanizáló egységével, az ajkai- és Ajka környéki szénbá- nyák az osztályozó műikkel, és néhány kisebb cég. Ezen ipari létesít- mények már determinálták Ajka város helyzetét a városra és környé- kére kikerülő környezetkárosító anyagok minőségének és mennyisé- gének tekintetében. A környezetká- rosító anyagok az Ajkán működő ipa- ri létesítmények technológiáiból szár- maztak. Csak idő kérdése volt, hogy mikor és milyen módon fog bekövet- kezni egy környezetvédelmi szemlé- letváltás. A környezetvédelmi beru- házások elindítása központilag szer- vezetten, állami irányítással, vagy a vállaltok egyéni döntéseiként fog bekövetkezni. Az 1980 –as években Ajka város és környékének környezetterhelésének ˗ a timföld- gyári lúg- és por kibocsátás és az erőművi porkibocsátás ˗ csökkentésé- re jelentős beruházások kezdődtek, amelyek keretében technológia módosítások bevezetése, elektrosz- tatikus és mechanikus porleválasz- tók építse valósult meg. Időben ezt követően elindult egy másik folya- mat is, amely Ajka környezeti hely- zetét jelentősen befolyásolta, javítot- ta. Megváltozott a politikai hatalom, elindult a privatizáció, s velük egy időben, részben ezek vonzataként, a város cégei, vállalatai piaci környe- zetbe kerülve kezdtek működni. A piaci környezet hatásainak köszön- hetően elindult egy negatív folyamat, amely a cégek, vállalatok termelési volumenének csökkenését adott eset- ben gyártási folyamat megszüntetését eredményezte. Megszűnt a timföld kohósítása, bezárt az alumínium kohó. Az üveggyártás is kritikus mér- tékben lecsökkent. Ezen környezet- károsító technológiák volumenének számottevő csökkenése jelentős javu- lást idézett elő Ajka levegőjének, fló- rájának és faunájának minőségében. Azonban sajnos szomorúan kell meg- jegyeznem: ez változást hozott a fog- lalkoztatottság tekintetében is, sokan elveszítették munkájukat, hosszabb távon veszélybe került megélhetésük. A környezetvédelmi szempontból kialakult kedvező helyzet megőrzésé- re, fenntartására társadalmi szerve- ződés indult el. A város lakói érezték, hogy „civil” kontroll nélkül ezt nem, vagy csak nagyon nehezen lehet meg- valósítani. Az ajkai zöldek megalaku- lása is e nemes célhoz volt köthető. A társadalmi összefogás eredménye- ként 1989 – ben megalakult Ajkán az első „zöld szervezet” a Zöld Alter- natíva Szövetség, melynek vezetője – alapítás óta – A. Tóth Lajos. Mi történt azóta? Hol tart ma a környezetvédelem Ajkán? Folytat- juk… Puskás Károly Távolodva „a piszkos 12”-től
  5. 5. Huszadik alkalommal rendezték meg július első hétvégéjén Rendeken a német nemzetiségi napokat. A ren- dezvényt július 4-én Töltl Zoltán, Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke nyitotta meg, majd Töltl János méhész tartott bemutató előadást a helyi mestersé- gek sorozat részeként. Július 5-én hét csapat részvételével zajlott a VII. Erdősi Mihály Német Nemzetiségi Labdarúgó Kupa, ame- lyet az In-Team csapat nyert meg, s kapta meg a vándorserleget. A fel- nőtt csapatok másik összecsapása a főzőverseny volt, ahol az Öregfiúk jeleskedtek. Délután az érdeklődők az Ajkarendekért Egyesület által szervezett és összeállított rendeki sváb lakodalomban vehettek részt, amelyet az esküvő kivételével erede- ti formájában jelenítettek meg az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör közreműködésével. Minden- ki csodájára járhatott, hogy milyen nagy számban jöttek a vendégek is helyi viseletben, és láthatták az idő- sek meghatódott tekintetét, amikor a házak előtt elvonult a lakodalmas menet, amelyet a városlődi Johann’s Kapelle zenekar kísért. Az iskola terü- letén várta a 300 fős vendégsereget a finom lakodalmi menü, amit két nyel- ven elmondott versek után szolgáltak fel. A vacsora után kezdőd- hetett a hajnalig tartó táncmulatság. Vasárnap az ajka- rendeki születésű Schwarcz Márton plé- bános atya celebrált német nyelvű szent- misét a német nemze- tiségi dalkör közre- működésével. A szentmise után meg- emlékeztek a rendeki hősökről és az 1948-ban elűzött rendeki sváb csalá- dokról. „Ahányszor a temetőben járok, mindig megnézem azt a néhány katonaemlékművet. Az egyi- ken ez áll: elesett Szerbia, Obreno- vác. Nemrég hallottam Obrenovác városáról a Híradóban, egyből eszembe jutott az elesett katona. Most is harcoltak ott magyar kato- nák, de az árvíz ellen. ”- mondta emlékező beszédében Töltl Zoltán elnök. „Az I. nagy háborúnál min- den szempontból pusztítóbb volt a második. Ebben nagy szerepe volt a barna és vörös diktatúrák kegyetlen módszereinek, de az angol és ameri- kai demokratákat sem kellett félteni. Már néha elcsíphetünk szovjet vagy angol-amerikai gaztettekről szóló beszámolókat is. A mérce azért még nem egyforma. A lapokban is csak náci háborús bűnösök megtalálásáról lehet olvasni, a másik oldal háborús bűnöseiről nem. A bűnösöket felelősségre kell von- ni. Mindkét oldalon. Szomorú, hogy ami- kor május 9-dikét Európa Napjaként ünneplik, ami a hábo- rú végét jelentené, el kell mondani, hogy a legyőzöttek számára nem ért véget a hábo- rú. Kitelepítések, németek, magyarok üldözése, koncentrációs és munka- táborok hasonló gaztettekkel, mint amit a nemzetiszocialisták műveltek. Minket, rendekieket az elűzés és a vagyonelkobzás nyomorított meg”- folytatta a szónok. A megemlékezés után a világháborús emlékműnél a helyi szervezetek mellett a Fidesz képviselői is elhelyezték a tisztelet koszorúját. Délután a városrész és a környék sváb településeinek együt- tesei mutatták be éneküket, táncu- kat. Felléptek az ajkarendeki német nemzetiségi óvodások, és iskolások, az Ajkarendekért Egyesület és a városlődi Pergő-Rozmaring Tánc- együttes táncosai. A szép dalokat az ajkai Mozgássérültek Énekkara, a polányi és rendeki német nemzetisé- gi dalkörök tolmácsolták a közönség- nek. Jó volt látni és megélni, hogy Ren- deken még napjainkban is őrzik a sváb hagyományokat, beszélik a sváb nyelvet, a városrészben működő civil szervezetek fontos szerepet töltenek be a német nemzetiségi kultúra ápo- lásában, példamutatóan összetartó közösségként él sváb és nem sváb egyaránt. Fenyvesi Zoltán Mindenkit joggal foglalkoztat, az a zsebbe vágó kérdés, hogy kit terhel a mérőórák – víz, villany, gáz – cseré- jének, hitelesítésének költsége. A válasz a főmérők esetén egyszerűbb. Ott ahol eddig is a szolgáltató tulaj- donában volt a mérő, ilyen volt fő szabály szerint a gáz, villamos ener- gia mérésére szolgáló úgynevezett lakossági „gáz és villanyóra”, továbbra is a szolgáltató végzi a hite- lesítést 4 évente a saját költségén. A vízmérők esetén más a helyzet, ott úgynevezett mellékmérőkkel valósul meg a lakónkénti fogyasztás mérése, a bekötési pont után, mely a lakosság tulajdonában van, ezért a lakosság saját költségén köteles cse- rélni, vagy hitelesíteni azokat. Ebben 2012-től annyi változás van, hogy 8 évre emelte a kormány a hitelességi időt, tehát csak 8 évente kell a cserét vagy hitelesítést megoldania a lakó- nak. Ez a jelenlegi helyzet. Ezzel szemben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium apparátusa a rezsicsök- kentési munkacsoport javaslatára vizsgálja, hogy méltányolható közér- dekből, törvénymódosítással áthárít- ható-e a szolgáltatóra a mellékvíz- mérők cseréje és tulajdonjoga. Vizs- gálják továbbá azt is, hogy amennyi- ben a lakók a hitelesítést tömegesen elmulasztják - bízva abban, hogy később nem őket fogja terhelni a költség -, akkor az milyen mértékű és következményű szerződésszegésnek minősülhet a lakó részéről, és ezt a szolgáltató mivel „torolhatja” meg. Jelenleg, egyes lakásszövetkezetek Ajkán is azzal érvelnek a csere mel- lett, hogy a nem hiteles vízórákra nem számlázhat a szolgáltató. Ebben az esetben a ház főmérőjére fogja a vízmű a számlát kiállítani, melyet a közös költség befizetésekből lenne köteles kifizetni a ház fenntartásáért felelős szervezet. De felmerül a kér- dés, hogy a közös vízszámlát milyen módon osztanák fel a lakók között? A régi módszerrel? A lakásokban lévő „hitelesítetlen” almérők alap- ján? Vagy „büntetésből” magas álta- lányt számlázna a szövetkezet a lakó- nak és majd a hitelesítések után elszámolnának a tényleges vízfo- gyasztásról? Egyelőre nem tudni, mi lehet a leg- jobb megoldás, bár nem nehéz meg- állapítani, hogy a magas összegű álta- lány kiszámlázásával az adott szövet- kezet nem a lakosság érdekeit tarta- ná szem előtt, hanem a sajátosan értelmezett szövetkezeti törvényes- séget. Ravasz Tibor 2014. július 5 Ki fizeti a vízórák cseréjét? Élő sváb kultúra Ajkarendeken
  6. 6. 2014. július6 Az Emberi Erőforrások Minisztéri- uma (EMMI) és a Központi Statisz- tikai Hivatal (KSH) legfrissebb demográfiai adatai alapján örvende- tes tény, hogy hosszú évek negatív tendenciái után Magyarországon csökken a válások, növekszik a házasságkötések száma, és a párok egyre több gyereket vállalnak. Az év első négy hónapjában 8,1 szá- zalékkal nőtt a házasságkötések szá- ma hazánkban, ötszázzal több házas- ságot kötöttek idén január és április között, mint tavaly ugyanebben az időszakban. 2,9 százalékkal, nyolc- százzal több gyermek született, mint tavaly ugyanekkor. A válások száma 1990 és 2007 között drasztikusan nőtt, ám ez a negatív tendencia már meg- fordult. 2011-ben 2,3 százalékkal volt kevesebb válás, mint egy évvel koráb- ban, 2012-ben további 6,4 százalékkal, 2013-ban pedig még 8 százalékkal csökkent a válások száma. A fiatalok meghallották a kormány üzenetét, hogy érdemes házasságot kötni, érde- mes családot alapítani, családban élni. A házasság érték, olyan lelki és gaz- dasági közösség, amely stabil alapot jelent a gyermekvállaláshoz, a család- alapításhoz. Ma Magyarországon a párok 81 százaléka él házasságban, és 2011 óta folyamatosan növekszik a házasságkötések száma. Ez 2011-ben 0,9, 2012-ben 1, 2013-ban pedig 2 szá- zalékos növekedést jelentett az előző évi adatokhoz képest. Öröm továbbá, hogy a terhesség-megszakítások szá- ma 10 százalékkal csökkent, ami 1300 kisbaba megszületését jelenti. Ezek a kedvező adatok – amellett, hogy kiszámíthatóbbá vált az emberek élete - egyértelműen annak köszön- hetőek, hogy az Orbán-kormány több pozitív intézkedést tett az elmúlt négy évben a családok megerősítéséért. Ezek közül ki kell emelni az anyasá- gi támogatások rendszerének reform- ját, a diplomás gyed és a családi adó- kedvezmények bevezetését. Ezek az intézkedések több mint 1,1 millió csa- lád helyzetén javítottak, ami átlago- san, éves szinten 200 ezer forint plusz- jövedelmet jelentett a családoknak. A családok továbbra is nagyon fonto- sak a Fidesz-kormány számára, ezért a jövőben a családtámogatási rend- szer tovább bővül, a kormány részé- ről további kedvező intézkedések vár- hatók. Sajnos Ajkán nem érződnek ezek az országosan is pozitív adatok. A város létszámát tekintve már nem vagyunk a megye második legna- gyobb lélekszámú városa – Pápa megelőz bennünket -, ugyanis Ajka lakossága már 30 ezer alá csökkent. Néhány évvel ezelőtt, amikor a város csaknem a csőd szélére került, akkor minden korábbi kedvezményt elvont a városvezetés az ifjú pároktól, gyer- meket váró és nevelő családoktól. Az elmúlt évben a Fidesz-KDNP kor- mány viszont megszabadította Ajkát az évek óta felhalmozott hatalmas adósságtól. Ezek után joggal várják a fiatal párok, családok, hogy az önkor- mányzat újra visszaállítja a válságos időszak előtti kedvezményeket. Ahhoz, hogy városunk lakosságá- nak csökkenését megállítsuk, a csa- ládalapítás, a gyermekvállalás iránti kedvet a fiatalokban újra felkeltsük, növelni kell az ifjú párok számára biztosított juttatásokat. Együtt kell működni a kormánnyal a tekintet- ben, hogy a kormány által biztosított támogatások eljussanak a lakosság széles rétegéhez, propagálni kell a kormány által biztosított kedvezmé- nyeket. Ha ugyanis országos szinten meg lehetett állítani a negatív ten- denciákat, akkor ezt Ajkán is meg lehet tenni, csak olyan város – és csa- ládpolitikát kell folytatni, ahol ez áll a középpontban, ez élvez prioritást. A tét ugyanis nagy: jövőnk, városunk, életminőségünk - és nem utolsó sor- ban -, a nyugdíjunk is függ ettől. Fenyvesi Zoltán Családpolitikát a középpontba Ajkán is Június huszonhetedikén hallgatta és vitatta meg a képviselőtestület az Ajkai Rendőrkapitányság 2013-ban végzett munkájáról, eredményeiről készített beszámolót, amelyet Szo- boszlai Tibor Alezredes, kapitány- ságvezető terjesztett elő. Az év rendőrkapitánysága címet elért alakulat munkáját dicséri, hogy városunkban közel 20%-al csökkent a bűnelkövetések száma, ugyanakkor 10%-al nőtt a felderített ügyek szá- ma. Ez, amint a parancsnok elmond- ta csapatmunka eredménye, a testü- let tagjai komolyan veszik a közpon- ti elvárásokat, legjobb tudásuk szerint végrehajtják a feléjük kiadott paran- csokat. Folyamatosan fejlesztik, erő- sítik a kapcsolataikat a polgárokkal, civil szervezetekkel, intézményekkel is. Ez az országosan elrendelt ten- dencia elsősorban nem a kedvezőbb megítélésük miatt fontos, hanem sok- ban segítik az így beszerzett informá- ciók a munkájukat is. Ennek szelle- mében több gyalogos rendőrjelenlé- tet is ígért az állományvezérlés rugal- mas átalakításával. Nagy hangsúlyt fektetnek tovább- ra is a kábítószer-kereskedelem pró- bálkozásainak már a csírájában tör- ténő elfojtására, ebben és más súlyos bűnelkövetési kategóriák esetében a fedett rendőri munka eszközeit is egyre erőteljesebben alkalmazzák majd. Kérte, hogy bizalommal for- duljanak hozzájuk a város lakói, ha bármilyen gyanús eseményt tapasz- talnak, mert akkor leghatékonyabb a felderítés, amikor gyorsan jut el hozzájuk az információ. Peternics Mihály Egy pillanatnyi rosszullét és ájulás után felkerestem háziorvosomat, Dr. Tol- nai Pál doktor urat, és tájékoztattam panaszomról. A vizsgálat után nem gyógyszert javasolt, hanem az általa összeállított gyógyteát adott. Nem ellenkeztem, mert mindig bíztam és használtam a gyógytea keverékeket. Így került szóba Dr. Szalai Miklós esperes neve, akit a közszáj csak a „halimbai füves pap” néven ismert. Beszélgetésünk során említettem, hogy igen nagy tisztelője voltam és vagyok az Atyának, akit 1953 óta ismertem, és sokszor felkerestem tanácsért és teáért és így beszél- gető viszonyba kerültünk ráérő idejében. Ugyanis Halimba községben talál- tam meg életem szerelmét, mely 55 éven át, tartott. Apósom egyházközsé- gi képviselő-testületnek volt tagja. Így természetesen ez segítette a közelsé- get. Ő volt, akihez jártunk, mint ifjú házasulandók oktatásra. Kedves, halk szavú ember volt. Magamban mindig úgy jellemeztem és jellemzem, ki olyan ember, aki az Istent emberközelbe tudja hozni. Anyósom, aki nagyon val- lásos volt, néha elégedetlenül jegyezte meg: „már megint összecsapta a reg- geli misét”. Igen, csak nem tudták róla, hogy ilyenkor már csizmásan végez- te a szertartást, mert a szolgálat végeztével a sekrestyéből, iszákját vállra vet- ve ment gyűjtő útjára, mert mint mondta „nem mindegy, hogy milyen nap- szakban kell leszedni bizonyos gyógyfüveket. Ma is mosolyra fakaszt a találkozás, mikor egy délután apámmal vadász- ni mentünk, bokrászni. Látjuk, hogy valaki nagyon nézegeti a magányos fák tetejét. Közelebb érve az Atyát ismertük fel. Ugyanis a fákon a fagyöngy göm- böket nézegette. Tudni kell, hogy a fagyöngy, teának elkészítve ideg, szív, tüdőbetegségre, vizenyőre, vérnyomásra igen jó hatású. Beszélgetve tana- kodtunk, hogyan lehetne onnan leszedni? Apám nevetett és vállalkozott, hogy ő lehozza onnan. Mindkettőnk álmélkodására a puskában lévő nyúl- ra szolgáló töltényeket szatymára cserélte és célozva a fagyöngyöket tartó ágakat vette célba sikeresen. Mondanom sem kell, a bokrászásból, fagyöngy- szedés lett. Én is belekapcsolódtam és jó hangulatban segítettük a termést zsákokba szedni és a parókiára szállítani. Hálából megkóstoltuk az atya által készített füvekből és narancshéjon érlelt pálinkát. Egy másik történet róla: Kislányomat Tapolcán kereszteltettük meg, mert helyben a jóakarók szájától félve nem mertük. Itt ismerkedtem meg a keresz- telő utáni ozsonnán Dr. György Lajos kanonok úrral. Beszélgetés közben vettem észre, hogy légzési, asztmás zavarai vannak. Elmondta, hogy orvo- sai a szónoklástól is eltiltották. Felhívtam figyelmét Dr. Szalai Miklós espe- res úr gyógyteáira. Tudom, felelte, és használom is. Nem régen voltam nála teáért, közben megkínált Miklós, sajátkészítésű pálinkájából. Fenséges, iste- ni íze volt. Mondtam is: Miklós, ha mindig ezt itatnád velem, már régen meg- gyógyultam volna. Ez a kis anekdota is tükrözi, hogy paptársai körében is elismert volt és sze- retetnek örvendett. Emlékét szeretettel őrzöm, és dicséretre méltók azok akik életútját feldolgozták, valamint Halimba község lakói, akik most is ápolják emlékét. Osváth Imre Polgárbarát rendőrség a cél Emlékezés Dr. Szalai Miklós esperesre Rendőrségi beszámoló a képviselőtestületi ülésen
  7. 7. 2014. július 7 A brazíliai labdarúgó-világbajnok- ság talán a szokásosnál is nagyobb érzelmeket váltott ki a nézőkben. A dél-amerikai játékosok és szurkolók - követve hagyományaikat - nyíltan vállalták az öröm és a bánat könnye- it, melyet a tévé közelképei a szo- bánkba hoztak. A foci fejlődése nem állt meg. A látványos technikai meg- oldások és a hatalmas küzdelem egyaránt jelen volt. Az is bebizonyo- sodott, hogy a hozzánk hasonló méretű és gazdasági erejű országok sem esélytelenek. Sajnos ez ránk nem vonatkozik. A magyar foci 1986 óta képtelen felnőtt világversenyre kijutni. Az okok megtalálása nem az én tisztem, de az utoljára vébére kijutó generáció tagjaként látom a különb- ségeket. A mi gyerekkorunkban a focinak nem volt konkurenciája. Szinte az összes szabadidőnkben a labdát rúgtuk. A csapatok technika- ilag képzett, jó erőnlétű gyerekek tömegeiből válogathattak. Mára a grundok, dühöngők kiürültek. Az a mindennapos konfliktus, ami a foci- zó gyerekek és az ablakaikat, nyugal- mukat féltő idősebbek között feszült, gyakorlatilag megszűnt. Ez a változás a világ más részein is lezajlott, és ahol időben kapcsoltak, ott létrehozták az új helyzethez igazodó kiválasztási és képzési rendszert. Mi e helyett az ötvenes évek Aranycsapatán nosztal- giáztunk, és vártuk a csodát, az új magyar tehetségek feltűnését a sem- miből. Közben a nézők is fokozato- san eltűntek a pályák mellől, az úgy- nevezett kemény szurkolói mag pedig egyre radikálisabbá vált. De mi a helyzet Ajkán? Látszólag a város focijával minden rendben. Az FC Ajka az NB II-es bajnokság hete- dik helyén végzett, ami egy ekkora várostól erőn felüli teljesítménynek számít. Ne legyenek kétségeink, ehhez erőn felüli önkormányzati támogatásra is szükség van. Vélemé- nyem szerint a kiemelt támogatás lét- jogosultságát nem az igazolja, ha a csapat jobb helyezést ér el a nemzet- közi összehasonlításban egyébként gyenge mezőnyben, hanem az, ha sikerül tehetséges fiatal ajkai játéko- sokat kinevelni, akik közül a legjob- bak aztán eljutnak az NB I-be vagy erős külföldi bajnokságokba. Ez a büszkeségen túl anyagi előnyökkel is járna. Az ajkai szurkolókat is sokkal jobban érdekelte egy Bányász-Alu városi rangadó, mint egy bejáró edző irányította, bejáró játékosokból álló csapat. A magyar sport nem csak labdarú- gásból áll. Az olimpiákon még min- dig nemzetközi elismerést kiváltó eredményeket érünk el. Akkor a foci- ban, a világ legnépszerűbb játékában miért ne sikerülhetne? A világbaj- nokság „kis” csapatai bizonyították, hogy nem lehetetlen. Tanuljunk tőlük! Hartinger Ottó Foci itt és ott Különleges Diplomáciai Szolgála- tért Érdemrendet adományozott a Kínai Köztársaság Külügyminisz- tériuma Ékes Józsefnek, aki kie- melkedő mértékben járult hozzá Magyarország és Tajvan gazdasá- gi és kulturális kapcsolataihoz az elmúlt évtizedekben. Ékes József 16 éven át képvisel- te Ajkát és környékét a Parlament- ben, ahol tíz éve alapította meg képviselő társaival a Tajvani- Magyar Parlamenti Baráti Társa- ságot. A Társaság elnökeként és ajkai városvezetőként, már a kilencvenes évek közepétől dolgo- zott a két ország diplomáciai kap- csolatainak kialakításán, elmélyí- tésén. Ma az együttműködés első- sorban az oktatás, nevelés, tudo- mány, kultúra, sport, turisztika területeire terjed ki, melynek köszönhetően Veszprém megye és számtalan oktatási intézménye rendelkezik ennek megfelelően már testvér kapcsolatokkal, ame- lyek Magyarország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak erő- södését is szolgálják. Több Veszp- rém megyei diák tanul az együtt- működésnek köszönhetőn Tajva- non, illetve tajvaniak Magyaror- szágon. A baráti társaság elnöke- ként Ékes József közreműködött abban is, hogy Veszprém megyei oktatási intézmények fejlesztését, illetve kulturális értékek megóvá- sát anyagilag is támogatta a tajva- ni diplomácia. A világ számára pél- dakép lehet Tajvan és Magyaror- szág kapcsolata, hiszen hihetetlen gazdasági fejlődés zajlott le mind- két országban az utóbbi évtizedek- ben az együttműködésnek is köszönhetően– nyilatkozta Ravasz Tibor önkormányzati képviselő. Veszprém megyei politikus – Ékes József – kapta a Kínai Köztársaság Külügyminisztériumának Érdemrendjét
  8. 8. 2014. július8 A Nemzeti értékekről és a hungari- kumokról szóló 2012. évi XXX. tör- vény megállapítja, hogy a magyar nemzeti értékek, azokon belül a hun- garikumok megőrzendő és egyedü- lálló értékek, ezért a nemzeti tudat erősítése érdekében azokat össze kell gyűjteni, dokumentálni, ápolni, védelmezni és támogatni kell, vala- mint értéktárakba kell azokat gyűj- teni. A 114/2013. (IV. 16.) Korm. ren- delet mely a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szól, meg is határozza a Hungari- kum törvény végrehajtásának mód- ját, az értéktárak létrehozásának rendszerét is. A törvény és a kormányrendelet hivatkozása szerint a települések, tájegységek, megyék és maga az ország is települési, tájegységi és megyei értéktárakba, ágazati értéktá- rakba, a külhoni magyarság értéktá- rába, a Magyar Értéktárba, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében kell, hogy összesítse a számukra vala- mely megőrzendő értékkel bíró helyi vagy nemzeti értékeket. Az, hogy miért halad az Ajkai Értéktár ügye ennyire nehezen és hogy miért kellett közvetlenül a Megyei Értéktárba javasolni – tele- pülési értéktár hiányában – az Ajka Kristályt egyértelmű a válasz. Sajnos, mint ahogy minden polgá- ri kormányzati törekvés, úgy a Tele- pülési Értéktár létrehozása is jelen- tős ellenszéllel küzdött Ajkán, a közelmúltig. A város szocialista veze- tése, képviselői leveleink ellenére – melyet Ékes József és dr. Horváth Zsolt Képviselő Urak ez év májusá- ban írtak – jelentős késéssel, csak az év végén hozta létre az ajkai Telepü- lési Értéktárat. Ezzel városunk jelen- tős késéssel lépett be az értéktárak sorába, így arra kényszerültünk, hogy helyi értéktár hiányában közvetlenül a Veszprém Megyei Értéktárba java- soljuk kulturális és társadalmi értéke- ink egyikét, az Ajka Kristályt is. Ezt a munkát három képviselő – Ékes József, Fülöp Zoltán, Ravasz Tibor - végezte el az ajkai üveggyár vezeté- se és kollégái segítségével. A munka sikeres volt, ugyanis 2013 decembe- rével öt értékkel nyílt meg a Veszp- rém Megyei Értéktár, Veszprém megye kulturális kirakata. Az Ajka Kristály, kitűnő társak a Badacsonyi Kéknyelű, a Herendi Porcelán, a Kékkúti Theodora Ásványvíz, valamint Lőrincze Lajos életműve környezetében lett Veszp- rém megye első jegyzett értéke, ez óriási elismerés. Arról is döntött az értéktár vezetése, hogy az Ajka Kris- tályt, a kékkúti ásványvizet, Lőrincze Lajos életművét, valamint a Bocskai viseltet felterjesszék a Magyar Érték- tárba. Két érték esetében nem volt szük- ség a Hungarikum Bizottság elé ter- jesztésre. A Badacsonyi Kéknyelű ugyanis a közelmúltban már felvételt nyert a Magyar Értéktárba, a Herendi Porcelán pedig hónapok óta a Hungarikumok Gyűjteményé- nek része. Reményeink szerint ez a sors vár az Ajka Kristály termékei- re is, elnyerve ezzel egy olyan egye- düli minősítést, a Hungaricum címet, melyet büszkén viselve tudja majd fokozni a gyár termékei nép- szerűségét, fokozva ezzel Ajka Város ismertségét is a világ minden pontján. Ravasz Tibor Hungarikum lehet az Ajka Kristályból… A Somló és Környéke Borút Egyesü- let, valamint a Somló környéki önkormányzatok közös tájegységi értéktárat hoztak létre, melyben összegyűjtik a Somló-hegy értékeit. Közös sikerük, hogy a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság legutóbbi ülésén, a megye értékei közé fogadta a somlói juhfarkot. A tájegységi értéktár a hungarikum törvényben megfogalmazott speciális kategória. Abban az esetben hozható létre tájegységi értéktár, ha őrizni, gon- dozni kívánt értékek nem egy, hanem több településhez, egy tájegységhez tartoznak. Az országban elsőként a Somló-hegy települései hoztak létre ilyen értéktárat. A Somló és Környéke Borút Egye- sület Elnökségének tagja, Ravasz Tibor lapunknak elmondta, a Som- ló-környéki kis települések - külön- külön - sem anyagi, sem személyi erő- forrásokkal nem rendelkeznek, ezért - a költségek tekintetében - nem volt lehetőség települési értéktárak meg- alapítására. Ez alól kivétel Somló- szőlős, akik önállóan is létrehoztak települési értéktárat, de örömmel csatlakoztak az összefogáshoz. A hungarikum törvény nyújtotta lehető- séget kihasználva megszületett az ötlet, miszerint a települések össze- fogásával tájegységi értéktárat hoz- hatnának léte. Az egyesület tagjai, ennek érdekében megkérték a Som- lóhoz tartozó települések polgármes- tereit, segítsenek annak működteté- sében. A gyűjtőmunkát és az ezzel kapcso- latos dokumentációk elkészítését, majd a közös értékek gondozását a Somló és Környéke Borút Egyesület vállalta magára. „A somlói kistelepüléseknek ez elengedhetetlenül fontos. Jelentősen felértékelődik az érintett településen lakókban az identitás tudat” – véli az összefogás kezdeményezője, Ravasz Tibor. Mint mondta, óriási megtisz- teltetés, hogy a Veszprém Me- gyei Értéktár Bizottság elfo- gadta az előter- jesztéseiket, és több mint har- minc javaslat közül, felvette a somlói juhfarkot a megye értékei közé. Arra is méltónak talál- ták a Somló borát, hogy fel- terjesszék azt a Magyar Érték- tárba. Ravasz Tibor hangsúlyozta, a gyűjtőmunka mellet nagyon fontos az is, hogy felmutassák, kirakatba állítsák az értékeiket. Ennek egyik eszköze az a marketing munka, melyet megkezdtek. Videókkal, kis- filmekkel, reklámanyagokkal, kata- lógusba gyűjtve tárják a világ elé a Somló-hegy értékeit. Ehhez a Som- ló és Környéke Borút Egyesületnek sikerült forrást is nyernie a Hungari- kum Bizottság legutóbbi pályázatán. Hozzátette, aki az adott tájegység idegenforgalmi értékei után az érték- tárban tájékozódik, biztos lehet ben- ne, hogy az adott érték, egyfajta minősítési rendszeren esik át. Legyen az gasztronómiai vagy föld- rajzi érték, épített vagy természeti környezet. „A tájegységi értéktár anyagi forrásai végesek, de bízunk benne, hogy a minisztériumon keresztül, a jövőben is nyerünk támo- gatást a működéshez. A gyűjtést jelenleg a Somló Környéki Borút Egyesület több mint négyszáz fős tag- sága végzi, emellett nagymértékben számítunk az ifjúságra is. Felvettük a kapcsolatot a Pannon Ifjúsági Érté- kőr Hálózattal is, bízunk benne, hogy megyei szinten is aktív részesei tudunk lenni a munkának” – hangsú- lyozza az egyesület elnökségi tagja. Forrás: Omega Hírek Hungarikum lehet a somlói juhfark…

×