Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chapter 11

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chapter 11

 1. 1. แรงจูง ใจของมนุษ ย์ (Human Motives)
 2. 2. แรงจูง ใจของมนุษ ย์ (Human น แรงจูง ใจของ Motives) ทฤษฎีล ำำ ดับ ขั้ มำสโลว์กีย วกับ แรง ทฤษฎีจ ต วิเ ครำะห์เ ่ ิ จู ย นรู ทฤษฎีก ำรเรีง ใจ ้ท ำงสัง คม เกีย วกับ แรงจูง ง ใจเกี่ย ว ่ องค์ป ระกอบของแรงจูใจ กับ ควำมก้ำ วร้ำ ว แรงจูง ใจใฝ่ส ัม ฤทธิ์ ควำมต้อ งกำรมุ่ง สัม พัน ธ์
 3. 3. แรงจูง ใจของมนุษ ย์ พฤติก รรมเด็ก ใน (Human Motives) ระยะแรก ส่ว น มำกถูก กำำ หนด ด้ว ยควำม เมื่อ โตขึ้น จะมีแ รง ต้อ งกำรทำง จูง ใจใหม่ๆ ที่เ ป็น ชีว วิท ยำ ผลจำก กำรเรีย นรู้ หรือ จำกประสบกำรณ์ = แรงจูง ใจทำง
 4. 4. แรงจูง ใจของมนุษ ย์ (Human Motives) แรงจูง ใจทำงจิต วิท ยำแตกต่ำ ง จำกแรงจูง ใจทำงสรีร วิท ยำ คือ ไม่เ กีย วข้อ งกับ ควำมต้อ งกำร ่ ทำงด้ ใจทำงจิต วิท ยำพัฒ นำ แรงจูงำ นร่ำ งกำยหรือ แรงขับ ขึนภำยใน ง ้ ภำยหลั เป็น ผลของกำรเรีย นรู้จ ำก ประสบกำรณ์ ของแต่ล ะบุค คลแตกต่ำ งกัน
 5. 5. ทฤษฎีล ำำ ดับ ขัน แรงจูง ใจของ ้ แรงจู มำสโลว์ ง ใจของ มนุษ ย์พ ัฒ นำ ควำมต้อ งกำร ไปตำมลำำ ดับ เบื้อ้น น งต้ ขั (Basic needs) Abraham จะต้อ งได้ร ับ กำรตอบสนอง ก่อ นจึง จะเกิด ควำมต้อ งกำ
 6. 6. ทฤษฎีล ำำ ดับ ขัน แรงจูง ใจของ ้ มำสโลว์ง ใจของคน Maslow แบ่ง แรงจู เป็น 2 ลัก ษณะ รวม 5 ลำำ ดับ ขัน ควำมต้อ งกำร ้ 1. ควำมต้อ งกำร ทีข ำดแคลนและ ่ แรงจูง ใจที่ม ุ่ง สนองควำม ต้อ งกำรเบื้อ งต้น ทีบ กพร่อ ง ่ 2. ควำมต้อ งกำร และแรงจูง ใจที่จ ะ พัฒ นำตนเองไปสู่ ระดับ สูง (Being Needs)
 7. 7. ทฤษฎีล ำำ ดับ ขั้น แรงจูง ใจของมำส โลว์ 4. ควำมต้อ งกำรมี เกีย รติแ ละ 3. ควำมต้อ งกำรควำม ศัก ดิ์ศ รี รัก และกำร เป็น ส่ว นหนึ่ง ของ 2. ควำมต้อ งกำรควำม สัง คม มั่น คง ปลอดภัย 1. ควำมต้อ งกำรทำง สรีร วิท ยำ 1. ควำมต้อ งกำรที่ข ำดแคลนและ แรงจูง ใจที่ม ุ่ง สนองควำมต้อ งกำร
 8. 8. ทฤษฎีล ำำ ดับ ขั้น แรงจูง ใจของมำส โลว์ 4. ควำมต้อ งกำรมี เกีย รติแ ละศัก ดิ์ศ รี 3. ควำมต้อ งกำรควำม รัก และกำร เป็น ส่ว นหนึ่ง ของ 2. ควำมต้อ งกำรควำม สัง คม มั่น คง ปลอดภัย 1. ควำมต้อ งกำรทำง สรีร วิท ยำ 1. ควำมต้อ งกำรที่ข ำดแคลนและ แรงจูง ใจที่ม ุ่ง สนองควำมต้อ งกำร
 9. 9. ทฤษฎีล ำำ ดับ ขั้น แรงจูง ใจของมำส โลว์ควำมต้อ งกำรด้ำ น 3. 2. สุน ทรีย ภำพ 2. ควำมต้อ งกำรมี ควำมรู้ค วำมเข้ำ ใจใน สิง ต่ำ ง ๆ ่ 1. ควำมต้อ งกำรรู้จ ัก ตนเองตำมสภำพที่แ ท้ จริง และพัฒ นำไป ตำมศัก ยภำพของตน ควำมต้อ งกำรและแรงจูง ใจที่ จะพัฒ นำตนเอง ไปสู่ร ะดับ สูง
 10. 10. ทฤษฎีล ำำ ดับ ขั้น แรงจูง ใจของมำส BEIN โลว์ Self-actualization G NEED S DEFIC IT NEED S personal growth and Esteem fulfillment needs (กำรยอมรับ นับ ถือ ) achievement, status, Belongingness and Love needs responsibility, reputation (ควำมเป็น เจ้ำ ของ ควำมรัก ) family, affection, relationships, work group, etc Safety needs (ควำมปลอดภัย ) protection, security, order, law, limits, stability, etc Biological and Physiological needs (ร่ำ งกำย) basic life needs - air, food, drink, shelter, warmth, sex, sleep, etc.
 11. 11. ทฤษฎีล ำำ ดับ ขั้น แรงจูง ใจ ควำมต้อ งกำร ของมำสโลว์่ำ ได้ร บ ขั้น ตำ ั กำรตอบ สนองแล้ว จึง จะเริม ่ ต้อ งกำร พัฒ นำตนเอง ไปสู่ข ั้น ที่ส ูง
 12. 12. ทฤษฎีล ำำ ดับ ขั้น แรงจูง ใจ แต่ ควำมต้อ งกำร ของมำสโลว์5 เป็น ตัว ขั้น ที่ ผลัก ดัน ให้เ กิด แรง จูง ใจทำงบวก สำมำรถไปถึง ได้ ด้ว ยกำรตระหนัก ควำมต้อ งกำร 4 เข้ำ ใจจุป็น ขัหมำย ขั้น ที่เ ด มุ่ง ้น ตำ่ำ ในชี ก ดั เป็น สิ่ง ผลัว ิต น ให้ เกิด แรงจูง ใจทำง ลบ ทำำ ให้บ ุค คล ต้อ งต่อ สู้ ดิ้น รน
 13. 13. ทฤษฎีล ำำ ดับ ขั้น แรงจูง ใจ ของมำสโลว์ Transcend Transcende ence nce = โลกุต ระ = ขัน ละกิเ ลส ้ โลกุต รจิต วิท ยำ (Transpers onal Psychology)
 14. 14. ทฤษฎีจ ต วิเ ครำะห์เ กีย วกับ แรง ิ ่ จูง ใจ
 15. 15. โครงสร้า งบุค ลิก ภาพตามทฤษฎี จิต วิเ คราะห์
 16. 16. ทฤษฎีจ ต วิเ คราะห์เ กีย วกับ แรง ิ ่ พฤติก จูง ใจรรมของบุค คลถูก กำา หนดโดยอำา นาจหรือ พลัง ที่ซ ่อ นเร้น อยู่ ภายใน ง ใจไร้สทีนึยู่ใ น เป็น พลัง ำา ่อ ก แรงจู ระดับ จิต ไร้ส ำา นึก (Unconscious Motive) Sigmund Freud เกิด จากการที่บ ค คลเก็บ ุ กดสัญ ชาตญาณเพศ และก้า วร้า วไว้ใ น จิต ไร้ส ำา นึก จึง ปรากฏ ออกมาในรูป ของการ ฝัน การพลั้ง ปาก หรือ
 17. 17. แรงขับ เกีย วกับ ่ สัญ ชาตญาณ ฟรอยด์เ ชื่อ ว่า พฤติก รรมทุก (Instinctual Drives) อย่า งของมนุษ ย์เ กิด จากกลุ่ม สัญ ชาตญานที่ต ิด ตัว มาแต่ก ำา เนิด สัญ ชาตญาณ2 กลุ่ม สัญ ชาตญาณ แห่ง การดำา รง แห่ง ความตาย ชีว ิต (Death Instinct = (Life Instinct = Thanatos) Eros) สองสัญ ชาตญาณปรากฏในรูป แบบ ของพลัง งานที่ผ ลัก ดัน ให้ม นุษ ย์แ สดง พฤติก รรมต่า ง ๆ
 18. 18. แห่ง การดำา รง ชีว ิต (Life Instinct = Eros) สัญ ชาตญาณ แห่ง ความตาย (Death Instinct = Thanatos)
 19. 19. แห่ง การดำา รง ชีว ิต (Life Instinct) มีแ หล่ง พลัง ที่ เรีย กว่า libido ที่จ ะมีผ ลต่อ การ ทำา กิจ กรรมต่า ง ๆ ของบุค คล และมัก เกี่ย วกับ พฤติก รรมทาง สัญ ชาตญาณ แห่ง ความตาย (Death Instinct) อาจแสดงออก มาในรูป ของ การทำา ลาย หรือ พฤติก รรม ก้า วร้า ว
 20. 20. แรงขับ เกีย วกับ สัญ ชาตญาณ ่ Freud เชื่อ ว่า แรงขับ ทางเพศ (Instinctual Drives) และความก้า วร้า วจะปรากฏ ตั้ง แต่ว ัย ทารก แต่เ มือ เติบ โต ่ ขึน สัง คมไม่ย อมรับ การแสดง ้ ถึง พฤติก รรมทางเพศและ ก้า วร้า ว แรงขับ ทัง สองจึง ถูก ้ เก็บ กดไว้ภ ายใน (Repression) กลายเป็น แรงจูง ใจ ไร้ส ำา นึก ที่ย ัง คงมีอ ท ธิพ ลต่อ ิ
 21. 21. พฤติก รรมที่ส ัน นิษ ฐานว่า เกิด จาก แรงจูง ใจไร้ส ำา นึก การฝัน อากัป กิร ิย าที่เ รา ไม่ร ู้ต ัว การป่ว ยทางจิต หรือ ประสาท
 22. 22. ทฤษฎีก ารเรีย นรู้ท างสัง คม เกีย วกับ แรงจูง ใจ ่
 23. 23. ทฤษฎีก ารเรีย นรู้ท างสัง คม ญ ไม่ใ ห้ค วามสำา คั เกีย วกับ แรงจูง ใจบ โดย ่ กับ แรงขั Albert สัญ ชาตญาณ แต่เ น้น ความ สำา คัญ ของการ ปฏิส ัม พัน ธ์ พฤติก รรมของั ระหว่า งมนุษ ย์ก บ บุค สิ่ง แวดล้อ ม คลเป็น ผลจาก การเรีย นรู้เ พื่อ ปรับ ตัว เข้า กับ สิ่ง
 24. 24. ทฤษฎีก ารเรีย นรู้ท างสัง คม เกีย วกับ แรงจู ผล ่ พฤติก รรมเป็นง ใจ มาจาก การได้ร ับ การถู รางวัล ก ลงโทษ & การไม่ไ ด้ร ับ การเรีย นรู้ใ น รางวัล อดีต การสรุป รวม (Generalization) & การจำา แนกความแตกต่า ง การสัง (Discrimination) เกต & การ เลีย นแบบ
 25. 25. ทฤษฎีก ารเรีย นรู้ท างสัง คม เกีย วกับ แรงจูง ใจ ่ พฤติก รรม การเรีย นรู้ จาก ประสบการณ์ ตรง การเรีย นรู้ จากการ สัง เกต
 26. 26. ทฤษฎีก ารเรีย นรู้ท างสัง คม เกีย วกับ แรงจูง ใจ ่ S R Albert Bandura ารคิด 1. กระบวนการรู้ก (Cognitive Process) 2. การเรีย นรู้ด ว ยการสัง เกต ้ (Vicarious Learning) 3. ระบบการกำา กับ ตนเอง (Selfregulatory System)
 27. 27. เป็น ตัว เชื่อ มโยง 1. กระบวนการรู้ก ารคิด ระหว่า ง (Cognitive Process) า เอา S กับ R โดยนำ กระบวนการคิด เข้า มา เพือ คาดเดา ่ ผลลัพ ธ์ (Outcome Expectancy) ซึ่ง เป็น แรงจูง ใจ สำา คัญ ที่ท ำา ให้ บุค คลแสดง
 28. 28. 2. การเรีย นรู้ด ว ยการสัง เกต ้ (Vicarious Learning) ไม่จ ำา เป็น ต้อ งได้ร บ การเสริม ั Modeling = การเป็น แรงโดยตรง แต่เ รีย นรูตัากการสัง เกตจาก จ ว แบบ ้
 29. 29. 3. ระบบการกำา กับ ตนเอง (Selfregulatory System)
 30. 30. 3. ระบบการกำา กับ ตนเอง (Selfregulatory System) เกณฑ์ก ารควบคุม ของการ เสริม แรงตนเอง การประเมิน ค่า จาก ภายนอก รับ รางวัล หรือ การ ลงโทษ จากสัง คม การประเมิน ค่า ตนเอง ให้ร างวัล หรือ การลงโทษ ตนเอง
 31. 31. องค์ป ระกอบของแรงจูง ใจเกี่ย ว กับ ความก้า วร้า ว
 32. 32. องค์ป ระกอบของแรงจูง ใจเกี่ย ว กับ ความก้า วร้า ว Aggression หมายถึง พฤติก รรม หรือ การตอบสนองทางร่า งกาย หรือ วาจาที่ม ีเ จตนา (Intent) จะ ให้เ กิด อัน ตรายและความเสีย หาย
 33. 33. ความก้า วร้า วในทัศ นะของ ทฤษฎีจ ต วิเ คราะห์ ิ
 34. 34. ความก้า วร้า วในทัศ นะของ ทฤษฎีจ ต วิเรรม ิ ก คราะห์ พฤติ ก้า วร้า ว (Aggressive Behavior) สัญ ชาตญาณ ก้า วร้า ว (Death Instinct:
 35. 35. ความก้า วร้า วในทัศ นะของ ทฤษฎีจ ต วิเ คราะห์อ งใจ ิ เพื่อ ตอบสนองความคับ ข้ (Frustration) พฤติก รรมก้า วร้า ว (Aggressive Behaviors) แรงขับ ก้า วร้า ว (Aggressive Drives) ทฤษฎีแ รงขับ ความคับ ข้อ งใจ (Drive-Frustration Theory) นัก ทฤษฎีจ ิต วิเ คราะห์ส มัย หลัง
 36. 36. ความก้า วร้า วในทัศ นะของ ทฤษฎีจ ต วิเ คราะห์ ิ พฤติก รรมสู่เ ป้า หมายถูก ขัด ขวาง/มีอ ป สรรค ุ ความคับ ข้อ งใจ
 37. 37. ความก้า วร้า วในทัศ นะของทฤษฎี การเรีย นรู้ท างสัง คม
 38. 38. ความก้า วร้า า วของคนเกิด จาก ความก้า วร้วในทัศ นะของทฤษฎี การเรีย นรู้ท างสั้ ง คม การเรีย นรู การสัง เกต พฤติก รรมผู้อ น การ ื่ เลีย นแบบ และเป็น ผลของการได้ร บ การ ั การได้ร ับ การเสริม แรง เสริม แรง ยิง พฤติก รรมก้า วร้า วนั้น ได้ร บ ่ ั การเสริม แรงมากเท่า ใดก็ม ี แนวโน้ม จะเกิด พฤติก รรมนั้น
 39. 39. ความก้า วร้า วในทัศ นะของทฤษฎี การเรีย นรู้ท างสัน ไปพึ่ง คนอื่น ง คม หั ประสบก ารณ์ ที่ไ ม่ พอใจ สิง จูง ใจ ่ อารมณ์ ถูก กระตุ้น ความคาด หวัง ผลลัพ ธ์ จากการก ระทำา ประสบความ สำา เร็จ หนีห รือ ถอนตัว พฤติก รรม ก้า วร้า ว เจ็บ ป่ว ย ใช้ย าเสพย์ต ิด ดื่ม เหล้า พยายามหาทาง แก้ไ ขปัญ หา
 40. 40. ความก้า วร้า วจากการเลีย น แบบ (Imitation)
 41. 41. ความก้า วร้า วจากการเลีย น แบบ (Imitation) การเป็น ตัว แบบ (Modeling) การเลีย นแบบ (Imitation)
 42. 42. ความก้า วร้า วจากการเลีย น แบบ (Imitation) ยิ่ง ตัว แบบมีค วามสมจริง มาก เท่า ไหร่ การเลีย นแบบจะยิ่ง มากขึน ้ เท่า นั้น กราฟประกอบหน้า 234
 43. 43. การแสดงพฤติก รรมก้า วร้า ว เป็น การระบายออก ทฤษฎีร ะบายแรงขับ ก้า วร้า ว (Catharsis) (Freud’s) การชมหรือ การแสดงพฤติก รรม ก้า วร้า วเป็น การระบายออกและ ลดพฤติก รรมก้า วร้า ว ใช่ห รือ ไม่ NO
 44. 44. การแสดงพฤติก รรมก้า วร้า ว Aggresเป็น การระบายออก sion (10 yrs later) lo w Medi um Expos Hig ure h
 45. 45. แรงจูง ใจใฝ่ส ัม ฤทธิ์
 46. 46. แรงจู หมายถึง ใจใฝ่ส ัม ฤทธิ์ ลัก ษณะของ บุค คลทีม ม านะ ่ ุ เพือ เพิม หรือ ่ ่ รัก ษา มาตรฐานการ ทำา งานหรือ กิจ กรรมของ ตนให้อ ยู่ใ น
 47. 47. แรงจูง ใจใฝ่ส ัม ฤทธิ์ สามารถวัด แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิไ ด้โ ดย ์ ใช้แ บบทดสอบ Thematic Apperceptio n Test (TAT)
 48. 48. แรงจูง ใจใฝ่ส ัม ฤทธิ์ แรงจูง ใจใฝ่ส ม ฤทธิส ่ว นมาก ั ์ พัฒ นามาจากการอบรมเลี้ย งดู
 49. 49. บุค คลที่ม แ รง ี แรงจูง ใจใฝ่ส ัม ฤทธิ์ จูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิส ง มี ์ ู แนวโน้ม ทีจ ะ ่ ตั้ง เป้า หมาย (Goal) ได้ใ กล้ เคีย งกับ ความ เป็น จริง และ การกล้า เสี กล้า เสีย งพอ ่ย งและระดับ ่
 50. 50. แรงจูง ใจใฝ่ส ัม ฤทธิ์ ระดับ ความ ปรารถนา หมายถึง เป้า หมายทีบ ุค คล ่ หวัง จะบรรลุ ในภารกิจ แต่ล ะอย่า ง การกล้า เสี่ย งและระดับ
 51. 51. ความต้อ งการมุ่ง สัม พัน ธ์ แรงจูง ใจใฝ่ส ัม พัน ธ์
 52. 52. ความต้อ งการมุ่ง สัม พัน ธ์ ความต้อ งการ ที่จ ะติด ต่อ สัม พัน ธ์ กับ คนอื่น ซึ่ง แต่ล ะคนมี ความต้อ ง หรือ แรงจูง ใจ ชนิด นี้ ไม่เ ท่า กัน ง ใจใฝ่ส ัม พัน ธ์ แรงจู
 53. 53. ความต้อ งการมุ่ง สัม พัน ธ์ สามารถวัด ได้โ ดยใช้แ บบวัด TAT เช่น กัน ความต้อ งการมุง สัม พัน ธ์ม ี ่ ความเกีย วข้อ งกับ ความวิต ก ่ กัง วล ยิง มีค วามวิต กกัง วลมาก จะยิง ่ ่ เพิม ระดับ ของการมุง สัม พัน ธ์ ่ ่ แรงจูง ใจใฝ่ส ัม พัน ธ์
 54. 54. ความต้อ งการมุ่ง สัม พัน ธ์ การเปรีย บเทีย บทางสัง คม (Social Comparison) บุค คลต้อ งการเปรีย บเทีย บ ความรูส ึก ของตนเองกับ ผูท ี่ ้ ้ กำา ลัง เผชิญ ความรู้ส ึก เช่น เดีย ว กับ ตนเอง มากกว่า ผูท ี่เ ผชิญ ้ ความรู้ส ึก ทีแ ตกต่า ง ่ แรงจูง ใจใฝ่ส ัม พัน ธ์
 55. 55. CHAPTER

×