Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jabatan Pelajaran Negeri Perak - XT-Conte$do                      hltp: //pelaj aranperak gov.my/v2l...
Jabatan Pelajaran Negeri Perak - XT-Conte$do                      http:llpelajararperak.gov.my/v2lmod...
Iabatan Pelajaran Negeri Perak - XT-Conte$do                      hW: I / Wlajaranperak.gov.my/v2lmo...
Jabatan PelajaranNegeri Perak - XT-ConleQdo                         http://pelajaranperak.gov.my/...
Jabatan PelajaranNegeri Perak -    XT-Conte$do                      http: I I pelajaratryerak gov...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ucapan pengarah jpn perrak

614 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ucapan pengarah jpn perrak

 1. 1. Jabatan Pelajaran Negeri Perak - XT-Conte$do hltp: //pelaj aranperak gov.my/v2lmodul es/xt_conteudo/index.php?i d:3 3 I #" Menu ,r#ffi .T{ENDEPANI : r.- +:-- .* -_- ii -". ...* ffinffiwmn PERUAAHAI{ CAEARAIT, MET{GGERAK PI Laman Utama Ilohd Rauhi bin ilohd lsa Pengarah Pelajaran Perak Piagam Pelanggan Profil labatan Assalamualaikum wbth. Oroanisasi Jadatan Saya merakamkan setinggi-Unggi terima kasih atas undangan Majlis Pengetua CemerJang untuk memberi ruarE kepada saya menyampaikan Perkhidmatan mesej serta am3nat dalam pertemuan pada kali ini. Saya amat terkesan dengan majlis ini kerana tuan/puan merupakan kumpulan p€nting KPM untuk menggerakkan agenda besar bagi mencapai hasrat membina kecemerlangan dan meningkatkan imej organisasi. Iklan Muat Turun Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Direktori -lidaklah keterlaluan untuk saya menyatakan bahawa pencapaian kita dalam tahun-tahun terdahulu menunjukkan kita "berdiri sama tinggi dan Peta Lokasi duduk sama rendah" dengan negeri-negeri lain. Dalam peperiksaan awam, negeri Perak sentiasa berada dalam 5 kelompok terbaik. Sekolah- JPN Perak sekolah kita juga telah banyak menerima penghargaan serta pengiKirafan daripada KPM dalam anugerah-anugerah kecemerlangan seperti Koleksi Sekolah Harapan Negara, Anugerah 3K Pusat Sumber Terbaik dan seumpamanya. Dalam sukan dan permainan, pada suatu ketika terdapat Gambar sekolah€ekolah yang sangat diEeruni oleh pihak lawan. Selain itu, kita juEa telah memp€lopri bebenpa program akademik sepefti PIPP NILAM dan HEADCOUNT yang telah diangkat sebagai progrdm peringkat kebang$an. 20ffi-2010 Majlis Bersama Namun begitu, belakangan ini pencapaian tersebut semakin jauh dafipada kita. Kita masih bergelut dengan kedudukan kita di bahagian labatan {Mgl) bawah dalam p€p€rik$an awam. Pencapaian ini turut memberi kesan kepada jumlah pengiktirafan sekolah cernerlang KPM. Kita hanya Pertubuhan mempunyai 2 buah sekolah daripada sejumlah 1086 buah sekolah di negeri ini yarq telah dinobatkan sebagai s€kolah BerpreSasi Tinggi. Faedah Begitu juga dalam kokurikulum, jumlah kejuaran yang diperoleh dalam kejohanan yang berprestij KPM tersangat sedikit sedangkan, Bersama semakin barryak program dan aKiviti dilaksanakan, tetapi masih tidak dapat menunjukkan sesuatu hasil Yaftg memberangsangkan. Hal ini Jabatan merupakan beberapa persoalan perlu dipandang serius dan memedukan tindakan segera. Pelajara n Perak Sejarah adabh sangat p€nting dan boteh dijadikan sebagai inslrumen untuk rnengorak langkah ke hadapan. Kekecewaan, menunding jari mencari kesalahan, meratapi peristiwa yang berlaku, bukanlah rnerupakan suatu tirdakan yang bijak dan tepat. Namun demikian, kita juga Dari lleja tidak hanls pula menjadikannya sebagai satu alasan bela din {defene rnechanism) dengan memberi serta mencari pelbagai alasan bagi Pengarah menutupi kelemahan yang berlaku. Sebaliknya, sikap pos;tif sangat dituntut dan menyediakan beberdpa strategi dan pelan bertindak yang Hirnpunan dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi, dengan penuh keyakinan untuk membina serta menjana semula seluruh kekuatan Teks Ucapan yang ada. Sel$or oliver wendell Homes menyatakan Apa yang berada di belakang ktta ddn apa yang benda di deryo kita adalah pe*ara Sektor Keci! turtundiw dengan apa yang berada di dalam diil Pemurusan set6tarr Sektor Pengurusa n Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan sebagai kumpulan yang akan be*indak sebagai penggerak. Sebagai Akademik Pengetua Cemerlang, amanah dan tanggungjawab ini merupakan tugas wajib mengupayakan semua sumber dan potensi yang ada. Sektor K€tidakupayaan kita untuk menggerakkan poterisi, bemakna kita menodai amanah, lari daripada tanggungjawab serta menafikan Pembangunan pengharapan yang telah disandarkan oteh stake haldery dan pelanggEn. Stake holders dan p€langgan s€ntiasa memerhati, tneniliti dan Kemanusiaan menilai p€ncapaian pada stiap masa dalam apa-apa jua p€ncapaian yang kiu peroleh. Dalam era teknologi maklumat. pelangEan boleh Sektor mengetahui setiap pencapaian dan membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Oleh yang demikian, bersifat terbuka dan telus Khidmat dalam menghadap keadaan ini sangat dituntut. Pengurusan dan Pembangunan Gelaran sebagai Pengetua Cemerlang belum sempurna tanpa melakukan sesuatu yang boleh mempamerkan keperluan yang bersesuaian Sektor dengan gelaran tersebut. langan sesekali ada antara kita yang merasakan kedudukan sebagai pengetua suatu kedudukan selesa, prestu Pengurusan serta kebanggaan. Terlalu banyak harapan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Ketika Saidina Ahj Bakar yang telah dipers€tujui oleh Penilaian dan syura untuk menganbil alih kepimpinan Rasulrillah s.a.w. , beliau cukup gementar menerima tugas tecebut kerana khuatir tidak berupaya Peperiksaan menjalankan tugasnya dengan baik sedangkan beliau adalah antara 10 orang sahabat yang dilamin syurga oleh Rasulullah. Demikianlah Sektor gelaran dan pengiktirafan dianggap sebagai suatu taklif(amanah dan tanggungjavvab) sehingga mengikis sifut tashrif{kebanggaan) kepada Jaminan Kualiti pemimpin apabila menerima sesuatu tugas atau jawatan. Sfat ini harus menjadi p€ndorong dan kekuatan kepada kita semua supaya Sektor menjadikannya sebagai amalan penting dalam rutin tugas harian^ Pendidikan Islam S€ktor Kouzes dan Posner i20OZ) menegaskan bahawa keperluan dan pengharapan yar}g sangat tinggi diletakkan kepada kepimpinan cemerlang Pendidikan Swasta Dan adalah atas sebab kepakaran yang dimiliki. lusteru , menjadi kewajipan tuan-tuan dan puan-puan menyedari keadaan ini untuk melakukan Pendidikan sesuatu yang terbaik sesuai dengon pengharapan itu. Tuan-tuan dan puan-puan juga akan menjadi rujukan kepada pengetua yang lain dalam Khas mengurus s€kolah. Segala tindakan menjadi ukuran penentu oleh pihak lain. Sebarang tindakan yang teEasar daripada tindakan yang Sektor diharapkan, hanya akan mengundang gurauan, cemuhan serta sindiran atas jawatan tersebut. Oleh sebab itu, jumlah Pengetua Cemerlang Teknolooi di negeri ini sepatutnya seimbang dangan pencapaian akademik dan kokurikulum. Adalah sangat malang, apablla kita dianggap hanya untuk Maklum;t dan memenuhi jawatan dalam kategori yang diperunfukkan, sehingga jawatan tersebut mendatangkan ftnahpula. Lakukanlah dengan sebaik- Komunikasi baiknya agar dapat mengelakkan sangkaan sedemihan oleh pihak lain. Sektor Psikolooi Kaunsefing Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Takwim Semua pihak yang berkepentingan menaruh hardpan tinggi dalam mengurusi sekolah. Harapan ini selaras dengan tuntdran dalam Falsafah Takwim Pendidikan llegara untuk melahirkan manusia yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan em€6i. Hasrat dan matlamat ini perlu Jabatan sentiasa diperingatkan. Sekolah merupakan institusi pelaksanaan segala dasar, polisi dan inovasi pendidikan, Sebarang dasa!- dan inovasi Takwim BKP, pendidikan yang dilaksanakan di peringkat sekolah memberi kesan kepada semua warga pelaksana tennasuk komuniti setempat. Dalam BKPU & BS menterjemahkan segala dasar, polis dan inovasi ini, kita tidak dapat memisahkin kualiti pemimpin dan kepemimpinannya supaya selams Tahun 2O1O dalam setiap pereruanaan yang hendak disedia dan dilaksanakan. Membina kecemerlangan banyak bergantung kepada pengurusnya. Fred Jadual Hechinger yang menulis mengenai pel?tnan Pengetua dalam kecemerlangan sekolah menyatakan PersekolahanI of3 tl/18/2010 l0:36 PM
 2. 2. Jabatan Pelajaran Negeri Perak - XT-Conte$do http:llpelajararperak.gov.my/v2lmodules/xt_conteudo/index.php?id:331 Takwim Peperiksaan " bya fulum pemah melihat sekolah yang cmerlang ditadbir oleh PengEtua ICT yang lemah atau sekolah yang mundur ditadbir oleh Pengretua yang cekap. Saya pemah melihat sekolah yang mundur bejaya dimajukan dan yatg menyedihkan ada sekolah yang maju merosot dengan men&&k. Dalam setiap kes, jatuh FAq (Soalan bangun sekolah adalah kerana kualiti Pewetuanya" lazim) Peperiksaan, Latihan & PTK Pengetua yang €merlang tentu sahaja memptJnyai watak yarg boleh memacu dan memandu organisasinya dengEn berkesan. Watak dan ciri Ingkatan peribadi seperti yang dirumuskan oleh Persell (1982); Davies dan Thomas (1989), Ibrahim (2000) dan Alimuddin (2010) adalah individu Enam yang mempunyai watak yang hebat, energetic, dinamik, proaKif, assertit berfikiran terb{lka dan futuristik. Selain itu, Pengetua Cemerlang Sekotah sangat krtanggungiawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya serta sentiasa berusaha untuk mefluju kecemerlangan, Tret atau sifat Berasrama kualiti peribadi ini turut memp€ngaruhi elemen-elemen ,hferdan intra W$ekitaran sekolah iaitu guru dan staf mahupun komuniti terdekat Penuh iSBP) sekolah iaitu PIBG ataupun Lembaga Pengurus Sekolah (LPS). Kesediaannya dan keupayaannya melaksanakan tugas ini diterjemahkan Kelas melalui kesangrgupan secara padu dalam menerima tugas dan tanggugiawab seta tiada alasan (no nos) untuk tidak melakukan sesuatu yang Rancangan ditabirkan oleh Bandura (1998) sebagai ciri efikasi kendiri. Efisikasi kendiri merupakan kekuatan penting untuk membangunkan s€kolah atau Khas {KRK) organisasi keseluruhannya. Prasekolah Akademik Tuan-tuan dan puanfuan sekalian. Teknik dan Vokasional lusteru itu. sudah tiba masanya kita harus mengubah cara berfikir dan cara bekerja jika kita menginginkan kejayaan. Kita harus bangun daripada kealpaan dan berasa selesa dengan kedudukan yang kita capai. Saya yakin, sebahagian besar daripada kita, telah mendapat Kokurikulum pendedahan mengenai kepentingan mengurus sekolah deng@n €kap, Input-input yang b€rkaitan telah dibekalkan oleh pusat*{.Eat latihan Pendidikan sepefti IAB menerusi latihan seperti, seminar dan bengkel oleh KPM serta taklimat dan mesyuarat oleh IPN dan PPD. Saya percaya semuanya Swasta / Khas berkaitan dengan tuntutan untuk melakukan penjbahan dan penambahbaikan dalam sistem pengurusan sekolah. JQAF/ SAR KAFA Kata hukamat perubahan itu adalah sesuafu yang berbeza daripada sebelumnya. llalah dalam kehidupan kita pun perubahan rnerupakan ICT suatu fitrah yang tidak dapat dielakkan. Perubahan fizikal daripada bayi, kanak*analq remaja dan dewasa ialah contoh terhampir. Dalam konteks organisasi pula, perubahan pastinya dan perlu berlaku kerana organisasi adalah entiti yang memerlukan perubahan urtuk terus Perkhidmatan & Perubatan membangun dan berkemhng. Saya tertarik oleh tulisan Dominggo bertaiuk " Qplity for suruiualyang menyatakan bahawa organisasi akan runtuh, lumpuh dan te$/as dalam persaingan iika tidak mam$l rn€nyesuaikan serta menghadapi perubahan p€rsekitarannya. Dalam erti kata Kauns€ling lain, jika kita mahu maju, kita mesti bersedia untuk melakukan prubahan. Tuan-tuan dan puan-puan, Sebab itulah, saya menjadikan tanggal 20.8.2010 garis penggerak untuk kita meneruskan agenda perubahan. Saya palukan gendang perubahan. Leuh-lebih lagi jika ada artara kita yang masih belum sedar mer€€niri kedudukan dan perEspaian kita sehingga kini. Terlalu banyak sebab dan faktor yang memedukan kita perlu melakukan perubahan. Dalam siri pertemuan dengan s€kbEektor di IPN dan PPD, saya tekankan tiga perkara penting yang perlu diberi tumpuan iaitu pencapaian akademik. pencapaian sukan dan kokurikulum s€rta bagaimana mengangkat ;fir€j oryanisasi keseluruhannya. Ketiga-tigEnya perkara tersehJt berkaitan dengan maruah, harga did dan imej. Bercakap mengenai maruah dan harga diri, jangan sampai pencapaian kita boleh dipertekeh serta dipermainkan orang. Maruah dan harga diri pantang diancam, dicabar dan jauh sekali boleh dirmdah-rendahkan oleh orang lain. Oleh itu, sesuatu mesti dilakukan untuk mengangkat semula maruah dan harga diri ke tahap yarg lebih bail! sesuai den€6n potensi yang ada pada kita. Perubahan perlu dilakukan segera tanpa menunggu masa yang lama demi kepentingan p€ndidikan. Perqlibatan menyeluruh semua warga pendidikan sangat dituntut untuk melakukan perubahan. Dan pastin)ra, untuk melaksanakan perubahan tersebut, cabaran besar menanu di hadapan yang perlu disantuni dengan bUalcarE. S€bagai pemimpin, kebijaksanaan (wifun) ini sebagai sifat yang perlu ada pada tuan-tuan dan puan-puan agar rambut yang ditarik tidak p$us, tepung pula Udak bers€rak Menggilap semula kejayaan yang telah lama diunggalkan bukanlah merupakan perkara yang Udak boleh dilakukan. Dengan berbekal pengurusan sumber yang terbaik akan dapat mempercepd pr$es tersehlt. Sejumlah 17,335 orang guru }rdrg berada di 237 buah sekolah menengah pelbagai kategori merupakan aset penting untuk merubah kedudukan pencapaian kita yang terbaik dalam peperiksaan PMFySPM dan STPM. Bedasarkan staustik tersebuL sebagai pemimpin cemerlang kita banyak mempunyai peluang fang dapat digunakan dengan pelbagai pendekatan dan strategi supafa gerdkan perubahan ini dapat dilaksanakan. Feogetua Cemerlang perlu mamu lntuk m€ncetuskan inovasi dan kreativiti pengajaran dan pernbelajaran sesuai dengan tuntutan dalam pelan tranformasi Bidang utama KeberfEsilan Ilegara (NKFd). Pelan tranformasi ini menjadi inspirasi kita menghasilkan tindakan yang lebih prcduktif dalam menjana hasil yang terbaik. Seperti yang dinyatakan oleh Mill dan Spencer (1994) bahawa inovasi lahir daripada keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Inovasi itu akan menjadikan manusia lebih keatif uotuk membina trend baru malah menjadi tendsetter&rupaya pula menjadi peneraju, Tuan-tuan dan flJan-puan, Pengetua Cemerlangjuga perlu melakukan penilaian dalam setiap program serta aktiviti akademik yang menjurus kepada tahap pencapaian pelajar. ]-indakan yang sma juga dilakukan terhadap amalan dan budaya kerja warg6 pelaksana turut sama dinilai secard konsisten bagi mendapatkan purc sebenar masalah yar€ dihadapi. Pada masa yang sama, Pengetua Cemerlang perlu berusaha secara kreatifdan inovatif . bagi mewujudkao pembaharuan dan budaya kerja di sekolah. Pengetua Gmerlang henCakJah meletakkan budaya dan kepefitingan ilmu dalam pengurusannya, sentiasa mempertingkat ilmu pengetahuannya dirinya sendiri dan warga yang dipimpinrya. Saya meyakini banyak idea baru akan tethasil jika b{daya ilmu dapat disuburkan. *ogram dan aktiviti yang menjurus kepada budaya ilmu seperti wacana ilmu (intelledual discource) dalam kalangan guru, penetapan bilangan bacaan wajib kepada pelajar perlu diadakan. Sudut€udut bacaan sentiasa dikemas kini. ditambah dan diselenggara supaya menjadi menarik dengan bahan{ahan terkini yang dapat membantu dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, Kita perlu membina budaya inovasi yang membolehkan semua pihak berperanan menghasilkan sesuatu yang baru serta meningkatkan motivasi, Penelitjan terhadap strategi perlakaan P & P berkesan perlu diberi Frhatian. Data dan maklumat hasil P & P dijadikan sebagai .foofs yar€ berguna untuk melakukan usaha-usaha penambahbaikan dalam membina progrdm dan aktiviti sokoflgan untuk pembelajaran yarE berkesan. Penetapan standard P & P dinyatakan secard objelcif dan dibuat serta dtelaskan kepada semua guru. Keadaan ini akan memudahkan mereka menyusun tindakan terbaik untuk mencapai standard yang telah ditetapkan. Begitu juga dalam pengurusan panitia, pengetua pedu memastikannya berfungsi dan berkesan kerana keputusan per€urusan panita menjadi asas dalam menyediakan program al€funik serta membuat keputusan penting Kurikulum sekolah. Seba$i pemimpin kurikulwn, pengetua mesti menjadikan kurikulum sebagai fokus dan meletakkannya sebagni prioiy sesuai dengan konsep kepimpinan instrukional. Kemahiran-kemahiran kepimpinan instruldjonal perlu dimiliki dan diamalkan dalam mewujudkan dan menjadikan sekolah sebagai sebuah organisasi pembelajaran yang kreauf dan inovatif. Pengetua yarg inovatif dan kreatif akan mendorong kepada suasana p€mbelajardn yang kondusif. Kesan boleh ini boleh diperhatikan apabila2 of3 lt/t812010 l0:36 PM
 3. 3. Iabatan Pelajaran Negeri Perak - XT-Conte$do hW: I / Wlajaranperak.gov.my/v2lmodul esixt_conteudo/indexphp?id:3 3 I proses pengajardn dan p€mbelajaran goduktif, penglibatan guru yang maksmurfl, hasil keputusan ujian dan peperiksaan yang memberangsangkan. Dengnn ini dicadangkan, asoFk tbngukunn dan Penilaian dalam perlaksanaan kurikulum diberi perhatian untuk memberi kesan terhadap hasil pembelajaran. Standard penyediaan soalan-soalan ujian kepada petajar perlu memenuhi keperluan standard peperiksaan awam. Pengetua juga perlu kreatif dalam mendapatkan kaedah terbaik dalam menyediakan persediaan pelajamya menghadapi ujian atau peFriksaan awam. Penglibatan secara kolabora8f dergan badan-hdac sokongan seperti MPSM , MGB, t{GO seperti GPMS. Persatuan Pedidika0 Perunding i,lotivasi dan seumparrEnya &ngan menyelaGs segFla aktiviti yang boleh digunakan bagi menjana semula pencapaian akademik sangat dialu-alukan sebagai rakan kongsi strategik sekolah. BACK NEXT ..f rq Jabatat PebiaEn N€geri Peck lalan-Iun Razak 30640 lpoh Pe€k Darul RHzuan Tel: 05-501 5000 Faks i 05-527 7273 FMail : webmaster.peEk@moe,qov,my PenafEn Jabatan Pehjaran Perak tidak akan bertanggunqiawab ke atas sebaEng kehilangan atau kercsakan yang diakibatkan obh penggunaan maklumat yang diperleh daripada Portal ini. copyrigtrt O 2009 labatan PebjaEn Neg€ri Perak, All rights rseryed3 of3 ll/18/20rc l0:36 PM
 4. 4. Jabatan PelajaranNegeri Perak - XT-ConleQdo http://pelajaranperak.gov.my/v2lmodules/xt_conteudo/index.php?id:332 eltq#uqeffi Menu Laman Utama Piagam w# Tuan-tuan d3n Ptran$uan. .t*# €**. s;*+3i"*i .i.;l!..it+ CrbJk "e .i., : i-I:n 8:e.*.i#=4-.i.: 5.iii1,,]:. r-*r a-.:irr*:+;F rffi3ffi Keberanian kita untuk mengemukakan beberapa perkara baru yang dapat membantu meningkatkan pencapaian pelajar perlu dilakukan. IPN Pelanggan telah mencadangkan beberapa strategi bagi mempedingkatkan kecemerlangan akademik yanE perlu difahami oleh pengetua. Lima strategi itu adalah untuk memperkasakan kepimpinan instruktional dan k€pimpinan transfi0rmauonal. Pengetua perlu memainkan peranan aktif untuk Profil Jabatan menggerakkan semua warga sekolah secara totai, memantapkan perlaksanaan program akademik menerusi perstrukturan semula pr4rann Organisasi yang diiaksanakan, meneruskan pembudayaan headcount*bagai mekanisme pencapaian berdasarkan individu pelajar, meningkatkan kualiti Jabatan guru dan melaksanakan pemantauan secara sepadu di semua peringkat. Para pemimpin *kolah diharap dapat mengambil iniasitif befsama Perkhidmatan supaya semua strategi yang dilaksanakan mencapai matlamat yang ditetapkan. Peranan pengefua sebagai pimpinan utama di sekolah KPM akhimya akan menjadi penentu sama ada strategi yang dirancang dapat dilaksanakan denganjaya atau pun tidak. Iklan Muat Turun Tuan-tuan dan Puan-puan, Direktori Tumpuan kepada kecemerlangan akademik bukan bermakna kita melakukan pengabaian terhadap pencapaian dalam bidang kokurikulum. Peta Lokasi Keseimbangan antara keduanya tetap menjadi keutamaan dalam pengurusan kita. Persoalannya adalah bagaimana kita membuat aturan IPN P€rak keutamaan agar apa dikejar tak da%t dan yang dikedong bercicirandapat dielakkan. Pengetua perlu bUak memanfaatkan semua Koleksi potensi dan asset yang ada menjurus kepada gilapan kejayaan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dan sukan. Mengenal pasti pelajar yang Gambar benar-benar berkemampuan untuk mencipta kejayaan dalam bidang ini merupakan stEtegi terbaik supaya hanya pelajar yang berminat PIPP sahaja dilibatkafi dalam aktiviti b€rkaitan sehingga mencapai kejayaan ke p€ringkat antarabangsa. Di sinilah peranan Pengetua 2006-2010 menggerakkan Penolong Kanan Kokurikulum supaya menyediakan segala maklumat berkaitan yang diperlukan. Pengurusan maklumat Mailis Bersama pelajar dalarn bidang Kokurikulum perlu dluruskan dengan sempuma untuk mengatur program Juga perlu diberi perhatian. Saya yakin, Jaliatan (Mal) pendekatan ini banyak membantu pengetua sebagai ass penyediaan perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum akan lebih Pertubuhan t€rsusun dan terencana. Mche area*kolah perlu ditentukan dengan mengambil kira pandangan dan penglibatan semua pihak terlebih Faedah dulu supaya pengkhususan dapat dilakukan. Bersama Jabatan Pelajaran Saya mencadangkan supaya tuan-tuanlpuan-puan memberi tumpuan kepada bidang tertentu sama ada dalam aktiviti berunifonn, kelab Perak mahupun sukan supaya tumpuan dapat diberikan. Dengan mengambil contoh dalam sukan dan olahraga pendekatan serta strat€gi terbaik perlu dilakukan supaya dapat melahirkan atlet berkualit dan merangkul seberapa banyak kemenangan selain dapat menghasitkan pelajar yang unggul dalam bidang sukan dan olahraga. Penghanpan disandarkan kepada kita kerana kita mempunyai pftrsaftlna yang mencukupi Dari ltleja dan yang terbaik untuk melakukannya. Sesuatu p€rlu dilakukan pada kadar segera. Tuan-tuan dan puan-puan dituntut untuk lebih kreatif Pengarah dalam mencari pendekatan yang sesuai supaya kita boleh mencapai dan melakar kejayaan sehingga di p€ringkat antarabangsa. Kita tidak Himpunan perlu menunggu begitu lama hasrat untuk menjadikan negeri ini mengukirkan kejayaan. Tahun 2011 merupakan cabaran untuk kita semua Teks Ucapan kerana kita dijangka akan menjadi tuan rumah kepada lvSsl4. Buatlah sesuatu mulai sekarang supaya kita akan dapat mencipta yang tefiaik dalam kejohanan tersebut. Perhebatkan juga kegiatan-kegiatan yang boleh mendorong pengiibatan semua pihak terutama pada Sektor peringkat kebangsaan dan antarabangsa kerana perkara ini merupakan sebahagian keperluan kepada Sekolah Eerprestasi Tinggi" Mulakan, bina dan mantapkan hubungan sekolah dengan in$itusi jiran sekolah dan antarabangsa dalam pelbagai bentuk perhubungan sama ada Sektor Pengurusan dalam bentuk Vsual rclatianshipmahupun movevable relatiot6hip, kebudayaan ataupun sxial event. Sekolah Sektor Tuan-tuan dan fuan-puan, Pengurusan Akademik Kita hrperanan untuk menjelaskan bahawa organisag berfungsi dan mempunyai tanggungjawab penting di negieri ini. Idsklah Sektor keterlaluan untuk saya menyatakan bahawa sangat pedu untuk kita melakukan sesuatu yang boleh menjelaskan peranan dan kepentingan Pembangunan organisasi di mata masyarakat. Kepentingan kita hanya dirasai oleh pihak lain jika kita mampu menampilkan pmgram dan aKiviti dengan Kemanusiaan pihak luar yang memberi impak kepada komuniti dan masyarakat. Dalam erti kata lain, sekolah perlu dinrasyarakatkan. Fleminggirkan Sektor organisasi dengan pihak luar dalam program dan aktivit hanya akan merugikan. Kita tidak boleh bersikap mengasingkan organisasi dengan Khidmat masyankat dan komuniti serta bertindak sendirian. langan pula sampai oryanisasi kita dilabelkan *fuga "Ken gumbang". Al€h itu, Pengurusan dan tuan-tuan/puan-puan perlu melakukan tugas ini dengan cara menerangkan kepentingan dan kewujudkan organisasi di semua peringkat Pembangunan perhubungannya sama ada dengan pitrak birokrat, pemimpin politik mahupun o€ng awam. Kothler (1998) mefiggariskafi empat strategi yang dikenali dengan konsep (AIDA), memfulehkan peranan. fungsi dan kepenUngan organisasi kita diketahui oleh pihak luar. Empat Sektor Pengurusan *tategi Attentiot, (interest), Desire dan ,Action. Lakukanlah yang terbaik untuk semua stctegi tersebut supaya peranan dan kegentingan Penila!an dan organisasi kita dihargai oleh masyarakat seluruhnya. Peperiksaan Sektor Di peringkat sekclah, program dan aktiviti yang diatur jika bers€suaian hendaklah disebarluaskan kepada masyarakat supaya maklumat Jaminan Kualiti aktiviti tersebut dapat dikongsi bersama oleh komuniti ataupun masyarakat pendidikan. Sebarang bentuk kejayaan pelajar, guru mahupun Sektor kaki tangan yang diperoleh, disebarkan kepada pengetahuan bagi tujuan memaklumkan hasil kejayaan. Bagi tujuan ini, pengetua membina Pendidikan hubungan baik dengan media cetak dan media elektronik bagi memudahkan penyaluran maklumat. Tonjolkan kejafdan sekolah anda Islam dalam semua bidang yang disertai. Rangsanglah warga sekolah anda untuk menggondol seberapa banyak kejayaan yang boleh. Beri Sektor penghargaan dalam pelbagai bentuk yang dapat meningkatkan semangat mereka untuk mencipta kejayaan. Pendidikan Swasta Dan Pendidikan Tuan-tuan dan puan-puan, Khas Sektor Sokongan selta dokongan dengan pemimpin tempatan perlu dimantapkan. lvlemanfuatkan setiap ruang dan peluang yang membantu Ieknologi menyokong kepada pembangunan keseluruhan sekolah, kerarB ini merupakan salah satu strategi dalam membina imej jabatan. Maklumat dan Penglibatan mereka dalam program dan aKiviti sekolah akan menjadi penghubung kepada penyaluran maklumat daripada pihak kerajaan Kornunikasi kepada warga sekolah. S€lain itu, kita juga dapat memberikan penjelasan dengan lebih dekat kepada mereka seiain dapat mengutarakan Sektor masalah-masalah yang berkemungkinan boleh diselesaikan dengan bantuan mereka. Jangan mewujudkan srasana hubungan yang mernberi Psikologi Kaunseling dan membawa kepada ketidak€elesaan mereka terhadap kita dan imej srganisasi keseluruhanya. Kita hendaklah sentiasa menyedari bahawa mereka adalah sebahagian daripada stake holderyang merancang dan menentukan dasardasaryang kita laksanakan. Takurim Takwim Tuan-tuan dan puan+uan, labatan Takwim BKp, Cabaran besar yang menanti di hadapan kita merupakan sesuatu yang pasti akan dihadapi. Pemimpin yang berkesan ialah pemimpin yang BKPU & RS boleh membawa kepada perubahan dalam mengangkat maftabat pendidikan. Ptsreka mernpunyai kredibiliti, integdti dan percya kepada Tahun 2010 kebolehan dirinya sendiri, sehingga ia mampu mendayakan perubahan dan membina satu pasukan dalam sistem kerja yang melibatkan oleh Kouzes, Pomer (2002) dan Chemers (2000) adalah kejujuran( s€mua lapisan keperluan organisasinya. Empat kualiti yang disimpulkanI of2 ll/18/2010 l0:34 PM
 5. 5. Jabatan PelajaranNegeri Perak - XT-Conte$do http: I I pelajaratryerak gov.my/v2lmodules/xt*corfeudo/indexphp?id:3 3 2 ladual honesty), berpandangan jauh ke hadapan {fomad looking), inspirasi (inspne} daa Kompeten {conpetent). Kejujuran mengikut Fleishmen Persekolahan dan Haris (1962) ^ leade$ who are able to establish mutual trust respect and a @rtain wannth with memkrs of their gmup wi// be mare Takwim effectif. Be$andangan jauh bermakna, pemimpin yang d3pat membawa pengikutnya membina impian dan visi masa depan atas Peperiksaan kredibilitinya. Keupayaan atau inspirasi pula adalah nafas yang sentiasa diberikannya kepada ahli organisasi dengan menggunakan bahasa ICT yang bermakna, berpengaruh dan komunikasi yang positif seperti yang dinyatakan oleh Loa Tzu dan Te Ching iaitu true leaders inspirc reaple to do great thing, and when the wo* is done, their pe@e prcudly s€Ss, *{E DID a)RSELVES. FAQ (Soalan Sebagai pemimpin sekolah, pengetua perlu mengenali diri sendiri terlebih dahulu untuk mewujudkan selta menimbulkan kepercayaan guru tazim) dan staff sekdah mereka. Pengetua perlu rnencari pengetahuan dalamanyary ada pada dirinya dalarn usaha memantapkan dan Peperiksaan, mengukuhkan kredibiliu mereka. Kemampuan dan komilnen seseoEng bergantung kepada tigB aspek iaitu kredibiliti, kompetansi dan Latihan & PTK keyakinan. Nilai-nilai yang dipunyai oleh seorang pemimpin dan kredibilitinya membuatkan segala yang diped€takan adalah betul. Tingkatan Gunakanlah apa-qpa juga kaedah dan gaya pengurusan yaflg ssuai dalam mengunrs sekolah tuan-tuan/puan-puan. Gembelingkanlah Enam sumber manusia di bawah kawalan tuan-tuan dan puanpuan secara kreatif dan inovatif bagi meBngsang mereka menghasilkan qerak kerja Sekolah yang memberangsangkan. Bina hubungan yang erat serta wujudkan kefahaman yang jitu secara bersama dengan komuniti dan eratkan Berasrama perpaduan dan kerjasama dengan pemimpin, sena sentiasa memelihara dan mematuhi peraturan yang disdiakan. Fleksibiliti dan widam Penuh (SBP) yang diberikan adalah milik tuan 1 puan. Saya berkeyakinan, apa-apa sahaja yang tuan-tuan/puan-puan lakul(an akhimya menjurus kepada Kelas gerakan perubahan yang menguntunggn anak didik, memulihkan imej dan kepercayaan sekolah dan Fbatan dan akhimya kita dapat Rancangan mencipta kecemerlangan tanpa bertengah. Khas {KRK} Prasekolah Saya cukup )akin, gerakan sederap dan serentak dengan penuh iluzam dan istigamah, mudah-mudahan akan mendapatkan pertolongan Akademik Allah. Usaha-usaha yang kita lakukan ini adalah merupakan amanah dan ibadah kjta untuk merobah masyardkat, membina ummat dan mengangkatmartabat. Sayaakhiri dengankitamerenungayatAllahdalamSurah ArRaad13:ayat11 bennaksud; Teknik dan Vokasional Sesungguhrrya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu Kokurikulum Melainkan kaum itu sendiri yang mengubahrrya." Pendidikan Slrrasta / Khas ]QAF/ SAR KAFA Dengan lafaz Bismillah Hirahman Nirahim, saya merasmikan majlis ini. ICT Sekian, wabillah hitaufik wal hidayah wassalam mualaikum wabarakatoh. Terima kasih. Perkhidmatan & Perubatan BAEK r* Kaunseling I Dasar Privasi I Dasar Kesel?fiaLalL Jabatan PelajaEn Neg€ri Peck Jabn Tuo Razak 30640 lpoh PeGk Darul Ridzuan Tel: 05-501 5000 Faks | 05-527 7273 FMail : webmaster.peck@moe.gov,my PenafEn Jabatan PebjaEn PeBk tidak akan be.tangguogjawab ke atas sebarang keh*angan atau kerosakan yanq diakhatkao ohh p€nggunaan maklumat yang diperoleh daripada Portal ini. Copyrlght O 2009 labatan Pehjacn Negeri PeGk. All riJhts reserued2 of2 Il/18/2010 l0:34 PM

×