Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KÉPALKOTÓ  INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA
Web adta lehetôségek a képalkotó diagnosztikában:
technikai és szakmai szempontok
D...
KÉPALKOTÓ   INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA
ajánlások is (pl. az IHE) segítik. A hálózat kiépítését korszerû     Minimum ...
KÉPALKOTÓ   INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA
  válás, tükörszerver alkalmazása, mágneses és optikai tá-      Lekérés tí...
KÉPALKOTÓ   INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA
•  A tárgyi feltételek biztosításánál a progresszív betegellá-    Ehhez nagy...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Web adta lehetôségek a képalkotó diagnosztikában: technikai és szakmai szempontok

1,045 views

Published on

Bágyi P.: Web adta lehetőségek a képalkotó diagnosztikában: technikai és szakmai szempontok. (IME V. évfolyam Képalkotó diagnosztikai különszám, 2006. szeptember, p. 45-48.)

 • Login to see the comments

Web adta lehetôségek a képalkotó diagnosztikában: technikai és szakmai szempontok

 1. 1. KÉPALKOTÓ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA Web adta lehetôségek a képalkotó diagnosztikában: technikai és szakmai szempontok Dr. Bágyi Péter, Területi Kórház, Mátészalka Központi Radiológia Az elmúlt 25 évben világszerte egyre növekvô mér- tezett alkalmazások, funkciók nélkül teleradiológiai megoldá- tékben vonultak be az információtechnológiai (IT) alkal- sok nem létezhetnek. mazások a képalkotó diagnosztikába. Mára általános gyakorlattá vált e rendszerek használata mind a diag- Helyi és központi tárolás, visszakereshetôség nosztikában, a gyógyításban, mind a kórház-üzemelte- tés területén. Az IT alkalmazások egyik célja, hogy gyors A képek elektronikus tárolását több szinten kell megoldani: és biztonságos hozzáférést tegyen lehetôvé mindazon • képtárolás (gyors, átmeneti, korlátozott nagyságú, köz- információkhoz, amelyet a lakosság és az egészségügy vetlen tárolás). A képalkotó modalitás (pl. CT) által ter- sokszereplôs rendszere igényel. Az Európai Unió tagor- melt képanyag leletezéséig szolgálja a tárolási funkciót, szágai összehangolt akció keretében standardizálják az amelyet leggyakrabban a leletezô munkaállomás lát el. egészségügyi informatikai fejlesztéseket. Jelen össze- • Archiválás (végleges, nem korlátozott nagyságú, közve- foglaló a magyarországi aktualitásokat és fôbb teen- tett, vagy független, esetleg közvetlen tárolási rendszer). dôket mutatja be. A már leletezett képanyag végsô tárolására szolgál, át- meneti ideig (1-6 hónap) a leletezô munkaállomásról is elérhetô az elôzô vizsgálatok képanyaga. BEVEZETÉS • Az archívum másolata (általában független, esetleg köz- vetett tároló, de közvetlen tárolóval történô tükrözéssel is A képalkotó diagnosztikai eljárások az IT lehetôségek megoldható) biztonsági funkciót szolgál, ezért célszerû, bôvülésének eredményeként az elmúlt évtizedekben gyor- ha földrajzilag is távoli helyen van. san, jelentôsen fejlôdtek. Új módszerek terjedtek el a diag- • A vizsgálati képanyag kiadására szolgáló médium (CD, nosztikában. Az új eszközök drágaságuk miatt igen jelentôs DVD, a film jelentôsége egyre jobban csökken). Konzul- beruházásokat igényelnek, kezelésük, hatékony használatuk táció társszakmákkal, magasabb, vagy egyéb ellátási nem elhanyagolható kihívást jelentenek a radiológus szak- szintre kerüléskor a képanyag továbbítására szolgál. emberek számára. Különösen érvényes ez hazánkban, ahol A képeket eredeti formátumban és struktúrában, tömörítés az egészségügy folyamatos forráshiánnyal küzd, és a hiány- nélkül szükséges tárolni, valamint eredeti minôségben, formá- szakmának tekinthetô radiológia kevés szakemberrel tumban, vagy veszteségmentes tömörítéssel kell archiválni. mûködik. Az adatok, képek továbbítása a teleradiológia területén A különbözô modalitások (pl. CT, MRI, digitális folyamatosan bôvül a Web, Internet adta lehetôségek fej- röntgen) által elôállított digitális képanyag egységes lôdésével, a javuló sávszélességgel, lefedettséggel. Ez teszi és intelligens kezelése lehetôvé, hogy egy vizsgálat képi dokumentációja (a hozzá tartozó paciens adatokkal együtt), a modalitástól, az osztály- Biztonságos leletezés, képtárolás és archiválás érdeké- tól, intézménytôl távol megjelenhessen, és ott feldolgozható, ben a rendszer tervezésénél a következôkre mindenképpen értékelhetô legyen. Így a vizsgálatok képanyaga nem csupán figyelemmel kell lenni: a radiológus, hanem klinikus számára is – a vizsgálat után – • hibatoleráns tárolók alkalmazása, gyorsan hozzáférhetôvé válik, specialistákkal való konzultá- • folyamatos (biztonsági) másolat, ció igényelhetô. • a rendszereket szünetmentes tápegységgel kell ellátni, Mindezek alkalmazására csak elôre megtervezett, átgon- • katasztrófa-védelem (távoli, tûz és klímabiztos tükör, dolt, adatvédelmi, biztonságtechnikai és szakmai elôírások, duplikált archiválás). ajánlások betartásával kerülhet sor. Távoli telephelyeken mûködô radiológiai rendszerek Technikai szempontok összekapcsolása A képalkotó diagnosztika utóbbi évtizedekben jelentôsen, A centrumok, diagnosztikai egységek, kórházak közötti egyre szélesebb körben digitális modalitásokat alkalmaz, az gyors, megbízható kommunikáció létrehozásakor a képto- ezeken keletkezett elektronikus adat – kép – megjelenítése, vábbítás a DICOM szabvány szerinti funkciókat használja, tárolása, megôrzése, visszakereshetôsége információtech- amelyeket a feladatnak és az igényeknek megfelelôen kell nológia bevonásával történik. Az alábbi fejezetekben részle- kiválasztani. A hálózat optimális megszervezését egyéb IME V. ÉVFOLYAM KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI KÜLÖNSZÁM 2006. SZEPTEMBER 45
 2. 2. KÉPALKOTÓ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ajánlások is (pl. az IHE) segítik. A hálózat kiépítését korszerû Minimum szoftver igények: hálózati struktúra és elfogadható áthidalási idôvel (15-30 • felhasználó azonosítás, jogosultságok beállítása, perc) rendelkezô szünetmentes tápegységgel biztosított, tá- • egyénileg beállítható felhasználói felület lehetôsége, volról menedzselhetô aktív hálózati elemek alkalmazásával • alapvetô (nagyítás, lupe, geometriai és denzitásmérés) kell megoldani. A PACS számára, a szerver(ek) és diagnosz- funkciók lehetôsége, tikus munkaállomás(ok) között lokális (vagy leválasztott) há- • ablakolás (egér, trackball, érték szerint stb.), lózat használata indokolt. • több sorozat szinkron futtatása, Külsô (egyéb PACS, RIS, HIS) rendszerekkel való kap- • 2D-3D rekonstrukciók (készüléktôl függôen: CT–, MR- csolat kialakítása fontos a munkaerô optimalizálás, a konzul- angiográfiás rekonstrukciók, dinamikus, perfúziós, stb. táció, ügyeleti, készenléti ellátás megszervezése miatt is, de paraméterképek készítése, képfúziók), az egyéb formában kapott képanyag, adat (pl. CD-n) integrá- • CD import/export lehetôsége (feltétlenül DICOM formá- lása a saját rendszerbe is megoldandó feladat. tumban is), ugyanarra a CD-re írt automatikusan induló, DICOM nézegetô programmal. A jelenleg forgalmazott rendszerekben ezek a funkciók ELLÁTÓHELYEN BELÜLI „KÉPKIOSZTÁS“ kiépítéstôl függôen (vagy opcióban) rendelkezésre állnak. A kórházon belüli digitális radiológiai modalitások (CT, MRI, DSA, rtg) társszakmák felé való eljuttatásának egyik VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓK ELÔÁLLÍTÁSA, ajánlott technikai megoldása a dedikált web szerveren ke- TOVÁBBÍTÁSA resztüli DICOM képátvitel (kép, adatbázis és alkalmazás szerver funkciókat egyben megvalósító szoftver). A kliens Páciens CD elállítása a vizsgálat anyagáról, lehetôleg (társszakmák) oldali alkalmazást a web szerver adja, a kliens veszteségmentesen (DICOM formátumban is), ugyanarra a nem áll kapcsolatban a PACS szerverrel (fontos biztonsági CD-re írt (automatikusan induló), DICOM képnézô és megje- szempont). A kliensalkalmazást csak szigorú felhasználó lenítô programmal. A megjelenítô programnak a következô azonosítást lehetôvé tevô klienseken szabad alkalmazni (Win funkciókat kell ellátni: 95/98/ME operációs rendszerek erre nem alkalmasak), ezzel • a vizsgálatok, sorozatok (szekvenciák) elkülönítése, is növelve az adatkezelési biztonságot. Elônyös megoldás a • a feliratok megtartása, vagy eltüntetése, licensz alapú felhasználó-hozzáférés szervezése. A kliens ol- • ablakozás, az ablakparaméterek megtartása, dali képnézô állomás megfelelô minôsége (megjelenítô – mo- • lapozás (akár „cine” módban is), nitor) a felhasználó felelôssége. Az ilyen kliens elsôdleges, • nagyítás, távolságmérés, szögmérés, denzitásmérés, leletezô munkaállomásként való alkalmazása az adott intéz- • a tájékozódó felvétel parallel megjelenítése, a szeletpo- ményen belül nem elfogadható. A PACS és a teleradiológiai zíció jelzésével. rendszerekben háromféle munkaállomás definiálható: A képanyaghoz tartozó lelet, vélemény továbbítása fax, • diagnosztikus munkaállomások, leletezés céljára; esetleg e-mail igénybevételével történhet (a beteg példánya • képnézô munkaállomások, a leletezett vizsgálatok képe- mellett). Gondoskodni kell a vizsgálathoz tartozó elôzmé- inek megtekintésére, konzultációra (valamint a képkiosz- nyek továbbításáról. A digitális aláírás rendszerének alkal- tás technikai megvalósítására); mazásával a fax kiváltható. A kórházak információs rendsze- • képfeldolgozó munkaállomás, különleges feladatok el- reinek összekapcsolásával a paciens adatok az ellátóhelyek végzésére, pl.: 2D-3D rekonstrukciók, CT-, MR-angiográ- között továbbíthatók (HEFOP 4.4 fejlesztések). fiás rekonstrukciók, dinamikus, perfúziós stb. paraméter- képek készítése, képfúziók stb. Az adatvédelem több szinten kell, hogy megvalósuljon: A diagnosztikus- és képfeldolgozó munkaállomások na- • fizikai védelem (a számítógépek és hálózati elemek elzá- gyon sokszor a képalkotó munkahelyeken egy gépen is el- rása, illetéktelenektôl távol tartása), érhetôk (a diagnosztikus [leletezô] és képfeldolgozó munka- • hozzáférési jogosultság korlátozása (felhasználónév és állomások minimum feltételei sokkal szigorúbbak az ún. kép- jelszó használata). Leletezô orvos (radiológus), társszak- nézô munkaállomások feltételeinél!). mák, technikai személyzet, távleletezés, képanyag távoli elérése konzultáció céljából más-más jogosultság, • titkosítás, technikai adatvédelem (adathozzáférés titkosí- LELETEZÉS tott vonalon keresztül stb.). Személyi számítógépekre (kiemelkedô teljesítmény) telepí- Az adatbiztonság az adatok megóvását, az adatvesztés tett orvosi diagnosztikus képmegjelenítô, képfeldolgozó prog- elkerülését szolgálja a következôk szerint: ram(ok)-al történik (általában a modalitást szállító vállalkozástól • fizikai védelem, a számítástechnikai és hálózati elemek származik). Ezen munkaállomás(ok) integrálása a rendszerbe vagyonvédelmi, katasztrófa elleni (tûz, robbanás) és ég- (hálózati kapcsolat, adatbázis stb.) elkerülhetetlen, megfelelô hajlati hatásoktól való védelme, hardver- és szoftveralkalmazások nélkül nem lehetséges. • hierarchikus archiválás, biztonsági másolat, dupla archi- 46 IME V. ÉVFOLYAM KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI KÜLÖNSZÁM 2006. SZEPTEMBER
 3. 3. KÉPALKOTÓ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA válás, tükörszerver alkalmazása, mágneses és optikai tá- Lekérés típusú. A képkiosztás internet alapú. A felhasz- rolás kombinálása, náló (kliens) általános web böngészô használatával nézheti • szünetmentes tápegység különbözô megoldásai, meg a képeket, a betegadatokat, ennek segítségével adja a • felhasználói hiba elleni védelem, törlés, módosítás letiltá- leletet. A kliens oldali alkalmazást a web szerver adja (a kli- sa, munkafolyamatok pontos leírása, minôségbiztosítás. ens és a PACS szerver között közvetlen kapcsolat nincs). A A rendszerben történô adatmozgásokat naplózni kell! web szerverre a vizsgálati anyag, vagy az archívumból visz- • Vírusvédelem szahívott képek kerülnek (kiemelt jogosultságú teleradioló- giai kliens kereshet a PACS szerveren is). A lehetôségek – a teleradiológia különbözô orvosi alkalmazásai • Radiológus – radiológus konzultáció. Egy, vagy két- JOGI VONATKOZÁSOK irányú, veszteségmentes kép-, adat forgalom. A képek megtekintéséhez az adott modalitásnak megfelelô, a di- A Magyarországon hatályos törvényekkel, jogszabályok- agnosztikus feladatokhoz megadott minimum feltételek kal összhangban az alábbi intézkedések válnak szükséges- betartása szükséges. sé a teleradiológia alkalmazásakor: • Radiológus – klinikus konzultáció. Jellemzôen egyirá- • minden vizsgálandó betegnek írásos beleegyezô nyilat- nyú, meghatározott veszteséggel tömöríthetô kép-, adat kozatot kell tennie, hogy, a képanyagot a korszerû feldol- forgalom. A képek megtekintéséhez a képnézô állomás gozás érdekében elektronikusan kezelhessék, a meg- minimum feltétel rendszerét kell figyelembe venni. Diag- felelô feldolgozás és értékelés, az esetleges konzultáció, nosztikus munkára nem használható. és a távoli munkahellyel való kapcsolatfelvétel miatti • Klinikus – klinikus konzultáció. Egy vagy kétirányú elektronikus továbbítást vegyenek igénybe. kép-, adat forgalom. A képek megtekintéséhez a kép- • A teljes keletkezett képanyagot elektronikusan tárolni kell. nézô állomás minimum feltétel rendszerét kell figyelembe • A képanyag kiadásakor az ide vonatkozó jogi vonatkozá- venni. Diagnosztikus munkára nem használható. sokat be kell tartani. • Távleletezés. Kétirányú kép-, adat forgalom. Megfelelô • A képanyag mozgásának (archivum, visszakeresés, társ- átviteli sávszélesség szükséges. Itt nem szabad elfelejte- szakmák felé küldése, távleletezés) teljes körû naplózá- ni, hogy a sávszélesség esetében a feltöltési sebesség sa szükséges, ami vonatkozik a tárolásra, visszakeresés- (upload) is fontos! A képek megtekintéséhez az adott re, a páciens CD írására és kiadására, az ellátóhelyen modalitásnak megfelelô, a diagnosztikus feladatokhoz belüli képkiosztásra, az ügyeleti, készenléti, teleradioló- megadott minimum feltételek betartása szükséges. Gon- giai tevékenységre. doskodni kell a vizsgálathoz tartozó elôzmények elküldé- Valamennyi fenti folyamat adatkezelési naplóban való sérôl, valamint biztosítani kell, hogy a leletezô orvos által rögzítése szükséges (adattovábbítás címzettje, módja, idô- kért további képi anyag is elérhetô legyen (akár film- pontja, továbbított adatok köre, az adatkezelô neve stb.). szkenner segítségével is). A képfeldolgozás, rekonstruk- ciós feladatok szükségessé teszik a kétirányú kép-, és KÖVETKEZTETÉSEK, A TOVÁBBLÉPÉS adatforgalom kiépítését. LEHETÔSÉGEI ÉS KORLÁTAI • Radiológiai távügyelet. Lényegében ugyanaz, mint a távleletezés. A szolgáltatás csak a munkaidô viszonylatá- A teleradiológia alkalmazásával a kisebb ellátóhelyek ra- ban tér el a komplett távleletezési szolgáltatástól. diológusai egyre távolabb kerülhetnek a speciális, klinikailag A hiteles dokumentumok (paciens adatok, pl. elôzô lele- nehezebb, de érdekesebb esetektôl, ami devalválhatja mun- tek, vizsgálatok eredményei, zárójelentések) küldésére vala- kájukat, elvándorlást, a radiológiai részlegek kiürülését okoz- mennyi orvosi alkalmazás esetében jelenleg a fax mindkét hatja. Távolabb kerül a radiológus és a képalkotó asszisz- irányban szükséges, amely e-mail, telefon, videokonferencia tens egymástól, szélsôséges esetben az asszisztencia orvo- technológiával kiegészíthetô. A digitális aláírás rendszeré- si felügyelete nem lesz megfelelô. nek alkalmazásával a fax kiváltható, a további elôrelépést A radiológiai társaságok és különbözô szakértô csopor- legjobban a HEFOP 4.4. fejlesztések szolgálják. tok feladata, hogy a teleradiológia fejlôdését ne engedje a rö- vid távú gazdasági érdekeknek megfelelôen alakulni. A szakmai, gazdasági és jogi feltételek gondos és foko- A TELERADIOLÓGIA MUNKAÁLLOMÁSAINAK zatos kidolgozásával elô kell segíteni a teleradiológia elterje- KAPCSOLATA AZ EREDETI KÉPANYAGGAL dését, a radiológus szakma megfelelô átalakulásával. Küldés – fogadás típusú. A feladatnak megfelelô saját képmegjelenítô alkalmazással, a képsorozatokat fogadó MEGOLDANDÓ STRATÉGIAI KÉRDÉSEK szolgáltatással (DICOM), képkiértékelési funkciókkal. Bizton- ságos adatátviteli csatornában (pl. VPN) fogadja a küldô • A szakma vezetô testületeinek ki kell alakítania a teleradioló- DICOM eszköz képsorozatait. gia egységes koncepcióját, azt egységesen kell képviselni. IME V. ÉVFOLYAM KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI KÜLÖNSZÁM 2006. SZEPTEMBER 47
 4. 4. KÉPALKOTÓ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA • A tárgyi feltételek biztosításánál a progresszív betegellá- Ehhez nagyon lényeges elem a vezetô beosztású orvo- tás szintjeit és az ellátási szükségletet is megfelelôen fi- sok szemléletének megváltozása, a saját érdekeknél fonto- gyelembe véve, egyenletes teleradiológiai struktúrát kell sabb legyen egy hatékony képalkotó diagnosztikai tevékeny- kialakítani a rendelkezésre álló források ésszerûbb fel- ség, ellátás kialakítása. használásával. • Teleradiológiai centrumokat kell kialakítani, amelyek köré Mindezek mellett, ma Magyarországon a helyi körülmé- koncentrálva lehet létrehozni az országban a teleradioló- nyeket figyelembe vevô, lépcsôzetes hálózat- és rendszer- giai tevékenységet. építésnek van elsôsorban létjogosultsága és értelme – az • Ki kell alakítani a teleradiológiai képalkotó szakmai proto- anyagi erôforrások ismeretében. A radiológiai információs kollokat, folyamatosan (1-2 évente) aktualizálni azokat, rendszernek függetlennek, ugyanakkor kiszolgálói szinten más klinikai szakmák kollégiumaival az elfogadott szem- kompatibilisnek, ellenôrzötten nyitottnak kell lennie a belsô lélet érdekében egyeztetni kell. kórházi rendszerek és a külsô, hasonló rendszerek irányába. • Az egészségügyi finanszírozás területén a képalkotó di- A teleradiológia alkalmazásaiban követni kell az európai és agnosztika finanszírozásának javítása, a teleradiológiai hazai adatvédelmi, betegjogi törvényeket, rendeleteket, tevékenység finanszírozásának megoldása szükséges. szabványokat. IRODALOMJEGYZÉK [1] Barta H. Miklós, Berentey Ernô, Forrai Gábor: Digitális [8] Papp Péter: A radiológia digitalizálása Nagykanizsán. radiológia gyakorlati használata az OGYK-ban. IME Egészségügyi gazdasági szemle 2004;5:45 2004;2:32-37 [9] Repa Imre: Kritikus helyzetben a magyar radiológia. A [2] Battyány István, Papp Ákos, Duliskovich Tibor: Orvosi jövô a képalkotó diagnosztikai centrumokban folyó e- képek menedzsmentje, mit várunk a PACS rendszerek- alapú tevékenységé. Kórház 2004;7-8:19-20 tôl? IME 2004;6:42-50 [10] Repa Imre: Stratégia a radiológiában. „Valami van, de [3] Csernay László, Almási László, Katona Zoltán, Vass nem az igazi”. Kórház 2006;5:21-24 Dezsô: Távoli radiológiai központok informatikai rend- [11] Szilády Julianna, Jurenka Oszkár: Az e-Egészség szereinek összekapcsolása. IME 2005;2:48-53 lehetôségei a foglalkozás-egészségügyben: összefog- [4] Hodosi György: A képalapú informatikai rendszerek év- laló tanulmány. Foglalkozás-egészségügy 2005;1:19- tizede. Régiónkon belül az elôny nálunk. Kórház 21 2005;1:26-27 [12] A Radiológus Szakmai Kollégium állásfoglalása a radio- [5] Kelényi Zoltán: Adat- és titokvédelem az egészségügy- lógia digitalizálásával kapcsolatos kérdésekrôl. A digitá- ben. IME 2005;2:42-44 lis radiológia, a PACS és a teleradiológia fejlôdési irá- [6] Kozmann György: Új információs technológiák az nyai szakmai, technikai, jogi feltételrendszere. 2005. egészségügyben. Lehetôség a minôségi, gazdaságos- (http://www.socrad.hu/upload/radiologia/document/ sági és versenyképességi elvárások teljesítésére. IME rtg_szakm_koll_2005_allasfogl_rad_digit.pdf) 2005;3:34-39 [13] Bodrogi Márta: A teleradiológia jogi vonatkozásai. 2005. [7] Maróti Tamás: IHE, avagy az eltérô kórházi informatikai (http://www.socrad.hu/upload/radiologia/document/ rendszerek integrálhatósága. IME 2003;9:48-50 rtg_szakm_koll_2005_teleradiologia_jog.pdf) A SZERZÔ BEMUTATÁSA Dr. Bágyi Péter 1991-ben végzett a itális radiológia...” Szimpóziumokat. 2003. decemberétôl – DEOEC-ban. 1996-ban szakvizsgázott kisebb megszakítással – dolgozik a mátészalkai Területi radiológiából. 1991-2003-ig a debrece- Kórházban, 2006. februártól osztályvezetô fôorvosként. ni Radiológiai Klinikán dolgozott, ahol a 2000-2004-ig a Magyar Radiológusok Társaságának Ifjúsá- digitális modalitások megjelenésével a gi Bizottságának elnöke. 2004-tôl a Magyar Radiológusok képmegjelenítés, -tárolás, -továbbítás Társaságának vezetôségi tagja. A Társaság honlapjának megoldásával, fejlesztésével is foglal- (http://www.socrad.hu) szerkesztôje. 2006. augusztusától a kozott. Ezzel összhangban szervezett MOTESZ Szakmapolitikai és Finanszírozási Bizottságának és koordinált országos „Hol tart a dig- tagja. 48 IME V. ÉVFOLYAM KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI KÜLÖNSZÁM 2006. SZEPTEMBER

×