Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FÓRUM  Web 2.0 alkalmazások
  az egészségügyben, képalkotó
  diagnosztikában – II. rész
  Tipikus Web 2.0 szol...
– más oldalakat értékelô szolgáltatások (Digg,            ra is hosszabb-rövidebb, döntôen szöveges, képek-
  ...
1. keret                               2. keret

  A LEGHÍRESEBB ANGOL ORVOSI PODCASTEK  ...
– Bôrgyógyász blogtér – Dr. Szondy György blog-            – Radiológia – A képalkotó diagnosztikáról, el-
  ...
– Magyar Sportsebészeti Journal Klub – Sportse-          kapniuk errôl). A webes együttmûködésre szolgáló
bészet...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Web 2.0 alkalmazások az egészségügyben, képalkotó diagnosztikában - II. rész - Tipikus Web 2.0 szolgáltatások.

1,398 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Web 2.0 alkalmazások az egészségügyben, képalkotó diagnosztikában - II. rész - Tipikus Web 2.0 szolgáltatások.

 1. 1. FÓRUM Web 2.0 alkalmazások az egészségügyben, képalkotó diagnosztikában – II. rész Tipikus Web 2.0 szolgáltatások BÁGYI Péter, SZÉKELY András A világháló születése óta folyamatosan fejlôdik és gyarapodik. A kezdeti, kirakatnézegetéshez hasonló böngészéssel el- lentétben ma egy olyan világháló képe bontakozik ki elôttünk, amelyben a hangsúly a közösség, a kollaboráció, a valós idejû kommunikáció és a kreativitás irányába mozdul el. Mindezt olyan, többnyire ingyenesen hozzáférhetô szolgálta- tások teszik lehetôvé, amelyeknek a használatához elegendô annyi informatikai tudás, mint amennyi egy szöveg- szerkesztô vagy táblázatkezelô program kezeléséhez szükséges, és amelyek eddig soha nem tapasztalt módon biztosítják az oda-vissza eszmecserét a weboldal szerkesztôje és felhasználói között. Ennek a „közösségi web”-nek a jelentôségét, illetve az ebben rejlô lehetôségeket az egészségügy szereplôi is mind jobban felismerik és alkalmazzák. A háromrészes sorozat elsô részét, valamint az ajánlott irodalmat a 2009. október–decemberi számunkban olvashat- ják [Bágyi P Székely A. Web 2.0 alkalmazások az egészségügyben, képalkotó diagnosztikában – I. rész. Tör- , téneti áttekintés a születéstôl napjainkig. Magyar Radiológia 2009;83(4):288-91.]. webszolgáltatások több éve bekerültek az – podcastok (Podcast.com), A egészségügy látómezejébe, azonban az ezek használatát biztosító szolgáltatásori- entált architektúrák és fejlesztési eszközök, mód- – közösségi oldalak (iWiW, Orkut, Facebook, MySpace, LinkedIn, Mindenki.hu, Barátikör.com, MyVIP), szerek igazi elterjedése még várat magára. A külsô, – képmegosztó oldalak (Flickr, Indafotó, Picasa, illetve belsô webszolgáltatások együttes használa- Photobucket, SmugMug, Zooomr, Open Photo Pro- ta, valamint fôleg a szolgáltatási folyamatok web- ject), szolgáltatás-alapú tervezésének és megvalósításá- – videómegosztó portálok (YouTube, IndaVideó), nak elterjedése várhatóan jelentôsen növelni fogja a – prezentációmegosztó oldalak (slideshare.net), web 2.0 használatát az egészségügyben is. – on-line irodai alkalmazások (Google Calendar, Google Docs & Spreadsheets, Zoho), – Wikipédia és más wikik (szabadon szerkeszt- T I P I KU S W E B 2 . 0 hetô ismerettárak), S Z O L G Á LT A T Á S O K – aukciós oldalak (eBay, Vatera), – on-line kiskereskedelemmel foglalkozó vagy azt – Fórumok (RadiologyForums.com), támogató oldalak (PayPal, Abaquos), – blogok, mikroblogok (Twitter, Jaiku.com, – linkmegosztó szolgáltatások (del.icio.us, Diigo, Plurk), kedvenceim.com, mylink.hu, Ma.gnolia.com), DR. BÁGYI PÉTER (levelezô szerzô/correspondent): Kenézy Kórház Nonprofit Kft., Központi Radiológiai Diagnosztika; 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2–26. E-mail: radiologia@kenezykorhaz.hu DR. SZÉKELY ANDRÁS: Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Nukleáris Medicina Intézet; Debrecen MAGYAR RADIOLÓGIA 2010;84(1):53–57. 53 Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.
 2. 2. – más oldalakat értékelô szolgáltatások (Digg, ra is hosszabb-rövidebb, döntôen szöveges, képek- Reddit), kel illusztrált bejegyzésekbôl áll. A blogok esetében – RSS és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat is, mint a weblapoknál, jelentôs a linkelés lehe- nyújtó alkalmazások (tartalmat szûrô Yahoo Pipes, tôsége, amely a bejegyzések kontextusba helyezé- AideRSS, FeedHub, a hírcsatornákat egyesítô sét segíti elô. FeedRinse, FeedBlendr), A bejegyzéseknek tipikusan permalinknek neve- – hírek újrakeverését (remixelését) támogató egyé- zett saját, állandó és egyedi linkjük van, amelyen ni kezdôlapok és RSS-olvasók (iGoogle, Netvibes, hivatkozhatóak. Hírfigyelô, Google Reader), A blogoknál jelentôs a hírcsatornák (feedek) – elôre megírt licencszerzôdések, amelyek meg- használata, amelyek speciális webcímek, és az olva- könnyítik a publikációt (Creative Commons, GPL), sók számára a feedolvasókon (hírolvasó programo- – közösségi zeneszájtok (Pandora.com, Last.fm), kon) keresztül lehetôvé teszik a kedvenc blogja- – az internet-hozzáférés megosztását segítô kö- iknak, híroldalaiknak egy helyen való olvasását, il- zösségek (Fon, Meraki), letve az új bejegyzésekrôl való értesülést. A feedek – on-line tárhelyszolgáltatók (Box.net, Dropbox), legelterjedtebb formái az RSS 2.0 és az ATOM 1.0. – on-line játékok és virtuális világok (Second Aki blogot kíván indítani, választhat a számos Life), szolgáltató által kínált ingyenes vagy fizetôs megol- – egyesített beléptetôrendszerek (OpenID, Type- dás közül, de saját maga is üzemeltethet blog- Key), motort. – mashupok és a létrehozásukat támogató szol- A legjelentôsebb magyar blogszolgáltatók, a gáltatások, Freeblog.hu (http://www.freeblog.hu), a Blog.hu – on-line térképalkalmazások (Google Maps, Bing (http://blog.hu) és a Blogter.hu (http://blogter. Maps, Yahoo! Maps), hu). – nyílt forráskódú szoftverek közös fejlesztését Gyakoriak az „énblogok”, de orvosok, mediku- támogató rendszerek (CVS, SVN), sok, nôvérek, egészségügyi vezetôk, sôt, egészség- – az internet felhasználásával futó tudományos ügyi intézmények is tartanak fent tematikus blo- programok, meteorológiai közösségek (SETI@ gokat, látogatottságuk folyamatosan növekszik. Home, Galaxyzoo, Metnet.hu, Idôkép.hu, Viharva- Már a betegek is „blogolnak”, leírják, milyen ta- dász.hu). pasztalatokat szereztek orvosuknál, egy-egy kór- házban, klinikán, milyen volt a vizsgálat, mit éltek át egy mûtét után a posztoperatív szakban. A vilá- B LO G O K – INTERNETES gon ma több mint 100 millió blog létezik, ezeknek NAPLÓK valójában csak töredéke frissül naponta. A blogokat a hagyományos orvosi szakirodalom Már a 90-es évektôl léteznek, az elnevezés a web is egyre komolyabban veszi. log kifejezésbôl ered. A blog egy olyan periodiku- A nagy olvasótábor a blogok interneten való san, újabb bejegyzésekkel bôvülô weboldal, amely megjelenésének tudható be: nyitottság, hozzáfér- ezek sorozatából áll, függetlenül attól, hogy mi az hetôség, tudás megosztása, visszajelzés lehetôsége. oldal témája, formája és hogy nyilvánosan elérhetô- Hátrányai is vannak, hiszen számos orvosi e. A blogok többsége nyilvános weblapként mûkö- blogger anonimitásban írja bejegyzéseit, az olvasó dik bármely internethasználó által elérhetôen. A nem biztos a szerzô kilétében, az információ hite- szerzô (a blog tulajdonosa) bejegyzések (blogpost) lessége így kérdéses. Az orvosi blogok egyik gyako- formájában közli egy témában fontosnak tartott ribb témái, az esetleírások, bemutatások miatt fel- gondolatait, vagy más oldalakon megjelenô hírek- merülnek olyan kérdések, mint például a titoktar- bôl válogatja ki a számára érdekeseket. Az olvasók tási kötelezettség. Ennek kiküszöbölésére példa az rendszerint reflektálhatnak a bejegyzésekre (com- amerikai kongresszus által 1996-ban beiktatott tör- ment), továbbá a blogposthoz tartozó más olvasók vény. A Health Insurance Portability and Account- által írt visszajelzéseket is elolvashatják, illetve ability Act (HIPAA) nyújtotta 18 pontra kell a ezekre is válaszolhatnak. Így a blog is a kölcsönös bloggereknek nagy hangsúlyt fektetniük – e kritéri- eszmecsere színtere lehet. umok mindegyikének meg kell felelniük –, ha A blogok gyakorlatilag formai vagy tartalmi meg- blogjukban cikket, úgynevezett posztot írnak. kötéssel nem rendelkeznek, bár többségük tovább- A blog szót önmagában elsôsorban az írott anya- 54 Fórum Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.
 3. 3. 1. keret 2. keret A LEGHÍRESEBB ANGOL ORVOSI PODCASTEK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI TÉMÁJÚ PODCASTEK – ACC Conversations with Experts (http://conversations.acc.org/), – Radiology Video Podcast – Journal of the American Medical Association (http://www.learningradiology.com/itunesfeed. (http://jama.ama- htm), assn.org/misc/audiocommentary.dtl), – Radrounds Radiology Podcast – New England Journal of Medicine (http://www.radrounds.com/profiles/blogs/ (http://content.nejm.org/misc/podcast.shtml), radiology-podcast-directory), – Lancet – John Hopkins teaching podcast in Radiology (http://podcast.thelancet.com/lancet.xml), (http://www.rad.jhmi.edu/residents/podcasts. – John Hopkins Medicine htm), (http://www.hopkinsmedicine.org/mediaII/Pod- – The Learning Radiology Podcast casts.html), (http://www.medpod101.com/podcasts/podcasts – iCritical Care Podcast /radspod.html), (http://sccmwww.sccm.org/publications/syndica- – Radiology Podcast tion/wimpyCMS.asp). (http://www.muschealth.com/multimedia/Podca sts/index.aspx?type=topic&groupid=43), – Cardiac Nuclear Medicine Podcast gokra használjuk, formailag a blog ezenkívül is sok- (http://cardiacnuclearmedicine.blogspot.com/), féle lehet: – American Society of Nuclear Cardiology Podcast – Podcast: A 2000 óta gyors fejlôdésen átesett (http://www.asncpodcast.org/), blogok egyik típusa a podcast (1., 2. keret). Itt a – The Nuclear Medicine and Molecular Medicine blog szerzôje egy hangállományt tesz közzé. Jel- Podcast lemzôen kisebb zenei betétek kíséretében hangzik (http://nucmedpodcast.blogspot.com/2008/02/ el a bejegyzés. Gyakori, hogy ebben beszélgetô- nuclear-medicine-and-molecular-medicine.html). partnerek is részt vesznek. A bloggerek is szeret- nék még kényelmesebbé tenni az olvasók dolgát, ezért podcasteket készítenek, azaz meghallgatható Általában technikai szempontból a mikroblogok alá formátumot. Így az olvasónak még számítógép sorolják a videoblogokat és a fotóblogokat is. Habár elôtt sem kell ülnie. egyelôre az amerikai kórházak inkább vannak jelen – Fotóblog: A digitális fénykép elterjedése miatt a Youtube-on, mint Twitteren, mégis növekszik a népszerû formátum. A bloggerek csak közzéteszik mikroblogolás szerepe az orvoslásban. a képeiket, rövid ismertetôt (jellemzôen címet) fûz- nek hozzá (például: http://www.photoblog.com). – Videoblog vagy vlog: A podcasthoz hasonló, ám H A Z A I B LO G O K itt videofelvétel van a hanganyag helyett. A Na- A Z „ O R V O S B LO G ” tional Institute of Health például több száz video- K AT E G Ó R I Á B A N castot üzemeltet (http://videocast.nih.gov). – Mikroblog: Olyan blog, amely rendkívül rövid, – Orvostudomány mindenkinek – orvostudo- egyszerû tartalmakkal operál. A tartalom általában mány, medicine, orvos, tudomány, orvostudomá- csak egy-egy linkbôl, pár mondatból, egy képbôl nyok, medicina, medizine, gyógyítás, gyógyszerek, vagy videóból áll. Általában személyesebb jellegû- pharma, egészség, betegség, gyógyulás, linkgyûjte- ek. Ennél a formátumnál a használt technika jel- mény, kórházak, szervezetek, magánorvosok, ma- lemzôen a felhasználó felé nagyon egyszerû, sok- gánrendelések … (http://orvostudomany.blog.hu/). szor még a hozzászólások sem lehetségesek. A köz- – Érsebészet – Érbetegség-diagnosztika, érbeteg- napi nyelvezetben általában ide a közösségi kom- szûrés, érsebészeti kezelés és érbeteg-rehabilitáció munikációs oldalakat soroljuk (a Plurk, a Twitter, a (http://ersebeszet.blogter.hu/). Jaiku, a Turulcsirip, a Tumblr vagy az Iwiw üze- – Érsebészblogtér – Dr. Guba Áron érsebész blog- nôfal), de idetartoznak még a linkmegosztó szol- ja. Tanácsadás, betegségleírások, javaslatok, egész- gáltatások (a Reddit, a Digg vagy a Del.icio.us) is. ségmegôrzés stb. (http://ersebesz.blogter.hu/). MAGYAR RADIOLÓGIA 2010;84(1):53–57. 55 Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.
 4. 4. – Bôrgyógyász blogtér – Dr. Szondy György blog- – Radiológia – A képalkotó diagnosztikáról, el- ja: Bôr- és nemigyógyászat, kozmetológia, bôrse- sôsorban hagyományos radiológiáról, ultrahang- bészet, bôrproblémák, tanácsadás, magánrendelés diagnosztikáról, CT- és MR-vizsgálatokról, linkekkel, (http://borgyogyasz.blogter.hu/). esetekkel, leírásokkal (http://radiologia.blog.hu/). – Aranyérblog – Dr. Bánfalvi Péter. Proktológus – Aranyér – Az aranyérrôl, mûtéti és kezelési vagyok, tehát végbélbetegségekkel (aranyér, végbél- lehetôségekrôl (http://aranyer.blogspot.com). repedés stb. gyógyításával) foglalkozom. Sokszor – Cogito ergo sum – Gyakran frissülô, az egész- tapasztalom, hogy a páciensek mások (családtagok, ségügy témájával foglalkozó blog. Érdekes hírek a ismerôsök, internetfórumok, blogok (mint ez) ... nagyvilágból, fejlôdések az orvostudományban, (http://drbanfalvipeter.blogspot.com/). prevenció ... (http://cogito.blog.hu). 3. keret KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI, RADIOLÓGIAI TÉMÁJÚ RSS-FORRÁSOK – A Radiology Geek’s Blog (http://radiologygeek.wordpress.com/feed/rss/), – Architecture for Radiology (http://arch4rad.blogspot.com/feeds/posts/default), – AuntMinnie.com Headlines (http://www.auntminnie.com/rss/rss.aspx), – BlogFeedTitle (http://www.indianradiology.com/Rss/feed/rss.aspx), – Clinical Cases and Images – Blog (http://feeds.feedburner.com/CasesBlog), – Clinical Radiology (http://clinrad.blogspot.com/feeds/posts/default), – Dalai’s PACS Blog (http://doctordalai.blogspot.com/feeds/posts/default), – Imaging News – CT, MRI, and PET (http://diagnostic-imaging.blogspot.com/feeds/posts/default), – Képalkotás (http://kepalkotas.blog.hu/rss2), – Medgadget (http://www.medgadget.com/index.xml), – Medical EBook (http://feeds2.feedburner.com/MedicalEbook), – Mountain Imaging (http://azx-raytechstudent.blogspot.com/), – Mountain Imaging II. (http://azx-raytechstudent2.blogspot.com/), – MRI/PET/Ultrasound News From Medical News Today (http://www.medicalnewstoday.com/rss/mri- pet.xml), – Musculoskeletal and Orthopedic MRI (http://musculoskeletalmri.blogspot.com/feeds/posts/default), – Musculoskeletal Radiology (http://musculoskeletal-radiology.blogspot.com/feeds/posts/default), – Not Totally Rad (http://nottotallyrad.blogspot.com/feeds/posts/default), – PACS Club of Kuwait (http://q8pacs.blogspot.com/feeds/posts/default), – RadGirl Radiology Blog (http://radzgirl.blogspot.com/feeds/posts/default), – Radiography & Radiology Blog (http://radiographyradiology.com/feed/), – Radiológia.hu – Hírek (http://www.radiologia.hu/rss/rss.php?oldal=hirek), – Radiologic Technology (http://radtechs.blogspot.com/feeds/posts/default), – Radiology/Nuclear Medicine News From Medical News Today (http://www.medicalnewstoday.com/rss/radiology.xml), – Radiology 101 (http://feeds.feedburner.com/praning), – Radiology eBooks (http://radiologybooks.110mb.com/?feed=rss2), – Radiology Ramblings (http://ctdave95.blogspot.com/feeds/posts/default), – Radiology-Medical Imaging-News-Education-Software-Products-Communities-Conferences-Research-Media- Modalities (http://www.medicexchange.com/feed/rss.html), – Radiológia (http://radiologia.blog.hu/rss2), – scan man’s notes (http://feeds.feedburner.com/ScanMansNotes), – Sumer’s Radiology Site (http://sumerdoc.blogspot.com/atom.xml), – The Radiology Portal (http://radiologyportal.wordpress.com/feed/), – Tomographyblog (http://feeds.feedburner.com/tomographyblog), – Veterinary Radiology (http://feeds2.feedburner.com/VeterinaryRadiology), – X-ray Rocks (http://xrayrocks.blogspot.com/feeds/posts/default). 56 Fórum Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.
 5. 5. – Magyar Sportsebészeti Journal Klub – Sportse- kapniuk errôl). A webes együttmûködésre szolgáló bészet, sportorvoslás, csapatsport (http://sports- XML állományformátumok összessége. surgery.blogspot.com/). Egy feedolvasóként ismert program képes ellen- – Magyar Sebészeti Journal Club (http://billroth- ôrizni az RSS-t használó weboldalakat a felhaszná- harom.blogspot.com/). ló helyett és képes megjeleníteni a frissített cikke- – Igaz-nem igaz – Dr. Keszthelyi Gyula háziorvos ket (a csak hetente-havonta frissülô, de egyébként vagyok. Belülrôl látom azt, amirôl az újságok érdekes blogokat nem kell minden nap meglátogat- kívülrôl írnak. Van torzulás. Ezeket igyekszem kor- ni, hogy van-e rajtuk új poszt, ha van, akkor az rigálni. Hogy mi a téma? A kórházak. A körzet. A megjelenik a feedolvasóban). rendelô. A bûzlô magyar egészségügy (http:// A felhasználók az RSS-csatornákra történô fel- giulio.freeblog.hu). iratkozás révén elôre beállíthatják, hogy honnan – Fórum a rezidensképzésért – A négy magyar or- szeretnék a friss híreket megkapni, így több (tíz, vosi egyetem hallgatóinak közös blogja a szakor- száz) oldal hírei egyetlen felületen hozzáférhetôk, vosképzésrôl (http://rezidens.blog.hu). kezelhetôk lesznek, nem kell mindegyiket végiglá- – MedIQ – Egy debreceni orvostanhallgató blogja togatni a felhasználót érdeklô információ megtalá- az orvoslás és a genetika furcsa, érdekes híreirôl; a lására. A feliratkozáshoz be kell írni a csatorna cí- web 2.0 és az orvoslás kapcsolatáról (http://mediq. mét az olvasóprogramba vagy a megfelelô ikonra blog.hu). kattintani a böngészôben. – JogIQ – Az egészségügyi jogról is (http://jogiq. A számos RSS-csatorna (RSS-hírfolyam vagy RSS com/tag/egeszsegugy/). feed) megjeleníthetô webes felületen (például Hír- – Cogito ergo sum (http://cogito.drblog.hu/). lapom.hu, MiTörtént, Netvibes, Google Reader), – MeReNgÔ OkfEjtéS… (http://gondoldujra. vagy az olvasásukra szolgáló programmal, úgyneve- blog.hu/). zett aggregátorral. Általában napjaink böngészô- és – Ent-House (http://ent-house.blogspot.com). levelezôprogramjai is tudják kezelni az RSS- – Pszichiátria svéd módra (http://psycho.blog. csatornákat. A böngészôk közül a Mozilla Firefox hu/). (a 2.0 változattól), az Opera, az Internet Explorer (a 7-es változattól), Apple Safari és a KHTML (Konqueror, Akregator) támogatja az RSS-t. Az RSS – WEB 2.0-S ilyen programok adott (állítható) idôtartamonként „ H Í R L E V É L” (általában 10 perc) frissítik az összes RSS-t, így a felhasználó viszonylag gyorsan értesülhet az új Az RSS-t gyakran frissülô szájtok (többek között hírekrôl. blogok, portálok) használják, az oldalon megjelenô A csatornák egyes hírekbôl állnak, amelyeknek új tartalom (cikkek, bejegyzések) rövid összefogla- címe, dátuma, tartalma van, valamint egy hivatko- lójának terjesztésére. Sok szempontból a hírlevél zás, amely a hírt teljes terjedelmében tartalmazó Web 2.0-s utódjának tekinthetô. oldalra mutat. A csatornákat (külön szolgáltatások- Az RSS megkíméli a felhasználókat attól, hogy a kal, például Yahoo Pipes, AideRSS) lehet egyesíte- számukra fontos híreket megjelentetô oldalakat ni és tartalom alapján szûrni. A képalkotó diag- rendszeresen kelljen látogatniuk az új tartalom nosztikai, radiológiai RSS-forrásokat a 3. keretben ellenôrzése miatt (vagy levélben kelljen értesítést gyûjtöttük össze. MAGYAR RADIOLÓGIA 2010;84(1):53–57. 57 Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.

×