FÓRUM  Web 2.0 alkalmazások
  az egészségügyben, képalkotó
  diagnosztikában – II. rész
  Tipikus Web 2.0 szol...
– más oldalakat értékelô szolgáltatások (Digg,            ra is hosszabb-rövidebb, döntôen szöveges, képek-
  ...
1. keret                               2. keret

  A LEGHÍRESEBB ANGOL ORVOSI PODCASTEK  ...
– Bôrgyógyász blogtér – Dr. Szondy György blog-            – Radiológia – A képalkotó diagnosztikáról, el-
  ...
– Magyar Sportsebészeti Journal Klub – Sportse-          kapniuk errôl). A webes együttmûködésre szolgáló
bészet...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Web 2.0 alkalmazások az egészségügyben, képalkotó diagnosztikában - II. rész - Tipikus Web 2.0 szolgáltatások.

1,390 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Web 2.0 alkalmazások az egészségügyben, képalkotó diagnosztikában - II. rész - Tipikus Web 2.0 szolgáltatások.

 1. 1. FÓRUM Web 2.0 alkalmazások az egészségügyben, képalkotó diagnosztikában – II. rész Tipikus Web 2.0 szolgáltatások BÁGYI Péter, SZÉKELY András A világháló születése óta folyamatosan fejlôdik és gyarapodik. A kezdeti, kirakatnézegetéshez hasonló böngészéssel el- lentétben ma egy olyan világháló képe bontakozik ki elôttünk, amelyben a hangsúly a közösség, a kollaboráció, a valós idejû kommunikáció és a kreativitás irányába mozdul el. Mindezt olyan, többnyire ingyenesen hozzáférhetô szolgálta- tások teszik lehetôvé, amelyeknek a használatához elegendô annyi informatikai tudás, mint amennyi egy szöveg- szerkesztô vagy táblázatkezelô program kezeléséhez szükséges, és amelyek eddig soha nem tapasztalt módon biztosítják az oda-vissza eszmecserét a weboldal szerkesztôje és felhasználói között. Ennek a „közösségi web”-nek a jelentôségét, illetve az ebben rejlô lehetôségeket az egészségügy szereplôi is mind jobban felismerik és alkalmazzák. A háromrészes sorozat elsô részét, valamint az ajánlott irodalmat a 2009. október–decemberi számunkban olvashat- ják [Bágyi P Székely A. Web 2.0 alkalmazások az egészségügyben, képalkotó diagnosztikában – I. rész. Tör- , téneti áttekintés a születéstôl napjainkig. Magyar Radiológia 2009;83(4):288-91.]. webszolgáltatások több éve bekerültek az – podcastok (Podcast.com), A egészségügy látómezejébe, azonban az ezek használatát biztosító szolgáltatásori- entált architektúrák és fejlesztési eszközök, mód- – közösségi oldalak (iWiW, Orkut, Facebook, MySpace, LinkedIn, Mindenki.hu, Barátikör.com, MyVIP), szerek igazi elterjedése még várat magára. A külsô, – képmegosztó oldalak (Flickr, Indafotó, Picasa, illetve belsô webszolgáltatások együttes használa- Photobucket, SmugMug, Zooomr, Open Photo Pro- ta, valamint fôleg a szolgáltatási folyamatok web- ject), szolgáltatás-alapú tervezésének és megvalósításá- – videómegosztó portálok (YouTube, IndaVideó), nak elterjedése várhatóan jelentôsen növelni fogja a – prezentációmegosztó oldalak (slideshare.net), web 2.0 használatát az egészségügyben is. – on-line irodai alkalmazások (Google Calendar, Google Docs & Spreadsheets, Zoho), – Wikipédia és más wikik (szabadon szerkeszt- T I P I KU S W E B 2 . 0 hetô ismerettárak), S Z O L G Á LT A T Á S O K – aukciós oldalak (eBay, Vatera), – on-line kiskereskedelemmel foglalkozó vagy azt – Fórumok (RadiologyForums.com), támogató oldalak (PayPal, Abaquos), – blogok, mikroblogok (Twitter, Jaiku.com, – linkmegosztó szolgáltatások (del.icio.us, Diigo, Plurk), kedvenceim.com, mylink.hu, Ma.gnolia.com), DR. BÁGYI PÉTER (levelezô szerzô/correspondent): Kenézy Kórház Nonprofit Kft., Központi Radiológiai Diagnosztika; 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2–26. E-mail: radiologia@kenezykorhaz.hu DR. SZÉKELY ANDRÁS: Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Nukleáris Medicina Intézet; Debrecen MAGYAR RADIOLÓGIA 2010;84(1):53–57. 53 Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.
 2. 2. – más oldalakat értékelô szolgáltatások (Digg, ra is hosszabb-rövidebb, döntôen szöveges, képek- Reddit), kel illusztrált bejegyzésekbôl áll. A blogok esetében – RSS és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat is, mint a weblapoknál, jelentôs a linkelés lehe- nyújtó alkalmazások (tartalmat szûrô Yahoo Pipes, tôsége, amely a bejegyzések kontextusba helyezé- AideRSS, FeedHub, a hírcsatornákat egyesítô sét segíti elô. FeedRinse, FeedBlendr), A bejegyzéseknek tipikusan permalinknek neve- – hírek újrakeverését (remixelését) támogató egyé- zett saját, állandó és egyedi linkjük van, amelyen ni kezdôlapok és RSS-olvasók (iGoogle, Netvibes, hivatkozhatóak. Hírfigyelô, Google Reader), A blogoknál jelentôs a hírcsatornák (feedek) – elôre megírt licencszerzôdések, amelyek meg- használata, amelyek speciális webcímek, és az olva- könnyítik a publikációt (Creative Commons, GPL), sók számára a feedolvasókon (hírolvasó programo- – közösségi zeneszájtok (Pandora.com, Last.fm), kon) keresztül lehetôvé teszik a kedvenc blogja- – az internet-hozzáférés megosztását segítô kö- iknak, híroldalaiknak egy helyen való olvasását, il- zösségek (Fon, Meraki), letve az új bejegyzésekrôl való értesülést. A feedek – on-line tárhelyszolgáltatók (Box.net, Dropbox), legelterjedtebb formái az RSS 2.0 és az ATOM 1.0. – on-line játékok és virtuális világok (Second Aki blogot kíván indítani, választhat a számos Life), szolgáltató által kínált ingyenes vagy fizetôs megol- – egyesített beléptetôrendszerek (OpenID, Type- dás közül, de saját maga is üzemeltethet blog- Key), motort. – mashupok és a létrehozásukat támogató szol- A legjelentôsebb magyar blogszolgáltatók, a gáltatások, Freeblog.hu (http://www.freeblog.hu), a Blog.hu – on-line térképalkalmazások (Google Maps, Bing (http://blog.hu) és a Blogter.hu (http://blogter. Maps, Yahoo! Maps), hu). – nyílt forráskódú szoftverek közös fejlesztését Gyakoriak az „énblogok”, de orvosok, mediku- támogató rendszerek (CVS, SVN), sok, nôvérek, egészségügyi vezetôk, sôt, egészség- – az internet felhasználásával futó tudományos ügyi intézmények is tartanak fent tematikus blo- programok, meteorológiai közösségek (SETI@ gokat, látogatottságuk folyamatosan növekszik. Home, Galaxyzoo, Metnet.hu, Idôkép.hu, Viharva- Már a betegek is „blogolnak”, leírják, milyen ta- dász.hu). pasztalatokat szereztek orvosuknál, egy-egy kór- házban, klinikán, milyen volt a vizsgálat, mit éltek át egy mûtét után a posztoperatív szakban. A vilá- B LO G O K – INTERNETES gon ma több mint 100 millió blog létezik, ezeknek NAPLÓK valójában csak töredéke frissül naponta. A blogokat a hagyományos orvosi szakirodalom Már a 90-es évektôl léteznek, az elnevezés a web is egyre komolyabban veszi. log kifejezésbôl ered. A blog egy olyan periodiku- A nagy olvasótábor a blogok interneten való san, újabb bejegyzésekkel bôvülô weboldal, amely megjelenésének tudható be: nyitottság, hozzáfér- ezek sorozatából áll, függetlenül attól, hogy mi az hetôség, tudás megosztása, visszajelzés lehetôsége. oldal témája, formája és hogy nyilvánosan elérhetô- Hátrányai is vannak, hiszen számos orvosi e. A blogok többsége nyilvános weblapként mûkö- blogger anonimitásban írja bejegyzéseit, az olvasó dik bármely internethasználó által elérhetôen. A nem biztos a szerzô kilétében, az információ hite- szerzô (a blog tulajdonosa) bejegyzések (blogpost) lessége így kérdéses. Az orvosi blogok egyik gyako- formájában közli egy témában fontosnak tartott ribb témái, az esetleírások, bemutatások miatt fel- gondolatait, vagy más oldalakon megjelenô hírek- merülnek olyan kérdések, mint például a titoktar- bôl válogatja ki a számára érdekeseket. Az olvasók tási kötelezettség. Ennek kiküszöbölésére példa az rendszerint reflektálhatnak a bejegyzésekre (com- amerikai kongresszus által 1996-ban beiktatott tör- ment), továbbá a blogposthoz tartozó más olvasók vény. A Health Insurance Portability and Account- által írt visszajelzéseket is elolvashatják, illetve ability Act (HIPAA) nyújtotta 18 pontra kell a ezekre is válaszolhatnak. Így a blog is a kölcsönös bloggereknek nagy hangsúlyt fektetniük – e kritéri- eszmecsere színtere lehet. umok mindegyikének meg kell felelniük –, ha A blogok gyakorlatilag formai vagy tartalmi meg- blogjukban cikket, úgynevezett posztot írnak. kötéssel nem rendelkeznek, bár többségük tovább- A blog szót önmagában elsôsorban az írott anya- 54 Fórum Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.
 3. 3. 1. keret 2. keret A LEGHÍRESEBB ANGOL ORVOSI PODCASTEK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI TÉMÁJÚ PODCASTEK – ACC Conversations with Experts (http://conversations.acc.org/), – Radiology Video Podcast – Journal of the American Medical Association (http://www.learningradiology.com/itunesfeed. (http://jama.ama- htm), assn.org/misc/audiocommentary.dtl), – Radrounds Radiology Podcast – New England Journal of Medicine (http://www.radrounds.com/profiles/blogs/ (http://content.nejm.org/misc/podcast.shtml), radiology-podcast-directory), – Lancet – John Hopkins teaching podcast in Radiology (http://podcast.thelancet.com/lancet.xml), (http://www.rad.jhmi.edu/residents/podcasts. – John Hopkins Medicine htm), (http://www.hopkinsmedicine.org/mediaII/Pod- – The Learning Radiology Podcast casts.html), (http://www.medpod101.com/podcasts/podcasts – iCritical Care Podcast /radspod.html), (http://sccmwww.sccm.org/publications/syndica- – Radiology Podcast tion/wimpyCMS.asp). (http://www.muschealth.com/multimedia/Podca sts/index.aspx?type=topic&groupid=43), – Cardiac Nuclear Medicine Podcast gokra használjuk, formailag a blog ezenkívül is sok- (http://cardiacnuclearmedicine.blogspot.com/), féle lehet: – American Society of Nuclear Cardiology Podcast – Podcast: A 2000 óta gyors fejlôdésen átesett (http://www.asncpodcast.org/), blogok egyik típusa a podcast (1., 2. keret). Itt a – The Nuclear Medicine and Molecular Medicine blog szerzôje egy hangállományt tesz közzé. Jel- Podcast lemzôen kisebb zenei betétek kíséretében hangzik (http://nucmedpodcast.blogspot.com/2008/02/ el a bejegyzés. Gyakori, hogy ebben beszélgetô- nuclear-medicine-and-molecular-medicine.html). partnerek is részt vesznek. A bloggerek is szeret- nék még kényelmesebbé tenni az olvasók dolgát, ezért podcasteket készítenek, azaz meghallgatható Általában technikai szempontból a mikroblogok alá formátumot. Így az olvasónak még számítógép sorolják a videoblogokat és a fotóblogokat is. Habár elôtt sem kell ülnie. egyelôre az amerikai kórházak inkább vannak jelen – Fotóblog: A digitális fénykép elterjedése miatt a Youtube-on, mint Twitteren, mégis növekszik a népszerû formátum. A bloggerek csak közzéteszik mikroblogolás szerepe az orvoslásban. a képeiket, rövid ismertetôt (jellemzôen címet) fûz- nek hozzá (például: http://www.photoblog.com). – Videoblog vagy vlog: A podcasthoz hasonló, ám H A Z A I B LO G O K itt videofelvétel van a hanganyag helyett. A Na- A Z „ O R V O S B LO G ” tional Institute of Health például több száz video- K AT E G Ó R I Á B A N castot üzemeltet (http://videocast.nih.gov). – Mikroblog: Olyan blog, amely rendkívül rövid, – Orvostudomány mindenkinek – orvostudo- egyszerû tartalmakkal operál. A tartalom általában mány, medicine, orvos, tudomány, orvostudomá- csak egy-egy linkbôl, pár mondatból, egy képbôl nyok, medicina, medizine, gyógyítás, gyógyszerek, vagy videóból áll. Általában személyesebb jellegû- pharma, egészség, betegség, gyógyulás, linkgyûjte- ek. Ennél a formátumnál a használt technika jel- mény, kórházak, szervezetek, magánorvosok, ma- lemzôen a felhasználó felé nagyon egyszerû, sok- gánrendelések … (http://orvostudomany.blog.hu/). szor még a hozzászólások sem lehetségesek. A köz- – Érsebészet – Érbetegség-diagnosztika, érbeteg- napi nyelvezetben általában ide a közösségi kom- szûrés, érsebészeti kezelés és érbeteg-rehabilitáció munikációs oldalakat soroljuk (a Plurk, a Twitter, a (http://ersebeszet.blogter.hu/). Jaiku, a Turulcsirip, a Tumblr vagy az Iwiw üze- – Érsebészblogtér – Dr. Guba Áron érsebész blog- nôfal), de idetartoznak még a linkmegosztó szol- ja. Tanácsadás, betegségleírások, javaslatok, egész- gáltatások (a Reddit, a Digg vagy a Del.icio.us) is. ségmegôrzés stb. (http://ersebesz.blogter.hu/). MAGYAR RADIOLÓGIA 2010;84(1):53–57. 55 Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.
 4. 4. – Bôrgyógyász blogtér – Dr. Szondy György blog- – Radiológia – A képalkotó diagnosztikáról, el- ja: Bôr- és nemigyógyászat, kozmetológia, bôrse- sôsorban hagyományos radiológiáról, ultrahang- bészet, bôrproblémák, tanácsadás, magánrendelés diagnosztikáról, CT- és MR-vizsgálatokról, linkekkel, (http://borgyogyasz.blogter.hu/). esetekkel, leírásokkal (http://radiologia.blog.hu/). – Aranyérblog – Dr. Bánfalvi Péter. Proktológus – Aranyér – Az aranyérrôl, mûtéti és kezelési vagyok, tehát végbélbetegségekkel (aranyér, végbél- lehetôségekrôl (http://aranyer.blogspot.com). repedés stb. gyógyításával) foglalkozom. Sokszor – Cogito ergo sum – Gyakran frissülô, az egész- tapasztalom, hogy a páciensek mások (családtagok, ségügy témájával foglalkozó blog. Érdekes hírek a ismerôsök, internetfórumok, blogok (mint ez) ... nagyvilágból, fejlôdések az orvostudományban, (http://drbanfalvipeter.blogspot.com/). prevenció ... (http://cogito.blog.hu). 3. keret KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI, RADIOLÓGIAI TÉMÁJÚ RSS-FORRÁSOK – A Radiology Geek’s Blog (http://radiologygeek.wordpress.com/feed/rss/), – Architecture for Radiology (http://arch4rad.blogspot.com/feeds/posts/default), – AuntMinnie.com Headlines (http://www.auntminnie.com/rss/rss.aspx), – BlogFeedTitle (http://www.indianradiology.com/Rss/feed/rss.aspx), – Clinical Cases and Images – Blog (http://feeds.feedburner.com/CasesBlog), – Clinical Radiology (http://clinrad.blogspot.com/feeds/posts/default), – Dalai’s PACS Blog (http://doctordalai.blogspot.com/feeds/posts/default), – Imaging News – CT, MRI, and PET (http://diagnostic-imaging.blogspot.com/feeds/posts/default), – Képalkotás (http://kepalkotas.blog.hu/rss2), – Medgadget (http://www.medgadget.com/index.xml), – Medical EBook (http://feeds2.feedburner.com/MedicalEbook), – Mountain Imaging (http://azx-raytechstudent.blogspot.com/), – Mountain Imaging II. (http://azx-raytechstudent2.blogspot.com/), – MRI/PET/Ultrasound News From Medical News Today (http://www.medicalnewstoday.com/rss/mri- pet.xml), – Musculoskeletal and Orthopedic MRI (http://musculoskeletalmri.blogspot.com/feeds/posts/default), – Musculoskeletal Radiology (http://musculoskeletal-radiology.blogspot.com/feeds/posts/default), – Not Totally Rad (http://nottotallyrad.blogspot.com/feeds/posts/default), – PACS Club of Kuwait (http://q8pacs.blogspot.com/feeds/posts/default), – RadGirl Radiology Blog (http://radzgirl.blogspot.com/feeds/posts/default), – Radiography & Radiology Blog (http://radiographyradiology.com/feed/), – Radiológia.hu – Hírek (http://www.radiologia.hu/rss/rss.php?oldal=hirek), – Radiologic Technology (http://radtechs.blogspot.com/feeds/posts/default), – Radiology/Nuclear Medicine News From Medical News Today (http://www.medicalnewstoday.com/rss/radiology.xml), – Radiology 101 (http://feeds.feedburner.com/praning), – Radiology eBooks (http://radiologybooks.110mb.com/?feed=rss2), – Radiology Ramblings (http://ctdave95.blogspot.com/feeds/posts/default), – Radiology-Medical Imaging-News-Education-Software-Products-Communities-Conferences-Research-Media- Modalities (http://www.medicexchange.com/feed/rss.html), – Radiológia (http://radiologia.blog.hu/rss2), – scan man’s notes (http://feeds.feedburner.com/ScanMansNotes), – Sumer’s Radiology Site (http://sumerdoc.blogspot.com/atom.xml), – The Radiology Portal (http://radiologyportal.wordpress.com/feed/), – Tomographyblog (http://feeds.feedburner.com/tomographyblog), – Veterinary Radiology (http://feeds2.feedburner.com/VeterinaryRadiology), – X-ray Rocks (http://xrayrocks.blogspot.com/feeds/posts/default). 56 Fórum Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.
 5. 5. – Magyar Sportsebészeti Journal Klub – Sportse- kapniuk errôl). A webes együttmûködésre szolgáló bészet, sportorvoslás, csapatsport (http://sports- XML állományformátumok összessége. surgery.blogspot.com/). Egy feedolvasóként ismert program képes ellen- – Magyar Sebészeti Journal Club (http://billroth- ôrizni az RSS-t használó weboldalakat a felhaszná- harom.blogspot.com/). ló helyett és képes megjeleníteni a frissített cikke- – Igaz-nem igaz – Dr. Keszthelyi Gyula háziorvos ket (a csak hetente-havonta frissülô, de egyébként vagyok. Belülrôl látom azt, amirôl az újságok érdekes blogokat nem kell minden nap meglátogat- kívülrôl írnak. Van torzulás. Ezeket igyekszem kor- ni, hogy van-e rajtuk új poszt, ha van, akkor az rigálni. Hogy mi a téma? A kórházak. A körzet. A megjelenik a feedolvasóban). rendelô. A bûzlô magyar egészségügy (http:// A felhasználók az RSS-csatornákra történô fel- giulio.freeblog.hu). iratkozás révén elôre beállíthatják, hogy honnan – Fórum a rezidensképzésért – A négy magyar or- szeretnék a friss híreket megkapni, így több (tíz, vosi egyetem hallgatóinak közös blogja a szakor- száz) oldal hírei egyetlen felületen hozzáférhetôk, vosképzésrôl (http://rezidens.blog.hu). kezelhetôk lesznek, nem kell mindegyiket végiglá- – MedIQ – Egy debreceni orvostanhallgató blogja togatni a felhasználót érdeklô információ megtalá- az orvoslás és a genetika furcsa, érdekes híreirôl; a lására. A feliratkozáshoz be kell írni a csatorna cí- web 2.0 és az orvoslás kapcsolatáról (http://mediq. mét az olvasóprogramba vagy a megfelelô ikonra blog.hu). kattintani a böngészôben. – JogIQ – Az egészségügyi jogról is (http://jogiq. A számos RSS-csatorna (RSS-hírfolyam vagy RSS com/tag/egeszsegugy/). feed) megjeleníthetô webes felületen (például Hír- – Cogito ergo sum (http://cogito.drblog.hu/). lapom.hu, MiTörtént, Netvibes, Google Reader), – MeReNgÔ OkfEjtéS… (http://gondoldujra. vagy az olvasásukra szolgáló programmal, úgyneve- blog.hu/). zett aggregátorral. Általában napjaink böngészô- és – Ent-House (http://ent-house.blogspot.com). levelezôprogramjai is tudják kezelni az RSS- – Pszichiátria svéd módra (http://psycho.blog. csatornákat. A böngészôk közül a Mozilla Firefox hu/). (a 2.0 változattól), az Opera, az Internet Explorer (a 7-es változattól), Apple Safari és a KHTML (Konqueror, Akregator) támogatja az RSS-t. Az RSS – WEB 2.0-S ilyen programok adott (állítható) idôtartamonként „ H Í R L E V É L” (általában 10 perc) frissítik az összes RSS-t, így a felhasználó viszonylag gyorsan értesülhet az új Az RSS-t gyakran frissülô szájtok (többek között hírekrôl. blogok, portálok) használják, az oldalon megjelenô A csatornák egyes hírekbôl állnak, amelyeknek új tartalom (cikkek, bejegyzések) rövid összefogla- címe, dátuma, tartalma van, valamint egy hivatko- lójának terjesztésére. Sok szempontból a hírlevél zás, amely a hírt teljes terjedelmében tartalmazó Web 2.0-s utódjának tekinthetô. oldalra mutat. A csatornákat (külön szolgáltatások- Az RSS megkíméli a felhasználókat attól, hogy a kal, például Yahoo Pipes, AideRSS) lehet egyesíte- számukra fontos híreket megjelentetô oldalakat ni és tartalom alapján szûrni. A képalkotó diag- rendszeresen kelljen látogatniuk az új tartalom nosztikai, radiológiai RSS-forrásokat a 3. keretben ellenôrzése miatt (vagy levélben kelljen értesítést gyûjtöttük össze. MAGYAR RADIOLÓGIA 2010;84(1):53–57. 57 Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.

×