SlideShare a Scribd company logo

سفیدک سطحی عدس

کنترل بیماری گیاهی سفیدک سطحی عدس از طریق قارچ کش و باکتری کش ارگانیک بردوفیکس صورت می گیرد و در این مسیر صدمه ای به انسان ، حیوانات و محیط زیست وارد نمی شود.

1 of 14
سفیدک سطحی عدس
-‫چیست؟‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫علمی‬ ‫نام‬
-‫است؟‬ ‫زا‬ ‫بیماری‬ ‫کشاورزی‬ ‫محصوالت‬ ‫کدام‬ ‫روی‬ ‫بیماری‬ ‫این‬
-‫دهد؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫گیاه‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫قسمت‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬
-‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫بارزترین‬
-‫است؟‬ ‫صورتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫گذرانی‬ ‫زمستان‬
-‫است؟‬ ‫شکلی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫هوایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫شرایط‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬
-‫باشد؟‬ ‫می‬ ‫صورتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫زراعی‬ ‫کنترل‬
-‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫صیه‬ ‫تو‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ماده‬ ‫چه‬ ‫شیمیایی‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬
-‫است؟‬ ‫شکلی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫غلظت‬
-‫دارد؟‬ ‫جامعه‬ ‫سالمت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫روی‬ ‫مخربی‬ ‫تاثیر‬ ‫شیمیایی‬ ‫ماده‬ ‫این‬ ‫آیا‬
-‫چیست‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫علمی‬ ‫نام‬‫؟‬
‫عامل‬‫بیماری‬‫گیاهی‬‫سفیدک‬‫سطحی‬،‫عدس‬‫قارچ‬Erysiphe polygoni‫می‬‫باشد‬.
-‫است؟‬ ‫زا‬ ‫بیماری‬ ‫کشاورزی‬ ‫محصوالت‬ ‫کدام‬ ‫روی‬ ‫بیماری‬ ‫این‬
‫بیماری‬‫گیاهی‬‫سفیدک‬‫سطحی‬‫یا‬‫سفیدک‬‫پودری‬‫نه‬‫تنها‬‫بر‬‫روی‬‫عدس‬‫بلکه‬‫روی‬‫بسیاری‬‫از‬‫گیاهان‬‫مث‬‫ل‬‫توت‬
،‫فرنگی‬،‫هندوانه‬،‫سیر‬،‫پیاز‬،‫کتان‬،‫خیار‬،‫بادمجان‬،‫فلفل‬‫سیب‬‫زمینی‬‫و‬...‫توان‬‫بیماری‬‫زایی‬‫دارد‬.
-‫دهد؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫گیاه‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫قسمت‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬
‫عالئم‬‫بیماری‬‫نه‬‫تنها‬‫روی‬‫برگ‬‫بلکه‬‫روی‬‫ساقه‬‫و‬‫غالف‬‫نیز‬‫قابل‬‫مشاهده‬‫است‬.
-‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫بارزترین‬
‫عالئم‬‫بیماری‬‫در‬‫ابتدا‬‫به‬‫صورت‬‫لکه‬‫های‬،‫کوچک‬‫رنگ‬‫پریده‬‫و‬‫پراکنده‬‫می‬‫باشد‬.‫در‬‫طی‬‫چند‬‫روز‬‫روی‬‫ای‬‫ن‬
‫قسمت‬،‫ها‬‫بافت‬‫های‬‫سفید‬‫و‬‫کرکی‬‫به‬‫وجود‬‫می‬‫آیند‬‫و‬‫به‬‫سرعت‬‫در‬‫دو‬‫سطح‬‫برگ‬‫گسترش‬‫پیدا‬‫می‬‫کنن‬‫د‬.‫این‬‫الیه‬
‫پودری‬‫نه‬‫تنها‬‫روی‬،‫برگ‬‫بلکه‬‫روی‬‫ساقه‬‫و‬‫غالف‬‫های‬‫آلوده‬‫نیز‬‫شکل‬‫می‬‫گیرد‬.‫برگ‬‫های‬‫آلوده‬‫به‬‫مرور‬‫خش‬‫ک‬
‫و‬‫پیچیده‬‫شده‬‫و‬‫قبل‬‫از‬‫رشد‬‫کامل‬‫از‬‫بوته‬‫جدا‬‫می‬‫شوند‬.‫بذور‬‫به‬‫دست‬‫آمده‬‫از‬‫غالف‬‫های‬‫آلوده‬،‫نیز‬‫کوچک‬‫و‬
‫چروکیده‬‫هستند‬.

Recommended

کپک خاکستری خیار
کپک خاکستری خیارکپک خاکستری خیار
کپک خاکستری خیارAbdollah Ipakchi
 
پوسیدگی خاکستری مو
پوسیدگی خاکستری موپوسیدگی خاکستری مو
پوسیدگی خاکستری موAbdollah Ipakchi
 
کپک خاکستری بادمجان
کپک خاکستری بادمجانکپک خاکستری بادمجان
کپک خاکستری بادمجانAbdollah Ipakchi
 
آنـتـراکنـوز گـوجه فـرنگی
آنـتـراکنـوز گـوجه فـرنگیآنـتـراکنـوز گـوجه فـرنگی
آنـتـراکنـوز گـوجه فـرنگیAbdollah Ipakchi
 
بلایت شاخه انجیر
بلایت شاخه انجیربلایت شاخه انجیر
بلایت شاخه انجیرAbdollah Ipakchi
 
آنتراکنوز انجیر
آنتراکنوز انجیر آنتراکنوز انجیر
آنتراکنوز انجیر Abdollah Ipakchi
 
لکه برگی باکتریایی ریحان
لکه برگی باکتریایی ریحانلکه برگی باکتریایی ریحان
لکه برگی باکتریایی ریحانAbdollah Ipakchi
 
بلایت استمفیلیومی عدس
بلایت استمفیلیومی عدسبلایت استمفیلیومی عدس
بلایت استمفیلیومی عدسAbdollah Ipakchi
 

More Related Content

What's hot

پوسیدگی ریشه جعفری
پوسیدگی ریشه جعفریپوسیدگی ریشه جعفری
پوسیدگی ریشه جعفریAbdollah Ipakchi
 
پژمردگی فوزاریومی لوبیا
پژمردگی فوزاریومی لوبیاپژمردگی فوزاریومی لوبیا
پژمردگی فوزاریومی لوبیاAbdollah Ipakchi
 
بلایت باکتریایی برگ توت
بلایت باکتریایی برگ توت بلایت باکتریایی برگ توت
بلایت باکتریایی برگ توت Abdollah Ipakchi
 
کپک خاکستری درختان میوه همیشه سبز
کپک خاکستری درختان میوه همیشه سبزکپک خاکستری درختان میوه همیشه سبز
کپک خاکستری درختان میوه همیشه سبزAbdollah Ipakchi
 
پژمردگی فوزاریومی بامیه
پژمردگی فوزاریومی بامیهپژمردگی فوزاریومی بامیه
پژمردگی فوزاریومی بامیهAbdollah Ipakchi
 
لکه برگی سپتوریایی پسته
لکه برگی سپتوریایی پستهلکه برگی سپتوریایی پسته
لکه برگی سپتوریایی پستهAbdollah Ipakchi
 
آنتراکنوز ماش
آنتراکنوز ماش آنتراکنوز ماش
آنتراکنوز ماش Abdollah Ipakchi
 
شانکرباکتریایی کیوی
شانکرباکتریایی کیویشانکرباکتریایی کیوی
شانکرباکتریایی کیویAbdollah Ipakchi
 
کپک خاکستری ریحان
کپک خاکستری ریحانکپک خاکستری ریحان
کپک خاکستری ریحانAbdollah Ipakchi
 
سفیدک پودری گوجه فرنگی
سفیدک پودری گوجه فرنگیسفیدک پودری گوجه فرنگی
سفیدک پودری گوجه فرنگیAbdollah Ipakchi
 
پوسیدگی نرم باکتریایی گوجه فرنگی
پوسیدگی نرم باکتریایی گوجه فرنگیپوسیدگی نرم باکتریایی گوجه فرنگی
پوسیدگی نرم باکتریایی گوجه فرنگیAbdollah Ipakchi
 
بوته میری خیار
بوته میری خیاربوته میری خیار
بوته میری خیارAbdollah Ipakchi
 
کپک خاکستری سیب زمینی
کپک خاکستری سیب زمینیکپک خاکستری سیب زمینی
کپک خاکستری سیب زمینیAbdollah Ipakchi
 
پوسیدگی پیتیومی ریشه و میوه گوجه فرنگی
پوسیدگی پیتیومی ریشه و میوه گوجه فرنگیپوسیدگی پیتیومی ریشه و میوه گوجه فرنگی
پوسیدگی پیتیومی ریشه و میوه گوجه فرنگیAbdollah Ipakchi
 
سـفیدک پـودری کدو
سـفیدک پـودری کدوسـفیدک پـودری کدو
سـفیدک پـودری کدوAbdollah Ipakchi
 
بلایت باکتریایی کیوی
بلایت باکتریایی کیویبلایت باکتریایی کیوی
بلایت باکتریایی کیویAbdollah Ipakchi
 
بلاست درختان میوه همیشه سبز
بلاست درختان میوه همیشه سبزبلاست درختان میوه همیشه سبز
بلاست درختان میوه همیشه سبزAbdollah Ipakchi
 
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیوی
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیویپوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیوی
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیویAbdollah Ipakchi
 

What's hot (20)

پوسیدگی ریشه جعفری
پوسیدگی ریشه جعفریپوسیدگی ریشه جعفری
پوسیدگی ریشه جعفری
 
پژمردگی فوزاریومی لوبیا
پژمردگی فوزاریومی لوبیاپژمردگی فوزاریومی لوبیا
پژمردگی فوزاریومی لوبیا
 
بلایت باکتریایی برگ توت
بلایت باکتریایی برگ توت بلایت باکتریایی برگ توت
بلایت باکتریایی برگ توت
 
کپک خاکستری درختان میوه همیشه سبز
کپک خاکستری درختان میوه همیشه سبزکپک خاکستری درختان میوه همیشه سبز
کپک خاکستری درختان میوه همیشه سبز
 
پژمردگی فوزاریومی بامیه
پژمردگی فوزاریومی بامیهپژمردگی فوزاریومی بامیه
پژمردگی فوزاریومی بامیه
 
لکه برگی سپتوریایی پسته
لکه برگی سپتوریایی پستهلکه برگی سپتوریایی پسته
لکه برگی سپتوریایی پسته
 
آنتراکنوز ماش
آنتراکنوز ماش آنتراکنوز ماش
آنتراکنوز ماش
 
شانکرباکتریایی کیوی
شانکرباکتریایی کیویشانکرباکتریایی کیوی
شانکرباکتریایی کیوی
 
کپک خاکستری ریحان
کپک خاکستری ریحانکپک خاکستری ریحان
کپک خاکستری ریحان
 
سفیدک پودری گوجه فرنگی
سفیدک پودری گوجه فرنگیسفیدک پودری گوجه فرنگی
سفیدک پودری گوجه فرنگی
 
آنتراکنوز عدس
آنتراکنوز عدسآنتراکنوز عدس
آنتراکنوز عدس
 
پوسیدگی نرم باکتریایی گوجه فرنگی
پوسیدگی نرم باکتریایی گوجه فرنگیپوسیدگی نرم باکتریایی گوجه فرنگی
پوسیدگی نرم باکتریایی گوجه فرنگی
 
بوته میری خیار
بوته میری خیاربوته میری خیار
بوته میری خیار
 
کپک خاکستری سیب زمینی
کپک خاکستری سیب زمینیکپک خاکستری سیب زمینی
کپک خاکستری سیب زمینی
 
پوسیدگی پیتیومی ریشه و میوه گوجه فرنگی
پوسیدگی پیتیومی ریشه و میوه گوجه فرنگیپوسیدگی پیتیومی ریشه و میوه گوجه فرنگی
پوسیدگی پیتیومی ریشه و میوه گوجه فرنگی
 
سـفیدک پـودری کدو
سـفیدک پـودری کدوسـفیدک پـودری کدو
سـفیدک پـودری کدو
 
بلایت باکتریایی کیوی
بلایت باکتریایی کیویبلایت باکتریایی کیوی
بلایت باکتریایی کیوی
 
گموز مرکبات
گموز مرکباتگموز مرکبات
گموز مرکبات
 
بلاست درختان میوه همیشه سبز
بلاست درختان میوه همیشه سبزبلاست درختان میوه همیشه سبز
بلاست درختان میوه همیشه سبز
 
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیوی
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیویپوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیوی
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیوی
 

Similar to سفیدک سطحی عدس

بلایت فیتوفتورایی کدو
بلایت فیتوفتورایی کدوبلایت فیتوفتورایی کدو
بلایت فیتوفتورایی کدوAbdollah Ipakchi
 
شوره سـیاه سـیب زمینی
شوره سـیاه سـیب زمینیشوره سـیاه سـیب زمینی
شوره سـیاه سـیب زمینیAbdollah Ipakchi
 
پوسیدگی ریزوم موز
پوسیدگی ریزوم موزپوسیدگی ریزوم موز
پوسیدگی ریزوم موزAbdollah Ipakchi
 
بلایت فیتوفتورایی بادمجان
بلایت فیتوفتورایی بادمجانبلایت فیتوفتورایی بادمجان
بلایت فیتوفتورایی بادمجانAbdollah Ipakchi
 
بلایت فیتوفتورایی فلفل دلمه
بلایت فیتوفتورایی فلفل دلمهبلایت فیتوفتورایی فلفل دلمه
بلایت فیتوفتورایی فلفل دلمهAbdollah Ipakchi
 
لکه برگی خاکستری گوجه فرنگی
لکه برگی خاکستری گوجه فرنگی لکه برگی خاکستری گوجه فرنگی
لکه برگی خاکستری گوجه فرنگی Abdollah Ipakchi
 
پوسیدگی بوکه ای گوجه فرنگی
پوسیدگی بوکه ای گوجه فرنگیپوسیدگی بوکه ای گوجه فرنگی
پوسیدگی بوکه ای گوجه فرنگیAbdollah Ipakchi
 
لکه ارغوانی سیر
لکه ارغوانی سیرلکه ارغوانی سیر
لکه ارغوانی سیرAbdollah Ipakchi
 
بلایت آلترناریایی پسته
بلایت آلترناریایی پستهبلایت آلترناریایی پسته
بلایت آلترناریایی پستهAbdollah Ipakchi
 
سفیدک پودری خیار
سفیدک پودری خیارسفیدک پودری خیار
سفیدک پودری خیارAbdollah Ipakchi
 
پوسیدگی سیاه انار
پوسیدگی سیاه انارپوسیدگی سیاه انار
پوسیدگی سیاه انارAbdollah Ipakchi
 
سفیدک پودری گشنیز
سفیدک پودری گشنیزسفیدک پودری گشنیز
سفیدک پودری گشنیزAbdollah Ipakchi
 
پوسیدگی ریشه خیار
پوسیدگی ریشه خیارپوسیدگی ریشه خیار
پوسیدگی ریشه خیارAbdollah Ipakchi
 
پوسیدگی سیاه ریشه لوبیا
پوسیدگی سیاه ریشه لوبیاپوسیدگی سیاه ریشه لوبیا
پوسیدگی سیاه ریشه لوبیاAbdollah Ipakchi
 
لکه قهوه ای آلترناریایی مرکبات
لکه قهوه ای آلترناریایی مرکباتلکه قهوه ای آلترناریایی مرکبات
لکه قهوه ای آلترناریایی مرکباتAbdollah Ipakchi
 
لکه برگی آلترناریایی هویج
لکه برگی آلترناریایی هویجلکه برگی آلترناریایی هویج
لکه برگی آلترناریایی هویجAbdollah Ipakchi
 
سفیدک داخلی پیاز
سفیدک داخلی پیازسفیدک داخلی پیاز
سفیدک داخلی پیازAbdollah Ipakchi
 
پوسیدگی نرم باکتریایی پیاز
پوسیدگی نرم باکتریایی پیازپوسیدگی نرم باکتریایی پیاز
پوسیدگی نرم باکتریایی پیازAbdollah Ipakchi
 

Similar to سفیدک سطحی عدس (20)

بلایت فیتوفتورایی کدو
بلایت فیتوفتورایی کدوبلایت فیتوفتورایی کدو
بلایت فیتوفتورایی کدو
 
شوره سـیاه سـیب زمینی
شوره سـیاه سـیب زمینیشوره سـیاه سـیب زمینی
شوره سـیاه سـیب زمینی
 
پوسیدگی ریزوم موز
پوسیدگی ریزوم موزپوسیدگی ریزوم موز
پوسیدگی ریزوم موز
 
بلایت فیتوفتورایی بادمجان
بلایت فیتوفتورایی بادمجانبلایت فیتوفتورایی بادمجان
بلایت فیتوفتورایی بادمجان
 
بلایت فیتوفتورایی فلفل دلمه
بلایت فیتوفتورایی فلفل دلمهبلایت فیتوفتورایی فلفل دلمه
بلایت فیتوفتورایی فلفل دلمه
 
لکه برگی خاکستری گوجه فرنگی
لکه برگی خاکستری گوجه فرنگی لکه برگی خاکستری گوجه فرنگی
لکه برگی خاکستری گوجه فرنگی
 
سیاهک انجیر
سیاهک انجیر سیاهک انجیر
سیاهک انجیر
 
پوسیدگی بوکه ای گوجه فرنگی
پوسیدگی بوکه ای گوجه فرنگیپوسیدگی بوکه ای گوجه فرنگی
پوسیدگی بوکه ای گوجه فرنگی
 
لکه ارغوانی سیر
لکه ارغوانی سیرلکه ارغوانی سیر
لکه ارغوانی سیر
 
بلایت آلترناریایی پسته
بلایت آلترناریایی پستهبلایت آلترناریایی پسته
بلایت آلترناریایی پسته
 
سفیدک پودری خیار
سفیدک پودری خیارسفیدک پودری خیار
سفیدک پودری خیار
 
پوسیدگی سیاه انار
پوسیدگی سیاه انارپوسیدگی سیاه انار
پوسیدگی سیاه انار
 
سفیدک پودری گشنیز
سفیدک پودری گشنیزسفیدک پودری گشنیز
سفیدک پودری گشنیز
 
پوسیدگی ریشه خیار
پوسیدگی ریشه خیارپوسیدگی ریشه خیار
پوسیدگی ریشه خیار
 
پوسیدگی سیاه ریشه لوبیا
پوسیدگی سیاه ریشه لوبیاپوسیدگی سیاه ریشه لوبیا
پوسیدگی سیاه ریشه لوبیا
 
لکه قهوه ای آلترناریایی مرکبات
لکه قهوه ای آلترناریایی مرکباتلکه قهوه ای آلترناریایی مرکبات
لکه قهوه ای آلترناریایی مرکبات
 
لکه برگی آلترناریایی هویج
لکه برگی آلترناریایی هویجلکه برگی آلترناریایی هویج
لکه برگی آلترناریایی هویج
 
سفیدک داخلی پیاز
سفیدک داخلی پیازسفیدک داخلی پیاز
سفیدک داخلی پیاز
 
پوسیدگی نرم باکتریایی پیاز
پوسیدگی نرم باکتریایی پیازپوسیدگی نرم باکتریایی پیاز
پوسیدگی نرم باکتریایی پیاز
 
زنگ پیاز
زنگ پیاززنگ پیاز
زنگ پیاز
 

More from Abdollah Ipakchi

پژمرگی فوزاریومی عدس
پژمرگی فوزاریومی عدسپژمرگی فوزاریومی عدس
پژمرگی فوزاریومی عدسAbdollah Ipakchi
 
کپک خاکستری عدس
کپک خاکستری عدسکپک خاکستری عدس
کپک خاکستری عدسAbdollah Ipakchi
 
بلایت آسکوچیتایی عدس
بلایت آسکوچیتایی عدسبلایت آسکوچیتایی عدس
بلایت آسکوچیتایی عدسAbdollah Ipakchi
 
بلایت هاله ای ماش
بلایت هاله ای ماش بلایت هاله ای ماش
بلایت هاله ای ماش Abdollah Ipakchi
 
سفیدک سطحی ماش
سفیدک سطحی ماشسفیدک سطحی ماش
سفیدک سطحی ماشAbdollah Ipakchi
 
پژمردگی باکتریایی ماش
پژمردگی باکتریایی ماش پژمردگی باکتریایی ماش
پژمردگی باکتریایی ماش Abdollah Ipakchi
 
پوسیدگی سیاه ریشه باقلا
پوسیدگی سیاه ریشه باقلاپوسیدگی سیاه ریشه باقلا
پوسیدگی سیاه ریشه باقلاAbdollah Ipakchi
 
لکه شکلاتی باقلا
لکه شکلاتی باقلالکه شکلاتی باقلا
لکه شکلاتی باقلاAbdollah Ipakchi
 
بلایت آسکوچیتایی باقلا
بلایت آسکوچیتایی باقلا بلایت آسکوچیتایی باقلا
بلایت آسکوچیتایی باقلا Abdollah Ipakchi
 
بلایت سپتوریایی نخود
بلایت سپتوریایی نخود بلایت سپتوریایی نخود
بلایت سپتوریایی نخود Abdollah Ipakchi
 
پوسیدگی نرم ریشه نخود
پوسیدگی نرم ریشه نخودپوسیدگی نرم ریشه نخود
پوسیدگی نرم ریشه نخودAbdollah Ipakchi
 
بلایت باکتریایی نخود
بلایت باکتریایی نخودبلایت باکتریایی نخود
بلایت باکتریایی نخودAbdollah Ipakchi
 
سفیدک داخلی نخود
سفیدک داخلی نخودسفیدک داخلی نخود
سفیدک داخلی نخودAbdollah Ipakchi
 
سفیدک پودری نخود
سفیدک پودری نخودسفیدک پودری نخود
سفیدک پودری نخودAbdollah Ipakchi
 
بلایت آسکوکیتایی نخود
بلایت آسکوکیتایی نخودبلایت آسکوکیتایی نخود
بلایت آسکوکیتایی نخودAbdollah Ipakchi
 
بلایت باکتریایی معمولی لوبیا
بلایت باکتریایی معمولی لوبیابلایت باکتریایی معمولی لوبیا
بلایت باکتریایی معمولی لوبیاAbdollah Ipakchi
 

More from Abdollah Ipakchi (20)

پژمرگی فوزاریومی عدس
پژمرگی فوزاریومی عدسپژمرگی فوزاریومی عدس
پژمرگی فوزاریومی عدس
 
کپک خاکستری عدس
کپک خاکستری عدسکپک خاکستری عدس
کپک خاکستری عدس
 
بلایت آسکوچیتایی عدس
بلایت آسکوچیتایی عدسبلایت آسکوچیتایی عدس
بلایت آسکوچیتایی عدس
 
زنگ ماش
زنگ ماشزنگ ماش
زنگ ماش
 
بلایت هاله ای ماش
بلایت هاله ای ماش بلایت هاله ای ماش
بلایت هاله ای ماش
 
سفیدک سطحی ماش
سفیدک سطحی ماشسفیدک سطحی ماش
سفیدک سطحی ماش
 
پژمردگی باکتریایی ماش
پژمردگی باکتریایی ماش پژمردگی باکتریایی ماش
پژمردگی باکتریایی ماش
 
زنگ باقلا
زنگ باقلازنگ باقلا
زنگ باقلا
 
پوسیدگی سیاه ریشه باقلا
پوسیدگی سیاه ریشه باقلاپوسیدگی سیاه ریشه باقلا
پوسیدگی سیاه ریشه باقلا
 
لکه شکلاتی باقلا
لکه شکلاتی باقلالکه شکلاتی باقلا
لکه شکلاتی باقلا
 
بلایت آسکوچیتایی باقلا
بلایت آسکوچیتایی باقلا بلایت آسکوچیتایی باقلا
بلایت آسکوچیتایی باقلا
 
زنگ نخود
زنگ نخودزنگ نخود
زنگ نخود
 
بلایت سپتوریایی نخود
بلایت سپتوریایی نخود بلایت سپتوریایی نخود
بلایت سپتوریایی نخود
 
پوسیدگی نرم ریشه نخود
پوسیدگی نرم ریشه نخودپوسیدگی نرم ریشه نخود
پوسیدگی نرم ریشه نخود
 
بلایت باکتریایی نخود
بلایت باکتریایی نخودبلایت باکتریایی نخود
بلایت باکتریایی نخود
 
سفیدک داخلی نخود
سفیدک داخلی نخودسفیدک داخلی نخود
سفیدک داخلی نخود
 
سفیدک پودری نخود
سفیدک پودری نخودسفیدک پودری نخود
سفیدک پودری نخود
 
بلایت آسکوکیتایی نخود
بلایت آسکوکیتایی نخودبلایت آسکوکیتایی نخود
بلایت آسکوکیتایی نخود
 
بلایت باکتریایی معمولی لوبیا
بلایت باکتریایی معمولی لوبیابلایت باکتریایی معمولی لوبیا
بلایت باکتریایی معمولی لوبیا
 
زنگ لوبیا
زنگ لوبیازنگ لوبیا
زنگ لوبیا
 

سفیدک سطحی عدس

 • 2. -‫چیست؟‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫علمی‬ ‫نام‬ -‫است؟‬ ‫زا‬ ‫بیماری‬ ‫کشاورزی‬ ‫محصوالت‬ ‫کدام‬ ‫روی‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ -‫دهد؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫گیاه‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫قسمت‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ -‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫بارزترین‬ -‫است؟‬ ‫صورتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫گذرانی‬ ‫زمستان‬ -‫است؟‬ ‫شکلی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫هوایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫شرایط‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬ -‫باشد؟‬ ‫می‬ ‫صورتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫زراعی‬ ‫کنترل‬ -‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫صیه‬ ‫تو‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ماده‬ ‫چه‬ ‫شیمیایی‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬ -‫است؟‬ ‫شکلی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫غلظت‬ -‫دارد؟‬ ‫جامعه‬ ‫سالمت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫روی‬ ‫مخربی‬ ‫تاثیر‬ ‫شیمیایی‬ ‫ماده‬ ‫این‬ ‫آیا‬
 • 3. -‫چیست‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫علمی‬ ‫نام‬‫؟‬ ‫عامل‬‫بیماری‬‫گیاهی‬‫سفیدک‬‫سطحی‬،‫عدس‬‫قارچ‬Erysiphe polygoni‫می‬‫باشد‬.
 • 4. -‫است؟‬ ‫زا‬ ‫بیماری‬ ‫کشاورزی‬ ‫محصوالت‬ ‫کدام‬ ‫روی‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫بیماری‬‫گیاهی‬‫سفیدک‬‫سطحی‬‫یا‬‫سفیدک‬‫پودری‬‫نه‬‫تنها‬‫بر‬‫روی‬‫عدس‬‫بلکه‬‫روی‬‫بسیاری‬‫از‬‫گیاهان‬‫مث‬‫ل‬‫توت‬ ،‫فرنگی‬،‫هندوانه‬،‫سیر‬،‫پیاز‬،‫کتان‬،‫خیار‬،‫بادمجان‬،‫فلفل‬‫سیب‬‫زمینی‬‫و‬...‫توان‬‫بیماری‬‫زایی‬‫دارد‬.
 • 5. -‫دهد؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫گیاه‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫قسمت‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫عالئم‬‫بیماری‬‫نه‬‫تنها‬‫روی‬‫برگ‬‫بلکه‬‫روی‬‫ساقه‬‫و‬‫غالف‬‫نیز‬‫قابل‬‫مشاهده‬‫است‬.
 • 6. -‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫بارزترین‬ ‫عالئم‬‫بیماری‬‫در‬‫ابتدا‬‫به‬‫صورت‬‫لکه‬‫های‬،‫کوچک‬‫رنگ‬‫پریده‬‫و‬‫پراکنده‬‫می‬‫باشد‬.‫در‬‫طی‬‫چند‬‫روز‬‫روی‬‫ای‬‫ن‬ ‫قسمت‬،‫ها‬‫بافت‬‫های‬‫سفید‬‫و‬‫کرکی‬‫به‬‫وجود‬‫می‬‫آیند‬‫و‬‫به‬‫سرعت‬‫در‬‫دو‬‫سطح‬‫برگ‬‫گسترش‬‫پیدا‬‫می‬‫کنن‬‫د‬.‫این‬‫الیه‬ ‫پودری‬‫نه‬‫تنها‬‫روی‬،‫برگ‬‫بلکه‬‫روی‬‫ساقه‬‫و‬‫غالف‬‫های‬‫آلوده‬‫نیز‬‫شکل‬‫می‬‫گیرد‬.‫برگ‬‫های‬‫آلوده‬‫به‬‫مرور‬‫خش‬‫ک‬ ‫و‬‫پیچیده‬‫شده‬‫و‬‫قبل‬‫از‬‫رشد‬‫کامل‬‫از‬‫بوته‬‫جدا‬‫می‬‫شوند‬.‫بذور‬‫به‬‫دست‬‫آمده‬‫از‬‫غالف‬‫های‬‫آلوده‬،‫نیز‬‫کوچک‬‫و‬ ‫چروکیده‬‫هستند‬.
 • 7. -‫است؟‬ ‫صورتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫گذرانی‬ ‫زمستان‬ ‫زمستان‬‫گذرانی‬‫عامل‬‫بیماری‬‫روی‬‫بقایای‬‫به‬‫جای‬‫مانده‬‫گیاهی‬‫و‬‫یا‬‫روی‬‫میزبان‬‫های‬‫دیگر‬‫بیماری‬‫صورت‬‫م‬‫ی‬ ‫گیرد‬.
 • 8. -‫است‬ ‫شکلی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫هوایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫شرایط‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬‫؟‬ ‫آب‬‫و‬‫هوای‬‫مرطوب‬‫و‬‫محدوده‬‫دمای‬20‫الی‬25‫درجه‬‫سانتی‬‫گراد‬‫تاثیر‬‫زیادی‬‫در‬‫رشد‬‫عامل‬‫بیماری‬‫دارد‬.
 • 9. -‫باشد؟‬ ‫می‬ ‫صورتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫زراعی‬ ‫کنترل‬ •‫امکان‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫گیاهان‬ ‫زودهنگام‬ ‫کشت‬ •‫برداشت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫گیاهی‬ ‫بقایای‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ •‫بیماری‬ ‫به‬ ‫مقاوم‬ ‫ارقام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 • 10. -‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ماده‬ ‫چه‬ ‫شیمیایی‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬ ‫سم‬‫پاشی‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫توصیه‬‫می‬‫شود‬.
 • 11. -‫ا‬ ‫شکلی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫غلظت‬‫ست؟‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫بردوفیکس‬ ‫با‬ ‫پاشی‬ ‫سم‬: •‫نسبت‬ ‫با‬ ‫کاشت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫بذر‬ ‫ضدعفونی‬10‫هزار‬ ‫در‬ •‫نسبت‬ ‫با‬ ‫کاشت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بالفاصله‬ ‫خاک‬ ‫ضدعفونی‬10‫هزار‬ ‫در‬ •‫نسبت‬ ‫با‬ ‫پاشی‬ ‫سم‬5‫ها‬ ‫برگ‬ ‫اولین‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫هزار‬ ‫در‬ •‫نسبت‬ ‫با‬ ‫پاشی‬ ‫سم‬5‫گلدهی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫هزار‬ ‫در‬ •‫نسبت‬ ‫با‬ ‫پاشی‬ ‫سم‬5‫گلدهی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫هزار‬ ‫در‬
 • 12. -‫دارد؟‬ ‫جامعه‬ ‫سالمت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫روی‬ ‫مخربی‬ ‫تاثیر‬ ‫شیمیایی‬ ‫ماده‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫بردوفیکس‬‫جزو‬‫معدود‬‫سموم‬‫معدنی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫کشاورزی‬‫ارگانیک‬‫توصیه‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫اثر‬‫سویی‬‫بر‬‫انسا‬‫ن‬‫و‬‫محیط‬ ‫زیست‬‫نداشته‬‫و‬‫برخالف‬‫سایر‬‫سموم‬،‫رایج‬‫مواد‬‫باقی‬‫مانده‬‫از‬‫تجزیه‬‫آن‬‫سازگار‬‫با‬‫محیط‬‫زیست‬‫است‬.