Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

کنترل بیماری غربالی درختان میوۀ هسته دار به روش ارگانیک توسط بردوفیکس

4,561 views

Published on

کنترل بیماری غربالی درختان میوه هسته دار به روش ارگانیک با سود بردن از قارچ کش و باکتری کش ارگانیک بردوفیکس

Published in: Food
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

کنترل بیماری غربالی درختان میوۀ هسته دار به روش ارگانیک توسط بردوفیکس

 1. 1. ‫میو‬ ‫درختان‬ ‫غربالی‬ ‫بیماری‬‫ۀ‬‫دار‬ ‫هسته‬ Shot hole disease
 2. 2. . ‫باغب‬ ‫شیمیایی‬ ‫تولیدی‬ ‫و‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫شرکت‬‫تاک‬ ‫ان‬ www.baghbantak.com baghbantak@hotmail.com
 3. 3. ‫بردوفیکس‬ ‫بهترین‬‫سالمترین‬ ‫و‬‫کش‬ ‫قارچ‬‫کش‬ ‫باکتری‬ ‫و‬‫ارگانیک‬ ‫کشاورزی‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
 4. 4. ‫غربالی‬ ‫بیماری‬ ‫بیماری‬‫غربالی‬‫درختان‬‫میو‬‫ۀ‬‫هسته‬‫دار‬: ‫بیماری‬‫غربالی‬‫درختان‬‫میوۀ‬‫دار‬‫هسته‬‫در‬‫بیشتر‬‫مناطق‬‫کشور‬ ‫شیوع‬‫دارد‬‫و‬‫اغلب‬‫به‬‫درختان‬،‫زردآلو‬،‫آلبالو‬،‫گوجه‬‫بادام‬‫و‬‫در‬ ‫بعضی‬‫مواقع‬‫به‬‫درخت‬‫گیالس‬‫خسارت‬‫زیادی‬‫وارد‬‫کن‬‫می‬‫د‬. ‫این‬‫بیماری‬‫تنها‬‫نه‬‫باعث‬‫ضعف‬‫درخت‬‫و‬‫کاهش‬‫مقدار‬‫و‬ ‫ارزش‬‫محصول‬‫می‬،‫شود‬‫بلکه‬‫دلیل‬‫به‬‫ها‬‫لکه‬‫و‬‫هایی‬‫زگیل‬‫ک‬‫ه‬ ‫روی‬‫میوه‬‫جا‬‫به‬‫گذارد‬‫می‬‫ارزش‬‫صادراتی‬‫برگه‬‫و‬‫قیسی‬ ‫های‬‫میوه‬‫آلوده‬‫را‬‫نیز‬‫نحو‬‫به‬‫بارزی‬‫کم‬‫کند‬‫می‬.
 5. 5. ‫که‬ ‫مواقعی‬ ‫در‬‫های‬‫پاشی‬‫سم‬‫نمی‬ ‫انجام‬ ‫زمستانی‬‫شود‬‫در‬ ‫بیماری‬ ، ‫می‬ ‫شایع‬ ‫بعد‬ ‫سال‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫خود‬ ‫زمستانی‬ ‫مرحلۀ‬‫شود‬.
 6. 6. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: •‫حالت‬‫غربالی‬‫و‬‫شدن‬‫سوراخ‬‫ها‬‫برگ‬‫ترین‬‫مشخص‬‫و‬ ‫ترین‬‫شایع‬‫عالمت‬‫این‬‫بیماری‬‫است‬.
 7. 7. ‫های‬‫نشانه‬‫این‬‫بیماری‬‫بر‬‫روی‬‫درختان‬‫هلو‬‫و‬‫شلیل‬‫و‬‫زردآ‬‫لو‬ ‫اند‬‫مشابه‬.‫قارچ‬‫در‬‫طول‬‫های‬‫ماه‬‫مرطوب‬‫زمستان‬‫های‬‫جوانه‬ ‫خفته‬‫را‬‫آلوده‬‫کند‬‫می‬‫و‬‫به‬‫مرگ‬‫ها‬‫آن‬‫منجر‬‫شود‬‫می‬.‫گاهی‬ ‫های‬‫جوانه‬‫مرده‬‫از‬‫ترشحات‬‫صمغی‬‫پوشیده‬‫شوند‬‫می‬‫و‬‫جالی‬ ‫خاصی‬‫پیدا‬‫کنند‬‫می‬.‫وجود‬‫های‬‫لکه‬‫حاصل‬‫از‬‫بیماری‬‫به‬‫ق‬‫طر‬ ‫سه‬‫تا‬‫ده‬‫میلیمتر‬‫روی‬‫های‬‫شاخه‬‫هلو‬‫و‬‫شلیل‬‫عمومیت‬‫دار‬‫د؛‬ ‫ولی‬‫این‬‫ها‬‫لکه‬‫روی‬‫های‬‫شاخه‬‫زردآلو‬‫دیده‬‫شوند‬‫نمی‬.
 8. 8. . ‫های‬‫لکه‬‫ظاهرشده‬‫بر‬‫روی‬‫برگ‬‫و‬‫میوه‬‫در‬‫آغاز‬‫پیدایش‬،‫آن‬ ‫کوچک‬‫و‬‫اند؛‬‫ارغوانی‬‫ولی‬‫تدریج‬‫به‬‫تر‬‫بزرگ‬‫شوند‬‫می‬‫و‬ ‫قطرشان‬‫به‬‫سه‬‫تا‬‫ده‬‫میلیمتر‬‫رسد‬‫می‬‫و‬‫رنگشان‬‫متما‬‫یل‬‫به‬ ‫ای‬‫قهوه‬‫شود‬‫می‬.‫ها‬‫لکه‬ً‫ال‬‫معمو‬‫در‬‫نیمۀ‬‫باالیی‬‫میوه‬‫بروز‬ ‫کند‬‫می‬‫و‬‫سرانجام‬‫ای‬‫پنبه‬‫چوب‬‫و‬‫زبر‬‫شود‬‫می‬.‫عالئم‬‫بی‬‫ماری‬ ‫روی‬‫برگ‬‫همزمان‬‫با‬‫موقعی‬‫که‬‫های‬‫جوانه‬‫برگ‬‫باز‬،‫شود‬‫می‬ ‫صورت‬‫به‬‫های‬‫لکه‬‫گرد‬‫و‬‫کوچک‬‫به‬‫رنگ‬‫سرخ‬‫که‬‫وسط‬‫آن‬ ‫تیره‬،‫است‬‫بروز‬‫کند‬‫می‬.
 9. 9. ‫بههه‬ ‫شههروع‬ ‫وسههط‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شههوند‬‫می‬ ‫بههزرگ‬ ‫تههدریج‬‫به‬ ‫ها‬‫لکههه‬ ‫آینهد‬‫می‬ ‫در‬ ‫ای‬‫قههوه‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫شدن‬‫خشک‬.‫مرور‬‫بهه‬ ‫سهوراخ‬ ‫پیرامهون‬ ‫و‬ ‫شهود‬‫می‬ ‫جهدا‬ ‫زنهده‬ ‫نسهج‬ ‫از‬ ‫مهرده‬ ‫بافت‬ ‫مانهد‬‫می‬ ‫بهاقی‬ ‫رنگهی‬ ‫ای‬‫قههوه‬ ‫ای‬‫پنبهه‬‫چوب‬ ‫نهوار‬ ،‫ایجادشده‬.
 10. 10. ‫در‬‫صورت‬‫شدت‬‫بیماری‬‫روی‬‫درختان‬‫گیالس‬‫و‬‫تجمع‬‫لک‬‫ها‬‫ه‬ ‫در‬‫های‬‫رگبرگ‬،‫اصلی‬‫همۀ‬‫ها‬‫برگ‬‫زرد‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫ریزد؛‬‫می‬‫به‬ ‫ای‬‫گونه‬‫که‬‫های‬‫شاخه‬‫پایین‬‫اغلب‬ً‫ال‬‫کام‬‫برهنه‬‫شود‬‫می‬. ‫گوشت‬‫میوه‬‫نیز‬‫ممکن‬‫است‬‫تا‬‫هسته‬‫خشک‬‫شود‬.
 11. 11. .
 12. 12. .
 13. 13. ‫و‬ ‫غربالی‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬‫چرخۀ‬‫آن‬: ‫عامل‬‫غربالی‬ ‫بیماری‬‫دار‬ ‫هسته‬ ‫میوۀ‬ ‫درختان‬‫قارچ‬ Wilsonomyces carpophilus‫است‬.‫بیماری‬ ‫آلودگی‬ ‫توسعۀ‬ ‫دار‬ ‫پاییز‬ ‫و‬ ‫بهار‬ ‫در‬ ‫بارندگی‬ ‫میزان‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫ارتباط‬‫د‬.‫قارچ‬ ‫روی‬ ،‫نامساعد‬ ‫مواقع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫زمستان‬ ‫در‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫بع‬ ‫سال‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫برد‬‫می‬ ‫سر‬‫به‬ ‫شاخه‬ ‫های‬‫زخم‬ ‫یا‬ ‫آلوده‬ ‫های‬‫جوانه‬‫د‬ ‫ماند‬‫می‬ ‫باقی‬.
 14. 14. ‫این‬‫قارچ‬‫در‬‫هوای‬‫مرطوب‬‫و‬‫بارانی‬‫براثر‬‫ترشح‬‫آب‬‫پراکن‬‫ده‬ ‫شود‬‫می‬‫و‬‫جوانه‬‫زند‬‫می‬‫و‬‫تولید‬‫آلودگی‬‫کند‬‫می‬.‫گستر‬‫ش‬ ‫آلودگی‬‫در‬‫زمستان‬‫نیز‬‫ادامه‬‫دارد‬‫و‬‫فقط‬‫در‬‫سرمای‬‫زیاد‬ ‫متوقف‬‫شود‬‫می‬. ‫خسارت‬‫بیماری‬‫روی‬‫ها‬‫شاخه‬ً‫ا‬‫مخصوص‬‫روی‬‫های‬‫شاخه‬،‫هلو‬ ‫در‬‫های‬‫زمستان‬‫مالیم‬‫و‬‫مرطوب‬‫مشاهده‬‫شود‬‫می‬.‫بهترین‬ ‫دما‬‫برای‬‫رشد‬‫این‬‫قارچ‬۱۸‫تا‬2۱‫درجۀ‬‫سانتیگراد‬‫است‬.‫دورۀ‬ ‫کمون‬‫بیماری‬‫نیز‬‫از‬۴‫تا‬2۰،‫روز‬‫به‬‫باتوجه‬‫به‬‫اندام‬‫مورد‬‫حمله‬ ‫تغییر‬‫کند‬‫می‬.
 15. 15. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: ‫اقدامات‬‫زراعی‬‫از‬‫قبیل‬: ‫برای‬‫پیشگیری‬‫از‬‫این‬‫بیماری‬‫باید‬‫اقدامات‬‫زراعی‬‫ص‬‫ورت‬ ‫گیرد؛‬‫از‬‫قبیل‬:‫انتخاب‬‫انواع‬‫ارقام‬‫مقاوم‬‫و‬،‫سالم‬‫هرس‬ ‫های‬‫اندام‬،‫آلوده‬‫کردن‬‫ضدعفونی‬‫ابزار‬‫هرس‬‫بعد‬‫از‬‫هرس‬ ‫های‬‫شاخه‬‫آلوده‬‫و‬‫انهدام‬‫های‬‫شاخه‬‫شده‬‫هرس‬.
 16. 16. . ‫همچنین‬‫برای‬‫پیشگیری‬‫و‬‫کنترل‬‫این‬،‫بیماری‬‫پ‬‫سم‬‫های‬‫اشی‬ ‫ای‬‫دوره‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫به‬‫این‬‫شرح‬‫توصیه‬‫شود‬‫می‬:
 17. 17. ‫مرحلۀ‬‫اول‬:‫پس‬‫از‬،‫ریزان‬‫برگ‬‫با‬‫بردو‬‫فیکس‬‫ده‬‫در‬‫هزار؛‬ ‫مرحلۀ‬‫دوم‬:‫قبل‬‫از‬‫تورم‬،‫ها‬‫جوانه‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫ده‬‫در‬‫هزار؛‬ ‫مرحلۀ‬‫سوم‬:‫بعد‬‫از‬‫ریزش‬،‫ها‬‫گلبرگ‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫پنج‬‫د‬‫ر‬‫هزار؛‬ ‫مرحلۀ‬‫چهارم‬:‫بعد‬‫از‬‫تشکیل‬،‫میوه‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫پنج‬‫در‬‫هزار‬‫؛‬ ‫مرحلۀ‬‫پنجم‬:‫برای‬‫جلوگیری‬‫از‬‫سرایت‬،‫بیماری‬‫بعد‬‫از‬‫پان‬‫زده‬‫تا‬ ‫بیست‬،‫روز‬‫پاشی‬‫سم‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫پنج‬‫در‬‫هزار‬‫تکرار‬‫ش‬‫ود‬.
 18. 18. 0 ‫با‬‫مصرف‬‫بردوفیکس‬‫محصول‬‫ارگانیک‬‫تولید‬‫نمای‬‫ید‬. ‫بردوفیکس‬‫به‬‫خاطر‬‫داشتن‬pH‫حدود‬7‫در‬‫همه‬‫فصل‬‫ها‬ ‫قابل‬‫استفاده‬‫است‬.
 19. 19. . ‫موقع‬ ‫به‬ ‫مصرف‬ ‫با‬‫بردوفیکس‬‫در‬ ‫را‬ ‫گیاه‬‫مقابل‬ ‫نمایید‬ ‫مقاوم‬ ‫یخبندان‬ ‫و‬ ‫سرما‬.
 20. 20. . ‫جهت‬‫کاهش‬‫تعداد‬‫ها‬‫پاشی‬‫سم‬‫و‬‫های‬‫هزینه‬،‫مربوطه‬‫در‬‫سم‬ ‫های‬‫پاشی‬‫زمستانی‬‫و‬‫بهاره‬‫پیش‬‫مخلوط‬‫بردوفیکس‬‫ب‬‫ا‬‫روغن‬ ‫ولک‬‫که‬‫اثر‬‫بیشتری‬‫نیز‬‫دارند‬‫با‬‫فرمول‬‫زیر‬‫توصیه‬‫شده‬‫است‬. ۱‫ولک‬ ‫روغن‬ ‫لیتر‬+۱‫لیتر‬‫بردوفیکس‬+۱۰۰‫آب‬ ‫لیتر‬
 21. 21. . ‫بردوفیکس‬‫با‬‫خاصیت‬‫مهارکنندگی‬‫چند‬‫نقطه‬‫اثر‬‫در‬ ‫قارچ‬‫های‬‫بیماری‬‫زا‬‫موجب‬‫توقف‬‫تولید‬‫اسپور،مانع‬‫گس‬‫ترش‬ ‫میسلیوم‬‫و‬‫مرگ‬‫قارچ‬‫می‬‫شود‬.‫این‬‫قارچ‬‫کش‬‫با‬‫تاثیر‬‫ب‬‫ه‬ ‫روی‬‫آنزیم‬‫های‬‫مختلف‬‫باعث‬‫اختالل‬‫در‬‫تنفس‬‫و‬‫مانع‬‫ت‬‫ولید‬ ‫غشاء‬‫سلولی‬‫قارچ‬‫شده‬‫و‬‫کارکرد‬‫آنها‬‫را‬‫غیر‬‫فعال‬‫می‬‫ک‬‫ند‬. ‫این‬‫امر‬‫موجب‬‫بروز‬‫اختالل‬‫در‬‫متابولیسم‬‫قارچ‬‫شده‬‫و‬ ‫انسجام‬‫متابولیکی‬‫قارچ‬‫را‬‫بر‬‫هم‬‫می‬‫زند‬.‫خاصیت‬ ‫مهارکنندگی‬‫چند‬‫نقطه‬‫اثر‬‫مانع‬‫بروز‬‫مقاومت‬‫در‬‫قارچ‬‫عام‬‫ل‬ ‫بیماری‬‫به‬‫بردوفیکس‬‫می‬‫شود‬.
 22. 22. . ‫بردوفیکس‬‫کش‬‫آفت‬ ‫اکثر‬ ،‫ولک‬ ‫روغن‬ ‫با‬ ‫اختالط‬ ‫امکان‬‫و‬ ‫ها‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ها‬‫میکروالمنت‬.
 23. 23. . ‫بردوفیکس‬‫مط‬ ‫چسهبندگی‬ ‫و‬ ‫ریهز‬ ‫خیلهی‬ ‫بندی‬‫دانه‬ ‫با‬‫لهوب‬ ‫تماسه‬ ،‫حفهاظتی‬ ‫اثهر‬ ‫بها‬ ‫کش‬‫بهاکتری‬ ‫و‬ ‫کش‬‫قارچ‬ ‫بهترین‬‫و‬ ‫ی‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫در‬ ‫معالج‬.
 24. 24. . ‫بردوفیکس‬‫برای‬‫پیشگیری‬‫و‬‫کنترل‬‫های‬‫بیماری‬‫قارچی‬ ‫و‬‫باکتریایی‬‫درختان‬‫میوه‬‫دار‬‫دانه‬‫و‬،‫دار‬‫هسته‬،‫انگور‬ ،‫مرکبات‬‫محصوالت‬،‫ای‬‫گلخانه‬،‫جات‬‫صیفی‬‫زمی‬‫سیب‬،‫نی‬ ‫درختان‬،‫گرمسیری‬،‫برنج‬،‫گندم‬،‫جو‬‫گیاهان‬‫صنعتی‬، ‫درختان‬‫غیرمثمر‬‫و‬...‫با‬‫نتایج‬‫بسیار‬‫عالی‬‫استفاده‬‫م‬‫شود‬‫ی‬.
 25. 25. . ‫بردوفیکس‬‫خطر‬‫سرما‬‫زدگی‬‫را‬‫کم‬‫کرده‬‫و‬‫برای‬‫زنبو‬‫ر‬ ‫عسل‬‫بی‬‫خطر‬‫است‬‫و‬‫تا‬‫حدودی‬‫دافع‬،‫حشرات‬،‫زنجرک‬ ‫موریانه‬‫و‬‫حلزون‬‫می‬‫باشد‬. ‫به‬‫دلیل‬‫باال‬‫بودن‬‫دوام‬‫و‬‫قوام‬‫بردوفیکس‬‫نسبت‬‫ب‬‫ه‬‫سایر‬ ‫سموم‬‫مسی‬‫همچون‬‫اکسی‬‫کلرور‬‫مس،قدرت‬‫قارچ‬‫کشی‬ ‫بردوفیکس‬‫بسیار‬‫باالتر‬‫است‬.
 26. 26. . ‫بردوفیکس‬‫همچون‬‫بردو‬‫دوقلو‬‫مزایای‬‫یک‬ ‫قارچ‬‫کش‬‫و‬‫باکتری‬‫کش‬‫ارگانیک‬‫را‬‫دارا‬‫می‬‫ب‬‫اشد‬.
 27. 27. ‫ماست‬ ‫آرمان‬ ‫سالم‬ ‫ایرانی‬

×