Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ulsiin shalgaltiin asuult

10,861 views

Published on

Менежментийн улсын шалгалтын асуултууд

Published in: Education

Ulsiin shalgaltiin asuult

  1. 1. Батлав. СУИС, СИС-ийн Сургалтын албаны дарга Ш.Оюунчимэг СУИС, СИС-ийн Менежментийн Тэнхимйин эрхлэгч Ж.Эрхэмтөгс Мэргэжлийн хичээлийн улсын шалгалтын асуултуудД/д Улсын шалгалтын асуултууд Агуулга Маркетингийн менежмент Маркетингийн удирдлага, түүний үндсэн асуудлууд, Маркетнигийн үндэс1. маркетингийн удирдлагын ба борлуулалтын Маркетингийн удирдлага удирдлагын ялгаа Маркетингийн иж бүрдэл Маркетингийн үүсэл хөгжил2. Маркетингийн удирдлагын үзэл баримтлал Маркетингийн удирдлагын үзэл баримтлал Маркетингийн судалгаа Маркетингийн мэдээллийн систем, маркетингийн3. Маркетингийн мэдээллийн систем судалгааны ач холбогдол Түүвэр судалгааны арга Маркетингийн төлөвлөгөөний мөн чанар, Маркетингийн төлөвлөгөөний зорилго, зорилтууд4. төлөвлөлтийн бүтэц Маркетингийн төлөвлөгөөний бүтэц Шинэ бүтээгдэхүүний стратеги, бүтэээгдэхүүний Шинэ бүтээгдэхүүний стратеги5. удирдлага Нэвтрэлтийн стратегиуд Идэвхжүүлэлтийн иж бүрдэл6. PR-ын зар сурталчилгаанаас ялгарах онлцог Зар сурталчилгаа PR Маркетингийн орчин Шинжилгээний аргууд SWOT арга, PESTLE шинжилгээ, Байгууллагад үзүүлэх маркетингийн орчны7. Портерийн 5 хүчний загвар, ТOWS матриц, Микро орчны өөрчлөлтийн нөлөөлөл шинжилгээ, Байгууллагын дотоод орчны шинжилгээ, 7 S шинжилгээ Зах зээлийн төрөл, хэрэглэгчийн зах зээлийн оцлог Хэрэглэгчийн зан төлөв, тэдгээрт нөлөөлөх хүчин8. Хэрэглэгчийн хар хайрцаг зүйлс, худалдан авах шийдвэр гаргалт Худалдан авах зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлс Зах зээлийн сегментчилэл Зах зээлийн сегментчлэлийн шалгуур, зорилтот зах9. Сегментчилэлийн шалгуур зээлийн сонголт Эрэлтийг таамаглах аргууд Өрсөлдөөний үндсэн зарчмууд10. Өрсөлдөгчийн шинжилгээ, баримтлах стратеги Өрсөлдөгчийг судлах аргууд Өрсөлдөөний стратегиуд Үнийн стратегиуд11. Үнийн бодлого, үнэ чанарын 9 стратегийн тухай Үнэ тогтоох аргууд Үнэ чанарын стратеги Үйлчилгээний мөн чанар12. Үйлчилгээний маркетинг Үйлчилгээний шинж чанар Үйлчилгээний маркетингийн систем Хуваарилалтын сувгийн стратеги13. Хуваарилалтын сувгийн удирдлага Зуучлагчдын төрөл, тэдгээрийг сонгох Ложистик Бүтээгдэхүүний амьдралыг мөчлөг14. Бүтээгдэхүүний амьдарлын мөчлөгийн удирдлага Бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгийн ялгаатай үе шатуудын стратеги Байгууллагын маркетингийн хөгжил Байгууллагын зах зээлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний онцлог15. Байгууллагын зах зээлд чиглэсэн маркетинг Байгууллагын зах зээлийн худалдан авах зан төлвийн загвар, нөлөөлөх хүчин зүйлс
  2. 2. Чөлөөт цагийн менежмент Чөлөөт цагийн тухай үндсэн ойлголт Чөлөөт цагийн төрөл ангилал1. Чөлөөт цагийн менежментийн судлах зүйл Урлагийн арга хэмжээний төрөл ангилалууд, түүний онцлог Спортын арга хэмжээний төрөл ангилалууд, түүний онцлог Чө лө т цагийн арга хэмжээний нийгэмд гү йцэтгэх ү ү рэг Чөлөөт цагийн арга хэмжээний нийгмэд үзүүлэх2. Чө лө ө т цагийн арга хэмжээний ү ү ргийн тү вшин үүрэг Чө лө ө т цагийн ү йл ажиллагааны зарчим Чө лө ө т цагийн арга хэмжээний зорилго тодорхойлох3. Чөлөөт цагийн арга хэмжээний зах зээл Арга хэмжээнд оролцох сэдэл ба шалтгаан Эрэлтийг тодорхойлох Чө лө ө т цагийн арга хэмжээ Соѐлын арга хэмжээ4. Тусгай арга хэмжээний онцлог, төрөл ангилалууд Хувь хү нд зориулсан арга хэмжээ Байгууллагад зориулсан арга хэмжээ Тусгай арга хэмжээний онцлог Олон нийтийн харилцааны ү ндсэн ойлголт Арга хэмжээн дэх олон нийтийн харилцааны Бү тээлч маркетинг, сурталчилгааны арга зам5. гүйцэтгэх үүрэг Мэдээ, мэдээлэл бэлтгэх Сурталчилгааны тө лө влө гө ө Зар сурталчилгааны ач холбогдол Арга хэмжээн дэх зар сурталчилгааны гүйцэтгэх6. Зар сурталчилгааг явуулах арга зү й үүрэг Зар сурталчилгааны зардлыг тооцох Дү рслэх урлагийн чиглэлийн уран бү тээлчдийн сурталчилгааны7. Сурталчилгааны багц материал бүрдүүлэх багц Тайз дэлгэцийн уран бү тээлчдийн сурталчилгааны багц Ивээн тэтгэгч олох8. Арга хэмжээний сан бүрдүүлэлт Ивээн тэтгэгчдээс тавих шаардлага Хэлэлцээрийг баталгаажуулах Арга хэмжээ зохион байгуулах ө сө лтийн ү е шат Арга хэмжээний санаа боловсруулах ү е шат9. Арга хэмжээний төлөвлөлт Арга хэмжээний тө лө влө лтийн ангилал Тө лө влө лтийн бү тэц Тө слийн санаа олж томъѐолох Санаагаа тө сө л болгох Тө слө ө нарийвчлан боловсруулах10. Арга хэмжээний төсөл боловсруулах арга зүй Тө слийн бү тэц Эрсдэлийг тооцох Тө слө ө дү гнэх Тэтгэлгийн ө ргө дө л бичих Хэвлэлийн мэдэгдэл боловсруулах11. Баримт бичиг боловсруулах арга зүй Мэдээллийн багц бэлдэх Гэрээ боловсруулах, баталгаажуулах Арга хэмжээний удирдамж боловсруулах Гэрээний эрхзү йн тухай ойлголт Хамтран ажиллах гэрээ12. Гэрээ боловсруулах арга зүй Ивээн тэтгэлгийн гэрээ Ажил гү йцэтгэх гэрээ Ү йл ажиллагааны тө лө влө гө ө г нарийвчлах Баг бү рдү ү лэх13. Арга хэмжээний зохион байгуулалт Материал бэлдэх Арга хэмжээг хэрэгжү ү лэх
  3. 3. Арга хэмжээний ү йл явцыг хянах Арга хэмжээний тайлан бичих Соѐлын байгууллага болон ү зэгчид хоорондын харилцаа Ү ндсэн хэрэглэгчид14. Зах зээлийн судалгаа Зорилтот зах зээлийг тодорхойлох Хэрэглэгчдийн чадавхид нө лө ө лө х мэдээллийн хэрэгслү ү д Хэрэглэгчдийн зан тө лө в, онцлог Мөнгөн хэлбэр15. Соѐл урлагийг ивээн тэтгэх хэлбэр Мөнгөн бус хэлбэр, төрлүүд Стратегийн менежмент Стратеги болон стратегийн менежментийн үндсэн ойлголт Стратегийн менежментийн судлах зүйл,1. Стратегийн удирдлагын сургуулиуд судлагдахуун Стратегийн 5Р Бүтцийн сургуулийн үзэл баримтлал2. Бүтцийн сургууль Бүтцийн сургуулийн бодомжууд Бүтцийн сургуулийн сул тал ба хувь нэмэр Стратегийн төлөвлөлтийн үндсэн загвар, үе шатууд Зорилго, зорилтуудаа дэвшүүлэх3. Төлөвлөлийн сургууль Стратегийг задалж эрэмблэх Төлөвлөлтийн сургуулийн сүүлийн үеийн ололтууд Төлөвлөлтийн сургуулийн үндсэн бодомжууд Цэрэг дайны стратегийн улбаа Зөвлөгөө өгөх бизнесийн цэцэглэлт4. Байрлалын сургууль Портерийн өрсөлдөөний стратеги Байрлалын сургуулийн судалгааны чиглэл Байрлалын сургуулийн сул тал ба хувь нэмэр Ажил хэргийн сургуулийн эдийн засгийн уг сурвалж Ажил хэрэгч хүн5. Ажил хэргийн сургууль Ажил хэрэг ба төлөвлөлт Ажил хэргийн сургуулийн үндсэн бодомжууд Ажил хэргийн сургуулийн давуу болон сул тал Сэтгэлгээниий хандлага ба стратегичийн танин мэдэхүйн хязгаар6. Танин мэдэхүйн сургууль Танин мэдэхүйн мэдээлэл боловсруулах үйл ажиллагаа Танин мэдэхүйн дүрслэх үйл явц Танин мэдэхүйн бүтээх үйл явц Сургалтын сургуулийн үзэл баримтлал Томъѐоллын эсрэг бүрдүүлэлт Сургалтын загварын үүсэл хөгжил7. Сургалтын сургууль Стратегийн санаачлага ба хөгжиж буй стратеги Сургалтын сургуулийн үндсэн бодомжууд Сургалтын сургуулийн сул талууд Эрх мэдлийн сургуулийн үзэл баримтлал Дотоод орчны эрх мэдэл Гадаад орчны эрх мэдэл8. Эрх мэдлийн сургууль Стратегийн маневр хийх Хоршсон стратеги боловсруулах Эрх мэдлийн сургуулийн давуу ба сул талууд Соѐлын мөн чанар Соѐлын сургуулийн бодомжууд9. Соѐлын сургууль Соѐл ба стратеги Нөөцийн тухай онол, соѐл чухал нөөцөд тооцогдох нь Соѐлын сургуулийн сул болон давуу талууд
  4. 4. Гадаад орчны сургуулийн үндсэн бодомжууд Нөхцөл байдлын хүчин зүйлийн онол Байгууллага ба орчны харилцан хамаарал10. Гадаад орчны сургууль Зохион байгуулалтын арга хэрэгслийг ашиглан гадаад орчинд зохицон амьдрах нь Гадаад орчны сургуулийн давуу ба сул тал Хэлбэр дүрс ба шилжилт Нэгдсэн сургуулийн үндсэн бодомжууд11. Нэгдсэн сургууль Нэгдсэн сургуулийн доторхи чөлөөт урсгал Нэгдсэн сургуулийн давуу ба сул тал Шашны урсгалуудтай жишиж үзэх нь Стратегийн сургуулиудын харьцуулалт12. Стратегийн сургуулиудын хөгжил Стратегийн удирдлагын 10 сургуулийн үндсэн шинж чанарууд Сургуулиудын хувиарлалт Соѐлын байгууллагын онцлог Соѐл урлагийн байгууллагын стратегийн Соѐлын төв, түүний онцлог13. төлөвлөгөөний онцлог Телевиз болон мэргэжлийн урлагийн байгууллага, түүний онцлог Стратегийн төлөвлөлтийн үндсэн загвар, үе шатууд Зорилго, зорилтуудаа дэвшүүлэх Төлөвлөлт, төлөвлөлтийн процесс, төлөвлөгөөний14. Стратегийг задалж эрэмблэх систем Төлөвлөлтийн сургуулийн сүүлийн үеийн ололтууд Төлөвлөлтийн сургуулийн үндсэн бодомжууд Стратегийн удирдлага төлөвөлтийн ач холбогдол Стратегийн удирлага ба төлөвлөлт, SWOT15. Гадаад хүяин зүйлийн үнэлгээ шинжилгээ хийх нь Дотоод хүчин зүйлийн үнэлгээ Санхүүгийн менежмент Санхүүгийн тайлангууд Тайлан баланс1. Санхүүгийн тайлан, элэгдэл ба мөнгөн урсгалууд Орлого үр дүнгийн тайлан Эзний өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Мөнгөн урсгалын тайлан Хөрвөх чадварын шинжилгээ Үйл ажилгааны шинжилгээ2. Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ Өрийн шинжилгээ Ашигт ажиллагааны шинжилгээ Харьцааны шинжилгээ Санхүүгийн харьцааны ангилал3. Санхүүгийн тайлангийн оношилгоо Санхүүгийн тайлангийн хэвтээ шинжилгээ Санхүүгийн тайлангийн босоо шинжилгээ Урт ба богино хугацаат төлөвлөлтийн үйл явц Урт хугацааны (стратеги) санхүүгийн төлөвлөгөө4. Санхүүгийн төлөвлөлт Богино хугацааны (үйл ажиллагааны) санхүүгийн төлөвлөгөө Мөнгөн хөрөнгийн төлөвлөлт Хугацааны шугам Ирээдүйн үнэ цэнэ Ирээдүйн үнэ цэнийн хүүгийн хүчин зүйл Үе тутмын эцэст хийгдэх төлбөрийн ирээдүйн үнэ цэнийг5. Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ тооцох Үе тутмын эхэнд хийгдэх төлбөрийн ирээдүйн үнэ цэнийг тооцох Тогтмол биш мөнгөн урсгалын ирээдүйн үнэ цэнийг тооцох Өнөөгийн үнэ цэнийн хүүгийн хүчин зүйлс
  5. 5. Бэлэн мөнгө ба түргэн борлогдох үнэт цаас Бэлэн мөнгө түргэн борлогдох үнэт цаасны6. Баумолын загвар удирдлага Миллер-Оррийн загвар Зээлийн борлуулалтын бодлого Зээлийн сонголт ба стандарт Зээлийн мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагаа7. Дансны авлага ба бараа материалын удирдлага Зээлийн нөхцөл ба хөнгөлөлтийг өөрчлөх Дансны авлага цуглуулах бодлого Дансны авлагын хяналт Ажлын цэвэр капитал Эргэлтийн хөрөнгийн өөрчлөлт Эргэлтийн эх үүсвэрийн өөрчлөлт Ажлын цэвэр капитал ба богино хугацаат8. Ажлын цэвэр капиталын стратеги санхүүжилт Үйл ажиллагааны явцад аяндаа бий болдог богино хугацаат эх үүсвэрүүд Дансны өр ба хуримтлагдсан өр төлбөрүүд Онцгой эрхтэй хувьцаа түүний зарим Нэмэгдэл ашгаас хувь хүртэх боломж Лизингийн төрлүүд ба хэлбэрүүд9. Урт хугацаат санхүүжилтийн бусад хэлбэрүүд Санхүүгийн буюу капиталын лизинг Түрээслэх, худалдан авах шийдвэр Түрээсийн төлбөрийн хэмжээг тогтоох Хөрвөх үнэт цаасны төрлүүд ба үндсэн шинж чанарууд Эрсдэл ба санхүүгийн өртөг Капиталын өртгийн ерөнхий ойлголт10. Бонд ба эх үүсвэрийн удирдлага Бондын татварын өмнөх ба дараах өртөг Онцгой эрхтэй хувьцааны өртгийг тооцох Хуримтлагдсан ашгийн өртгийг тооцох Үйл ажиллагааны хөшүүрэг Санхүүгийн хөшүүрэг Нийт хөшүүрэг11. Хөшүүрэг ба капиталын бүтэц Капиталын төрлүүд Капиталын оновчтой бүтэцийн сонголт Үнэ цэнийг тооцох Эргэн төлөгдөх хугацааг тооцох аргачлал Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнийг тооцох аргачлал Ашгийн байдалын индекс12. Капитал төсөвлөлтийн аргачлалууд Өгөөжийн дотоод хувь тооцох аргачлал Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнийг тооцох ба өгөөжийн дотоод хувийг тооцох аргачлалуудыг харьцуулах нь Урт хугацаат зээлийн нөхцөл хязгаарлалтууд Урт хугацаат зээлийн өртөг13. Урт хугацаат зээл Банкны зээл Бондын ангилал Хөрөнгө оруулалтын банк, Андеррайтинг Хувьцаат капитал Энгийн хувьцаа14. Энгийн хувьцаа ба ногдол ашгийн бодлого Саналын эрх Төлөөлөх эрх Ногдол ашгийн бодлогын онолын урсгалууд Корпорацийн өөрчлөн байгуулалтын хэлбэрүүд Нэгдэлтийн үйл явц15. Корпорацийн өөрчлөн байгуулалт Корпорацийг зээлээр худалдан авах Хувьчлал
  6. 6. Хуулийн дагуу дампуурал Санхүүгийн хүндрэл Компанийг хэсэгчлэн худалдан авах Хүний нөөцийн менежмент Хүний нөөцийн менежментийн чиг үүрэг, хандлага, Хүний нөөцийн менежментийн аргууд1. хөгжил хүний нөөцийн менежментийн чиг үүргүүд Байгууллага дах хүний нөөцийн салбар нэгжийн гүйцэтгэх үүрэг2. Байгууллагын хүний нөөцийн чиг үүрэг Хүний нөөцийн менежерийн үүрэг Байгууллагын хэмжээ хүний нөөцийн удирдлагад нөлөөлөх нь Хүний нөөцийн менежментийн загвар3. Байгууллагын хүний нөөцийн бодлого стратеги Байгууллагын доторх харилцааг нарийвчлан гаргах загварууд Хүний нөөцийн удирдлагын стратеги Ажлын зохиомж Ажлын хүрээ далайц Ажлын шинжилгээ тодорхойлолт4. Ажлын өргөжилт, хүрээ далайц Ажлын шинжилгээний аргууд Үр дүн ба ажлын тодорхойлолт Ажилд хөлслөн авалт, түүний үндсэн үе шатууд Бүрдүүлэлт Ажилд авах ба бүрдүүлэлтийн процесс5. Хүний нөөцийн төлөвлөлт Гадаад дотоод эх үүсвэр Бүрдүүлэлтийн явцад шаардагдах материалууд Сонголт , түний ач холбогдол Байгууллагын хүний нөөцийн сонголт6. Сонголтын аргууд Сонголтын үе шатууд Чиглүүлэх сургалтын ач холбогдол Шинэ ажиллагчдын чиглүүлэх сургалт7. Байгууллага салбар нэгжийн ерөнхий танилцуулга Чиглүүлэх сургалтын дараалал үр дүн Ажлын байран дах сургалт Байгууллагын ажиллагчдын сургалт8. Сургалтын хэлбэрүүд Сургалтын үнэлгээ, үр дүн Алсын зайны сургалт Хүний нөөцийн менежментийн хөтөлбөр9. Зайны сургалтын иж бүрдэл Хөгжилийн хөтөлбөрийн төрөл Гүйцэтгэлийн үнэлгээ Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний систем10. Гүйцэтгэлийн шалгуур стандартууд Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний аргууд Хөдөлмөрийн нийт урамшууллаын агуулга Ажлын үнэлгээ Байгууллагын цалин урамшуулалын систем11. Цалингийн доод хэмжээг тогтоох Урамшуулалын төрөл Цалингийн өрсөлдөх чадвар Албан тушаал ахих төрлүүд Албан тушаал ахиулах төлөвлөлт12. Албан тушаал ахих төлөвлөлт хийх аргууд Албан тушаал дэвшихэд анхаарах зүйлүүд Хүний нөөцийн мэдээллийн системийн хэрэгцээ шаардлага Хүний нөөцийн мэдээллийн систем13. Мэдээллийг оруулах чиг үүрэг Хүний нөөцийн мэдээллийн системийн хэрэглээ Хөдөлмөр бүтээмж, түүнийг хэмжих аргууд Хөдөлмөрийн бүтээмж түүнийг дээшлүүлэх арга Биет хэмжигдэхүүний арга14. Хөдөлмөр зарцуулалтын арга Өртгийн арга
  7. 7. Хөдөлмөрийн гэрээ түүнийг цуцлах үндэслэл Хөдөлмөрийн харилцаа ба үйлдвэрчний эвлэл Хөдөлмөрийн эрхзүйн зохицуулах харилцаанууд15. Хамтын гэрэ хэлэлцээр Соёл урлагийн менежмент СУ-н менежмент гэж юуг хэлэх вэ Менежмент хэрэглэх шаардлага СУМ-ийн судлах зүйл Соѐл урлагийн менежментийн судлах зүйл, үндсэн1. СУМ-ийн онолын үзэл баримтлал ухагдахуун Салбарын менежментийн чиг хандлага, онцлог СУМ-ийн үндсэн ухагдахуун СУ-ийн байгууллагуудын тулгамдсан асуудал Бүтэц, зохион байгуулалтын тухай ойлголт бүтэцийг тогтоох зарчим Соѐл урлагийн байгууллагын бүтэц зохион СУ-ийн байгууллагын одоо байгаа бүтэц2. байгуулалт Бүтэцийг өөрчлөх үндсэн чиглэлүүд Төслийн буюу матрицан бүтэц, эерэг сөрөг талууд Урлагийн , соѐлын байгууллагуудын бүтэцийн онцлог, тулгамдсан асуудал Үндэсний, соѐлын менежментийн философи, түүний агуулга Соѐл урлагийн менежментийн филиософ, Салбарын хөгжлийн зорилго ба философи3. удирдлагын загвар Удирдлагын загвар ,агуулга, түүний төлөвшилд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд Удирдлагын загварыг практикт хэрэглэх нь Соѐл урлаг - эдийн засаг Соѐлын байгууллагын өмчийнхарилцаа Соѐл урлагийн салбарт үйлчилдэг эдийн засгийн түгээмэл зүй тогтлууд Соѐл урлагийн эдийн засаг түүний үндсэн асуудал Соѐл урлагийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээг зах зээлийн харилцаанд4. зохицуулахад анхаарах асуудал Соѐл урлагийн байгууллагын эдийн засгийн үндсэн асуулт, хариулт МУБ, Соѐлын байгууллагуудын эдийн засгийн тулгамдсан асуудал Стратегийн удирдлага гж юу вэ Түүнийг хэрэглэх хэрэгцээ Соѐл урлагийн байгууллагад стратегийг удирдлагыг Соѐл, урлагийн стратегийн удирдлага юунд төвлөрөх вэ?5. хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага ,Стратегийн Стратегийн удирдлагын хүрээ онцгой чадавхи, стратегийн удирдлагын үндсэн асуудал хөрөнгө оруулалт, хамтын ажиллагаа Стратегийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх арга механизм Стратегийн төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлт Стратегийн төлөвлөлтийг онолын үндэслэл Төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх загвар Бэлтгэл ажлууд6. Стратегийн төлөвлөлтийн арга зүй шалгуур Орчны судалгаа Өөрийн үнэлгээ Урын сангийн бодлого төлөвлөлт шалгуур Стратегийн төлвлөгөөний бүтэц, агуулга Мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын/тайзны Театрын үйл ажиллагааны менежментийн үндсэн урлагийн/менежментийн онцлог7. асуудал Үйл ажиллагааны мөчлөг, үе шат Төгсгөлийн шат: бэлтгэлийн бүх ажлыг нэгтгэн зангидах Менежерийн оролцоо, хамтын ажиллагааг8. Соѐл урлагийн талаар төрөөс явуулах бодлого, Төрийн соѐлын бодлого
  8. 8. шинэчлэл Шинэчилсэн соѐлын бодлогын чиглэлүүд Үндэсний хөгжилд соѐл урлагийн эзлэх байр суурь , оруулах хувь нэмэр, үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэл Соѐл, урлагийн байгууллагын эдийн засаг, санхүүгийн нөхцлийг сайжруулах Соѐлын үнэт зүйлсийг иргэд бүтээн бий болгох, хүртэх , эзэмших,уламжлах , түгээн дэлгэрүүлэх,таатай орчин бүрдүүлэх талаар Соѐлын бодлого яаж хэрэгждэг Соѐлын бодлогыг хэрэгжүүлэх механизм Соѐлын бодлого улс орон бүхэнд ялгаатай9. Соѐлын бодлогын загвар Соѐлын бодлогыг хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэл, арга механизм Соѐлын хэрэгцээ түүний төрлүүд Соѐлын эрэлт хэрэгцээ, эдийн засгийн хуулийг Соѐлын бүтээгдэхүүн, түүний эрэлт10. ашиглах арга механизм Энэ салбарт эрэлтийн хууль үйлчлэх онцлог Эдийн засгийн гол хуулиудыг ашиглах арга механизм Сүлжээ гэж юу вэ агуулга Соѐлын сүлжээний хэлбэрүүд Соѐлын хамтын ажиллагаа, сүлжээ Сүлжээ хөгжих боломжууд11. Сүлжээг байгуулах үе шат Соѐлын сүлжээний стратеги, онцлог Сүлжээний эрх зүйн үндэс Соѐл хөгжлийн тулгуур болох нь Соѐлын бүтээлч үйлдвэрлэл, бүтээлч эдийн засаг Соѐлын салбарын эдийн засгийн ач холбогдол12. Бүтээлч үйлдвэрлэл, түүний агуулга , төрлүүд Олон улсын туршлага Бүтээлч үйлдвэрлэлийн бодлогын асуудлууд Стратгийн төлөвлөгөөний үндсэн асуудал Соѐл урлагийн байгууллагын стратегийн Стратегийн төлөвлөгөөний бүтэц, агуулга13. төлөвлөгөөний бүтэц, агуулга Стратегийн зорилтуудыг томъѐолох нь Стратегийн зорилтуудын шалгуур Соѐл урлагийн санхүүжилтийн эхүүсвэрүүд, нөлөөлөх хүчин Соѐл урлагийн салбарын санхүүжилтийн байдал зүйлүүд14. цаашдын төлөв Хөгжиж ирсэн уламжлал, хөгжлийн чиг хандлага Санхүүжилтэд гарч буй бэрхшээлүүд Бусад эх үүсвэрийн төрлүүд, ашиглах арга технологи Соѐлын салбарт хөгжиж буй их наадмын үйл ажиллагаа, түүний онцлог, ач холбогдол Их наадмыг зохион байгуулах менежмент Их наадмын менежмент, түүний үйл ажиллагаа, төлөвлөлт,15. зохион байгуулалтын онцлог Хамтын ажиллагааны хөгжилд гүйцэтгэх үүрэг Их наадмын төрөл хэлбэрүүд туршлага

×