Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬСОЁЛ ИРГЭНШЛИЙН СУРГУУЛЬМЕНЕЖМЕНТИЙН ТЭНХИМОЮУТАН БИЕ ДААЛТЫН АЖИЛБИЧИХ, ХАМГААЛАХ У...
1СУИС-ийн Соёл иргэншлийн сургуулийнМенежментийн тэнхимийн 2013 оны 02-рсарын 14-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэв.Энэхүү удирда...
2ОЮУТАН БИЕ ДААЛТЫН АЖИЛ БИЧИХ, ХАМГААЛАХ УДИРДАМЖ1. Үндсэн шаардлага: Бие даалтыг A4 (210x297 мм) хэмжээний цаасны нэг т...
32. Сосор О. ХIХ зууны урлаг. УБ., 2010.3. Горелик М.В. Армии монголо-татар X—XIV веков. Воинское искусство,снаряжение, ор...
45. Ишлэл авах: Судалгааны ажилд анхдагч бүтээлээс ишлэл хийх ёстой. Хэрэв энэбүтээл олдохгүй тохиолдолд түүнийг иш татсан...
5Хавсралт 1.МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬСОЁЛ ИРГЭНШЛИЙН СУРГУУЛЬ(Times New Roman,12pt, ALL CAPS, Bold, мөр голло...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bie daalt 0424

2,506 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bie daalt 0424

  1. 1. МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬСОЁЛ ИРГЭНШЛИЙН СУРГУУЛЬМЕНЕЖМЕНТИЙН ТЭНХИМОЮУТАН БИЕ ДААЛТЫН АЖИЛБИЧИХ, ХАМГААЛАХ УДИРДАМЖУЛААНБААТАР, 2013
  2. 2. 1СУИС-ийн Соёл иргэншлийн сургуулийнМенежментийн тэнхимийн 2013 оны 02-рсарын 14-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэв.Энэхүү удирдамжийг бакалаврын сургалтанд зориулан боловсруулав.Боловсруулсан: МT-ийн багш Ж.ЭрхэмтөгсХянасан: МT-ийн эрхлэгч Ж.ЭрхэмтөгсЗөвшөөрсөн: Сургалтын албаны дарга Ш.Оюунчимэг
  3. 3. 2ОЮУТАН БИЕ ДААЛТЫН АЖИЛ БИЧИХ, ХАМГААЛАХ УДИРДАМЖ1. Үндсэн шаардлага: Бие даалтыг A4 (210x297 мм) хэмжээний цаасны нэг тал дээр үзэмжтэй хэвлэсэнбайх. Бие даалт нь 10-аас дээш хуудастай байх ба нүүр нь хуудасны тоонд хамаарахгүй. Цаасны захаас авах хэмжээ нь дээд, доод талаас 20 мм, баруун талаас 15 мм, зүүнталаас 30 мм хэмжээтэй байна. Үсгийн фонд нь Times New Roman (Unicode Standard), үсгийн хэмжээ 12 pt, мөрхоорондын зай 1.5 sp байна. Нүүр, хуудас дээр нэмэлт чимэглэл, хүрээ, зураг оруулахгүй.2. Бие даалтын бүтэц: Бие даалт нь дараах үндсэн бүтэцтэй байна. Үүнд: Нүүр: Батлагдсан загвараар хийнэ (Хавсралт 1). Үндсэн бичвэр: Тухайн сэдвийн хүрээнд уг асуудлын талаарх суурь ухагдахуун,онолын үндэслэл, үзэл баримтлал, хөгжлийн чиг хандлага болон судлагдсанбайдлыг тоо, баримтаар илэрхийлэн харьцуулан судлах ба энэ талаар судалгаахийсэн эрдэмтдийн судалгааны материалыг товч дүгнэн оруулж, үндэслэлтэйгээртайлбарлаж харьцуулан бичнэ. Эдгээрийг хүснэгт, графикаар ойлгомжтойхэлбэрээр харуулбал илүү зохистой.Судалгаанд ашиглагдсан сурах бичиг, зохиолын ишлэлийг заавал тусгана. Дүгнэлт: Судалгааны ажлаас гарсан үр дүнг аль болох цэгцтэй нэгтгэн дүгнэсэнбайдлаар илэрхийлэн бичнэ. Ашигласан материал: Ашигласан материалын жагсаалтыг гаргахдаа шинэхуудаснаас бичих ба зохиогчийн нэрний цагаан толгойн үсгийн дараалал болонтухайн бүтээлийн хэвлэгдсэн он дарааллаар (нэг зохиогчийн бүтээлийг хэвлэгдсэнон дарааллаар) жагсааж бичнэ. Хэрэв гурваас дээш хүний хамтын бүтээл бол эхнийгурван хүний нэрийг бичнэ. Жагсаалтын эхэнд кирилл үсгээр бичигдсэнбүтээлүүдийг оруулах ба латин болон бусад үсгээр бичигдсэн бүтээлүүдийг дараань бичнэ. Төгсөлтийн ажилд нэг сэдэвт бүтээл, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл,номын бүлэг, интернетээс авсан мэдээлэл г.м.-ийг дараах загвараар бичихшаардлагатай. Ном: Зохиогийн нэр овогв Номын нэр, хэвлэгдсэн газар., он зэргийг бичнэ. Цэгтаслалыг анхаарах. Жишээ нь:1. Амгалан М. Баруун Монголчуудын эдийн соёлын дурсгалт зүйлс, УБ., 2008.
  4. 4. 32. Сосор О. ХIХ зууны урлаг. УБ., 2010.3. Горелик М.В. Армии монголо-татар X—XIV веков. Воинское искусство,снаряжение, оружие. М., 2002. Өгүүлэл: Зохиогчийн нэр. өгүүллийн нэр, сэтгүүлийн нэр, дугаар, хаана хэвлэгдсэн,он зэргийг бичнэ. Жишээ нь:1. Дулам С. Монгол бүжгийн дохио зангааны бэлэгдэл.//Монголын соёл урлагсудлал, УБ., 2010, № 11. 21-23 х.2. Дунгаамаа Б., Алтанц‎‎эцэг Ч. Монгол дээлний хийц, загварын уламжлал,шинэчлэл. //“Инновацийн удирдлага хэрэгжилтийн механизм” ЭШХ эмхт. -УБ., 2004. 56-60 х. Электрон эх сурвалжаас авсан мэдээлэл: Электрон хаягийг заахдаа «URL»(Uniform Resource Locator) гэсэн тэмдэглээ хийнэ. Жишээ нь:1. URL: http://www.iitk.ac.in/doaa/thesisguide.pdf2. URL: http://lib.vvsu.ru/books3. Бичвэрийн формат: Бүлгийг шинэ хуудаснаас эхлэх ба ТОМ ҮСЭГ (ALL CAPS), мөр голлон, харин дэдбүлгийг энгийн (Sentence case), зүүн талдаа зэрэгцсэн, үгийн хэлбэржилт Bold байна. Үндсэн бичвэрийн үгийн хэлбэржилт энгийн, зүүн баруун талдаа зэрэгцсэн байна. Бичвэр дунд мөр хооронд жагсаалтыг тэмдэглэхдээ (Bullets) цэгэн тэмдэг (•)-ийгашиглана. Нэмэлт тэмдэглэл (Footnote)-ийг хуудасны доор дараалсан дугаартай, үсгийнхэмжээ 10 pt, мөр хоорондын зай 1.0 sp, үгийн хэлбэржилт italic, зүүн баруунталдаа зэрэгцсэн байна. Хүснэгт, зураг, ашигласан материалын жагсаалт болон хавсралтуудад мөрхоорондын зай 1.0 pt байна. Эх сурвалжийг хүснэгт, зургийн дор үсгийн хэмжээ 11 pt, үгийн хэлбэржилт italic,баруун талдаа зэрэгцсэн байхаар бичнэ.4. Хуудасны дугаар: Хуудасны дугаарыг ажлын эхнээс төгсгөл хүртэл нэгдсэн байдлаархуудас бүрийн доод талын төв хэсэгт бичнэ. Нүүр хуудсыг дугаарлахгүй. Ажлын агуулга, эх бичвэр, ашигласан материал бүхий хуудсуудыг араб тоо (1, 2, 3)-оор дугаарлана. Хавсралт бүхий хуудсуудыг ром тоо (i, ii, iii, …)-оор дугаарлана.
  5. 5. 45. Ишлэл авах: Судалгааны ажилд анхдагч бүтээлээс ишлэл хийх ёстой. Хэрэв энэбүтээл олдохгүй тохиолдолд түүнийг иш татсан хоёрдогч бүтээлээс ишлэл авч болно.Энэ тохиолдолд ашигласан материалын жагсаалтад анхдагч бүтээлийг эхлэн бичээд ...-ны ишлэл татсанаас хэмээгээд хоёрдогч бүтээлийг бичнэ. Ишлэлийг хийхдээбүтээлийн дотроос холбогдох хэсэгт “Insert Footnote” хийж, тухайн хуудасны доршууд тэмдэглэл хийх арга. Тухайлбал:Текст дотор: Дөрвөлжин булшны соёл нь Монголын неолитийн үеийн соёлтой оршуулгынбайгууламж, зан үйлийн хувьд залгамж холбоотой болохыг судлаачид тэмдэглэсэн байдаг1.Хуудасны дор: 1Сэр-Оджав Н. Монголын эртний түүх, УБ., 2003, 131 дэх тал6. Хүснэгт, зураг: Хүснэгт болон зураг нь тус бүрдээ ажлын эхнээс төгсгөл хүртэлнэгдсэн дараалсан дугаартай, агуулгаа тодорхойлсон нэртэй байна. Тайлбар болон эхсурвалжийн талаарх нэмэлт мэдээлэл хүснэгт, зураг бүрийн доор нь бичигдсэн байх. Хүснэгтийн дугаар баруун дээд буланд байрлах бөгөөд Хүснэгт 1., Хүснэгт 2.1 гэхзэргээр бичнэ. Гарчиг нь дугаарын дор хүснэгт голлон байрлана.Хүснэгт 1.1Хүснэгтийн гарчиг (Times New Roman,11pt, Bold, мөр голлох)№12Эх сурвалж: (Times New Roman,11pt, Italic, баруун талдаа зэрэгцэх) Зургийн доод талд дугаарыг голлуулан байрлуулж, Зураг 1., Зураг 1.2. гэх зэргээрдугаарлах бөгөөд зургийн нэрийг заавал бичсэн байна. График, диаграмм, уранзураг, фото зураг, нот зэргийг зураг гэж нэрлэнэ.4590 25 50Болж чаддаггүйБүрэн чаддагЭх сурвалж: (Times New Roman,11pt, Italic, баруун талдаа зэрэгцэх)Зураг 1.1. Зургийн нэр (Times New Roman,11pt, Bold, мөр голлох)
  6. 6. 5Хавсралт 1.МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬСОЁЛ ИРГЭНШЛИЙН СУРГУУЛЬ(Times New Roman,12pt, ALL CAPS, Bold, мөр голлох)ХИЧЭЭЛИЙН НЭР (KOД)(Times New Roman,12pt, ALL CAPS,Bold, баруун талдаа зэрэгцэх)БИЕ ДААЛТЫН АЖИЛ(Times New Roman, 20pt, ALL CAPS, Bold, мөр голлох)СЭДЭВ: (Times New Roman,12pt, ALL CAPS, Bold, зүүн талдаа зэрэгцэх)Шалгасан багш: эрдмийн зэрэг, цол., овог нэрГүйцэтгэсэн оюутан: овог нэр (код), мэргэжил, дамжаа(Times New Roman, 12pt, Bold, зүүн талдаа зэрэгцэх)Улаанбаатар хот2013 он(Times New Roman,12pt, Bold, мөр голлох)

×