SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Lenda:Histori
Tema:Ndikimi i aktit te drejtave,deklarates sepavaresise,deklarates te se drejtave.
Nentema: a.Deklarat e te drejtave te femijeve
b.Veprimtaria UNICEF
 Ne fëmijët, në të gjithë
botën, pa asnjë dallim anë e
mbanë globit, kemi të
drejtat tona.
Pavarësisht racës, ngjyrës,
gjinisë, fesë,origjinës,
prejardhjes, pasurisë, pa-
aftësisë apo cdo gjëje tjetër
të gjithë fëmijët gëzojnë të
drejtat e tyre.
Cdo qënie njerezore nën
moshën 18 vjeç, është "
fëmijë".
Femijet kane te drejtat e tyre duke u bazuar ne : KONVENTA PËR TË DREJTAT E FËMIJËS Miratuar
dhe hapur për nënshkrim, për ratifikim dhe për aderim nga Asambleja e Përgjithshme me
Rezolutën e saj 44/25 të datёs 20 nëntor 1989. HYRË NË FUQI: 2 shtator 1990 nё pёrputhje me
nenin 49.
Neni 1.
Përkufizimi i fëmijës
Në këtë Konventë, me fëmijë kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, me
përjashtimj të rasteve kur mosha madhore arrihet më përpara, në përputhje me
legjislacionin të cilit ai i nënshtrohet.
Neni 2. Barazia
Të gjitha të drejtat vlejnë për çdo fëmijë, pa përjashtime. Është detyrë e shtetit të
mbrojë fëmijët nga çdo lloj diskriminimi.
Neni 3.
Në të mirë të interesit më të mirë të fëmijës
Interesi më i lartë dhe gjërat e rëndësishme për fëmijën duhet të kihen parasysh në
mënyrë prioritare.
Neni 4.
Zbatimi i të drejtave
Shtetet Palë angazhohen të marrin të gjitha masat legjisaltive, administrative e të
tjera të nevojshme për të vënë në jetë të drejtat e njohura në këtë Konventë.
Neni 5. Roli i prindërve
Qeveritë i njohin të drejtat dhe detyrat e prindërve dhe anëtarëve të tjerë të familjes për
mundësimin e zhvillimit përkatës të fëmijës.
Neni 6. Mbijetesa dhe zhvillimi
Çdo fëmijë ka të drejtë të pamuheshme për të jetuar. Shtetet Palë marrin të gjitha masat
e mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës.
Neni 7. Emri dhe normalizimi
Fëmija regjistrohet menjëherë sapo lind dhe qysh atëherë ka të drejtën të ketë një emër,
të drejtën për të fituar një nënshtetësi dhe, brenda mundësive, të drejtën për të njohur
prindërit e tij dhe për të pasur kujdesin e tyre.
Neni 8. Ruajtja e identitetit
Shtetet Palë marrin përsipër të respektojnë të drejtën e fëmijës për ruajtur identitetin e
tij. Shteti e ka për detyrë të mbrojë identitetin administrativ të çdo fëmije, dhe nëse është
e nevojshme edhe të rivendosë atë. Kjo vlen veçanërisht për emrin, kombësinë dhe
përkatësinë familjare.
Neni 9. Ndarja nga prindërit
Çdo fëmijë ka të drejtën e bashkëjetesës me prindërit e tij, me kusht që kjo
bashkëjetesë t'i shërbej mirëqenies së tij. Fëmija ka edhe të drejtën të mbajë
rregullisht marrëdhënie vetjake dhe takime të drjtpëdrejta me të dy prindërit, në
rast se ai jeton i ndarë nga babai, nëna apo nga të dy.
Neni 10: Bashkimi i familjes
Sikurse fëmijët, ashtu edhe prindërit e tyre kanë të drejtë të largohen nga çdo vend
dhe të kthehen në vendin e tyre, në rast se kjo bëhet me qëllim bashkimin e familjes,
apo ruajtjen e marrëdhënies mes fëmijëve dhe prindërve.
Mosdiskriminimi
“Të gjithë fëmijët janë të veçantë
dhe gëzojnë mbrojtje të veçantë nga Shteti”
Të gjithë fëmijët gëzojnë të drejta, pavarësisht kush janë, ku jetojnë, punës që
bëjnë prindërit, gjuhës që flasin, besimit fetar, nësë janë djem apo vajza, kulturës
së tyre, nëse janë me aftësi me të kufizuara, nëse janë të pasur apo të varfër.
Askush nuk duhet të trajtohet në mënyrë në padrejtë për asnjë arsye.
Nëse një fëmijë është i ndryshëm/ I veçantë nga bashkëmoshatarët, ai / ajo
duhet të respektohet nga shokët, nga mësuesit dhe më të rriturit.
Cfarë është e Drejta për Mbrojtje?
Fëmijët gëzojnë të drejtën të jenë të mbrojtur nga cdo formë e abuzimit,
dhunës, keqtrajtimit, shfrytëzimit dhe neglizhimit.
Askush nuk ka të drejtë të lëndojë fëmijët. Prindërit, mësuesit, të rriturit që
duhet të kujdesen për ne fëmijët, nuk kanë të drejtë të na lëndojnë apo të
sillen keq me ne.”
Njofto Punonjësin e “Njësisë
për Mbrojtjen e Fëmijëve” në Bashki apo Komunë.
Veprimtaria UNICEF
UNICEF, ( Fondi i Emergjencës i Kombeve të Bashkuara për Fëmijet). -
Themeluar në 1946. Fillimisht për të lehtësuar pasojat e luftës. Tani merret
me mirëqenien e fëmijëve në vendet ne zhvillim. UNICEF ka marrë mandatin
e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që të mbrojë të
drejtat e fëmijëve, të ndihmojë për përmbushjen e nevojave të tyre bazë
dhe zgjerojë mundësinë e tyre për të arritur potencialin tyre të plotë, duke
zbutur kështu një nga problemet sociale më të rënda të ditëve të sotme.
Qendra është në New York.
-Që prej vitit 1950 UNICEF-i është fokusuar në përkrahjen “zhvidhimin e
mëtejshëm” të punës së tij në më shumë se 140 shtete. Ata ofrojnë ndihmë
për komunitetet në nevojë nga komunitetet lider në shërbime dhe
ndërtimin e ujësjellësve dhe kanaleve të ujërave të zeza, UNICEF-i ka
ndihmuar në sigurimin për miliona fëmijë.
-Që prej vitit 1990 UNICEF-i kulmin e tijë e ka arritur në zhvillimin e sistemit
imunitar tek miliona fëmijë në të gjithë botën. Në 1996 rreth 80 % e fëmijëve në
botë janë të vaksinuar, 20% më shumë se viti 1990. UNICEF-i merrë fincimet nga
Kombet e Bashkuara dhe një suport nga 150 qeveri kombëtare.
Projekt.histori
Projekt.histori

More Related Content

What's hot

Siguria e fëmijëve në internet
Siguria e fëmijëve në internetSiguria e fëmijëve në internet
Siguria e fëmijëve në internetenis vladi
 
Cfare ishte Holokausti?
Cfare ishte Holokausti?Cfare ishte Holokausti?
Cfare ishte Holokausti?Valeria Baçi
 
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolle
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkollePyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolle
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolleAnida Ago
 
Se Bashku Kunder Bullizmit
Se Bashku Kunder BullizmitSe Bashku Kunder Bullizmit
Se Bashku Kunder BullizmitArenoardReno
 
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.#MesueseAurela Elezaj
 
Resurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpointResurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpointEniLikaj
 
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptareNdikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptareExhitah Vasija
 
Trafikimi i qenieve njerzore
Trafikimi i qenieve njerzoreTrafikimi i qenieve njerzore
Trafikimi i qenieve njerzorecelmani
 
Projekt.qytetari
Projekt.qytetari Projekt.qytetari
Projekt.qytetari sara7991
 
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPIGazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPIMirsad
 
Magnetet dhe fusha magnetike
 Magnetet dhe fusha magnetike Magnetet dhe fusha magnetike
Magnetet dhe fusha magnetikeArtDedaj
 
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreArti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreAlush Kryeziu
 
Ushqyerja e shëndetshme
Ushqyerja e shëndetshmeUshqyerja e shëndetshme
Ushqyerja e shëndetshmeExhitah Vasija
 
Fazat e gjenetikes moderne
Fazat e gjenetikes moderne Fazat e gjenetikes moderne
Fazat e gjenetikes moderne An An
 

What's hot (20)

Siguria e fëmijëve në internet
Siguria e fëmijëve në internetSiguria e fëmijëve në internet
Siguria e fëmijëve në internet
 
Cfare ishte Holokausti?
Cfare ishte Holokausti?Cfare ishte Holokausti?
Cfare ishte Holokausti?
 
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolle
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkollePyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolle
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolle
 
Se Bashku Kunder Bullizmit
Se Bashku Kunder BullizmitSe Bashku Kunder Bullizmit
Se Bashku Kunder Bullizmit
 
Femijeria
FemijeriaFemijeria
Femijeria
 
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
 
Resurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpointResurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpoint
 
Stop Dhuna
Stop DhunaStop Dhuna
Stop Dhuna
 
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptareNdikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
 
Trafikimi i qenieve njerzore
Trafikimi i qenieve njerzoreTrafikimi i qenieve njerzore
Trafikimi i qenieve njerzore
 
TE DREJTAT E FEMIJEVE DHE ALO 116
TE DREJTAT E FEMIJEVE DHE ALO 116TE DREJTAT E FEMIJEVE DHE ALO 116
TE DREJTAT E FEMIJEVE DHE ALO 116
 
Projekt.qytetari
Projekt.qytetari Projekt.qytetari
Projekt.qytetari
 
Bulizmi ne shkolle...!!!!
Bulizmi ne shkolle...!!!!Bulizmi ne shkolle...!!!!
Bulizmi ne shkolle...!!!!
 
Iliret Ardit Rexhmataj
Iliret Ardit RexhmatajIliret Ardit Rexhmataj
Iliret Ardit Rexhmataj
 
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPIGazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
 
Magnetet dhe fusha magnetike
 Magnetet dhe fusha magnetike Magnetet dhe fusha magnetike
Magnetet dhe fusha magnetike
 
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreArti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
 
Ushqyerja e shëndetshme
Ushqyerja e shëndetshmeUshqyerja e shëndetshme
Ushqyerja e shëndetshme
 
Fazat e gjenetikes moderne
Fazat e gjenetikes moderne Fazat e gjenetikes moderne
Fazat e gjenetikes moderne
 
Piramida Ushqimore
Piramida UshqimorePiramida Ushqimore
Piramida Ushqimore
 

Viewers also liked

6.6.2014 Projekt: Hartimi i nje pyetesori
6.6.2014           Projekt:     Hartimi i nje pyetesori 6.6.2014           Projekt:     Hartimi i nje pyetesori
6.6.2014 Projekt: Hartimi i nje pyetesori #MesueseAurela Elezaj
 
Kalaja e Krujes
Kalaja e KrujesKalaja e Krujes
Kalaja e KrujesKe Keiss
 
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)Dajana Gjini
 
Roli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollorRoli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollorAnida Ago
 
PROJEKT ...Pogradeci, vendlindja ime
PROJEKT ...Pogradeci, vendlindja imePROJEKT ...Pogradeci, vendlindja ime
PROJEKT ...Pogradeci, vendlindja ime#MesueseAurela Elezaj
 
Punim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjani
Punim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjaniPunim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjani
Punim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjaniVeton Sopjani
 
Sherbimi psikologjik ne shkolle
Sherbimi psikologjik ne shkolleSherbimi psikologjik ne shkolle
Sherbimi psikologjik ne shkolleAnida Ago
 
Projekt Elbasani
Projekt ElbasaniProjekt Elbasani
Projekt ElbasaniAnisa Kreka
 
Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter !
Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter ! Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter !
Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter ! #MesueseAurela Elezaj
 
Pogradeci
Pogradeci Pogradeci
Pogradeci Ke Keiss
 
Detyrë kursi sociologji
Detyrë kursi sociologjiDetyrë kursi sociologji
Detyrë kursi sociologjirediz
 
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle Anida Ago
 

Viewers also liked (20)

6.6.2014 Projekt: Hartimi i nje pyetesori
6.6.2014           Projekt:     Hartimi i nje pyetesori 6.6.2014           Projekt:     Hartimi i nje pyetesori
6.6.2014 Projekt: Hartimi i nje pyetesori
 
Kalaja e Krujes
Kalaja e KrujesKalaja e Krujes
Kalaja e Krujes
 
Saranda
SarandaSaranda
Saranda
 
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)
 
Saranda
Saranda Saranda
Saranda
 
Roli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollorRoli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollor
 
PROJEKT ...Pogradeci, vendlindja ime
PROJEKT ...Pogradeci, vendlindja imePROJEKT ...Pogradeci, vendlindja ime
PROJEKT ...Pogradeci, vendlindja ime
 
KALAJA E ELBASANIT...
KALAJA E ELBASANIT...KALAJA E ELBASANIT...
KALAJA E ELBASANIT...
 
Punim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjani
Punim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjaniPunim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjani
Punim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjani
 
Berati
BeratiBerati
Berati
 
Sherbimi psikologjik ne shkolle
Sherbimi psikologjik ne shkolleSherbimi psikologjik ne shkolle
Sherbimi psikologjik ne shkolle
 
Projekt Elbasani
Projekt ElbasaniProjekt Elbasani
Projekt Elbasani
 
Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter !
Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter ! Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter !
Durrësi.........Nje vend qe duhet vizituar patjeter !
 
Pogradeci
Pogradeci Pogradeci
Pogradeci
 
Berati qytet
Berati qytetBerati qytet
Berati qytet
 
Detyrë kursi sociologji
Detyrë kursi sociologjiDetyrë kursi sociologji
Detyrë kursi sociologji
 
Turizmi, 10 arsyet per te vizituar shkodren
Turizmi, 10 arsyet per te vizituar shkodrenTurizmi, 10 arsyet per te vizituar shkodren
Turizmi, 10 arsyet per te vizituar shkodren
 
Durresi
DurresiDurresi
Durresi
 
ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI
ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI
ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI
 
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
 

Similar to Projekt.histori

Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...
Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...
Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...FIRST CHILDREN'S EMBASSY IN THE WORLD MEGJASHI
 
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve  Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve First Children's Embassy in the World
 
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëveUdhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëveFirst Children's Embassy in the World
 
Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01Mirgit Vataj
 
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...First Children's Embassy in the World
 
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...Детска Амбасада Меѓаши
 
AMBASADA E PARË E FËMIJËVE NË BOTË MEGJASHI - REPUBLIKA E MAQEDONISË.pdf
AMBASADA E PARË E FËMIJËVE NË BOTË MEGJASHI - REPUBLIKA E MAQEDONISË.pdfAMBASADA E PARË E FËMIJËVE NË BOTË MEGJASHI - REPUBLIKA E MAQEDONISË.pdf
AMBASADA E PARË E FËMIJËVE NË BOTË MEGJASHI - REPUBLIKA E MAQEDONISË.pdfFirst Children's Embassy in the World
 
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE...
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE...Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE...
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE...Детска Амбасада Меѓаши
 
Dr. Musli Vërbani - Të drejtat e fëmijës në islam
Dr. Musli Vërbani - Të drejtat e fëmijës në islamDr. Musli Vërbani - Të drejtat e fëmijës në islam
Dr. Musli Vërbani - Të drejtat e fëmijës në islamLibra Islame
 

Similar to Projekt.histori (20)

Crc albanian language_version
Crc albanian language_versionCrc albanian language_version
Crc albanian language_version
 
CRC - Albanian version
CRC - Albanian versionCRC - Albanian version
CRC - Albanian version
 
Qytetari
QytetariQytetari
Qytetari
 
Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...
Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...
Dragi Zmijanac, drejtor i ambasadës së parë të fëmijëve në botë – “megjashi” ...
 
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve  Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve
 
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve  Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve
 
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëveUdhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve
 
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëveUdhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve
Udhëzues për fëmijë dhe prindër – ndëshkimi fizik i fëmijëve
 
Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01
Alo116 raporti vjetor 2012 131211051723-phpapp01
 
Alo 116 raporti vjetor 2012
Alo 116 raporti vjetor 2012Alo 116 raporti vjetor 2012
Alo 116 raporti vjetor 2012
 
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
 
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
“Udhëzues për prindërit, arsimtarët dhe edukatorët” Kundër ndëshkimit trupor...
 
Unicef
UnicefUnicef
Unicef
 
AMBASADA E PARË E FËMIJËVE NË BOTË MEGJASHI - REPUBLIKA E MAQEDONISË.pdf
AMBASADA E PARË E FËMIJËVE NË BOTË MEGJASHI - REPUBLIKA E MAQEDONISË.pdfAMBASADA E PARË E FËMIJËVE NË BOTË MEGJASHI - REPUBLIKA E MAQEDONISË.pdf
AMBASADA E PARË E FËMIJËVE NË BOTË MEGJASHI - REPUBLIKA E MAQEDONISË.pdf
 
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative.pdf
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative.pdfArritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative.pdf
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative.pdf
 
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative.pdf
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative.pdfArritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative.pdf
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative.pdf
 
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE...
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE...Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE...
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE...
 
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizativeArritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative
 
Dr. Musli Vërbani - Të drejtat e fëmijës në islam
Dr. Musli Vërbani - Të drejtat e fëmijës në islamDr. Musli Vërbani - Të drejtat e fëmijës në islam
Dr. Musli Vërbani - Të drejtat e fëmijës në islam
 
Te gjithe njesoj
Te gjithe njesojTe gjithe njesoj
Te gjithe njesoj
 

Projekt.histori

 • 1. Lenda:Histori Tema:Ndikimi i aktit te drejtave,deklarates sepavaresise,deklarates te se drejtave. Nentema: a.Deklarat e te drejtave te femijeve b.Veprimtaria UNICEF
 • 2.  Ne fëmijët, në të gjithë botën, pa asnjë dallim anë e mbanë globit, kemi të drejtat tona. Pavarësisht racës, ngjyrës, gjinisë, fesë,origjinës, prejardhjes, pasurisë, pa- aftësisë apo cdo gjëje tjetër të gjithë fëmijët gëzojnë të drejtat e tyre. Cdo qënie njerezore nën moshën 18 vjeç, është " fëmijë".
 • 3. Femijet kane te drejtat e tyre duke u bazuar ne : KONVENTA PËR TË DREJTAT E FËMIJËS Miratuar dhe hapur për nënshkrim, për ratifikim dhe për aderim nga Asambleja e Përgjithshme me Rezolutën e saj 44/25 të datёs 20 nëntor 1989. HYRË NË FUQI: 2 shtator 1990 nё pёrputhje me nenin 49.
 • 4.
 • 5. Neni 1. Përkufizimi i fëmijës Në këtë Konventë, me fëmijë kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, me përjashtimj të rasteve kur mosha madhore arrihet më përpara, në përputhje me legjislacionin të cilit ai i nënshtrohet. Neni 2. Barazia Të gjitha të drejtat vlejnë për çdo fëmijë, pa përjashtime. Është detyrë e shtetit të mbrojë fëmijët nga çdo lloj diskriminimi. Neni 3. Në të mirë të interesit më të mirë të fëmijës Interesi më i lartë dhe gjërat e rëndësishme për fëmijën duhet të kihen parasysh në mënyrë prioritare. Neni 4. Zbatimi i të drejtave Shtetet Palë angazhohen të marrin të gjitha masat legjisaltive, administrative e të tjera të nevojshme për të vënë në jetë të drejtat e njohura në këtë Konventë.
 • 6. Neni 5. Roli i prindërve Qeveritë i njohin të drejtat dhe detyrat e prindërve dhe anëtarëve të tjerë të familjes për mundësimin e zhvillimit përkatës të fëmijës. Neni 6. Mbijetesa dhe zhvillimi Çdo fëmijë ka të drejtë të pamuheshme për të jetuar. Shtetet Palë marrin të gjitha masat e mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës. Neni 7. Emri dhe normalizimi Fëmija regjistrohet menjëherë sapo lind dhe qysh atëherë ka të drejtën të ketë një emër, të drejtën për të fituar një nënshtetësi dhe, brenda mundësive, të drejtën për të njohur prindërit e tij dhe për të pasur kujdesin e tyre. Neni 8. Ruajtja e identitetit Shtetet Palë marrin përsipër të respektojnë të drejtën e fëmijës për ruajtur identitetin e tij. Shteti e ka për detyrë të mbrojë identitetin administrativ të çdo fëmije, dhe nëse është e nevojshme edhe të rivendosë atë. Kjo vlen veçanërisht për emrin, kombësinë dhe përkatësinë familjare.
 • 7. Neni 9. Ndarja nga prindërit Çdo fëmijë ka të drejtën e bashkëjetesës me prindërit e tij, me kusht që kjo bashkëjetesë t'i shërbej mirëqenies së tij. Fëmija ka edhe të drejtën të mbajë rregullisht marrëdhënie vetjake dhe takime të drjtpëdrejta me të dy prindërit, në rast se ai jeton i ndarë nga babai, nëna apo nga të dy. Neni 10: Bashkimi i familjes Sikurse fëmijët, ashtu edhe prindërit e tyre kanë të drejtë të largohen nga çdo vend dhe të kthehen në vendin e tyre, në rast se kjo bëhet me qëllim bashkimin e familjes, apo ruajtjen e marrëdhënies mes fëmijëve dhe prindërve.
 • 8. Mosdiskriminimi “Të gjithë fëmijët janë të veçantë dhe gëzojnë mbrojtje të veçantë nga Shteti” Të gjithë fëmijët gëzojnë të drejta, pavarësisht kush janë, ku jetojnë, punës që bëjnë prindërit, gjuhës që flasin, besimit fetar, nësë janë djem apo vajza, kulturës së tyre, nëse janë me aftësi me të kufizuara, nëse janë të pasur apo të varfër. Askush nuk duhet të trajtohet në mënyrë në padrejtë për asnjë arsye. Nëse një fëmijë është i ndryshëm/ I veçantë nga bashkëmoshatarët, ai / ajo duhet të respektohet nga shokët, nga mësuesit dhe më të rriturit.
 • 9. Cfarë është e Drejta për Mbrojtje? Fëmijët gëzojnë të drejtën të jenë të mbrojtur nga cdo formë e abuzimit, dhunës, keqtrajtimit, shfrytëzimit dhe neglizhimit. Askush nuk ka të drejtë të lëndojë fëmijët. Prindërit, mësuesit, të rriturit që duhet të kujdesen për ne fëmijët, nuk kanë të drejtë të na lëndojnë apo të sillen keq me ne.” Njofto Punonjësin e “Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve” në Bashki apo Komunë.
 • 10.
 • 12. UNICEF, ( Fondi i Emergjencës i Kombeve të Bashkuara për Fëmijet). - Themeluar në 1946. Fillimisht për të lehtësuar pasojat e luftës. Tani merret me mirëqenien e fëmijëve në vendet ne zhvillim. UNICEF ka marrë mandatin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që të mbrojë të drejtat e fëmijëve, të ndihmojë për përmbushjen e nevojave të tyre bazë dhe zgjerojë mundësinë e tyre për të arritur potencialin tyre të plotë, duke zbutur kështu një nga problemet sociale më të rënda të ditëve të sotme. Qendra është në New York. -Që prej vitit 1950 UNICEF-i është fokusuar në përkrahjen “zhvidhimin e mëtejshëm” të punës së tij në më shumë se 140 shtete. Ata ofrojnë ndihmë për komunitetet në nevojë nga komunitetet lider në shërbime dhe ndërtimin e ujësjellësve dhe kanaleve të ujërave të zeza, UNICEF-i ka ndihmuar në sigurimin për miliona fëmijë.
 • 13. -Që prej vitit 1990 UNICEF-i kulmin e tijë e ka arritur në zhvillimin e sistemit imunitar tek miliona fëmijë në të gjithë botën. Në 1996 rreth 80 % e fëmijëve në botë janë të vaksinuar, 20% më shumë se viti 1990. UNICEF-i merrë fincimet nga Kombet e Bashkuara dhe një suport nga 150 qeveri kombëtare.