Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ve xe giuong nam ha noi binh dinh 0943.211.900

403 views

Published on

Ve xe giuong nam ha noi binh dinh 0943.211.900

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ve xe giuong nam ha noi binh dinh 0943.211.900

  1. 1. Xe giường nằm Hà Nội Bình Định xe Hoàng Long Bến xuất phát: Bến xe Lương Yên (Số 3 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
  2. 2. Xe giường nằm Hà Nội Bình Định xe Hoàng Long STT Điểm đi Giờ đi Điểm đến Giờ đến Thời gian đi Giá vé (vnđ) ĐẶT MUA 1 Hà Nội 6:00 Bình Định 4:00 22h00' 640,000 ĐẶT VÉ 2 Hà Nội 7:00 Bình Định 5:00 22h00' 640,000 ĐẶT VÉ 3 Hà Nội 8:00 Bình Định 6:00 22h00' 640,000 ĐẶT VÉ 4 Hà Nội 11:00 Bình Định 9:00 22h00' 640,000 ĐẶT VÉ 5 Hà Nội 13:00 Bình Định 11:00 22h00' 640,000 ĐẶT VÉ 6 Hà Nội 15:00 Bình Định 13:00 22h00' 640,000 ĐẶT VÉ 7 Hà Nội 17:42 Bình Định 15:42 22h00' 640,000 ĐẶT VÉ 8 Hà Nội 20:36 Bình Định 18:36 22h00' 640,000 ĐẶT VÉ 9 Hà Nội 23:00 Bình Định 21:00 22h00' 640,000 ĐẶT VÉ 10 Hà Nội 2:42 Bình Định 0:42 22h00' 640,000 ĐẶT VÉ
  3. 3. • CÁC ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN • Vì lợi ích cûa khách hàng và công ty, khách hàng nên mang theo CMND khi sā dýng dðch vý. • Khách hàng cò mặt täi điểm đòn khách cûa Hoàng Long theo hþĆng dẫn cûa nhån viên bán vé trþĆc gią xe chäy ít nhçt 30 phút để làm thû týc. • Khách hàng không đþợc hút thuốc trên xe. • Khách hàng không mang theo nhĂng hàng hòa nguy hiểm, động vật tþĄi sống, quý hiếm, hàng bð cçm lþu thông nhþ vü khí, các chçt dễ cháy nổ, nhĂng thĀ cò mùi độc häi lên xe. • Khách hàng không mang theo nhĂng hàng hòa cçm trong danh mýc quy đðnh hàng cçm cûa nþĆc Cộng Hoà Xã Hội Chû Nghïa Việt Nam. • Vé chî cò giá trð theo chuyến ngày và gią ghi trên vé. • Khách hàng cò quyền hûy, thay đổi chuyến đi trþĆc 24 gią xe dă kiến xuçt bến và bð trÿ 10% phí dðch vý (VĆi vé tết cò quy đðnh riêng). Khách hàng mang theo vé này tĆi văn phñng đäi diện bçt kỳ cûa Hoàng Long để đþợc hþĆng dẫn thû týc hûy vé. Trong 24h trước giờ xe dự kiến xuất bến vé không được hủy, thay đổi thông tin chuyến. • Khách hàng không đþợc hûy, thay đổi thông tin khi mçt vé này, khách hàng vẫn cò thể đi xe nếu cñn nhĆ mã vé và mang theo CMND. • Nếu vì điều kiện bçt khâ kháng (Thiên tai, tắc đþąng…) Công ty đþợc quyền hûy hoặc thay đổi lðch và gią chäy. Công ty cò trách nhiệm thông báo trþĆc mà không chðu bçt cĀ trách nhiệm nào. • Mỗi hành khách đþợc mang theo 20kg hành lý. Nếu vþợt quá mĀc quy đðnh thì phâi đòng thêm phý phí là 5000đ/kg. Các thiết bð máy mòc,ti vi, máy tính cồng kềnh, xe máy… trong danh mýc quy đðnh hàng hòa cûa Công ty, không đþợc tính là hành lý mang theo. • Trong trþąng hợp khách hàng cho rằng nhån viên cûa công ty cò nhĂng hành vi thiếu lðch să hoặc sai quy chế, chúng tôi luôn tiếp nhận ý kiến cûa khách hàng theo số điện thoäi, email, thþ tay ć phæn thông tin liên läc.
  4. 4. Lưu ý: Giá vé cò thể biến động theo thąi gian mà không cæn báo trþĆc. Để cò giá chính xác xin Quý khách vui lñng gọi điện đến hotline 0943.211.900 để biết chi tiết. Giá vé đã bao gồm 10% VAT, bâo hiểm. Xe cò TV, điều hoà, nþĆc uống & khăn länh theo xe miễn phí. Vé trẻ em 0-2 tuổi: 10% giá vé (nằm chung vĆi ngþąi lĆn) Vé trẻ em 2-5 tuổi: 50% giá vé (nằm chung vĆi ngþąi lĆn) Vé trẻ em 5-8 tuổi: 80% giá vé (nằm riêng giþąng)

×