Successfully reported this slideshow.

EcoFlush manual swedish & english 2018

0

Share

Upcoming SlideShare
Lambertsmühle
Lambertsmühle
Loading in …3
×
1 of 10
1 of 10

More Related Content

More from Arne Backlund

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

EcoFlush manual swedish & english 2018

  1. 1. EcoFlush Manual This manual should be saved! Wostman 2018:2
  2. 2. Wostman EcoFlush Manual 2018:2 Page of 2 10 ENGLISH Important! • This manual should be saved by the owner! • It’s important to read the whole manual before installation. • EcoFlush gives the possibility of using extremely low flush volumes and are delivered with factory settings set at 2.5 / 0.35 liters. This needs to be controlled during installation. • The flush volumes are only accurate when the flush buttons are pushed down distinctly for approx. 1 second. If the buttons are pressed down for a longer period the toilet will flush more water than expected. • The small flush is for urine only, no toilet paper. The toilet paper is thrown together with other sanitary products in a trash bin. The large flush is used for feces and toilet paper. • The average flush volumes of approx. 0,8 to 1 liter is calculated with 5 small flushes and 1 big flush per person per day. • Important. There is a pre-mounted water trap in the urine bowl, no additional water trap should be mounted in the urine outlet. The urine pipe needs to be mounted with an even fall to the connecting pipes so that no urine can rest in the pipes and cause blockage or odor. Warranty • EcoFlush is covered by a 3-year warranty from the date of purchase noted on the invoice. • To make a complaint, contact the original dealer or place of purchase and include the receipt or invoice. • Warranty only applies when the product is installed according to the enclosed manual and used according to the owners manual. ______________________________________________________________________________________________ SVENSKA Viktigt! • Den här manualen ska sparas av ägaren och finnas tillgänglig. • Viktigt att läsa hela manualen innan installation. • EcoFlush ger möjlighet till extremt låga spolvolymer och levereras fabriksinställd på 2,5/0,35 L. Detta bör alltid kontrolleras vid installation. • Spolvolymerna gäller endast när spolknapparna trycks ner distinkt i ca 1 sekund. Om spolknapparna hålls ned längre kommer toaletten att spola mer än inställt. • Lilla spolningen är endast till för urin, inte papper. Papper kastas tillsammans med andra sanitetsprodukter i en papperskorg. Stora spolningen är till för fekalier och papper. • Snittvolymen på 0,8 - 1L/spolning beräknas enligt standarden att varje person spolar 5/6 gånger på lilla spolningen och 1/6 gånger på stora spolningen per dag. • Viktigt. Det finns ett förinstallerat vattenlås i urinskålen, så inget ytterligare vattenlås behövs installeras på urinavloppet. Urinslangen skall vid installation dras med jämn lutning till anslutande avloppsrör, så att urinen inte blir stillastående i slangen och skapar ett stopp eller dålig lukt. Garanti • EcoFlush omfattas av 3 års garanti f.r.o.m inköpsdatum enligt konsumentköplagen. • För att reklamationsärenden skall kunna hanteras på rätt sätt skall kunden kontakta inköpsstället och kunna uppvisa original kvitto eller faktura. • Garanti gäller endast då produkten är installerad enligt den medskickade manualen och använd enligt användarmanualen. Find troubleshooting at www.wostman.se
  3. 3. Wostman EcoFlush manual 2018:2 Page of 3 10 350 mm 820 mm 450 mm 70 mm 605 mm 370 mm 620 mm 110 mm* Water trap Vattenlås * Different alternatives / olika alternativ Drawings WC / Ritning WC
  4. 4. Wostman EcoFlush manual 2018:2 Page of 4 10 Wc-stos RSK: 308 01 99 ø 110 mm > 115 mm CW 50 mm Installation alternative 1 / Installeringsalternativ 1
  5. 5. Wostman EcoFlush manual 2018:2 Page of 5 10 Ø 110 mm Ø 50 mm > 115 mm CW Ø 50 mm ~ 330 mm CC Ø 110 mm > 115 mm CW 110 mm Installation alternative 2 / Installeringsalternativ 2
  6. 6. Wostman EcoFlush manual 2018:2 Page of 6 10 Septic tank Slamavskiljare Phosphorus reducing tank Fosforbrunn Greywater sewage Bdt-avloppet Greywater sewage Bdt-avloppet Aquatron / compost unit
 (Kompostenhet/ biokammare) Phosphorus reducing tank Fosforbrunn Municipal wastewater sewers Direkt till kommunalt avlopp Installation alternative 3, 4, 5 / Installeringsalternativ 3, 4, 5 3 4 5
  7. 7. Wostman EcoFlush manual 2018:2 Page of 7 10 EcoFlush has a new built-in water trap in the front urine bowl. No other water trap should be installet in the urine outlet. EcoFlush har ett nytt inbyggt vattenlås i den främre urinskålen. Inget annat vattenlås ska installeras i urinavloppet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Installing the WC / Installera WCn
  8. 8. Wostman EcoFlush manual 2018:2 Page of 8 10 1 lite r 2,5 liter ? ? Control and/or change flush volumes The flush volumes should be controlled when installing the toilet and changed if need to. EcoFlush gives the possibility of extremely low flush volumes and requires only between 2,5 - 3,5 L for the big flush and 0,35 L for the small flush. Owner is responsible for correct flush volumes. Remember the flush buttons should not be hold down, just pressed down once, quick. Kontrollera och/eller ändra spolvolymerna Spolvolymerna måste kontrolleras vid installation och ändras vid behov. EcoFlush ger möjligheten till extremt snåla spolvolymer och kräver bara mellan 2,5 - 3,5 L för den stora spolningen och 0,35 L för den lilla spolningen. Ägaren är ansvarig för korrekta spolvolymer. Kom ihåg att spolknapparna inte ska hållas ned, bara trycker ner en gång, snabbt. ”6” = 2,5 L 1/4 1 4 2 3 5 6 7 8 Flush volumes / Spolvolymer
  9. 9. Wostman EcoFlush manual 2018:2 Page of 9 10 H 30 sec H Clean the urine pipe Clean the urine outlet regularly for best longtime result. Rengör urinslangen Rengör urinavloppet regelbundet för att uppnå bäst långsiktigt resultat. 1 2 3 Clean the urine pipe / Rengör urinslangen
  10. 10. Wostman Eco-toilets from Sweden! www.wostman.se

×