Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

خبرنامه اتاق فکر حمل و نقل ایران

541 views

Published on

خبرنامه اتاق فکر حمل و نقل ایران - شماره 1 , بهمن ماه 92

Published in: Business
  • Be the first to comment

خبرنامه اتاق فکر حمل و نقل ایران

  1. 1. ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان – ﺷﻤﺎره 1 , ﺑﮭﻤﻦ 2931‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮ ﻣﺨﺎطﺐ‬ ‫وزارت راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزی در ﺑﻮﺗﮫ آزﻣﺎﯾﺶ , ﺗﻔﮑﯿﮏ ﯾﺎ ادﻏﺎم؟‬ ‫آﯾﺎ واردات ﻧﺎوﮔﺎن رﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ؟‬ ‫ﭘﺪﯾﺪه " ﺳﮑﻮت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ" در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫آرﻣﺎن ھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر در 03 ﺳﺎل آﯾﻨﺪه‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ طﺮح ھﺎی ﻧﯿﻤﮫ ﺗﻤﺎم زﯾﺮﺑﻨﺎھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪه دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﯽ در ﻣﺘﺮو‬ ‫"ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﺷﮭﺮی" از ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ راه آھﻦ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ در ﮐﺸﻮر‬ ‫اﺛﺮآزاد ﺳﺎزی ﻧﺮخ ﺣﺎﻣﻞ ھﺎی اﻧﺮژی درﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻣﻮﺿ ﻮع ادﻏ ﺎم وزارت راه و ﺷﮭﺮﺳ ﺎزی از ھﻤ ﺎن اﺑﺘ ﺪا ھ ﻢ ﺑﺮﭘﺎﯾ ﮫ ﻣﺒ ﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑ ﻞ‬ ‫دﻓﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ. ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠ ﻒ آن ﺑﺮرﺳ ﯽ ﺷ ﻮد اﯾﻨﮑ ﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿ ﺎت دﯾﮑ ﺮ‬ ‫ﮐﺸ ﻮرھﺎ در اﯾ ﻦ ﺧﺼ ﻮص ﭼﮕﻮﻧ ﮫ اﺳ ﺖ؟ اﯾﻨﮑ ﮫ ﭼ ﮫ ﺗﺠﺎﻧﺴ ﯽ ﺑ ﯿﻦ ﺑﺨ ﺶ راه و‬ ‫ﺗﺮاﺑﺮی و ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ وﺟﻮد دارد؟ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺒﻌﺎت ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻋﺪم ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭼﯿﺴﺖ و‬ ‫ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﺮﺗﺮی دارد؟ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان دﻏﺪﻏﮫ وزﯾﺮ اﺳﺖ و ﺟ ﮫ‬ ‫ﺑﺨﺶ از ﺣﯿﻄﮫ ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﯾﺸﺎن را در ﺑ ﺮ ﻣﯿﮕﯿ ﺮد . اﺧﯿ ﺮا در ﺷ ﻮرای ﺣﻤ ﻞ و ﻧﻘ ﻞ‬ ‫ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼ ﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣ ﻮن اﯾ ﻦ ﻣﻮﺿ ﻮع ﺻ ﻮرت ﮔﺮﻓ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣﺼ ﻮﺑﮫ‬ ‫ﺷ ﻮرا ﺣ ﺎﮐﯽ از ﺑﺮﺗ ﺮی ﮔﺰﯾﻨ ﮫ ﺗﻔﮑﯿ ﮏ و ﺗﺸ ﮑﯿﻞ وزارت ﺣﻤ ﻞ و ﻧﻘ ﻞ ﺑ ﻮد.‬ ‫در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ای ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ 56 ﮐﺸﻮری ﺗﻨﮭﺎ ﺳﮫ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ راه و ﻣﺴﮑﻦ در ھﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ھﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺣﺘﯽ وزارت راه آھﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﻢ دارﻧﺪ. ﺑﯿﻦ اھﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸ ﻢ اﻧ ﺪاز و ﺳ ﺎﯾﺮ اﺳ ﻨﺎد‬ ‫ﺑﺎﻻدﺳ ﺘﯽ ﮐ ﮫ ﺗﺎﮐﯿ ﺪ وﯾ ﮋه ﺑ ﺮ ﺑﺨ ﺶ ﺣﻤ ﻞ و ﻧﻘ ﻞ و ﺑ ﻮﯾﮋه ﺑﺨ ﺶ رﯾﻠ ﯽ ﮔﺮدﯾ ﺪه ﺑ ﺎ‬ ‫وزارﺗﺨﺎﻧ ﮫ ادﻏ ﺎم ﺷ ﺪه ﻓﻌﻠ ﯽ ﺗﻨﺎﺳ ﺒﯽ ﺑ ﮫ ﻧﻈ ﺮ ﻧﻤ ﯽ ر ﺳ ﺪ.‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ دﯾﺪﮔﺎه ھ ﺎ و دﻻﯾ ﻞ ﺷ ﺨﺺ وزﯾ ﺮ ھ ﻢ در ﻧﮕﮭﺪاﺷ ﺘﻦ وزارﺗﺨﺎﻧ ﮫ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻣﮭ ﻢ‬ ‫اﺳﺖ و ﺧﻮب اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﯾﺸ ﺎن اﮔ ﺮ ﺑ ﮫ وﺿ ﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟ ﻮد اﻋﺘﻘ ﺎد دارﻧ ﺪ دﻻﯾﻠﺸ ﺎن را‬ ‫ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.‬ ‫ھﻮای ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در وﺿﻌﯿﺖ ھﺸﺪار‬ ‫دوﭼﺮﺧﮫ ﺷﯿﻮه ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﮭﺮی ,‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت و راھﮑﺎرھﺎی ﭘﯿﺶ رو‬ ‫اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان‬ ‫از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن ﺣﻤﻞ و‬ ‫ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮح‬ ‫دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزه‬ ‫ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و‬ ‫ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺎق ﻓﮑﺮ دﻋﻮت‬ ‫ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد. اﯾﻨﺠﺎ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺷﻮﯾﺪ‬ ‫اﺗﺻﺎل ﻓرودﮔﺎه‬ ‫ﭼرا "ﺗوﺳﻌﮫ درﯾﺎ‬ ‫اﻣﺎم ﺑﮫ ﻣﺗرو ﺗﮭران‬ ‫ﻣﺣور" در ﻛﺷور‬ ‫و ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی‬ ‫ﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻧﻣﻲ ﯾﺎﺑد؟‬ ‫ﻣﺣﺗﻣل‬ ‫ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﻧﺎﮐﺎراﻣد ﺗﮭران ,‬ ‫ﺧداﺣﺎﻓظ ﭘﺎﯾﯾﺗﺧت‬ ‫ھدف از ﺧﺻوﺻﯽ‬ ‫ﺳﺎزی در ﺣﻣل و‬ ‫ﻧﻘل رﯾﻠﯽ ﭼﯾﺳت؟‬ ‫ﻣدرﻧﯾﺗﮫ و ﺻﻧﻌت‬ ‫ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ‬ ‫راه آھن اﯾران و‬ ‫ﻧﮭﺎد ﺗﻧظﯾم ﻣﻘررات‬ ‫ﻧﻘﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫در ﺗﻮﺳﻌﮫ اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان‬ ‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﺑﮭﺗرﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد‬ ‫ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣدﯾرﻋﺎﻣل‬ ‫راه آھن ﭼﯾﺳت؟‬ ‫ﻧﻘش ﻓن آوری‬ ‫اطﻼﻋﺎت در ﺣوزه‬ ‫ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎرب , داﻧﺶ و اﯾﺪه ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن , ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن , ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ای را ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺪﮐﺎران ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻌﻤﻞ آورده و ﯾﺎری ﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺪون واﺳﻄﮫ و ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺮآﻣﺪه‬ ‫از اﺻﻮل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ‬
  2. 2. ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان – ﺷﻤﺎره 1 , ﺑﮭﻤﻦ 2931‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ‬ ‫روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ!‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ طﺒﻘﮫ دوم ﺑﺰرﮔﺮاه ﺻﺪر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. از ﻧﮕﺎه ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ اﻟﺤﻖ ﺟﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﺤﺴﯿﻦ دارد. ﺑﮫ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﻮ ﻧﮫ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺷﮭﺮی ﻗﺒﻼ در ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘﺮوژه ھﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدﯾﺪه‬ ‫اﺳﺖ. ﻗﻄﻌﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺮا رﻓﻊ ﮔﻠﻮﮔﺎه ھﺎی‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺘﻤﺎ ذﯾﻞ ﭼﻨﯿﻦ طﺮح ﻣﮭﻤﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ‬ ‫ﻣﮭﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ھﻢ وﺟﻮد دارد. در طﻮل اﺟﺮای طﺮ ح و ﭘﺲ‬ ‫از اﻓﺘﺘﺎح آن دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮ ن اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﻧﮕﺎه ﻣﺘﺨ ﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ‬ ‫اراﺋﮫ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﺮﯾﺎن طﺮح ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻠﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ را ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدروھﺎ‬ ‫در ﻣﻨﻄﻘﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ھﻢ‬ ‫اﺻﻮﻻ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺳﺎزی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده و در ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮ روان‬ ‫دارﻧﺪ.‬ ‫ﺟﺪ ی‬ ‫ﺗﺮدﯾﺪ‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮏ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺣﺎل ﮐﮫ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺐ دوطﺒﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﮫ و‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺮھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺑﻌﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﺒﺘﮫ دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺷﮭﺮھﺎ ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داده و ﺻﺤﺒﺖ از اﺟﺮای‬ ‫ﭘﺮوژه ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ در ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.‬ ‫ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮی و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭘﺎ ﯾﺪار در ﺧ ﺼﻮص اﺟﺮای‬ ‫ﭘﺮوژه ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭼﮫ روﯾﮑﺮدی را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺷﮭﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺘﺮو در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ در‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﻨﻔﻌﺖ از ﻧﮕﺎه ﺷﮭﺮی و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻣﻠﯽ ﭼﮫ‬ ‫دارد؟‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺰرﮔﺮاه دوطﺒﻘﮫ ﺻﺪر ﭘﺲ از اﻓﺘﺘﺎح ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ و‬ ‫آﯾﺎ ﺻﺮف ﻣﯿﻠﯿﺎرھﺎ ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردھﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟‬ ‫دوﭼﺮﺧﮫ ﺷﯿﻮه ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﮭﺮی ,‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت و راھﮑﺎرھﺎی ﭘﯿﺶ رو‬ ‫ھﻣﮕﯽ ﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻ در ﻣﺳﺎﻓرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾ ژه ﺑ ﮫ ﮐﺷ ورھﺎی ﺗوﺳ ﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗ ﮫ داﺷ ﺗﮫ اﯾ م در ﺑ دو ورود اﺳ ﺗﻔﺎده ﻓراﮔﯾ ر از دوﭼرﺧ ﮫ را ﺑ ﮫ ﻋﻧ وان ﯾ ﮏ ﺷ ﯾوه ﻣ وﺛر ﺣﻣ ل و ﻧﻘ ل‬ ‫ﺷﮭری ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم. ﻣردم در اﯾن دﺳﺗﮫ از ﺷﮭرھﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ از اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺟذاب و ﮐﺎرﺑردی در ﺳطﺢ وﺳﯾﻌﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. آﻧﻘدر اﯾ ن ﻣوﺿ وع اھﻣﯾ ت ﯾﺎﻓﺗ ﮫ اﺳ ت‬ ‫ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﺗﻌﯾﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣردم ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺳت. ﺟدا از اﺛرات ﻣﺛﺑت اﯾن ﭘدﯾده ﺑر ﺳ ﻼﻣت ﺷ ﮭروﻧدان و اﻟﺑﺗ ﮫ ﺗ ﺎﺛﯾر ﻓ راوان آن در ﮐ ﺎھش ھزﯾﻧ ﮫ‬ ‫ھﺎی ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ دوﻟت , اﺳﺗﻔﺎده از دوﭼرﺧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺛر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭ ﯽ ﻧﯾز ﺑر ﮐﺎراﺋﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳﯾﺳ ﺗم ﺣﻣ ل و ﻧﻘ ل ﺷ ﮭری داﺷ ﺗﮫ ﺑﺎﺷ د. اﯾﻧﮑ ﮫ در اﻏﻠ ب اﺗوﺑ وس ھ ﺎ و‬ ‫واﮔن ھﺎی ﻣﺗرو اﻓراد دوﭼرﺧﮫ ﺳوار را ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﺋﯾد اﺻﻼ دور از ذھن ﻧﯾﺳت ﭼراﮐ ﮫ ﺑﺧ ش ﺻ ﻧﻌت ﻧﯾ ز اﯾ ن ﻣوﺿ وع را ﺑ ﮫ ﻋﻧ وان ﯾ ﮏ ﺧواﺳ ت ﻋﻣ وﻣﯽ ﺗﻠﻘ ﯽ ﮐ رده و در‬ ‫طراﺣﯽ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑ رای ﺟﺎﺑﺟ ﺎﯾﯽ دوﭼرﺧ ﮫ ﻧﯾ ز ﺳرﻓﺻ ل وﯾ ژه ای در ﻧظ ر ﮔرﻓﺗ ﮫ اﺳ ت. از ﺳ و ی دﯾﮕ ر زﯾرﺳ ﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣﻧﺎﺳ ﺑﯽ ﻧﯾ ز ﺑ رای ﺗ ردد دوﭼرﺧ ﮫ در ﺳ طﺢ‬ ‫ﻣﻌﺎﺑر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺑ ﮫ ﻧﺣ وی ﮐ ﮫ ﺗ رددی اﯾﻣ ن و ﺑ ﺎ ﺳ رﻋﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳ ب ﻣﺣﻘ ق ﮔ ردد. اﯾ ن اﻗ داﻣﺎت و ﺑﺳ ﯾﺎری ﺧ دﻣﺎت ﻣ رﺗﺑط دﯾﮕ ر ھﻣﮕ ﯽ در راﺳ ﺗﺎی ﮐ ﺎھش ﻓﺷ ﺎر‬ ‫ﻣﺿﺎﻋف ﺑر ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ اﺳ ﺎن ﺗ ر ﺷ ﮭروﻧدان ﺻ ورت ﻣ ﯽ ﮔﯾ رد. ﻧﺗﯾﺟ ﮫ اﯾﻧﮑ ﮫ اﺳ ﺗﻔﺎده از دوﭼرﺧ ﮫ اﻣ روز در اﯾ ن دﺳ ﺗﮫ از ﺷ ﮭرھﺎ ﺗﺑ دﯾل ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ‬ ‫ت .‬ ‫ده اﺳ‬ ‫ردم ﮔردﯾ‬ ‫تﻣ‬ ‫ول اﮐﺛرﯾ‬ ‫دار و ﻣﻘﺑ‬ ‫ﮓ ﭘﺎﯾ‬ ‫ﻓرھﻧ‬ ‫اﻣﺎ در ﺷﮭرھﺎی ﮐﺷور ﺧودﻣﺎن وﺿﻊ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ آﯾﺎ زﯾرﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ در اﯾن ﺧﺻوص اﯾﺟﺎد ﮔردﯾده اﺳت؟ آﯾﺎ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھ ﺎی ﺷ ﮭری ﻣﺛ ل ﺗﮭ ران ﭼﻧ ﯾن اﻣﮑ ﺎﻧﯽ را در‬ ‫اﺧﺗﯾﺎر ﺷﮭروﻧدان ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت؟ ﺑﺎ وﺟود ﮔﺳﺗرش اﻓﻘﯽ ﺷﮭرھﺎ و ﺗﻣرﮐز ﻣراﮐز ﺗﺟﺎری و ﺑﺎﻟطﺑﻊ طوﻻﻧﯽ ﺷدن ﺑﻌد ﻣﺳﺎﻓت ﻣﺣ ل زﻧ دﮔﯽ ﺗ ﺎ ﻣﺣ ل ﮐ ﺎر آﯾ ﺎ ﻣ ﯽ ﺗ وان دوﭼرﺧ ﮫ را‬ ‫ل رواج داد؟‬ ‫ل و ﻧﻘ‬ ‫دھﺎی ﺣﻣ‬ ‫ﯽ از ﻣ‬ ‫وان ﯾﮑ‬ ‫ﮫ ﻋﻧ‬ ‫زﺑ‬ ‫ﻧﯾ‬ ‫ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد در وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود ﺟواب اﮐﺛر ﺳواﻻت ﻓوق ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷ د ﻣﮕ ر ا ﯾﻧﮑ ﮫ اﻗ داﻣﺎﺗﯽ ﻣﻧﺳ ﺟم وﺑﻠﻧدﻣ دت درھ ردو ﺣ وزه ﺗو ﺳ ﻌﮫ زﯾرﺳ ﺎﺧﺗﺎرھﺎ و ﻓرھﻧ ﮓ اﺳ ﺗﻔﺎده از‬ ‫دوﭼرﺧﮫ ﺻورت ﮔﯾرد. ﻟطﻔﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣده و راھﮑﺎرھﺎی ﻋﻣﻠﯽ در ﺧﺻوص ﺗروﯾﺞ اﺳﺗﻔﺎده از دوﭼرﺧﮫ را ﺑﯾﺎن ﻓرﻣﺎﺋﯾد‬ ‫اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎرب , داﻧﺶ و اﯾﺪه ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن , ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن , ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ای را ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺪﮐﺎران ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻌﻤﻞ آورده و ﯾﺎری ﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺪون واﺳﻄﮫ و ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺮآﻣﺪه‬ ‫از اﺻﻮل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ‬
  3. 3. ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان – ﺷﻤﺎره 1 , ﺑﮭﻤﻦ 2931‬ ‫ﻧﺮخ ﺣﺎﻣﻞ ھﺎی اﻧﺮژی آزادﺳﺎزی‬ ‫و ﻧﻘﺶ آن در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻣوﺿوع ﻧرخ ﺣﺎﻣل ھﺎی اﻧرژی و ﻧﻘش آن در اﯾﺟ ﺎد ﺗﻌ ﺎدل در ﺳﯾﺳ ﺗم ﺣﻣ ل و ﻧﻘ ل و ﺑﮑ ﺎرﮔﯾری ﺗﮑﺗوﻟ وژی ھ ﺎ و ﺷ ﯾوه ھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ دارای‬ ‫ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرای ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ در ﻣﺻرف اﻧ رژی ھﺳ ﺗﻧد از ﻣﻘ وﻻﺗﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ ﻣ ورد ﺗوﺟ ﮫ ﻏﺎﻟ ب ﻣﺗﺧﺻﺻ ﯾن ﺑﺧ ش و ﺣﺗ ﯽ ﺳﯾﺎﺳ ت‬ ‫ﮔذاران اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺿﻼت ﻣﺎ در ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗزرﯾ ق ﺳ وﺧت ﯾﺎراﻧ ﮫ ای ﺑ ﮫ زﯾ رﺑﺧش ھ ﺎ ﺑ ﮫ ﺻ ورت‬ ‫ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت و ھﻣﮕﯽ ﺑر اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗواﻓق دارﻧد. ﻣﺛﻼ در ﺣ وزه رﯾﻠﯽ)ﺷ ﮭری و ﺑ رون ﺷ ﮭری( اﺻ وﻻ ﯾﮑ ﯽ از دﻻﯾ ل‬ ‫ﻋدم ﻓﺿﺎی رﻗﺎﺑﺗﯽ رﯾل و ﺟﺎده ھﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧش ﺟﺎده ای ﭼﻧد ﺑراﺑر ﺑﺧش رﯾﻠﯽ ﻣﺻرف اﻧ رژی دارد ﺑ ر ﮐﺳ ﯽ ﭘوﺷ ﯾده‬ ‫ﻧﯾﺳت. اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑﺧش ﺟﺎده ای ھم ﺑﺎ اﯾن ﻧظر اﻣروز ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓق ﻧﺑﺎﺷﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی ﺟدﯾد در ﻋرﺻ ﮫ‬ ‫وﺳﺎﺋط ﻧﻘﻠﯾﮫ و ارﺗﻘﺎء ﮐﯾﻔﯾت ﺟﺎده ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ را ﺗﺎ ﺣدودی ﻣﺧدوش ﻧﻣﺎﯾد اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﮭم ﭘﺎﺑرﺟﺎﺳت.‬ ‫در ﺑﺧش ﺷﮭری ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﺗوﻣﺎن ﯾﺎراﻧﮫ ﺳوﺧت ﺑﮫ وﺳﺎﺋط ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﺎﺑر را ﺗﻧﮕﺗر و ﺗراﻓﯾ ﮏ‬ ‫را ﮔﺳﺗرش دھﯾم. ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﺳوﺧت ارزان ﻣﺷوق اﺳﺗﻔﺎده از ﺧودرو ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺧ ودرو ھ م ﺑزرﮔ راه و ﻣﻌ ﺎﺑر ﺟدﯾ د ﻻزم دارد.‬ ‫اﯾن دور ﺑﺎطل ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﯾﺳت؟ از طرﻓﯽ ﺑﺎﯾد ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ آزاد ﺳﺎزی ﻧرخ ﺣﺎﻣل ھﺎی اﻧرژی ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺻرف ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻧﯾﺳ ت و‬ ‫ﺗﻣﺎﻣﯽ زﯾرﺑﺧش ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی را ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﺧود ﻗرار ﺧواھد داد و ھﻣﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﻗﺎﻧون ﮔ ذاران و ﻣﺗوﻟﯾ ﺎن اﻣ ر در اﯾ ن‬ ‫ﺧﺻ‬ ‫وص ﺑ‬ ‫ﺎ اﺣﺗﯾ‬ ‫ﺎط ﺑﯾﺷ‬ ‫ﺗر ی ﻋﻣ‬ ‫ل ﻧﻣﺎﯾﻧ‬ ‫د.‬ ‫اﺧﯾرا اﯾن ﻣوﺿوع ﺗوﺳط دﮐﺗر ﺗﻘﯽ زاده ﺑﮫ ﺻورت اﯾﻣﯾل ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از دوﺳﺗﺎن ﻋﺿو ﺷورای ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ دﮐﺗر ﺻﻣﯾﻣﯽ و‬ ‫ﻣﮭﻧدس ظﮭراب زاده و دﮐﺗر ﺟﻌﻔرﭘورﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ازاﻋﺿﺎء ﺷورا و اﺗﺎق ﻓﮑر ﻣﺎ ھم ھﺳﺗﻧد ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار دارد ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻧظ رم ﻣوﺿ وﻋﺎت‬ ‫ﻣطروﺣﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب و ﻗﺎﺑل ﺗﺎﻣل ﺑودﻧد. ﺑﮫ ﻧظرم رﺳﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ وﺳﯾﻊ ﺗردر اﺗﺎق ﻓﮑر ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود.‬ ‫اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎرب , داﻧﺶ و اﯾﺪه ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن , ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن , ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ای را ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺪﮐﺎران ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻌﻤﻞ آورده و ﯾﺎری ﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺪون واﺳﻄﮫ و ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺮآﻣﺪه‬ ‫از اﺻﻮل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ‬
  4. 4. ‫ﻣﺪﯾﺮان اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان‬ ‫ﻣﻮﺳﺲ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان – ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﮭﺮی – ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺮداد ﻧﺠﻔﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﺑﺨﺶ زﯾﺮﺑﻨﺎھﺎ و اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ – ﻣﮭﻨﺪس ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﺎﺻﺮﯾﺎن‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ – ﻣﮭﻨﺪس ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺷﻔﯿﻊ ﻧﺎدری‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻨﺎدر- ﻣﮭﻨﺪس ﯾﻮﻧﺲ ﻏﺮﺑﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ھﻮاﯾﯽ – ﻣﮭﻨﺪس ﮐﺸﺎورزﯾﺎن‬

×