ضرورت منطقه ای شدن انتخابات شورای شهرهای بزرگ

234 views

Published on

آیا اصولا در ابر شهری مانند تهران انتخاب 31 نفر از بین 1732 نفر کاندیدا با گرایشات و تجربیات مختلف امکان پذیر است و نتیجه کار تشکیل شورایی متشکل از نیروهای زبده و کارامد در حوزه های مختلف شهری خواهد بود؟ تجربه نشان داده که اینگونه نیست و طی دوره های اخیر نیز شورای شهر تهران علی الرغم تلاش بسیار بدلیل عدم برخورداری از تخصص های لازم نتوانسته نقش محوری و سازنده ای داشته باشد و محوریت کارها عموما با شهرداری تهران بوده است

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
234
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ضرورت منطقه ای شدن انتخابات شورای شهرهای بزرگ

  1. 1. ‫ﺑزرگ‬ ‫ﺷﮭرھﺎی‬ ‫ﺷورای‬ ‫اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‬ ‫ﺷدن‬ ‫ای‬ ‫ﻣﻧطﻘﮫ‬ ‫ﺿرورت‬(‫ﺗﮭران‬ ‫ﺷﮭر‬ ‫ﻣوردی‬ ‫)ﻣطﺎﻟﻌﮫ‬‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﮐﺎرﺷﻧﺎس‬ , ‫ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺟﯾد‬‫ﺷﺪن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫و‬ ‫ﺗﮫﺮان‬ ‫ﺷﮫﺮ‬ ‫ﺷﻮرای‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻦ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬31‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫اﻋﻀﺎی‬ ‫ﻧﻔﺮ‬‫راه‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫از‬ ‫ﺟﺪا‬ .‫ﮔﺮدد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫ﺗﮫﺮان‬ ‫ﺷﮫﺮ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﺪﯾﺪی‬ ‫ﻓﺼﻞ‬ , ‫ﺷﮫﺮ‬ ‫ﺷﻮرای‬‫ﯾﺎﻓﺘﻪ‬‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد‬ ‫ﺟﮫﺖ‬ ‫ﻻزم‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫دارای‬ ‫ﺷﮫﺮ‬ ‫ﺷﻮرای‬ ‫ﺑﻪ‬‫اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫از‬ ‫آﻣﺎری‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ‬ ‫اراﺋﻪ‬ ,‫ﺧﯿﺮ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﮫﺮی‬‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺗﮫﺮان‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺷﮫﺮی‬ ‫اﺑﺮ‬ ‫در‬ ‫اﺻﻮﻻ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫از‬ ‫آورد‬ ‫ﺑﻮﺟﻮد‬ ‫را‬ ‫ﺳﻮاﻻﺗﯽ‬31‫ﻧﻔﺮ‬‫ﺑﯿﻦ‬ ‫از‬1732‫ﮔ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا‬ ‫ﻧﻔﺮ‬‫ﮐﺎر‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮ‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺮاﯾﺸﺎت‬‫ﺷﮫﺮی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎراﻣﺪ‬ ‫و‬ ‫زﺑﺪه‬ ‫ﻧﯿﺮوھﺎی‬ ‫از‬ ‫ﻣﺘﺸﮑﻞ‬ ‫ﺷﻮراﯾﯽ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ‬‫ﺷﻮرای‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫اﺧﯿﺮ‬ ‫ھﺎی‬ ‫دوره‬ ‫طﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫داده‬ ‫ﻧﺸﺎن‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﺑﻮد؟‬ ‫ﺧﻮاھﺪ‬‫ﻻزم‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرداری‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫اﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫ﺗﮫﺮان‬ ‫ﺷﮫﺮ‬‫ﺷﮫﺮداری‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎ‬ ‫ﮐﺎرھﺎ‬ ‫ﻣﺤﻮرﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫داﺷﺘﻪ‬ ‫ای‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫و‬ ‫ﻣﺤﻮری‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫ﺗﮫﺮان‬.‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺗﮫﺮان‬ ‫ﺷﮫﺮ‬ ‫ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎﯾﻞ‬.‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﺷﮫﺮوﻧﺪ‬ ‫ھﺮ‬31‫ﺑﺮﮔﻪ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻧﻔﺮ‬‫ﻧﻔﺮ‬ ‫ھﺮ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دارا‬ ‫رای‬‫ﻓﻘﻂ‬6.8‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫ﻧﻔﺮ‬‫ﺑﺮﮔﻪ‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ‬ ‫ھﻨﮕﺎم‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺳﺨﺘﯽ‬ ‫دھﻨﺪه‬ ‫ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻪ‬‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫از‬ ‫ﻻزم‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫و‬ ‫رای‬ ‫ھﺎی‬.
  2. 2. ‫ﮐﻪ‬ ‫دھﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺸﺎن‬ ‫آﻣﺎری‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺳﻮی‬ ‫از‬‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫طﻮر‬ ‫ﺑﻪ‬63‫دھﻨﺪﮔﺎن‬ ‫رای‬ ‫درﺻﺪ‬‫ﺑﻪ‬31‫اﻧﺪ‬ ‫ﻧﺪاده‬ ‫رای‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻧﻔﺮ‬‫ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫از‬ ‫ﺣﺎﮐﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻﯾﯽ‬ ‫رﻗﻢ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﮫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺷﺪﮔﺎن‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫دھﻨﺪﮔﺎن‬ ‫رای‬ ‫ﻓﮑﺮی‬ ‫طﯿﻒ‬ ‫دار‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ‬.‫و‬ ‫ﻣﻨﺎطﻖ‬ ‫ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮی‬ ‫ﺻﻮرت‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻮرا‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬‫ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﮫﺮی‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺣﻮزه‬‫ﻣﺰاﯾﺎی‬ ‫ﮔﯿﺮد‬ ‫ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﻨﻄﻔﻪ‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫اﮔﺮ‬‫دارد‬ ‫ھﻤﺮاه‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ذﯾﻞ‬:-‫ﮔﯿﺮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺻﻮرت‬ ‫راﺣﺘﺘﺮ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﮐﺎھﺶ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ھﺮ‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬-‫ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯿﻨﺪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫راﺣﺘﺘﺮ‬ ‫ﺷﮫﺮی‬ ‫ﻣﻨﺎطﻖ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ‬-‫ﺑﻮد‬ ‫ﺧﻮاھﺪ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫ای‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ‬ ‫ﻣﺮدم‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬-‫داد‬ ‫ﺧﻮاھﻨﺪ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ‬-‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫از‬ ‫ﭘﺲ‬,‫اﻓﺮاد‬‫در‬ ‫و‬ ‫داﻧﺴﺘﻪ‬ ‫ﻣﺘﻌﮫﺪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫آﻧﮫﺎ‬‫داﺷﺖ‬ ‫ﺧﻮاھﻨﺪ‬ ‫ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫رﻓﻊ‬ ‫ﺧﺼﻮص‬‫ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫ﻣﻮﯾﺪ‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺷﮫﺮ‬ ‫ﺷﻮراھﺎی‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﺧﺼﻮص‬ ‫در‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ای‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ‬.‫آﻣﺎری‬ ‫ﺟﺰﺋﯿﺎت‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﮕﺎھﯽ‬:-‫ﺷﮫﺮ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫ﻣﯿﺰان‬:‫ﺗﮫﺮان‬‫ﺣﺪود‬50‫درﺻﺪ‬
  3. 3. -‫آراء‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬:‫ﺻﺤﯿﺢ‬2,242,662-‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﺗﺎﺋﯿﺪ‬ ‫ﻧﺎﻣﺰد‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬:‫ﺷﺪه‬1732-‫آراء‬ ‫ﮐﻞ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬:‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ‬15,260,136-‫آراء‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬31‫ﻧﻔﺮ‬:‫ﻧﮫﺎﯾﯽ‬5,678,331‫)ﻣﻌﺎدل‬37‫آراء‬ ‫ﮐﻞ‬ ‫درﺻﺪ‬)-‫ﺑﺮﮔﻪ‬ ‫ھﺮ‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬:‫رای‬6.8‫ﻧﻔﺮ‬-‫آراء‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬31‫ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫راه‬ ‫ﻧﻔﺮ‬:‫ﺷﻮرا‬183,172‫ﺑﺮای‬ ‫آراء‬ ‫ﺑﻨﺪی‬ ‫طﺒﻘﻪ‬1732‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا‬‫ردﯾﻒ‬ ‫آراء‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺗﻌﺪادﮐﺎﻧﺪﯾﺪا‬1 ‫ﺑﺎﻻی‬500,000‫رای‬ 12 ‫ﺑﺎﻻی‬300,000‫رای‬ 23 ‫ﺑﺎﻻی‬200,000‫رای‬ 74 ‫ﺑﺎﻻی‬150,000‫رای‬ 155 ‫ﺑﺎﻻی‬110,000‫رای‬ 336 ‫ﺑﺎﻻی‬100,000‫رای‬ 487 ‫ﺑﺎﻻی‬50,000‫رای‬ 818 ‫ﺑﺎﻻی‬20,000‫رای‬ 1129 ‫ﺑﺎﻻی‬10,000‫رای‬ 176
  4. 4. 10 ‫ﺑﺎﻻی‬5,000‫رای‬ 31811 ‫زﯾﺮ‬5,000‫رای‬ 141401/04/1392

×