مطالبات بخش ریلی از وزیر راه آینده

259 views

Published on

با انتخاب رئیس جمهور جدید که با شعار تدبیر و امید در صحنه انتخابات پیروز گردید, صنعت حمل و نقل کشور با امید به آینده وارد مرحله جدیدی خواهد شد, امید به حاکمیت خرد و عقلانیت , امید به برنامه محوری , امید به دوری از شعارزدگی و امید به بهبود فضای کسب و کار در یکی از مهمترین زیربخش های اقتصادی کشور

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
259
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

مطالبات بخش ریلی از وزیر راه آینده

  1. 1. ‫آﯾﻧده‬ ‫راه‬ ‫وزﯾر‬ ‫از‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫ﻣطﺎﻟﺑﺎت‬‫ای‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐوش‬ ‫ﺳﺧت‬ , ‫رﯾل‬ ‫ﺟﻧس‬ ‫از‬ ‫وزﯾری‬‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس‬ , ‫ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺠﯿﺪ‬‫ﺻﺤﻨﮫ‬ ‫در‬ ‫ﯿﺪ‬ ‫اﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺪﺑﯿﺮ‬ ‫ﺷﻌﺎر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﯾﺪ‬ ‫ﺟﺪ‬ ‫ﮭﻮر‬ ‫ﺟﻤ‬ ‫ﺋﯿﺲ‬ ‫ر‬ ‫ﺨﺎب‬ ‫اﻧﺘ‬ ‫ﺑﺎ‬‫ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ,‫ﮔﺮدﯾﺪ‬ ‫ﭘﯿﺮوز‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬‫ﺑﺎ‬‫وارد‬ ‫آﯾﻨـﺪه‬ ‫ﺑـﮫ‬ ‫اﻣﯿـﺪ‬,‫ﺷﺪ‬ ‫ﺧﻮاھﺪ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪی‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﮫ‬‫ﺑـﮫ‬ ‫اﻣﯿـﺪ‬ , ‫ﻋﻘﻼﻧﯿـﺖ‬ ‫و‬ ‫ﺧـﺮد‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ‬ ‫ﺑـﮫ‬ ‫اﻣﯿﺪ‬‫ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻓﻀﺎی‬ ‫ﺑﮭﺒﻮد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣﯿﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻌﺎرزدﮔﯽ‬ ‫از‬ ‫دوری‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣﯿﺪ‬ , ‫ﻣﺤﻮری‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬.‫ــﻮر‬‫ﮐﺸـ‬ ‫ــﺎدی‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ــﺎی‬‫ھـ‬ ‫ــﺮﺑﺨﺶ‬‫زﯾـ‬ ‫ــﺮﯾﻦ‬‫ﻣﮭﻤﺘـ‬ ‫از‬ ‫ــﯽ‬‫ﯾﮑـ‬ ‫در‬ ‫ــﺎر‬‫ﮐـ‬ ‫و‬‫ﺸﻮر‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺳﻌﮫ‬ ‫ﺗﻮ‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ر‬ ‫در‬ ‫ﯿﺮ‬ ‫اﺧ‬ ‫ﻟﺖ‬ ‫دو‬ ‫دو‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫ﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ا‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫ﻋ‬‫ﻧ‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫در‬ ‫ﺑﻮﯾﮋه‬ ‫ﺻﻠﮫ‬ ‫ﺣﺎ‬ ‫ﺠﮫ‬ ‫ﻧﺘﯿ‬ ‫ﺳﻔﺎﻧﮫ‬ ‫ﻣﺘﺎ‬‫ﻓﻦ‬ ‫ھﻞ‬ ‫ا‬ ‫ﺳﻂ‬ ‫ﺗﻮ‬ ‫ﻧﺪ‬ ‫ﺗﻮا‬ ‫ﻤﯽ‬‫رﯾﻠـﯽ‬ ‫ﻧﻘـﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫زﯾﺮﺑﻨﺎھﺎی‬ ‫ﻧﺎﻣﺘﻮازن‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮫ‬ .‫ﮔﯿﺮد‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﺗﺎﺋﯿﺪ‬ ‫ﻣﻮرد‬,‫اﺻﻞ‬ ‫ﺧﻼف‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫در‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ‬44‫از‬ ‫رﯾﻠـﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺳﮭﻢ‬ ‫ﮐﺎھﺶ‬ , ‫اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬‫ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع‬‫ﺧﻼف‬ ‫ﺑﺮ‬‫ﻣﺒـﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑـﮫ‬ ‫ﺗﻮﺟـﮫ‬ ‫ﻋـﺪم‬ , ‫اﻧـﺪاز‬ ‫ﭼﺸﻢ‬ ‫ﺳﻨﺪ‬‫ﺗﻮﺳﻌﮫ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دھﯽ‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫در‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی‬‫و‬ ‫رﯾﻠـﯽ‬ ‫ﺷـﺒﮑﮫ‬‫از‬ ‫ﻣـﻮاردی‬‫ﺳﺎل‬ ‫ھﺸﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫ﺗﺪﺑﯿﺮ‬ ‫ﺑﺮﺑﺴﺘﻦ‬ ‫رﺧﺖ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ھﻤﮕﯽ‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬‫ﺑﺨـﺶ‬ ‫در‬ ‫وﯾﮋه‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﯾﺪ‬‫ﺟﺪ‬ ‫راھﮑﺎرھﺎی‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﯾﺪه‬ ‫ﺗﺸﻨﮫ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫رﯾﻠﯽ‬‫ﻓﻀﺎی‬ ‫ﺒﻮد‬‫ﺑﮭ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﮔﺬاری‬‫ﺗﺎﺛﯿﺮ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺎﻻﯾﯽ‬ ‫ﺴﯿﻞ‬‫ﭘﺘﺎﻧ‬ ‫ﻠﯽ‬‫رﯾ‬ ‫ﻘﻞ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻤﻞ‬‫ﺣ‬ .‫ﺳﺖ‬‫ا‬‫ﺳﺎل‬ ‫ﺸﺖ‬‫ھ‬ ‫ﯾﻦ‬‫ا‬ ‫در‬ ‫ﺻﯽ‬‫ﺧﺼﻮ‬ ‫ﺨﺶ‬‫ﺑ‬ .‫دارد‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫و‬ ‫ﺴﺐ‬‫ﮐ‬‫ﺗﺮ‬‫ﻓﺮا‬ ‫ﺸﯿﺪه‬‫ﮐ‬ ‫ھﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺮارت‬‫ﺟﻨﺲ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺪاﺑﯿﺮی‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺗﺪاﺑﯿﺮ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﺮ‬ ‫اﻣﯿﺪواراﻧﮫ‬ ‫اﻣﺮوز‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫از‬‫ﻨﻮن‬‫اﮐ‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫رای‬ ‫ﯿﺪ‬‫اﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺪﺑﯿﺮ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﺖ‬‫درا‬ ‫روی‬ ‫از‬ !‫ﺷﻌﺎر‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﯿﺖ‬‫واﻗﻌ‬‫ﺗﻮ‬ ‫و‬ ‫ھﻤﺮاھـــــــــــــﯽ‬ ‫اﻧﺘﻈـــــــــــــﺎر‬‫ﺟـــــــــــــ‬.‫دارد‬ ‫ﮫ‬(‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫وزارت‬ ‫)ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ‬ ‫ﺷﮭﺮﺳﺎزی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزﯾﺮ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬‫آزﻣـﺎﯾﺶ‬ ‫اوﻟﯿﻦ‬‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫دوﻟﺖ‬‫ﺗﺪﺑﯿﺮ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن‬ ‫در‬‫روﯾﮑﺮد‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫داده‬ ‫ﻧﺸﺎن‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﮫ‬ .‫اﺳﺖ‬‫ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫وزﯾﺮ‬‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫روی‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫و‬‫از‬ ‫ﻧﯿﻤـﯽ‬ ‫ﺗﻨﮭـﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬‫درﺳﺖ‬ , ‫اﺳﺖ‬ ‫رﻓﺘﮫ‬ ‫را‬ ‫راه‬.‫ﻏﻠﻂ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺑﺨـﺶ‬ ‫در‬ ‫اﻧـﺪاز‬ ‫ﭼﺸـﻢ‬ ‫ﺳـﻨﺪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﻻزﻣﮫ‬, ‫اﺳﺖ‬ "‫"رﯾﻞ‬ ‫ﺟﻨﺲ‬ ‫از‬ ‫وزﯾﺮی‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫رﯾﻠﯽ‬‫اﯾـﻦ‬ ‫و‬ !‫ای‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣـﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻮش‬ ‫ﺳﺨﺖ‬‫ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ‬‫ﻣﻨﺘﺨﺐ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮر‬ ‫رﺋﯿﺲ‬‫ﻣـﯽ‬ ‫ﺗـﺮ‬ ‫ﺳـﻨﮕﯿﻦ‬ ‫ﺑﺴـﺘﮫ‬ ‫ﮐـﮫ‬ ‫ﻋﮭـﺪی‬ ‫ﻗﺒﺎل‬ ‫در‬ ‫را‬.‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‬‫آﯾﻨﺪه‬ ‫راه‬ ‫وزﯾﺮ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﺼﻮص‬ ‫در‬ ‫ھﺎ‬ ‫زﻧﯽ‬ ‫ﮔﻤﺎﻧﮫ‬ ‫اﺧﯿﺮ‬ ‫روز‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻃﯽ‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺸﮭﻮد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭽﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﮫ‬ ‫ﺷﺪت‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﺑـﺎزی‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺗﺪﺑﯿﺮ‬ ‫از‬ ‫ﻧﺸﺎن‬‫ﺟﺪﯾﺪی‬"‫"ﺑﺰرگ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﺎ‬‫ﺷﺪه‬ ‫آﻏﺎز‬‫ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫آن‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫و‬
  2. 2. ‫ﺑﺮ‬ ‫ھﺎ‬.‫ﺟﺎﺳﺖ‬ ‫ھﻤﯿﻦ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫اﺷﮑﺎل‬ ‫اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ارﺟﺢ‬ ‫ھﺎ‬ ‫روﯾﮑﺮد‬‫ﻟﺖ‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ﺠﺎم‬ ‫اﻧ‬ ‫ﯾﺎدی‬ ‫ز‬ ‫ﻧﯽ‬ ‫ﻋﻤﺮا‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺟﺎﯾﯽ‬ ‫در‬ ‫ﻓﺮدی‬ ‫ﮑﮫ‬ ‫اﯾﻨ‬‫ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ‬ ‫ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯽ‬ ‫وزﯾﺮ‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ‬ ‫ھﺎی‬‫ﻃـﯽ‬ .‫ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر‬‫ﺳﻌﮫ‬ ‫ﺗﻮ‬ ‫ﻧﺪاز‬ ‫ا‬ ‫ﺸﻢ‬ ‫ﭼ‬ ‫و‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫اﻟﻤﻠ‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫و‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫داﺧ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫و‬ ‫ﺴﺐ‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻀﺎی‬ ‫ﻓ‬ ‫ﯿﺮ‬ ‫اﺧ‬ ‫ھﮫ‬ ‫د‬‫ﺟ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات‬‫اﻣـﺮوز‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺪی‬‫ﺗﻮﺳـﻌﮫ‬ ‫رﯾﻠـﯽ‬ ‫ﻧﻘـﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤـﻞ‬ ‫ﺑﺨـﺶ‬ ‫ﭼـﺎﻟﺶ‬‫ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻠﯽ‬‫رﯾ‬ ‫ﺷﺒﮑﮫ‬ ‫ﯿﺖ‬‫ﻇﺮﻓ‬ ‫از‬ ‫ﻤﯽ‬‫ﻧﯿ‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺶ‬ ‫ﺑﻮد‬ ‫ﮔﺮ‬‫ا‬ ‫ﮐﮫ‬‫ﭼﺮا‬ ‫ﺴﺖ‬‫ﻧﯿ‬ ‫ھﺎ‬‫زﯾﺮﺑﻨﺎ‬.‫ـــــــــــــــﺪ‬‫ﻣﺎﻧـ‬ ‫ـــــــــــــــﯽ‬‫ﻧﻤـ‬ ‫ـــــــــــــــﺘﻔﺎده‬‫ﺑﻼاﺳـ‬‫ﯿﺖ‬ ‫اھﻤ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺑﺎزار‬ ‫ﻓﺰاری‬ ‫ا‬ ‫ﻧﺮم‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮔﯽ‬ ‫وﯾﮋ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﮫ‬ ‫ﺗﻮ‬ ‫ﻣﺮوز‬ ‫ا‬‫ﯾﺎﻓﺘﮫ‬ ‫دوﭼﻨﺪاﻧﯽ‬‫ﺑﻨـﺪ‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ھﻤﺰﻣﺎن‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫ﻣﺘﻮازن‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮫ‬ ‫ﻻزﻣﮫ‬ ‫ﭼﺮاﮐﮫ‬‫ی‬‫ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫ﻣـﯽ‬ ‫اﻓـﺰاری‬ ‫ﺳـﺨﺖ‬ ‫و‬ ‫اﻓـﺰاری‬ ‫ﻧـﺮم‬ ‫ھـﺎی‬ ‫ﻋﺮﺻﮫ‬ ‫ھﻤﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﻟـﺬا‬ ‫و‬‫وزﯾﺮ‬‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺷﺮاﺋﻂ‬ ‫درک‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی‬‫ﻋﻤﻠﯽ‬ ‫راھﮑﺎرھﺎی‬ ‫اراﺋﮫ‬ ,‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻧﻈﺎرت‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ‬ ,‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ , ‫ﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺮدا‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺻﻠﯽ‬ ‫ا‬ ‫ﻣﺪار‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺼﻮب‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ .‫ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺘﮫ‬ ‫دا‬‫ﺻ‬ ‫ﺧﺼﻮ‬‫ﺴﺮ‬ ‫ﻣﯿ‬ ‫ﮭﺎ‬ ‫اﯾﻨ‬ ‫و‬ , ‫ﻣﺪ‬ ‫ﺑﻨﺎ‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫زﯾﺮد‬ ‫ﮑﺎر‬ ‫ﭘﯿﻤﺎﻧ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺠﺎری‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺷﺮﯾﮏ‬ ‫را‬ ‫ﯽ‬‫ﻗـﺪرت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫وزﯾﺮی‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﻣﮕﺮ‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﻧﺨﻮاھﺪ‬‫داﺷـﺘﮫ‬ ‫ﮐﺎﺑﯿﻨـﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺑـﺎﻻ‬ ‫دﯾـﺎﻟﻮگ‬‫ﯾﺎدی‬ ‫و‬ ‫ﺷﻤﺮده‬ ‫ﻣﻐﺘﻨﻢ‬ ‫را‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ‬ .‫ﺑﺎﺷﯿﻢ‬‫ﮐـﮫ‬ ‫دادﻣﺎن‬ ‫دﮐﺘﺮ‬ ‫ﻣﺮﺣﻮم‬ ‫از‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬‫در‬‫ھﺎی‬ ‫ﮔﯽ‬ ‫وﯾﮋ‬ ‫از‬ ‫ﺧﻮرداری‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺸﻮر‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫از‬ ‫ﻌﯽ‬ ‫ﻣﻘﻄ‬‫ﺧﻮد‬ ‫ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ‬‫را‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮫ‬ ‫ﻗﻄﺎر‬.‫درآورد‬ ‫ﺣﺮﮐـﺖ‬ ‫ﺑـﮫ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺴﺘﺮ‬ ‫ﺑﺮ‬‫ﮔﺮاﻣﯽ‬ ‫ﯾﺎدش‬.‫ﺑﺎد‬29/03/1392

×