مرز خصوصی سازی خوب تا کجاست

344 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
344
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

مرز خصوصی سازی خوب تا کجاست

  1. 1. ‫ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺠﯿﺪ‬‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺻﻨﻔﯽ‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ‬ ‫دﺑﯿﺮ‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫ﭘﯿﺪا‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮی‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫در‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺧﯿﺮ‬ ‫ﺳﺎﻟﯿﺎن‬ ‫طﻮل‬ ‫در‬‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻄﺮح‬ ‫ﺳﻮال‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ھﻤﻮاره‬:‫ﮐﺠﺎﺳﺖ؟‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﻣﺮز‬"‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫دوﻟﺖ‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫در‬ ‫ﻣﮫﻢ‬ ‫ﮐﺎرھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﮐﺴﺐ‬ ‫اﻏﻠﺐ‬ ‫اﻣﺮوزه‬‫ﻋﻤﺪﺗﺎ‬‫ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫را‬ ‫ﮐﻮﭼﮑﯽ‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ‬ ، ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻣﺸﺎﻏﻞ‬ ‫ﺧﺮده‬ ‫ﺣﺪ‬ ‫در‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﻄﻮر‬ ‫را‬ ‫ﺑﺰرگ‬ ‫دوﻟﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺳﻮال‬ ‫ﺣﺎﻻ‬ .‫دھﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﮐﺮد؟‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﺗﻮان‬ ‫ﮐﺴﯽ‬ ‫اﺻﻮﻻ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﺷﻮد؟‬ ‫واﮔﺬار‬ ‫ﮐﺴﯽ‬ ‫ﭼﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﺧﯿﺮ؟‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺸﻮد‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬‫ﻣﮑ‬ ‫ﭼﻪ‬ ‫داراﺳﺖ؟‬ ‫را‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫از‬ ‫ﻋﻈﯿﻢ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ‬‫واﮔﺬاری‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ھﺎﯾﯽ‬ ‫ﺎﻧﯿﺰم‬‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﻣﺮز‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮔﻮﯾﺪ؟‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﻪ‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫دارد؟‬ ‫وﺟﻮد‬‫ﮐﺠﺎﺳﺖ؟‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬‫اﯾﺮان‬ ‫در‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﻓﺎزﺑﻨﺪی‬:‫ﺑﻪ‬ ‫ﻗﺮﯾﺐ‬ ‫طﻮل‬ ‫در‬ ‫ذﯾﻞ‬ ‫ﻓﺎزھﺎی‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫در‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫اﻣﺮ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬2‫اﺧﯿﺮ‬ ‫دھﻪ‬‫اﺳﺖ‬ ‫اﻓﺘﺎده‬ ‫اﺗﻔﺎق‬:1(‫ﺑﺮو‬‫ﮔﺮی‬ ‫ﺗﺼﺪی‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﺳﭙﺎری‬ ‫ن‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫دوﻟﺘﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻧﮫﺎد‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﻓﺎز‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫اﺑﺘﺪاﺋﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬‫ﺑﺮﮔﺬاری‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫در‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﮔﺮی‬ ‫ﺗﺼﺪی‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ‬ ‫آن‬ ‫واﮔﺬاری‬, ‫ﻣﺴﺎﻓﺮی‬ ‫ﻗﻄﺎرھﺎی‬ ‫راھﺒﺮی‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ‬ ‫ھﺎﯾﯽ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ .‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻗﺪام‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت‬‫ﻧﮕﮫﺪاری‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﺮات‬‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﻮاد‬ ‫و‬ ‫ﻗﻄﻌﺎت‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﺎوﮔﺎن‬.‫اول‬ ‫ﻓﺎز‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﻮﻟﻔﻪ‬:-‫اﺳﺖ‬ ‫دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻤﺪﺗﺎ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫رﯾﺴﮏ‬-‫ﺧﻮد‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﭘﺎﺋﯿﻦ‬ ‫در‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫در‬ ‫وری‬ ‫ﺑﮫﺮه‬ ‫و‬ ‫ﻧﻮآوری‬ , ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫واﮔﺬاری‬ ‫ﻣﺎھﯿﺖ‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ‬‫اﺳﺖ‬-‫ﮐ‬ ,‫ﻧﻈﺎرت‬‫ﺑﺎﻻﺳﺖ‬ ‫ﮐﺎرھﺎ‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫در‬ ‫دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫دﺧﺎﻟﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻨﺘﺮل‬-‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دار‬ ‫ﺧﺪﺷﻪ‬ ‫را‬ ‫رﻗﺎﺑﺖ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫دوﻟﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫وﯾﮋه‬ ‫راﻧﺖ‬ ‫اﻋﻄﺎء‬ , ‫ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ورود‬‫ﻧﺪارد‬ ‫را‬ ‫دوﻟﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫رﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫ﺿﻌﯿﻒ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫و‬
  2. 2. 2(‫دوﻟﺖ‬ ‫ﺑﺪﻧﻪ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ‬‫دوﻟﺖ‬ ‫زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫واﮔﺬاری‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺬاﮐﺮه‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺰاﯾﺪه‬ ‫طﺮﯾﻖ‬ ‫از‬‫از‬ ‫رﺟﺎء‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺘﺮا‬ ‫ﻣﺸﺎورﯾﻦ‬ , ‫ﺗﺮاورس‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺖ‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ‬ ‫ھﺎﯾﯽ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫واﮔﺬاری‬ .‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎم‬‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﺎ‬ ‫واﮔﺬاری‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬.‫دوم‬ ‫ﻓﺎز‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﻮﻟﻔﻪ‬:-‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫واﮔﺬار‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺑﺎزده‬ ‫ﮐﻢ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ده‬ ‫زﯾﺎن‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫اﺑﺘﺪا‬ ‫در‬ ‫دھﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺮﺟﯿﺢ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ‬ ‫دوﻟﺖ‬-‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫آن‬ ‫ﺟﺬاﺑﯿﺖ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﭘﺎﺋﯿﻦ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫وری‬ ‫ﺑﮫﺮه‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﭘﺎﺋﯿﻦ‬ ‫واﻗﻌﯽ‬-‫ﺑﺪﻟﯿﻞ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﺷﺒﻪ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫از‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪاران‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ‬‫اﻧﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮده‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻗﺪام‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺪﻻﯾﻞ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫دوﻟﺖ‬ ‫از‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫طﻠﺐ‬-‫از‬ ‫ﭘﺲ‬‫ﻧﺒﻮد‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻔﻆ‬ ‫ھﻤﭽﻨﺎن‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی‬ , ‫واﮔﺬاری‬‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺧﻮدداری‬ ‫ور‬ ‫ﺑﮫﺮه‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم‬ ‫اﻋﻤﺎل‬ ‫از‬ ‫ھﺎ‬ ‫واﮔﺬاری‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫واﻗﻌﯽ‬ ‫روح‬‫ﻣﺎﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻏﺎﻓﻞ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ‬-‫ﻧﻘ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺑﺮداری‬ ‫ﺑﮫﺮه‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫از‬ ‫ﺧﺎرج‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ھﺎﯾﯽ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻋﻤﺪﺗﺎ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬‫ﺑﺎر‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻞ‬‫اﻧﺪ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫واﮔﺬار‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮ‬ ‫و‬3(‫ﻣﺴﺎﻓﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺗﺎﺳﯿﺲ‬‫ﺗﺎﺳﯿﺲ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫در‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﮔﻔﺖ‬ ‫ﺑﺘﻮان‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ‬‫ﭼﺸﻢ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺬار‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫دﺳﺘﻪ‬ ‫دو‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ .‫ﺷﺮﮐﺘﮫﺎﺳﺖ‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬‫ﺧﻮرد‬ ‫ﻣﯽ‬:-‫دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﺷﺒﻪ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬(Government Linked Company)‫ﺑﻪ‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬.‫ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻧﮫﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﻧﯿﻤﻪ‬ ‫ﺳﮫﺎﻣﺪاران‬‫از‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫ﻋﻤﺪه‬ ‫اﺷﮑﺎل‬‫ﻧﻈﯿﺮ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ‬ ‫ھﻤﭽﻨﺎن‬ ‫ﻟﺬا‬ ‫و‬ ‫ﺟﺪا‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬‫ﺑﺪﻟﯿﻞ‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺛﺒﺎت‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﺿﻤﻦ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮد‬ ‫ﻧﻤﯽ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫ﭼﻨﺪان‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻮآوری‬ , ‫وری‬ ‫ﺑﮫﺮه‬‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ .‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﮫﺪﯾﺪ‬ ‫ﺑﺸﺪت‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ﺑﻮدن‬ ‫دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﺷﺒﻪ‬‫ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ھﺎ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﻨﮫﺎن‬ ‫راﻧﺖ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫اﻋﻄﺎء‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫طﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺳﺮﺑﺎر‬ ‫ھﺎی‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ‬‫ﮔﺮدد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﯾﺸﺎن‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳﻠﺐ‬ ‫را‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫آﺣﺎد‬ ‫ھﻤﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﻗﺮاردادن‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫و‬‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‬‫رود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫آﻓﺖ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫و‬.-‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬‫ﺳﮫ‬ ‫ﮐﻪ‬‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﻣﺤﻞ‬ ‫از‬ ‫ﻋﻤﺪﺗﺎ‬ ‫آن‬ ‫ﺎﻣﺪاران‬‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ .‫اﻧﺪ‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪه‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﺷﺒﻪ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻧﮫﺎد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻏﯿﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﯽ‬ ‫اﺷﺨﺎص‬‫ﺑﺎزار‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫در‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻤﯽ‬ ‫ارﺗﻘﺎء‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬‫طﻮل‬ ‫در‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﺎوﮔﺎن‬ ‫ﻣﺎﻟﮏ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ .‫اﺳﺖ‬‫اﻣﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺪ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫اﺧﯿﺮ‬ ‫ﺳﺎﻟﯿﺎن‬‫اﻧﺪ‬ ‫دﺳﺘﻪ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫ورزﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺒﺎدرت‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ‬.
  3. 3. ‫ھﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫دوم‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫ﺳﻮم)ﺑﺮای‬ ‫ﻓﺎز‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﻮﻟﻔﻪ‬(:-‫ﻧﻘﻠﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﭘﺮوژه‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫در‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ‬‫,ﺧﺮد‬ ‫ﺑﺎزار‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﻋﻤﺪﺗﺎ‬‫ﺑﺎزار‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی‬ ‫ﻧﻤﻮدن‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‬‫اﺳﺖ‬-‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺳﮫﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺳﻮد‬ ‫ﮐﺴﺐ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫در‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﺰﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺮ‬ ‫ﺷﻔﺎف‬ ‫رﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﺑﺎزار‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎزار‬ ‫از‬-‫و‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻣﻼک‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫درآﻣﺪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﻟﺬا‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮرده‬ ‫ﭘﯿﻮﻧﺪ‬ ‫ھﻢ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬-‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫و‬ ‫اﺣﺘﺮام‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫اﺷﮑﺎل‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺶ‬ ‫روش‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬‫ﮔﯿﺮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫دوﻟﺖ‬ ‫و‬-‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺮ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮده‬ ‫و‬ ‫ﺗﺮ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﯽ‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﯾﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎ‬ ‫ﺟﺬب‬‫آﯾﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬‫ﺑﺎﯾﺴﺘ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ , ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺳﻮال‬‫ﺑﺎﺷﺪ؟‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎری‬ ‫ﭼﻪ‬ ‫دارای‬ ‫ﯽ‬1(‫ﺷﻮد‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫ﻗﻮاﺋﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻈﺎرﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ‬ ‫وظﺎﺋﻒ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺮﻓﺎ‬ ‫ﻣﺮور‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫دوﻟﺖ‬ ‫وظﺎﺋﻒ‬2(.‫ﮔﯿﺮد‬ ‫ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﺎﻟﮏ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺳﭙﺎری‬ ‫ﺑﺮون‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ‬ ‫ﺳﭙﺎری‬ ‫ﺑﺮون‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫دوﻟﺖ‬ ‫اﺻﻮﻻ‬3(‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺳﺎﯾﺰ‬‫ﺷﻮد‬ ‫ﺑﺰرگ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﻓﺘﺎده‬ ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫ﻧﯿﺮو‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫در‬ ‫آﻧﭽﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬4(‫و‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺮداری‬ ‫ﺑﮫﺮه‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﺟﺮاء‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺻﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺻﻔﺮ‬ ‫ﻣﺴﻮل‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮ‬5(‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫دﺧﺎﻟﺖ‬ ‫آن‬ ‫ﻻزﻣﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺪھﺪ‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫درآﻣﺪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ای‬ ‫ﯾﺎراﻧﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬‫در‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬‫رﯾﺰی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ , ‫ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ‬ , ‫ﻣﺴﺎﻓﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪ‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ‬ ‫ھﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﻮزه‬‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻣﻘﺮرات‬ ‫و‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫در‬ ‫ﻓﻌﺎل‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫و‬ , ‫ﻣﺴﺎﻓﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬6(‫ﺑﺨﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ‬ ‫وظﺎﺋﻒ‬ ‫ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ‬ ‫ﺧﻼء‬ ‫ﭘﺮﮐﺮدن‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺻﻨﻔﯽ‬ ‫ی‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﭘﺮرﻧﮓ‬ ‫ﺣﻀﻮر‬‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬‫ﺣﺎ‬ ‫وطﺎﺋﻒ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ‬ ‫)ﻋﻤﻼ‬‫ﺳﭙﺮده‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺻﻨﻔﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻧﻈﺎرﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻤﯿﺘﯽ‬‫ﺷﻮد‬(7(‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫دار‬ ‫ﺳﮑﺎن‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﭘﺲ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫از‬ ‫ﺑﭙﺬﯾﺮد‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫و‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫درازﻣﺪت‬ ‫اھﺪاف‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻮد‬ ‫ﺧﻮاھﺪ‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﻧﺤﻮه‬.
  4. 4. ‫ﺷﺎﯾﺪ‬ ‫ﺣﺎل‬‫ﮐﻪ‬ ‫داد‬ ‫ﺟﻮاب‬ ‫ﺳﻮال‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﮫﺘﺮ‬ ‫ﺑﺘﻮان‬:-‫ﮐﺠﺎﺳﺖ؟‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﻣﺮز‬-‫اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﮐﺪام‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫واﮔﺬار‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﮐﺪام‬‫ﺑﻤﺎﻧﺪ؟‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬-‫در‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫روح‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺪاﻣﯿﮏ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺮ‬ ‫اﺛﺮﺑﺨﺶ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫از‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫ﮐﺪام‬‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﺗﻀﺎد‬‫د‬ ‫و‬‫ﯾﺎﺑﺪ‬ ‫ﺣﻀﻮر‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻋﺮﺻﻪ‬ ‫در‬ ‫ﻗﺪرت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫اﮔﺮ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫آﺧﺮ‬ ‫ر‬‫اﺟﺮای‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫در‬ ‫دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫ﭘﺮرﻧﮓ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻮد؟‬ ‫ﻣﮫﯿﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ‫آن‬ ‫اﻟﺰاﻣﺎت‬‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﮫﻤﺘﺮ‬ ‫ھﻤﻪ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﮐﻼن‬ ‫ﻧﻈﺎرت‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﻧﻘﻠﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬‫ﺑ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫و‬‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ , ‫ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ‬ , ‫ﺑﺎﻧﮑﯽ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﺴﮫﯿﻼت‬ ‫اراﺋﻪ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫در‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺨﺶ‬‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻧﮕﮫﺪاری‬ ‫ھﺎی‬ ‫ھﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﻋﻤﺪه‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﺤﻤﯿﻞ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻘﺮرات‬ ‫و‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮد‬ ‫ﺑﺮد‬‫ﺳﻮد‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺑﭙﺬﯾﺮد‬ ‫ﺑﻐﺾ‬ ‫و‬ ‫ﺣﺐ‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫و‬ .‫ﺑﺪھﺪ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬‫ھﺎی‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫از‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻘﻮل‬‫ﻓﺮار‬ ‫از‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫آورد‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫در‬ ‫ﺧﻮد‬‫ﺷﻮد‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی‬ ‫دﻻﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻮﻟﺪ‬ ‫ﻏﯿﺮ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺑﻮﯾﮋه‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬.‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮم‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬ ‫آن‬ ‫واﻗﻌﯽ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ھﺮ‬ ‫در‬‫اﯾﺮا‬ ‫و‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺷﺎن‬ ‫درﺧﻮر‬ ‫ای‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎ‬ ‫اﯾﻨﺼﻮرت‬ ‫ﻏﯿﺮ‬ ‫در‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﭼﺮا‬‫ﻧﺨﻮاھﺪ‬ ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن‬ ‫ن‬‫اﻓﺘﺎد‬.

×