‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ...
‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ...
‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ...
‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ...
‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ...
‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ...
‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ...
‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ...
‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ...
‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ...
‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ...
‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ...
‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ...
‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ...
‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ...
‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ...
‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ...
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور

334 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
334
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ضرورت ایجاد نهاد تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی کشور

 1. 1. ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬1‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ﻣﻘررات‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﺿرورﺗ‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﻧﺎﭘذﯾردرراﺳﺗﺎی‬ ‫اﺟﺗﻧﺎب‬ ‫ﯽ‬‫ﺧﺻوﺻﯽ‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫دوﻟﺗﯽ‬ ‫ﺑﺧش‬‫ﮐﻧﻧدﮔﺎن‬ ‫ﻣﺻرف‬‫ﺗﻧظﯾم‬ ‫ﻧﮭﺎد‬‫ﻣﻘررات‬‫ﺑﺎﻻدﺳﺗﯽ‬ ‫ﻗواﻧﯾن‬,‫ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ‬ ‫درآﻣد‬‫ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺠﯿﺪ‬‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺻﻨﻔﯽ‬ ‫دﺑﯿﺮاﻧﺠﻤﻦ‬‫واﺑﺴﺘﮫ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‬‫ﺷﮭﺮﯾﻮر‬1391
 2. 2. ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬2: ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﮭﺮﺳﺖ‬-‫ﻣﻘﺪﻣﮫ‬-‫ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫رﮔﻮﻻﺗﻮري‬-‫در‬ ‫ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﻧﮭﺎدھﺎی‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺿﺮورت‬‫ﮐﺸﻮر‬-‫ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫راﺑﻄﮫ‬-‫ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﺻﻠﻲ‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ‬-‫اﯾﺮان‬ ‫در‬ ‫ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﻧﮭﺎدھﺎی‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﮫ‬-‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﻧﮭﺎدھﺎی‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﮫ‬‫ﮐﺸﻮرھﺎ‬-‫ﻣﺎﺧﺬ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬-‫ھﺎ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ‬
 3. 3. ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬3‫ﻣﻘﺪﻣﮫ‬:‫ـﺖ‬‫دوﻟـ‬ ‫ـﺪ‬‫ﭼﻨـ‬ ‫ـﺮ‬‫ھـ‬ ‫ـﺮوزه‬‫اﻣـ‬‫ـﻮد‬‫ﺧـ‬ ‫ـﺘﺮده‬‫ﮔﺴـ‬ ‫ـﻮر‬‫ﺣﻀـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫ـﺮ‬‫زﯾـ‬ ‫در‬‫ﻋﺮﺻــﮫ‬ ‫ﮐﺸــﻮر‬ ‫اﻗﺘﺼــﺎدی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠــﻒ‬ ‫ھــﺎی‬‫ﺑــﺮای‬ ‫را‬‫ﺣﻀــﻮر‬‫ﭘﺮرﻧــﮓ‬‫ﺑﺨــﺶ‬‫ــﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ــﻮده‬‫ﻧﻤـ‬ ‫ــﮓ‬‫ﺗﻨـ‬ ‫ــﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬,‫ــﯿﮑﻦ‬‫ﻟـ‬‫ــﺪاﻣﺎﺗ‬‫اﻗـ‬ ‫ــﺪﻟﯿﻞ‬‫ﺑـ‬‫ﯽ‬‫در‬ ‫ــﮫ‬‫ﮐـ‬‫ـﺎزی‬‫ﺳـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ـﺘﺎی‬‫راﺳـ‬‫ـﻮﯾﮋه‬‫ﺑـ‬‫ـﺪه‬‫آﻣـ‬ ‫ـﻞ‬‫ﺑﻌﻤـ‬ ‫ـﺮ‬‫اﺧﯿـ‬ ‫ـﮫ‬‫دھـ‬ ‫ـﮏ‬‫ﯾـ‬ ‫ـﻮل‬‫ﻃـ‬ ‫در‬‫ـﺮای‬‫ﺑـ‬ ‫را‬ ‫ـﺪ‬‫اﻣﯿـ‬ ‫ـﺎی‬‫ھـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑﺎرﻗـ‬ ‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬‫ـﻮر‬‫ﺣﻀـ‬ ‫ـﮫ‬‫اداﻣـ‬‫ـﻦ‬‫روﺷـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬‫ــﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ــﺘﮫ‬‫ﻧﮕﮭﺪاﺷـ‬‫ــﺖ‬‫دوﻟـ‬ .‫ــﺮق‬‫ﻃـ‬ ‫از‬ ‫ــﻮﻻ‬‫ﻣﻌﻤـ‬ ‫ــﺎ‬‫ھـ‬‫ــﮫ‬‫ﺟﻤﻠـ‬ ‫از‬ ‫ــﻒ‬‫ﻣﺨﺘﻠـ‬‫ــﺎ‬‫ﻣـ‬ ‫ــﺎﻣﯿﻦ‬‫ﺗـ‬ ‫و‬ ‫ــﺮد‬‫ﮐـ‬ ‫ــﮫ‬‫ھﺰﯾﻨـ‬ ‫ــﻮﻧﮕﯽ‬‫ﭼﮕـ‬, ‫ــﻮد‬‫ﺧـ‬ ‫ــﺎرج‬‫ﻣﺨـ‬ ‫ﻟﯽ‬‫ــﺰان‬‫ﻣﯿـ‬‫ﻣﺎﻟﮑﯿــﺖ‬‫ھــﺎ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ‬ ‫ﮔــﺮی‬ ‫ﺗﺼــﺪی‬ ‫و‬‫و‬‫ﺑــﺎﻻﺧﺮه‬‫و‬ ‫ﻗــﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬‫ﻣﻘــﺮرات‬‫ﻣــﯽ‬‫ﺗﻮاﻧ‬‫ﻨــ‬‫ﻗــﺮار‬ ‫ﺗــﺄﺛﯿﺮ‬ ‫ﺗﺤــﺖ‬ ‫را‬ ‫اﻗﺘﺼــﺎدی‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭــﺎی‬ ‫ﺪ‬‫دھ‬‫ــ‬‫ﻨـ‬‫ــﺎن‬‫ـ‬‫ﻣﯿ‬ ‫ــﻦ‬‫ـ‬‫اﯾ‬ ‫در‬ .‫ﺪ‬‫ــﯿﻦ‬‫ـ‬‫ﺗﺒﯿ‬‫ــﯿﻦ‬‫ھﻤﭽﻨـ‬ ‫و‬ ‫ــﺖ‬‫ـ‬‫دوﻟ‬ ‫ــﺎﯾﻒ‬‫ـ‬‫وﻇ‬ ‫و‬ ‫ــﺶ‬‫ﻧﻘـ‬‫ـﺮای‬‫اﺟـ‬ ‫ـﻮﻧﮕﯽ‬‫ﭼﮕـ‬‫ـﯿﻦ‬‫ﺗﻌﯿـ‬ ‫و‬ ‫ـﺎﯾﻒ‬‫وﻇـ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬‫ـﮫ‬‫داﻣﻨـ‬ ‫و‬ ‫ـﻄﺢ‬‫ﺳـ‬‫ـﺖ‬‫دﺧﺎﻟـ‬‫ـﺖ‬‫دوﻟـ‬‫ــﺖ‬‫اھﻤﯿـ‬ ‫از‬ ‫ــﺎد‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫در‬‫ــﺎﯾﺎن‬‫ﺷـ‬‫ــﻮﺟﮭﯽ‬‫ﺗـ‬.‫ــﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ــﻮردار‬‫ﺑﺮﺧـ‬‫ــﺎوﺟﻮد‬‫ﺑـ‬‫ـﺮ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ای‬ ‫ـﮋه‬‫وﯾـ‬ ‫ـﺪات‬‫ﺗﺎﮐﯿـ‬‫ـﻞ‬‫اﺻـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﮐﻠـ‬ ‫ـﺘﮭﺎی‬‫ﺳﯿﺎﺳـ‬ ‫ـﺮای‬‫اﺟـ‬44‫ـﺎﻧﻮن‬‫ﻗـ‬‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣـ‬ ‫و‬ ‫ـﯽ‬‫اﺳﺎﺳـ‬‫در‬ ‫ـﺎزی‬‫ﺳـ‬‫ـﻮرت‬‫ﺻـ‬ ‫ـﺮ‬‫اﺧﯿـ‬ ‫ـﮫ‬‫دھـ‬ ‫ـﻮل‬‫ﻃـ‬‫ـﮫ‬‫ﮔﺮﻓﺘـ‬‫و‬‫ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﮫ‬‫ﺑﺴﺘﺮﺳــﺎزی‬‫ﻧﺴــﺒﺘﺎ‬‫ـﺒ‬‫ﻣﻨﺎﺳـ‬‫ـﺖ‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿـ‬ ‫ـﺮای‬‫ﺑـ‬ ‫ﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫اھــﺪاف‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫ﻧﯿــﻞ‬ ‫و‬‫ﺳــﺎزی‬‫ﮐﺸــﻮر‬ ‫در‬‫اﺳــﺖ‬ ‫ﮔﺮدﯾــﺪه‬ ‫اﻧﺠــﺎم‬،‫ﻻز‬ ‫ــﺎن‬‫ـ‬‫ھﻤﭽﻨ‬ ‫ــﻦ‬‫ﻟﮑـ‬‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﮐ‬ ‫ــﺖ‬‫ـ‬‫اﺳ‬ ‫م‬‫ــﺮای‬‫ـ‬‫اﺟ‬ ‫و‬ ‫ــﺪوﯾﻦ‬‫ـ‬‫ﺗ‬‫ــﺎﻧﻮﻧﯽ‬‫ﻗـ‬ ‫ــﺎرﭼﻮب‬‫ـ‬‫ﭼ‬‫ﻣﻨﺎﺳــﺐ‬‫و‬‫ﺑــﻮﯾﮋه‬‫ﻻزم‬ ‫ﻧﻈــﺎرﺗﯽ‬ ‫ﺳــﺎزوﮐﺎرھﺎی‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ‬ ‫ﺑــﺮ‬ ‫ﻧــﺎﻇﺮ‬ ‫ﮐــﮫ‬‫ــﺪ‬‫ﺑﺎﺷـ‬ ‫ــﺎ‬‫ـ‬‫آﻧﮭ‬ ‫ــﺎﺑﯿﻦ‬‫ﻣـ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﻓ‬ ‫ــﻂ‬‫ـ‬‫رواﺑ‬ ‫و‬ ‫ــﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫و‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫دوﻟﺘ‬ ‫ــﮭﺎی‬‫ﺑﺨﺸـ‬‫و‬‫ــﯿﻦ‬‫ـ‬‫ھﻤﭽﻨ‬‫ــﺎل‬‫ـ‬‫اﻋﻤ‬‫ــﺶ‬‫ـ‬‫ﺑﺨ‬ ‫ــﺎﻻن‬‫ـ‬‫ﻓﻌ‬ ‫ــﺮات‬‫ـ‬‫ﻧﻈ‬‫ــﺎدی‬‫ـ‬‫اﻗﺘﺼ‬ ‫ــﻒ‬‫ـ‬‫ﻣﺨﺘﻠ‬ ‫ــﺎی‬‫ـ‬‫ھ‬‫در‬‫ﻗﺮارﮔﯿــﺮد‬ ‫ﺟــﺪی‬ ‫ﮐــﺎر‬ ‫دﺳــﺘﻮر‬.‫اﺳــﺖ‬ ‫ﺑــﺪﯾﮭﯽ‬‫ﺑﺎزارھــﺎی‬ ‫از‬ ‫آﻧﺪﺳــﺘﮫ‬‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﮐ‬ ‫ــﺎدی‬‫ـ‬‫اﻗﺘﺼ‬‫ــﺎﺑﺘﯽ‬‫ـ‬‫رﻗ‬ ‫ــﺎی‬‫ـ‬‫ﻓﻀ‬ ‫از‬ ‫ــﺪور‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﺟﻤﻠ‬ ‫از‬ ‫ــﻒ‬‫ـ‬‫ﻣﺨﺘﻠ‬ ‫ــﺪﻻﯾﻞ‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫اﯾﻨﮑــﮫ‬‫و‬ ‫ﮔــﺮدد‬ ‫ﻣــﯽ‬ ‫اراﺋــﮫ‬ ‫آﻧﮭــﺎ‬ ‫در‬ ‫اﻧﺤﺼــﺎری‬ ‫ﻣﺤﺼــﻮﻻت‬ ‫و‬ ‫ﺧــﺪﻣﺎت‬‫ـﺶ‬‫ﻧﻘـ‬‫ـﺮ‬‫ﺗـ‬ ‫ـﮓ‬‫ﭘﺮرﻧـ‬ ‫ـﯿﺎر‬‫ﺑﺴـ‬ ‫ـﺬاری‬‫ﮔـ‬ ‫ـﺖ‬‫ﻗﯿﻤـ‬ ‫و‬ ‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫در‬ ‫ـﺖ‬‫دوﻟـ‬‫ﻣﺨــﺎﺑﺮات‬ , ‫ﺑــﺮق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫ﺻــﻨﻌﺖ‬ ‫ﺟﻤﻠــﮫ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫ﻣــﯽ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬ ‫از‬... ‫و‬ ‫آھـــﻦ‬ ‫راه‬ ,‫و‬ ‫آﻧﮭـــﺎ‬ ‫در‬ ‫ﮐـــﮫ‬ ‫ﺑﺨﺸـــﮭﺎﯾﯽ‬ ‫ھﻤﭽﻨـــﯿﻦ‬‫ﯾﮋﮔﯿﮭـــﺎی‬،‫ﮐــﺎر‬ ‫ﻧﯿــﺮوی‬ ‫و‬ ‫اوﻟﯿــﮫ‬ ‫ﻣــﻮاد‬ ‫ﮐﻨﺘــﺮل‬ ،‫ﺑــﺎزار‬ ‫ﺣﺠــﻢ‬ ‫ﺑــﻮدن‬ ‫ﻣﺤــﺪود‬‫ــﻮارد‬‫ﻣـ‬ ‫ــﺎﯾﺮ‬‫ﺳـ‬ ‫و‬ ‫ــﺪﯾﻨﮓ‬‫ھﻠـ‬ ‫و‬ ‫ــﺖ‬‫ﺗﺮاﺳـ‬ ‫ــﻮرت‬‫ﺻـ‬ ‫ــﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ــﺮﮐﺘﮭﺎ‬‫ﺷـ‬ ‫ــﺎم‬‫ادﻏـ‬‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﺎھﺪه‬‫ﻣﺸـ‬ ‫ـﺎزار‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺎم‬‫ﻧﻈـ‬ ‫ـﺪی‬‫ﻧﺎﮐﺎرآﻣـ‬‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫و‬ ‫ـﻮد‬‫ﺷـ‬‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺮ‬‫ﻣﻨﺠـ‬ ‫ـﺪ‬‫ﺗﻮاﻧـ‬
 4. 4. ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬4‫ــﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ‬‫اﻧﺤﺼـ‬ ‫ــﺎی‬‫رﻓﺘﺎرھـ‬ ‫و‬ ‫ــﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫و‬ ‫ــﯽ‬‫دوﻟﺘـ‬ ‫ــﺎرات‬‫اﻧﺤﺼـ‬ ‫ــﺎد‬‫اﯾﺠـ‬‫ﻣﻨــ‬ ‫اھــﺪاف‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ‬ ‫ﻋــﺪم‬ ‫ﻧﺘﯿﺠــﮫ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آﻧﮭــﺎ‬‫اﺻــﻞ‬ ‫در‬ ‫ﺪرج‬44‫ـﺮدد‬‫ﮔـ‬ ‫ـﯽ‬‫اﺳﺎﺳـ‬ ‫ـﺎﻧﻮن‬‫ﻗـ‬‫ـﺎﻻﻣﻮرد‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺖ‬‫اوﻟﻮﯾـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫و‬ ‫ـﮫ‬‫ﺗﻮﺟـ‬ ‫ـﻮرد‬‫ﻣـ‬ ‫ـﺘﯽ‬‫ﺑﺎﯾﺴـ‬‫رﺳــﯿﺪﮔﯽ‬‫اﻣــﺮ‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫ﺟــﺪی‬ ‫ﺗﻮﺟــﮫ‬ ‫ﻋــﺪم‬ ‫دﯾﮕــﺮ‬ ‫ﺳــﻮی‬ ‫از‬ .‫ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧــﺪ‬‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬ ‫ﻧﮭﺎدھــﺎی‬ ‫ﺗﺄﺳــﯿﺲ‬ ‫ﺑــﻮﯾﮋه‬ ‫و‬ ‫ﻣﻘــﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬ ‫ﺣﯿــﺎﺗﯽ‬ ‫ﺑﺴــﯿﺎر‬-‫ـــﺮ‬‫ـ‬‫ﮔ‬(Regulatory Body)‫ـــﺬاری‬‫ـ‬‫واﮔ‬ ‫ـــﺎ‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ـــﮫ‬‫ـ‬‫راﺑﻄ‬ ‫در‬ ‫ـــﻮص‬‫ـ‬‫ﺧﺼ‬ ‫ـــﮫ‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫در‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﮫ‬ ‫و‬ ‫دوﻟﺘــﯽ‬ ‫ﺷــﺮﮐﺘﮭﺎی‬‫ﻣــﯽ‬ ‫ﮐﺸــﻮر‬‫ﻧﯿــﻞ‬ ‫ﺗﻮاﻧــﺪ‬‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﺧﺼﻮﺻ‬ ‫از‬ ‫ــﻞ‬‫ـ‬‫ﺣﺎﺻ‬ ‫ــﺪاف‬‫ـ‬‫اھ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫و‬ ‫ــﺎراﯾﯽ‬‫ـ‬‫ﮐ‬ ‫ــﺰاﯾﺶ‬‫ـ‬‫اﻓ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﺟﻤﻠ‬ ‫از‬ ‫ــﺎزی‬‫ـ‬‫ﺳ‬‫ﺑﮭــﺮه‬‫ھﺰﯾﻨــﮫ‬ ‫ﮐــﺎھﺶ‬ ،‫وری‬‫ﺳــﻮدآوری‬ ‫اﻓــﺰاﯾﺶ‬ ،‫ﺗﻮزﯾــﻊ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮﻟﯿــﺪ‬ ‫ھــﺎی‬‫ــﯿﻂ‬‫ﻣﺤـ‬ ‫در‬ ‫ــﻠﮫ‬‫ﺣﺎﺻـ‬ ‫ــﺎی‬‫ﻣﺰاﯾـ‬ ‫ــﺎﯾﺮ‬‫ﺳـ‬ ‫و‬ ‫ــﺪﯾﺮﯾﺘﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ــﺮد‬‫ﻋﻤﻠﮑـ‬ ‫ــﻮد‬‫ﺑﮭﺒـ‬ ‫و‬.‫دھــﺪ‬ ‫ﻗــﺮار‬ ‫ﺗﺮدﯾــﺪ‬ ‫ﻣــﻮرد‬ ‫را‬ ‫رﻗــﺎﺑﺘﯽ‬ ‫ﺑــﺎزار‬‫ﮐــﮫ‬ ‫روﺳــﺖ‬ ‫اﯾــﻦ‬ ‫از‬‫ــﯿ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ــﺎی‬‫ﻧﮭﺎدھـ‬ ‫ــﺖ‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿـ‬ ‫ــﺎﯾﮫ‬‫ﺳـ‬ ‫در‬‫ــﯿﻦ‬‫ﺑـ‬ ‫ﻻزم‬ ‫ــﻮازن‬‫ﺗـ‬ ،‫ــﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ﻢ‬‫ﺑــﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺷــﺪه‬ ‫ﺣﺎﺻــﻞ‬ ‫ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن‬ ‫ﻣﺼــﺮف‬ ‫و‬ ‫دوﻟﺘــﯽ‬ ،‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬ ‫ﻣﻨــﺎﻓﻊ‬‫و‬ ‫ـــﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ‬‫ـ‬‫اﻧﺤﺼ‬ ‫ـــﺎر‬‫ـ‬‫رﻓﺘ‬ ‫ـــﺮوز‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫از‬ ‫ـــﺖ‬‫ـ‬‫ﻣﻤﺎﻧﻌ‬ ‫و‬ ‫ـــﺖ‬‫ـ‬‫رﻗﺎﺑ‬ ‫ـــﻆ‬‫ـ‬‫ﺣﻔ‬‫اﻗﺘﺼــﺎد‬ ‫ﻣﺰاﯾــﺎی‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺐ‬ ‫ﺑﺴــﺘﺮ‬ ‫آوردن‬ ‫ﻓــﺮاھﻢ‬‫ﻣﯽ‬ ،‫ﺑﺎزار‬.‫داد‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫را‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫رﻓﺎه‬ ‫ﺗﻮان‬‫ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫رﮔﻮﻻﺗﻮري‬:‫رﮔﻮ‬.‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـﺎزﻣﺎن‬‫ﺳـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﯾـ‬ ‫ـﺎد‬‫ﻧﮭـ‬ ‫ـﺎي‬‫ﻣﻌﻨـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﻮري‬‫ﻻﺗـ‬‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺗﻮﺟـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺮوزه‬‫اﻣـ‬‫و‬ ‫ـﻮع‬‫ﺗﻨـ‬‫ـﺎدی‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ـﺎی‬‫ﺑﺎزارھـ‬ ‫ـﺎی‬‫ھـ‬ ‫ـﺪﮔﯽ‬‫ﭘﯿﭽﯿـ‬‫ـﺮ‬‫ھـ‬‫از‬ ‫ـﮏ‬‫ﯾـ‬‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬‫ـﺎی‬‫ھـ‬‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺎدي‬‫اﻗﺘﺼـ‬‫ـﮏ‬‫ﯾـ‬‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـﺎد‬‫ﻧﮭـ‬‫ـﺘﺺ‬‫ﻣﺨـ‬‫ــﻮد‬‫ﺧـ‬‫از‬ .‫ــﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ــﺪ‬‫ﻧﯿﺎزﻣﻨـ‬‫ــﮫ‬‫ﺟﻤﻠـ‬‫در‬ ‫ــﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ــﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ــﺎي‬‫ﻧﮭﺎدھـ‬‫ـﺮان‬‫اﯾـ‬‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﻮان‬‫ﺗـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬‫ـﻮرس‬‫ﺑـ‬‫ـﺎ‬‫ھـ‬‫ـﺎق‬‫اﺗـ‬ ،‫ـﺎی‬‫ھـ‬‫ـﮫ‬‫ﻛﻤﯿﺘـ‬ ،‫ـﺎﻧﻲ‬‫ﺑﺎزرﮔـ‬،‫ــﻚ‬‫اﻟﻤﭙﯿـ‬ ‫ــﻲ‬‫ﻣﻠـ‬‫ــﺎزﻣﺎن‬‫ﺳـ‬‫ــﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ‬‫ﺳـ‬ ‫و‬ ‫ــﻜﻲ‬‫ﭘﺰﺷـ‬ ‫ــﺎم‬‫ﻧﻈـ‬‫ــﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫از‬ ‫ﯾﯽ‬.‫ــﺖ‬‫داﺷـ‬ ‫ــﺎره‬‫اﺷـ‬ ‫ــﯽ‬‫اﻟﻤﻠﻠـ‬ ‫ــﯿﻦ‬‫ﺑـ‬ ‫ــﻄﺢ‬‫ﺳـ‬ ‫در‬ ‫ــﻞ‬‫ﻗﺒﯿـ‬‫ــﺎﺋﻒ‬‫وﻇـ‬ ‫ــﺎر‬‫ﮐﻨـ‬ ‫در‬‫ﻧﮭﺎدھــﺎی‬ ‫ﻋﮭــﺪه‬ ‫ﺑــﺮ‬ ‫ﮐــﮫ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ‬‫ﻣﻘــﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬‫ﻣــﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫ﻣــﯽ‬‫ــﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ــﻮان‬‫ﺗـ‬‫ــﺎرت‬‫ﻧﻈـ‬ ‫ــﮫ‬‫وﻇﯿﻔـ‬,‫ــﺎزار‬‫ﺑﺮﺑـ‬ ‫ــﺎﮐﻢ‬‫ﺣـ‬ ‫ــﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ــﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫و‬‫رﻗــﺎﺑﺘﻲ‬ ‫ﺑــﺎزار‬ ‫اﯾﺠــﺎد‬‫ﻓﯿﻤــﺎﺑﯿﻦ‬ ‫رواﺑــﻂ‬ ‫ﺗﺒﯿــﯿﻦ‬ ‫و‬‫و‬ ‫دوﻟﺘــﯽ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬.‫ــﻮد‬‫ﻧﻤـ‬ ‫ــﺎره‬‫اﺷـ‬ ‫ــﺪﮔﺎن‬‫ﮐﻨﻨـ‬ ‫ــﺮف‬‫ﻣﺼـ‬ ‫از‬ ‫ــﺖ‬‫ﺣﻤﺎﯾـ‬ ‫و‬ ‫ــﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬‫ــﮫ‬‫ﺟﻤﻠـ‬ ‫از‬‫ــﺎرز‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﯿﺎت‬‫ـ‬‫ﺧﺼﻮﺻ‬‫ﻧﮭﺎد‬‫ــﺎی‬‫ـ‬‫ھ‬‫ــﺮرات‬‫ـ‬‫ﻣﻘ‬ ‫ــﯿﻢ‬‫ـ‬‫ﺗﻨﻈ‬‫از‬ ‫ــﻮرداری‬‫ـ‬‫ﺑﺮﺧ‬،‫ــﺎت‬‫ـ‬‫ﺛﺒ‬
 5. 5. ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬5‫ــﺎﻓﻲ‬‫ـ‬‫ﻛ‬ ‫ــﻨﺎﺧﺖ‬‫ـ‬‫ﺷ‬‫ــﺮﺑﻂ‬‫ـ‬‫ذﯾ‬ ‫ــﺎدی‬‫ـ‬‫اﻗﺘﺼ‬ ‫ــﻮزه‬‫ـ‬‫ﺣ‬ ‫از‬‫اﻗﺘﺪار‬ ،‫ــﺮی‬‫ـ‬‫ﮔﯿ‬ ‫ــﻤﯿﻢ‬‫ـ‬‫درﺗﺼ‬‫ــ‬‫ﺑﯿﻄﺮﻓـ‬ ،‫ﯽ‬،‫ا‬‫ــﺘﻘﻼ‬‫ﺳـ‬‫ل‬‫ــﻔﺎﻓ‬‫ﺷـ‬ ‫و‬‫ﯿﺖ‬‫ــﯽ‬‫ﻣـ‬.‫ــﺪ‬‫ﺑﺎﺷـ‬‫ــﻮرھﺎی‬‫ﮐﺸـ‬ ‫ــﮫ‬‫ﺗﺠﺮﺑـ‬‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـﺎی‬‫ﻧﮭﺎدھـ‬ ‫ـﺎد‬‫اﯾﺠـ‬ ‫در‬ ‫ـﺮو‬‫ﭘﯿﺸـ‬‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﺪ‬‫دھـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﺎن‬‫ﻧﺸـ‬‫در‬ ‫ـﺎ‬‫ﻧﮭﺎدھـ‬ ‫ـﮫ‬‫اﯾﻨﮕﻮﻧـ‬ ‫ـﺪن‬‫ﺷـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﻧﮭﺎدﯾﻨـ‬‫ـﮫ‬‫ﻧﺘﯿﺠـ‬‫ـﺮاﺋﻂ‬‫ﺷـ‬‫ـﺮدم‬‫ﻣـ‬ ‫ـﻮد‬‫ﺳـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬‫ﺑـــﻮد‬ ‫ﺧﻮاھـــﺪ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌـــﮫ‬ ‫اﻗﺘﺼـــﺎدي‬ ‫آﺣـــﺎد‬ ‫و‬.‫اﻣـــﺮوز‬‫ه‬‫در‬‫اﻏﻠـــﺐ‬‫اﻣﺮ‬ ‫ﮐــﮫ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﮫ‬ ‫ﺣــﺎل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﮫ‬ ‫ﮐﺸــﻮرھﺎی‬‫ﺧﺼﻮﺻﻲ‬‫ﺟﺎﯾﮕــﺎه‬ ‫ﺳــﺎزي‬‫ــﮋه‬‫وﯾـ‬‫ــﺪا‬‫ﭘﯿـ‬ ‫اي‬‫ــﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ــﺮده‬‫ﮐـ‬‫ﻧﮭﺎد‬ ،‫ــﺎی‬‫ھـ‬‫ــﻲ‬‫ﻧﻘﺸـ‬ ‫ــﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ــﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬‫ــﮓ‬‫ـ‬‫ﭘﺮرﻧ‬‫و‬‫ــﺬار‬‫ـ‬‫ﺗﺎﺛﯿﺮﮔ‬‫دار‬‫ــ‬‫ﻧـ‬‫ﺪ‬‫ــﺬا‬‫ـ‬‫وﻟ‬‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﺗﻮﺟ‬‫ــﮋه‬‫وﯾـ‬‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫و‬ ‫ــﺎد‬‫اﯾﺠـ‬‫از‬ ‫ـــﺖ‬‫ﺣﻤﺎﯾـ‬‫اﯾﻨ‬‫ـــﮫ‬‫ﮕﻮﻧـ‬‫ﻧﮭﺎد‬‫ـــﺎ‬‫ھـ‬‫و‬ ‫ـــﺎﯾﻒ‬‫وﻇـ‬ ‫ـــﯿﻦ‬‫ﺗﺒﯿـ‬ ‫و‬ ‫ـــﺮان‬‫اﯾـ‬ ‫در‬،‫آن‬ ‫ــﺎي‬‫ـ‬‫ﻛﺎرﻛﺮدھ‬‫ــﺪ‬‫ـ‬‫ﺗﻮاﻧ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ــﺎﯾﺎﻧﻲ‬‫ـ‬‫ﺷ‬ ‫ــﻚ‬‫ـ‬‫ﻛﻤ‬‫ــﻌﮫ‬‫ـ‬‫ﺧﻄﯿﺮﺗﻮﺳ‬ ‫ــﺮ‬‫ـ‬‫اﻣ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﺑ‬.‫ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی‬‫در‬ ‫ﻣﻘــﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬ ‫ﻧﮭﺎدھــﺎی‬ ‫اﯾﺠــﺎد‬ ‫ﺿــﺮورت‬‫ﮐﺸﻮر‬:‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﯿﮫ‬‫ﻓﺮﺿـ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬‫ـﺖ‬‫دوﻟـ‬‫ـﺎ‬‫ھـ‬‫ـﺎ‬‫اﺳﺎﺳـ‬‫ـﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻨﮭـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬‫ـﺖ‬‫ﻇﺮﻓﯿـ‬ ‫و‬ ‫ـﻮان‬‫ﺗـ‬‫ــﺪ‬‫ﻧﺪارﻧـ‬ ‫را‬ ‫ــﺎﻓﺘﮕﯽ‬‫ﯾـ‬ ‫ــﻌﮫ‬‫ﺗﻮﺳـ‬ ‫ــﯿﺮ‬‫ﻣﺴـ‬ ‫در‬ ‫ــﺖ‬‫ﺣﺮﮐـ‬ ‫ــﺖ‬‫ﺟﮭـ‬ ‫ﻻزم‬‫ــﺮوزه‬‫اﻣـ‬‫ﺳــﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫از‬ ‫اﺳــﺘﻔﺎده‬ ‫اﺳــﺎس‬ ‫ھﻤــﯿﻦ‬ ‫ﺑــﺮ‬ ‫و‬ ‫اﺳــﺖ‬ ‫ﺷــﺪه‬ ‫ﺛﺎﺑــﺖ‬ ‫ﮐــﺎﻣﻼ‬‫ـﮫ‬‫ﺟﺎﻣﻌـ‬ ‫ـﺎد‬‫آﺣـ‬ ‫ـﻮی‬‫ﻣﻌﻨـ‬ ‫و‬ ‫ـﺎﻟﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﺎی‬‫ھـ‬‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫و‬‫ـﺮ‬‫اﻣـ‬ ‫ـﻖ‬‫ﺗﺤﻘـ‬ ‫ـﺮای‬‫ﺑـ‬‫ــﺎ‬‫ـ‬‫ﺣﯿ‬ ‫ــﯿﺎر‬‫ـ‬‫ﺑﺴ‬ ‫ــﺎﻋﯽ‬‫ـ‬‫اﺟﺘﻤ‬ ‫و‬ ‫ــﺎدی‬‫ـ‬‫اﻗﺘﺼ‬ ‫ــﻌﮫ‬‫ـ‬‫ﺗﻮﺳ‬‫ــﺪ‬‫ـ‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﻣ‬ ‫ﺗﯽ‬‫ــﮫ‬‫ـ‬‫اﻟﺒﺘ‬ .‫ــﺪ‬‫ـ‬‫ھﺮﭼﻨ‬‫ــﻮان‬‫ـ‬‫ﺗ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﻣ‬ ‫ــﻖ‬‫ـ‬‫ﻣﻮﻓ‬ ‫ــﺎت‬‫ـ‬‫ﺗﺠﺮﺑﯿ‬ ‫ــﺎر‬‫ـ‬‫ﮐﻨ‬ ‫در‬ ‫ــﺘﺎ‬‫ـ‬‫راﺳ‬ ‫ــﻦ‬‫ـ‬‫اﯾ‬ ‫در‬‫از‬‫ـﺮد‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺎم‬‫ﻧـ‬ ‫ـﻢ‬‫ھـ‬ ‫ـﯿﺎری‬‫ﺑﺴـ‬ ‫ـﺎﻣﻮﻓﻖ‬‫ﻧـ‬ ‫ـﺎت‬‫ﺗﺠﺮﺑﯿـ‬‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫ـﺪﯾﻞ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺶ‬‫ﻧﻘـ‬ ‫ـﻦ‬‫ﻟﮑـ‬‫ﺣـــﺎل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﭘﯿﺸـــﺮﻓﺘﮫ‬ ‫ﮐﺸـــﻮرھﺎی‬ ‫اﻗﺘﺼـــﺎدی‬ ‫ﺗﻮﺳـــﻌﮫ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧﺼﻮﺻـــﯽ‬.‫ـﺎرﮐﺮد‬‫اﻧﮑـ‬ ‫ـﻮان‬‫ﺗـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻧﻤـ‬ ‫ـﺮ‬‫اﺧﯿـ‬ ‫ـﺎی‬‫ھـ‬ ‫ـﮫ‬‫دھـ‬ ‫در‬ ‫ـﻌﮫ‬‫ﺗﻮﺳـ‬‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺮو‬‫اﯾﻨـ‬ ‫از‬‫اﺻــﻼح‬ ‫ﺿــﺮورت‬ ‫دوﻟﺘــﯽ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬ ‫ﮐﻨــﺎر‬ ‫در‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ‬ ‫ﮔﺴــﺘﺮش‬‫ﺟﺪ‬ ‫ھــﺎی‬ ‫ﻧﮕــﺮش‬ ‫ﺗﺒﯿــﯿﻦ‬ , ‫ﻣﻘــﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ﻗــﻮاﻧﯿﻦ‬‫اﻣــﺮ‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫ﯾــﺪ‬‫و‬ ‫ـــﯽ‬‫دوﻟﺘـ‬ ‫ـــﺎرات‬‫اﻧﺤﺼـ‬ ‫از‬ ‫ـــﻮﮔﯿﺮی‬‫ﺟﻠـ‬ ‫و‬ ‫ـــﺎﺑﺘﯽ‬‫رﻗـ‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫ـــﺎد‬‫اﻗﺘﺼـ‬‫ــﺎرﺗﯽ‬‫ﻧﻈـ‬ ‫و‬ ‫ــﺎﻧﻮﻧﯽ‬‫ﻗـ‬ ‫ــﺎﺧﺘﺎرھﺎی‬‫ﺳـ‬ ‫ــﺪ‬‫ﺗﺠﺪﯾـ‬ ‫ــﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ــﺎﮔﺰﯾﺮ‬‫ﻧـ‬ ‫ــﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬‫در‬‫ـﺖ‬‫دوﻟـ‬ ‫ـﺎد‬‫ﻧﮭـ‬‫ـﯿﻢ‬‫ﺑﺎﺷـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬.‫ا‬‫ـﺮوزه‬‫ﻣـ‬‫ﻧﮭﺎد‬ ‫ـﻮد‬‫وﺟـ‬‫ـﺎی‬‫ھـ‬‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬‫در‬‫اھﻤﯿــﺖ‬ ‫از‬ ‫اﻗﺘﺼــﺎدی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠــﻒ‬ ‫ھــﺎی‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬‫ﻣﮭــﻢ‬ ‫ﺑﺴــﯿﺎر‬‫ﺣﯿــﺎﺗﯽ‬ ‫و‬‫ﺑﺮﺧــﻮردار‬‫اﺳــﺖ‬‫ﺑــﯿﻦ‬ ‫اﻗﺘﺼــﺎدی‬ ‫ﻣــﺮاودات‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﮫ‬ .‫ﺣﻀــﻮر‬ , ‫ﺑﺨﺸــﯽ‬
 6. 6. ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬6‫ــﺰوم‬‫ﻟـ‬ , ‫ــﻮر‬‫ﮐﺸـ‬ ‫ــﺎدی‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ــﺪﯾﺮﯾﺖ‬‫ﻣـ‬ ‫در‬ ‫ــﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ــﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫ــﺮ‬‫ﺗـ‬ ‫ــﮓ‬‫ﭘﺮرﻧـ‬‫ــﺎی‬‫ـ‬‫ھ‬ ‫ــﺖ‬‫ـ‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿ‬ ‫ــﺮ‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﺎﮐﻢ‬‫ـ‬‫ﺣ‬ ‫ــﺮرات‬‫ـ‬‫ﻣﻘ‬ ‫و‬ ‫ــﻮاﻧﯿﻦ‬‫ـ‬‫ﻗ‬ ‫ــﻼح‬‫ـ‬‫اﺻ‬ ‫و‬ ‫ــﺎزی‬‫ـ‬‫ﺑﺮوزﺳ‬,‫ــﻮر‬‫ﮐﺸـ‬ ‫ــﺎدی‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ــﺎی‬‫ھـ‬ ‫ــﮫ‬‫ﻋﺮﺻـ‬ ‫ــﺎزﯾﮕﺮان‬‫ﺗﻐﯿﯿﺮﺑـ‬ ‫ــﺪﻟﯿﻞ‬‫ﺑـ‬ ‫ــﺎدی‬‫اﻗﺘﺼـ‬‫ھﻤــﮫ‬ ‫ﻓﯿﻤــﺎﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣــﻞ‬ ‫اﯾﺠــﺎد‬ ‫در‬ ‫ﻗــﻮی‬ ‫ﻧﻈــﺎرﺗﯽ‬ ‫ﺑــﺎزوی‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫ﻧﯿــﺎز‬‫ـﻮی‬‫ﺳـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺖ‬‫ﺣﺮﮐـ‬ ‫ـﮫ‬‫ھﻤـ‬ ‫از‬ ‫ـﺮ‬‫ﻣﮭﻤﺘـ‬ ‫و‬ ‫ـﺮ‬‫درﮔﯿـ‬ ‫ـﻞ‬‫ﻋﻮاﻣـ‬‫ـﺎی‬‫ﺑﺎزارھـ‬ ‫ـﺎد‬‫اﯾﺠـ‬‫اﻧﺤﺼــﺎرﮔﺮی‬ ‫از‬ ‫ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮی‬ ‫و‬ ‫رﻗــﺎﺑﺘﯽ‬, ‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫و‬ ‫دوﻟﺘــﯽ‬ ‫ھــﺎی‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـﺎی‬‫ﻧﮭﺎدھـ‬ ‫ـﺎد‬‫اﯾﺠـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺎز‬‫ﻧﯿـ‬ ‫ـﺎرز‬‫ﺑـ‬ ‫ـﻞ‬‫دﻻﯾـ‬ ‫از‬ ‫ـﯽ‬‫ﺟﻤﻠﮕـ‬.‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬: ‫ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫راﺑﻄﮫ‬‫ﻣﻘــﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬ ‫ﻧﮭﺎدھــﺎی‬ ‫ﺗﺸــﮑﯿﻞ‬ ‫از‬ ‫ﺻــﺤﺒﺖ‬ ‫ﮐــﮫ‬ ‫زﻣــﺎﻧﯽ‬ ‫اﺻــﻮﻻ‬(Regulatory Body)‫آﯾــﺪ‬ ‫ﻣــﯽ‬ ‫ﻣﯿــﺎن‬ ‫ﺑــﮫ‬‫ﻣﻄــﺮح‬ ‫ﺳــﻮاﻻت‬ ‫از‬ ‫ﮔــﺮوه‬ ‫اﯾــﻦ‬: ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﺮدد‬ ‫ﻣﯽ‬-‫ــﻮي‬‫ـ‬‫ﻧﺤ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﭼ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﺖ‬‫ـ‬‫ﺣﺎﻛﻤﯿ‬ ‫و‬ ‫ــﺮرات‬‫ـ‬‫ﻣﻘ‬ ‫ــﯿﻢ‬‫ـ‬‫ﺗﻨﻈ‬ ‫ــﺎد‬‫ـ‬‫ﻧﮭ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫راﺑﻄ‬‫اﺳﺖ؟‬-‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ‬ ‫از‬ ‫ﺟﺰﺋﻲ‬ ‫ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫آﯾﺎ‬-‫ـﻲ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫را‬ ‫ـﺮ‬‫ﻧﻈـ‬ ‫ـﻮرد‬‫ﻣـ‬ ‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ـﻲ‬‫دوﻟﺘـ‬ ‫ـﺘﮕﺎه‬‫دﺳـ‬ ‫ـﻚ‬‫ﯾـ‬ ‫ـﺎ‬‫آﯾـ‬‫ﻧﻤﺎﯾﺪ؟‬-‫ــﻠﯽ‬‫ـ‬‫ﺻ‬ ‫ا‬ ‫ــﺎن‬‫ـ‬‫ذﯾﻨﻔﻌ‬ ‫از‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﯾﮑ‬ ‫ــﻮان‬‫ـ‬‫ﻋﻨ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﺧﺼﻮﺻ‬ ‫ــﺶ‬‫ـ‬‫ﺑﺨ‬ ‫ــﺶ‬‫ـ‬‫ﻧﻘ‬‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬‫ـﮫ‬‫ﻧﮑﺘـ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺖ‬‫ﻋﻨﺎﯾـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـﺎی‬‫ﻧﮭﺎدھـ‬ ‫ـﺮوزه‬‫اﻣـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬‫و‬ ‫ــﺎﮐﻤﯿﺘﯽ‬‫ـ‬‫ﺣ‬ ‫ــﺎن‬‫ـ‬‫ارﮐ‬ ‫ــﺎﺑﯿﻦ‬‫ﻓﯿﻤـ‬ ‫ــﺌﻦ‬‫ﻣﻄﻤـ‬ ‫ــﺎﻃﯽ‬‫ـ‬‫ارﺗﺒ‬ ‫ــﻞ‬‫ﭘـ‬ ‫ــﻮان‬‫ـ‬‫ﻋﻨ‬ ‫ــﮫ‬‫ﺑـ‬‫ـﺎ‬‫ادﻋـ‬ ‫ـﻮان‬‫ﺗـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﮐﻠـ‬ ‫ـﻮر‬‫ﻃـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫و‬ ‫ـﺪ‬‫ﮐﻨﻨـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﺖ‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺟﺎﻣﻌـ‬ ‫ـﺎد‬‫آﺣـ‬‫ـﻮد‬‫ﺧـ‬ ‫ـﺎﻧﻮﻧﯽ‬‫ﻗـ‬ ‫ـﺎﺋﻒ‬‫وﻇـ‬ ‫ـﻮر‬‫ﻓﺮاﺧـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﻮر‬‫ﮐﺸـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮔﺎﻧـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺳـ‬ ‫ـﻮای‬‫ﻗـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﻮد‬‫ﻧﻤـ‬‫ـﯽ‬‫ﻧﻤـ‬ ‫ـﺬا‬‫ﻟـ‬ ‫ـﺪ‬‫ﮔﺮدﻧـ‬ ‫ـﺪ‬‫ﻣﻨـ‬ ‫ـﺮه‬‫ﺑﮭـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﻧﮭﺎدھـ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫ـﺪﻣﺎت‬‫ﺧـ‬ ‫از‬ ‫ـﺪ‬‫ﺗﻮاﻧﻨـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ﻧﮭــﺎد‬ ‫ﺗــﻮان‬‫ـﺪه‬‫ﻧﻤﺎﯾﻨـ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻘــﺮرات‬‫ﺣــﺎﮐﻤﯿﺘﯽ‬ ‫ـﻮای‬‫ﻗـ‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑــﯽ‬‫و‬ ‫ـﺪﯾﮭﺎ‬‫ﺗﻮاﻧﻤﻨـ‬ ‫ـﺎرﮔﯿﺮی‬‫ﺑﮑـ‬ ‫ﺑــﺎ‬ ‫ـﺪ‬‫دارﻧـ‬ ‫ﺳــﻌﯽ‬ ‫ﻧﮭﺎدھــﺎ‬ ‫ﺑﻠﮑــﮫ‬ ‫ﺑﺮﺷــﻤﺮد‬
 7. 7. ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬7‫ﺗﺤﻘــﻖ‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫و‬ ‫دوﻟﺘــﯽ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬ ‫ﺷــﺎﻣﻞ‬ ‫ﺧــﻮد‬ ‫ذﯾﻨﻔﻌــﺎن‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﯿــﺎت‬‫ﻟــﺬا‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ‬ ‫ﺗــﻮﺟﮭﯽ‬ ‫ﺷــﺎﯾﺎن‬ ‫ﮐﻤــﮏ‬ ‫ﮐﺸــﻮر‬ ‫ای‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﮫ‬ ‫ﮐــﻼن‬ ‫اھــﺪاف‬‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻃﺒﯿﻌـ‬‫ـﻲ‬‫دوﻟﺘـ‬ ‫ـﺘﻢ‬‫ﺳﯿﺴـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﻮاره‬‫ھﻤـ‬ ‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـﺎد‬‫ﻧﮭـ‬‫در‬‫ﺑــﻮد‬ ‫ﺧﻮاھــﺪ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط‬‫و‬‫ﻣــﻲ‬ ‫ﺗﺎﻛﯿــﺪ‬‫ﺷــﻮد‬‫ﮐــﮫ‬‫ﺳﯿﺎﺳــﻲ‬ ‫ﻣﺴــﺎﺋﻞ‬ ‫از‬‫دور‬ ‫ــﮫ‬‫ﺑـ‬‫ــﻮده‬‫ﺑـ‬‫ــﺮي‬‫ﮔﯿـ‬ ‫ــﻤﯿﻢ‬‫ﺗﺼـ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ــﻮد‬‫ﺧـ‬ ‫ــﺘﻘﻼل‬‫اﺳـ‬ ‫و‬‫ــﺎ‬‫ھـ‬‫ــﻆ‬‫ﺣﻔـ‬.‫ﻧﻤﺎﯾــﺪ‬‫اﺳــﺖ‬ ‫ﻻزم‬ ‫ﺿــﻤﻨﺎ‬‫ﻧﮭــﺎد‬ ‫اﻋﻀــﺎي‬ ‫اﻧﺘﺨــﺎب‬ ‫ﻛــﺎر‬ ‫و‬ ‫ﺳــﺎز‬‫ﺑــﮫ‬‫ـﺬه‬‫ﻣﺘﺨـ‬ ‫ـﻤﯿﻤﺎت‬‫وﺗﺼـ‬ ‫ـﺮاد‬‫اﻓـ‬ ‫ـﺎﯾﯽ‬‫ﺟﺎﺑﺠـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﺮدد‬‫ﮔـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـﻮی‬‫ﻧﺤـ‬‫ـﺎﺛﺮ‬‫ﻣﺘـ‬.‫ــﺪ‬‫ﻧﺒﺎﺷـ‬ ‫ــﺎ‬‫دوﻟﺘﮭـ‬ ‫ــﻲ‬‫ﺳﯿﺎﺳـ‬ ‫ــﺮات‬‫ﺗﻐﯿﯿـ‬ ‫از‬‫و‬ ‫ــﺎ‬‫ھـ‬ ‫ــﺪﮔﯽ‬‫ﭘﯿﭽﯿـ‬ ‫ــﺪﻟﯿﻞ‬‫ﺑـ‬‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫ـﺮاي‬‫ﺑـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣﻨﻄﻘـ‬ ‫ـﺎدی‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ـﺎی‬‫ھـ‬ ‫ـﺖ‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿـ‬ ‫ـﻮع‬‫ﺗﻨـ‬‫ـﺎي‬‫ھـ‬‫ﻣﺨﺘﻠــﻒ‬‫اﻗﺘﺼــﺎدی‬‫ﺗﻌﺮﯾــﻒ‬ ‫ﺑﺨﺸــﻲ‬ ‫ﻣﻘــﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬ ‫ﻧﮭﺎدھــﺎي‬‫ﮔﺮدﯾــﺪه‬‫ــﻦ‬‫ـ‬‫اﯾ‬ ‫ــﺮ‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﺎﻟﻲ‬‫ـ‬‫ﻋ‬ ‫ــﺎرت‬‫ـ‬‫ﻧﻈ‬ ‫و‬ ‫ــﺎھﻨﮕﻲ‬‫ـ‬‫ھﻤ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﻮط‬‫ـ‬‫ﻣﺮﺑ‬ ‫ــﺎﺋﻞ‬‫ـ‬‫ﻣﺴ‬ ‫ــﭙﺲ‬‫ـ‬‫ﺳ‬ ‫و‬‫ـــﺎ‬‫ـ‬‫ﻧﮭﺎدھ‬‫ـــﺎل‬‫ـ‬‫دﻧﺒ‬ ‫ـــﺖ‬‫ـ‬‫رﻗﺎﺑ‬ ‫ـــﻮراي‬‫ـ‬‫ﺷ‬ ‫ـــﻖ‬‫ـ‬‫ﻃﺮﯾ‬ ‫از‬‫ـــﺮدد‬‫ـ‬‫ﮔ‬.‫ـــﻮی‬‫ـ‬‫ﺳ‬ ‫از‬‫ـــﺘﻘﻼل‬‫ـ‬‫دﯾﮕﺮاﺳ‬‫ـــﺎﻟﯽ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ـــﺎد‬‫ـ‬‫ﻧﮭ‬‫ـــﯿﺎر‬‫ـ‬‫ﺑﺴ‬ ‫ـــﺎﺛﯿﺮ‬‫ـ‬‫ﺗ‬ ‫ـــﺮرات‬‫ـ‬‫ﻣﻘ‬ ‫ـــﯿﻢ‬‫ـ‬‫ﺗﻨﻈ‬‫ﻣﻌﻨــﺎدار‬.‫داﺷــﺖ‬ ‫ﺧﻮاھــﺪ‬ ‫ﻧﮭــﺎد‬ ‫ﻣﺘﺨــﺬه‬ ‫ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻋﻤﻠﮑــﺮد‬ ‫ﺑــﺮ‬ ‫ی‬‫ـﺪ‬‫رﺳـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﺮ‬‫ﻧﻈـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬‫ـﮫ‬‫ھﺰﯾﻨـ‬‫ـﺖ‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿـ‬‫ـﺪﺗﺎ‬‫ﻋﻤـ‬ ‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـﺎد‬‫ﻧﮭـ‬‫ﻃﺮق‬ ‫از‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ‬:‫ﺷﻮد‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫زﯾﺮ‬-‫ـﺖ‬‫ﭘﺮداﺧـ‬‫ـﺎﻻﻧﮫ‬‫ﺳـ‬ ‫ـﻮﯾﺖ‬‫ﻋﻀـ‬ ‫ـﻖ‬‫ﺣـ‬‫ـﺮﮐﺘﮭﺎي‬‫ﺷـ‬ ‫ـﺮف‬‫ﻃـ‬ ‫از‬‫و‬ ‫ـﺮﺗﺒﻂ‬‫ﻣـ‬‫ـﺖ‬‫ﺗﺤـ‬‫ﻧﮭﺎد‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ‬-‫ﻣﺠﻮزھﺎ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﭘﺮواﻧﮫ‬ ‫ﺗﻤﺪﯾﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺻﺪور‬‫ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ‬ ‫ی‬-‫ــﺎی‬‫ھـ‬ ‫ــﯽ‬‫ﺑﺮرﺳـ‬ ‫و‬ ‫ــﺎت‬‫ﻣﻄﺎﻟﻌـ‬ ‫ــﺎم‬‫اﻧﺠـ‬‫ــﻔﺎرش‬‫ﺳـ‬ ‫ــﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ــﯽ‬‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـ‬‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ذﯾﻨﻔﻌﺎن‬-‫ﺗﺨﺼﯿﺺ‬‫دوﻟﺘﻲ‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﺑﻮدﺟﮫ‬(‫ﮔﺰﯾﻨﮫ‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫)ﺑﮫ‬‫ﺑﺪﻧــﮫ‬ ‫از‬ ‫ﻣﻘــﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬ ‫ھــﺎی‬ ‫ﻧﮭــﺎد‬ ‫اﺳــﺘﻘﻼل‬ ‫ﯾــﺎ‬ ‫و‬ ‫واﺑﺴــﺘﮕﯽ‬‫ﭼﺮاﮐــﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫ﻣــﯽ‬ ‫اھﻤﯿــﺖ‬ ‫ﺣــﺎﺋﺰ‬ ‫ﺑﺴــﯿﺎر‬ ‫ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت‬ ‫از‬ ‫ﺧــﻮد‬ ‫دوﻟــﺖ‬)‫داﺧﻠﯽ‬ ‫ـــﮫ‬‫ﺗﺠﺮﺑـ‬ ‫ـــﮫ‬‫اﮔﺮﭼـ‬‫ـــﺎﺑﮫ‬‫ﻣﺸـ‬‫و‬ ‫ـــﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ـــﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـــﺎزﻣﺎن‬‫ﺳـ‬‫و‬ (‫رادﯾــﻮﯾﯽ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃــﺎت‬‫ﺗﺠﺮﺑﯿــﺎت‬‫دھــﺪ‬ ‫ﻣــﯽ‬ ‫ﻧﺸــﺎن‬ ‫ﮐﺸــﻮرھﺎ‬ ‫ﺳــﺎﯾﺮ‬‫ﯾﮏ‬‫ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﮭﺎد‬: ‫ﮔﺮدد‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ذﯾﻞ‬ ‫اﺷﮑﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬-‫ﺣﻮزه‬ ‫در‬‫وزارﺗ‬‫ﺨﺎﻧﮫ‬‫ﺧﻮد‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻲ‬‫ﮔﺮدد‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ‬-‫ﮔﺮدد‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫در‬
 8. 8. ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬8-‫ﺑﺪﻧــﮫ‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿــﺮون‬ ‫و‬ ‫ﻣﺴــﺘﻘﻞ‬ ‫ﮐــﺎﻣﻼ‬ ‫ﻧﮭــﺎد‬ ‫ﯾــﮏ‬ ‫اﯾﻨﮑــﮫ‬ ‫وﯾــﺎ‬‫ﮔﯿﺮد‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬‫ﺷــﺪن‬ ‫ﻣﺨــﺪوش‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫راﺑﻄــﮫ‬ ‫اﯾــﻦ‬ ‫اﺳــﺖ‬ ‫ﺿــﺮوري‬ ‫ﺣــﺎل‬ ‫ھــﺮ‬ ‫در‬ ‫اﻣــﺎ‬‫از‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﻲ‬ ‫ﻏﯿــﺮ‬ ‫ﺗــﺎﺛﯿﺮ‬ ‫ﯾــﺎ‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫ﺷــﺪن‬ ‫ﺳﯿﺎﺳــﻲ‬ ،‫ﻧﮭــﺎد‬ ‫اﺳــﺘﻘﻼل‬.‫ﻧﺸــﻮد‬ ‫ﻣﻨﺠــﺮ‬ ‫دوﻟﺘﻤــﺮدان‬ ‫رﻓﺘــﺎر‬, ‫ﻓﺮھﻨﮕــﯽ‬ ‫ﺷــﺮاﺋﻂ‬ ‫دﯾﮕــﺮ‬ ‫ﺳــﻮی‬ ‫از‬‫ــﻄﺢ‬‫ﺳـ‬ , ‫ــﺎﻓﺘﮕﯽ‬‫ﯾـ‬ ‫ــﻌﮫ‬‫ﺗﻮﺳـ‬ ‫ــﻄﺢ‬‫ﺳـ‬‫ــﺮﻓﺖ‬‫ﭘﯿﺸـ‬‫ــﺎی‬‫ﻓﻀـ‬ ‫و‬ ‫ــﺎزی‬‫ﺳـ‬ ‫ــﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬‫ــﮑﻞ‬‫ـ‬‫ﺷ‬ ‫ــﺎﺧﺘﺎر‬‫ـ‬‫ﺳ‬ ‫ــﻮع‬‫ـ‬‫ﻧ‬ ‫ــﺎب‬‫ـ‬‫اﻧﺘﺨ‬ ‫در‬ ‫ــﻮرھﺎ‬‫ـ‬‫ﮐﺸ‬ ‫ــﺎﺑﺘﯽ‬‫ـ‬‫رﻗ‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫ــﺎد‬‫ـ‬‫اﻗﺘﺼ‬.‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار‬ ‫ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﻧﮭﺎدھﺎی‬ ‫ﮔﯿﺮی‬‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﺻﻠﻲ‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ‬‫ھﺎی‬‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬‫ﻣﻘﺮرات‬:‫ـﯽ‬‫ﺑﺮرﺳـ‬‫ـﺶ‬‫ﻧﻘـ‬‫و‬‫ـﺎﯾﻒ‬‫وﻇـ‬‫ـﺎي‬‫ﻧﮭﺎدھـ‬‫در‬ ‫ـﮋه‬‫وﯾـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬‫ـﻮزه‬‫ﺣـ‬‫ــﺪﻣﺎت‬‫ـ‬‫ﺧ‬‫ــﻮﻣﯽ‬‫ـ‬‫ﻋﻤ‬.‫ــﺖ‬‫ـ‬‫اﺳ‬ ‫ــﻮردار‬‫ـ‬‫ﺑﺮﺧ‬ ‫ای‬ ‫ــﮋه‬‫ـ‬‫وﯾ‬ ‫ــﺖ‬‫ـ‬‫اھﻤﯿ‬ ‫از‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﺟﺎﻣﻌ‬‫در‬‫ـﮫ‬‫ـ‬‫دھ‬ ‫ـﺮ‬‫ـ‬‫اواﺧ‬70‫ـﯿﻼدی‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ـﮫ‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫ـﻞ‬‫ـ‬‫دﻟﯿ‬‫ـﮏ‬‫ـ‬‫ﺗﻤﻠ‬‫و‬‫ـﺪﯾﺮﯾﺖ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ـﯿﺎري‬‫ـ‬‫ﺑﺴ‬‫از‬‫ـﻨﺎﯾﻊ‬‫ـ‬‫ﺻ‬‫و‬‫ـﻮﻣﯽ‬‫ﻋﻤـ‬ ‫ـﺪﻣﺎت‬‫ﺧـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﺣﺘـ‬‫ـﻂ‬‫ﺗﻮﺳـ‬‫دوﻟﺘ‬‫ـﺎ‬‫ﮭـ‬،‫ـﮫ‬‫ھﺰﯾﻨـ‬‫ـﺎي‬‫ھـ‬‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬‫ـﻮﻣﯽ‬‫ﻋﻤـ‬‫رو‬‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬‫اﻓـﺰاﯾﺶ‬‫ﮔﺬاﺷـﺘﮫ‬‫و‬‫دوﻟـﺖ‬‫ﺑـﮫ‬‫ﺗﻨﮭـﺎﯾﯽ‬‫ﻗـﺎدر‬‫ﺑـﮫ‬‫ﺗـﺄﻣﯿﻦ‬‫ھﺰﯾﻨـﮫ‬‫ھـﺎي‬‫اﯾـﻦ‬‫ـﺶ‬‫ـ‬‫ﺑﺨ‬‫ـﺪ‬‫ـ‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ـﯽ‬‫ـ‬‫ﻧﻤ‬.‫از‬‫ـﻦ‬‫ـ‬‫اﯾ‬‫رو‬‫ـﮫ‬‫ـ‬‫رﻓﺘ‬‫ـﮫ‬‫ـ‬‫رﻓﺘ‬‫ـﺚ‬‫ـ‬‫ﺑﺤ‬‫از‬‫ـﺪي‬‫ـ‬‫ﻧﺎﮐﺎرآﻣ‬‫ـﺖ‬‫ـ‬‫دوﻟ‬‫در‬‫ادارة‬‫ـﺪﻣﺎت‬‫ﺧـ‬‫ـﻮﻣﯽ‬‫ﻋﻤـ‬‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬‫ـﺎن‬‫ﻣﯿـ‬‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬‫آ‬‫ـ‬‫ﯾـ‬‫ﺪ‬.‫ـﺮ‬‫دﯾﮕـ‬ ‫ـﻮی‬‫ﺳـ‬ ‫از‬‫ـﺘﺮش‬‫ﮔﺴـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬‫ــﺎی‬‫ھـ‬ ‫ــﺎس‬‫ﻣﻘﯿـ‬‫در‬ ‫ــﻮﯾﮋه‬‫ﺑـ‬ ‫ــﺮف‬‫ﻣﺼـ‬ ‫ــﺪ‬‫رﺷـ‬ ‫ــﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫رو‬ ‫ــﺪ‬‫روﻧـ‬ ‫و‬ ‫ــﺎدی‬‫اﻗﺘﺼـ‬‫ــﮫ‬‫دھـ‬ ‫در‬ ‫ــﯽ‬‫ﻏﺮﺑـ‬ ‫ــﻊ‬‫ﺟﻮاﻣـ‬70‫در‬ ‫ــﯽ‬‫دوﻟﺘـ‬ ‫ــﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫ــﺎﺗﻮاﻧﯽ‬‫ﻧـ‬ ‫و‬ ‫ــﯿﻼدی‬‫ﻣـ‬‫ﺳــﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫در‬ ‫ھــﺎ‬ ‫دوﻟــﺖ‬ ‫ﭘــﺎﺋﯿﻦ‬ ‫ﻇﺮﻓﯿــﺖ‬ ‫و‬ ‫ﺑــﺎزار‬ ‫در‬ ‫ﺗﻌــﺎدل‬ ‫اﯾﺠــﺎد‬‫ـﻮآوری‬‫ﻧـ‬ ‫ـﺎد‬‫اﯾﺠـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺘﺮﯾﺎن‬‫ﻣﺸـ‬ ‫ـﺎز‬‫ﻧﯿـ‬ ‫ـﯿﻦ‬‫ھﻤﭽﻨـ‬ ‫و‬ ‫ـﺪ‬‫ﺟﺪﯾـ‬ ‫ـﺎی‬‫ھـ‬ ‫ـﺬاری‬‫ﮔـ‬‫ـﮫ‬‫دھـ‬ ‫ـﻞ‬‫اواﯾـ‬ ‫از‬ ‫ـﺪﻣﺎت‬‫ﺧـ‬ ‫و‬ ‫ـﺪ‬‫ﺗﻮﻟﯿـ‬ ‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫در‬80‫ـﯿﻼدی‬‫ﻣـ‬‫ـﮥ‬‫اراﺋـ‬‫ـﺪﻣﺎت‬‫ﺧـ‬‫ـﻮﻣ‬‫ﻋﻤـ‬‫ﯽ‬‫ـﻂ‬‫ﺗﻮﺳـ‬‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬‫در‬‫ـﺎز‬‫آﻏـ‬ ‫ـﺪی‬‫ﺟـ‬ ‫ـﻮر‬‫ﺑﻄـ‬ ‫ـﻮرھﺎ‬‫ﮐﺸـ‬ ‫از‬ ‫ـﺘﮫ‬‫دﺳـ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬.‫ﮔﺮدﯾﺪ‬‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫ـﻮر‬‫ﺣﻀـ‬‫ـﻼوه‬‫ﻋـ‬‫ـﺮ‬‫ﺑـ‬‫ـﺎد‬‫اﯾﺠـ‬‫ـﻮ‬‫ﺗﺤـ‬‫ـﯽ‬‫ﻻﺗـ‬‫در‬‫ـﻮم‬‫ﻣﻔﮭـ‬‫ـﺪﻣﺎت‬‫ﺧـ‬‫ـﻮﻣﯽ‬‫ﻋﻤـ‬‫ـﺎدی‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ـﺎی‬‫ﺑﺎزارھـ‬ ‫و‬‫ـﺮ‬‫ﻣﻨﺠـ‬‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬‫ـﮫ‬‫ﺗﻮﺟـ‬‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬‫ـﺶ‬‫ﻧﻘـ‬‫و‬‫ـﺎه‬‫ﺟﺎﯾﮕـ‬‫ﻣﻘــﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬‫و‬‫ﻧﮭﺎدھــﺎي‬.‫ﮔﺮدﯾــﺪ‬ ‫ﻣﻮﺿــﻮع‬ ‫اﯾــﻦ‬ ‫ﺑــﺎ‬ ‫ﻣــﺮﺗﯿﻂ‬‫در‬‫اﯾـﺮان‬،‫ﻧﯿـﺰ‬‫ﺑـﮫ‬‫ﻧﻈـﺮ‬‫ﻣﯿﺮﺳـﺪ‬‫در‬‫ﺻـﻮرت‬‫اﺟـﺮاي‬‫ﺻـﺤﯿﺢ‬‫ﺳﯿﺎﺳـﺖ‬‫ھـﺎي‬‫ﮐﻠـﯽ‬‫اﺻـﻞ‬
 9. 9. ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬944‫ـﺎﻧﻮن‬‫ﻗـ‬‫ـﯽ‬‫اﺳﺎﺳـ‬‫و‬‫ـﺬاري‬‫واﮔـ‬‫ـﻮر‬‫اﻣـ‬‫ﻣﺮﺗﺒﻂ‬‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬،‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬‫ـﯽ‬‫ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗـ‬‫در‬‫ـﺶ‬‫ﻧﻘـ‬‫ـﺖ‬‫دوﻟـ‬‫ـﮥ‬‫ـ‬‫دراراﺋ‬‫ـﺪﻣﺎت‬‫ﺧـ‬‫ـﻮﻣﯽ‬‫ﻋﻤـ‬‫ـﺎد‬‫اﯾﺠـ‬‫ـﻮد‬‫ﺷـ‬.‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫ـﺎل‬‫ﺣـ‬‫ـﺆال‬‫ﺳـ‬‫اﺳـﺖ‬ ‫ﻣﻄـﺮح‬‫ﮐـﮫ‬‫ﻧﮭﺎدھـﺎي‬‫ﻣﻘـﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈـﯿﻢ‬‫ﭘـﺲ‬‫از‬‫واﮔـﺬاري‬‫اﻣـﻮر‬‫ﺑـﮫ‬‫ﺑﺨـﺶ‬‫ﺧ‬‫ﺼﻮﺻﯽ‬‫ﭼﮫ‬‫ﻋﮭﺪه‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫را‬ ‫وﻇﺎﺋﻔﯽ‬‫ﺧﻮاھ‬‫ﻨ‬‫ﺪ‬‫داﺷﺖ‬‫؟‬‫ـﯽ‬‫ﺑﺮرﺳـ‬‫ﺗﺠﺮﺑــﮥ‬‫ﻣﻘــﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻄــﯿﻢ‬‫در‬‫ﺑﺴــﯿﺎري‬‫از‬،‫ـﻮرھﺎ‬‫ﮐﺸـ‬‫ﺑﺨﺼــﻮص‬‫ـﻮرھﺎي‬‫ﮐﺸـ‬‫ـﺎﯾﯽ‬‫اروﭘـ‬‫ـﻮرھﺎي‬‫وﮐﺸـ‬‫در‬‫ـﺎل‬‫ﺣـ‬‫ـﻌﮫ‬‫ﺗﻮﺳـ‬‫ـﺎﻧﺪھﻨﺪة‬‫ﻧﺸـ‬‫آن‬‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬‫ـﺮاي‬‫اﺟـ‬‫ـﺘﮭﺎي‬‫ﺳﯿﺎﺳـ‬‫ـﺎزي‬‫آزادﺳـ‬‫ـﺎدي‬‫اﻗﺘﺼـ‬‫ـﺎ‬‫ﯾـ‬‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬‫ـﺎزي‬‫ﺳـ‬‫ـﻮﯾﮋه‬‫ﺑـ‬‫در‬‫ـﻮزة‬‫ﺣـ‬‫ـﺪﻣﺎت‬‫ﺧـ‬‫ـﻮﻣﯽ‬‫ـ‬‫ﻋﻤ‬‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـﺎی‬‫ﻧﮭﺎدھـ‬ ‫ـﺮی‬‫ﮔﯿـ‬ ‫ـﮑﻞ‬‫ﺷـ‬ ‫ـﺎرز‬‫ﺑـ‬ ‫و‬ ‫ـﻒ‬‫ـ‬‫ﻋﻄ‬ ‫ـﮫ‬‫ﻧﻘﻄـ‬‫ﮐﺸﻮرھﺎ‬ ‫از‬ ‫دﺳﺘﮫ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻘﺮرات‬‫ﺑﻮده‬.‫اﺳﺖ‬‫در‬‫ـﺮان‬‫اﯾـ‬‫ـﺰ‬‫ﻧﯿـ‬‫ـﺮورت‬‫ﺿـ‬‫ـﺎزی‬‫ﺳـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ـﺮ‬‫اﻣـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﮋه‬‫وﯾـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺗﻮﺟـ‬،‫ـﻮر‬‫ﺑﻄـ‬‫ـﺎﻧﻮﻧﯽ‬‫ﻗـ‬‫از‬‫ـﺎﻧﻮن‬‫ﻗـ‬‫ـﮥ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣـ‬‫ـﻮم‬‫ﺳـ‬‫ـﻌﮥ‬‫ﺗﻮﺳـ‬،‫ـﺎدي‬‫اﻗﺘﺼـ‬‫ـﺎﻋﯽ‬‫اﺟﺘﻤـ‬‫و‬‫ـﯽ‬‫ﻓﺮھﻨﮕـ‬‫ـﻮر‬‫ﮐﺸـ‬.‫ﮔﺮدﯾــﺪ‬ ‫ـﺎز‬‫آﻏـ‬‫ـﯽ‬‫رﯾﻠـ‬ ‫ـﻞ‬‫ﻧﻘـ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤــﻞ‬ ‫ـﻮزه‬‫ﺣـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺮﺗﺒﻂ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﻮاد‬‫ﻣـ‬‫ــﺎﻧﻮن‬‫ﻗـ‬ ‫در‬ ‫ــﺪرج‬‫ﻣﻨـ‬‫ﻣﺬﮐﻮر‬‫ــﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ــﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫ــﺖ‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿـ‬ ‫ــﺮای‬‫ﺑـ‬ ‫را‬ ‫راه‬ ‫ــﮫ‬‫ﮐـ‬:‫از‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‬ ‫ﻋﺒﺎرت‬ ‫ﻧﻤﻮد‬ ‫ھﻤﻮار‬"‫ـﺎده‬‫ـ‬‫ﻣ‬١٢٨–‫ـﮫ‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫وزارت‬‫راه‬‫و‬‫ـﺮي‬‫ـ‬‫ﺗﺮاﺑ‬‫ـﺎزه‬‫ـ‬‫اﺟ‬‫داده‬‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ـﻮد‬‫ـ‬‫ﺷ‬‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫ـﻆ‬‫ـ‬‫ﺣﻔ‬‫ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ‬‫ـﺖ‬‫ـ‬‫دوﻟ‬‫ـﺮ‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫ﺧﻄـﻮط‬‫ـﻲ‬‫ـ‬‫رﯾﻠ‬‫و‬‫ـﺎل‬‫ـ‬‫اﻋﻤ‬‫ـﺖ‬‫ـ‬‫ﺳﯿﺎﺳ‬‫ﺟـﺎﻣﻊ‬‫و‬‫ھﻤﺎھﻨـﮓ‬‫ﺣﻤـﻞ‬‫و‬‫ـﻞ‬‫ﻧﻘـ‬‫ـﻲ‬‫رﯾﻠـ‬‫ـﻮر‬‫ﮐﺸـ‬‫و‬‫ـﻮﮔﯿﺮي‬‫ﺟﻠـ‬‫از‬‫ـﺎد‬‫اﯾﺠـ‬‫ـﺎر‬‫اﻧﺤﺼـ‬‫در‬‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬‫ـﻲ‬‫ﻏﯿﺮدوﻟﺘـ‬‫و‬‫ﺗﻀـﻤﯿﻦ‬‫اﺳـﺘﻤﺮار‬‫اراﺋـﮫ‬،‫ﺧـﺪﻣﺎت‬‫ﺑﺨﺸـﻲ‬‫از‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭـﺎي‬‫ﻣﺮﺑـﻮط‬‫ﺑـﮫ‬‫ﺣﻤـﻞ‬‫و‬‫ﻧﻘـﻞ‬‫ﺑـﺎر‬‫و‬،‫ﻣﺴـﺎﻓﺮ‬،‫ﺗﻌﻤﯿـﺮ‬‫ﻧﮕﮭـﺪاري‬‫و‬‫ﺑﺎزﺳـﺎزي‬‫ﺷـﺒﮑﮫ‬‫و‬‫ﻧﺎوﮔـﺎن‬‫ﺣﻤـﻞ‬‫ـﻞ‬‫وﻧﻘـ‬‫ـﻲ‬‫رﯾﻠـ‬‫را‬‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬‫ـﺨﺎص‬‫اﺷـ‬‫ـﻲ‬‫ﺣﻘﯿﻘـ‬‫و‬‫ـﻮﻗﻲ‬‫ﺣﻘـ‬‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬‫ـﻲ‬‫ﻏﯿﺮدوﻟﺘـ‬‫ـﻲ‬‫داﺧﻠـ‬‫ـﺬار‬‫ـ‬‫واﮔ‬‫ـﺪ‬‫ـ‬‫ﮐﻨ‬‫و‬‫در‬‫ـﻮرت‬‫ـ‬‫ﺻ‬‫ـﺰوم‬‫ـ‬‫ﻟ‬‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫ـﺎد‬‫ـ‬‫اﯾﺠ‬‫ـﺮﮐﺘﮭﺎي‬‫ـ‬‫ﺷ‬‫ـﺘﺮک‬‫ـ‬‫ﻣﺸ‬‫ـﯿﻦ‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫ـﺶ‬‫ـ‬‫ﺑﺨ‬‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ﻏﯿﺮدوﻟﺘ‬‫ـﻲ‬‫ـ‬‫داﺧﻠ‬‫و‬‫راه‬‫ـﻦ‬‫ـ‬‫آھ‬‫ـﻮري‬‫ـ‬‫ﺟﻤﮭ‬‫ـﻼﻣﻲ‬‫ـ‬‫اﺳ‬‫ـﺮان‬‫ـ‬‫اﯾ‬‫از‬‫ـﺎ‬‫ـ‬‫آﻧﮭ‬‫ـﺖ‬‫ـ‬‫ﺣﻤﺎﯾ‬‫و‬‫ـﮭﯿﻼت‬‫ﺗﺴـ‬‫ﻻزم‬‫در‬‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬‫ـﮫ‬‫زﻣﯿﻨـ‬‫را‬‫ـﺮاھﻢ‬‫ﻓـ‬‫ـﺎزد‬‫ﺳـ‬.‫ـﻮاﺑﻂ‬‫ﺿـ‬‫و‬‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬‫ﻣﺎده‬‫ﺑﮫ‬‫ﺗﺼﻮﯾﺐ‬‫ھﯿﺄت‬‫وزﯾﺮان‬‫ﺧﻮاھﺪ‬‫رﺳﯿﺪ‬.""‫ـﺎده‬‫ـ‬‫ﻣ‬٣٠-‫ـﮫ‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫ـﺖ‬‫ـ‬‫دوﻟ‬‫ـﺎزه‬‫ـ‬‫اﺟ‬‫داده‬‫ـﯽ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ـﻮد‬‫ـ‬‫ﺷ‬‫ـﺎس‬‫ـ‬‫ﺑﺮاﺳ‬‫ـﻨﮭﺎد‬‫ـ‬‫ﭘﯿﺸ‬‫وزارت‬‫راه‬‫و‬‫ـﺮی‬‫ﺗﺮاﺑـ‬‫ـﯿﻦ‬‫آﯾـ‬‫ـﮫ‬‫ﻧﺎﻣـ‬‫ـﯽ‬‫اﺟﺮاﺋـ‬‫ـﺘﻐﺎل‬‫اﺷـ‬‫ـﺨﺎص‬‫اﺷـ‬‫ـﯽ‬‫ﺣﻘﯿﻘـ‬‫و‬‫ـﻮﻗﯽ‬‫ﺣﻘـ‬‫ﺑﺨـﺶ‬‫ﺗﻌـﺎوﻧﯽ‬‫و‬‫ﺧﺼﻮﺻـﯽ‬‫داﺧﻠـﯽ‬‫در‬‫زﻣﯿﻨـﮫ‬‫اﻣـﻮر‬‫ﺣﻤـﻞ‬‫و‬‫ﻧﻘـﻞ‬‫ﺑـﺎر‬‫و‬‫ﻣﺴـﺎﻓﺮ‬‫ـﻂ‬‫ﺗﻮﺳـ‬‫راه‬‫ـﻦ‬‫آھـ‬‫و‬‫ـﻮر‬‫اﻣـ‬‫ـﻮط‬‫ﻣﺮﺑـ‬‫از‬‫ـﻞ‬‫ﻗﺒﯿـ‬،‫ـﺎد‬‫اﯾﺠـ‬،‫ـﺰ‬‫ﺗﺠﮭﯿـ‬،‫ـﻌﮫ‬‫ﺗﻮﺳـ‬
 10. 10. ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬10‫ﻧﮕﮭــﺪاری‬‫ﺧﻄــﻮط‬‫و‬‫ﺗﺄﺳﯿﺴــﺎت‬‫راه‬‫ـﻦ‬‫آھـ‬‫و‬‫ﺑﮭــﺮه‬‫ـﺮداری‬‫ﺑـ‬‫از‬،‫ـﺎن‬‫آﻧـ‬‫ـﺎت‬‫ﻣﻄﺎﻟﻌـ‬‫و‬‫ـﺎت‬‫ﺗﺤﻘﯿﻘـ‬‫و‬‫ـﻮزش‬‫آﻣـ‬‫ـﺮوی‬‫ﻧﯿـ‬‫ـﺎﻧﯽ‬‫اﻧﺴـ‬‫را‬‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬‫ـﺖ‬‫رﻋﺎﯾـ‬‫ـﺎد‬‫ﻣﻔـ‬‫ﻣﺎده‬١٢٨‫اﯾﻦ‬‫ﻗﺎﻧﻮن‬‫ﺗﺼﻮﯾﺐ‬‫و‬‫اﺟﺮاء‬‫ﮐﻨﺪ‬."‫ﭘــﺲ‬‫از‬‫ﻧﯿــﺰ‬ ‫آن‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣــﮥ‬‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬‫ﺳــﺎزي‬‫در‬‫ﻗﺎﻟــﺐ‬‫اﺑــﻼغ‬‫ﺑﻨــﺪ‬"‫"ج‬‫ﺳﯿﺎﺳـﺘﮭﺎي‬‫ﮐﻠـﯽ‬‫ﻧﻈـﺎم‬‫در‬‫ﻣـﻮرد‬‫اﺻـﻞ‬44‫ﻗـﺎﻧﻮن‬،‫اﺳﺎﺳـﯽ‬‫ﻣﻨﺠـﺮ‬‫ﺑـﮫ‬‫ﺗـﺪوﯾﻦ‬‫ﻻﯾ‬" ‫ـﮫ‬‫ﺤـ‬‫ـﻼح‬‫اﺻـ‬‫ـﻮادي‬‫ﻣـ‬‫از‬‫ـﺎﻧﻮن‬‫ﻗـ‬‫ـﮥ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣـ‬‫ـﺎرم‬‫ﭼﮭـ‬‫ـﻌﮥ‬‫ﺗﻮﺳـ‬،‫ـﺎدي‬‫اﻗﺘﺼـ‬‫ـﺎﻋﯽ‬‫اﺟﺘﻤـ‬‫و‬‫ـﯽ‬‫ﻓﺮھﻨﮕـ‬‫و‬‫ـﺮاي‬‫اﺟـ‬‫ـﺘﮭﺎي‬‫ﺳﯿﺎﺳـ‬‫ـﯽ‬‫ﮐﻠـ‬‫ـﻞ‬‫اﺻـ‬44"‫ـﺎﻧﻮن‬‫ﻗـ‬‫ـﯽ‬‫اﺳﺎﺳـ‬‫ﺷﺪ‬.‫ﻣﻮﮐــﺪ‬ ‫ﺗﻮﺻــﯿﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣــﺬﮐﻮر‬ ‫ﻗــﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﺑــﻼغ‬ ‫اﻟــﺮﻏﻢ‬ ‫ﻋﻠــﯽ‬‫در‬ ‫ﻣﺴــﻮﻟﯿﻦ‬‫در‬ ‫ـﺎزی‬‫ﺳـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ـﺖ‬‫ﺣﺮﮐـ‬ ‫ـﺪ‬‫رﺷـ‬ ‫ـﺮای‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺐ‬‫ﻣﻨﺎﺳـ‬ ‫ـﺘﺮھﺎی‬‫ﺑﺴـ‬ ‫ـﺎد‬‫اﯾﺠـ‬ ‫ـﻮص‬‫ﺧﺼـ‬‫ـﻮر‬‫ﮐﺸـ‬‫ﺑﮫ‬‫ـﺮ‬‫ـ‬‫ﻧﻈ‬‫ـﯽ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ـﺪ‬‫ـ‬‫رﺳ‬‫ـﮫ‬‫ـ‬‫ﮐ‬‫ـﯽ‬‫ـ‬‫ﺑﺨﺸ‬‫از‬‫ـﮑﻼت‬‫ـ‬‫ﻣﺸ‬‫ـﺪ‬‫ـ‬‫ﺳ‬‫راه‬‫ـﯽ‬‫ـ‬‫ﺧﺼﻮﺻ‬‫ـﺎزي‬‫ـ‬‫ﺳ‬‫در‬،‫ـﺮان‬‫اﯾـ‬‫ـﯽ‬‫ﻧﺎﺷـ‬‫از‬‫ـﻮه‬‫ﻧﺤـ‬‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬‫ـﺎزار‬‫ﺑـ‬‫ـﺲ‬‫ﭘـ‬‫از‬‫ـﺬاري‬‫واﮔـ‬‫ﺑﺨﺸـﮭﺎي‬‫ﻣﺨﺘﻠـ‬‫ﻒ‬‫ﺑـﻮﯾﮋه‬‫ﺧـﺪﻣﺎت‬‫ﻋﻤـﻮﻣﯽ‬‫ﺑـﮫ‬‫ﺑﺨـﺶ‬‫ﺧﺼﻮﺻـﯽ‬‫و‬‫ﻧﻘﺸـﯽ‬‫اﺳـﺖ‬‫ﮐـﮫ‬‫ـﺎي‬‫ﻧﮭﺎدھـ‬‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـﯽ‬‫دوﻟﺘـ‬‫در‬‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬‫ـﻮص‬‫ﺧﺼـ‬‫ـﺎ‬‫اﯾﻔـ‬‫ـﺪ‬‫ﻣﯿﮑﻨﻨـ‬.‫در‬،‫ـﻊ‬‫واﻗـ‬‫ـﮫ‬‫وﻇﯿﻔـ‬‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬‫ـﺲ‬‫ﭘـ‬‫از‬‫ـﺮی‬‫ﮔﯿـ‬ ‫ـﮑﻞ‬‫ﺷـ‬ ‫و‬ ‫ـﺮوع‬‫ﺷـ‬‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬‫ـﺎزي‬‫ﺳـ‬‫ـﺎن‬‫ﭼﻨـ‬‫ـﯽ‬‫اھﻤﯿﺘـ‬‫دارد‬‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـﺎی‬‫ﻧﮭﺎدھـ‬ ‫و‬ ‫ـﺖ‬‫دوﻟـ‬ ‫ـﺶ‬‫ﻧﻘـ‬ ‫ـﯿﻦ‬‫ﺗﻌﯿـ‬‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫در‬ ‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﮫ‬‫دراداﻣـ‬ ‫ـﺬا‬‫ﻟـ‬ ‫ـﺪ‬‫ﺑﺎﺷـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﺎﺗﯽ‬‫ﺣﯿـ‬ ‫ـﯿﺎر‬‫ﺑﺴـ‬ ‫ـﯿﻦ‬‫ﺑـ‬.‫ﮔﺮدد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺷﺎره‬ ‫ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﻧﮭﺎدھﺎی‬ ‫وﻇﺎﺋﻒ‬ ‫اھﻢ‬‫اﺳــﺖ‬ ‫ﺧــﻮب‬ ‫ﻣﻘــﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬ ‫ﻧﮭﺎدھــﺎی‬ ‫وﻇــﺎﺋﻒ‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫ﻗﺒــﻞ‬‫ــﺎز‬‫ـ‬‫ﺳ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﺧﺼﻮﺻ‬ ‫از‬ ‫ــﺪف‬‫ـ‬‫ھ‬ ‫ــﻮﻻ‬‫ـ‬‫اﺻ‬ ‫ــﺪاﻧﯿﻢ‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫ــﺎس‬‫ـ‬‫اﺳ‬ ‫ــﯿﻦ‬‫ـ‬‫ھﻤ‬ ‫ــﺮ‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﺖ؟‬‫ـ‬‫ﭼﯿﺴ‬ ‫ی‬) ‫ﮐﺘـــﺎب‬ ‫از‬ ‫ﺳـــﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻـــﯽ‬ ‫اھـــﺪاف‬By John Vickers, George Yarrow(Privatization: An Economic Analysis,: ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺮور‬ ‫را‬1) Improving efficiency2) Reducing the public sector borrowing requirement3) Reducing government involvement in enterprise decision making4) Easing problems of public sector pay determination
 11. 11. ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬115) Widening share ownership6) Encouraging employee share ownership7) Gaining political advantage‫ﺑﺨــﺶ‬ ‫ﻣــﺪاﺧﻼت‬ ‫ﮐــﺎھﺶ‬ , ‫ﮐــﺎراﺋﯽ‬ ‫اﻓــﺰاﯾﺶ‬ ‫ﮐــﮫ‬ ‫ﺷــﻮد‬ ‫ﻣــﯽ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈــﮫ‬‫و‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫ھــﺎی‬ ‫ﺷــﺮﮐﺖ‬ ‫ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت‬ ‫در‬ ‫دوﻟﺘــﯽ‬‫ﮔﺴــﺘﺮش‬‫ﻣﺎﻟﮑﯿــﺖ‬‫ﺳــﮭﺎم‬‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫ـﺎل‬‫ﺣـ‬ .‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ـﺪه‬‫ﺷـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺗﻮﺟـ‬ ‫ـﺪان‬‫ﺑـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣﮭﻤـ‬ ‫ـﺪاف‬‫اھـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺟﻤﻠـ‬ ‫از‬‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ـﻦ‬‫ﻣﻤﮑـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﭼﮕﻮﻧـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﺮد‬‫ﮔﯿـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﺮار‬‫ﻗـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺗﻮﺟـ‬ ‫ـﻮرد‬‫ﻣـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﻧﮑﺘـ‬‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬ ‫ﺛﻤــﺮﺑﺨﺶ‬ ‫ﺣﻀــﻮر‬ ‫ﺑــﺪون‬ ‫و‬ ‫ﺗﻨﮭــﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫دوﻟﺘــﯽ‬‫و‬ ‫ــﺮد‬‫ـ‬‫ﮔﯿ‬ ‫ــﺪه‬‫ـ‬‫ﺑﺮﻋﮭ‬ ‫را‬ ‫ــﺎدی‬‫ـ‬‫اﻗﺘﺼ‬ ‫ــﺎی‬‫ـ‬‫ھ‬ ‫ــﺖ‬‫ـ‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿ‬ ‫ــﺮ‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﺎﮐﻢ‬‫ـ‬‫ﺣ‬ ‫ــﺮرات‬‫ـ‬‫ﻣﻘ‬‫ـﺎزی‬‫ﺳـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫از‬ ‫ـﺪﻧﻈﺮ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﺪاف‬‫اھـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﻮد‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺌﻦ‬‫ﻣﻄﻤـ‬ ‫ـﻢ‬‫ھـ‬ ‫ـﺎز‬‫ﺑـ‬‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﻖ‬‫ﻣﺤﻘـ‬.‫ﮔﺮدد‬‫ﮔﺎﻧـــﮫ‬ ‫ﺳـــﮫ‬ ‫ارﮐـــﺎن‬‫ﺗﻨﻈـــﯿﻢ‬ ‫ﻧﮭﺎدھـــﺎی‬ ‫وﻇـــﺎﺋﻒ‬‫ﻣﻘﺮرات‬: ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫زﯾﻞ‬ ‫ﺷﺮح‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﻣﺼﺮف‬ ‫و‬ ‫ﺷﮭﺮوﻧﺪی‬ ‫ﺣﻘﻮق‬ ‫از‬ ‫ﺻﯿﺎﻧﺖ‬ (‫اﻟﻒ‬‫از‬ ‫ﯾﮑــﯽ‬‫وﻇــﺎﯾﻒ‬‫ﺑﺎرز‬‫ﻧﮭﺎدھــﺎي‬‫ﻣﻘــﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬‫ﺣﻔﺎﻇــﺖ‬‫از‬‫ﺣﻘــﻮق‬‫ـﮭﺮوﻧﺪي‬‫ﺷـ‬‫در‬‫ـﻞ‬‫ﻣﻘﺎﺑـ‬‫ـﺪرت‬‫ﻗـ‬‫ـﺎري‬‫اﻧﺤﺼـ‬‫ـﺖ‬‫دوﻟـ‬‫ـﻞ‬‫ﻣﻘﺎﺑـ‬ ‫در‬ ‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﯾـ‬‫ــﯽ‬‫ﺑﺮﺧـ‬‫ــﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ــﻦ‬‫ﻣﻤﮑـ‬ ‫ــﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ــﻤﯿﻤﺎت‬‫ﺗﺼـ‬ ‫از‬‫ــﺮف‬‫ﻣﺼـ‬ ‫و‬ ‫ــﮭﺮوﻧﺪان‬‫ﺷـ‬ ‫ــﻮق‬‫ﺣﻘـ‬‫و‬ ‫ــﺎدی‬‫ـ‬‫اﻗﺘﺼ‬ ‫ــﺎی‬‫ـ‬‫ھ‬ ‫ــﻮزه‬‫ـ‬‫ﺣ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ــﺪﮔﺎن‬‫ـ‬‫ﮐﻨﻨ‬‫ــﺎﻋﯽ‬‫ـ‬‫اﺟﺘﻤ‬‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﻣ‬ ‫ــﺪ‬‫ـ‬‫ﮐﻨ‬ ‫ــﺾ‬‫ـ‬‫ﻧﻘ‬‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﺗﻌﺮﻓ‬ ‫ــﺪاول‬‫ـ‬‫ﺟ‬ ‫ــﯿﻢ‬‫ـ‬‫ﺗﻨﻈ‬ .‫ــﺪ‬‫ـ‬‫ﺑﺎﺷ‬‫و‬ ‫ــﺎ‬‫ـ‬‫ﮐﺎﻻھ‬‫ــﺪﻣﺎت‬‫ـ‬‫ﺧ‬‫ــﺎ‬‫ـ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ــﺎری‬‫ـ‬‫اﻧﺤﺼ‬‫از‬ ‫ــﺪ‬‫ـ‬‫ﺗﻮاﻧ‬ ‫ــﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ‬ ‫ــﺪﻣﺎت‬‫ـ‬‫ﺧ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﮭﺮوﻧﺪان‬‫ـ‬‫ﺷ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫دﺳﺘﺮﺳ‬ ‫ــﻄﺢ‬‫ﺳـ‬.‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﺜﺎل‬ ‫ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ‬‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ـﻮی‬‫ﺳـ‬ ‫از‬‫ـﺮ‬‫اﮔـ‬‫ـﺬﯾﺮﯾﻢ‬‫ﺑﭙـ‬‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬‫ـﺮﯾﻦ‬‫ﺑﮭﺘـ‬‫راه‬‫ـﻤﯿﻦ‬‫ﺗﻀـ‬‫ـﺎﻓﻊ‬‫ﻣﻨـ‬‫ـﺮف‬‫ﻣﺼـ‬،‫ـﺪﮔﺎن‬‫ﮐﻨﻨـ‬‫ـﺎد‬‫اﯾﺠـ‬‫ـﺎزار‬‫ﺑـ‬‫ـﺎﺑﺘﯽ‬‫رﻗـ‬،‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـﺎی‬‫ﻧﮭﺎدھـ‬ ‫ـﻮر‬‫ﺣﻀـ‬ ‫ـﺬا‬‫ﻟـ‬, ‫ﻣﺨــﺎﺑﺮات‬ , ‫ﺑــﺮق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫ﻣﺜــﻞ‬ ‫ھــﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣــﻮزه‬ ‫در‬ ‫وﯾــﮋه‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫ﻣﻘــﺮرات‬‫ــﺎ‬‫ـ‬‫آﻧﮭ‬ ‫ــﺪﻣﺎت‬‫ﺧـ‬ ‫ــﺎن‬‫ـ‬‫ھﻤﭽﻨ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﮐ‬ ... ‫و‬ ‫ــﻮاﯾﯽ‬‫ھـ‬ ‫و‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫رﯾﻠ‬ ‫ــﻞ‬‫ـ‬‫ﻧﻘ‬ ‫و‬ ‫ــﻞ‬‫ﺣﻤـ‬‫ــﺎدل‬‫ـ‬‫ﺗﻌ‬ ‫ــﺪم‬‫ـ‬‫ﻋ‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫ــﺎد‬‫ـ‬‫اﻗﺘﺼ‬ ‫ــﺎی‬‫ـ‬‫ﻓﻀ‬ ‫از‬ ‫ــﺪور‬‫ـ‬‫ﺑ‬ , ‫ــﺎری‬‫ـ‬‫اﻧﺤﺼ‬ ‫ــﺒﺘﺎ‬‫ـ‬‫ﻧﺴ‬
 12. 12. ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬12‫ﺑــﺮا‬ , ‫ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫ﻣــﯽ‬ ‫ﻣﺸــﮭﻮد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﺗﻘﺎﺿــﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻋﺮﺿــﮫ‬‫ﺣﻘــﻮق‬ ‫از‬ ‫ﺻــﯿﺎﻧﺖ‬ ‫ی‬.‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﯿﺎﺗﯽ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﻣﺼﺮف‬‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﺣﻘﻮق‬ ‫از‬ ‫ﺻﯿﺎﻧﺖ‬ (‫ب‬‫ـﻮﻻ‬‫اﺻـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﺪ‬‫دھـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﺎن‬‫ﻧﺸـ‬ ‫ـﻮرھﺎ‬‫ﮐﺸـ‬ ‫ـﺮ‬‫دﯾﮕـ‬ ‫در‬ ‫ـﺎزی‬‫ﺳـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺗﺠﺮﺑـ‬‫دور‬ ‫و‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫ﺧــﺪﻣﺎت‬ ‫واﮔــﺬاری‬ ‫ﻋﺮﺻــﮫ‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫ﮐﺸــﻮرھﺎ‬ ‫ورود‬‫ـﯿﭻ‬‫ھـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺮی‬‫ﮔـ‬ ‫ـﺪی‬‫ﺗﺼـ‬ ‫از‬ ‫ـﺎ‬‫ھـ‬ ‫ـﺖ‬‫دوﻟـ‬ ‫ـﺪن‬‫ﺷـ‬‫ـﺬف‬‫ﺣـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﻣﻨﺰﻟـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﻮان‬‫ﻋﻨـ‬‫ﭼ‬ ‫از‬ ‫ـﺎ‬‫ھـ‬ ‫ـﺖ‬‫دوﻟـ‬‫ـﺎن‬‫ھﻤﭽﻨـ‬ ‫ـﺎ‬‫ھـ‬ ‫ـﺖ‬‫دوﻟـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑﻠﮑـ‬ ‫ـﺪ‬‫ﺑﺎﺷـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻧﻤـ‬ ‫ـﺎدی‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺮﺧـ‬‫ـﻼن‬‫ﮐـ‬ ‫و‬ ‫ـﺮد‬‫ﺧـ‬ ‫ـﺎد‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ـﺎی‬‫ھـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﻣﻮﻟﻔـ‬ ‫ـﺮ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺎﯾﯽ‬‫ھـ‬ ‫ـﺎﻧﯿﺰم‬‫ﻣﮑـ‬ ‫ـﺎذ‬‫اﺗﺨـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬‫ھــﺎی‬ ‫ﺷــﺎﺧﺺ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﮫ‬ ‫ﺑــﺮ‬ ‫را‬ ‫ﺧــﻮد‬ ‫وﯾــﮋه‬ ‫ﺗﻤﺮﮐــﺰ‬ ‫و‬ ‫داﺷــﺘﮫ‬ ‫ﻧﻈــﺎرت‬‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ـﺪﯾﮭﯽ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﻒ‬‫وﺻـ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬ .‫ـﺪ‬‫دارﻧـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﺬول‬‫ﻣﺒـ‬ ‫ـﻮر‬‫ﮐﺸـ‬ ‫ـﺎدی‬‫اﻗﺘﺼـ‬‫ـﺎل‬‫اﻋﻤـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺘﯽ‬‫ﻧﺒﺎﯾﺴـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﻨﺪ‬‫ﺑﺎﺷـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﻮﻗﯽ‬‫ﺣﻘـ‬ ‫دارای‬ ‫ـﺰ‬‫ﻧﯿـ‬ ‫ـﺎ‬‫ھـ‬ ‫ـﺖ‬‫دوﻟـ‬‫ﺳﯿﺎﺳــﺖ‬‫ﺳــﻮی‬ ‫از‬ .‫ﮔــﺮدد‬ ‫وارد‬ ‫ﺑــﺪان‬ ‫ای‬ ‫ﺧﺪﺷــﮫ‬ ‫ﺳــﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫ھــﺎی‬‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫در‬ ‫ـﺎص‬‫ﺧـ‬ ‫ـﺎرات‬‫اﻧﺤﺼـ‬ ‫ـﺮوز‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺮ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣﺒﻨـ‬ ‫ـﺎ‬‫ھـ‬ ‫ـﺖ‬‫دوﻟـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻧﮕﺮاﻧـ‬ ‫ـﺮ‬‫دﯾﮕـ‬‫ـﻮﮔﯿﺮی‬‫ﺟﻠـ‬ ‫ـﻮر‬‫ﻣﻨﻈـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ﻻزم‬ ‫و‬ ‫ـﻮده‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺖ‬‫اھﻤﯿـ‬ ‫ـﺎﺋﺰ‬‫ﺣـ‬ ‫ـﺰ‬‫ﻧﯿـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬‫ﻧﻘــﺶ‬ ‫ﺣــﻮزه‬ ‫اﯾــﻦ‬ ‫در‬ ‫ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن‬ ‫ﻣﺼــﺮف‬ ‫و‬ ‫ﺧــﻮد‬ ‫ﺣﻘــﻮق‬ ‫ﺷــﺪن‬ ‫ﺿــﺎﯾﻊ‬ ‫از‬.‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‬ ‫اﻋﻤﺎل‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﮔﺮی‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬،‫ـﮫ‬‫اﻟﺒﺘـ‬‫ـﺪ‬‫رﺳـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻧﻈﺮﻣـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬‫ـﯽ‬‫ﮐﻠـ‬ ‫ـﻮم‬‫ـ‬‫ﻣﻔﮭ‬ ‫ـﮫ‬‫ـ‬‫ﮐ‬‫ـﮫ‬‫ـ‬‫ﻧﻈﺮﯾ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬‫ـﮫ‬‫ـ‬‫ﮐ‬"‫ـﯽ‬‫ﺑﺮﺧـ‬‫ﻣـﺪاﺧﻼت‬‫ھـﺎ‬ ‫دوﻟـﺖ‬‫در‬‫ﺑـﺎزار‬‫ﺑـﮫ‬‫ﻣﻨﻈـﻮر‬‫ﻣﻘﺎﺑﻠـﮫ‬‫ﺑـﺎ‬‫ﮐﺎﺳـﺘﯽ‬‫ھـﺎي‬‫ﺑـﺎزار‬‫و‬‫ـﻤﯿﻦ‬‫ـ‬‫ﺗﻀ‬‫ـﻼع‬‫ـ‬‫اﻃ‬‫ـﺎﻧﯽ‬‫ـ‬‫رﺳ‬‫ـﺎﻓﯽ‬‫ـ‬‫ﮐ‬‫ـﺮاي‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫ـﮏ‬‫ـ‬‫ﮐﻤ‬‫ـﮫ‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫ـﺎب‬‫ـ‬‫اﻧﺘﺨ‬‫ـﺮف‬‫ـ‬‫ﻣﺼ‬‫ـﺪه‬‫ـ‬‫ﮐﻨﻨ‬‫ﻻزم‬‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬‫ـﺪ‬‫ﺑﺎﺷـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﺤﯿﺢ‬‫ﺻـ‬ "،‫ـﺎ‬‫اﻣـ‬‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬‫ـﺪاﺧﻼت‬‫ﻣـ‬‫ـﺪ‬‫ﻧﺒﺎﯾـ‬‫از‬‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬‫ـﻄﺤ‬‫ﺳـ‬‫ﯽ‬‫ـﺮ‬‫ﻓﺮاﺗـ‬‫رود‬,‫در‬،‫ـﻊ‬‫واﻗـ‬‫ـﺪ‬‫ﺑﺎﯾـ‬‫ـﮫ‬‫ﺗﻮﺟـ‬‫ـﺖ‬‫داﺷـ‬‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬‫ـﺎي‬‫ﻣﺒﻨـ‬‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬‫ـﺪاﺧﻼت‬‫ﻣـ‬‫ـﺘﯽ‬‫ﺑﺎﯾﺴـ‬‫ـﺖ‬‫اوﻟﻮﯾـ‬‫دادن‬‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬‫ـﺎﯾﻒ‬‫وﻇـ‬‫ـﺎدي‬‫اﻗﺘﺼـ‬‫ـﺎي‬‫ﻧﮭﺎدھـ‬‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬.‫ﺑﺎﺷﺪ‬‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺣﻘﻮق‬ ‫از‬ ‫ﺻﯿﺎﻧﺖ‬ (‫ج‬‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﺮدد‬‫ﮔـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺗﻮﺟـ‬ ‫ـﻢ‬‫ﻣﮭـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﻧﮑﺘـ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ـﺮ‬‫ﺑﮭﺘـ‬ ‫ـﺮوع‬‫ﺷـ‬ ‫ـﺮای‬‫ﺑـ‬‫اﮔﺮ‬‫ـﺖ‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿـ‬‫ـﺮﮐﺘﮭﺎ‬‫ﺷـ‬‫و‬‫ـﺎي‬‫ﺑﻨﮕﺎھﮭـ‬‫ـﺎدي‬‫اﻗﺘﺼـ‬‫ـ‬‫ﺛـ‬ ‫ـﺎد‬‫اﯾﺠـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺮ‬‫ﻣﻨﺠـ‬‫ﺮوت‬‫ــﺮدد‬‫ـ‬‫ﻧﮕ‬ ‫ــﺎدی‬‫ـ‬‫اﻗﺘﺼ‬ ‫ــﺰوده‬‫ـ‬‫اﻓ‬ ‫ارزش‬ ‫و‬،‫ــﺎ‬‫ـ‬‫آﻧﮭ‬‫ــﺎﯾﯽ‬‫ـ‬‫ﺗﻮاﻧ‬‫ــﺎﻟﯽ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ــﺮاي‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫و‬ ‫ﺣﯿــﺎت‬ ‫اداﻣــﮫ‬‫ﺳــﺮﻣﺎﯾﮫ‬‫ﮔــﺬاري‬‫ﻧﺨﻮاھﻨــﺪ‬ ‫را‬ ‫ﺟﺪﯾــﺪ‬ ‫ای‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﮫ‬ ‫ھــﺎی‬
 13. 13. ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬13‫و‬ ‫ـﺖ‬‫داﺷـ‬‫ـﻼ‬‫ﻋﻤـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﻧﺘﯿﺠـ‬ ‫در‬‫ـﺪﻣﺎﺗﯽ‬‫ﺧـ‬‫ـﺮاي‬‫ﺑـ‬‫ـﮫ‬‫اراﺋـ‬‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬‫ـﺮف‬‫ﻣﺼـ‬‫ـﺪﮔﺎن‬‫ﮐﻨﻨـ‬‫وﺟﻮد‬‫ﻧﺨﻮاھﺪ‬‫داﺷﺖ‬‫ﭘﺲ‬:-‫ﺑﺨــﺶ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻂ‬ ‫ﺷــﺪه‬ ‫اﻧﺠــﺎم‬ ‫ﺧــﺪﻣﺎت‬ ‫ﮐــﮫ‬ ‫اﺳــﺖ‬ ‫اﯾــﻦ‬ ‫اول‬ ‫ﺷــﺮط‬‫ــﺬاﺑﯿﺖ‬‫ﺟـ‬ ‫و‬ ‫ــﻮدآور‬‫ﺳـ‬ ‫ــﺎدی‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ــﺮ‬‫ﻣﻨﻈـ‬ ‫از‬ ‫ــﺘﯽ‬‫ﺑﺎﯾﺴـ‬ ‫ــﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬.‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫داﺷﺘﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻻزم‬-‫ـﺮط‬‫ﺷـ‬‫و‬ ‫ـﺎراﺋﯽ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﺎء‬‫ارﺗﻘـ‬ ‫ـﺪف‬‫ھـ‬ ‫ـﻖ‬‫ﺗﺤﻘـ‬ ‫ـﻮر‬‫ﻣﻨﻈـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﮫ‬‫اﯾﻨﮑـ‬ ‫دوم‬‫اﻗﺘﺼـــﺎدی‬ ‫ھـــﺎی‬ ‫ﺑﻨﮕـــﺎه‬ ‫در‬ ‫وری‬ ‫ﺑﮭـــﺮه‬‫ﺗﻨﻈـــﯿﻢ‬ ‫اﺳـــﺖ‬ ‫ﻻزم‬‫ﻓ‬ ‫ــﻂ‬‫رواﺑـ‬ ‫و‬ ‫ــﺮرات‬‫ـ‬‫ﻣﻘ‬‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﺧﺼﻮﺻ‬ ‫و‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫دوﻟﺘ‬ ‫ــﺎی‬‫ـ‬‫ھ‬ ‫ــﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫ــﺎﺑﯿﻦ‬‫ﯿﻤـ‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ــﺪھﺎ‬‫ﻓﺮاﯾﻨـ‬ ‫از‬ ‫ــﺪور‬‫ﺑـ‬‫ــﺎم‬‫اﻧﺠـ‬ ‫ــﺘﮫ‬‫ﮔﺬﺷـ‬ ‫ــﺪ‬‫ﻧﺎﮐﺎراﻣـ‬ ‫ــﺮرات‬‫ﻘـ‬‫ــﮫ‬‫ـ‬‫اﯾﻨﮑ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﺖ‬‫ـ‬‫ﻋﻨﺎﯾ‬ ‫ــﺎ‬‫ـ‬‫وﺑ‬ ‫ــﺮد‬‫ـ‬‫ﮔﯿ‬‫ــﯿﻢ‬‫ـ‬‫ﺗﻨﻈ‬ ‫و‬ ‫ــﺎدل‬‫ـ‬‫ﺗﻌ‬ ‫ــﺎد‬‫ـ‬‫اﯾﺠ‬‫ـﺎ‬‫ﺗﻨﮭـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺪ‬‫ﺗﻮاﻧـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻧﻤـ‬ ‫ـﺪ‬‫ﮐﺎراﻣـ‬ ‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬‫ـﺎ‬‫ھـ‬ ‫ـﺖ‬‫دوﻟـ‬ ‫ـﻂ‬‫ﺗﻮﺳـ‬ ‫ﯾﯽ‬‫ـﻼ‬‫ﻋﻤـ‬ ‫ـﻮد‬‫ﺑـ‬ ‫ـﻦ‬‫ﻣﻤﮑـ‬ ‫ـﺮ‬‫اﮔـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﺮا‬‫ﭼـ‬ ‫ـﺮد‬‫ﮔﯿـ‬ ‫ـﻮرت‬‫ﺻـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﯾـ‬‫و‬ ‫ــﺎزی‬‫ـ‬‫ﺳ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﺧﺼﻮﺻ‬ ‫ــﻌﮫ‬‫ـ‬‫ﺗﻮﺳ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﺮورﺗﯽ‬‫ـ‬‫ﺿ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫دوﻟﺘ‬ ‫ــﺎدھﺎی‬‫اﻗﺘﺼـ‬‫را‬ ‫رﻗــﺎﺑﺘﯽ‬ ‫ـﺎد‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ـﻤﺖ‬‫ﺳـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺖ‬‫ﺣﺮﮐـ‬, ‫ﮐﺮدﻧــﺪ‬ ‫ﻧﻤــﯽ‬ ‫ـﺎس‬‫اﺣﺴـ‬‫ــﺬا‬‫ـ‬‫ﻟ‬) ‫ــﺮرات‬‫ـ‬‫ﻣﻘ‬ ‫ــﯿﻢ‬‫ـ‬‫ﺗﻨﻈ‬ ‫ــﺎی‬‫ـ‬‫ھ‬ ‫ــﺎد‬‫ـ‬‫ﻧﮭ‬ ‫ــﻮر‬‫ـ‬‫ﺣﻀ‬(Regulatory Body.‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﯿﺎﺗﯽ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫دوم‬ ‫ﺷﺮط‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﺑﺮای‬‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﻮد‬‫ﻧﻤـ‬ ‫ـﻮان‬‫ﻋﻨـ‬ ‫ـﯿﻦ‬‫ﭼﻨـ‬ ‫ـﻮان‬‫ﺗـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﻮق‬‫ﻓـ‬ ‫ـﺐ‬‫ﻣﺮاﺗـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺖ‬‫ﻋﻨﺎﯾـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬‫ــﺮﯾﻦ‬‫ﻣﮭﻤﺘـ‬‫ــﮥ‬‫وﻇﯿﻔـ‬‫ــﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ــﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ــﺎی‬‫ﻧﮭﺎدھـ‬‫ــﺘﺮش‬‫ﮔﺴـ‬‫و‬‫ــﻌﮥ‬‫ﺗﻮﺳـ‬،‫ـﺖ‬‫رﻗﺎﺑـ‬‫ـﮫ‬‫ﺳـ‬ ‫ـﻮق‬‫ﺣﻘـ‬ ‫ـﻮع‬‫ﻣﺠﻤـ‬ ‫در‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﻮی‬‫ﻧﺤـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺎﺑﺘﯽ‬‫رﻗـ‬ ‫ـﺎی‬‫ﺑﺎزارھـ‬ ‫و‬‫ــﺶ‬‫ـ‬‫ﺑﺨ‬ , ‫ــﺎ‬‫ـ‬‫ھ‬ ‫ــﺖ‬‫ـ‬‫دوﻟ‬ ‫ــﺎ‬‫ـ‬‫ھﻤﺎﻧ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﮐ‬ ‫ــﺎدی‬‫ـ‬‫اﻗﺘﺼ‬ ‫ــﺎی‬‫ـ‬‫ﺑﺎزارھ‬ ‫ــﻠﯽ‬‫ـ‬‫اﺻ‬ ‫ــﻦ‬‫ـ‬‫رﮐ‬.‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫را‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﻣﺼﺮف‬ ‫و‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬
 14. 14. ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬14‫ﺳــــﺎﺑﻘﮫ‬‫در‬ ‫ﻣﻘــــﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈــــﯿﻢ‬ ‫ﻧﮭﺎدھــــﺎی‬‫اﯾﺮان‬:1(‫رﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﺷﻮرای‬:‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺎدی‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ـﺪ‬‫رﺷـ‬ ‫ـﮏ‬‫ﯾـ‬ ‫ـﺪن‬‫آﻣـ‬ ‫ـﻮد‬‫وﺟـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺮط‬‫ﺷـ‬ ‫ـﺮﯾﻦ‬‫ﻣﮭﻤﺘـ‬ ‫و‬ ‫ـﯿﻦ‬‫اوﻟـ‬‫ــﺎدی‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ــﺪ‬‫ﮐﺎرآﻣـ‬ ‫و‬ ‫ــﺎﻟﻢ‬‫ﺳـ‬ ‫ــﺎﺧﺘﺎر‬‫ﺳـ‬ ‫ــﻮد‬‫وﺟـ‬ ،‫ــﺪار‬‫ﭘﺎﯾـ‬ ‫و‬ ‫ــﺎت‬‫ﺛﺒـ‬‫ـﻼن‬‫ﮐـ‬ ‫ـﺪاف‬‫اھـ‬ ‫و‬ ‫ـﺎ‬‫ھـ‬ ‫ـﺖ‬‫ﺳﯿﺎﺳـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﻠﯽ‬‫اﺻـ‬ ‫ـﺘﺮ‬‫ﺑﺴـ‬ ‫ـﺮ‬‫دﯾﮕـ‬ ‫ـﺎرت‬‫ﻋﺒـ‬ ‫ـﺖ.ﺑﮫ‬‫اﺳـ‬،‫ــﺪ‬‫ـ‬‫ﮔﯿﺮﻧ‬ ‫ــﺮار‬‫ـ‬‫ﻗ‬ ‫ــﺘﺮس‬‫ـ‬‫دﺳ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﮔﺮﻓﺘ‬ ‫ــﮑﻞ‬‫ـ‬‫ﺷ‬ ‫ــﺪ‬‫ـ‬‫ﺗﻮاﻧﻨ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﻣ‬ ‫ــﺎدی‬‫ـ‬‫اﻗﺘﺼ‬‫ـﺮف‬‫ﻣﺼـ‬ ‫و‬ ‫ﻋﺮﺿــﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮﻟﯿــﺪ‬ ‫ـﺎرای‬‫ﮐـ‬ ‫ﻓﺮآﯾﻨــﺪ‬ ‫و‬ ‫ـﺎدی‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ـﺮد‬‫ﺧـ‬ ‫ـﺎﺧﺘﺎر‬‫ﺳـ‬‫ـﺎﻧﯽ‬‫زﻣـ‬ ‫ـﺪ.ﺗﺎ‬‫ﺑﮕﯿﺮﻧـ‬ ‫ـﮑﻞ‬‫ﺷـ‬ ‫ـﺪ‬‫ﮐﺎراﻣـ‬ ‫ـﺎزار‬‫ﺑـ‬ ‫ـﮏ‬‫ﯾـ‬ ‫در‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺗﻘﺎﺿـ‬ ‫و‬‫و‬ ‫ـﮫ‬‫ﻧﮕﺮﻓﺘـ‬ ‫ـﺘﻮر‬‫دﺳـ‬ ‫ـﺤﯿﺢ‬‫ﺻـ‬ ‫ـﻢ‬‫ﻋﻼﯾـ‬ ‫از‬ ‫ـﺎ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﺎزار‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺮد‬‫ﻋﻤﻠﮑـ‬ ‫ـﺪ‬‫ﻓﺮاﯾﻨـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬‫ـﺎ‬‫ﯾـ‬ ‫ـﺬاری‬‫ﮔـ‬ ‫ـﺖ‬‫ﺳﯿﺎﺳـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮔﻮﻧـ‬ ‫ـﯿﭻ‬‫ھـ‬ ‫ـﻨﺪ‬‫ﺑﺎﺷـ‬ ‫ـﺪه‬‫ﺷـ‬ ‫ـﻞ‬‫ﻣﺨﺘـ‬ ‫ـﻒ‬‫ﻣﺨﺘﻠـ‬ ‫ـﻞ‬‫دﻻﯾـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬‫ــ‬‫ـ‬‫رﺷ‬ ‫و‬ ‫ــﻮده‬‫ـ‬‫ﻧﻤ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﻋﻤﻠ‬ ‫ــﺪ‬‫ـ‬‫ﺗﻮاﻧ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﻧﻤ‬ ‫ــﺎدی‬‫ـ‬‫اﻗﺘﺼ‬ ‫ــﺰار‬‫ـ‬‫اﺑ‬‫و‬ ‫ــﺘﻐﺎل‬‫ـ‬‫اﺷ‬ ،‫ﺪ‬‫ـﺎی‬‫ھـ‬ ‫ـﺖ‬‫ﺳﯿﺎﺳـ‬ ‫ـﺎرﭘﻮب‬‫ﭼـ‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫ـﺌﻠﮫ‬‫ﻣﺴـ‬ ‫ـﺪﺗﺎ‬‫ﻋﻤـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﻮرم‬‫ﺗـ‬ ‫ـﺮل‬‫ﮐﻨﺘـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﺣﺘـ‬.‫ـــــﺪ‬‫ﻣﺎﻧـ‬ ‫ـــــﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫دور‬ ‫ـــــﺘﺮس‬‫دﺳـ‬ ‫از‬ ‫ـــــﺰ‬‫ﻧﯿـ‬ ‫ـــــﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ـــــﻼن‬‫ﮐـ‬‫و‬ ‫ـﺎن‬‫ﺟﮭـ‬ ‫ـﺎی‬‫ھـ‬ ‫ـﺎد‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ـﺪه‬‫ﻋﻤـ‬ ‫در‬ ‫ـﻞ‬‫ﻗﺒـ‬ ‫ـﺎل‬‫ﺳـ‬ ‫ـﺎ‬‫ھـ‬ ‫ده‬ ‫ـﻢ‬‫ھـ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫ـﺨﯿﺺ‬‫ﺗﺸـ‬‫ــﺎﺧﺘﺎری‬‫ـ‬‫ﺳ‬ ‫ــﻼح‬‫ـ‬‫اﺻ‬ ‫ــﺖ‬‫ـ‬‫ﺟﮭ‬ ‫و‬ ‫ــﺪه‬‫ـ‬‫ﺷ‬ ‫درک‬ ‫ــﺮﻓﺘﮫ‬‫ـ‬‫ﭘﯿﺸ‬ ‫و‬ ‫ــﻨﻌﺘﯽ‬‫ـ‬‫ﺻ‬ ‫ــﻮص‬‫ـ‬‫ﺧﺼ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫ــﺎه‬‫ﺟﺎﯾﮕـ‬ ‫و‬ ‫ــﺎﻧﻮن‬‫ﻗـ‬ ‫ــﺎد‬‫اﯾﺠـ‬ ‫ــﻖ‬‫ﻃﺮﯾـ‬ ‫از‬ ‫ــﺎزار‬‫ﺑـ‬ ‫ــﺮاﯾﻂ‬‫ﺷـ‬ ‫و‬ ‫ــﺎﻧﯿﺰم‬‫ﻣﮑـ‬‫ھــﺎ‬ ‫اﻧﺤﺼــﺎر‬ ‫و‬ ‫ھــﺎ‬ ‫اﺧــﺘﻼل‬ ‫اﯾﺠــﺎد‬ ‫ﻣــﺎﻧﻊ‬ ‫ﮐــﮫ‬ ‫ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪی‬ ‫و‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺐ‬‫ﯾــﺎ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺤﺼــﺎر‬ ‫ﺿــﺪ‬ ‫ﻗــﻮاﻧﯿﻦ‬ .‫اﻧــﺪ‬ ‫ﻧﻤــﻮده‬ ‫اﻗــﺪام‬ ‫ﺷــﻮد‬ ‫ﺑــﺎزار‬ ‫در‬‫دور‬ ‫ﺑﺴــﯿﺎر‬ ‫ھــﺎی‬ ‫ﺳــﺎل‬ ‫از‬ ‫ﻗــﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﯾــﻦ‬ ‫ﻣﺠﺮﯾــﺎن‬ ‫و‬ ‫رﻗﺎﺑــﺖ‬ ‫اﯾﺠــﺎد‬‫از‬ ‫ــﯿﺶ‬‫ﺑـ‬ ‫در‬140‫ــﺪ‬‫رﺻـ‬ ‫ــﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ــﺘﻐﺎل‬‫اﺷـ‬ ‫و‬ ‫ــﮫ‬‫ﮔﺮﻓﺘـ‬ ‫ــﮑﻞ‬‫ﺷـ‬ ‫ــﺎن‬‫ﺟﮭـ‬ ‫ــﻮر‬‫ﮐﺸـ‬.‫ــــــﺪ‬‫دارﻧـ‬ ‫آن‬ ‫ــــــﻊ‬‫ﻣﻮاﻧـ‬ ‫ــــــﻊ‬‫رﻓـ‬ ‫و‬ ‫ــــــﺎزار‬‫ﺑـ‬ ‫ــــــﻮدن‬‫ﻧﻤـ‬‫ـﻼ‬‫ﺗـ‬ ‫و‬ ‫ـﺮی‬‫ﭘﯿﮕﯿـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﻢ‬‫ﻣﮭـ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫ـﻮر‬‫ﮐﺸـ‬ ‫ـﺎدداﻧﺎن‬‫اﻗﺘﺘﺼـ‬ ‫از‬ ‫ـﯽ‬‫ﺑﻌﻀـ‬ ‫ش‬.‫داد‬ ‫ـــﺎن‬‫ـ‬‫ﻧﺸ‬ ‫ـــﺮان‬‫ـ‬‫اﯾ‬ ‫ـــﺎد‬‫ـ‬‫اﻗﺘﺼ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ـــﻮرﺧﻮد‬‫ـ‬‫ﺣﻀ‬ ‫ـــﺮورت‬‫ـ‬‫ﺿ‬ ‫ـــﺪرﯾﺞ‬‫ـ‬‫ﺗ‬‫اﺧــﺘﻼل‬ ‫رﻓــﻊ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫ﺟﺎﯾﮕــﺎھﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻗــﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫ﺿــﺮوری‬ ‫ﻧﯿــﺎز‬ ‫ﭘــﺬﯾﺮش‬‫اﻧﺤﺼﺎرھﺎ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬
 15. 15. ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬15‫از‬ ‫ﮔــﺮوه‬ ‫ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ‬ ‫ﮐــﮫ‬ ‫ﺷــﺪ‬ ‫ﻣﻮﺟــﺐ‬ ‫اﯾــﺮان‬ ‫اﻗﺘﺼــﺎد‬ ‫ﺑﺎزارھــﺎی‬ ‫در‬‫ــ‬‫ﺟﻠﺴـ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﻃ‬ ‫ــﺰی‬‫ـ‬‫رﯾ‬ ‫ــﮫ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣـ‬ ‫ــﺖ‬‫ـ‬‫ﻣﻌﺎوﻧ‬ ‫در‬ ‫ــﺎزار‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﺎﯾﻞ‬‫ـ‬‫ﻣﺴ‬ ‫ــﺎن‬‫ـ‬‫ﺧﺒﺮﮔ‬‫ﺎت‬‫ـﺎﻧﻮن‬‫ﻗـ‬ ‫ـﺎد‬‫اﯾﺠـ‬ ‫ـﺎی‬‫ھـ‬ ‫ـﺮورت‬‫ﺿـ‬ ‫و‬ ‫ـﻮاﻧﯿﻦ‬‫ﻗـ‬ ‫ـﺎرﭼﻮب‬‫ﭼـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻃﺮاﺣـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﻮﻻﻧﯽ‬‫ﻃـ‬.‫ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﻨﺪی‬ ‫رﻗﺎﺑﺖ‬‫ــﺖ‬‫ـ‬‫دﺳ‬ ‫از‬ ‫ــﯿﺎری‬‫ـ‬‫ﺑﺴ‬ ‫ــﺎﻧﮕﯽ‬‫ـ‬‫ﺑﯿﮕ‬ ‫ــﺖ‬‫ـ‬‫ﻋﻠ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﮐ‬ ‫ــﺖ‬‫ـ‬‫رﻓ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﻣ‬ ‫ــﺎر‬‫ـ‬‫اﻧﺘﻈ‬‫اﯾــﺮان‬ ‫اﻗﺘﺼــﺎد‬ ‫در‬ ‫ﮐــﮫ‬ ‫ﻣﮭــﻢ‬ ‫اﯾــﻦ‬ ‫ﺑــﺎ‬ ‫ﻣﺠﻠــﺲ‬ ‫و‬ ‫دوﻟﺘــﯽ‬ ‫اﻧــﺪﮐﺎران‬‫از‬ ‫ﻗــﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اوﻟﯿــﮫ‬ ‫ﻧــﻮﯾﺲ‬ ‫ﭘــﯿﺶ‬ ‫از‬ ‫ﻋﺒــﻮر‬ ‫روﻧــﺪ‬ ،‫ﺑــﻮد‬ ‫ﺳــﺎﺑﻘﮫ‬ ‫ﺑــﯽ‬‫ﺧﺼــﻮ‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺨﺘﻠــﻒ‬ ‫ﺷــﻮراھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻣﺮاﺣــﻞ‬‫ﺗﺒــﺪﯾﻞ‬ ‫ﺗــﺎ‬ ‫دوﻟــﺖ‬ ‫ھﯿﺌــﺖ‬ ‫ص‬‫ﺷــﻮرای‬ ‫ﻣﺠﻠــﺲ‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫ﮔﯿــﺮی‬ ‫ﺗﺼــﻤﯿﻢ‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ‫ﻻﯾﺤــﮫ‬ ‫ﺷــﮑﻞ‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﺷــﺪن‬‫ـﯽ‬‫ﺑﺮرﺳـ‬ ‫ـﻞ‬‫ﻣﺮاﺣـ‬ ‫ـﻢ‬‫ﺧـ‬ ‫و‬ ‫ـﯿﭻ‬‫ﭘـ‬ ‫در‬ ‫ـﮫ‬‫ﻻﯾﺤـ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬ .‫ـﺪ‬‫اﻧﺠﺎﻣـ‬ ‫ـﻮل‬‫ﻃـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﻼﻣﯽ‬‫اﺳـ‬‫ـﻞ‬‫اﺻـ‬ ‫ـﻼﺣﺎت‬‫اﺻـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﻻﯾﺤـ‬ ‫ورود‬ ‫ـﺎ‬‫ﺗـ‬ ‫ـﻮﯾﺐ‬‫ﺗﺼـ‬ ‫و‬44‫ـﻮل‬‫ﻃـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﯽ‬‫اﺳﺎﺳـ‬ ‫ـﺎﻧﻮن‬‫ﻗـ‬‫ی‬ ‫ــﮫ‬‫ﻻﯾﺤـ‬ ‫در‬ ‫ــﺎزار‬‫ﺑـ‬ ‫ــﺪی‬‫ﻣﻨـ‬ ‫ــﺖ‬‫رﻗﺎﺑـ‬ ‫ی‬ ‫ــﮫ‬‫ﻻﯾﺤـ‬ ‫ــﺖ‬‫ﻧﮭﺎﯾـ‬ ‫ــﺪ.در‬‫اﻧﺠﺎﻣﯿـ‬‫ــﻞ‬‫اﺻـ‬ ‫ــﻼﺣﺎت‬‫اﺻـ‬44‫ــﺎﻧ‬‫ﻗـ‬‫ــﮑﺎﻻت‬‫اﺷـ‬ ‫ــﻮد‬‫وﺟـ‬ ‫ــﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫و‬ ‫ــﺎم‬‫ادﻏـ‬ ‫ــﯽ‬‫اﺳﺎﺳـ‬ ‫ﻮن‬‫در‬ ‫ــﻠﺤﺖ‬‫ﻣﺼـ‬ ‫ــﺨﯿﺺ‬‫ﺗﺸـ‬ ‫ــﻊ‬‫ﻣﺠﻤـ‬ ‫ــﺪ‬‫ﺗﺎﯾﯿـ‬ ‫ــﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫ــﺎﻻﺧﺮه‬‫ﺑـ‬ ‫ــﺎن‬‫ﻧﮕﮭﺒـ‬ ‫ــﻮرای‬‫ﺷـ‬‫ﺗــــﺎرﯾﺦ‬25/3/1382‫ﺗــــﺎرﯾﺦ‬ ‫در‬ ‫ﺳــــﭙﺲ‬ ‫و‬ ‫ارﺳــــﺎل‬ ‫ﻣﺠﻠــــﺲ‬ ‫ﺑــــﮫ‬31/4/1387‫ﺑـــﮫ‬ ‫اﺟﺮاﯾـــﯽ‬ ‫ﻣﻘـــﺮرات‬ ‫و‬ ‫ﻗـــﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋـــﮫ‬ ‫ﭼـــﺎرﭼﻮب‬ ‫در‬.‫ــــــــــــــــﺪ‬‫ﮔﺮدﯾـ‬ ‫ــــــــــــــــﻼغ‬‫اﺑـ‬ ‫ــــــــــــــــﺖ‬‫دوﻟـ‬‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﺮان‬‫اﯾـ‬ ‫ـﺎد‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫در‬ ‫ـﺎﺑﮫ‬‫ﻣﺸـ‬ ‫ای‬ ‫ـﺎﺑﻘﮫ‬‫ﺳـ‬ ‫ـﻮد‬‫ﻧﺒـ‬ ‫ـﻞ‬‫دﻟﯿـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺪدا‬‫ﻣﺠـ‬‫ــﺎن‬‫ـ‬‫ﻣﮑ‬‫ــﺎ‬‫ـ‬‫ﺗ‬ ‫ــﺎﻧﻮن‬‫ـ‬‫ﻗ‬ ‫ــﻮﯾﺐ‬‫ـ‬‫ﺗﺼ‬ ‫ــﺎن‬‫ـ‬‫زﻣ‬ ‫از‬ ‫ــﺪ‬‫ـ‬‫ﻧﻤﺎﯾ‬ ‫ــﮑﺎر‬‫ـ‬‫آﺷ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ــﺎﻟﯽ‬‫ـ‬‫ﺧ‬‫ـﺌﻮل‬‫ﻣﺴـ‬ ‫ـﻮان‬‫ﻋﻨـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﯽ‬‫داراﯾـ‬ ‫و‬ ‫ـﺎد‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫وزارت‬ ‫ـﻼش‬‫ﺗـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﺎﻧﯽ‬‫زﻣـ‬‫ﻣﻨــﺪی‬ ‫رﻗﺎﺑــﺖ‬ ‫ﻗــﺎﻧﻮن‬ ‫اﺻــﻠﯽ‬ ‫رﮐــﻦ‬ ‫ﮐــﮫ‬ ‫رﻗﺎﺑــﺖ‬ ‫ﺷــﻮرای‬ ‫اﻧــﺪازی‬ ‫راه‬‫و‬ ‫اﻧﺠﺎﻣﯿــﺪ‬ ‫ﻃــﻮل‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫ﺳــﺎل‬ ‫ﯾــﮏ‬ ‫ﺣــﺪود‬ ‫ﺑــﻮد‬ ‫ﺷــﺪه‬ ‫ﺗﻌﯿــﯿﻦ‬ ‫ﺑــﺎزار‬‫ـــﺎرﯾﺦ‬‫ـ‬‫ﺗ‬ ‫در‬ ‫ـــﺎﻻﺧﺮه‬‫ـ‬‫ﺑ‬7/5/1388‫ـــﻮرای‬‫ـ‬‫ﺷ‬ ‫ـــﻤﯽ‬‫ـ‬‫ﻏﯿﺮرﺳ‬ ‫ـــﮫ‬‫ـ‬‫ﺟﻠﺴ‬ ‫ـــﯿﻦ‬‫ـ‬‫اوﻟ‬‫ــ‬‫رﻗﺎﺑـ‬‫ــﺖ‬‫ﻣﻌﺎوﻧـ‬ ‫ــﺪﮔﺎن‬‫ﻧﻤﺎﯾﻨـ‬ ‫از‬ ‫ــﺎ)ﻏﯿﺮ‬‫اﻋﻀـ‬ ‫ی‬ ‫ــﺪه‬‫ﻋﻤـ‬ ‫ــﻮر‬‫ﺣﻀـ‬ ‫ــﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫ﺖ‬‫و‬ ‫ـــﻨﺎﯾﻊ‬‫ـ‬‫ﺻ‬ ‫وزارت‬ ،‫ـــﻮر‬‫ـ‬‫ﺟﻤﮭ‬ ‫ـــﺖ‬‫ـ‬‫رﯾﺎﺳ‬ ‫ـــﺮدی‬‫ـ‬‫راھﺒ‬ ‫و‬ ‫ـــﺰی‬‫ـ‬‫رﯾ‬ ‫ـــﮫ‬‫ـ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣ‬.‫ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار‬ (‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬ ‫اﺗﺎق‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺎدن‬:‫ﻣﺮﺟﻊ‬‫آدرس‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﺷﻮرای‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ‬http://council.nicc.ir/Introduction/default.loco
 16. 16. ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬162(‫رادﯾﻮﯾﻲ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬:‫ﺑــﮫ‬ ‫اﺳــﺘﻨﺎد‬ ‫ﺑــﺎ‬ ‫رادﯾــﻮﯾﻲ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃــﺎت‬ ‫و‬ ‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬ ‫ـﺎزﻣﺎن‬‫ﺳـ‬‫ــﺎده‬‫ﻣـ‬7‫ــﺂوري‬‫ﻓﻨـ‬ ‫و‬ ‫ــﺎت‬‫ارﺗﺒﺎﻃـ‬ ‫وزارت‬ ‫ــﺎرات‬‫اﺧﺘﯿـ‬ ‫و‬ ‫ــﺎﯾﻒ‬‫وﻇـ‬ ‫ــﺎﻧﻮن‬‫ﻗـ‬‫ـــﻮب‬‫ﻣﺼـ‬ ‫ـــﺎت‬‫اﻃﻼﻋـ‬19/9/1382‫ـــﻊ‬‫ﺗﺠﻤﯿـ‬ ‫از‬ ‫ـــﻼﻣﻲ‬‫اﺳـ‬ ‫ـــﻮراي‬‫ﺷـ‬ ‫ـــﺲ‬‫ﻣﺠﻠـ‬‫ــﺖ‬‫ﻣﻌﺎوﻧـ‬‫و‬ ‫ــﺎت‬‫اﻃﻼﻋـ‬ ‫ــﺂوري‬‫ﻓﻨـ‬ ‫و‬ ‫ــﺎت‬‫ارﺗﺒﺎﻃـ‬ ‫وزارت‬ ‫ــﺎﺑﺮاﺗﻲ‬‫ﻣﺨـ‬ ‫ــﻮر‬‫اﻣـ‬‫ــﻞ‬‫ﻛـ‬ ‫اداره‬‫و‬ ‫ــﺎﯾﻒ‬‫وﻇـ‬ ‫ــﺎي‬‫اﯾﻔـ‬ ‫ــﻮر‬‫ﻣﻨﻈـ‬ ‫ــﮫ‬‫ﺑـ‬ ،‫ــﻮﯾﻲ‬‫رادﯾـ‬ ‫ــﺎت‬‫ارﺗﺒﺎﻃـ‬‫ﻣﻘــﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬ ‫در‬ ‫اﺟﺮاﯾــﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻈــﺎرﺗﻲ‬ ،‫ﺣــﺎﻛﻤﯿﺘﻲ‬ ‫اﺧﺘﯿــﺎرات‬‫ــﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ــﺘﮫ‬‫واﺑﺴـ‬ ‫ــﻮﯾﻲ‬‫رادﯾـ‬ ‫ــﺎت‬‫ارﺗﺒﺎﻃـ‬ ‫و‬‫ــﺂوري‬‫ﻓﻨـ‬ ‫و‬ ‫ــﺎت‬‫ارﺗﺒﺎﻃـ‬ ‫وزارت‬‫ــﺘﻘﻞ‬‫ﻣﺴـ‬ ‫ــﺎد‬‫ﻧﮭـ‬ ‫ــﻚ‬‫ﯾـ‬ ‫ــﺎزﻣﺎن‬‫ﺳـ‬ ‫ــﻦ‬‫اﯾـ‬ .‫ــﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ــﺪه‬‫ﺷـ‬ ‫ــﯿﺲ‬‫ﺗﺎﺳـ‬ ‫ــﺎت‬‫اﻃﻼﻋـ‬‫ﻗﺎﻧ‬‫ــﺮدن‬‫ـ‬‫ﻛ‬ ‫ــﺎﺑﺘﻲ‬‫ـ‬‫رﻗ‬ ‫آن‬ ‫ــﺶ‬‫ـ‬‫ﻧﻘ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﻛ‬ ‫ــﺖ‬‫ـ‬‫اﺳ‬ ‫ــﺎرﺗﻲ‬‫ـ‬‫ﻧﻈ‬ ‫و‬ ‫ــﺬار‬‫ـ‬‫ﻮﻧﮕ‬‫ــﺎزار‬‫ـ‬‫ﺑ‬.‫آﻧﮭﺎﺳــﺖ‬ ‫ﺧــﺪﻣﺎت‬ ‫ﻛﯿﻔﯿــﺖ‬ ‫رﻓــﺘﻦ‬ ‫ﺑــﺎﻻ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺨــﺎﺑﺮاﺗﻲ‬ ‫ﺧــﺪﻣﺎت‬ ‫اراﺋــﮫ‬‫ـﻲ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫ـﻖ‬‫روﻧـ‬ ‫در‬ ‫ـﺎد‬‫ﻧﮭـ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫ـﺰاي‬‫ﺳـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺶ‬‫ﻧﻘـ‬ ‫و‬ ‫ـﺖ‬‫اھﻤﯿـ‬ ‫ـﺰان‬‫ﻣﯿـ‬‫وﻇــﺎﯾﻔﻲ‬ ‫از‬‫ﺷــﺪه‬ ‫ﮔﺬاﺷــﺘﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﻋﮭــﺪه‬ ‫ﺑــﺮ‬ ‫اﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﮫ‬ ‫ﺑﺮﻣﺒﻨــﺎي‬ ‫ﻛــﮫ‬‫ﻣﻲ‬ ‫ــــــــــــــــﺨﺺ‬‫ﻣﺸـ‬ ‫ــــــــــــــــﺖ‬‫اﺳـ‬‫ــــــــــــــــﺪ‬‫ﺑﺎﺷـ‬.‫ارﺗﺒﺎﻃــﺎت‬ ‫و‬ ‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬ ‫ـﺎزﻣﺎن‬‫ﺳـ‬‫اﺟــﺮاي‬ ‫ﻣﻨﻈــﻮر‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫رادﯾــﻮﯾﻲ‬‫و‬ ‫ــﺪاف‬‫اھـ‬ ‫ــﻖ‬‫ﺗﺤﻘـ‬ ‫و‬ ‫ــﺎت‬‫ارﺗﺒﺎﻃـ‬ ‫ــﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ــﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ــﯿﻮن‬‫ﻛﻤﯿﺴـ‬ ‫ــﻮﺑﺎت‬‫ﻣﺼـ‬‫ــﯿﺲ‬‫ـ‬‫ﺗﺎﺳ‬ ‫ــﻮﯾﻲ‬‫ـ‬‫رادﯾ‬ ‫ــﺎت‬‫ـ‬‫ارﺗﺒﺎﻃ‬ ‫ــﺶ‬‫ـ‬‫ﺑﺨ‬ ‫در‬ ‫ــﺮ‬‫ـ‬‫ﻧﻈ‬ ‫ــﻮرد‬‫ـ‬‫ﻣ‬ ‫ــﺎﯾﻒ‬‫ـ‬‫وﻇ‬ ‫ــﺎي‬‫ـ‬‫اﯾﻔ‬‫ﻣﻌﺎون‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫رﺋﯿﺲ‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪه‬.‫اﺳﺖ‬ ‫وزﯾﺮ‬: ‫ﻣﺮﺟﻊ‬‫آدرس‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رادﯾﻮﯾﯽ‬ ‫ارﺗﺒﺎطﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ‬c0276b53ea1e-bea1-4761-0b5c-http://cra.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=da3b68ea
 17. 17. ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺿرورت‬‫ﻣﺳﺗﻘل‬‫ﻣﻘررا‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬‫ﮐﺷور‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫در‬ ‫ت‬‫واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﺻﻧﻔﯽ‬ ‫اﻧﺟﻣن‬173(‫و‬ ‫آب‬ ‫ﺑﺎزار‬ ‫در‬ ‫رﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫دﻓﺘﺮ‬‫ﺑﺮق‬:‫ــﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ــﺮ‬‫دﻓﺘـ‬‫ــﺮق‬‫ﺑـ‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫ــﺎزار‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫در‬ ‫ــﺖ‬‫رﻗﺎﺑـ‬ ‫ــﻌﮫ‬‫ﺗﻮﺳـ‬ ‫و‬ ‫ــﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬‫دﻓــﺎﺗﺮ‬ ‫از‬ ‫ﯾﻜــﻲ‬‫اﻗﺘﺼــﺎدي‬ ‫اﻣــﻮر‬ ‫و‬ ‫رﯾــﺰي‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣــﮫ‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧــﺖ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼــﻲ‬.‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ـﺮو‬‫ﻧﯿـ‬ ‫وزارت‬‫ـﺪف‬‫ھـ‬‫ـﺮاي‬‫اﺟـ‬ ‫ـﺎﯾﺶ‬‫ﭘـ‬ ‫و‬ ‫ـﻲ‬‫ﺑﺮرﺳـ‬ ،‫ـﺮ‬‫دﻓﺘـ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫ـﻠﻲ‬‫اﺻـ‬‫اﺻــﻞ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳــﺘﮭﺎي‬44‫رﻗﺎﺑــﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﮫ‬ ‫ﺑــﺮاي‬ ‫ھﻤﻜــﺎري‬ ،‫اﺳﺎﺳــﻲ‬ ‫ﻗــﺎﻧﻮن‬‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬ ،‫ﺑــﺮق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫ھــﺎي‬ ‫ﺗﻌﺮﻓــﮫ‬ ‫ﺗــﺪوﯾﻦ‬ ،‫ﺑــﺮق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫ﺑﺎزارھــﺎي‬ ‫در‬‫ــﺮ‬‫ـ‬‫ﻣﻘ‬‫و‬ ‫ــﺘﺮﻛﯿﻦ‬‫ـ‬‫ﻣﺸ‬ ‫ــﻂ‬‫ـ‬‫رواﺑ‬ ‫و‬ ‫ــﺎري‬‫ـ‬‫اﻧﺤﺼ‬ ‫ــﺎي‬‫ـ‬‫ھ‬ ‫ــﻮزه‬‫ـ‬‫ﺣ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﻮط‬‫ـ‬‫ﻣﺮﺑ‬ ‫رات‬‫ــﺮﻣﺎﯾﮫ‬‫ﺳـ‬ ‫ــﺮاي‬‫ﺑـ‬ ‫ــﺎﻋﺪ‬‫ﻣﺴـ‬ ‫ــﮫ‬‫زﻣﯿﻨـ‬ ‫ــﺎد‬‫اﯾﺠـ‬ ‫و‬ ‫ــﺮق‬‫ﺑـ‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫ــﺮﻛﺘﮭﺎي‬‫ﺷـ‬،‫ــﺎﻧﻲ‬‫رﺳـ‬ ‫ــﻼع‬‫اﻃـ‬ ‫ــﻖ‬‫ﻃﺮﯾـ‬ ‫)از‬ ‫ــﻲ‬‫دوﻟﺘـ‬ ‫ــﺮ‬‫ﻏﯿـ‬ ‫و‬ ‫ــﻲ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ــﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫ــﺬاري‬‫ﮔـ‬‫و‬ ‫ــﺮق‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫ــﻨﻌﺖ‬‫ـ‬‫ﺻ‬ ‫در‬ ‫ــﺬاري‬‫ـ‬‫ﮔ‬ ‫ــﺮﻣﺎﯾﮫ‬‫ـ‬‫ﺳ‬ ‫ــﺎي‬‫ـ‬‫راھﻨﻤ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﻛﺘﺎﺑﭽ‬ ‫ــﺪوﯾﻦ‬‫ـ‬‫ﺗ‬‫اﺳﺖ‬ (....: ‫ﻣﺮﺟﻊ‬‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ‬‫ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫دﻓﺘﺮ‬‫ﺑﻪ‬‫آدرس‬:IR-http://rcewm.moe.org.ir/Homepage.aspx?site=rcewm.moe.org&tabid=5803&lang=fa‫ــﺮو‬‫ﻧﯿـ‬ ‫وزارت‬ ‫در‬ ‫ــﺮق‬‫ﺑـ‬ ‫ــﺎزار‬‫ﺑـ‬ ‫ــﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ــﺖ‬‫ھﯿﺌـ‬ ‫ــﺎﻇﺮ‬‫ﺣـ‬ ‫ــﺎل‬‫ﺣـ‬ ‫در‬‫ھﯿ‬ ‫اﯾــﻦ‬ ‫در‬ .‫اﺳــﺖ‬ ‫ﮔﺮدﯾــﺪه‬ ‫ﺗﺸــﮑﯿﻞ‬‫ﮐــﮫ‬ ‫ﺌــﺖ‬‫ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن‬ ‫ﺣﻀــﻮر‬ ‫ﺑــﺎ‬‫ـﺪ‬‫اﻧـ‬ ‫ـﺪه‬‫ﮔﺮدﯾـ‬ ‫ـﺎب‬‫اﻧﺘﺨـ‬ ‫ـﺮو‬‫ﻧﯿـ‬ ‫ـﺮ‬‫وزﯾـ‬ ‫ـﻮﯾﺐ‬‫ﺗﺼـ‬ ‫از‬ ‫ـﺲ‬‫ﭘـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬‫ﺗﻤــﺎﻣﯽ‬ ‫ﻧــﻮﻋﯽ‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫ﮐــﮫ‬ ‫ﺑــﺮق‬ ‫ﺑــﺎزار‬ ‫ﺑــﺮ‬ ‫ﺣــﺎﮐﻢ‬ ‫ﻗــﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺗﻤــﺎﻣﯽ‬‫ﺗﺼــﻮﯾﺐ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬ ‫ﮔــﺮدد‬ ‫ﻣــﯽ‬ ‫ﺷــﺎﻣﻞ‬ ‫را‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫و‬ ‫دوﻟﺘــﯽ‬ ‫ﺑــﺎزﯾﮕﺮان‬‫ـﺖ‬‫رﻗﺎﺑـ‬ ‫ـﻮرای‬‫ﺷـ‬ ‫ـﺪﮔﯽ‬‫ﻧﻤﺎﯾﻨـ‬ ‫ـﻮﻋﯽ‬‫ﻧـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﻮن‬‫اﮐﻨـ‬ ‫ـﻢ‬‫ھـ‬ ‫ـﺖ‬‫ھﯿﺌـ‬ .‫ـﺮدد‬‫ﮔـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﺬﮐﻮر‬‫ﻣـ‬ ‫ــﻮر‬‫اﻣـ‬ ‫ــﺎم‬‫اﻧﺠـ‬ ‫ــﺮای‬‫ﺑـ‬ ‫را‬‫ــﯿﻦ‬‫ﺗﻌﯿـ‬ ‫ــﯿﻦ‬‫ھﻤﭽﻨـ‬ .‫دارد‬ ‫ــﺪه‬‫ﺮﻋﮭـ‬‫ﺑــﮫ‬ ‫ﻣﺮﺑــﻮط‬ ‫اﻗﺘﺼــﺎدی‬ ‫ﺗﺤــﻮل‬ ‫ﻃــﺮح‬ ‫ﮐــﺎرﮔﺮوه‬ ‫در‬ ‫ﺑــﺮق‬ ‫ی‬ ‫ھــﺎ‬ ‫ﺗﻌﺮﻓــﮫ‬‫وزارت‬ ‫ــﺶ‬‫ﻧﻘـ‬ ‫و‬ ‫ــﺮدد‬‫ﮔـ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﻣ‬ ‫ــﯿﻦ‬‫ـ‬‫ﺗﻌﯿ‬ ‫ــﺎ‬‫ـ‬‫ھ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﯾﺎراﻧ‬ ‫ــﺪی‬‫ـ‬‫ھﺪﻓﻤﻨ‬ ‫ــﺎﻧﻮن‬‫ﻗـ‬‫ـﺪه‬‫ﺷـ‬ ‫ـﺎم‬‫ﺗﻤـ‬ ‫ـﺖ‬‫ﻗﯿﻤـ‬ ‫ـﯿﻦ‬‫ﺗﻌﯿـ‬ ‫ـﺮﻓﺎ‬‫ﺻـ‬ ‫ـﺮق‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺎزار‬‫ﺑـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـﺖ‬‫ھﯿﺌـ‬ ‫و‬ ‫ـﺮو‬‫ﻧﯿـ‬.‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫در‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﯽ‬ ‫ﺑﺮق‬

×