میزگرد خصوصی سازی در صنعت ریلی

817 views

Published on

این میزگرد در بهمن 88 در دفتر انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران و با حضور مدیریان و کارشناسان ذیربط برگزار گردیده است

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

میزگرد خصوصی سازی در صنعت ریلی

 1. 1. ‫ايران‬ ‫ريلي‬ ‫‌‌نقل‬‫‌و‬‫حمل‬ ‫مهندسي‬ ‫انجمن‬ ‫نشريه‬‫خبري‬ ،‫آموزشي‬ ،‫فني‬ ،‫علمي‬1389 ‫فروردين‬ ،32 ‫شماره‬‫00021ريال‬ :‫قیمت‬‫ايران‬‫ريلي‬‫‌‌نقل‬‫‌و‬‫حمل‬‫مهندسي‬‫انجمن‬‫توسعه‬‫پنجم‬‫برنامه‬‫در‬‫رو‬‫پيش‬‫هاي‬‫انداز‬‫چشم‬‫ریلی‬‫خطوط‬‫در‬‫گیر‬‫لرزه‬‫تجهیزات‬‫نصب‬‫ريلي‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫درصنعت‬‫سازی‬‫خصوصی‬ ‫نقش‬‫آينده‬‫و‬‫حال‬‫معابر‬‫ترافيك‬‫كاهش‬‫بر‬‫مترو‬‫تاثير‬‫نفتي‬‫هاي‬‫فراورده‬‫ريلي‬‫ونقل‬‫حمل‬‫ظرفيت‬‫افزايش‬1389‫فروردين‬-32‫شماره‬
 2. 2. 11389‫فروردين‬/32‫شماره‬‫فهرست‬‫سرمقاله‬2‫انجمن‬‫ريلي‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫درصنعت‬‫سازی‬‫خصوصی‬ ‫نقش‬‫سنگي‬‫‌گيرهاي‬‫ه‬‫لرز‬‫از‬‫استفاده‬‫با‬‫ريلي‬‫خطوط‬‫ارتعاشات‬‫كاهش‬‫ریلی‬‫خطوط‬‫در‬‫گیر‬‫لرزه‬‫تجهیزات‬‫نصب‬‎‫شهرها‬‫و‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫توسعه‬‫درخدمت‬‫علوم‬)‫(اتوبوسراني‬‫همگاني‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫كار‬‫و‬‫كسب‬‫بازار‬‫اصالح‬‫تهران‬‫موردي‬‫مطالعه‬:‫آينده‬‫و‬‫حال‬‫معابر‬‫ترافيك‬‫كاهش‬‫بر‬‫مترو‬‫تاثير‬‫کشور‬‫سوخت‬‫مصرف‬‫،کاهش‬‫متخصصان‬‫دغدغه‬‫نفتي‬‫هاي‬‫فراورده‬‫ريلي‬‫ونقل‬‫حمل‬‫ظرفيت‬‫افزايش‬‫خبری‬ ،‫آموزشی‬ ،‫فنی‬ ،‫علمی‬1389 ‫فروردين‬ - 32‫شمارة‬:‫‌امتیاز‬‫ب‬‫صاح‬‫ایران‬ ‫ریلی‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫مهندسی‬ ‫انجمن‬:‫مسؤول‬ ‫مدیر‬‫‌دار‬‫ه‬‫بهر‬ ‫دابوالفضل‬ّ‫سی‬:‫تحریریه‬ ‫دبیر‬‫‌پور‬‫ی‬‫طهماسب‬ ‫حمیدرضا‬:‫شماره‬ ‫این‬ ‫تحریریه‬ ‫همكاران‬،‫فتحي‬‫سحر‬،‫خبازنیا‬‫محمود‬،‫‏نژاد‬‫ي‬‫نصیر‬‫حمیدرضا‬،‫عبدالرزاق‬‫حاج‬‫پريسا‬،‫اسماعيلي‬‫مرتضي‬،‫نامور‬‫نازنين‬،‫فر‬‫نيك‬‫ميثم‬،‫احمری‬‫مهدی‬،‫پور‬‫محسن‬‫پرويز‬،‫مزدارانی‬‫هادی‬،‫موشیدی‬‫فرزانه‬،‫مطلق‬‫خضري‬‫داريوش‬‫ها‬‫شيرواني‬‫بهناز‬،‫باباخاني‬‫سحر‬:‫آرا‬ ‫صفحه‬ ‫و‬ ‫طراح‬‫مقدم‬ ‫قاموس‬ ‫سارا‬:‫عكس‬‫‌پورحیدری‬‫ی‬‫غالمعل‬ ‫امیر‬:‫چاپ‬‫‌نگار‬‫ش‬‫خو‬ ‫شمسه‬ ‫چاپ‬ ‫شركت‬:‫ها‬‫آگهی‬‫سازمان‬‫انصاری‬‫عباس‬:‫ویراستار‬‫كسبي‬‫حبیبی‬‫محمود‬:‫كارشناسی‬ ‫هیأت‬،‫پژویان‬ ‫جمشید‬ ‫دكتر‬ ،‫بهبهانی‬ ‫حمید‬ ‫دكتر‬،‫جوالی‬ ‫فریبرز‬ ‫دكتر‬ ،‫ترابی‬ ‫دعلی‬ّ‫سی‬ ‫دكتر‬،‫ربانی‬ ‫مسعود‬ ‫دكتر‬ ،‫موحدی‬ ‫مهدی‬ ‫محمد‬ ‫دكتر‬،‫عامری‬ ‫محمود‬ ‫دكتر‬ ،‫شفاهی‬ ‫یوسف‬ ‫دكتر‬،‫منطقی‬ ‫خسرو‬ ‫دكتر‬ ،‫منتظری‬ ‫محمد‬ ‫دكتر‬‫جهانگیریان‬ ‫علیرضا‬ ‫دکتر‬ ،‫ذاکری‬ ‫جبارعلی‬ ‫دکتر‬:‫انجمن‬ ‫دبیرخانه‬،‫زند‬ ‫‌خان‬‫م‬‫كری‬ ‫خیابان‬ ،‫تهران‬،‫‌تیر‬‫ت‬‫هف‬ ‫میدان‬ ‫به‬ ‫نرسیده‬،‫‌خان‬‫م‬‫كری‬ ‫اداری‬ ‫تجاری‬ ‫ساختمان‬A53 ‫واحد‬ ،5 ‫طبقه‬ ،A ‫بلوك‬ ، 62 ‫پالك‬1584854691 :‫کدپستی‬14155-8334 :‫پستی‬ ‫صندوق‬88312273 :‫تماس‬ ‫شماره‬88312272 :‫نمابر‬Website :www .Railassociation .ire-mail :info@railassociation .ir:‫سردبیر‬‫وطنی‬ ‫محسن‬:‫داخلي‬ ‫مدیر‬‫عبدالهیان‬ ‫سعید‬613152027303238‫نیست‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬ ‫نظر‬ ً‫ا‬‫لزوم‬ ‫نویسندگان‬ ‫دیدگاه‬‫است‬ ‫نویسنده‬ ‫عهدة‬ ‫بر‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫مسؤولیت‬‫است‬ ‫بالمانع‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫مطالب‬ ‫نقل‬‫دگر‬‫سالی‬‫در‬‫ریلی‬‫بخش‬‫تازه‬‫امید‬‫پرونده‬‫نگاه‬‫یک‬‫در‬ ‫گذشته‬‫ماهه‬12‫ی‬‫ها‬‫وعده‬‫و‬‫عملکردها‬‫دهیم‬‫می‬‫تحویل‬‫شده‬‫تعیین‬‫زمان‬‫در‬‫را‬‫‏محيط‬‫ن‬‫ساما‬‫شركت‬‫به‬‫مربوط‬‫مترو‬4‫خط‬‫هاي‬‫پروژه‬‫است‬‫راه‬‫در‬‫مترو‬‫خوش‬‫روزهای‬728488‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬94‫عمومـي‬‫نقـل‬‫و‬‫حمـل‬‫‏هاي‬‫م‬‫سيست‬‫بـه‬‫دستـرسـي‬‫بهبـود‬‫زیست‬ ‫محیط‬99‫هوا‬‫و‬‫آب‬‫تغییر‬‫علیه‬‫اقدام‬‫در‬‫ها‬NGO‫نقش‬‫حقوقي‬104‫زمینی‬‫ونقل‬‫حمل‬‫در‬‫ایمنی‬‫از‬‫حمایت‬‫در‬‫قوانین‬‫نقش‬112114116‫ریلی‬‫اخبار‬‫مترو‬‫اخبار‬‫المللی‬‫بین‬‫اخبار‬‫اخبار‬‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬‫فوالدی‬-‫خاکی‬‫های‬‫پل‬‫خاکی‬‫پوشش‬‫حداقل‬‫الگوی‬‫تعیین‬‫محدود‬‫اجزاء‬‫بعدی‬‫دو‬‫تحلیل‬‫از‬‫استفاده‬‫با‬‫تهران‬‫شهر‬‫ريلي‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫سامانه‬‫مدت‬‫بلند‬‫توسعه‬‫ایران‬ ‫ریلی‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫همایش‬ ‫یازدهمین‬ ‫برتر‬ ‫مقاالت‬4453Boosting Public Transport: Action!High Speed Rail/ Cooperation UIC/APTA (USA)NEWS29111388‫ﻣﺎﻩ‬‫ﺩﻯ‬/29‫ﺷﻤﺎﺭﻩ‬NewsUITPA TRAIN IN COPENHAGENTRAFFICANDINTERLOCKINGSIMULATIONINRAILWAYOPERATION:THEORYANDPRACTICALSOLUTIONS‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬‫ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ‬٢‫ﺍﻧﺠﻤﻦ‬٦‫ﻣﺘﺮﻭ‬‫ﺳﺎﺯﻯ‬‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‬‫ﻫﺎﻯ‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬‫ﻭ‬‫ﻫﺎ‬‫ﺑﺎﻳﺪ‬‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ‬‫ﺣﻴﺎﺕ‬‫ﺗﺪﺍﻭﻡ‬‫ﺗﻀﻤﻴﻦ‬‫ﻭ‬‫ﺑﺤﺮﺍﻥ‬‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‬‫ﻫﺎ‬‫ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ‬‫ﺳﺎﺯﻱ‬‫ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ‬‫ﺑﺴﺘﺮ‬،‫ﺳﺒﺰ‬‫ﻧﻘﻞ‬‫ﻭ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ‬‫ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ‬‫ﻭ‬‫ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ‬‫ﻫﻮﺵ‬‫ﺭﻳﻠﻲ‬‫ﻧﻘﻞ‬‫ﻭ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫ﺻﻨﻌﺖ‬‫ﺩﺭ‬‫ﻋﺎﻣﻞ‬‫ﻏﻴﺮ‬‫ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ‬‫ﺧﺒﺮﻯ‬ ،‫ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ‬ ،‫ﻓﻨﻰ‬ ،‫ﻋﻠﻤﻰ‬1388 ‫ﻣﺎﻩ‬‫ﺩﻯ‬ - 29 ‫ﺷﻤﺎﺭﺓ‬:‫ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ‬‫ﺻﺎﺣﺐ‬‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﻳﻠﻰ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ‬:‫ﻣﺴﺆﻭﻝ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬‫ﺩﺍﺭ‬‫ﺑﻬﺮﻩ‬ ‫ﺪﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ‬ّ‫ﻴ‬‫ﺳ‬:‫ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ‬‫ﭘﻮﺭ‬‫ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ‬ ‫ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ‬:‫ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ‬،‫ﺻﺎﺭﻣﻰ‬‫ﺳﻜﻴﻨﻪ‬،‫ﺧﺒﺎﺯﻧﻴﺎ‬‫ﻣﺤﻤﻮﺩ‬،‫ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻴﺎﻥ‬‫ﺳﻌﻴﺪ‬،‫ﻧﺼﻴﺮﻧﮋﺍﺩ‬‫ﺣﻤﻴﺪ‬،‫ﮔﻠﺒﺮﻯ‬‫ﺣﺴﺎﻡ‬،‫ﻣﻬﺮﺯﺍﺩ‬‫ﺣﺴﻴﻦ‬‫ﻫﺎ،ﻣﺤﻤﺪ‬‫ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻰ‬‫ﺑﻬﻨﺎﺯ‬،‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺮ‬‫ﺩﺍﻭﻭﺩ‬،‫ﺣﺒﻴﺒﺎ،ﻑ.ﻗﺸﻘﺎﻳﻰ‬‫ﺭﺑﺎﺑﻪ‬،‫ﺫﺍﻛﺮﻯ‬‫ﺟﺒﺎﺭﻋﻠﻰ‬،‫ﮔﻠﻤﻜﺎﻧﻰ‬‫ﺁﺑﺎﺩﻯ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ‬‫ﻗﺎﺳﻢ‬‫ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ‬‫ﻣﺤﻤﺪ‬،‫ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ‬‫ﺍﻟﻬﺎﻡ‬،‫ﻗﻨﺒﺮﺯﺍﺩﻩ‬‫ﻋﻠﻰ‬،‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ‬‫ﺣﺎﺟﻰ‬‫ﭘﺮﻳﺴﺎ‬‫ﻣﻮﺷﻴﺪﻯ‬‫ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ‬،‫ﺑﻼﻏﻰ‬‫ﻛﺎﻇﻢ‬‫ﻧﺎﺩﺭﻯ،ﺷﺒﻨﻢ‬‫ﺷﻔﻴﻊ‬‫ﺍﺻﻐﺮ‬‫ﻋﻠﻰ‬:‫ﺁﺭﺍ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻃﺮﺍﺡ‬‫ﻣﻘﺪﻡ‬ ‫ﻗﺎﻣﻮﺱ‬ ‫ﺳﺎﺭﺍ‬:‫ﻋﻜﺲ‬‫ﺣﻴﺪﺭﻯ‬ ‫ﭘﻮﺭ‬‫ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮ‬:‫ﭼﺎپ‬‫ﻧﮕﺎﺭ‬‫ﺧﻮﺵ‬ ‫ﺷﻤﺴﻪ‬ ‫ﭼﺎپ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬:‫ﻫﺎ‬‫ﺁﮔﻬﻰ‬‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬‫ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ‬‫ﻋﺒﺎﺱ‬:‫ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ‬‫ﺣﺒﻴﺒﻰ‬‫ﻣﺤﻤﻮﺩ‬:‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ‬‫ﺪﻋﻠﻰ‬ّ‫ﺳﻴ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬ ،‫ﭘﮋﻭﻳﺎﻥ‬ ‫ﺟﻤﺸﻴﺪ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬ ،‫ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﺣﻤﻴﺪ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬،‫ﺟﻮﻻﻯ‬ ‫ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬ ،‫ﺗﺮﺍﺑﻰ‬،‫ﺭﺑﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﺴﻌﻮﺩ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬ ،‫ﻣﻮﺣﺪﻯ‬ ‫ﻣﻬﺪﻯ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬،‫ﻋﺎﻣﺮﻯ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬ ،‫ﺷﻔﺎﻫﻰ‬ ‫ﻳﻮﺳﻒ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬،‫ﻣﻨﻄﻘﻰ‬ ‫ﺧﺴﺮﻭ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬ ،‫ﻣﻨﺘﻈﺮﻯ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬‫ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬ ،‫ﺫﺍﻛﺮﻯ‬ ‫ﺟﺒﺎﺭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ‬:‫ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ‬،‫ﺯﻧﺪ‬ ‫ﺧﺎﻥ‬‫ﻛﺮﻳﻢ‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ‬ ،‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬،‫ﺗﻴﺮ‬‫ﻫﻔﺖ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ‬،‫ﺧﺎﻥ‬‫ﻛﺮﻳﻢ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬A53 ‫ﻭﺍﺣﺪ‬ ،5 ‫ﻃﺒﻘﻪ‬ ،A ‫ﺑﻠﻮﻙ‬ ،64 ‫ﭘﻼﻙ‬1584854691 :‫ﭘﺴﺘﻰ‬ ‫ﻛﺪ‬14155-8334 :‫ﭘﺴﺘﻰ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ‬88312273 :‫ﺗﻤﺎﺱ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ‬88312272 :‫ﻧﻤﺎﺑﺮ‬Website :www .Railassociation .ire-mail :info@railassociation .ir:‫ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ‬‫ﻭﻃﻨﻰ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ‬:‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬‫ﻣﻘﺪﻡ‬ ‫ﻗﺎﻣﻮﺱ‬ ‫ﺣﺎﻣﺪ‬v‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬١٣‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬‫ﺑﻪ‬‫ﺭﻭ‬‫ﮔﺎﻣﻰ‬‫ﺣﻘﺎﻳﻖ؛‬‫ﺩﺭﻙ‬‫ﻧﻴﺴﺖ‬‫ﺑﻴﺶ‬‫ﺳﺮﺍﺑﻰ‬‫ﺧﺎﺭﺟﻰ‬‫ﮔﺬﺍﺭﻯ‬‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬‫ﺍﺯ‬‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬‫ﺷﻮﺩ‬‫ﻣﻰ‬‫ﻣﺤﻘﻖ‬‫ﺭﻳﻠﻰ‬‫ﺧﻄﻮﻁ‬‫ﺗﻮﺳﻌﺔ‬‫ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ‬‫ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ‬‫ﻗﺎﻧﻮﻥ‬‫ﺍﻳﻔﻞ‬‫ﻣﺪﻳﻮﻥ‬،‫ﺳﻮﺍﺭﻯ‬‫ﺍﻕ‬ُِ‫ﻮ‬‫ﺍﻗ‬ِِ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬‫ﺧﺪﻣﺎﺕ‬‫ﺍﺭﺍﻳﺔ‬‫ﻭ‬‫ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ‬‫؛ﺗﻮﺳﻌﻪ‬‫ﺭﻳﻠﻰ‬‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬‫ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬٢٨٣٢٣٥٣٨٤١٤٦٥٠٥٢٥٧٧١٦٣٢١٢٦‫ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﻧﻘﻞ‬‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻟﺰﻭﻣ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ‬‫ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ‬ ‫ﻋﻬﺪﺓ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻘﺎﻻﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ‬‫ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺫﻛﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬١٢٣١٢٧١٣٠١٣٥‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ‬‫ﻫﺎﻱ‬‫ﺭﻳﺰﻱ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬‫ﻫﻤﻴﺎﺭ‬‫ﺩﺍﻧﺶ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬‫ﺑﺎ‬‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ‬‫ﺭﻓﺘﺎﺭ‬‫ﺗﻐﻴﻴﺮ‬‫ﺗﻠﻔﺎﺕ‬‫ﻭ‬‫ﺳﻮﺧﺖ‬‫ﺩﺭ‬‫ﺟﻮﻳﻲ‬‫ﺻﺮﻓﻪ‬‫ﺩﻻﺭ‬‫ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻫﺎ‬‫ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﻢ‬‫ﺭﺍ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬‫ﻋﻠﻢ‬‫ﺩﺭ‬‫ﺳﺎﺯﻯ‬‫ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ‬‫ﺭﻳﻠﻲ‬‫ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ‬‫ﻭ‬‫ﻫﺎ‬‫ﺳﺎﺧﺖ‬‫ﺯﻳﺮ‬‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬‫ﻭﺿﺮﻭﺭﺕ‬‫ﺳﻮﺧﺖ‬‫ﻣﺼﺮﻑ‬‫ﻣﻴﺰﺍﻥ‬‫ﺑﺮ‬‫ﺭﻳﻠﻲ‬‫ﻧﻘﻞ‬‫ﻭ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫ﺳﻴﺴﺘﻢ‬‫ﺗﺎﺛﻴﺮ‬‫ﺯﻳﺴﺖ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ‬٧٤٧٩‫ﺭﻳﻠﻰ‬‫ﻫﺎﻯ‬‫ﺷﺒﻜﻪ‬‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬‫ﺿﺮﻭﺭﺕ‬‫ﻭ‬‫ﻭﻧﻘﻞ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫ﻣﺤﻴﻄﻰ‬‫ﺯﻳﺴﺖ‬‫ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ‬‫ﺧﺎﻧﮕﻰ‬‫ﺯﺍﺋﺪﺍﺕ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬‫ﻓﻨﻰ‬‫ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ‬‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬٨٤٩٥٩٨‫ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ‬‫ﺍﻯ‬‫ﭘﺮﻭژﻩ‬ ‫ﺧﺎﺹ‬‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬‫ﺍﻯ‬‫ﺟﺎﺩﻩ‬‫ﻭﻧﻘﻞ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫ﺳﺎﺯﻯ‬‫ﺑﻬﻴﻨﻪ‬‫ﭼﺮﺥ‬‫ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ‬‫ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭﻳﻨﮓ‬‫ﺁﻧﻼﻳﻦ‬‫ﮔﻴﺮﻯ‬‫ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‬‫ﺳﻴﺴﺘﻢ‬‫ﺭﻳﻠﻰ‬‫ﻧﻘﻞ‬‫ﻭ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫ﺻﻨﻌﺖ‬‫ﺩﺭ‬‫ﻓﻮﻻﺩﻯ‬-‫ﺧﺎﻛﻰ‬‫ﻫﺎﻯ‬‫ﺳﺎﺯﻩ‬‫ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ‬١٠٨١١١١١٤‫ﺭﻳﻠﻰ‬‫ﺍﺧﺒﺎﺭ‬‫ﻣﺘﺮﻭ‬‫ﺍﺧﺒﺎﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬‫ﺑﻴﻦ‬‫ﺍﺧﺒﺎﺭ‬‫ﺍﺧﺒﺎﺭ‬‫ﺷﻬﺮﻯ‬‫ﺑﺮﻭﻥ‬‫ﺭﻳﻠﻰ‬‫ﻧﻘﻞ‬‫ﻭ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫ﺳﻴﺴﺘﻢ‬‫ﺍﺻﻠﻰ‬‫ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ‬‫ﺑﺮﺭﺳﻰ‬
 3. 3. 2‫دگر‬‫سالی‬‫در‬‫ریلی‬‫بخش‬‫تازه‬‫امید‬‫مسئول‬ ‫مدير‬ ‫قلم‬ ‫به‬‫همچون‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫تازه‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫امیدهایمان‬ ‫تا‬ ‫رس��یده‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫‏ای‬‫ه‬‫تاز‬ ‫س��ال‬‫مضاعف‬ ‫تالشي‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫ما‬ ،‫کرد‬ ‫محو‬ ‫خود‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زمستان‬ ‫س��ردی‬ ‫که‬ ‫بهار‬.‫کنیم‬ ‫نوين‬ ‫حركتهاي‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫را‬ ‫وجودمان‬‫مسیر‬ ‫در‬ ‫تازه‬ ‫راهی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫کنیم‬ ‫باور‬ ‫تا‬ ‫رسیده‬ ‫تازه‬ ‫سالی‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫باز‬ ‫برایمان‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫توسعه‬‫آنچه‬ ‫،اما‬ ‫پیوست‬ ‫خاطراتمان‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫هایش‬ ‫قوس‬ ‫و‬ ‫کش‬ ‫تمام‬ ‫با‬ 88 ‫سال‬‫بررسي‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫مورد‬ ‫‏بايست‬‫ي‬‫م‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ما‬ ‫عملكرد‬ ‫ماند‬ ‫باقی‬ ‫سال‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬.‫گيرد‬ ‫قرار‬ ‫ارزيابي‬ ‫و‬‫تا‬ ‫رس��ید‬ ‫مجلس‬ ‫تصویب‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫اقتص��ادی‬ ‫طرح‬ ‫بزرگتری��ن‬ 88 ‫س��ال‬‫سر‬ ،‫فراگیر‬ ‫قانونی‬ ‫و‬ ‫ش��ود‬ ‫شروع‬ ‫امس��ال‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫یارانه‬ ‫کردن‬ ‫هدفمند‬ ‫قانون‬‫با‬ ‫‏بايست‬‫ي‬‫م‬ ‫البته‬ ‫صد‬ ‫كه‬ ‫زمین‬ ‫ایران‬ ‫اقتصاد‬ ‫اساسی‬ ‫تغییرات‬ ‫بر‬ ‫شود‬ ‫آغازی‬‫‏هاي‬‫ت‬‫ظرفي‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫‏گيري‬‫ه‬‫بهر‬ ‫پايه‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫كافي‬ ‫وقتي‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫جديد‬ ‫سازوكارهاي‬‫لطف‬ ‫به‬ ‫مصارف‬ ‫و‬ ‫توليدات‬ ‫و‬ ‫‏ه��ا‬‫ت‬‫قيم‬ ‫جانبه‬ ‫همه‬ ‫كنترل‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫كارشناس��ي‬‫به‬ ‫متاس��فانه‬ ‫زيادي‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫البته‬ ‫كه‬ ‫ملي‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫جراحي‬ ‫اين‬ ‫اله��ي‬
 4. 4. 31389‫فروردين‬/32‫شماره‬.‫‏کند‬‫ی‬‫م‬ ‫‏ای‬‫ه‬‫جاد‬ ‫تصادفات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫‏های‬‫ه‬‫هزین‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫داخلی‬ ‫ناخالص‬‫است‬ ‫جهت‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫درصد‬ 3/5 ‫حدود‬ ‫كشور‬ ‫اقتصادي‬ ‫رش��د‬ ‫حاليكه‬ ‫در‬‫‏اند‬‫ه‬‫فرمود‬ ‫رهبري‬ ‫معظم‬ ‫مقام‬ ‫كه‬ ‫همانگونه‬ ‫ریلی‬ ‫بخش‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫که‬‫عظيم‬ ‫‏هاي‬‫ت‬‫ظرفي‬ ‫از‬ ‫‏گيري‬‫ه‬‫بهر‬ ‫براي‬ ‫مغتنم‬ ‫فرصتي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ 44 ‫اصل‬ ‫و‬‫تأکید‬ ‫و‬ ‫تأیید‬ ‫مورد‬ ‫بايد‬ ‫همواره‬ ‫فرمودن��د‬ ‫مطرح‬ ‫مردمي‬ ‫و‬ ‫خصوصي‬ ‫بخ��ش‬.‫باشد‬ ‫درعمل‬ ‫مسئوالن‬‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫س��اخت‬ ‫برای‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫توجیهی‬ ‫طرح‬ ‫که‬ ‫ش��ده‬ ‫گفته‬ ‫همیش��ه‬‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ً‫ا‬‫نسبت‬ ‫‏های‬‫ه‬‫بودج‬ ‫‏ها‬‫ل‬‫سا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حتی‬‫ریشه‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫تشدید‬ ‫سؤال‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫‏ش��د‬‫ی‬‫نم‬ ‫داده‬ ‫واقعی‬ ‫تخصیص‬ ‫اما‬ ‫ش��ده‬‫وفاق‬ ‫به‬ ‫صنعت‬ ‫اين‬ ‫نخبگان‬ ‫و‬ ‫مجلسيان‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫آيا‬ ‫کجاست؟‬ ‫از‬ ‫مشکالت‬‫اسناد‬ ‫اصول‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫فن‬ ‫كارشناس��ان‬ ‫نظريات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫رس��يد‬ ‫خواهند‬‫در‬ ‫شكوفايي‬ ‫شاهد‬ ‫عملياتي‬ ‫و‬ ‫واقعي‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫حقيقت‬ ‫در‬ ‫فرابخشي‬ ‫و‬ ‫بخشي‬.‫‏شويم‬‫ي‬‫م‬ ‫كشور‬ ‫ريلي‬ ‫حوزه‬‫یارانه‬ ‫کردن‬ ‫هدفمند‬ ‫قانون‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امسال‬ ‫اصلی‬ ‫توجه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نکات‬ ‫همین‬.‫‏داند‬‫ی‬‫م‬ ‫کشور‬ ‫‏بنایی‬‫ر‬‫زی‬ ‫‏های‬‫ش‬‫بخ‬ ‫برای‬ ‫ش��فایی‬ ‫را‬ ‫قانون‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫‏دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫ها‬‫اقتصاد‬ ‫تازه‬ ‫حیات‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫سال‬ ‫‏توان‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫امسال‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫جهت‬ ‫همین‬ ‫به‬‫پرداخت‬ ‫از‬ ‫دولت‬ ‫شدن‬ ‫بال‬ ‫،سبک‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تجسم‬ ‫اینگونه‬ ‫و‬ ‫دانست‬ ‫کش��ور‬‫‏ساختی‬‫ر‬‫زی‬ ‫‏های‬‫ش‬‫بخ‬ ‫بودجه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدان‬ ‫مردم‬ ‫مصرفی‬ ‫‏های‬‫ه‬‫هزین‬‫وجود‬ ‫مس��تلزم‬ ‫مهم‬ ‫اين‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ .‫ش��د‬ ‫خواهد‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫مولد‬ ‫و‬‫بايد‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫‏باشد‬‫ي‬‫م‬ ‫‏ها‬‫ت‬‫قيم‬ ‫آزادس��ازي‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫‏هاي‬‫ت‬‫زيرس��اخ‬‫همدلي‬ ‫با‬ ‫زمان‬ ‫يك‬ ‫و‬ ‫يكجا‬ ‫از‬ ‫هوشمندي‬ ‫و‬ ‫صدر‬ ‫سعه‬ ‫با‬ ‫بزرگ‬ ‫جراحي‬ ‫اين‬.‫شود‬ ‫آغاز‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫خصوصي‬ ‫و‬ ‫دولتي‬ ‫‏هاي‬‫ش‬‫بخ‬ ‫تمام‬‫پیش��روان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫ایران‬ ‫ریلی‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حم��ل‬ ‫بخش‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫ب��ا‬‫بهره‬ ‫‏ها‬‫ه‬‫یاران‬ ‫هدفمندی‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫کافی‬ ‫امید‬ ‫که‬ ‫دانست‬ ‫کشور‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬.‫کند‬ ‫اخذ‬ ‫را‬ ‫الزم‬‫الزم‬ ‫تامل‬ ‫و‬ ‫تدبر‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫افروخته‬ ‫تازه‬ ‫چراغ‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫امید‬‫روش‬ ‫مردم‬ ‫زندگی‬ ‫س��بک‬ ‫تغییرات‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫ش��ود‬ ‫همراه‬ ‫دولت‬ ‫س��وی‬ ‫از‬‫فعال‬ ‫اقتصاد‬ ‫به‬ ‫دولتی‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫تغییر‬ ‫نیز‬ ‫دولت‬ ‫معیش��ت‬‫به‬ ‫كارگزاري‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫دول��ت‬ ‫كه‬ ‫اميدواريم‬ ‫البت��ه‬ ‫و‬ ‫ش��ود‬ ‫تبدیل‬ ‫خصوصی‬.‫شود‬ ‫تبديل‬ ‫سياستگزاري‬ ‫وضعيت‬‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫پیرو‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫امید‬ ‫‏های‬‫ه‬‫جوان‬ ‫رویش‬ ‫با‬‫و‬ ‫‏تر‬‫ی‬‫تخصص‬ ‫نگاه‬ ‫س��ال‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫‏دانیم‬‫ی‬‫م‬ ‫الزم‬ ‫خود‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫‏مانیم‬‫ی‬‫م‬ ‫منتظر‬.‫دهیم‬ ‫ترویج‬ ‫ریلی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫علمی‬‫شبكه‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترس��ي‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باش��د‬ ‫س��الي‬ 89 ‫س��ال‬ ‫که‬ ‫امیدواریم‬‫‏ها‬‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫توسعه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫برسد‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ )‫‌اي‬‫ه‬‫جاد‬ ‫ش��بكه‬ ‫(همانند‬ ‫ريلي‬‫و‬ ‫پايدار‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫توس��ع‬ ‫و‬ ‫تحول‬ ‫ش��اهد‬ ‫كش��ور‬ ‫ريلي‬ ‫ش��بكه‬ ‫كوتاهي‬ ‫مدت‬ ‫،در‬‫و‬ ‫ريلي‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حم��ل‬ ‫س��هم‬ ‫افزايش‬ ‫پايه‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫عدالت‬ ‫اس��اس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫مان��دگار‬‫تصادفات‬ ‫ناپيداي‬ ‫و‬ ‫پي��دا‬ ‫‏هاي‬‫ه‬‫هزين‬ ‫در‬ ‫‏آور‬‫م‬‫سرس��ا‬ ‫‏هاي‬‫ت‬‫پرداخ‬ ‫از‬ ‫پرهيز‬‫از‬ ‫ملي‬ ‫نيازهاي‬ ‫كش��وردرتأمين‬ ‫وضع‬ ‫اندكي‬ ‫آم��ار‬ ‫آينه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باش��د‬ ‫‏اي‬‫ه‬‫جاد‬‫متأسفانه‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫اصالح‬ ‫پايدار‬ ‫امنيت‬ ‫و‬ ‫روحي‬ ‫و‬ ‫جس��مي‬ ‫بهداش��ت‬ ‫جمله‬‫عزم‬ ‫با‬ ‫اميدواريم‬ ‫كه‬ ‫اس��ت‬ ‫كش��ور‬ ‫در‬ ‫فوت‬ ‫عامل‬ ‫دومين‬ ‫‏اي‬‫ه‬‫جاد‬ ‫تصادفات‬‫يابد‬ ‫بهبود‬ ‫علمي‬ ‫تدبير‬ ‫و‬ ‫ملي‬.‫نشيند‬ ‫سامان‬ ‫به‬ ،‫دارد‬ ‫اتكا‬ ‫نفت‬‫سال‬ ،‫‏‬‫ن‬‫اکنو‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫امس��ال‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ش��روع‬ 89 ‫س��ال‬ ‫از‬ ‫قانون‬ ‫این‬‫در‬ ‫‏رویمان‬‫ش‬‫پی‬ ‫‏های‬‫د‬‫رخدا‬ ‫به‬ ‫متفاوت‬ ‫نگاهی‬ ‫و‬ ‫بدانیم‬ ‫اقتصادی‬ ‫مهم‬ ‫وقایع‬‫این‬ ،‫‏ها‬‫ه‬‫یاران‬ ‫‏کردن‬‫د‬‫هدفمن‬ ‫قانون‬ ‫ماهیت‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫باش��یم‬ ‫داشته‬ ‫س��ال‬ ‫این‬‫اقتصاد‬ ‫مختلف‬ ‫‏های‬‫ش‬‫بخ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ش��گرفی‬ ‫تاثیرات‬ ‫که‬ ‫‏آورد‬‫ی‬‫م‬ ‫پدید‬ ‫را‬ ‫امی��د‬.‫باشیم‬ ‫شاهد‬ ‫ملي‬‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫‏ها‬‫ه‬‫یاران‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫اخیرگویای‬ ‫‏های‬‫ه‬‫ده‬ ‫مرور‬ ‫که‬ ‫چرا‬‫به‬ ‫هدف‬ ‫كم‬ ‫كه‬ ،‫‏ش��ماری‬‫ر‬‫پ‬ ‫‏های‬‫ل‬‫س��ا‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫کری‬ ‫آب‬ ‫همچون‬ ،‫ای��ران‬‫کش��ور‬ ‫‏گرديد‬‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫‏ش��د‬‫ی‬‫م‬ ‫وارد‬ ‫عمومی‬ ‫اقتصاد‬ ‫متع��دد‬ ‫‏ه��ای‬‫ی‬‫جو‬.‫دارد‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫اقتصاد‬ ‫ناتوانی‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بپردازد‬ ‫را‬ ‫‏هایی‬‫ه‬‫هزین‬‫بی‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫اعالم‬ ‫اقتص��اد‬ ‫خبره‬ ‫کارشناس��ان‬ ،‫مکرر‬ ‫ها‬ ‫س��ال‬ ‫این‬ ‫در‬‫و‬ 44 ‫اصل‬ ‫اجراي‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫ناش��ی‬ ‫کشور‬ ‫س��اختی‬ ‫زیر‬ ‫موضوعات‬ ‫به‬ ‫توجهی‬‫و‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫اعتبار‬ ‫کمبود‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫اولويتها‬ ‫از‬ ‫برخاسته‬ ‫مدون‬ ‫‏هاي‬‫ي‬‫‏ريز‬‫ه‬‫برنام‬ ‫نبود‬.‫است‬ ‫عمومی‬ ‫‏های‬‫ه‬‫درهزین‬ ‫استراتژی‬ ‫نبود‬ ،‫ضعف‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫به‬ ،‫یارانه‬ ‫عن��وان‬ ‫به‬ ‫نفت‬ ‫پ��ول‬ ‫از‬ ‫ش��ده‬ ‫کس��ب‬ ‫درآمدي‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫اعتب��ار‬‫اصلي‬ ‫‏هاي‬‫ت‬‫س��اخ‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ‫عمران‬ ‫بحث‬ ‫و‬ ‫‏ش��د‬‫ی‬‫م‬ ‫وارد‬ ‫مصرفی‬ ‫‏های‬‫ش‬‫بخ‬‫واقعي‬ ‫شكل‬ ‫آينده‬ ‫به‬ ‫نگاهي‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫جانبه‬ ‫همه‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫‏بايست‬‫ي‬‫م‬ ‫كه‬ ‫كشور‬‫به‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫سند‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫تعالي‬ ‫مسير‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گيرد‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مطلوب‬ ‫ترسيم‬ ‫در‬.‫باشد‬ ‫مواجه‬ ‫اعتبار‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ،‫برسد‬ ‫اسالمي‬ ‫ايران‬ ‫اصلي‬ ‫‏هاي‬‫ه‬‫جايگا‬‫از‬ ‫ش��ك‬ ‫بي‬ ‫و‬ ‫نبود‬ ‫هوش��مندانه‬ ‫چندان‬ ‫ملي‬ ‫توس��عه‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬‫همین‬ .‫شد‬ ‫دگرگون‬ ‫شرايط‬ ‫عمرانی‬ ‫و‬ ‫زيربنايي‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫اعتبار‬ ‫کمبود‬‫‏های‬‫ش‬‫دربخ‬ ‫بودجه‬ ‫تنزل‬ ‫س��ال‬ ‫هر‬ ‫تا‬ ‫ش��د‬ ‫دلیلی‬ ‫اخیر‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫موضوع‬.‫‏هایمان‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫از‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫به‬ ‫کنیم‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫شاهد‬ ‫را‬ ‫اقتصاد‬ ‫مهم‬‫باعث‬ ‫و‬ ‫نگذاشت‬ ‫‏بهره‬‫ی‬‫ب‬ ‫مش��کل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫عمرانی‬ ‫،بخش‬ ‫‏ای‬‫ه‬‫بودج‬ ‫نقص‬.‫شود‬ ‫فراوانی‬ ‫‏های‬‫م‬‫ابها‬ ‫دچار‬ ‫کشور‬ ‫زیرساختی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫ش��د‬‫بوده‬ ‫‏ها‬‫ش‬‫بخ‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫هم‬ ‫ریلی‬ ‫نق��ل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫حوزه‬ ‫خصوص‬ ‫ای��ن‬ ‫در‬‫نقدینگی‬ ‫شديد‬ ‫كمبود‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫همواره‬ ‫اخیر‬ ‫‏های‬‫ه‬‫ده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬‫پرداخت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫نش��ان‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫گریبان‬ ‫به‬ ‫دس��ت‬ ‫فراگير‬ ‫توس��عه‬ ‫راه‬ ‫در‬‫چه‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫ش��ده‬ ‫‏ای‬‫ه‬‫عدید‬ ‫مش��کالت‬ ‫دچار‬ ‫مصرفی‬ ‫‏های‬‫ه‬‫یاران‬ ‫بیش��مار‬‫بر‬ ‫مزيد‬ ‫بخش��ي‬ ‫متخصص‬ ‫مديريت‬ ‫در‬ ‫ثبات‬ ‫عدم‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ديگري‬ ‫عوام��ل‬.‫است‬ ‫بوده‬ ‫علت‬‫آنچه‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫ریلی‬ ‫مسیر‬ ‫کیلومتر‬ ‫هزار‬ ‫س��اخت‬ ‫توان‬ ‫اگرچه‬‫ریلی‬ ‫جديد‬ ‫مسیر‬ ‫کیلومتر‬ 300 ‫حدود‬ ‫ساالنه‬ ‫ساخت‬ ‫‏شود‬‫ی‬‫م‬ ‫دیده‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫که‬.‫است‬‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫جدی‬ ‫تحرک‬ ‫کش��ور‬ ‫غرب‬ ‫آهن‬ ‫راه‬ ‫هنوز‬‫سؤال‬ ‫عالمت‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫‏اند‬‫ه‬‫ماند‬ ‫‏بهره‬‫ی‬‫ب‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫نعمت‬ ‫از‬ ‫کشور‬ ‫‏های‬‫ن‬‫اس��تا‬ ‫از‬‫مباني‬ ‫كه‬ ‫‏ای‬‫ه‬‫توسع‬ ‫و‬ ‫‏زا‬‫ل‬‫اش��تغا‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫این‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫ش��ود‬ ‫ایجاد‬ ‫بزرگ‬.‫‏رسد‬‫ی‬‫نم‬ ‫سامان‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫امنيتي‬ ‫و‬ ‫اجتماعي‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬‫‏‬‫خ‬‫ر‬ ‫چگونه‬ ‫بزرگ‬ ‫ضعف‬ ‫این‬ ،‫بدانید‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫مرور‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫س��ؤال‬ ‫این‬‫همواره‬ ‫و‬ ‫داش��ته‬ ‫وجود‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مس��ئوالن‬ ‫مثبت‬ ‫نگاه‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫داده‬‫سطح‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫هنوز‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫توس��عه‬ ‫برای‬‫تولید‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫هفت‬ ‫معادل‬ ‫کشور‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نيامده‬ ‫پديد‬ ‫ملي‬
 5. 5. 4
 6. 6. 51389‫فروردين‬/32‫شماره‬‫ريلي‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫درصنعت‬‫سازی‬‫خصوصی‬ ‫نقش‬‫سنگي‬‫‌گيرهاي‬‫ه‬‫لرز‬‫از‬‫استفاده‬‫با‬‫ريلي‬‫خطوط‬‫ارتعاشات‬‫كاهش‬‫ریلی‬‫خطوط‬‫در‬‫گیر‬‫لرزه‬‫تجهیزات‬‫نصب‬‎‫شهرها‬‫و‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫توسعه‬‫درخدمت‬‫علوم‬)‫(اتوبوسراني‬‫همگاني‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫كار‬‫و‬‫كسب‬‫بازار‬‫اصالح‬‫تهران‬‫موردي‬‫مطالعه‬:‫آينده‬‫و‬‫حال‬‫معابر‬‫ترافيك‬‫كاهش‬‫بر‬‫مترو‬‫تاثير‬‫کشور‬‫سوخت‬‫مصرف‬‫،کاهش‬‫متخصصان‬‫دغدغه‬‫نفتي‬‫هاي‬‫فراورده‬‫ريلي‬‫ونقل‬‫حمل‬‫ظرفيت‬‫افزايش‬‫ايران‬ ‫ريلي‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫مهندسي‬
 7. 7. 6‫بهمن‬ 18 ‫تاريخ‬ ‫در‬ ‫س��ازی‬ ‫خصوصی‬ ‫ميزگ��رد‬‫با‬ ‫ريلي‬ ‫نق��ل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫مهندس��ي‬ ‫انجمن‬ ‫در‬ ‫م��اه‬‫و‬ ‫دولتي‬ ‫و‬ ‫خصوص��ي‬ ‫بخش‬ ‫نمايندگان‬ ‫حض��ور‬‫مطالب‬ ‫كه‬ ‫ش��د‬ ‫برگزار‬ ‫نظر‬ ‫صاحب‬ ‫متخصص��ان‬.‫است‬ ‫زير‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫ميزگرد‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬‫مديره‬ ‫هيئت‬ ‫رئي��س‬ ‫بابایی؛‬ ‫مجيد‬ ‫مهن�دس‬‫ماه‬ 18 ‫تقریبا‬ :‫كارآفرين‬ ‫صنعت‬ ‫هوشمند‬ ‫شركت‬‫و‬ ‫ش��د‬ ‫برگزار‬ ‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫جلس��ه‬ ‫پیش‬‫س��ازی‬ ‫خصوصی‬ ‫موضوعات‬ ‫در‬ ‫نکات‬ ‫یکس��ری‬‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫اخیر‬ ‫ده��ه‬ ‫طی‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاقات‬ ‫و‬‫س��ازی‬ ‫خصوصی‬ ‫روند‬ ‫اينكه‬ ‫جمل��ه‬ ‫از‬ ‫گرف��ت؛‬‫مقوالت‬ ‫و‬ 44 ‫اص��ل‬ ‫مبحث‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫س��رعت‬‫در‬ ‫و‬ ‫ش��د‬ ‫گرفته‬ ‫ت��ر‬ ‫ج��دی‬ ‫س��ازی‬ ‫خصوصی‬‫س��ازي‬ ‫خصوصي‬ ‫هم‬ ‫چهارم‬ ‫و‬ ‫س��وم‬ ‫‏های‬‫ه‬‫برنام‬‫است‬ ‫بوده‬ ‫این‬ ‫هدف‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫خاصی‬ ‫جایگاه‬‫عبدالهيان‬ ‫سعید‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫ریلی‬ ‫ونقل‬ ‫حمل‬ ‫مهندسی‬ ‫انجمن‬‫ایجاد‬ ‫هاي‬ ‫چالش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ NGO ‫ی��ک‬‫افرادی‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بحث‬ ‫به‬ ‫ش��ده‬،‫هستند‬ ‫درگیر‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫ش��کلي‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫که‬‫‏بردار‬‫ه‬‫بهر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫چه‬ ،‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫چه‬‫در‬ ‫یک‬ ‫ه��ر‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫عن��وان‬ ‫به‬ ‫چ��ه‬ ‫و‬‫بایس��تی‬ ‫که‬ ‫هس��تند‬ ‫نظراتی‬ ‫دارای‬ ‫خود‬ ‫جایگاه‬.‫شود‬ ‫پرداخته‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫شنیده‬‫پایان‬ ‫به‬ ‫نی��ز‬ ‫چهارم‬ ‫برنامه‬ ‫اینک��ه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ب��ا‬‫اتفاقاتی‬ ‫سازی‬ ‫خصوصی‬ ‫مسئله‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رسیده‬‫کش��ور‬ ‫در‬ ‫ریلی‬ ‫ونقل‬ ‫حمل‬ ‫مس��ئله‬ ‫در‬ ‫باالخص‬‫که‬ ‫كرد‬ ‫خواهيم‬ ‫سعی‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اس��ت‬ ‫افتاده‬‫مشکالت‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫پرداخته‬ ،‫ارقام‬ ‫و‬ ‫آمارها‬ ‫به‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مط��رح‬ ‫س��ازی‬ ‫خصوصی‬ ‫روی‬ ‫پیش‬.‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫راهکارهایی‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫‏ها‬‫ن‬‫آ‬‫کنم‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ ‫عاشوری‬ ‫مهندس‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬‫آمارهای‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫ش��غلی‬ ‫جایگاه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫باالخص‬ ‫س��ازی‬ ‫خصوصی‬.‫كنند‬ ‫صحبت‬ ‫ریلی‬‫امور‬ ‫دفتر‬ ‫مديركل‬ ‫عاشوری؛‬ ‫حسين‬ ‫مهندس‬‫همانطور‬ :‫‏آه��ن‬‫ه‬‫را‬ ‫گذاري‬ ‫س��رمايه‬ ‫و‬ ‫اقتصادي‬‫اس��ت‬ ‫دهه‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫اطالع‬ ‫هم��ه‬ ‫که‬‫آغاز‬ ‫ریلی‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫س��ازی‬ ‫خصوصی‬ ‫بحث‬ ‫که‬‫در‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سوم‬ ‫برنامه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬ ‫ش��ده‬‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مجوزهای‬ ‫چه��ارم‬ ‫برنامه‬128 ‫و‬ 30 ‫مواد‬ ‫در‬ .‫ش��د‬ ‫داده‬ ‫س��ازی‬ ‫خصوصی‬‫اولیه‬ ‫مجوزهای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫سوم‬ ‫برنامه‬‫تش��کیل‬ ‫و‬ ‫ریلی‬ ‫خدمات‬ ‫س��پاری‬ ‫برون‬ ‫حوزه‬ ‫در‬.‫شد‬ ‫داده‬ ‫ریلی‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫با‬ ‫س��ازی‬ ‫خصوصی‬ ‫روند‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬‫برای‬ ‫پیمانکاران‬ ‫ک��ه‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫گردید‬ ‫آغ��از‬‫در‬ ً‫ا‬‫ابتد‬ ،‫ش��دند‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ریلی‬ ‫های‬ ‫فعالی��ت‬‫ريلي‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫درصنعت‬‫سازی‬‫خصوصی‬ ‫نقش‬
 8. 8. 71389‫فروردين‬/32‫شماره‬‫‏تر‬‫ه‬‫ساد‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫قطارها‬ ‫داخل‬ ‫خدمات‬ ‫حوزه‬،‫ناوگان‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیرات‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سبکتر‬ ‫و‬‫‏‏های‬‫س��ال‬ ‫طی‬ ‫مختلفی‬ ‫‏ه��ای‬‫ش‬‫بخ‬ ‫و‬ ‫خط��وط‬.‫گردید‬ ‫واگذار‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫گذشته‬‫شبکه‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسی‬ ‫قانون‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫بیشتری‬ ‫اختیارات‬ ،‫شد‬ ‫ابالغ‬ 84 ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ریلی‬‫‏های‬‫ت‬‫ش��رک‬ ‫بیاید‬ ‫که‬ ‫ش��د‬ ‫داده‬ ‫ریلی‬ ‫بخش‬ ‫به‬‫‏های‬‫ی‬‫گذار‬ ‫س��رمایه‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫تاس��یس‬ ‫مش��ترک‬51 ‫و‬ ‫درص��د‬ 49 ‫ص��ورت‬ ‫(به‬ ‫بنمای��د‬ ‫مش��ترک‬‫مانند‬ ‫ش��رکت‬ 7 ‫تش��کیل‬ ‫به‬ ‫منتج‬ ‫ک��ه‬ )‫‏‬‫د‬��‫درص‬‫حوزه‬ ‫در‬ ..‫و‬ ‫ری��ل‬ ‫توکا‬ ،‫ریل‬ ‫س��ایپا‬ ،‫ریل‬ ‫س��مند‬.‫شد‬ ‫‏برداری‬‫ه‬‫بهر‬‫اس��تارت‬ ‫ناوگان‬ ‫واگذاری‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫بحث‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫این‬ ‫رجا‬ ‫مسافری‬ ‫قطارهای‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫خورد‬‫در‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫ش��د‬ ‫آغاز‬ ‫مس��تقل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کار‬.‫شد‬‫شروع‬‫ها‬‫فعالیت‬ ‫باری‬‫ناوگان‬‫فروش‬‫خصوص‬‫عمال‬ ‫دهه‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫شاهد‬ ‫اکنون‬‫اند‬ ‫شده‬ ‫واگذار‬ ‫باری‬ ‫های‬ ‫واگن‬ ‫درصد‬ 80 ‫حدود‬3800 ‫حدود‬ ‫در‬ ‫ک��ه‬ ‫باری‬ ‫های‬ ‫واگ��ن‬ ‫مابق��ی‬ ‫و‬‫خواهند‬ ‫واگذار‬ ‫آینده‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫طی‬ ‫هستند‬ ‫دستگاه‬‫واگن‬ 684 ‫تاکنون‬ ‫نیز‬ ‫مس��افری‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ .‫ش��د‬120 ‫حدود‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫ش��ده‬ ‫فروخته‬‫در‬ ،‫است‬ ‫نشده‬ ‫خریدار‬ ‫به‬ ‫رسمی‬ ‫تحویل‬ ‫دستگاه‬‫موجود‬ ‫مسافری‬ ‫ناوگان‬ ‫درصد‬ 40 ‫حدود‬ ‫مجموع‬‫طبق‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫یافته‬ ‫انتقال‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫نی��ز‬‫برسد‬ ‫درصد‬ 50 ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫س��ال‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫برنامه‬‫باعث‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫در‬ ‫مدی��ران‬ ‫‏جای��ی‬‫ه‬‫جاب‬ ‫تعدد‬ ‫ک��ه‬.‫شد‬ ‫واگذاری‬ ‫روند‬ ‫کندی‬‫‏مجموعه‬‫ر‬‫زی‬‫های‬‫شرکت‬‫سهام‬‫واگذاری‬‫ادامه‬‫در‬‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫بوده‬ ‫دولت‬ ‫هیئت‬ ‫مصوبات‬ ‫جز‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬‫و‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫تکالیف‬ ‫جز‬ ‫چهارم‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬.‫است‬ ‫سازی‬ ‫خصوصی‬ ‫سازمان‬‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫اقماری‬ ‫شرکت‬ 12 ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫مجموعا‬‫سهامشان‬ ‫درصد‬ 100 ‫تا‬ ‫درصد‬ 17 ‫از‬ ‫ها‬ ‫ش��رکت‬‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫(ش��رکت‬ ‫اس��ت‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫ب��ه‬ ‫متعل��ق‬‫سهمشان‬ ‫درصد‬ 100 ،‫رجا‬ ‫و‬ ‫باالس��ت‬ ،‫تراورس‬‫درصد‬ 49‫توکاریل‬،‫سایپاریل‬‫مثل‬‫هایی‬ ‫ش��رکت‬ ،‫درصد‬ 40 ‫سمندریل‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ،‫سهمشان‬‫متعلق‬‫سهمشان‬‫درصد‬ 17‫پارس‬‫واگن‬‫و‬‫سهمشان‬)‫است‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫به‬‫عهده‬ ‫بر‬ ‫اجرایی‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫واگذاری‬‫وظیفه‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬ ‫سازی‬ ‫خصوصی‬ ‫س��ازمان‬‫تحویل‬‫و‬‫گذاری‬‫قیم��ت‬‫در‬‫مس��اعدت‬‫و‬‫همکاری‬.‫دارد‬ ‫را‬‫رس��یده‬ ‫اتم��ام‬ ‫ب��ه‬ ‫مت��را‬ ‫ش��رکت‬ ‫واگ��ذاری‬‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یک��ی‬ ‫که‬ ‫تراورس‬ ‫ش��رکت‬ ،‫اس��ت‬‫به‬ ‫اس��ت‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫انس��انی‬ ‫نیروی‬ ‫‏ه��ای‬‫ه‬‫مجموع‬‫مراحل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ش��ده‬ ‫نهایی‬ ‫‏ای‬‫ه‬‫مذاکر‬ ‫صورت‬‫پارس‬ ‫واگن‬ ‫شرکت‬ ،‫برد‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫به‬ ‫واگذاری‬ ‫نهایی‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫واگذار‬ ‫ای‬ ‫مزایده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫س��هامش‬‫و‬ ‫اند‬ ‫ش��ده‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫نیز‬ ‫ه��ا‬ ‫ش��رکت‬ ‫مابقی‬‫تصویب‬ ‫واگذاری‬ ‫هیئت‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫امیدواریم‬.‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫‏ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫واگذاری‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نهایی‬.‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫باالست‬ ‫و‬ ‫رجا‬ ‫ش��رکت‬ ‫دو‬ ‫بحث‬‫واگذار‬ ‫بورس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫باالست‬ ‫شرکت‬‫ندارد‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫تابلوی‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫شرایط‬ ‫چون‬ ‫و‬ ‫شود‬‫شرکت‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫عرضه‬ ‫فرعی‬ ‫تابلوی‬ ‫توس��ط‬‫وظایف‬ ‫گری‬ ‫تصدی‬ ‫وظای��ف‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫چون‬ ‫رج��ا‬‫آخرین‬‫عنوان‬‫به‬‫برنامه‬‫در‬‫ه��م‬‫دارد‬‫نیز‬‫حاکمیت��ی‬‫واگذاری‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬ ‫ش��ده‬ ‫دیده‬ ‫ش��رکت‬‫بدنه‬‫به‬‫و‬‫شود‬‫جدا‬‫آن‬‫حاکمیتی‬‫های‬‫فعالیت‬‫‏باید‬‫ی‬‫م‬‫هنوز‬ ‫وظایف‬ ‫این‬ ‫بازگش��ت‬ ‫بحث‬ ،‫بازگردد‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬،5 ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫من‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫محقق‬.‫است‬ ‫الزم‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫زمان‬ ‫دیگر‬ ‫ماه‬ 6‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫در‬ ‫ک��ه‬ ‫ناوگانی‬ ‫بر‬ ‫ع�لاوه‬ ‫مدت‬ ‫ای��ن‬ ‫در‬‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫خود‬ ‫است‬ ‫ش��ده‬ ‫فروخته‬ ‫و‬ ‫داشته‬‫این‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫جدید‬‫ناوگان‬‫تعدادی‬‫نیز‬‫بخش‬ ‫توس��ط‬ ‫باری‬ ‫واگن‬ ‫دس��تگاه‬ 3185 ‫لحظه‬‫مسافری‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ،‫اس��ت‬ ‫ش��ده‬ ‫وارد‬ ‫خصوصی‬‫بخش‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫واگن‬ ‫دس��تگاه‬ 40 ‫مجموعا‬ ‫نیز‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫خریداری‬‫نیز‬ ‫ها‬ ‫لکوموتیو‬ ‫ف��روش‬ ‫بحث‬ ‫ای��ن‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫اس��ت‬ ‫نش��ده‬ ‫اقدامی‬ ‫تاکنون‬ ‫ک��ه‬ ‫اس��ت‬ ‫مطرح‬‫طبق‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬ ‫تدوین‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫ول��ی‬‫پنجم‬ ‫برنامه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫که‬ ‫‏هایی‬‫ه‬‫برنام‬.‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫واگذار‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫لکوموتیو‬ ‫کل‬‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫‏اي‬‫ه‬‫نام‬ ‫آئین‬ ‫بحث‬ ‫دیگر‬ ‫بحث‬ ‫ی��ک‬‫اصالح‬ ‫قانون‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ما‬ ،‫گردی��د‬ ‫ابالغ‬ ‫ماه‬ ‫آبان‬‫واگذاری‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫کل‬ ،44 ‫اصل‬ ‫مواد‬:‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫زیر‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬‫شوند‬ ‫واگذار‬ ‫بایستی‬ ‫درصد‬ 100 -1‫بماند‬ ‫درصد‬ 20 ‫و‬ ‫شود‬ ‫واگذار‬ ‫درصد‬ 80 -2‫به‬ ‫توجه‬ ‫ب��ا‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ .‫ش��د‬ ‫نخواهند‬ ‫واگ��ذار‬ -3.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫دوم‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫شرایطی‬‫آئین‬ ‫گوید‬ ‫می‬ ‫ک��ه‬ ‫دارد‬ ‫تبصره‬ ‫یک‬ ‫ماده‬ ‫ای��ن‬‫دولتی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫سهم‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫تدوین‬ ‫ای‬ ‫نامه‬‫ابالغ‬ ‫قانون‬ ‫که‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫که‬ .‫شود‬ ‫مشخص‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫متعددی‬ ‫جلسات‬ ‫ماه‬ 7 ، 6 ‫حدود‬ ‫ش��د‬‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫و‬ ‫دارایی‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫وزارت‬ ‫بین‬ ‫مش��ترک‬‫ماه‬ ‫آبان‬ ‫و‬ ‫گردید‬ ‫تدوی��ن‬ ‫تا‬ ‫ش��د‬ ‫برگزار‬ ‫ترابری‬ ‫و‬‫بهینه‬ ‫سهم‬ ‫تعیین‬ ‫اجرایی‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ « ‫عنوان‬ ‫تحت‬‫راه‬ ‫‏های‬‫ت‬‫فعالی‬ ‫در‬ ‫دولتی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫‏های‬‫ش‬‫بخ‬.‫شد‬ ‫ابالغ‬ »‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫و‬‫ماده‬ 7 ،‫است‬ ‫ماده‬ 13 ‫شامل‬ ‫که‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫این‬ ‫در‬.‫هس��تند‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مابقی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫مرب��وط‬‫است‬ ‫جدولی‬ ‫است‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫که‬ ‫بخش��ی‬‫در‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫ه��ای‬ ‫فعالیت‬ ‫تم��ام‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫ک��ه‬‫قابل‬ ‫ه��ای‬ ‫فعالیت‬ ‫فهرس��ت‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬ ‫آمده‬ ‫آن‬‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫واگذاری‬‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫مس��افری‬ ‫ه��ای‬ ‫واگن‬ ‫ان��واع‬ ‫مث��ال‬‫طور‬ ‫به‬ ‫مس��افری‬ ‫قطارهای‬ ‫راهبری‬ ‫و‬ ‫مربوط��ه‬‫که‬ ‫است‬ ‫آمده‬ 9 ‫ماده‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫واگذار‬ ‫درصد‬ 100‫شامل‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫اصلی‬ ‫خطوط‬ ‫مالکیت‬ ‫درصد‬ 100‫آینده‬ ‫در‬ ‫آنچه‬ ‫و‬ ‫س��اخت‬ ‫درحال‬ ،‫موجود‬ ‫خط��وط‬‫و‬ ‫امداد‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫س��اخته‬‫به‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫دولت‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ریلی‬ ‫نجات‬‫است‬ ‫آمده‬ 10 ‫ماده‬ ‫در‬ ،‫نیس��ت‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬،‫(صنعتی‬ ‫فرعی‬ ‫خطوط‬ ‫مالکی��ت‬ ‫درصد‬ 100 ‫که‬.‫است‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ )‫تجاری‬‫این‬ ‫در‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫تکلیف‬ ‫نامه‬ ‫آئی��ن‬ ‫این‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫عم‬‫بابایی‬ ‫مجيد‬ ‫مهندس‬‫عاشوري‬ ‫حسين‬ ‫مهندس‬
 9. 9. 8‫مش��خص‬ ‫ش��ود‬ ‫واگذار‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫بماند‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫زمینه‬.‫است‬ ‫شده‬‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وج��ود‬ ‫نکته‬ ‫یک‬ :‫باباي��ي‬ ‫مهن��دس‬‫یک‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫این‬ ‫بوده‬ ‫مطرح‬ ‫نیز‬ ‫قبل‬‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫چند‬ ،‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬‫را‬ ‫خطوطی‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ش��رکت‬ 6 ‫ژاپن‬‫عاشوري‬ ‫مهندس‬ ‫توضیحات‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫دارند‬ ‫اختیار‬ ‫در‬‫است‬ ‫این‬ ‫سوال‬ .‫افتاد‬ ‫نخواهد‬ ‫اتفاقی‬ ‫چنین‬ ‫دیگر‬‫رود‬ ‫نمی‬ ‫خطوط‬ ‫واگذاری‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫دولت‬ ‫چرا‬ ‫که‬‫کمتر‬ ‫خطوط‬ ‫حساس��یت‬ ‫من‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫است؟‬ ‫ناوگان‬ ‫از‬‫در‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬ :‫عاش��وری‬ ‫مهندس‬‫در‬ 83 ‫و‬ 82 ‫سال‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫خصوصی‬ ‫متد‬ ‫و‬ ‫روش‬)Benchmark( ‫مارکی‬ ‫بنچ‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬‫یک‬ ‫بود‬ ‫ش��ده‬ ‫انجام‬ ‫مختلف‬ ‫کش��ورهای‬ ‫از‬ ‫ک��ه‬‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫تصوی��ب‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫طرحی‬‫بحث‬ ‫واگذاری‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رس��ید‬‫قرار‬ ‫استراتژی‬ ‫هدف‬ ‫را‬ ‫زیربنا‬ ‫از‬ ‫روبنا‬ ‫جداس��ازی‬‫ریلی‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترس��ی‬ ‫حق‬ ‫قانون‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داد‬.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫رویکرد‬ ‫همین‬ ‫نیز‬‫م��ورد‬ ‫کش��ور‬ 15 ،benchmark ‫آن‬ ‫در‬‫کشور‬ ‫س��ه‬ ‫تنها‬ ‫‏ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫بررس��ی‬‫را‬ ‫زیرساخت‬ ‫واگذاری‬ ‫بحث‬ ‫کانادا‬ ‫و‬ ‫ژاپن‬ ،‫آمریکا‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مابقی‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫دس��تور‬ ‫در‬ ‫هم‬‫یک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫بودند‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬‫در‬ ‫انگلستان‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫منفی‬ ‫‏های‬‫م‬‫آالر‬ ‫سری‬‫در‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫هم‬ ،‫بود‬ ‫خطوط‬ ‫واگذاری‬‫عدم‬ ‫رویکرد‬ ‫دو‬ ‫هر‬ 87 ‫س��ال‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ 83 ‫س��ال‬.‫‏کردند‬‫ی‬‫م‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫خطوط‬ ‫واگذاری‬‫مهندس‬ ‫س��خنان‬ ‫اس��اس‬ ‫بر‬ :‫بابایی‬ ‫مهن��دس‬‫دارد‬ ‫فازهایی‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫واگذاری‬ ‫بحث‬ ‫عاشوری‬‫است‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاق‬ ‫‏ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫جاها‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫که‬‫محمدی‬ ‫مهندس‬ ‫از‬ .‫نیافت��اده‬ ‫دیگر‬ ‫برخ��ی‬ ‫در‬ ‫و‬‫‏خواهم‬‫ي‬‫م‬ ‫ته��ران‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫کل‬ ‫مدی��ر‬ ‫عنوان‬ ‫ب��ه‬‫مطرح‬ ‫‏سازی‬‫ی‬‫خصوص‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تجربیات‬.‫کنند‬‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫مديركل‬ ‫محم�دی؛‬ ‫ابراهيم‬ ‫مهن�دس‬‫كلي‬ ‫مدل‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫واگذاري‬ ‫بحث‬ ‫در‬ :‫تهران‬‫شبكه‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسي‬ ‫مدل‬ ‫يكي‬ ‌،‫هستيم‬ ‫روبرو‬.‫انحصاري‬ ‫مدل‬ ‫ديگري‬ ‫و‬ ‫ريلي‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫ب��ا‬ ‫انحصاري‬ ‫م��دل‬ ‫واگذاري‬ ‫بح��ث‬‫حاكميتي‬ ‫هاي‬ ‫بحث‬ ‫مثل‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫كه‬ ‫شرايطي‬‫ريلي‬ ‫صنعت‬ ‫كلي‬ ‫شرايط‬ ‫و‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫از‬ ‫‏هايي‬‫ش‬‫بخ‬.‫است‬ ‫نبوده‬ ‫پذير‬ ‫امكان‬‫هايي‬ ‫گام‬ ‫نيز‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسي‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫بنده‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫همانطور‬ ‫و‬ ‫برنداشتيم‬ ‫شد‬ ‫مي‬ ‫برداشته‬ ‫بايستي‬ ‫كه‬‫يك‬ ‫به‬ ‫نزديك‬ ‫فرمودن��د‬ ‫عاش��وري‬ ‫مهندس‬ ‫كه‬‫هنوز‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫‏گذرد‬‫ي‬‫م‬ ‫واگذاري‬ ‫آغاز‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫دهه‬‫درصد‬ 40 ‫و‬ ‫باري‬ ‫هاي‬ ‫واگ��ن‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 80 ‫تنه��ا‬‫در‬ ‫و‬ ‫ايم‬ ‫كرده‬ ‫واگذار‬ ‫را‬ ‫مس��افري‬ ‫هاي‬ ‫واگ��ن‬ ‫از‬‫براي‬ ‫را‬ ‫مدلي‬ ‫نتوانس��تيم‬ ‫هنوز‬ ‫لكوموتيو‬ ‫بخ��ش‬.‫كنيم‬ ‫تعريف‬ ‫آن‬ ‫واگذاري‬‫بخ��ش‬ ‫ب��ه‬ ‫را‬ ‫‏هاي��ي‬‫ش‬‫بخ‬ ‫تنه��ا‬‫حتي‬ ‫كه‬ ‫كردي��م‬ ‫واگذار‬ ‫خصوص��ي‬100 ‫به‬ ‫نيز‬ ‫س��پاري‬ ‫برون‬ ‫لح��اظ‬ ‫از‬‫تكاليف‬ .‫اي��م‬ ‫نرس��يده‬ ‫كامل‬ ‫درصد‬‫اليح��ه‬ ‫و‬ ‫توس��عه‬ ‫چه��ارم‬ ‫برنام��ه‬‫كه‬ ‫‏كند‬‫ي‬‫م‬ ‫بيان‬ ‫نيز‬ ‫سوخت‬ ‫مديريت‬.‫برسيم‬ ‫كجا‬ ‫به‬ ‫بايستي‬‫كه‬ ‫كنم‬ ‫تاكي��د‬ ‫اس��ت‬ ‫الزم‬ ‫اينجا‬‫چهارم‬ ‫برنامه‬ ‫اهداف‬ ‫باش��د‬ ‫قرار‬ ‫اگر‬‫را‬ ‫سوخت‬ ‫مديريت‬ ‫اليحه‬ ‫و‬ ‫توس��عه‬‫خصوصي‬ ‫با‬ ‫بايد‬ ‫قطع��ا‬ ‫كنيم‬ ‫تامين‬‫خصوصي‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫رويم‬ ‫پيش‬ ‫س��ازي‬‫موجود‬ ‫شرايط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫نيز‬ ‫س��ازي‬‫دسترسي‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫‏كند‬‫ي‬‫م‬ ‫ايجاب‬.‫كنيم‬ ‫استفاده‬ ‫آزاد‬‫حضور‬ ‫قطعا‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسي‬ ‫مدل‬ ‫در‬‫توجيه‬ ‫ب��ا‬ ‫باي��د‬ ‫خصوص��ي‬ ‫بخ��ش‬‫اساس‬ ‫بر‬ ‫يعني‬ ‫باشد‬ ‫روبرو‬ ‫اقتصادي‬‫حداقل‬ ‫بايستي‬ ‫سرمايه‬ ‫بازگشت‬ ‫نرخ‬،‫كنيم‬ ‫مشخص‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫نرخ‬ ‫اين‬‫و‬ ‫كنيم‬ ‫تدوين‬ ‫را‬ ‫س��ازي‬ ‫تجاري‬ ‫‏باي��د‬‫ي‬‫م‬ ‫يعن��ي‬‫بازگشت‬ ‫نرخ‬ ‫يا‬ ‫س��ود‬ ‫كه‬ ‫بداند‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬.‫‏است‬‫ه‬‫شد‬ ‫تضمين‬ ‫‏اش‬‫ه‬‫سرماي‬‫بحث‬ ‫وارد‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫‏سازي‬‫ي‬‫تجار‬ ‫مرحله‬ ‫از‬ ‫بعد‬.‫‏شويم‬‫ي‬‫م‬ ‫واگذاري‬‫باري‬ ‫بخش‬ ‫مهمترين‬ ‫ك��ه‬ ‫آپرين‬ ‫ايس��تگاه‬ ‫در‬‫محدودي‬ ‫تع��داد‬ ‫تنها‬ ‫‏كن��د‬‫ي‬‫م‬ ‫تامين‬ ‫را‬ ‫ش��بكه‬‫ترافيك‬ ‫و‬ ‫حاكمي��ت‬ ‫كارهاي‬ ‫كه‬ ‫داريم‬ ‫پرس��نل‬‫عمليات‬ ،‫مانور‬ ‫بخ��ش‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫مي‬ ‫انج��ام‬ ‫را‬‫و‬ ‫گمركات‬ ‫به‬ ‫عملي��ات‬ ‫براي‬ ‫ها‬ ‫واگن‬ ‫واگ��ذاري‬‫را‬ ‫بارگيري‬ ‫و‬ ‫تخلي��ه‬ ‫عمليات‬ ‫كه‬ ‫‏هايي‬‫ت‬‫ش��رك‬‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫توس��ط‬ ‫عمال‬ ‌،‫دهند‬ ‫مي‬ ‫انجام‬‫ايستگاه‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫لكوموتيو‬ ‫بحث‬ ‫در‬ .‫‏شود‬‫ي‬‫م‬ ‫انجام‬‫پيش��نهاد‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫مدل‬ ‫اولين‬ ‫عن��وان‬ ‫به‬ ‫آپري��ن‬‫لكوموتيو‬ ‫واگ��ذاري‬ ‫تهران‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫كل‬ ‫ش��ركت‬‫لكوموتيو‬ ‫س��اعت‬ ‫و‬ ‫لكوموتيو‬ ‫روز‬ ‫ص��ورت‬ ‫ب��ه‬‫قطعات‬ ‫تامين‬ ‫قرارداد‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫اس��ت‬ ‫شده‬ ‫انجام‬‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫ب��ه‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫ب��راي‬ ‫لكوموتيو‬‫كه‬ ‫ماه‬ 7 ‫حدود‬ ‫در‬ ‫خوش��بختانه‬ ‫كه‬ ‫شده‬ ‫منتقل‬‫به‬ ‫حاضر‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ ‫خرابي‬ ‫نرخ‬ ،‫‏گذرد‬‫ي‬‫م‬ ‫ق��رارداد‬ ‫از‬93 ‫به‬ ‫ش��بكه‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫براي‬ ‫لكوموتيو‬ ‫كاري‬.‫اس��ت‬‫رس��يده‬‫درصد‬‫سازي‬ ‫خصوصي‬ ‫در‬ ‫بايد‬ ‫كه‬ ‫اس��ت‬ ‫اين‬ ‫س��وال‬‫شكل‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫سود‬ ‫تضمين‬ ‫ببينيم‬.‫بپردازيم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‏شود؟‬‫ي‬‫م‬ ‫تامين‬‫رويم‬ ‫پيش‬ ‫س��ازي‬ ‫خصوصي‬ ‫س��مت‬ ‫به‬ ‫بايد‬ ‫ما‬‫مستهلك‬ ‫ما‬ ‫اصلي‬ ‫تاسيسات‬ ‫و‬ ‫تجهيزات‬ ‫كه‬ ‫چرا‬‫بخش‬ ‫كه‬ ‫توجيهات��ي‬ ‫از‬ ‫يك��ي‬ ‫يعني‬ ‫‏ش��وند‬‫ي‬‫م‬‫نياز‬ ‫تجهيزات‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫شود‬ ‫وارد‬ ‫خصوصي‬‫ما‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫هاي‬ ‫سرمايه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫بازس��ازي‬ ‫به‬.‫نيس��ت‬ ‫پذير‬ ‫امكان‬ ‫كار‬ ‫اين‬‫‏افتد‬‫ي‬‫م‬ ‫اتفاق‬ ‫زماني‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫حضور‬ ‫اما‬‫و‬ ‫ش��ود‬ ‫وارد‬ ‫اقتصادي‬ ‫بنگاه‬ ‫يك‬ ‫عن��وان‬ ‫به‬ ‫كه‬‫با‬ ‫و‬ ‫كند‬ ‫احس��اس‬ ‫صنعت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خ��ود‬ ‫بق��اي‬‫بتواند‬ ‫‏كن��د‬‫ي‬‫م‬ ‫تعريف‬ ‫خ��ود‬ ‫براي‬ ‫ك��ه‬ ‫اهداف��ي‬.‫كند‬ ‫دنبال‬ ‫نيز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫اهداف‬‫مهندس‬ ‫س��خنان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫بابايي‬ ‫مهن��دس‬‫‏كند‬‫ي‬‫م‬ ‫پيدا‬ ‫اهميت‬ ‫سازي‬ ‫تجاري‬ ‫نكته‬ ‫محمدي‬‫طبق‬ ‫كه‬ ‫نكته‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫بپردازيم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بايس��تي‬ ‫كه‬‫در‬ ‫تومان‬ ‫ميليارد‬ 6000 ‫كه‬ ‫ش��ده‬ ‫مصوب‬ ‫اليحه‬‫يك‬ ‫و‬ ‫بگذارند‬ ‫توس��عه‬ ‫براي‬ ‫ريلي‬ ‫بخش‬ ‫اختي��ار‬‫نظير‬ ،‫گرفتند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫براي‬ ‫ش��اخص‬ ‫س��ري‬‫از‬ ‫ريلي‬ ‫ونق��ل‬ ‫حمل‬ ‫س��هم‬ 91 ‫س��ال‬ ‫در‬ ‫اينكه‬30 ‫باري‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫درصد‬ 18 ‫مسافري‬ ‫در‬ ‫كش��ور‬ ‫كل‬ ‫محمدی‬ ‫ابراهيم‬ ‫مهندس‬
 10. 10. 91389‫فروردين‬/32‫شماره‬‫بيافتد‬ ‫اتفاق‬ ‫اي‬ ‫توسعه‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫اگر‬ .‫باشد‬ ‫درصد‬‫منابع‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مهم‬ ‫بس��يار‬ ‫مالي‬ ‫منابع‬‫من‬ ‫‏شوند؟‬‫ي‬‫م‬ ‫تامين‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫خواهند‬ ‫كجا‬ ‫از‬‫نظرات‬ ‫كه‬ ‫كنم‬ ‫مي‬ ‫درخواست‬ ‫يوسفي‬ ‫مهندس‬ ‫از‬.‫كنند‬ ‫بيان‬ ‫مورد‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬‫حوزه‬ ‫رئيس‬ ‫يوسفي؛‬ ‫محسني‬ ‫احمد‬ ‫مهندس‬‫پاسخ‬ ‫منظر‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫من‬ :‫وترابري‬ ‫راه‬ ‫وزير‬ ‫مشاوران‬‫نظر‬ ‫از‬ ‫يك��ي‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫نظ��ر‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‌،‫ده��م‬ ‫م��ي‬.‫ساختار‬‫بخش‬ ‫حضور‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫كه‬ ‫اس��ت‬ ‫اين‬ ‫محتوا‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫حمل‬ ‫خصوصا‬ ‫و‬ ‫ونقل‬ ‫حمل‬ ‫ح��وزه‬ ‫در‬ ‫خصوصي‬‫انتظاري‬ ‫قاب��ل‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫برايند‬ ‫هي��چ‬ ‫ريلي‬ ‫ونق��ل‬‫موجود‬ ‫ش��رايط‬ ‫كردن‬ ‫واگذار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫نداري��م‬‫اي‬ ‫توسعه‬ ‫شرايط‬ .‫اي‬ ‫توسعه‬ ‫ش��رايط‬ ‫نه‬ ‫هستيم‬‫نيافتد‬ ‫اتفاق‬ ‫اگر‬ ‫ك��ه‬ ‫اس��ت‬ ‫كار‬ ‫از‬ ‫ديگري‬ ‫بخش‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫باشيم‬ ‫داشته‬ ‫عقب‬ ‫به‬ ‫بازگش��ت‬ ‫شايد‬‫بايد‬ ‫كه‬ ‫آنچنان‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬ ‫س��نتي‬ ‫ما‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫اينكه‬‫اختيار‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫قديمي‬ ‫ناوگان‬ ‫و‬ ‫نكرده‬ ‫پيدا‬ ‫توس��عه‬‫خيلي‬ ‫فرس��وده‬ ‫و‬ ‫قديمي‬ ‫ن��اوگان‬ ‫فروش‬ ‌،‫داري��م‬‫كه‬ ‫انتظاري‬ ‫چشم‬ ‫توسعه‬ ‫فرايند‬ ‫در‬ .‫نيست‬ ‫افتخار‬‫است‬ ‫اين‬ ‫است‬ ‫متصور‬ ‫آن‬ ‫براي‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫از‬‫خود‬ ‫و‬ ‫كند‬ ‫استفاده‬ ‫دولتي‬ ‫حمايتي‬ ‫فضاهاي‬ ‫از‬ ‫كه‬‫وابستگي‬ ‫آن‬ ‫عمال‬ ‫باشد‬ ‫هم‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫فضاها‬ ‫اين‬‫دولت‬ ‫مالي‬ ‫امكانات‬ ‫و‬ ‫دولتي‬ ‫امكانات‬ ‫و‬ ‫فرايند‬ ‫به‬ ‫را‬.‫‏دهد‬‫ي‬‫م‬ ‫توجه‬ ‫باز‬‫آمادگي‬ ‫چقدر‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ،‫ساختار‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫شرايط‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫واگذاري‬ ‫اين‬ ‫ديد‬ ‫بايد‬ ‫دارد؟‬ ‫را‬ ‫پذيرش‬‫گيرد؟‬ ‫صورت‬ ‫بايستي‬ ‫الگويي‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫و‬‫را‬ ‫‏ها‬‫ي‬‫گرفتار‬ ‫دارد‬ ‫انتظار‬ ‫دولت‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫الگو‬‫پذيرد‬ ‫مي‬ ‫صورت‬ ‫انتقال‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬ ‫و‬ ‫كند‬ ‫منتقل‬‫را‬ ‫مناسب‬ ‫پشتيباني‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫ش��رايط‬ ‫و‬ ‫امكانات‬‫خصوصي‬‫بخش‬‫با‬‫مشخص‬‫تفاهم‬‫يك‬‫به‬‫و‬‫نداريم‬‫را‬ ‫خود‬ ‫كار‬ ‫نيز‬ ‫پشتيباني‬ ‫‏هاي‬‫ش‬‫بخ‬ ‫و‬ ‫ايم‬ ‫نرسيده‬.‫‏دهند‬‫ي‬‫نم‬ ‫انجام‬ ‫درستي‬ ‫به‬‫س��اختار‬ ‫كه‬ ‫اس��ت‬ ‫اين‬ ‫ها‬ ‫گرفت��اري‬ ‫از‬ ‫يك��ي‬‫مانوس‬ ‫ونق��ل‬ ‫حم��ل‬ ‫بخش‬ ‫ب��ا‬ ‫دولتي‬ ‫بخ��ش‬‫ونقل‬ ‫حمل‬ ‫فراين��د‬ ‫از‬ ‫كافي‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫نيس��ت‬‫تنها‬ ‫ما‬ ‫اس��ت‬ ‫چنين‬ ‫اين‬ ‫چون‬ ‫متاس��فانه‬ ‫و‬ ‫ندارد‬‫فشارهاي‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نگريم‬ ‫مي‬ ‫برنامه‬ ‫‏هاي‬‫ل‬‫سرفص‬ ‫به‬‫يافتن‬ ‫رهايي‬ ‫و‬ ‫سريع‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫بر‬ ‫سعي‬ ‫زياد‬‫آينده‬ ‫در‬ ‫‏ها‬‫ن‬‫اي‬ ‫دامنه‬ ‫كه‬ ‫نماييم‬ ‫مي‬ ‫فشارها‬ ‫آن‬ ‫از‬.‫كرد‬ ‫خواهد‬ ‫ايجاد‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫جدي‬ ‫تهديدات‬ ‫ما‬ ‫براي‬‫قيمت‬ ،‫هستيم‬ ‫خاصي‬ ‫تحريمي‬ ‫شرايط‬ ‫در‬ ‫چون‬‫پايين‬ ‫كيفيت‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ،‫باالست‬ ‫شده‬ ‫تمام‬‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫س��ودي‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫است‬.‫ايم‬ ‫نكرده‬ ‫تعريف‬ ،‫باشد‬ ‫بخش‬ ‫اطمينان‬‫كه‬ ‫اس��ت‬ ‫اين‬ ‫بنده‬ ‫بندي‬ ‫جمع‬ :‫بابايي‬ ‫مهندس‬‫مي‬ ‫نوعي‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‏كنيم‬‫ي‬‫م‬ ‫تعريف‬ ‫اي‬ ‫برنام��ه‬ ‫چون‬‫‏هاي‬‫ي‬‫‏گير‬‫م‬‫تصمي‬ ‫اين‬ ‫كنيم‬ ‫واگذار‬ ‫سريع‬ ‫خواهيم‬.‫‏گردد‬‫ي‬‫م‬ ‫باز‬ ‫دولت‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫دارد‬ ‫تبعاتي‬ ‫سريع‬‫بخواهد‬ ‫كه‬ ‫قانوني‬ ‫هر‬ ‫طبعا‬ :‫عاشوري‬ ‫مهندس‬‫مجريان‬ ‫وظيفه‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫تبعات‬ ‫سري‬ ‫يك‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬‫و‬ ‫بكاهند‬ ‫آن‬ ‫منفي‬ ‫تبعات‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫قانون‬.‫يابن��د‬‫افزاي��ش‬ ‫ه��ا‬‫مزي��ت‬‫كه‬‫كنند‬‫كاري‬‫كشور‬ ‫كالن‬ ‫در‬ ‫سازي‬ ‫خصوصي‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫اينكه‬‌،‫است‬ ‫شده‬ ‫تاكيد‬ ‫آن‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫رفتيم‬‫توجه‬ ‫با‬ ،‫است‬ ‫بخش‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬‫دولتمردان‬ ‫بين‬ ‫در‬ ‫رهبري‬ ‫معظم‬ ‫مقام‬ ‫سخنان‬ ‫به‬‫قانون‬ ‫اجراي‬ ‫در‬ ‫چرا‬ ‫اينكه‬ ‫بر‬ ‫مبني‬ 85 ‫س��ال‬ ‫در‬‫موضوع‬ ‫اين‬ ‫اهميت‬ ،‫رويم‬ ‫مي‬ ‫پيش‬ ‫كند‬ 44 ‫اصل‬.‫‏دهد‬‫ي‬‫م‬ ‫نش��ان‬ ‫پيش‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫را‬‫ش��ود‬ ‫كوچك‬ ‫دولت‬ ‫كه‬ ‫كردند‬ ‫تاكيد‬ ‫ايش��ان‬‫قضيه‬ ‫اصل‬ .‫بپ��ردازد‬ ‫مهمتر‬ ‫‏ه��اي‬‫ت‬‫فعالي‬ ‫ب��ه‬ ‫و‬‫امر‬ ‫ي��ك‬ ‫كه‬ ‫نيس��ت‬ ‫اي��ن‬ ‫س��ازي‬ ‫خصوص��ي‬‫اين‬ ‫شده‬ ‫خواسته‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داش��ته‬ ‫وجود‬ ‫‏اي‬‫ي‬‫منف‬‫اصل‬ ‫بلكه‬ ‫ش��ود‬ ‫واگذار‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫امر‬‫شود‬ ‫چابك‬ ‫و‬ ‫كوچك‬ ‫دولت‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫قضيه‬.‫ش��ود‬ ‫وارد‬ ‫باال‬ ‫اهميت‬ ‫با‬ ‫‏هاي‬‫ه‬‫حوز‬ ‫در‬ ‫و‬‫اين‬ ،‫اج��را‬ ‫روش‬ ‫ي��ك‬ ‫و‬ ‫داري��م‬ ‫قانون‬ ‫ي��ك‬‫روش‬ ‫در‬ ‫‏شود‬‫ي‬‫م‬ ‫موجب‬ ‫كه‬ ‫ماس��ت‬ ‫‏هاي‬‫ف‬‫ضع‬‫اجرا‬ ‫بد‬ ‫قانون‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داش��ته‬ ‫وجود‬ ‫ايراداتي‬ ‫اجرا‬80 ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫اگر‬ ‫كه‬ ‫اس��ت‬ ‫طبيعي‬ .‫شود‬‫اس��ت‬ ‫كرده‬ ‫خريداري‬ ‫را‬ ‫باري‬ ‫هاي‬ ‫واگن‬ ‫درصد‬‫منتهي‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫وارد‬ ‫اقتصادي‬ ‫محاسبه‬ ‫بدون‬‫اين‬ ‫از‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫در‬ ‫خصوصي‬ ‫بخ��ش‬ ‫آيا‬ ‫ديد‬ ‫بايد‬‫خير‬ ‫جواب‬ ‫مس��لما‬ ‫دارد؟‬ ‫رضايت‬ ‫ه��ا‬ ‫واگذاري‬‫كه‬ ‫زيرا‬ ،‫داري��م‬ ‫متعددي‬ ‫مش��كالت‬ ‫زيرا‬ ‫اس��ت‬‫قانون‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هاي‬ ‫نامه‬ ‫آئين‬ ‫از‬ ‫بخش��ي‬ ‫هنوز‬.‫ايم‬ ‫نكرده‬ ‫اتمام‬ ‫را‬ ‫ريلي‬ ‫شبكه‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسي‬‫امسال‬ ‫ماه‬ ‫آبان‬ ‫كه‬ ‫اي‬ ‫نامه‬ ‫آئين‬ ‫در‬ ‫خوشبختانه‬‫و‬ ‫شد‬ ‫هم‬ ‫مصوب‬ ‫كه‬ ‫آورديم‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫ماده‬ ‫شد‬ ‫ابالغ‬‫است‬ ‫مكلف‬ ‫ترابري‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫«وزارت‬ :‫اس��ت‬ ‫اين‬ ‫آن‬‫هاي‬ ‫مشوق‬ ‫ايجاد‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫اقدامات‬ ‫هرگونه‬‫به‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫جلب‬ ‫براي‬ ‫مناس��ب‬‫اتخاذ‬‫ترتيبي‬‫است‬‫مكلف‬‫مذبور‬‫وزارت‬‫و‬‫آورد‬‫عمل‬‫گونه‬ ‫به‬ ‫ريلي‬ ‫ش��بكه‬ ‫از‬ ‫‏برداري‬‫ه‬‫بهر‬ ‫نرخ‬ ‫كه‬ ‫نمايد‬‫بهره‬ ‫‏هاي‬‫ه‬‫هزين‬ ‫تضمين‬ ‫ضمن‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫تعيين‬ ‫اي‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بخش‬ ‫اين‬ ‫فعاالن‬ ‫براي‬ ،‫شبكه‬ ‫از‬ ‫برداري‬».‫باشد‬ ‫مزيت‬ ‫داراي‬ ‫ونقل‬ ‫حمل‬ ‫هاي‬ ‫ش��يوه‬ ‫ساير‬‫گذاش��ته‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫براي‬ ‫قانوني‬ ‫تكليف‬ ‫يك‬ ‫يعني‬‫‏كند‬‫ي‬‫م‬ ‫كار‬ ‫ريل��ي‬ ‫درحوزه‬ ‫كه‬ ‫كس��ي‬ ‫كه‬ ‫اس��ت‬‫برايش‬ ‫نيز‬ ‫مزيت‬ ‫خود‬ ‫‏هاي‬‫ه‬‫هزين‬ ‫تامين‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ونقل‬ ‫حمل‬ ‫شقوق‬ ‫ساير‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫اس��ت‬ ‫اين‬ ‫س��ازي‬ ‫خصوصي‬ :‫بابايي‬ ‫مهن��دس‬‫ولي‬ ‌،‫كنيم‬ ‫واگذار‬ ‫اس��ت‬ ‫اقتصادي‬ ‫كه‬ ‫كاري‬ ‫ك��ه‬‫جايي‬ ‫يعني‬ ‫‏افتد‬‫ي‬‫م‬ ‫اتفاق‬ ‫برعكس‬ ‫اين‬ ‫متاس��فانه‬‫واگذار‬ ‫را‬ ‫نيست‬ ‫اقتصادي‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بر‬ ‫هزينه‬ ‫كه‬‫به‬ ‫خواهش��مندم‬ ‫عاليوند‬ ‫مهندس‬ ‫از‬ .‫‏كني��م‬‫ي‬‫م‬‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫خصوص��ي‬ ‫بخش‬ ‫نماين��ده‬ ‫عنوان‬.‫كنند‬ ‫بيان‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظرات‬‫صنفي‬ ‫انجمن‬ ‫رئيس‬ ‫عاليوند؛‬ ‫پرويز‬ ‫مهن�دس‬‫خصوصي‬ ‫ن��اوگان‬ ‫مالكيت‬ :‫ريل��ي‬ ‫ونقل‬ ‫حم��ل‬20 ‫حدود‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نيست‬ ‫اخير‬ ‫س��ال‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫منحصر‬‫گاز‬ ‫ايران‬ ،‫بوتان‬ ‫نظير‬ ‫‏هايي‬‫ت‬‫ش��رك‬ ‫پيش‬ ‫س��ال‬1000 ‫نزديك‬ ‫جمعا‬ ‫كه‬ ‫اند‬ ‫بوده‬ ‫واگن‬ ‫مال��ك‬ ...‫و‬‫يوسفي‬ ‫محسني‬ ‫احمد‬ ‫مهندس‬‫عاليوند‬ ‫پرويز‬ ‫مهندس‬
 11. 11. 10.‫اند‬ ‫داشته‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫واگن‬ ‫دستگاه‬‫واگن‬ 74 ‫س��ال‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫بني��اد‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫ش��ركت‬‫پروژه‬ ‫سازي‬ ‫خصوصي‬ ‫پروژه‬ ‫پس‬ ،‫كرد‬ ‫خريداري‬‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫خدمات‬ .‫آيد‬ ‫نمي‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫جديدي‬‫و‬ ‫شد‬ ‫آغاز‬ ‫سپاري‬ ‫برون‬ ‫و‬ ‫رجا‬ ‫ش��ركت‬ ‫با‬ ‫مسافر‬‫خصوصي‬ ‫مالكيت‬ ‫توس��عه‬ 83 ‫س��ال‬ ‫دوم‬ ‫نيمه‬ ‫از‬‫واگن‬ ‫خريد‬ ‫ب��ه‬ ‫اقدام‬ ‫‏ها‬‫ت‬‫ش��رك‬ ‫و‬ ‫گرديد‬ ‫مطرح‬‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫از‬ ‫برداري‬ ‫بهره‬ ‫س��ال‬ 70 ‫طول‬ ‫در‬ .‫كردند‬‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫در‬ ‫واگن‬ 16000‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫توسط‬ ‫نيز‬ ‫دستگاه‬ 4185 ‫حدود‬‫حدود‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫خريداري‬ ‫اخير‬ ‫هاي‬ ‫سال‬ ‫در‬‫كنند‬ ‫مي‬ ‫تردد‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫واگن‬ ‫درصد‬ 25.‫است‬ ‫خصوصي‬‫ش��ده‬ ‫وارد‬ ‫ها‬ ‫واگن‬ ‫ك��ه‬ 84 ‫س��ال‬ ‫فروردي��ن‬‫يك‬ ‫نبود‬ ‫مشخص‬ ‫برداري‬ ‫بهره‬ ‫ش��رايط‬ ‫و‬ ‫بودند‬،‫شد‬ ‫منعقد‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫و‬ ‫واگن‬ ‫مالكين‬ ‫بين‬ ‫قراردادي‬‫بانك‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫هاي‬ ‫وام‬ ‫اقساط‬ 86 ‫س��ال‬ ‫از‬‫س��ال‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫گرديد‬ ‫آغاز‬ ‫‏ها‬‫ت‬‫ش��رك‬ ‫براي‬ ‫ها‬‫مطرح‬ ‫نيز‬ ‫ها‬ ‫واگن‬ ‫نگهداري‬ ‫و‬ ‫تعميرات‬ ‫مس��ئله‬‫شدند‬ ‫متوجه‬ ‫آمدند‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫‏ها‬‫ت‬‫وش��رك‬ ‫ش��د‬‫پيدا‬ ‫تحقق‬ ‫ش��ده‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫اقتصادي‬ ‫توجيه‬ ‫كه‬‫نگه‬ ‫زنده‬ ‫براي‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫سال‬ ‫آن‬ ‫در‬ .‫اس��ت‬ ‫نكرده‬‫انجام‬ ‫را‬ ‫كارهايي‬ ‫سري‬ ‫يك‬ ‫‏ها‬‫ت‬‫شرك‬ ‫اين‬ ‫داشتن‬‫واگن‬ ‫تع��دادي‬ ‫دادن‬ ‫به‬ ‫‏توان‬‫ي‬‫م‬ ‫جمل��ه‬ ‫م��ن‬ ‫داد‬‫شركت‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫ارزش‬ ‫هم‬ ‫اي‬ ‫اس��تيجاره‬‫هزينه‬ ‫چون‬ ‫اي‬ ‫استيجاره‬ ‫هاي‬ ‫واگن‬ ‫اين‬ .‫برد‬ ‫نام‬‫‏ها‬‫ت‬‫شرك‬ ‫توانست‬ ‫نداشتند‬ ...‫و‬ ‫نگهداري‬ ‫و‬ ‫تعمير‬.‫دارد‬ ‫نگه‬ ‫سرپا‬ ‫را‬‫محقق‬ ‫گ��ذاري‬ ‫س��رمايه‬ ‫كنار‬ ‫در‬ ‫امكانات‬ ‫اگر‬‫‏جايي‬‫ه‬‫جاب‬ ‫كيلومت��ر‬ 300 ‫روزي‬ ‫‏ت��وان‬‫ي‬‫م‬ ‫باش��د‬‫و‬ ‫هستند‬ ‫زياد‬ ‫ها‬ ‫گلوگاه‬ ‫هنگاميكه‬ ‫ولي‬ .‫داش��ت‬‫ندارند‬ ‫را‬ ‫كافي‬ ‫اعزام‬ ‫و‬ ‫قبول‬ ‫ظرفيت‬ ‫ها‬ ‫ايس��تگاه‬‫هدف‬ ‫و‬ ‫‏پذيرد‬‫ي‬‫نم‬ ‫صورت‬ ‫خوب��ي‬ ‫به‬ ‫ونقل‬ ‫حمل‬.‫‏شود‬‫ي‬‫نم‬ ‫محقق‬ ‫شده‬ ‫گذاشته‬‫رفع‬ ‫به‬ ‫‏آه��ن‬‫ه‬‫را‬ ‫توس��عه‬ ‫و‬ ‫احداث‬ ‫در‬ ‫اولوي��ت‬‫مش��كل‬ ‫ايجاد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫و‬ ‫نش��ده‬ ‫داده‬ ‫ها‬ ‫گلوگاه‬.‫است‬ ‫شده‬‫ميليون‬ 1 ‫تا‬ ‫هزار‬ 900 ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫در‬ ‫واگن‬ ‫فعالترين‬‫كيلومتر‬ ‫تن‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫‏كند‬‫ي‬‫م‬ ‫كار‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫تن/كيلومتر‬‫درآمد‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫براي‬ ‫ري��ال‬ 70 ‫ميزان‬ ‫به‬‫هزينه‬ ‫درصد‬ 50 ‫حداق��ل‬ ‫ميزان‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫ك��ه‬ ‫دارد‬‫موجود‬ ‫شرايط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫نگهداري‬ ‫و‬ ‫تعمير‬‫در‬ ‫جديد‬ ‫‏هاي‬‫ت‬‫ش��رك‬ ‫ورود‬ ‫واگن‬ ‫باالي‬ ‫قيمت‬ ‫و‬.‫ندارد‬ ‫اقتصادي‬ ‫توجيه‬ ‫ريلي‬ ‫ونقل‬ ‫حمل‬ ‫بخش‬‫ريلي‬ ‫ش��بكه‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترس��ي‬ ‫قانون‬ 6 ‫م��اده‬‫برايش‬ ‫بايد‬ ‫هم‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫ورود‬ :‫گويد‬ ‫م��ي‬‫حمل‬ ‫شقوق‬ ‫ساير‬ ‫به‬ ‫نس��بت‬ ‫باشد‬ ‫داش��ته‬ ‫مزيت‬.‫باشد‬ ‫آور‬ ‫سود‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫ونقل‬‫تس��هيالت‬ ‫بايد‬ ‫خصوصي‬ ‫بخ��ش‬ ‫ورود‬ ‫ب��راي‬‫عملي‬ ‫متاس��فانه‬ ‫نيز‬ ‫اي��ن‬ ‫ك��ه‬ ‫ش��ود‬ ‫داده‬ ‫ارزان‬‫شبكه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫حق‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬ ‫بايد‬ ‫و‬ ‫‏ش��ود‬‫ي‬‫نم‬‫ش��ود‬ ‫ارائه‬ ‫راهكارهايي‬ ‫و‬ ‫بخش��د‬ ‫تعديل‬ ‫را‬ ‫ريلي‬‫راحتتر‬ ‫خصوصي‬ ‫بخ��ش‬ ‫كه‬.‫شود‬ ‫وارد‬‫مدير‬‫صوفي؛‬ ‫ناصر‬ ‫مهندس‬‫ريلي‬ ‫صناي��ع‬ ‫ش��ركت‬ ‫عام��ل‬‫ما‬ ‫اگر‬ :)‫خودرو(ايريك��و‬ ‫اي��ران‬‫خصوص��ي‬ ‫صرف��ا‬ ‫بخواهي��م‬‫يك‬ ‫بگيريم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫س��ازي‬‫مد‬ ‫را‬ ‫بهبود‬ ‫اگ��ر‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬ ‫نظر‬‫متفاوت‬ ‫قضي��ه‬ ‫بگيريم‬ ‫نظ��ر‬‫سرمايه‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬‫شرايط‬ ‫كه‬ ‫‏كند‬‫ي‬‫م‬ ‫عمل‬ ‫زماني‬‫تعيين‬ ‫چون‬ ‫و‬ ‫باش��د‬ ‫مناس��ب‬‌،‫نيس��ت‬ ‫بازار‬ ‫ها‬ ‫ن��رخ‬ ‫كننده‬‫خوبي‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫كار‬ ‫س��رمايه‬‫بخش‬ ‫ل��ذا‬ ‫‏ده��د‬‫ي‬‫نم‬ ‫انج��ام‬‫خواهد‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫اي‬ ‫خصوص��ي‬‫قضيه‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫عمال‬ ‫ش��ود‬ ‫وارد‬‫بخواهد‬ ‫اگر‬ ‫كه‬ ‫اس��ت‬ ‫مواجه‬‫وضعيت‬ ‫و‬ ‫بخرد‬ ‫نو‬ ‫‏هاي‬‫ن‬‫واگ‬‫حاليكه‬ ‫در‬ ،‫كرد‬ ‫خواهد‬ ‫ضرر‬ ،‫بدهد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬‫بسيار‬ ‫قيمت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دوم‬ ‫دست‬ ‫‏هاي‬‫ن‬‫واگ‬ ‫‏آهن‬‫ه‬‫را‬‫با‬ ‫هايي‬ ‫واگن‬ ‫كه‬ ‫دارد‬ ‫لزومي‬ ‫چه‬ ‫‏فروش��د‬‫ي‬‫م‬ ‫پايين‬‫دولت‬ ‫توجه‬ ‫اگر‬ !‫كند‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫بخرد‬ ‫باالتر‬ ‫كيفيت‬‫گذار‬‫سرمايه‬‫حتما‬‫باشد‬‫مسافر‬‫و‬‫بار‬‫شرايط‬‫بهبود‬‫به‬‫خريد‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫مي‬ ‫بر‬ ‫قدم‬ ‫برتر‬ ‫تكنولوژي‬ ‫جهت‬ ‫در‬‫در‬‫و‬‫كرد‬‫خواه��د‬‫خ��ودداري‬ ‫مس��تعمل‬ ‫‏هاي‬‫ن‬‫واگ‬‫‏دارد‬‫ي‬‫‏م‬‫ر‬‫ب‬ ‫گام‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫بهتر‬ ‫دهي‬ ‫س��رويس‬ ‫جهت‬.‫‏شود‬‫ي‬‫نم‬‫ديده‬‫اين‬‫متاسفانه‬‫كه‬‫يك‬‫ايم‬‫آمده‬‫سرمايه‬‫ريال‬‫ميليارد‬ 535‫حدود‬‫با‬‫ما‬‫ايم‬ ‫كرده‬ ‫احداث‬ ‫قب��ول‬ ‫قابل‬ ‫تكنولوژي‬ ‫با‬ ‫كارخانه‬‫كه‬‫‏ش��ود‬‫ي‬‫م‬‫آن‬‫از‬‫مانع‬‫واگن‬‫هر‬‫باالي‬‫قيمت‬‫ك��ه‬‫كه‬‫رجا‬‫شركت‬،‫بكند‬ ‫خريد‬‫و‬ ‫بيايد‬ ‫خصوصي‬‫بخش‬‫باال‬ ‫قيمت‬ ‫با‬ ‫تكنولوژي‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫س��فارش‬ ‫خود‬‫با‬ .‫‏كند‬‫ي‬‫م‬ ‫ابا‬ ‫خود‬ ‫سفارشات‬ ‫ادامه‬ ‫از‬ ،‫شده‬ ‫خريداري‬‫امكان‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫كه‬ ‫ديپلماتيكي‬ ‫شرايط‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫كه‬ ‫داريم‬ ‫را‬ ‫داخلي‬ ‫بازار‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫نداريم‬ ‫نيز‬ ‫صادرات‬‫بخش‬ ‫كه‬ ‫تفكر‬ ‫اين‬ ‫ولي‬ ‫است‬ ‫خوبي‬ ‫بس��يار‬ ‫بازار‬‫اين‬ ‫حلش‬ ‫راه‬ ‌،‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خريد‬ ‫بايد‬ ‫خصوصي‬‫و‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫باش��د‬ ‫آزاد‬ ‫نيز‬ ‫بليط‬ ‫فروش‬ ‫كه‬ ‫اس��ت‬.‫باشد‬ ‫قيمت‬ ‫‏كننده‬‫ن‬‫تعيي‬ ‫تقاضا‬‫كه‬ ‫اس��ت‬ ‫ش��ده‬ ‫اداره‬ ‫وجوه‬ ‫بحث‬ ‫بع��د‬ ‫بح��ث‬‫گذار‬ ‫سرمايه‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫آس��ان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بايستي‬‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ما‬ ،‫شود‬ ‫ايجاد‬ ‫اشتياق‬ ‫تا‬ ‫گيرد‬ ‫قرار‬‫ايم‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫زيادي‬ ‫هزينه‬ ‫كه‬ ‫توليدي‬ ‫ش��ركت‬‫بردار‬ ‫بهره‬ ‫عن��وان‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫ايم‬ ‫افتاده‬ ‫فكر‬ ‫اي��ن‬ ‫به‬.‫شويم‬ ‫وارد‬‫‏هاي‬‫ت‬‫ش��رك‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫بابايي‬ ‫مهندس‬‫ديگري‬ ‫چيز‬ ‫مش��كل‬ ‫كه‬ ‫‏ش��ود‬‫ي‬‫م‬ ‫فكر‬ ‫مختلف‬‫خواستار‬ ‫شهر‬ ‫كالن‬ ‫س��ه‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫اس��ت‬،‫داش��تند‬ ‫نياز‬ ‫واگن‬ 315 ‫و‬ ‫بودن��د‬ ‫واگ��ن‬ ‫خري��د‬‫و‬ ‫‏ش��ود‬‫ي‬‫م‬ ‫برگزار‬ ‫اي‬ ‫مناقصه‬ ‫منظور‬ ‫اين‬ ‫ب��راي‬‫يك‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫‏شود‬‫ي‬‫نم‬ ‫دعوت‬ ‫داخلي‬ ‫ش��ركت‬ ‫هيچ‬‫همان‬ ‫و‬ ‫‏كند‬‫ي‬‫م‬ ‫شركت‬ ‫مناقصه‬ ‫در‬ ‫چيني‬ ‫شركت‬‫يك‬ ‫با‬ ‫ق��رارداد‬ ‫نهايت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫‏ش��ود‬‫ي‬‫م‬ ‫برنده‬ ‫ني��ز‬‫آقاي‬ ‫از‬ .‫‏شود‬‫ي‬‫م‬ ‫بسته‬ ‫شركت‬ ‫آن‬ ‫اقماري‬ ‫شركت‬‫خصوص‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫كنم‬ ‫مي‬ ‫درخواس��ت‬ ‫جعفري‬‫مس��ائل‬ ‫اينگونه‬ ‫چرا‬ ‫كه‬ ‫كنند‬ ‫بيان‬ ‫را‬ ‫توضيحاتي‬‫‏افتد؟‬‫ي‬‫م‬ ‫اتفاق‬‫نظارت‬ ‫ارشد‬ ‫كارشناس‬‫جعفري؛‬‫سعيد‬‫مهندس‬‫گسترش‬ ‫س��ازمان‬ ‫‏هاي‬‫ت‬‫ش��رك‬ ‫اجرايي‬ ‫امور‬ ‫بر‬‫يك‬ ‫ريلي‬ ‫صنعت‬ ‫بحث‬ :‫ايران‬ ‫صنايع‬ ‫نوس��ازي‬ ‫و‬‫بگوييم‬‫كه‬‫نيست‬‫طور‬‫اين‬‫يعني‬‫است‬‫كامل‬‫زنجيره‬... ‫يا‬ ‫و‬ ‫برداران‬ ‫بهره‬ ‫يا‬ ‫هستند‬ ‫موثر‬ ‫سازندگان‬ ‫صرفا‬‫حال‬‫در‬‫ريلي‬‫ح��وزه‬‫در‬‫س��ازمان‬ ‫در‬‫موض��وع‬ ‫دو‬ ‫صوفي‬ ‫ناصر‬ ‫مهندس‬

×