ایجاد نهاد تنظیم مقررات ریلی , فرصت یا تهدید

213 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ایجاد نهاد تنظیم مقررات ریلی , فرصت یا تهدید

  1. 1. ‫ﺗﮭدﯾد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻓرﺻت‬ , ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻣﻘررات‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬ ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫اﯾﺟﺎد‬‫ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺠﯿﺪ‬‫واﺑﺴﺘﮫ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺻﻨﻔﯽ‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ‬ ‫دﺑﯿﺮ‬‫در‬ ‫ــﻮﯾﮋه‬‫ﺑـ‬ ‫ــﺎزی‬‫ﺳـ‬ ‫ــﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ــﺘﺎی‬‫راﺳـ‬ ‫در‬ ‫ــﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ــﺪاﻣﺎﺗﯽ‬‫اﻗـ‬ ‫ــﺮوزه‬‫اﻣـ‬‫ـﺮای‬‫ﺑـ‬ ‫را‬ ‫ـﺪ‬‫اﻣﯿـ‬ ‫ـﺎی‬‫ھـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑﺎرﻗـ‬ ‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ـﺪه‬‫آﻣـ‬ ‫ـﻞ‬‫ﺑﻌﻤـ‬ ‫ـﺮ‬‫اﺧﯿـ‬ ‫ـﮫ‬‫دھـ‬ ‫ـﮏ‬‫ﯾـ‬ ‫ـﻮل‬‫ﻃـ‬‫ـﺘﮫ‬‫ﻧﮕﮭﺪاﺷـ‬ ‫ـﻦ‬‫روﺷـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫ـﻮر‬‫ﺣﻀـ‬ ‫ـﮫ‬‫اداﻣـ‬‫ـﺪ‬‫ﻓﺮاﯾﻨـ‬ ‫ـﻮد‬‫ﺑﮭﺒـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫و‬‫ھــﺎی‬ ‫ﺣــﻮزه‬ ‫ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫در‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬ ‫ﻧﻘــﺶ‬ ‫ﮔﺴــﺘﺮش‬ ‫و‬ ‫ﺳــﺎزی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬‫ﻧﻘــﺶ‬ ‫ﮐــﺎھﺶ‬ ‫ﺷــﺎھﺪ‬ ‫ﻣــﺮور‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫ﮐﺸــﻮر‬ ‫اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻗﺘﺼــﺎدی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠــﻒ‬‫ـﺘﺮ‬‫ﺑﯿﺸـ‬ ‫ـﺰ‬‫ﺗﻤﺮﮐـ‬ ‫و‬ ‫ـﺎ‬‫ھـ‬ ‫ـﻮزه‬‫ﺣـ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫در‬ ‫ـﺖ‬‫دوﻟـ‬ ‫ـﺮی‬‫ﮔـ‬ ‫ـﺪی‬‫ﺗﺼـ‬‫ـﺖ‬‫دوﻟـ‬‫ـﺮ‬‫ﺑـ‬.‫ﺑﺎﺷــﯿﻢ‬ ‫ﻣــﯽ‬ ‫ﻣﻘــﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬ ‫و‬ ‫ھــﺎ‬ ‫ﮔــﺰاری‬ ‫ﺳﯿﺎﺳــﺖ‬‫ﻣﯿــﺎن‬ ‫اﯾــﻦ‬ ‫در‬‫ــﯿﻦ‬‫ھﻤﭽﻨـ‬ ‫و‬ ‫ــﺖ‬‫دوﻟـ‬ ‫ــﺎﯾﻒ‬‫وﻇـ‬ ‫و‬ ‫ــﺶ‬‫ﻧﻘـ‬ ‫ــﯿﻦ‬‫ﺗﺒﯿـ‬‫ــﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫ــﺮای‬‫اﺟـ‬ ‫ــﻮﻧﮕﯽ‬‫ﭼﮕـ‬‫از‬ ‫ــﺎد‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫در‬ ‫ــﺖ‬‫دوﻟـ‬ ‫ــﺖ‬‫دﺧﺎﻟـ‬ ‫ــﮫ‬‫داﻣﻨـ‬ ‫و‬ ‫ــﻄﺢ‬‫ﺳـ‬ ‫ــﯿﻦ‬‫ﺗﻌﯿـ‬ ‫و‬ ‫ــﺎﯾﻒ‬‫وﻇـ‬.‫اﺳــﺖ‬ ‫ﺑﺮﺧــﻮردار‬ ‫ﺗــﻮﺟﮭﯽ‬ ‫ﺷــﺎﯾﺎن‬ ‫اھﻤﯿــﺖ‬‫وﯾــﮋه‬ ‫ﺗﺎﮐﯿــﺪات‬ ‫ﺑــﺎوﺟﻮد‬‫ــﻞ‬‫اﺻـ‬ ‫ــﯽ‬‫ﮐﻠـ‬ ‫ــﺘﮭﺎی‬‫ﺳﯿﺎﺳـ‬ ‫ــﺮای‬‫اﺟـ‬ ‫ــﺮ‬‫ﺑـ‬ ‫ــﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ای‬44‫و‬ ‫ــﯽ‬‫اﺳﺎﺳـ‬ ‫ــﺎﻧﻮن‬‫ﻗـ‬‫ــﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣـــﮫ‬‫و‬ ‫ﮔﺮﻓﺘـــﮫ‬ ‫ﺻـــﻮرت‬ ‫ــﺮ‬‫اﺧﯿـ‬ ‫ــﮫ‬‫دھـ‬ ‫ﻃـــﻮل‬ ‫در‬ ‫ﺳـــﺎزی‬‫ﻓﻌﺎ‬ ‫ـﺮای‬‫ﺑـ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺘﺎ‬ ‫ﺑﺴﺘﺮﺳــﺎزی‬ ‫ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﮫ‬‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬ ‫ﻟﯿــﺖ‬‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ـﺪاف‬‫اھـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﻞ‬‫ﻧﯿـ‬ ‫و‬‫ـﻦ‬‫ﻟﮑـ‬ ‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ـﺪه‬‫ﮔﺮدﯾـ‬ ‫ـﺎم‬‫اﻧﺠـ‬ ‫ـﻮر‬‫ﮐﺸـ‬ ‫در‬ ‫ـﺎزی‬‫ﺳـ‬‫و‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺐ‬ ‫ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫ﭼــﺎرﭼﻮب‬ ‫ـﺮای‬‫اﺟـ‬ ‫و‬ ‫ـﺪوﯾﻦ‬‫ﺗـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫اﺳــﺖ‬ ‫ﻻزم‬ ‫ھﻤﭽﻨــﺎن‬‫ـﻮﯾﮋه‬‫ﺑـ‬‫ـﺘﻘﺮار‬‫اﺳـ‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ‬ ‫ﺑــﺮ‬ ‫ﻧــﺎﻇﺮ‬ ‫ﮐــﮫ‬ ‫ﻻزم‬ ‫ﻧﻈــﺎرﺗﯽ‬ ‫ﺳــﺎزوﮐﺎرھﺎی‬‫ـﺪ‬‫ﺑﺎﺷـ‬ ‫ـﺎ‬‫آﻧﮭـ‬ ‫ـﺎﺑﯿﻦ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻓـ‬ ‫ـﻂ‬‫رواﺑـ‬ ‫و‬ ‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫و‬ ‫ـﯽ‬‫دوﻟﺘـ‬ ‫ـﮭﺎی‬‫ﺑﺨﺸـ‬‫ـﻮر‬‫ﺑﻄـ‬‫ــﺪی‬‫ﺟـ‬‫ــﺮ‬‫ﻗﺮارﮔﯿـ‬ ‫ــﺎر‬‫ﮐـ‬ ‫ــﺘﻮر‬‫دﺳـ‬ ‫در‬.‫د‬‫ــﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ــﺪﯾﮭﯽ‬‫ﺑـ‬‫ــﯿﻦ‬‫ﺑـ‬ ‫ــﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫در‬‫ــﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ــﯿﺪﮔﯽ‬‫رﺳـ‬ ‫ــﺖ‬‫اوﻟﻮﯾـ‬‫ــﺎدی‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ــﺎی‬‫ﺑﺎزارھـ‬ ‫از‬ ‫ــﺘﮫ‬‫آﻧﺪﺳـ‬‫ــﮫ‬‫ﺟﻤﻠـ‬ ‫از‬‫ـﯽ‬‫رﯾﻠـ‬ ‫ـﻞ‬‫ﻧﻘـ‬ ‫و‬ ‫ـﻞ‬‫ﺣﻤـ‬‫ـﺎﺑﺘﯽ‬‫رﻗـ‬ ‫ـﺎی‬‫ﻓﻀـ‬ ‫از‬ ‫ـﺪور‬‫ﺑـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬‫ﻻزم‬‫ـﻒ‬‫ﻣﺨﺘﻠـ‬ ‫ـﺪﻻﯾﻞ‬‫ﺑـ‬‫ﻣــﯽ‬ ‫ـﮫ‬‫اراﺋـ‬ ‫آﻧﮭــﺎ‬ ‫در‬ ‫اﻧﺤﺼــﺎری‬ ‫ﻣﺤﺼــﻮﻻت‬ ‫و‬ ‫ﺧــﺪﻣﺎت‬ ‫اﯾﻨﮑــﮫ‬ ‫ﺟﻤﻠــﮫ‬ ‫از‬‫ــﺶ‬‫ـ‬‫ﻧﻘ‬ ‫و‬ ‫ــﺮدد‬‫ـ‬‫ﮔ‬‫ــﯿﺎر‬‫ـ‬‫ﺑﺴ‬ ‫ــﺬاری‬‫ـ‬‫ﮔ‬ ‫ــﺖ‬‫ـ‬‫ﻗﯿﻤ‬ ‫و‬ ‫ــﺮرات‬‫ـ‬‫ﻣﻘ‬ ‫ــﯿﻢ‬‫ـ‬‫ﺗﻨﻈ‬ ‫در‬ ‫ــﺖ‬‫ـ‬‫دوﻟ‬‫ـﺪ‬‫ﺑﺎﺷـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫از‬ ‫ـﺮ‬‫ﺗـ‬ ‫ـﮓ‬‫ﭘﺮرﻧـ‬‫ـﺎﯾﺮ‬‫ﺳـ‬ ‫از‬ ‫ـﺮ‬‫ﺗـ‬ ‫ـﺎﻻ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺐ‬‫ﻣﺮاﺗـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬‫ھﺎ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬‫اﺳﺖ‬.‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـﺎﺗﯽ‬‫ﺣﯿـ‬ ‫ـﯿﺎر‬‫ﺑﺴـ‬ ‫ـﺮ‬‫اﻣـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺪی‬‫ﺟـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺗﻮﺟـ‬ ‫ـﺪم‬‫ﻋـ‬ ‫ـﺮ‬‫دﯾﮕـ‬ ‫ـﻮی‬‫ﺳـ‬ ‫از‬‫ــﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ــﺎی‬‫ﻧﮭﺎدھـ‬ ‫ــﯿﺲ‬‫ﺗﺄﺳـ‬ ‫ــﻮﯾﮋه‬‫ﺑـ‬ ‫و‬ ‫ــﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬‫ــﺮ‬‫ﮔـ‬(Regulatory Body)‫ﻣــﯽ‬ ‫ﮐﺸــﻮر‬ ‫در‬‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫از‬ ‫ﺣﺎﺻــﻞ‬ ‫اھــﺪاف‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫ﻧﯿــﻞ‬ ‫ﺗﻮاﻧــﺪ‬‫ﺳــﺎزی‬‫را‬
  2. 2. .‫دھــﺪ‬ ‫ﻗــﺮار‬ ‫ﺗﺮدﯾــﺪ‬ ‫ﻣــﻮرد‬‫اﻣــﺮوزه‬‫ﭘﯿﺸــﺮو‬ ‫ﮐﺸــﻮرھﺎی‬ ‫ﺗﺠﺮﺑــﮫ‬‫در‬‫در‬ ‫ﮐــﮫ‬ ‫دارد‬ ‫اﯾــﻦ‬ ‫از‬ ‫ﻧﺸــﺎن‬ ‫رﯾﻠــﯽ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬‫ﻧﮭﺎدھــﺎی‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ‬ ‫ﺳــﺎﯾﮫ‬‫و‬ ‫دوﻟﺘــﯽ‬ ،‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬ ‫ﻣﻨــﺎﻓﻊ‬ ‫ﺑــﯿﻦ‬ ‫ﻻزم‬ ‫ﺗــﻮازن‬ ‫ﻣﻘــﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬‫ـﺮوز‬‫ﺑـ‬ ‫از‬ ‫ـﺖ‬‫ﻣﻤﺎﻧﻌـ‬ ‫و‬ ‫ـﺖ‬‫رﻗﺎﺑـ‬ ‫ـﻆ‬‫ﺣﻔـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫و‬ ‫ـﺪه‬‫ﺷـ‬ ‫ـﻞ‬‫ﺣﺎﺻـ‬ ‫ـﺪﮔﺎن‬‫ﮐﻨﻨـ‬ ‫ـﺮف‬‫ﻣﺼـ‬‫ﺑﺴـــ‬ ‫آوردن‬ ‫ﻓـــﺮاھﻢ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺤﺼـــﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ‬ ‫رﻓﺘـــﺎر‬‫ﺑـــﺮای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳـــﺐ‬ ‫ﺘﺮ‬‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬ ،‫ـﺎزار‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺎد‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ـﺎی‬‫ﻣﺰاﯾـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺘﯿﺎﺑﯽ‬‫دﺳـ‬‫را‬ ‫ـﮫ‬‫ﺟﺎﻣﻌـ‬ ‫ـﺎه‬‫رﻓـ‬ ‫ـﻮان‬‫ﺗـ‬.‫داد‬ ‫اﻓــﺰاﯾﺶ‬‫ﺣــﺎﮐﻢ‬ ‫ﻣﻘــﺮرات‬ ‫و‬ ‫ﻗــﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﺻــﻼح‬ ‫و‬ ‫ﺑﺮوزﺳــﺎزی‬ ‫ﻟــﺰوم‬‫ـﺎی‬‫ھـ‬ ‫ـﺖ‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿـ‬ ‫ـﺮ‬‫ﺑـ‬‫ـﯽ‬‫رﯾﻠـ‬ ‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬‫در‬ ‫ـﻮی‬‫ﻗـ‬ ‫ـﺎرﺗﯽ‬‫ﻧﻈـ‬ ‫ـﺎزوی‬‫ﺑـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺎز‬‫ﻧﯿـ‬ ,‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ھﻤ‬ ‫از‬ ‫ــﺮ‬‫ـ‬‫ﻣﮭﻤﺘ‬ ‫و‬ ‫ــﺮ‬‫ـ‬‫درﮔﯿ‬ ‫ــﻞ‬‫ـ‬‫ﻋﻮاﻣ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ھﻤ‬ ‫ــﺎﺑﯿﻦ‬‫ـ‬‫ﻓﯿﻤ‬ ‫ــﻞ‬‫ـ‬‫ﺗﻌﺎﻣ‬ ‫ــﺎد‬‫ـ‬‫اﯾﺠ‬‫از‬ ‫ﺟﻠـــﻮﮔﯿﺮی‬ ‫و‬ ‫رﻗـــﺎﺑﺘﯽ‬ ‫ﺑﺎزارھـــﺎی‬ ‫اﯾﺠـــﺎد‬ ‫ﺳـــﻮی‬ ‫ﺑـــﮫ‬ ‫ﺣﺮﮐـــﺖ‬‫ﺑــﺎرز‬ ‫دﻻﯾــﻞ‬ ‫از‬ ‫ﺟﻤﻠﮕــﯽ‬ , ‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫و‬ ‫دوﻟﺘــﯽ‬ ‫ھــﺎی‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬ ‫اﻧﺤﺼــﺎرﮔﺮی‬.‫ــﻨﺪ‬‫ﺑﺎﺷـ‬ ‫ــﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ــﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ــﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ــﺎی‬‫ﻧﮭﺎدھـ‬ ‫ــﺎد‬‫اﯾﺠـ‬ ‫ــﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ــﺎز‬‫ﻧﯿـ‬‫از‬‫ـﺮ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺪه‬‫ﺷـ‬ ‫ـﻒ‬‫ﺗﻌﺮﯾـ‬ ‫ـﺎﺋﻒ‬‫وﻇـ‬ ‫ـﺮﯾﻦ‬‫ﻣﮭﻤﺘـ‬‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ـﺪه‬‫ﮐﻨﻨـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـﺎد‬‫ﻧﮭـ‬ ‫ای‬‫ﺑــﮫ‬ ‫ﺗــﻮان‬ ‫ﻣــﯽ‬ ‫رﯾﻠــﯽ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬ ‫در‬‫ﺑــﺮ‬ ‫ﻧﻈــﺎرت‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫ﻣﻘــﺮرات‬ ‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬‫ـﻦ‬‫آھـ‬ ‫راه‬ ‫ـﺒﮑﮫ‬‫ﺷـ‬,‫ـﯽ‬‫رﯾﻠـ‬ ‫ـﺒﮑﮫ‬‫ﺷـ‬ ‫ـﺮداران‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺮه‬‫ﺑﮭـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﻣﺠﻮزھـ‬ ‫ـﺎء‬‫اﻋﻄـ‬,‫ــﺎی‬‫ھـ‬ ‫ــﺎه‬‫ﮐﺎرﮔـ‬ ‫و‬ ‫ــﺎ‬‫ھـ‬ ‫ــﺘﮕﺎه‬‫اﯾﺴـ‬ , ‫ــﻮط‬‫ﺧﻄـ‬ ‫ــﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ــﯽ‬‫دﺳﺘﺮﺳـ‬ ‫ــﺪ‬‫ﺗﺎﺋﯿـ‬‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗ‬,‫ــﯿﺮ‬‫ـ‬‫ﺳ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫اﯾﻤﻨ‬ ‫ــﻮزه‬‫ـ‬‫ﺣ‬ ‫در‬ ‫ــﺮررات‬‫ـ‬‫ﻣﻘ‬ ‫ــﯿﻢ‬‫ـ‬‫ﺗﻨﻈ‬‫و‬ ‫ــﺪوﯾﻦ‬‫ـ‬‫ﺗ‬ ,‫ــﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬‫ــﺎ‬‫ھـ‬ ‫ــﮫ‬‫ﺗﻌﺮﻓـ‬,‫ــﺖ‬‫ﮐﯿﻔﯿـ‬‫ــﺎﻓﺮی‬‫ﻣﺴـ‬ ‫ــﺪﻣﺎت‬‫ﺧـ‬‫و‬‫ــﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ــﯿﺪﮔﯽ‬‫رﺳـ‬‫ﺷﮑﺎﯾﺎت‬.‫ﻧﻤﻮد‬ ‫اﺷﺎره‬‫اﯾــﻦ‬ ‫در‬‫ﺧﺼــﻮص‬‫از‬ ‫ﮐﺸــﻮرھﺎ‬ ‫ﺳــﺎﯾﺮ‬ ‫ﻣﻮﻓــﻖ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑــﮫ‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫ﺗــﻮان‬ ‫ﻣــﯽ‬‫ــﺎد‬‫ـ‬‫ﻧﮭ‬ ‫ــﻮر‬‫ـ‬‫ﺣﻀ‬ ‫ــﺘﺮ‬‫ـ‬‫ﺑﺴ‬ ‫ــﺮدن‬‫ﮐـ‬ ‫ــﺮاھﻢ‬‫ﻓـ‬ ‫در‬ ‫ــﺎﯾﯽ‬‫ـ‬‫اروﭘ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫اﺗﺤﺎدﯾ‬ ‫ــﮫ‬‫ﺟﻤﻠـ‬‫ــﻮرھﺎی‬‫ـ‬‫ﮐﺸ‬ ‫ــﺎی‬‫ـ‬‫ھ‬ ‫ــﻦ‬‫ـ‬‫آھ‬ ‫راه‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫رﯾﻠ‬ ‫ــﺶ‬‫ـ‬‫ﺑﺨ‬ ‫در‬ ‫ــﺮرات‬‫ـ‬‫ﻣﻘ‬ ‫ــﺪه‬‫ـ‬‫ﮐﻨﻨ‬ ‫ــﯿﻢ‬‫ـ‬‫ﺗﻨﻈ‬‫ــﺎده‬‫ﻣـ‬ ‫ــﻮﯾﺐ‬‫ﺗﺼـ‬ ‫ــﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫ــﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ــﻮد‬‫ﻧﻤـ‬ ‫ــﺎره‬‫اﺷـ‬ ‫ــﻮ‬‫ﻋﻀـ‬30‫ــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‬‫دﺳـ‬ ‫از‬‫ﺷـــﻤﺎره‬2001/14/EC‫ﺗﻮﺳـــﻂ‬‫ﮐﺸـــﻮرھﺎ‬ ‫ﺗﻤـــﺎﻣﯽ‬ ‫اروﭘـــﺎﯾﯽ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤـــﺎن‬‫ـﺖ‬‫ﮔﺬﺷـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﻮن‬‫اﮐﻨـ‬ ‫ـﻢ‬‫ھـ‬ ‫و‬ ‫ـﺪه‬‫ﮔﺮدﯾـ‬ ‫ـﺬﮐﻮر‬‫ﻣـ‬ ‫ـﺎد‬‫ﻧﮭـ‬ ‫ـﺎد‬‫اﯾﺠـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﻒ‬‫ﻣﻮﻇـ‬‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫ـﻌﮫ‬‫ﺗﻮﺳـ‬ ‫در‬ ‫ـﺖ‬‫ﺣﺮﮐـ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫ـﺖ‬‫ﻣﺜﺒـ‬ ‫ـﺮات‬‫اﺛـ‬ ‫ـﺎھﺪ‬‫ﺷـ‬ ‫ـﮫ‬‫دھـ‬ ‫ـﮏ‬‫ﯾـ‬ ‫از‬ ‫ـﯿﺶ‬‫ﺑـ‬.‫ﺑﺎﺷﯿﻢ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اروﭘﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎی‬ ‫رﯾﻠﯽ‬‫ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﮫ‬‫اﺻــﻞ‬ ‫ﺷــﺪن‬ ‫اﺟﺮاﯾــﯽ‬ ‫ﺑــﺎ‬44‫اﺳﺎﺳــﯽ‬ ‫ﻗــﺎﻧﻮن‬‫ﺗﺠﺪﯾــﺪ‬ ‫و‬‫ــﻮر‬‫ـ‬‫ﮐﺸ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫رﯾﻠ‬ ‫ــﺶ‬‫ـ‬‫ﺑﺨ‬ ‫ــﺎﺧﺘﺎر‬‫ـ‬‫ﺳ‬‫و‬‫آن‬ ‫ــﺪﻧﺒﺎل‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫ــﯽ‬‫ـ‬‫دﺳﺘﺮﺳ‬ ‫ــﺎﻧﻮن‬‫ـ‬‫ﻗ‬ ‫ــﻼغ‬‫ـ‬‫اﺑ‬‫رﯾﻠــﯽ‬ ‫ﺷــﺒﮑﮫ‬ ‫ﺑــﮫ‬ ‫آزاد‬,‫ﻧﻘــﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤــﻞ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫ھــﺎی‬ ‫ﺷــﺮﮐﺖ‬ ‫ﺗﺸــﮑﯿﻞ‬
  3. 3. ‫ـﯽ‬‫رﯾﻠـ‬‫ـ‬‫ﺳـ‬‫ـ‬‫ﯾﺎﻓﺘـ‬ ‫ای‬ ‫ـﮫ‬‫ﻣﻼﺣﻈـ‬ ‫ـﻞ‬‫ﻗﺎﺑـ‬ ‫ﺮﻋﺖ‬‫ﮫ‬‫ـﻮن‬‫اﮐﻨـ‬ ‫ـﻢ‬‫ھـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﻮری‬‫ﻃـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬‫ـﻂ‬‫ﺗﻮﺳـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺗﻤﺎﻣـ‬ ‫ـﯽ‬‫رﯾﻠـ‬ ‫ـﺒﮑﮫ‬‫ﺷـ‬ ‫در‬ ‫ـﺎﻓﺮ‬‫ﻣﺴـ‬ ‫و‬ ‫ـﺎر‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺎﯾﯽ‬‫ﺟﺎﺑﺠـ‬‫ـﺎی‬‫ھـ‬ ‫ـﺮﮐﺖ‬‫ﺷـ‬‫ـﺎل‬‫ﻓﻌـ‬‫ـﻼغ‬‫اﺑـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺮ‬‫دﯾﮕـ‬ ‫ـﻮی‬‫ﺳـ‬ ‫از‬ .‫ـﺮد‬‫ﮔﯿـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬ ‫ـﻮرت‬‫ﺻـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬‫ـﺎﻧﻮن‬‫"ﻗـ‬‫ﮐ‬ ‫ــﺎی‬‫ـ‬‫ھ‬ ‫ــﺖ‬‫ـ‬‫ﺳﯿﺎﺳ‬ ‫ــﺮای‬‫ـ‬‫اﺟ‬‫ــﻞ‬‫ـ‬‫اﺻ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﻠ‬44‫از‬ ‫ــﺲ‬‫ـ‬‫ﭘ‬ ‫ــﮫ‬‫ـ‬‫ﮐ‬ "‫ــﯽ‬‫ـ‬‫اﺳﺎﺳ‬ ‫ــﺎﻧﻮن‬‫ـ‬‫ﻗ‬‫در‬ ‫ﻧﻈــﺎم‬ ‫ﻣﺼــﻠﺤﺖ‬ ‫ﺗﺸــﺨﯿﺺ‬ ‫ﻣﺠﻤــﻊ‬ ‫و‬ ‫اﺳــﻼﻣﯽ‬ ‫ﺷــﻮرای‬ ‫ﻣﺠﻠــﺲ‬ ‫در‬ ‫ﺗﺼــﻮﯾﺐ‬31/4/1387‫ــﺪ‬‫ﮔﺮدﯾـ‬ ‫ــﻼغ‬‫اﺑـ‬ ‫ــﺖ‬‫دوﻟـ‬ ‫ــﮫ‬‫ﺑـ‬,‫ــﺎم‬‫ﻧﻈـ‬ ‫ــﺮ‬‫ﺗﻐﯿﯿـ‬ ‫ــﺮای‬‫ﺑـ‬ ‫راه‬‫ـﻮر‬‫ﻣﻨﻈـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺎزار‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺮ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣﺒﺘﻨـ‬ ‫ـﺎدی‬‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ـﺎم‬‫ﻧﻈـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﯽ‬‫دوﻟﺘـ‬ ‫ـﺰ‬‫ﻣﺘﻤﺮﮐـ‬‫ﻣﺎﻟﮑﯿــﺖ‬ ‫ﺷــﺪن‬ ‫ﺑــﺰرگ‬ ‫از‬ ‫ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮی‬‫ﭘــﯿﺶ‬ ‫از‬ ‫ﺑــﯿﺶ‬ ‫ﻣﺸــﺎرﮐﺖ‬ ‫و‬ ‫دوﻟﺘــﯽ‬‫د‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬‫ﻣﻨــﻊ‬ ‫و‬ ‫رﻗﺎﺑــﺖ‬ ‫ﺗﺴــﮭﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫اﻗﺘﺼــﺎدی‬ ‫ھــﺎی‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ‬ ‫ر‬‫ـﺎر‬‫اﻧﺤﺼـ‬‫ـﺰار‬‫ﮔـ‬ ‫ـﺎﻧﻮن‬‫ﻗـ‬ ‫ـﺘﮕﺎه‬‫دﺳـ‬ ‫ـﮫ‬‫اﯾﻨﮑـ‬ ‫ـﻢ‬‫ﻣﮭـ‬ ‫ـﻮع‬‫ﻣﻮﺿـ‬ .‫ـﺪ‬‫ﮔﺮدﯾـ‬ ‫ـﻮار‬‫ھﻤـ‬‫ـﺮرات‬‫ﻣﻘـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـﺎی‬‫ھـ‬ ‫ـﺎد‬‫ﻧﮭـ‬ ‫ـﻮر‬‫ﺣﻀـ‬ ‫ـﺖ‬‫اھﻤﯿـ‬ ‫ـﻞ‬‫دﻟﯿـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬,‫ـﺎده‬‫ﻣـ‬ ‫در‬59‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺎز‬‫ﻣﺠـ‬ ‫را‬ ‫ـﺖ‬‫رﻗﺎﺑـ‬ ‫ـﻮرای‬‫ﺷـ‬ ‫و‬ ‫ـﺎره‬‫اﺷـ‬ ‫ـﻢ‬‫ﻣﮭـ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺬﮐﻮر‬‫ﻣـ‬ ‫ـﺎﻧﻮن‬‫ﻗـ‬‫در‬ ‫ـﯽ‬‫ﺑﺨﺸـ‬ ‫ـﺪه‬‫ﮐﻨﻨـ‬ ‫ـﯿﻢ‬‫ﺗﻨﻈـ‬ ‫ـﺎی‬‫ھـ‬ ‫ـﺎد‬‫ﻧﮭـ‬ ‫ـﮑﯿﻞ‬‫ﺗﺸـ‬‫ـﻮزه‬‫ﺣـ‬‫ـ‬‫ﮐـ‬ ‫ـﺎﯾﯽ‬‫ھـ‬‫ـﺎزار‬‫ﺑـ‬ ‫ﮫ‬‫اﺳــﺖ‬ ‫ﻃﺒﯿﻌــﯽ‬ ‫اﻧﺤﺼــﺎر‬ ‫ـﺪاق‬‫ﻣﺼـ‬ ‫آن‬‫ـﺪرﺟﺎت‬‫ﻣﻨـ‬ ‫ـﺮ‬‫ﺑﺮاﺑـ‬ ‫ـﺰ‬‫ﻧﯿـ‬ ‫ـﯽ‬‫رﯾﻠـ‬ ‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫و‬.‫اﺳﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮده‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﯽ‬ ‫اﻧﺤﺼﺎر‬ ‫دارای‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ھﻤﯿﻦ‬‫ــ‬‫ﻋﻠﯿـ‬‫ــ‬‫ﻣﺴـ‬ ‫ــﺪ‬‫ﻣﻮﮐـ‬ ‫ــﯿﮫ‬‫ﺗﻮﺻـ‬ ‫و‬ ‫ــﺬﮐﻮر‬‫ﻣـ‬ ‫ــﻮاﻧﯿﻦ‬‫ﻗـ‬ ‫ــﻼغ‬‫اﺑـ‬ ‫ﺮﻏﻢ‬‫ﺌ‬‫در‬ ‫ﻮﻟﯿﻦ‬‫در‬ ‫ـﺎزی‬‫ﺳـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ـﺖ‬‫ﺣﺮﮐـ‬ ‫ـﺪ‬‫رﺷـ‬ ‫ـﺮای‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺐ‬‫ﻣﻨﺎﺳـ‬ ‫ـﺘﺮھﺎی‬‫ﺑﺴـ‬ ‫ـﺎد‬‫اﯾﺠـ‬ ‫ـﻮص‬‫ﺧﺼـ‬‫رﯾﻠـﯽ‬ ‫ﺑﺨـﺶ‬‫ﮐﺸـﻮر‬,‫ﺑـﮫ‬‫ﻧﻈـﺮ‬‫ﻣـﯽ‬‫رﺳـﺪ‬‫ﮐـﮫ‬‫ﺑﺨﺸـﯽ‬‫از‬‫ﻣﺸـﮑﻼت‬‫ﺳـﺪ‬‫راه‬‫ﺧﺼﻮﺻـﯽ‬‫ﺳــﺎزي‬‫در‬‫ﺣــﻮزه‬ ‫اﯾــﻦ‬‫ﻧﺎﺷــﯽ‬‫از‬‫ﻧﺤــﻮه‬‫ﺗﻨﻈــﯿﻢ‬‫ﻣﻘــﺮرات‬‫ﺑﺨــﺶ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻂ‬‫ﻣﺸــﺎرﮐﺖ‬ ‫و‬ ‫ﺣــﺎﮐﻤﯿﺘﯽ‬‫اﻧــﺪک‬‫و‬ ‫ﻣﮭــﻢ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨــﺪ‬ ‫اﯾــﻦ‬ ‫در‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﯽ‬ ‫ﺑﺨــﺶ‬.‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺰار‬‫در‬ ‫ـﻮس‬‫ﻣﺤﺴـ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿــﺮات‬ ‫ﮐــﮫ‬ ‫ـﺘﯿﻢ‬‫ھﺴـ‬ ‫آن‬ ‫ـﺎھﺪ‬‫ﺷـ‬ ‫ـﺮوز‬‫اﻣـ‬ ‫دﯾﮕــﺮ‬ ‫ﺳــﻮی‬ ‫از‬‫ــﺎدی‬‫ـ‬‫اﻗﺘﺼ‬ ‫ــﺎی‬‫ـ‬‫ﻣﺘﻐﯿﺮھ‬‫ــﺎزار‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫ــﺎر‬‫ـ‬‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ــﺐ‬‫ﮐﺴـ‬‫ــﺎﺛﯿﺮ‬‫ﺗـ‬ ‫و‬‫ــﯽ‬‫ﻣﻨﻔـ‬‫ــﻦ‬‫اﯾـ‬‫ـﯽ‬‫ﺧﺼﻮﺻـ‬ ‫ـﺶ‬‫ﺑﺨـ‬ ‫ـﺖ‬‫ﻓﻌﺎﻟﯿـ‬ ‫ـﺪ‬‫روﻧـ‬ ‫ـﺮ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﺮات‬‫ﺗﻐﯿﯿـ‬‫ـﺎﺗﯽ‬‫ﺣﯿـ‬ ‫ـﺮ‬‫اﻣـ‬ ‫ـﻮﯾﮋه‬‫ﺑـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬‫ـﺖ‬‫اﺳـ‬ ‫ـﻮده‬‫ﻧﻤـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﻣﻮاﺟـ‬ ‫ـﺰرگ‬‫ﺑـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﭼﺎﻟﺸـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺑـ‬ ‫را‬ ‫ـﻌﮫ‬‫ﺗﻮﺳـ‬ ‫و‬ ‫ـﺰاری‬‫ﮔـ‬ ‫ـﺮﻣﺎﯾﮫ‬‫ﺳـ‬‫ــﺘﯽ‬‫ـ‬‫ﺑﺎﯾﺴ‬‫ــﺐ‬‫ـ‬‫ﻣﻮﺟ‬‫ــﺮدد‬‫ـ‬‫ﮔ‬‫ــﺎ‬‫ـ‬‫ﺗ‬‫ــﺪﻧﺒﺎل‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﯿﺶ‬‫ـ‬‫ﭘ‬ ‫از‬ ‫ــﯿﺶ‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﺶ‬‫ـ‬‫ﺑﺨ‬ ‫ــﺪﯾﺮﯾﺖ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ـﺎﻟﺶ‬‫ﭼـ‬ ‫ـﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫ـﻊ‬‫رﻓـ‬ ‫ـﺨﮕﻮی‬‫ﭘﺎﺳـ‬ ‫ـﺎ‬‫ﺗـ‬ ‫ـﺪ‬‫ﺑﺎﺷـ‬ ‫ـﺎﯾﯽ‬‫ھـ‬ ‫ـﯿﻮه‬‫ﺷـ‬ ‫ـﺎذ‬‫اﺗﺨـ‬ ‫و‬ ‫ـﺎﯾﯽ‬‫ﭘﻮﯾـ‬‫ــﺎ‬‫ـ‬‫ھ‬‫و‬ ‫ــﻮده‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫ــﻮص‬‫ـ‬‫ﺧﺼ‬ ‫ــﻦ‬‫ـ‬‫اﯾ‬ ‫در‬‫ــﺎ‬‫ـ‬‫ﻗﻄﻌ‬‫ــﯿﻢ‬‫ـ‬‫ﺗﻨﻈ‬ ‫ــﺎد‬‫ـ‬‫ﻧﮭ‬ ‫ــﻮر‬‫ـ‬‫ﺣﻀ‬‫ــﺪه‬‫ـ‬‫ﮐﻨﻨ‬‫اﺳــﺖ‬ ‫اﻣﯿــﺪ‬ ‫ﭘﺎﯾــﺎن‬ ‫در‬ .‫ﮔــﺮدد‬ ‫ﻣــﯽ‬ ‫اﺣﺴــﺎس‬ ‫ﭘــﯿﺶ‬ ‫از‬ ‫ﺑــﯿﺶ‬ ‫ﻣﻘــﺮرات‬‫ــﻞ‬‫ﺗﻌﺎﻣـ‬ ‫ــﺎ‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ــﯽ‬‫ـ‬‫ﺧﺼﻮﺻ‬ ‫و‬ ‫ــﺎﮐﻤﯿﺘﯽ‬‫ـ‬‫ﺣ‬ ‫ــﺶ‬‫ـ‬‫ﺑﺨ‬ ‫دو‬ ‫ــﺮ‬‫ـ‬‫ھ‬ ‫در‬ ‫ــﺮ‬‫ـ‬‫اﻣ‬ ‫ــﺎن‬‫ـ‬‫ﻣﺘﻮﻟﯿ‬
  4. 4. ‫و‬ ‫ــﻮده‬‫ﻧﻤـ‬ ‫ــﺖ‬‫ﺣﺮﮐـ‬ ‫ــﺘﺎ‬‫راﺳـ‬ ‫ــﻦ‬‫اﯾـ‬ ‫در‬ ‫ــﺘﺮ‬‫ﺑﯿﺸـ‬ ‫ــﮫ‬‫ھﺮﭼـ‬‫ــﻖ‬‫ﺗﺤﻘـ‬‫ــﻌﮫ‬‫ﺗﻮﺳـ‬‫ـﺎم‬‫ﻧﻈـ‬ ‫ـﻮﻟﯿﻦ‬‫ﻣﺴـ‬ ‫ـﮫ‬‫ھﻤـ‬ ‫ـﺪ‬‫ﺗﺎﮐﯿـ‬ ‫ـﻮرد‬‫ﻣـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﮐـ‬ ‫را‬ ‫ـﯽ‬‫رﯾﻠـ‬ ‫ـﻞ‬‫ﻧﻘـ‬ ‫و‬ ‫ـﺪارﺣﻤﻞ‬‫ﭘﺎﯾـ‬‫ـﺪ‬‫ﺑﺎﺷـ‬ ‫ـﯽ‬‫ﻣـ‬‫ـﺪف‬‫ھـ‬ ‫ـﻮان‬‫ﻋﻨـ‬ ‫ـﮫ‬‫ﺑـ‬‫ـﺪاز‬‫اﻧـ‬ ‫ـﻢ‬‫ﭼﺸـ‬ ‫و‬‫ـﻠﯽ‬‫اﺻـ‬‫ـﺎ‬‫ھـ‬ ‫ـﺎه‬‫ﺑﻨﮕـ‬‫ـﺖ‬‫ﺗﺤـ‬ ‫ی‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬.‫دھﻨﺪ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﺧﻮد‬

×