Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metgeltseen

2,997 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Metgeltseen

  1. 1. МэтгэлцээнЗорилго: Сурагчдад асуудлыголон талаас нь харж, тодорхойсэдвээр уншиж, судалгаа хийж,логигтой сэтгэлж, өөрийн бодолсанааг ойлгомжтой, цэгцтэйилэрхийлж бусдыг хүндэтгэнхамтран ажиллах арга барилдсуралцах
  2. 2. Мэтгэлцээний чадварууд Унших чадвар Бичих чадвар Сонсох чадварЯрих чадварСэтгэн бодох чадва
  3. 3. Мэтгэлцээний зарчмууд1.Мэтгэлцээний шийдэл нь нотлогч, няцаагч 2 талд 50:50 хувийн боломж олгосон байна.2.Суралцахын тулд маргах /Суралцах нь илүү чухал/3.Шудрага байх4.Өрсөлдөгчөө хүндэтгэх
  4. 4. Ìýòãýëöýýíèé á¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿ä1. Шийдэл: Мэтгэлцэхийн тулд ямар нэг сэдэв хэрэгтэй. Үүнийг бид шийдлээр илэрхийлдэг.2. Нотлох тал: Дэвшүүлсэн шийдлийг зөв болохыг батлах үүрэгтэй.3. Няцаах тал: Шийдэл болон нотлогч талын гаргаж буй нотолгоонууд нь ямар учраас буруу болохыг шүүгчдэд батлан харуулж няцаалт хийх үүрэгтэй.4. Нотолгоо: Ямарваа нэг асуудлаар өөрийн дэвшүүлж байгаа санаа бодлыг шүүгчдэд ойлгуулахын тулд нотолгоонуудыг /аргумент/ гаргах ёстой.5. Дэмжлэг: Дэвшүүлж буй нотолгоонуудаа бодитой, тоо баримттай жишээгээр баяжуулан үнэмшилтэй болгох6. Шүүгчийн шийдвэр: Шүүгч нь 2 талын нотолгоонуудыг нэг бүрчлэн сонсож тэмдэглэл хөтөлсөний үндсэн дээр аль баг шийдэлтэй илүү уялдаатай үнэн зөв нотолгоо гаргасныг харгалзан тодорхойлж шүүгчийн хуудсан дээр тэмдэглэнэ.
  5. 5. Мэтгэлцээний илтгэлийн дараалал 1.Нотлогч 3 минут 2.Няцаагч 3 минут 3.Нотлогч 1 минут 4.Няцаагч 2 минут 5.Нотлогч 1 минут 6.Шүүгчийн шийдвэр
  6. 6. Мэтгэлцээний шийдэл буюу сэдэв “Хөвгүүд, охид сургуульдсуралцах ёстой болохоос ажиллах ёсгүй”

×