Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metgeltseen

655 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Metgeltseen

  1. 1. МэтгэлцээнÇîðèëãî: Ñóðàã äàä àñóóäëûãîëîí òàëààñ íü õàðæ, òîäîðõîéñýäâýýð óíøèæ, ñóäàëãàà õèéæ,ëîãèãòîé ñýòãýæ, ººðèéí áîäîëñàíààã îéëãîìæòîé, öýãöòýéèëýðõèéëæ áóñäûã õ¿íäýòãýíõàìòðàí àæèëëàõ àðãà áàðèëäñóðàëöàõ
  2. 2. Ìýòãýëöýýíèé ÷àäâàðóóä Унших чадвар Бичих чадвар Сонсох чадварЯрих чадварСэтгэн бодох чадва
  3. 3. Ìýòãýëöýýíèé çàð ìóóä1.Ìýòãýëçàõ øèéäýë íü íîòëîã , íÿöààã 2 òàëä 50:50 õóâèéí áîëîìæ îëãîñîí áàéíà.2. Ñóðàëöàõûí òóëä ìàðãàõ /Ñóðàëöàõ íü èë¿¿ óõàë/3. Øóäðàãà áàéõ4. ªðñºëäºã ºº õ¿íäýòãýõ.
  4. 4. Ìýòãýëöýýíèé á¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿ä1. Øèéäýë: ìýòãýëöýõèéí òóëä ÿìàð íýã ñýäýâ õýðýãòýé. ¿¿íèéãáèä øèéäëýýð èëýðõèéëæ áàéãàà þì.2. Íîòëîõ òàë: äýâø¿¿ëñýí øèéäëèéã çºâ áîëîõûã áàòëàõ ¿¿ðýãòýé.3. Íÿöààõ òàë: øèéäýë áîëîí íîòëîã òàëûí ãàðãàæ áóé íîòîëãîîíóóäíü ÿìàð ó èðààñ áóðóó áîëîõûã ø¿¿ã èäýä áàòëàí õàðóóëæíÿöààëò õèéõ ¿¿ðýãòýé.4. Íîòîëãîî: ÿìàðâàà íýã àñóóäëàà𠺺ðèéí äýâø¿¿ëæ áàéãàà ñàíààáîäëûã ø¿¿ã èäýä îéëãóóëàõûí òóëä íîòîëãîîíóóäûã /àðãóìåíò/ãàðãàõ ¸ñòîé.5. Äýìæëýã: äýâø¿¿ëæ áóé íîòîëãîîíóóäàà áîäèòîé òîî áàðèìòæèøýýãýýð áàÿæóóëæ ¿íýìøèëòýé áîëãîõ.6. Ø¿¿ã èéí øèéäâýð: ø¿¿ã íü 2 òàëûí íîòîëãîíóóäûã íýã á¿ð ëýíñîíñîæ òýìäýãëýí õºòºëñíèé ¿íäñýí äýýð àëü áàã øèéäýëòýé èë¿¿óÿëäààòàé ¿íýí çºâ íîòîëãîî ãàðãàñíûã õàðãàçàí òîäîðõîéëæø¿¿ã èéí õóóäñàí äýýð òýìäýãëíý.
  5. 5. Мэтгэлцээний илтгэлийн дараалал 1.Нотлогч 3 минут 2.Няцаагч 3 минут 3.Нотлогч 1 минут 4.Няцаагч 2 минут 5.Нотлогч 1 минут 6.Шүүгчийн шийдвэр
  6. 6. Мэтгэлцээний шийдэл буюу сэдэв “Хөвгүүд, охид сургуульдсуралцах ёстой болохоос ажиллах ёсгүй”

×