1911 îíû ¯Ý×Õ

2,124 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,124
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
205
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1911 îíû ¯Ý×Õ

 1. 1. Он тооллын шулуунМанж Чин улсыг Өвөр Монголын 16 Нурхач хаан аймгийн чуулганаар Баруун Монгол үндэслэн Өвөр Монгол Манжид Манжийн эрхшээлд байгуулсан. дагаар орсон орсон Монголын алтан Ар Монгол Манжид дагаар ургийн угсааны орсон еслолын арга сүүлчийн хаан хэмжээ болсон цахарын лигдэн хаан хөх нуурт нас барсан
 2. 2. 1911 оны Үндэсний эрх чөлөөний хувьсгал
 3. 3. Үндсэний эрх чөлөөний хувьсгалҮндэсний эрх чөлөөний хувьсгал гэдэг нь:Аль нэг колончлогч орны дарлалаас гарахынтөлөө тэмцэл юм.Үндэсний эрх чөлөө гэдэг нь тухайн үндэстэналь нэг орноос хараат бус “өөрөө өөрийнхөөэзэн”, “аль нэгэн улсын боол байх есгүй” гэсэнутгыг илтгэнэ.Хувьсгал гэж Аливаа тогтсон суурь харилцаагүндсээр нь богино хугацаанд эрс өөрчлөхнийгмийн үйл явц юм.
 4. 4. Зорилго:1911 оны ҮЭЧХ-ын шалтгаан, түүхэн үрдагаварыг танин мэдэх, ухаарал сургамж авахЗорилт:Манжаас Монголд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааХувьсгалын эхлэл, өрнөлтөнд холбогдох түүхэн үйлявдлыг тодорхойлохХувьсгалын түүхэн үр дүн, ач холбогдолыг үнэлэх
 5. 5. Сэдвийн агуулгаХХ зууны эхэн үеийн дэлхий ертөнц ба монгол Манжийн Шинэ засгийн бодлого Монголын ихэс дээдсийн зөвөлгөөн Монголчууд Оросоос тусламж хүссэн нь Монголын тусгаар тогтнол сэргэв.
 6. 6. ÕÕ çóóíû ýõýí ¿åèéí äýëõèé åðòºíö áà Ìîíãîë ÕÕ çóóíû áîñãîíä êîëîí ëîã ã¿ðí¿¿ä äýëõèé äàõèíûãõóâààõûí òºëºº øèð¿¿í òýìöýëäýæ áàéâ. ¯¿íä Îðîñ, ßïîí õî¸ðÌîíãîëä íºëºº òîãòîîõûí òºëºº èäýâõòýé ºðñºëäºæ 1907, 1910îíä òýä íóóö õýëýëöýýð õèéæ Îðîñ Àð ìîíãîëûã, ßïîí ªâºðìîíãîë, Ç¿¿í õîéä Õÿòàäûã íºëººíèéõºº õ¿ðýýíä îðóóëàõààðòîõèðîëöñîí áàéíà. ÕÕ çóóíû ýõíýýñ Ìàíæ-Õÿòàäûí òºðÌîíãîëûã á¿õ òàëààð áàðèìòëàí çàõèðàõ, óóñãàí íýãòãýõýä èãëýãäñýí Øèíý çàñãèéí áîäëîãî /ØÇÁ/ õýðýãæ¿¿ëæýõýëñýí íü áàéäëûã óëàì õ¿íäð¿¿ëñýí þì. Ìîíãîëîîð àÿëñàíæóóë èä Ìîíãîë ìºõºæ áàéíà ãýæ ä¿ãíýëò õèéæ áàéâ. Ýíýá¿õýí íü Ìîíãîë óóä ¿íäýñíèéõýý ýðõ ºëººã îëæ àâàõûí òºëººýâëýëäýí íýãäýæ, ýðñëýí áîñ òýìöýõ øàëòãààí íºõöºëèéãáèé áîëãîñîí þì.
 7. 7. Ìàíæèéí Øèíý çàñãèéí áîäëîãî Ìàíæ èí óëñûí ýçýí õààí 1901 îíîîñ óëñ òºð, ýäèéíçàñàã, ñî¸ëûí õ¿ðýýíä øèíý ëýë õèéæ ýõýëñíèéã ò¿¿õýíä“Øèíý çàñãèéí áîäëîãî” /ØÇÁ/ ãýæ íýðëýäýã. ¯¿íä: Óëñ òºðèéíõ¿ðýýíä: Ìîíãîëûí á¿õ àéìàã õîøóóäûí íóòãèéí çóðãèéãçóðóóëæ, öýðýã, õàðóóëûí áàéðøèë, òîî, õîøóóäûí çàõ,ãàçðûí íýð, áàÿëàã çýðãèéã àéìàã, õîøóóäààñ øààðäàíãàðãóóëæ áàéâ. Ýäèéí çàñãèéí õ¿ðýýíä: Õÿòàäûí õóäàëäàà,ìºí㺠õ¿¿ëýã ï¿¿ñ¿¿äèéã äýìæèæ Ìîíãîë óóäûã ýäèéíçàñãèéí õóâüä óëàì á¿ð õàðààò áàéäàëä îðóóëàõûãýðìýëçýæ áàéâ. Ñî¸ëûí ñàëáàðò: Ìàíæ Õÿòàä õýëíèéñóðãóóëü áàéãóóëàí ìîíãîë õ¿¿õä¿¿äèéã õÿòàä áè èã ¿ñýã,ñî¸ë, çàí çàíøèëä ñóðãàõ, øàøíû íºëººã áàãàñãàæ ëàì íàðûãöýðãèéí àëáàíä òàòàõ, òàòâàð àâàõ áîëñîí áàéíà. ØÇÁ-ûíöààä çîðèëãî íü Ìîíãîëûã àëäàõã¿é áàéõ, á¿ð ìºñºí ººðòººîðóóëæ àâàõ, õÿòàä èëàí óóñãàõ çîðèëãîòîé áàéâ.
 8. 8. Ìîíãîëûí èõýñ äýýäñèéí çºâëºãººí VIII Áîãä Æèâçóíäàìáà, Äà ëàìÖýðýí èìýä, èí âàí Õàíääîðæ òýðã¿¿òýé Ìîíãîëûíóëñ òºðèéí ç¿òãýëòí¿¿ä òºð óëñàà ñýðãýýõòýìöëèéã ìàíëàéëàí óäèðäàí Áîãä óóëñûí àðûí îéìîäîíä íóóöààð õóðàëäàæ 2 ç¿éëèéí óõàëøèéäâýð ãàðãàñàí áàéíà.¯¿íä: 1. Îðîñ óëñààñ òóñëàìæ ãóéí ýë ÿâóóëàõ, 2.Òóñãààð òîãòíîëûí òºëºº ýâ ç¿ ýý íýãòãýæ, óëñààçàðëàí òóíõàãëàõ áîëñíîî àðä ò¿ìýíäýý äóóëãàæË¿íäýí áóóëãàõ õ¿ñýëòèéã Æèâçóíäàìáàõóòàãòàä ºðãºõººð áîëñîí áàéíà.
 9. 9. Ìîíãîë óóä Îðîñîîñ òóñëàìæ õ¿ññýí íü Îðîñ óëñààñ òóñëàìæ ãóéõ òºëººëºã ººð èíâàí Õàíääîðæ, Äà ëàì Öýðýí èìýä, Ò¿øìýë Õàéñàííàðûã ñîíãîí ÿâóóëàâ. Òýä Ìîíãîë óëñ òóñãààðòîãòíîõîä òóñëàõûã óõàë èëæ ãóéñàí àéëòãàëáè ãýýñ ãàäíà, Ìàíæ, Õÿòàäûí äàðëàë, óëñ îðíûíºõöºë áàéäëûã èëòãýñýí 21 ç¿éë á¿õèé òàéëáàðáè ãèéã Îðîñûí ãàäààä ÿâäëûí ÿàìàíä ºðãºíáàðüæýý. Îðîñ óëñààñ Ìîíãîë îäîî èí óëñààñ á¿ðýíòóñãààðëàõ áîëîëöîîã¿é. Õàðèí ìîíãîëä õèéæáàéãàà øèíýòãýëèéã áîëèóëàõ òàëààð áýýæèíäøàõàëò ¿ç¿¿ëíý. Õÿòàäààñ Ìîíãîë óóäûí ýñðýãõèéæ áîëçîøã¿é àëëàãààñ ºì㺺ëíº õýìýýí õàðèóºãñºí þì.
 10. 10. Ìîíãîëûí òóñãààð òîãòíîë ñýðãýâ. Îðîñîîñ òºëººëºã èä èðñíèé äàðàà Èõ õ¿ðýýíä òóñãààðòîãòíîëûã òóíõàãëàõ, àæëûã ÿàðàâ ëàí 1911 îíû 9 ñàðûí 28-íä Ìîíãîëûí äýýä íî¸ä, ëàì íàð Æèâçóíäàìáà õóòàãòàä àéëòãàëºðãºí àðä ò¿ìíýý ýðõ ºëºº, òóñãààð îîãòíîëûí òºëºº ¿éëõýðýãò çîðèãæóóëàí óðèàëñàí þì. 1911 îíû 9 ñàðûí 30-íäòóñãààð òîãòíîëûí òºëºº ¿éë õýðãèéã øóóä óäèðäàí çîõèîíáàéãóóëàõ “Õàëõûí õ¿ðýýíèé á¿ãä õýðãèéí ò¿ð åðºíõèéëºíøèéòãýõ ãàçàð” –ûã áàéãóóëàâ. ¯¿íä: óëñûí ò¿øýý ã¿íÃ. àãäàðæàâ, èí âàí Õàíääîðæ, Äà ëàì Öýðýí èìýä,Ã.Ãîìáîñ¿ðýí, Ö.Ãîìáîñ¿ðýí, Ã.Öýäýíñîäíîì, Ì.Íàìñðàé íàðûí 7õ¿í á¿ðýëäýõ¿¿íä íü áàãòàæ áàéâ. 1911 îíû 12 ñàðûí 29-íäÆèâçàíäàìáà õóòàãòûã Ìîíãîë Óëñûí øàøèí òºðèéã õîñëîíáàðüñàí õààíààð ºðãºìæëºõ ¸ñëîë Èõ õ¿ðýýíä áîëæ Ìîíãîëóëñûã ñýðãýýí òóíõàãëàâ.
 11. 11. Асуулт 1. Монголд шинэ засгийн бодлогохэдэн оноос хэрэгжсэн бэ? Цаад зорилго ньюу бэ?Хариулт 1. 1901 оноос улс төр, эдийнзасаг, соѐлын хүрээнд шинэчлэл хийжэхэлснээр ШЗБ хэрэгжсэн. Цаадзорилго нь монголыг алдахгүй байх,бүр мөсөн өөртөө оруулж авах,хятадчилан нэгтгэх зорилготой байв.
 12. 12. Асуулт 2. ХХ зууны босгон дээр Монголорныг дэлхийн хүчирхэг гүрнүүд хэрхэнхуваалцаж авахаар тохиролцож байсан бэ? Хариулт 2. 1907, 1910 онд тэд нууцхэлэлцээр хийж Орос Ар Монголыг, ЯпонӨвөр Монгол, Зүүн хойд хятадыгнөлөөнийхөө хүрээнд оруулахаартохиролцсон байна.
 13. 13. Асуулт 3. Хэдэн онд ямар үйл явдлаарМонголын тусгаар тогтнолыг сэргээнтунхагласан бэ? Хариулт 3. 1911 оны 12 сарын 29-ндЖивзундамба хутагтыг Монгол улсыншашин төрийг хослон барьсан хаанаарөргөмжлөх еслол Их хүрээнд болж Монголулсыг сэргээн тунхаглажээ.
 14. 14. Асуулт 4. Орос улсаас тусламж хүсэхээр явсантөлөөлөгчдийг нэрлэ. Орос улс ямар хариу өгсөнбэ? Хариулт 4. Орос улсаас тусламж гуйхтөлөөлөгчөөр Чин ван Ханддорж, Да ламЦэрэнчимэд, Түшмэл Хайсан нарыг сонгонявуулав. Орос улсаас Монгол одоо Чин улсаасбүрэн тусгаарлах бололцоогүй, харин монголдхийж байгаа шинэтгэлийг болиулах талаарбээжинд шахалт үзүүлнэ, Хятадаас Монголчуудынэсрэг хийж болзошгүй аллагаас өмгөөлнө хэмээв.
 15. 15. Асуулт 5. Ноѐдын нууц зөвөлгөөн хаанаболсон, Хурлаас ямар шийдвэр гарсан бэ? Хариулт 5. Богд уулын арын ой модонднууцаар хуралдаж 2 зүйлийн чухалшийдвэр гаргасан байна. Үүнд: 1. Оросулсаас тусламж гуйн элч явуулах, 2.Тусгаар тогтнолын төлөө эв хүчээ нэгтгэж,улсаа зарлан тунхаглах болсноо ардтүмэндээ дуулгаж Лүндэн буулгах хүсэлтийгЖивзундамба хутагтад өргөхөөр болсонбайна.
 16. 16. Дүгнэлт 1911 оны ҮЭЧХ-ын зорилго: -Тусгаартогтнолоо сэргээх, Манжийн дарлалаасангижрахХувьсгалын үр дүн, ач холбогдол:- Монголын ард түмэн манжийн 200гаруй жилийн дарлалаас эх орноочөлөөлж, үндэстний төрт улсаа сэргээсэн.Хувьсгалын түүхэн сургамж:- Монголчууд үндэсний эрх чөлөөнийхөөтөлөө тэмцэх ухамсар төлөвшсөн.
 17. 17. Гэрийн даалгавар1911 оны хувьсгалын түүхэн зүтгэлтэн Чин ван Ханддорж, Да ламЦэрэнчимэд, Хайсан гүн, БогдЖивзундамба , Сайн ноѐн ханНамнансүрэн нарын намтрыг бичиж ирэх.
 18. 18. VIII Богд МУ-ын анхныЖивзундамба Ерөнхий сайд Хутагт Т.Намнансүрэн
 19. 19. Да лам Чин ван ХайсанЦэрэнчимэд Ханддорж гүн

×