Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Would like7 8angi

744 views

Published on

welcome

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Would like7 8angi

 1. 1. Hi!Go o d mo r n in g !Al l s t u d e n t s !
 2. 2. S a y in g :Go o d n a me isbet t er t han r ic h .
 3. 3. W o u l d l ik e - тэгмээр байна , ингэмээр байна Ямар нэгэн зүйлийг буюу ямар нэг хийхийг хүссэн зүйл байвал wo u l d l ik e үгийг бүх эзэн биеийн ард бичээд хүсч байгаа зүйлээ бичнэ .
 4. 4. I Wo u ld lik e an  You ic e c re am .HeS heIt Би з ай р м агWe и д м э э р б ай н а .YouTh e y
 5. 5. Харин хэн нэгнээс ямар нэгэн зүйл хүсч байгааг нь асуухын хүсвэл
 6. 6. wo u l d - г эзэн биеийнхээ урд талд нь гаргаж асуух бөгөөд үгүйсгэсэн өгүүлбэрт W o u l d - г n o t - р үгүйсгэнэ .
 7. 7. -------- I з ай р м аг yo u и д м э э р б ай н а he ZYFwNJP7  уу ?Wo u ld s he it we like an ic e yo u c re am ? th e y
 8. 8. - Y e s ,I wo u l d l ik e - I dl ik e- No I wo u l d n o t l ik e -I wo u l n t l ik e
 9. 9. Та бүхэн хэн нэгэн буюу өөрсдийнхөө ямар нэгэн зүйлийг хиймээр байна гэсэн санааг илэрхийлэхдээ wo u l d l ik e - н ард үйл үгээ t o гэсэн сул үгтэй хамт бичиж хэрэглэнэ .
 10. 10. Харин ямар нэгэн зүйлээг хиймээр байна уу ? гэсэн санааг асуухдаа wo u l d - нь төлөөний үг буюу эзэн биеийнхээ урд нь гаргана. гаргана
 11. 11. I Wo u ld lik e toYou s e e E rd e n e zu uHe m o n as te ry.S heIt Би Эр д э н э з ууWe хи й д и й гYou үз м э э р б ай н а .th e y
 12. 12. o u l d y o u l ik e t o s e er d e n e z u u mo n e s t e r y
 13. 13. W ould you like to seeC huluut khavtsal ?
 14. 14. A . I wo u l d l ik e t o s e e Ch u l u u t k h a v t s a l .. W o u l d y o u l ik e t o s e e Ch u l u u t k h a v t s a l .
 15. 15. Yes. It is true.gh back#Слайд 13
 16. 16. back
 17. 17. I Wo u ld lik e an  You ic e c re am .HeS heIt Би з ай р м агWe и д м э э р б ай н а .YouTh e y
 18. 18. W h a t d id y o u do y our t o d e y ”s l es s on?
 19. 19. I Wo u ld lik e toYou s e e E rd e n e zu uHe m o n as te ry.S heIt Би Эр д э н э з ууWe хи й д и й гYou үз м э э р б ай н а .th e y
 20. 20. Ho me wo r k ; 5 ma k e a s ent enc e.Qu e s t io n a n d adv er b.
 21. 21. Al l s t o o d b y e . See y ou

×