Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012 05-18 เยือนพิษณุโลก(1)

660 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2012 05-18 เยือนพิษณุโลก(1)

  1. 1. NSNOTE! ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เยือนถิ่นพิษณุโลก วันแรก “ห่มหมอก กอดหนาว นอนนับดาว เล่าตํานาน ” ที่บ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ เมื่อ  พ.ศ.  2492  มีชาวเผ่าม้ง อพยพจากจังหวัดน่านมาตั้ง ถิ่นฐานที่บ้านภูเมี่ยง  บริเวณเทือก เขาภูสอยดาวเขตติดต่อ  ไทย  -  ลาว  จนถึงปี  พ.ศ.  2522  ศูนย์ สงเคราะห์ชาวเขาจึงส่งเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติงานที่บ้านร่มเกล้าได้ ช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมกับการ ตั้งโรงเรียนชั่วคราวสอนเด็กชาว เขาขึ้น  ต่อมาปี  พ.ศ.  2530  เกิด เหตุการณ์ข้อพิพาทจากกองกําลัง ต่างชาติ  ( สปป.ลาว )  บุกเข้ามา บ้านร่มเกล้าเกิดการสู้รบกันอย่าง รุนแรง  การเรียนการสอนจึงหยุด ชะงักชั่วคราว  เมื่อเหตุการณ์สงบ ลงคณะกรรมการหมู่บ้านได้ ปรับปรุงอาคารเรียนให้มี วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา หนังสือต่าง ๆ สรรพวิชาที่ได้รวบรวม สภาพดีขึ้นและได้รับ ๐๖.๐๐ น. ขับรถไปยังบ้านคุณประพจน์ พิมพ์ ตําราวิชาการ ที่ยังเป็นสื่ออัน ความอนุเคราะห์จาก พลพิพัฒนพงศ์ เพื่อร่วมกับคณะที่จะเดิน สํากคัญยิ่งต่อการศึกษาเรียนรู้ จากอดิต หน่วยงานตํารวจตระเวน ทางไปยังอําเภอชาติตระการ จังหวัด ถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคต แม้ว่าจะ ชายแดน  ( ตชด. )  พิษณุโลก ในการนําหนังสือไปบริจาคให้ มีสื่อทันสมัยในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ เข้าสอนเด็กชาว เขาตั้งแต่นั้น กับห้องสมุดของโรงเรียน ร่วมพัฒนา แทบเล็ต ที่เป็นการพัฒนาด้านอิเลคทรอ เป็นต้นมา     การเรียนรู้ เสริมสร้างปัญญาให้กับ นิคส์ในปัจจุบัน แต่หนังสือ และตํารา ก็ เยาวชนและชาวชุมชนที่ยังต้องการ ยังคงมีความสําคัญยิ่ง สําหรับการ เรียนรู้ สื่อที่ยังจําเป็นสําหรับทุกชีวิต คือ ศึกษาเรียนรู้ของคนทุกผู้ทุกวัยอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปลาใหญ่ คณะของเรา เริ่มเดินทางจาก กรุงเทพฯ เวลา ๐๘.๑๐ น. ผ่านนครสวรรค์ แวะพักรับ ประทานอาหารที่ร้านอาหาร ปลาใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ประทับ ช้าง จ.พิจิตร. เวลา ๑๒.๒๐ น. อาหารไทยที่นี่อร่อยมาก ฝีมื ปรุงอาหารรสชาติแบบพื้น บ้านของชาวบ้านที่นี่ ต้องแวะ ไปชิมเองจะรู้ว่าอร่อยเพียงได ! PAGE 1
  2. 2. NSNOTE! ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕สี่แยกอินโดจีน ทางไปยังประเทศต่างๆได้ มองป้ายที่บอกข้างทาง อัศจรรย์ ฝนเริ่มโปรยมาปรอยๆ ทางที่รถ ใจนะ หากประเทศไทยของเรา สามารถพัฒนาการคมนาคม ผ่านไป มีสามแยก ชื่อ อินโดจีน การขนส่งให้อย่างเป็นมรรคเป็นผล เกิดประโยชน์ต่อ คุณบุญชัยที่นั่งอยู่ติดกัน ครั้งหนึ่ง ประเทศไทยเป็นอย่างมากด้วยการพัฒนาพื้นที่ภูมิศาสตร์ ในอดีต เป็น”สหาย” ผู้ร่วมพัฒนา ด้านเศรษฐกิจที่สี่แยกอินโดจีนนี้ หากตรงนี้ทุกหน่วยงานที่ ชาติไทย เป็นผู้เคยอยู่ในบริเวณ เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาให้เป็นชุมทางในการเดินทางของ พื้นที่นี้ ทําหน้าเป็นมัคคุเทศก์กิติม สถานีรถไฟความเร็วสูง ที่เชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆได้ ก็ ศักดิ์ บรรยายให้ทราบว่า ที่ตรงนี้ คงจะเป็น INDOCHINA SPEED TRAINS HUB ได้ต่อไป เป็นสี่แยกอินโดจีน สามารถเดิน ในวันเวลาของอนาคตรําลึกถึงสหายผู้ร่วมอุดมการณ์ สหายผู้ที่จากไป วันเวลาในอดีตที่ผ่าน มายังคงจารึกอยู่ในความทรงจําของผู้ ฝนเริ่มโปรยมาปรอยๆ เมื่อเข้า ภาค อ. ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ศาลา ร่วมอุดมการณ์ที่ได้มาเยี่ยมเยือนในวันเขต อ.ชาติตระการ เวลา ๑๕.๓๐ น. ที่สร้างด้วยจิตที่ระลึกถึง ด้วยน้ําพักน้ํา นี้ วันพรุ่งนี้ บรรดาสหายผู้ร่วมคณะที่ร่วมเดินทาง ได้แวะที่บริเวณ แรงของบรรดาสหาย เพื่อรําลึกถึงวัน อุดมการณ์ได้นัดหมายจะร่วมกันทําบุญศาลารณชิต บ้านนาตอน หมู่ ๑ ต.บ่อ เวลาแห่งความดีงามในการต่อสู้ของ อุทิศส่วนกุศลให้กับสหายรณชิต การเดินทาง จุดมุ่งหมายเพื่อร่วมสร้างความสุขให้กับชุมชน คุณสวัสดิ์ ขับรถต่อไปใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๒๓๗ จากตําบลบ่อ ภาค และใช้เส้นทาง ๑๒๖๘ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านร่มเกล้า เพื่อนํา หนังสือไปบริจาคให้กับห้องสมุดของโรงเรียน เป็นจุดหมายแรกในการ เดินทาง ระยะทางไต่สูงขึ้นไปบนยอดเขาที่มีเมฆหมอกรอคอย! PAGE 2
  3. 3. NSNOTE! ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕โรงเรียนบ้านร่มเกล้า เต็มปอด รู้สึกสดชื่นอย่างบอกไม่ถูก อากาศดีจริงๆ ต้องไปสัมผัสด้วยตนเอง จึงจะรู้ว่าที่นี่อากาศสดชื่นอย่างไร ธรรมชาติของป่าเขาลําเนาไพร จะเป็นที่ ปรารถนาของมนุษย์ทั้งหลายในโลกใน อนาคตภายหน้า รถขึ้นบนภูเขาผ่านอ่างเก็บ น้ําวัดป่าแสวงธรรม ทาง ลาดยางตลอดและดีมาก บริเวณสองข้างทางมีการ ปลูกพืชตามไหล่เขาเป็น ระยะ รถไปถึงโเรียนบ้านร่ม คณะของเราได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดของ เกล้าเวลา ๑๖.๓๗ น. ขณะลงจากรถ โรงเรียน ที่ห้องสมุด ภายในมีมุมหนึ่ง เห็นเด็กนักเรียนเล่นฟุตบอลอยู่ใน เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แนวคิดล้ํา สนาม พูดภาษาม้งโต้ตอบกัน อากาศ หน้าไกลทันสมัยแม้อยู่บนดอย ที่นี่สดชื่นบริสุทธิ สูดอากาศลึกๆให้บริจาคหนังสือ เสริมสร้างการเรียนรู้ และภูมิปัญญา นักเรียนที่นี่ร่วมกันขนหนังสือ ที่เตรียมมาบริจาคเข้า มาในห้องสมุด คณะของเราได้รับการต้อนรับจาก คุณครูฐิติมา ลาภสิริเลิศ ท่านผู้ใหญ่บ้านคุณชญา นนท์ วงศ์ลีศิริวิวัฒน์ มาให้การต้อนรับ คุณประพจน์ ทําหน้าที่มอบหนังสือที่นํามาบริจาค ให้กับคุณพิมาศ สายชุม รองผู้อํานวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ด้วย รอยยิ้มที่เกิดจากความสุขในดวงใจของผู้ให้และผู้รับ ความทรงจําที่งดงามแห่งชีวิต คุณไพรัตน์ เพียรทําดี ผู้ร่วมคณะเดินทางไปด้วย ขับรถไปเองกับน้องชาย สมัยที่ดํารงชีวิต อยู่ในป่า มีนามว่า ส.ส่ง สนทนาภาษาม้งได้อย่างแคล่วคล่องกับบรรดาสหายที่คุ้นเคยที่อยู่ป่าใน อดีตและยังติดต่อสืบเนื่องผูกพันกันมาถึงปัจจุบัน เป็นความงดงามแห่งชีวิต ที่ได้เห็นด้วยตนเอง! PAGE 3
  4. 4. NSNOTE! ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕วิถีชีวิตของชุมชน ความงดงามของวัฒนธรรม ประเพณี ที่สร้างความสุขให้กับชุมชน คณะของเรา กล่าวคําอําลาคณะครูอาจารย์ที่โรงเรียน ไปคิดไปว่าไม่สามารถหาบ้านร่มเกล้า และเดินทางต่อไปตามแผนการเดินทางที่คุณ อาหารอย่างนี้ทานได้ในประพจน์ และคุณฝนวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้า ไปยัง มุมใดของโลกใบนี้ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน(บ้านสงบสุขหมู่ ๑๕) ต.บ่อภาค นอกจากที่นี่ และสิ่งที่อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เป็นอดีตที่ทหารป่าเรียกว่า วิเศษสุด คือเครื่องดื่มสํานัก๕๗๗-ภูเมี่ยง เป็นสํานักผ่านทางที่จะไปแนวหลัง บํารุงสุขภาพ นํามาเสริฟขณะที่ไปถึงชาวบ้านรวมตัวกันทําอาหาร ร่วมกันเสริฟ อุ่นๆพร้อมรัปประทาน คืออาหาร มีต้มยําไก่บ้านยาจีน ผัดเครื่องในไก่ ข้าวสวย "น้ําข้าว" ภาษาม้งเรียกว่าร้อนๆที่ปลูกบริโภคเองของชาวบ้าน รสชาติอร่อยมาก ทาน “กวนชัย” ปัจจุบันหารับประทานได้ยากยิ่งความสุข ที่สัมผัสได้ ด้วยความเป็นจริงของชีวิต เวลา๑๘.๒๐น. สหายฝน ของผู้ให้ และผู้รับ เป็นภาพที่ และผู้ร่วมอุดมการณ์ ทําการ งดงามยิ่ง ต่อสิ่งที่เกิดจาก "ใจ แจกเสื้อผ้าแก่บรรดาเด็กๆ สู่ใจ" เป็นภาพแห่งชีวิตที่เห็น และสตรีในชุมชน เสียง ได้ยากยิ่งในสังคมไทย คิดถึง หัวเราะ รอยยิ้มที่เปล่งออก คําที่คิดไว้เสมอว่า “สังคม มาจากสีหน้าแห่งความสุขทั้ง ไทยดีได้ ด้วยคนไทย” ภาพแห่งชีิวิตจริง ความสุขจากใจ ของผู้ให้ สู่ใจของ ผู้รับ! PAGE 4
  5. 5. NSNOTE! ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วิถีชีวิตแห่งชุมชน ความสุขที่ล้ําค่า ที่โต๊ะรับประทานอาหาร มองไปยามเมื่อ คณะของเรารับประทานอิ่มแล้ว ไปทําการ แจกเสื้อผ้า ขนมให้กับชาวชุมชนชาวชุมชน บ้านสงบสุข ทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆก็เข้าไปรับ ประทานอาหารพร้อมกัน เป็นวิถีแห่งชีวิต ของชุมชนที่งดงามยิ่งในสังคมเล็กๆ มุมหนึ่ง ของประเทศไทย ภาพแห่งชีวิตที่ได้เห็น ประจักษ์ด้วยตนเอง วิถีชีวิตแห่งชุมชน ความสุขที่ล้ําค่า บ่งบอกออกจากสายตาของทุกคน งดงามเกินคําบรรยายใดๆความผูกพันระหว่างสหายร่วมอุดมการณ์ เกล้า. ข ไข่ก็คือชาวเขา ป.ปลา คือป่าของเรา และร้องเพลง ภาษาม้งที่ไพเราะสดๆ ไม่มี ดนตรีประกอบ ไพเราะยิ่ง ต่อจากนั้นมีการร่วมร้องเพลง ร่วมกัน เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่วันเวลาที่ ร้องเพลงจบแล้ว บรรดาสหาย แนะนํา ผ่านไปยาวนาน บรรดาสหายที่มาร่วมกัน ตนเองต่อกัน วันเวลาที่เขาได้มาพบกัน ๑๘.๕๐ น. มีการชุมมนุมร่วมกัน มี ยังคงร้องเพลงร่วมกันได้อย่างไพเราะ เป็นความสุขยิ่งในการรําลึกถึงอดีตที่ได้การกล่าวต้อนรับ จากสหายมั่น กล่าวว่า จากเนื้อเพลงที่จารึกอยู่ส่วนลึกในความ เคยผูกพันกันมาจนถึงปัจจุบัน อุดมการที่คําว่าสหายมีความผูกพัน. ไม่คิดว่าจะมี ทรงจําอย่างมั่นคงในดวงใจของบรรดา ร่วมกันต่อสู้เพื่อประเทศชาติของเรา ยังวันนี้ และก็มีวันนี้ มีความดีใจ ที่บรรดา สหายทุกคนที่มารวมกันวันนี้ คงอยู่ เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนสหายมาเยี่ยมร้องเพลง ว่า ก ไก่ก็คือร่ม อําลา อาลัย จากไปด้วยดวงใจที่ผูกพัน เวลา ๑๙.๓๐ น.คณะของเรากล่าวคําอําลาชาวชุมชน เดินทางไป พักที่สวนพฤษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ / โทรสาร 0-1300-1365, 0-1602-0695 E-Mail : Phitsanulok@qsbg.org ! PAGE 5
  6. 6. NSNOTE! ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สายหมอกยามอรุณร่ง ยามเข้า วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะของเราตื่นแต่เช้า ชมทะเลหมอก ที่เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ หาชมได้ยากยิ่ง ทานอาหารเช้า ข้าวต้ม ไข่ต้ม ที่สุดแสนอร่อย อิ่ม แล้วไปชมดอกไม้ที่สวยงามยิ่งในสวนเรือนพักที่นอนรวมกันคณะของเราไปถึงสวนพฤษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ค่ําแล้วคุณดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ มาให้การต้อนรับด้วยตนเอง ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ห้องพักเป็นห้องพักรวมเราพักรวมกัน ผ้าเข็ดตัว พฤษชาติ จากนั้นกล่าวคําอําลาคุณสบู่ ฯลฯ ต้องเตรียมไปเอง สิ่งที่ดีมาก ยามอรุณรุ่ง เห็นสายหมอกยามเช้าที่นี่ ดนัย และเจ้าหน้าที่ด้วยความประทับคือที่นี่มี Wifi ให้ใช้ติดต่อกับโลก เป็นทะเลหมอกสุดสายตา ตัดกับทิว ใจในการต้อนรับบริการที่ดียิ่งภายนอกได้โดยไม่มีค่าบริการ เขา เมื่อยามสาย แสงอาทิตย์เริ่มแรง คณะของเราเดินทางต่อไป.... ขึ้น สายหมอกค่อยๆสลายตัวไปกับอากาศยามค่ํา เย็นสบาย คณะของเราฟังเสียงหวูดรถไฟของผู้ที่นอนข้างๆ กล่อม ณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน ธรรมชาติ ในสวนพฤษศาสตร์ มีพรรณหลับสู่นิทรา..... ไม้สวยงามให้ได้ชม ชมไปคิดไป ถ่ายภาพ/บันทึก ประเทศไทย มีสิ่งต่างๆงดงามมีค่ายิ่ง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕! PAGE 6

×