_ fH:),~na1(' . J .
~n]:mfn;~7(j0ii112Wi~) I
SUI·}....................................... I 

w jllfL..~..~...~,~....~.~.~...
1
จันทร์ที่ 14 พ.ค.55 • วันสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (...
2
อาทิตย์ที่ 3 – จันทร์ที่ 4 มิ.ย.55 • วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web เฉพาะนิสิตรหัส 54 (ปี 2) ที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว
(ก่อน...
3
จันทร์ที่ 23 ก.ค. 55 • วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการขอจบล่าช้า โดยใช้เอกสารแบบฟอร์มใบขอจบ
จันทร์ที่ 23 ก.ค. – ศุกร์ที่ 3 ส....
4
อังคารที่ 9 – จันทร์ที่ 22 ต.ค.55 • นิสิตที่มีเหตุจําเป็น ขอผ่อนผันชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
ให้ท...
5
พฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.55 • วันเริ่มลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับนิสิตที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว
ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
...
6
อาทิตย์ที่ 3 มี.ค.56 • วันสุดท้ายของการสอนสําหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคพิเศษ
จันทร์ที่ 4 มี.ค.56 • วันเริ่มสอบไล่
ศุกร์ที่ 1...
7
อังคารที่ 12 – ศุกร์ที่ 22 มี.ค.56 • วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร (นิสิตเหมาจ่ายที่ชําระเงินผ่านธนาคาร ช่ว...
8
จันทร์ที่ 1 เม.ย.56 • วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)
ศุกร์ที่ 5 เม.ย.56 • วันสุดท้ายการลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่าน Web
• ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Calender2555

360 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Calender2555

 1. 1. _ fH:),~na1(' . J . ~n]:mfn;~7(j0ii112Wi~) I SUI·}....................................... I w jllfL..~..~...~,~....~.~.~t..... i !'J?/I....·......lr.t..~.J.....··..·!L. _________.•.__._.•1 i.l~'. '0 s{ .0l.5S ~h'tJ'1C1lfn1' ~1f.1tJ~n1'Sfl1)L~f.I'U"1 ~1,rnVl~L_df.l'ULL~~'lh~lJ1(;l(:.J(;l1V1). 0 !:)~~ ~!:)~m-tt mf.l1'U (9)irlbb ~1-unVl~L_df.l'ULL(;l::'lh~lJ1~(:.J~ 'lJmG'l'U€ltJ~Vi'Ufl1)Pimn lJVl11V1f.11~mn~{1)mG'l{1i tJ)~'il1tJfl1)Pin~1 !:)tttttt (L€l nG'l1)1.1.'UtJ) I.~€l1~n1'~~~fl1)L~f.I'Ufl1)G'I€l'U'lJ€l.:JlJVl1iVlf.l1~f.II~l1I.u'U'ttJI'l1lJ )~L_df.ltJ~m.r.:J~tJ11~1f.1fl1)Pin~1.ff'UtJ~tkltkl1{1~ LL(;l~.ff'U,jru.n(1Pin~1'lJ'€l.:JlJVl1iVlf.l1~f.lLn~(1)P11G'11i 1~f.If)1V1'U~1~1'U1'UtJ~Vi'Ufl1)Pin~1LVllj'€l'Un'UVjniVlf.l1L 'lJ(1 ~.:J.Q (9). 1'ULu~mf1L~f.I'U h 1'Uu~mf1L~f.I'U ~. .., v 1'U~~V11f.1'lJ€l.:Jn1) ?i.:Jf1~1.1.'U'UG'I'€ltJ 1" .., ~.J 'il'UVI)V1 (9)tt (1.f1.tttt .J 'V'l'BVi !:)~ 1.f1.ttct • @; '~utJ t)~fn':iU~ ,~tlltJ,)lln1Jurultl'41!~ ~~- • b itA. iG'4' ~~cruw') 19 ai. n. 2555 ~()€l,!JP11G'1(1)1'il1)~flln~1 ~'UVI)1if.l) ~e)1'U1f.1fl1)~1,rnVl~L_df.l'ULL~~tJ)~lJ1'G'1(:.J(;l ~ ~ ~~ 15 ~,RI 255J G!srru ,~'u' III ~t';!1 ~dnTIYtl~rJJCJ'W!lLl~lh~lJlm~fl l~f)11hllfll1lJ ~~ II"I 19 ai,A, 7,5~
 2. 2. 1 จันทร์ที่ 14 พ.ค.55 • วันสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประจําปีการศึกษา 2555 อังคารที่ 15 – อังคารที่ 29 พ.ค.55 • นิสิตที่มีเหตุจําเป็น ขอผ่อนผันชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ให้ทําคําร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดีและนําส่งสํานักทะเบียนและประมวลผล • นิสิตที่มีหนี้สินค้างชําระ เนื่องจากกู้กองทุนกู้ยืมไม่พอ หรือขอผ่อนผันไว้ ให้ดําเนินการ ชําระเงินให้เสร็จสิ้นที่สํานักทะเบียนและประมวลผล • วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารของนิสิตระบบเหมาจ่าย (นิสิตเหมาจ่าย ที่ชําระเงินผ่านธนาคาร ช่วงนี้ สามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตาม วัน เวลา ที่กําหนดให้ดูจาก website : www.regis.ku.ac.th) • นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน กรณีนิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากว่า 2.00 ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาปลดล็อคตามประกาศหน้า Web https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/ เสาร์ที่ 19 - อังคารที่ 22 พ.ค.55 • โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2555 (ปี 1) พุธที่ 30 พ.ค. – พฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย.55 • วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารล่าช้า (นิสิตจะต้องชําระเงินผ่านธนาคาร ก่อน 1 วันทําการจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน Web) พฤหัสบดีที่ 31 พ.ค.55 • วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web เฉพาะนิสิตรหัส 48 – 52 (ปี 4 – 8) ที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว ในช่วงวันที่ 15-29 พ.ค.55 (ก่อน 1 วันทําการ) • 08:30 – 19:00 น. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตาม วัน เวลา ที่ กําหนดให้ • 19:00 – 07:00 น. (วันรุ่งขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับ ปี 4 ขึ้นไปที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลา ศุกร์ที่ 1 – เสาร์ที่ 2 มิ.ย.55 • วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web เฉพาะนิสิตรหัส 53 (ปี 3) ที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว (ก่อน 1 วันทําการ) • 08:30 – 19:00 น. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตาม วัน เวลา ที่กําหนดให้ • 19:00 – 07:00 น. (วันรุ่งขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับ ปี 3 ที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลาในวันนั้น ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555 สําหรับนิสิตปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น กําหนดการวัน / เดือน / ปี
 3. 3. 2 อาทิตย์ที่ 3 – จันทร์ที่ 4 มิ.ย.55 • วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web เฉพาะนิสิตรหัส 54 (ปี 2) ที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว (ก่อน 1 วันทําการ) • 08:30 – 19:00 น. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตาม วัน เวลา ที่กําหนดให้ • 19:00 – 07:00 น. (วันรุ่งขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับ ปี 2 ที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลาในวันนั้น อังคารที่ 5 – พุธที่ 6 มิ.ย.55 • วันลงทะเบียนเรียน สําหรับนิสิตรหัส 55 (ปี 1) ภาคปกติ สํานักทะเบียนฯ ดําเนินการให้ • วันลงทะเบียนเรียน และ ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตปริญญาตรีโครงการ ภาคพิเศษ รหัส 55 (ปี 1) ให้ติดต่อสํานักงานโครงการภาคพิเศษ ณ คณะที่นิสิตสังกัด อังคารที่ 5 - ศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 55 • วันส่งเอกสารมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ วิทยาเขตบางเขน (นิสิตปี 1) พฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย.55 • วันเริ่มลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับนิสิตที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน • วันเริ่มการ Add – Drop เพื่อเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ผ่าน Web เสาร์ที่ 9 มิ.ย.55 • วันลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสาขาวิชา จันทร์ที่ 11 มิ.ย.55 • วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน) พฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย.55 • วันสุดท้ายการชําระเงินผ่านธนาคาร ศุกร์ที่ 15 มิ.ย.55 • วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนผ่าน Web • วันสุดท้ายของการ Add – Drop เพื่อเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ผ่าน Web จันทร์ที่ 18 มิ.ย.55 • วันลงทะเบียนเรียนและชําระเงินล่าช้าด้วยเอกสาร KU 1 • วัน Add – Drop ด้วยเอกสาร KU 3 • วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า จันทร์ที่ 18 - ศุกร์ที่ 22 มิ.ย.55 • อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ / ไม่เห็นชอบการลงทะเบียนเรียนนิสิตผ่านระบบติดตาม การลงทะเบียนนิสิตที่ https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/ พุธที่ 20 มิ.ย.55 • วันรับใบเสร็จรับเงิน ผ่านระบบ Online ศุกร์ที่ 22 มิ.ย.55 • วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าด้วยเอกสาร KU1 • วันสุดท้ายการ Add – Drop ด้วยเอกสาร KU3 จันทร์ที่ 25 มิ.ย. 55 • วันสุดท้ายที่คณะส่งรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับสํานักทะเบียนฯ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2555 ศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 55 • วันงานเชิดชูเกียรติ นิสิตเรียนดี บัณฑิตเกียรตินิยม จันทร์ที่ 2 ก.ค.55 • วันคัดชื่อออกสําหรับนิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2555 จันทร์ที่ 2 – ศุกร์ที่ 20 ก.ค.55 • วันบันทึกขอจบการศึกษาผ่าน Web สําหรับนิสิต ที่คาดว่าจะจบการศึกษาเมื่อสิ้นภาคต้น ปีการศึกษา 2555 และหลังบันทึกเสร็จ ให้พิมพ์เอกสารใบขอจบส่งคณะ พฤหัสบดีที่ 5 ก.ค.55 • วันไหว้ครู ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จันทร์ที่ 9 – พุธที่ 11 ก.ค.55 • วันบันทึกงดเรียนบางรายวิชาผ่าน Web โดยไม่บันทึกคําว่า W ในใบรายงานผลการศึกษา พฤหัสบดีที่ 12 ก.ค.55 • วันเริ่มงดเรียนบางรายวิชาโดยบันทึกคําว่า W (ให้บันทึกผ่าน Web วันที่ 28-31 ส.ค. 55) เสาร์ที่ 14 – อังคารที่ 17 ก.ค.55 • วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) วัน / เดือน / ปี กําหนดการ
 4. 4. 3 จันทร์ที่ 23 ก.ค. 55 • วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการขอจบล่าช้า โดยใช้เอกสารแบบฟอร์มใบขอจบ จันทร์ที่ 23 ก.ค. – ศุกร์ที่ 3 ส.ค.55 • นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่าน Web ครั้งที่ 1 เสาร์ที่ 4 – อาทิตย์ที่ 12 ส.ค.55 • วันสอบกลางภาคของนิสิตวิทยาเขตบางเขน อังคารที่ 21 ส.ค.55 • อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิตผ่าน Web ครั้งที่ 1 อังคารที่ 28 – ศุกร์ที่ 31 ส.ค.55 • วันบันทึกงดเรียนบางรายวิชาผ่าน Web โดยบันทึกคําว่า W ในใบรายงานผลการศึกษา และพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน จันทร์ที่ 17 – อาทิตย์ที่ 30 ก.ย.55 • นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่าน Web ครั้งที่ 2 • อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่าน Web ศุกร์ที่ 28 ก.ย.55 • วันสุดท้ายของการสอน • วันสุดท้ายการส่งใบขอจบล่าช้าถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล อาทิตย์ที่ 30 ก.ย.55 • วันสุดท้ายของการสอนสําหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคพิเศษ จันทร์ที่ 1 ต.ค.55 • วันเริ่มการสอบไล่ ศุกร์ที่ 12 ต.ค.55 • วันสุดท้ายของการสอบไล่ จันทร์ที่ 15 ต.ค.55 • วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา) • วันสุดท้ายการแก้ไขคะแนน I และ N ของภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ พุธที่ 24 ต.ค.55 • วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2555 • อาจารย์ดูสรุปผลการประเมินการสอนของนิสิตผ่าน Web วัน / เดือน / ปี กําหนดการ
 5. 5. 4 อังคารที่ 9 – จันทร์ที่ 22 ต.ค.55 • นิสิตที่มีเหตุจําเป็น ขอผ่อนผันชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ให้ทําคําร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดีและนําส่งสํานักทะเบียนและประมวลผล • นิสิตที่มีหนี้สินค้างชําระ เนื่องจากกู้กองทุนกู้ยืมไม่พอ หรือขอผ่อนผันไว้ ให้ดําเนินการ ชําระเงินให้เสร็จสิ้นที่สํานักทะเบียนและประมวลผล • วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารของนิสิตระบบเหมาจ่าย (นิสิตเหมาจ่าย ที่ชําระเงินผ่านธนาคาร ช่วงนี้ สามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตาม วัน เวลา ที่กําหนดให้ดูจาก website : www.regis.ku.ac.th) • นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน กรณีนิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากว่า 2.00 ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปลดล็อคตามประกาศฯ หน้า Web https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/ พุธที่ 24 ต.ค. – พฤหัสบดีที่ 8 พ.ย.55 • วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารล่าช้า (นิสิตจะต้องชําระเงินผ่านธนาคาร ก่อน 1 วันทําการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน Web) พฤหัสบดีที่ 25 ต.ค.55 • วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web เฉพาะนิสิตรหัส 48 – 52 (ปี 4-8) ที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว ในช่วงวันที่ 9 - 22 ต.ค.55 (ก่อน 1 วันทําการ) • 08:30 – 19:00 น. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตาม วัน เวลา ที่กําหนดให้ • 19:00 – 07:00 น. (วันรุ่งขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับ ปี 4 ขึ้นไปที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลา ศุกร์ที่ 26 – เสาร์ที่ 27 ต.ค.55 • วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web เฉพาะนิสิตรหัส 55 (ปี 1) ที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว (ก่อน 1 วันทําการ) • 08:30 – 19:00 น. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตาม วัน เวลา ที่กําหนดให้ • 19:00 – 07:00 น. (วันรุ่งขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับ ปี 1 ที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลาในวันนั้น อาทิตย์ที่ 28 – จันทร์ที่ 29 ต.ค.55 • วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web เฉพาะนิสิตรหัส 53 (ปี 3) ที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว (ก่อน 1 วันทําการ) • 08:30 – 19:00 น. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตาม วัน เวลา ที่กําหนดให้ • 19:00 – 07:00 น. (วันรุ่งขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับ ปี 3 ที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลาในวันนั้น อังคารที่ 30 – พุธที่ 31 ต.ค.55 • วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web เฉพาะนิสิตรหัส 54 (ปี 2) ที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว (ก่อน 1 วันทําการ) • 08:30 – 19:00 น. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตาม วัน เวลา ที่กําหนดให้ • 19:00 – 07:00 น. (วันรุ่งขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับ ปี 2 ที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลาในวันนั้น วัน / เดือน / ปี ภาคปลาย กําหนดการ สําหรับนิสิตปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. 6. 5 พฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.55 • วันเริ่มลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับนิสิตที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน • วันเริ่มการ Add – Drop เพื่อเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ผ่าน Web เสาร์ที่ 3 พ.ย.55 • วันลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสาขาวิชา จันทร์ที่ 5 พ.ย.55 • วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน) พฤหัสบดีที่ 8 พ.ย.55 • วันสุดท้ายการชําระเงินผ่านธนาคาร ศุกร์ที่ 9 พ.ย.55 • วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนผ่าน Web • วันสุดท้ายของการ Add – Drop เพื่อเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนผ่าน Web จันทร์ที่ 12 พ.ย.55 • วันลงทะเบียนเรียนและชําระเงินล่าช้าด้วยเอกสาร KU 1 • วัน Add – Drop ด้วยเอกสาร KU 3 • วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า จันทร์ที่ 12 - ศุกร์ที่ 16 พ.ย.55 • อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ / ไม่เห็นชอบการลงทะเบียนเรียนนิสิตผ่านระบบติดตาม การลงทะเบียนนิสิตที่ https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/ พุธที่ 14 พ.ย.55 • วันรับใบเสร็จรับเงิน ผ่านระบบ Online (ดูประกาศ) ศุกร์ที่ 16 พ.ย.55 • วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าด้วยเอกสาร KU 1 • วันสุดท้ายการ Add – Drop ด้วยเอกสาร KU 3 พฤหัสที่ 22 – ศุกร์ที่ 23 พ.ย. 55 • วันจัดงานโครงการ “เลือกแนวทางวางอนาคต” ครั้งที่ 17 จันทร์ที่ 26 พ.ย.55 • วันคัดชื่อออกสําหรับนิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 จันทร์ที่ 26 พ.ย. – ศุกร์ที่ 7 ธ.ค.55 • วันบันทึกขอจบการศึกษาผ่าน Web สําหรับนิสิต ที่คาดว่าจะจบการศึกษาเมื่อสิ้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 และหลังบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารส่งคณะ จันทร์ที่ 3 – พุธที่ 5 ธ.ค.55 • วันบันทึกงดเรียนบางรายวิชาผ่าน Web โดยไม่บันทึกคําว่า W ในใบรายงานผลการศึกษา และพิมพ์รายงานการลงทะเบียน เรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน พฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค.55 • วันเริ่มงดเรียนบางรายวิชา โดยบันทึกคําว่า W (ให้บันทึกผ่าน Web วันที่ 15-18 ม.ค. 56) จันทร์ที่ 10 ธ.ค. – ศุกร์ที่ 21 ธ.ค.55 • นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่าน Web ครั้งที่ 1 อังคารที่ 11 ธ.ค.55 • วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการขอจบล่าช้า โดยใช้เอกสารแบบฟอร์มใบขอจบ เสาร์ที่ 22 – อาทิตย์ที่ 30 ธ.ค.55 • วันสอบกลางภาค ของนิสิตวิทยาเขตบางเขน อังคารที่ 8 ม.ค.56 • อาจารย์ดูสรุปผลการประเมินผ่าน Web ครั้งที่ 1 อังคารที่ 15 – ศุกร์ที่ 18 ม.ค.56 • วันบันทึกงดเรียนบางรายวิชาผ่าน Web โดยบันทึกคําว่า W ในใบรายงานผลการศึกษาและ พิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน พุธที่ 16 ม.ค. 56 • วันปัจฉิมนิเทศ ศุกร์ที่ 18 – เสาร์ที่ 26 ม.ค.56 • กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 (ดูประกาศอีกครั้งและไม่หยุดเรียน) เสาร์ที่ 26 ม.ค. – เสาร์ที่ 2 ก.พ.56 • วันงานเกษตรแห่งชาติ (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) จันทร์ที่ 18 ก.พ. - อาทิตย์ที่ 3 มี.ค.56 • นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่าน Web ครั้งที่ 2 • อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเอง ผ่าน Web ศุกร์ที่ 1 มี.ค.56 • วันสุดท้ายของการสอน • วันสุดท้ายการส่งใบขอจบล่าช้าถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล วัน / เดือน / ปี กําหนดการ อังคารที่ 20 - พุธที่ 21 พ.ย. 55 พฤหัสที่ 31ม.ค. - เสาร์ที่ 9 ก.พ. 56
 7. 7. 6 อาทิตย์ที่ 3 มี.ค.56 • วันสุดท้ายของการสอนสําหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคพิเศษ จันทร์ที่ 4 มี.ค.56 • วันเริ่มสอบไล่ ศุกร์ที่ 15 มี.ค.56 • วันสุดท้ายของการสอบไล่ จันทร์ที่ 18 มี.ค.56 • วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา) • วันสุดท้ายการแก้ไขคะแนน I และ N ของภาคต้น ปีการศึกษา 2555 หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ อังคารที่ 26 มี.ค.56 • วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 • อาจารย์ดูสรุปผลการประเมิน ผ่าน Web วัน / เดือน / ปี กําหนดการ
 8. 8. 7 อังคารที่ 12 – ศุกร์ที่ 22 มี.ค.56 • วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร (นิสิตเหมาจ่ายที่ชําระเงินผ่านธนาคาร ช่วงนี้ สามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตาม วัน เวลา ที่กําหนดให้ดูจาก website : www.regis.ku.ac.th) • นิสิตที่มีหนี้สินค้างชําระ เนื่องจากกู้กองทุนกู้ยืมไม่พอ หรือขอผ่อนผันไว้ ให้ดําเนินการ ชําระเงินให้เสร็จสิ้นที่สํานักทะเบียนและประมวลผล • นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน กรณีนิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากว่า 2.00 ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาปลดล็อคตามประกาศหน้า Web https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/ เสาร์ที่ 23 มี.ค. – พฤหัสบดีที่ 4 เม.ย.56 • วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารล่าช้า (นิสิตจะต้องชําระเงินผ่านธนาคาร ก่อน 1 วันทําการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน Web) จันทร์ที่ 25 มี.ค.56 • วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web เฉพาะนิสิตรหัส 52 (ปี 4) หรือน้อยกว่าที่ชําระเงินผ่าน ธนาคารแล้ว ในช่วงวันที่ 12 – 22 มี.ค.56 (ก่อน 1 วันทําการ) • 08:30 – 19:00 น. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตาม วัน เวลา ที่กําหนดให้ • 19:00 – 07:00 น. (วันรุ่งขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับ ปี 4 ที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลา อังคารที่ 26 มี.ค.56 • วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web เฉพาะนิสิตรหัส 53 (ปี 3) ที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว (ก่อน 1 วันทําการ) • 08:30 – 19:00 น. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตาม วัน เวลา ที่กําหนดให้ • 19:00 – 07:00 น. (วันรุ่งขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับ ปี 3 ที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลา พุธที่ 27 มี.ค.56 • วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web เฉพาะนิสิตรหัส 54 (ปี 2) ที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว (ก่อน 1 วันทําการ) • 08:30 – 19:00 น. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตาม วัน เวลา ที่กําหนดให้ • 19:00 – 07:00 น. (วันรุ่งขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับ ปี 2 ที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลา พฤหัสบดีที่ 28 – ศุกร์ที่ 29 มี.ค.56 • วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web เฉพาะนิสิตรหัส 55 (ปี 1) ที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว (ก่อน 1 วันทําการ) • 08:30 – 19:00 น. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตาม วัน เวลา ที่กําหนดให้ • 19:00 – 07:00 น. (วันรุ่งขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับ ปี 1 ที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลา เสาร์ที่ 30 มี.ค.56 • วันเริ่มลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับนิสิตที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน • วันเริ่มขอเปลี่ยนแปลง การขอเพิ่ม และการของดเรียนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับนิสิตปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน กําหนดการ ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2556 วัน / เดือน / ปี
 9. 9. 8 จันทร์ที่ 1 เม.ย.56 • วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน) ศุกร์ที่ 5 เม.ย.56 • วันสุดท้ายการลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่าน Web • วันสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน (Add – Drop) ผ่าน Web • วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า จันทร์ที่ 8 - พุธที่ 10 เม.ย.56 • อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ / ไม่เห็นชอบการลงทะเบียนเรียนนิสิตผ่านระบบติดตาม การลงทะเบียนนิสิตที่ https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/ จันทร์ที่ 8 – อังคารที่ 16 เม.ย.56 • วันบันทึกขอจบการศึกษาผ่าน Web สําหรับนิสิต ที่คาดว่าจะจบการศึกษาเมื่อสิ้น ภาคฤดูร้อนปี 2556 และหลังบันทึกเสร็จ ให้พิมพ์เอกสารส่งคณะ ศุกร์ที่ 12 เม.ย.56 • วันรับใบเสร็จรับเงิน ผ่านระบบ Online (ดูประกาศ) พุธที่ 17 เม.ย.56 • วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการขอจบล่าช้า โดยใช้เอกสารแบบฟอร์มขอจบ จันทร์ที่ 6 – อังคารที่ 7 พ.ค.56 • วันบันทึกของดเรียนผ่าน Web ศุกร์ที่ 10 พ.ค.56 • วันสุดท้ายของการสอน • วันสุดท้ายการส่งใบขอจบล่าช้าถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล เสาร์ที่ 11 – จันทร์ที่ 13 พ.ค.56 • วันสอบไล่ อังคารที่ 14 พ.ค.56 • วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา) อังคารที่ 21 พ.ค.56 • วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2556 วัน / เดือน / ปี กําหนดการ

×