Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Competencies comunicatives dolors_quinque

243 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Competencies comunicatives dolors_quinque

 1. 1. Competències lingüístiques Aprendre CCSS: Parlar, llegir i escriureDOLORS QUINQUER 2010-2011
 2. 2. • Molts alumnes arriben a la secundària amb mancances per llegir comprensivament i per escriure. • Alguns (massa) alumnes acaben l’ESO sense assumir un nivell de competència lingüística suficient per seguir aprenent. • A molts instituts hi ha força alumnes amb poc domini del català.Dolors Quinquer
 3. 3. - 1998: Jaume Jorba i altres: “Parlar i escriure per aprendre. Ús de la llengua en situació d’ensenyament / aprenentatge des de les àrees curriculars”, ICE de la UAB. - 2004-2005: Departament d’Educació: “Aprendre ciències socials i experimentals. Parlar, escoltar, llegir i escriure”. - 2006: LOE Currículum basat en competències bàsiques. - 2010-2011: Darrera versió del curs: “Les competències comunicatives (i audiovisuals) aplicades a les àrees curriculars”.Dolors Quinquer
 4. 4. El món canvia...Dolors Quinquer
 5. 5. ia... ca nv i etat nt... s oc am e La se ny L’ enDolors Quinquer
 6. 6. Pregunta d’una prova de coneixements • Què és un huracà? • Per què es produeix? • Quines zones de la terra són assolades periòdicament per huracans? • Ciclons, tifons, tempestes tropicals. Quina relació tenen amb els huracans?Dolors Quinquer
 7. 7. Pregunta d’una prova basada en les competències 1) Comenta la imatge de satèl·lit:Dolors Quinquer
 8. 8. Pregunta d’una prova basada en les competències 2) A més d’huracans, hi ha altres catàstrofes naturals (terratrèmols, inundacions, erupcions de volcans, etc.) Si haguessis d’estudiar el terratrèmol que va destruir Port Príncep (Haití) el 12.01.2010, com ho faries?Dolors Quinquer
 9. 9. En el segon cas, quines són les demandes de las preguntes? - Domini de conceptes complexos, generals i abstractes - Aplicació d’aquests conceptes a una situació nova, diferent d’allò fet a classe. - Redacció d’un text explicatiu - Comprensió de les demandes d’una tasca no feta abans, planificació de l’acció per resoldre la qüestió plantejada.Dolors Quinquer
 10. 10. No és el mateix aprendre informacions que aprendre coneixements que desenvolupin competències Per transferir allò que s’ha après a noves situacions…, cal fer atenció als conceptes clau, i passar per labstraccióDolors Quinquer
 11. 11. Definició de competència “La capacitat d’actuar eficaçment en situacions diverses, complexes i imprevisibles es basa en coneixements, però també en valors, habilitats, experiència...” (Eurydice, 2002) Posa èmfasi en la funcionalitat dels coneixements, en el fet d’utilitzar-losDolors Quinquer
 12. 12. Competències?Dolors Quinquer
 13. 13. Per on començar? Incrementar Potenciar la l`ús de TIC comunicació Treball per competències Fomentar la Promoure cooperació i la l’autoregulació i interacció l’autonomiaDolors Quinquer
 14. 14. PARLAR CCSS un res ant /a jud any alt A mb mp na co prè S’a APRENDRE ÉS UN ACTE DE COMUNICACIÓ t-los artir, ixan omp De r, c blic als) pú rm la par ensua r, t e n n s fo lan cio on s tar Par osi c en xp gum (e arDolors Quinquer
 15. 15. LLEGIR CCSS és rup m ent g e g ir am en Ll crític leg ir g ir L Lle to tes lla ir a s p are leg ree L à ir en le s L legDolors Quinquer
 16. 16. ESCRIURE CCSS R, F ICA TI ,J US AR PLIC , EX IR FIN E, DE IUR TAR SCR EN DE UM ARGDolors Quinquer
 17. 17. DIFICULTATS DE L’ALUMNAT: COMPRENSIÓ DEL VOCABULARI “Un rasloqui xiuxiueja la mescra. Els altres esperen darrera la jofra. Quan la jofra cau, el rasloqui compta les mescres i xamfra ràpidament”El lèxic esdevé el problema:Moltes paraules desconegudes, tot i que la sintaxi éscorrecta, també els verbs, els articles, etc.Potser podrien contestar preguntes: Què fa unrasloqui quan la jofra cau?
 18. 18. DIFICULTATS DE L’ALUMNAT: “MODELS MENTALS” “Ell va deixar 12 € a la taquilla. Ella volia donar-li 5 €, però ell no va voler. Quan van ser dins, ella va portar una bossa gran amb crispetes”Cal tenir referents, un esquema, un patró, un modelon encaixar aquesta situació
 19. 19. DIFICULTATS DE L’ALUMNAT: REFERENTS CIENTÍFICSText: El so i la llum
 20. 20. DIFICULTATS DE L’ALUMNAT:ELS REFERENTS CULTURALS
 21. 21. LES DIFICULTATS DE L’ALUMNAT: REFERENTS QUOTIDIANS La Primavera (a geografia)L’alumnat parteix dels referents quotidians, els costamolt utilitzar els de la ciència
 22. 22. DIFICULTATS DE L’ALUMNAT: POLISÈMIA En el context científic cada paraula té un significat que sovint és diferent al del context quotidiàcontext quotidià (molts significats context científicdiferents) Menjo la sopa a la força Força Barça Els senyors feudals utilitzaven la força Anar al cine m’agrada força F=m·a Tinc força Faig força Menjar dóna força
 23. 23. DIFICULTATS DE L’ALUMNAT: ELS CONNECTORS (AJUDEN A ESTABLIR RELACIONS COMPLEXES) reforça Llavors...., llavors Llavors..., llavors pensament lineal afavoreixSi....., aleshores..... pensament hipotètic (Ús del subjuntiu i del condicional) afavoreixJa que...., perquè..... pensament causal (confonen causes i conseqüències…)
 24. 24. LA LLENGUA I LES ÀREES CURRICULARSL’alumnat no entén els textos perquè no sapllegir o perquè no coneix els continguts?Els diferents tipus de text -descriptiu,explicatiu, argumentatiu ...- s’escriuen ambles mateixes ‘regles del joc’ a totes les àrees?Cal ensenyar llengua a les classes deciències, d’història o de matemàtiques?
 25. 25. CADA DISCIPLINA TÉ EL SEU “PATRÓ LINGÜÍSTIC”Imagina’t que ets poeta. Descriu el boscImagina’t que ets geògraf. Descriu el bosc
 26. 26. El llenguatge és l’instrument mediador del’aprenentatge per excel·lènciaEl patró lingüístic i el patró temàtic s’aprenen almateix temps (si l’aprenentatge és significatiu)La finalitat no és aprendre ‘llengua’ a les classesde les altres àrees, sinó la d’aprendre aquestesàrees… però no hi ha dubte que també s’aprènllengua.
 27. 27. “Parlar ciència significa molt més. Vol dir fer ciència” Lemke (1993)Dolors Quinquer
 28. 28. La transferencia“els aprenentatges, per ser útils, han de sertransferibles, és a dir, han d’estar disponiblesper acarar la complexitat de les situacions quehan d’afrontar les persones al llarg de la vida”P. Perrenoud (Construire des compétences desl’école, 1997)
 29. 29. EUROPA D’ENTREGUERRES: TRES PROJECTES 1. Revolució: comunisme (URSS) i anarquisme (Estat espanyol) 2. Projecte autoritari: dictadures i feixismes 3. Reformisme liberal: millorar les condicionsManifestació. França 1936 (època del Front de vida dels obrersPopular) (Suècia)
 30. 30. ESPANYA: ESCENARI DE LA CONFRONTACIÓ1) Projecte democràtic de la República; 2) Revolució anarquista; 3) Projecte autoritari de la dreta que imposa el Franquisme
 31. 31. “Franq uisme des de l’aula”. Cèlia C añellas
 32. 32. LA PREGUNTA: EL RÈGIM DE FRANCO VA SERFEIXISTA? La professora volia que els seus alumnes de 4t ESO adquirissin coneixements bàsics sobre la confrontació entre feixisme, liberalisme i comunisme a l’etapa d’entreguerres i podessin situar en el seu context el que anomena “l’anomalia del règim franquista” (que perviu fins a 1975)Mètode: Història oral com a recurs didàctic
 33. 33. Conclusions dels alumnes
 34. 34. ALGUNS TRETS RELLEVANTS DELS FEIXISMES■ ÀMBIT IDEOLÒGIC: Anticomunisme, antiliberalisme,nacionalisme extremat, legitimació de la violència, racisme,antiracionalisme...■ ÀMBIT ORGANITZATIU: líder carismàtic, dissolució de totsels partits, menys el “partit únic”■ ÀMBIT POLÍTIC: l’Estat ho controla tot, expansionismeterritorial■ ÀMBIT ESTÈTIC: ús de símbols i rituals, gust perl’escenografia, ús propagandístic dels mitjans de comunicacióde massa (ràdio, cinema, premsa)■ ÀMBIT CULTURAL: exaltació de la joventut, de la virilitat, del’esperit guerrer...Es presenta com una “tercera via” entre el liberalisme i elcomunisme. Atrau les classes mitjanes
 35. 35. Aprendre un concepte Segons B.M. Bart: “La determination et l’apprentissage des concepts” (1993) “Aprender a pensar, pensar en aprender” (1994) implica: • Reconèixer la paraula que el designa • Identificar-ne els atributs essencials • Generar exemples i contraexemples • Aplicar-lo a altres situacionsDolors Quinquer
 36. 36. Un concepte és: Una paraula Una etiqueta ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Uns atributs ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Uns exemplesDolors Quinquer
 37. 37. Aprendre un concepte Fase preparatòria: •Aprenem quan manipulem, quan pensem sobre les nostres idees, Fer-lo accessible, contextualitzar- quan les explicitem... lo Fase de construcció •Interactuem amb iguals, amb negociada del significat: professor/a, amb materials didàctics Exploració, clarificacions, diferenciació d’altres propers, •Revisem les idees inicials i les abstracció enriquim Fase de transferència: •Podem utilitzar- lo en noves Exemples i contraexemples, situacions, definir-lo... aplicació a d’altres contextosDolors Quinquer
 38. 38. I com que les paraules són les que conserven itransmeten les idees, resulta que no es potperfeccionar la Llengua sense perfeccionar laCiència, ni la Ciència sense la Llengua; i permolt certs que fossin els fets, per molt justes lesidees que els van originar, només transmetríemimpressions falses si no disposéssim de lesexpressions exactes per anomenar-los” A. Lavoisier Tractat elemental de Química, 1789
 39. 39. LLEGIR: CONTINGUTS• Reflexió sobre com fem llegir a la secundària• Fonamentació, procediment lector• Criteris per escollir textos adequats• Estratègies per al professorat per ajudar a fer lectors experts• Lectura cooperativa• Llegir en parella• Lectura crítica• Preguntes literals, inferencials, avaluatives i creatives.• Etc.
 40. 40. Llegir: Elements implicatsHabilitats:Atenció EstructuraMemòria context socio- culturalCapacitat Volumd’anàlisi d’informacióMotivacions: lector text LèxicMotivació ConnectorsAutoestimaExperiència activitat Coneixements previs queConeixements requereixVocabulari Útil perConeixement Propòsit motivar, Conseqüències:tema i del mon + clar informar, plaents,Tipologia textual + sistematitzar d’aprenentatgeCompetèncieslectores +
 41. 41. Llegir un textAbans de llegir Mentre llegim Després de llegir •Clarificar el lèxic •Valorar•Definir el propòsit desconegut críticament lade lectura informació •Confirmar les•Contextualitzar el hipòtesis prèvies •Reorganitzar eltext coneixement a la •Entendre llum de la nova•Activar idees l’estructura informacióprèvies •Identificar què •Reflexionar•Formular sobre l’estratègia és essencialhipòtesis seguida per llegir
 42. 42. LECTURA CRÍTICA • Llegir les línies (comprensió literal del text) • Llegir entre línies (allò que es dedueix, les inferències) • Llegir darrera les línies (la intenció, el punt de vista de l’autor, la ideologia…) D. Cassany, 2006 LLEGIR CRÍTICAMENT ÉS LLEGIR EN ELS TRES PLANSDolors Quinquer
 43. 43. BONES PREGUNTES • per dialogar, conversar sobre ciències socials, experimentals o altres matèries • obertes (més que tancades) La conversa, un privilegi • productives (més reproductives) • sobre qüestions clau • orientades a prendre decisions • contextualitzades • integrades en el cicle d’aprenentatgeDolors Quinquer
 44. 44. EXPOSICIONS ORALSDolors Quinquer
 45. 45. HABILITAT COGNITIVES analitzar comparar, classificar, identificar, interpretar, inferir, deduir, transferir, valorar, operar... Activen - reclamen HABILITATS COGNITIVOLINGÜÍSTICAS descriure definir resumir explicar justificar argumentar comparar activan- reclamen descriptiu narratiu explicatiu instructiu argumentatiu TIPOLOGIA DE TEXTOS (produïts oralment o per escrit))Dolors Quinquer
 46. 46. La tipologia textual (p.ex. Adam, 1985) pot ser una eina per a l’aprenentatge des de totes les àrees, ja que permet visualitzar en textos concrets els requisits de contingut i de forma que han de complir les descripcions, explicacions, definicions, argumentacions, etc. que amb tanta freqüència s’utilitzen en les CCSS i en altres àreesDolors Quinquer
 47. 47. HABILITATS COGNITIVOLINGÜÍSTIQUES Enunciar qualitats, propietats, DESCRIURE característiques, etc. de l’objecte o del fenomen Produir raons o arguments... EXPLICAR Establir relacions entre raons i arguments... Produir raons o arguments... JUSTIFICAR en relació al corpus de coneixement (teoria) Produir raons o arguments... ARGUMENTAR amb la finalitat de convèncerDolors Quinquer
 48. 48. ARGUMENTAR Com el podria Potser tens raó... Jo convèncer? Jo diria que... crec Quines alternatives hi que.. ha? . És una bona manera per aprendre a escoltar, a discutir, a consensuar i a explorar alternatives, a través del diàleg i el respecte.Dolors Quinquer
 49. 49. APRENDRE A ARGUMENTAR Demanda: Prop de Berga les autoritats volen legalitzar un abocador fins ara il·legal. Aquest fet ha suscitat el descontent de moltes persones de la comarca que creuen que no és un lloc adequat per a un abocador i que s’hauria de prohibir, però els fan falta arguments sòlids, basats amb raons científiques. Aquesta serà la vostra tasca: cercar les raons en les quals basar un text argumentatiu.Dolors Quinquer
 50. 50. Què és un argument? • Un argument: Raons que siguin acceptables, pertinents i fortes. Raons capaces de resistir contraarguments (basades en la ciència) • Una evidència: Argument comprovat científicamentDolors Quinquer
 51. 51. Proposta per ensenyar l’alumnat a argumentar científicament argumentació en conclusió NUS ARGUMENTATIU Fets, dades Conclusió per tant però perquè Proarg. Contraarg. Justificació ja que perquè Fonamentació Justificació ja que FonamentacióDolors Quinquer
 52. 52. Incrementar Potenciar la l’ús de TIC comunicació Treball per competències Fomentar la Promoure cooperació i la l’autoregulació i interacció l’autonomiaDolors Quinquer
 53. 53. Informació vs Coneixement Taxa de retenció: Escoltar 5% Llegir 10% Escoltar i veure (audiovisual) 20% Discussió / diàleg 50% Fer 75% Explicar-ho a un altre 90%Font. National Trainnig Laboratories Institute (USA) Dolors Quinquer 2010
 54. 54. Transmissió i reproducció del coneixement Entendre la demandaConstrucciócompartida del parlar Planificar-seconeixement Procesar informació discutir cooperar Dolors Quinquer 2010
 55. 55. MÈTODES INTERACTIUS I COOPERATIUS • Vaig escoltar i ho he oblidat • Ho vaig fer i ho recordo • Ho he explicat i ho he après Dolors Quinquer 2010
 56. 56. ce r q ues, , re , ABP asos us: C . racti ns.. inte lacio odes simu Mèt tes, pr ojec ltres nt amb a pera fent, coo ne m ApreDolors Quinquer
 57. 57. Canvi metodològic i en la gestió social de l’aula Slavin, 1990; Johnson, Johnson, Stanne, 2000; Johnson; Johnson, 2000, autors d’estudis que avalen la superioritat de l’aprenentatge cooperatiuDolors Quinquer
 58. 58. Avantatges de la cooperació Acceptació dels altres Habilitats Motivació socials Habilitats Aprenentatge Autoestima lingüístiques cooperatiu Professionalització Prevenció conflictes TransferènciaDolors Quinquer
 59. 59. La interacció entre iguals .... “La interacció entre iguals és la qüestió clau, la responsable de la quantitat i la qualitat dels aprenentatges” (A. Ovejero, 2002) Una certa heterogeneïtat en la composició de l’equip de treball afavoreix la interaccióDolors Quinquer
 60. 60. La interacció entre iguals... “Quan un alumne ajuda un altre aprèn i qui rep l’ajut també”Dolors Quinquer
 61. 61. • "WebQuest • Moodle • Cercar a internetDolors Quinquer
 62. 62. Per acabar…. “La relació entre pensament i paraula no és un fet sinó un procés, un anar i venir continuat del pensament a la paraula i de la paraula al pensament. El pensament no s’expressa simplement en paraules, sinó que existeix a través d’elles”L.S. Vigotski“Pensament i llenguatge”, 1985
 63. 63. “Els límits del meu llenguatgesón els límits del meu món”L. Wittgenstein
 64. 64. “Les competències comunicatives aplicades a les àrees curriculars”http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio /materials/cursos_formacio/ccac/material s/index.html
 65. 65. Objectius del curs• Promoure el desenvolupament d’habilitats lingüístiques des de les CCSS amb la finalitat d’afavorir la comunicació i la construcció del coneixement.• Impulsar canvis metodològics que millorin la comunicació professorat/alumnat i entre l’alumnat, especialment amb l’ús de mètodes actius i cooperatius.• Implicar el professorat en el procés de reflexió i millora de la pràctica docent.• Potenciar l’èxit escolar i el creixement personal de l’alumnat.

×