Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aprisiasi dan kritikan seni

11,369 views

Published on

Aprisiasi dan kritikan seni

 1. 1. APRESIASI DAN KRITIKAN SENI
 2. 2. OBJEKTIF <ul><li>Mengetahui dan meningkatkan keupayaan membuat tanggapan dan penilaian melalui deskripsi , analisa dam interpretasi mengenai produk seni </li></ul><ul><li>Meningkatkan keupayaan berkomunikasi secara lisan, pernyataan tampak dan penulisan mengenai produk </li></ul><ul><li>Meningkatkan kualiti sahsiah kendiri dan profesionalisma melalui aktiviti menganalisa dan menghayati nilai dan makna yang terdapat pada rekaan serta pemikiran para ahli, tukang atau pereka </li></ul>
 3. 3. KANDUNGAN <ul><li>Memberi tumpuan kepada aktiviti-aktiviti yang merangsang komunikasi dan tindakbalas estetik terhadap objek rekaan dan persekitaran melalui interaksi langsung dan melalui pandangan dan pendapat ahli/ pakar/ sejarahwan/ budayawan </li></ul>
 4. 4. ARAS-ARAS PENCAPAIAN APRESIASI
 5. 5. 1. PENERIMAAN <ul><li>Kesedaran - menyedari kewujudan seni </li></ul><ul><li>Kesediaan menerima - mengambil perhatian terhadap kewujudan seni </li></ul><ul><li>Penumpuan - memilih dan mengambil perhatian terhadap sesuatu karya yang dipilih </li></ul>
 6. 6. 2. TINDAK BALAS <ul><li>Tindak balas persetujuan - bekerja sama memberi tindak balas terhadap seni </li></ul><ul><li>Kesediaan dan kerelaan bertindak balas -bersedia dan terbuka untuk menyatakan sesuatu tentang seni tanpa paksaan atau pertanyaan </li></ul><ul><li>Kepuasan bertindak balas - merasa kepuasan dan seronok dengan seni </li></ul>
 7. 7. 3. PENILAIAN <ul><li>Persetujuan nilai - menerima dan menyukai walaupun ada kemungkinan untuk berubah pada ketika lain </li></ul><ul><li>Pemilihan nilai - menilai dan menimbang nilai sesuatu karya </li></ul><ul><li>Penerimaan nilai - menerima dan menghayati sesuatu nilai dan mempengaruhi orang lain untuk turut memberikan persetujuan/penerimaan </li></ul>
 8. 8. 4. MENGORGANISASI <ul><li>Konseptualisasi nilai - mengenal pasti nilai yang terdapat pada karya seni berkaitan dengan nilai yang dianutinya (dipegang) </li></ul><ul><li>Mengorganisasi sistem nilai – mengaitkan dan mengurus nilai yang diterima ke dalam atau kepada karya lain </li></ul>
 9. 9. 5. PEMBINAAN PERIBADI <ul><li>Set umum - membina set pendirian dan menjadi pegangan terhadap nilai yang telah diterima </li></ul><ul><li>Pendirian/ pegangan – membina keyakinan, pegangan dan kepercayaan serta menghayati nilai yang telah diterima </li></ul>
 10. 10. PROSES DAN KAEDAH KRITIKAN SENI
 11. 11. JENIS & PENDEKATAN <ul><li>LOGIKAL </li></ul><ul><li>PSIKOLOGIKAL </li></ul><ul><li>SEJARAH </li></ul>
 12. 12. LOGIKAL <ul><li>Pendekatan ini dianggap sebagai bersifat tradisional berlandaskan logik akal dan intelektual. Hal ini banyak bergantung kepada sejauh mana seseorang itu memiliki: </li></ul><ul><li>maklumat </li></ul><ul><li>pemerhatian </li></ul><ul><li>kajian perbandingan </li></ul><ul><li>penghasilan </li></ul>
 13. 13. Maklumat: Maklumat seni boleh didapati melalui pembacaaan, kajian dan penerokaan mengenai masa, tempat, teknik, proses serta pengaruh sesuatu aliran/period seni.
 14. 14. Pemerhatian: Hubungan langsung dengan karya seni melalui lawatan ke galeri seni, menonton tayangan slaid, video, fotografi dan sebagainya, memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan untuk dapat berbicara seni.
 15. 15. Kajian Perbandingan : Memberi banyak peluang untuk seseorang berfikir secara kritis, menganalisa dan membuat sintesis antara satu karya dengan karya yang lain, antara media, alat, proses dan teknik . Memahami banyak pengetahuan tentang sejarah, nilai dan sebagainya antara pelbagai kegiatan seni berasaskan bangsa dan daerah .
 16. 16. Penghasilan: Seseorang akan dapat berbicara berbicara seni dengan lebih sempurna dan berkesan, andainya ia mempunyai pengetahuan yang tinggi dan meluas serta mempunyai pengalaman secara langsung dalam aktiviti penghasilan karya seni
 17. 17. PSIKOLOGIKAL <ul><li>Berkait rapat dengan cara seseorang melihat dan menghargai seni yang bersifat individu atau personal. Keupayaan seseorang berbicara dan menghargai seni banyak bergantung kepada sejauh mana ia memiliki: </li></ul><ul><li>pengalaman kendiri </li></ul><ul><li>pandangan orang lain </li></ul><ul><li>pengaruh persekitaran </li></ul>
 18. 18. Pengalaman Kendiri: Pengalaman lampau seseorang walaupun tidak terlalu bersifat ilmiah, dapat membantu seseorang memahami, menghargai dan berbicara seni. Keupayaan berbicara seni dapat diukur dengan sebanyak mana pengalaman yang ada pada seseorang
 19. 19. Pandangan Orang Lain: Lazimnya apabila seseorang kekurangan pengetahuan tentang sesuatu perkara, ia akan bersandar kepada pendapat orang lain yang dianggap pakar atau ahli. Oleh itu seseoranng itu akan dapat memahami, menghargai dan berbicara seni dengan lebih berkesan apabila kita bersedia mendengar dan menerima “apa orang lain kata”
 20. 20. Pengaruh Persekitaran: Persekitaran, tempat, masa dan situasi boleh mengubah kesan dan nilai sesuatu karya seni. Impak persekitaran dapat membantu seseorang menilai dan memperkatakan tentang seni.
 21. 21. SEJARAH <ul><li>Banyak bersandarkan kepada aspek sejarah sebagai cara menilai, memahami dan menghargai seni. Aspek-aspek berikut merupakan aspek yang paling ketara menjadi teras perbincangan: </li></ul><ul><li>Produk seni </li></ul><ul><li>Tokoh/Artis </li></ul><ul><li>Masyarakat </li></ul><ul><li>Konsep dan Falsafah </li></ul>
 22. 22. Produk Seni: Penumpuan terhadap idea, motif, teknik dan proses, bahan dan alat, aliran dan gayaan. Tumpuan tersebut akan membawa kepada diskusi tentang aplikasi Asas-asas Seni Reka, Struktur dan gubahan
 23. 23. Tokoh/Artis: Melihat cara artis mendapatkan sumber, budaya kerja dan pandangan mereka.
 24. 24. Masyarakat: Melihat kesan seni terhadap masyarakat dan pengaruh masyarakat tehadap tamadun seni.
 25. 25. Konsep dan Falsafah: Kejelasan ikonografi menjelaskan manifestasi peradaban bangsa .
 26. 26. PROSES DAN KAEDAH MELIHAT SENI
 27. 27. CARA/TAHAP MELIHAT SENI <ul><li>HEDONISTIK </li></ul><ul><li>KONTEKSTUALISTIK </li></ul><ul><li>ORGANISTIK </li></ul><ul><li>NORMISTIK </li></ul><ul><li>ELEKTIK </li></ul>
 28. 28. HEDONISTIK Cara melihat jenis ini, akan membawa kepada pernyataan mengenai nilai suka, gemar, menarik, benci dan sebagainya, “Saya suka corak…………”
 29. 29. KONTEKSTUALISTIK Cara melihat jenis ini menumpukan hubungan karya dengan aktiviti dan aspek tertentu. Juga hubungan seni dengan pemerhati. “Dalam konteks seni catan barat…………”
 30. 30. ORGANISTIK Cara melihat jenis lebih menumpukan kepada aspek formal penghasilan seni “Olahannya begitu harmoni, dinamis dan…………”
 31. 31. NORMISTIK Cara melihat jenis ini merujuk kepada kriteria atau norma sesuatu “Ia pelukis yang baik kerana…………”
 32. 32. ELEKTIK Cara melihat yang bersepadu

×