Gadaian Islam (Ar Rahn)

22,431 views

Published on

Sistem Gadaian Islam (Ar-Rahn) dari perspektif Muassasah Gadaian Islam Terengganu

Published in: Education, Spiritual
 • apa beza ar-rahnu exchange dgn yg ini???
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • mnbj
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Gadaian Islam (Ar Rahn)

 1. 1. GADAIAN ISLAM (AR-RAHN)DARI PERSPEKTIFMUASSASAH GADAIAN ISLAM TERENGGANU( MGIT)siti azura hushien<br />
 2. 2. ABSTRAK<br />Artikel ini adalah berkisar dengan perlaksanaan sistem gadaian Islam oleh Muassasah Gadaian Islam Terengganu iaitu salah satu pengendali gadaian Islam di Malaysia. Artikel ini dimulakan dengan definisi pajak gadai Islam, landasan hukum, sekitar pengendalian dan hikmah gadaian Islam, diikuti dengan latarbelakang Muassasah Gadaian Islam Terengganu (MGIT), objektif utama penubuhan, konsep, rukun dan ciri-ciri perlaksanaan sistem gadaian Islam. Turut disentuh di dalam artikel ini ialah analisis perbandingan di antara sistem gadaian Islam MGIT dengan pengendali gadaian Islam yang lain serta sistem gadaian konvensional. Artikel ini merumuskan bahawa manfaat yang sangat besar yang dihasilkan oleh sistem gadaian Islam umumnya dan oleh MGIT khususnya masih belum disebarkan seluruhnya. <br />
 3. 3. PENDAHULUAN<br /><ul><li>Kemahsyuransistemekonomi Islam telahtersebarluaskeseratadunia
 4. 4. Sistemekonomi Islam menawarkankaedah yang memberikesan “win-win”
 5. 5. Negara-negaraEropahseperti Britain danjugaJepundan Korea telahmula</li></ul>menggunakanbeberapabentukmekanismeekonomi Islam sepertiSUKUK.<br /><ul><li> Di Malaysia, pasaranpembiayaanmikrokreditamatluas, terdapatbanyak</li></ul>pengendali yang menawarkanpembiayaanini, tetapimalangnyauntuk<br />mendapatkankemudahaniniperlukandokumen yang pelbagaiseperti slip <br />gaji, bagirakyat yang tidakmempunyaipekerjaantetapiniadalahamat<br />menyukarkan. Alternatif lain yang lebihmudahialahdenganpajakgadai. <br />
 6. 6. <ul><li>Pajakgadaiadalahsalahsatualternatifbagipembiayaanmikrokredit</li></ul>daniasememangnyatelahdiiktirafdidalam Islam, initerbukti<br />apabilaNabi Muhammad sendiripernahmelakukanpajakgadai<br /><ul><li>Terdapatbanyakpengendalipajakgadai Islam di Malaysia, </li></ul>diantaranyaialah Bank Rakyat, KoKanun, Yapeim, PKB (Permodalan<br /> Kelantan Berhad), Bank Islam, Maidam (MGIT/MAR)<br /><ul><li>Artikeliniakanmemfokusgadaian Islam dariperspektifMuassasah</li></ul>Gadaian Islam Terengganu (MGIT) dibawahMajlis Agama Islam dan<br />AdatMelayu Terengganu (MAIDAM)<br /><ul><li> MGIT menjadipilihankeranaiaadalahsatu-satunyasyarikatpengendali</li></ul>pajakgadaididunia yang tidaklangsungmengenakancajtambahan<br />bagipinjaman.<br />
 7. 7. DEFINISI GADAIAN ISLAM (AR-RAHN)<br /><ul><li>Bahasa Malaysia, gadaibermaksudpinjamanwangdenganmenyerahkan</li></ul>barangsebagaicagaranuntuktempohtertentujikatidakditebusdalamtempoh<br />tertentubarangtersebutakanmenjadimilikorang yang memberipinjaman.<br /><ul><li>Bahasa Arab, ‘Rahn’ iabermaksudsuatubarangseseorang yang beradadalam</li></ul>milikseseorang yang lain sebagaicagarandaripadahutang yang diberikan<br />kepadanya.<br /><ul><li> Al-Qardawidalambukunya ‘Al-Halawa Al-Haramfil Islam’ menghuraikan</li></ul>maksudgadaianitusebagaisesuatubarang yang dijadikanpeneguhanatau<br />kepercayaandalamurusanhutangpiutang. Barang yang dijadikanjaminanitu<br />bolehdijual, jikahutangtidakdapatdibayar. Tetapipenjualanitumestisama<br />nilainyadengannilaiwangdipinjam.<br /><ul><li> Dari segisyara’ ataukacamata Islam pula, kesimpulannyaialahgadaian</li></ul>tersebutsebagaicagaranataujaminanterhadapsesuatuhutang, olehitu<br />sekiranyapenggadaitidakmampumembayarbalikhutangitumakabarang yang <br />digadaikantadi, dikirasebagaibayarankepadahutangtersebut.<br />
 8. 8. LANDASAN HUKUM<br /><ul><li>Sebahagianulama’ telahmenyatakanbahawagadaianadalahdiharuskan.
 9. 9. IbnuQudamahsecarajelasmenyatakanbahawahukumgadaiadalahharus
 10. 10. Al-Sharqawidalam “Fath al-Qadir” menyatakanbahawasetiapbarang yang harus</li></ul>dijualbelimakadiharuskanjugagadaian.<br /><ul><li>Dalil-dalil :-</li></ul> - Al-Quran<br />Surah Al-Baqarah (2:283) maksudnya:<br /> “ Jikakamudalamperjalanan, sedangkankamutidakmemperolehiseorang<br />penulismakahendaklahadabarang yang dipegang. Akantetapijika yang lain <br />mempercayainyaitumenunaikanamanat (hutangnya) danhendaklahia<br />bertaqwakepada Allah Tuhannya”.<br /> Di dalamayatdiatas, al-Qurtubitelahmenghuraikanbeberapapersoalan yang <br />berkaitan, diantaranyasebabdiharuskangadaianadalahuntukmenjaga<br />keselamatanhartadanhutangpiutang.<br />
 11. 11. - As-Sunnah<br />HadithdaripadaAisyahr.a yang bermaksud “ Rasulullahs.a.wpernah<br />membelimakanandariorangYahudidanbeliaumenggadaikepadanya<br />bajubesibeliau”. Hadithriwayat Al- Bukharidan Muslim <br />Terdapatsatuhadith lain yang bermaksud “ DaripadaAnastelahberkata<br />Rasulullahs.a.wtelahmenggadaikanbajubesinyakepadaorangYahudi<br />denganmengambilbuahgandumdandiberikankepadaahli<br />keluarganya”. Hadithriwayat Ahmad.<br /><ul><li>Ijma’</li></ul>Jumhurulama’ telahbersepakatmengatakantentangkeharusangadaian<br />danmerekatidakberselisihpendapattentangnya, walaupunbukandalam<br />musafir. SebagaimanadenganperbuatanRasulullahs.a.w yang telah<br />menggadaibajubesinyakepadaorangYahudidimanabagindadidalam<br />bermukim.<br />
 12. 12. HikmahGadaian Islam<br /><ul><li>Menggalakkanmanusiasupayasentiasa bantu membantudiantarasatusama</li></ul> lain. Allah telahberfirmandalamSurah Al-Maidah (5:2) yang bermaksud:<br /> “ Bertolong-tolonglahkamudalamperkarakebaikandantaqwa”.<br /><ul><li>Meneguhkankepercayaankepadapemberihutang. Dimanajikahutangitutidak</li></ul>dapatdijelaskansekalipun, makabaranggadaiantersebutmenjadiganti.<br /><ul><li>Merapatkanlagiukhuwahantarasesamamuslim. Di manaorangkayadapat</li></ul>menolongorangmiskindanberhajatkepadasesuatusepertimana yang telah<br />dianjurkandandigalakkanoleh Islam sendiri.<br /><ul><li>Mengelakkanperkara-perkara yang tidakdiinginisepertikecurianataumerompak</li></ul>olehorang-orang yang tidakmamputetapiberhajatkepadasesuatudalamhidupnya.<br />
 13. 13. MUASSASAH GADAIAN ISLAM TERENGGANU (MGIT)<br /><ul><li>Ditubuhkanpada 23 Januari 1992
 14. 14. Bertujuanuntukmenyediakanpajakgadaialternatifkepadaumat Islam diNegeri</li></ul> Terengganu.<br /><ul><li>BeroperasidibawahkendalianMajlis Agama Islam danAdatMelayu Terengganu </li></ul> (MAIDAM).<br /><ul><li>SumberkewanganutamaadalahdariKerajaanNegeri Terengganu melalui</li></ul> MAIDAM. <br /><ul><li>Ditubuhkanatasdasarfardhukifayahdanbukanatasdasarkeuntungansemata-</li></ul>mata, iajugabertujuanuntukmenghapuskanribaatauhasilbungadangharar<br /> yang dikenakanolehpajakgadaikonvensional.<br /><ul><li>BeroperasidiNo. 18A, Jalan Sultan Sulaiman, 20000 Kuala Terengganu, </li></ul> Terengganu.<br />
 15. 15. KONSEP, RUKUN DAN KAEDAH PERLAKSANAAN GADAIAN ISLAM MGIT<br /><ul><li>Konsep</li></ul>Merangkumi 3 konsepasas:-<br /> a. Ar-Rahnu<br /> - suatubarangberharga (barangkemas yang terdiridaripadabarangkemas) <br />dijadikansandaran yang terikatdenganhutangbercagar yang bolehdibayar<br />dengannya, sekiranyahutangtersebuttidakdapatdijelaskan.<br />b. Al-Qardul Hassan<br /> - hutangataupinjamankebajikansemata-matatanpadikenakansebarang<br />faedahatau lain-lain caj. Namunbegitupeminjamdigalakkanmemberi<br />sumbanganikhlasketikamembayarbalikpinjamanmereka.<br />c. Al-Wadiah<br /> - merujukkepadaakad yang berlakuuntukmenjagabarang yang dicagar<br />denganjaminan.<br />
 16. 16. OPERASI DI MGIT<br />TatacaraGadaian<br /> - baranggadaian yang diterimaialahemastulenbergantungkepadakeadaan<br />fizikaldanjenisnya.<br /> - jenis-jenisemasialahemas 10/24k, emas 18k, emas 916/22k, emas 14k, emas<br /> 915/22k, suasa, emaspaundanberlianasli.<br /> - dokumen yang diperlukanialahsalinankadpengenalan.<br /> - pegawaipenilaiakanmenentukannilaimutuemasdenganmenggoresemasdi<br />batuuji. Jikawarna yang terhasilialahwarnaemassedikitterangmakamutu<br />emastersebutialah 916, tetapijikawarna yang terhasilialahemassedikitgelap<br />makamutuemastersebutialahemas 10.<br /> - jikawarna yang terhasildaripadagoresantersebutialahmerah, makabarang<br />kemastersebutialahtembaga, atauputihmakabarangkemastersebutbukan<br />emas.<br />
 17. 17. - penaksirperluberhati-hatiuntukmenaksiremaskeranadewasakinibanyak<br />pelanggan yang datangdengantujuanuntukmenipudengancubamenggadai<br />barangkemastiruan.<br />- Barangkemas yang dikenalpastitulen yang kemudiannyadikenalisebagai<br />‘marhun’ akandimeterai (‘seal’)<br /><ul><li>Kaedahpengiraanpinjaman</li></ul>Nilaiemasdi MGIT (semasa) emas 10 = RM 90 segram, emas 916 = RM 80 <br />segram.<br />barangkemasakanditimbangterlebihdahulumenggunakan<br />alatpenimbangkhas, jikaberatbarangkemasemas 916 ialah 20gm<br /> 20gm x RM80 = Rm1600<br />olehkeranamaksimapinjamanialah RM1000, makapinjaman yang <br />bolehdiberiialah RM1000 sahaja.<br />
 18. 18. 2. TatacaraPenebusan<br /> - setiapgadaiandiberitempoh 3 bulanuntukditebus<br /> - bayaranbalikpinjamanadalahsecarasekaligus<br /> - bagipelanggan yang tidakdapatmenebusgadaiandalamtempoh 3 bulan<br />tersebut, tempohtambahanselama 3 bulan 14 haridiberi, tetapipelanggan<br />perludatangsendirike MGIT untukmemohonpenangguhantersebut.<br /> - pelangganhanyaperlumembawasuratgadaianbersertakadpengenalan<br />untukmenebusgadaian.<br /> - wakildibenarkandengansyaratterdapatsalinankadpengenalansebagaibukti<br /> - bagipelanggan yang masihtidakdapatmenebutgadaianselepastempoh<br />tambahandiberikan, pihak MGIT akanmenghantarsebanyak 2 surat<br />peringatan.<br />
 19. 19. <ul><li>Jikaselepaskedua-duasuratperingatantersebutdihantar, pelangganmasih</li></ul>gagalmenebusgadaian (marhun), makamarhuntersebutakandilelong.<br /><ul><li>seperticontoh yang diberi, marhundilelongdenganhargasebanyak</li></ul> RM2000, pinjaman yang diberiialahsebanyak RM1000. Makapihak MGIT <br />akanmemulanglebihanbakijualankepadapelanggansetelahditolaknilai<br />pinjamandansedikitwanguntukpengurusan.<br /><ul><li>setelahpelangganselesaimenebusgadaianmereka, barulahmereka</li></ul>dibenarkanuntukmembuatgadaiansemula.<br />
 20. 20. PERBANDINGAN SISTEM GADAIAN DI MGIT DENGAN SYARIKAT GADAIAN LAIN<br />GadaianKonvensional<br /> a. Riba<br />Pajakgadaikonvensionalmengenakanribaataspinjaman. Kadar yang <br />dikenakanialahpadakadarlebih 2% atassetiap RM100 pinjaman. Ini<br />bermaknajikapinjaman RM1000, RM1000 x 2% = RM20 sebulan.<br /> b. Jumlahpinjamantanpa had<br />Pelangganbolehdatanguntukmembuatgadaiansetiapharitanpa had. <br />Nilaianemasdipajakgadaikonvensionallebihtinggiberbandingdi MGIT.<br />c. Bayaranbolehdibuatsecaraberansur-ansur<br />Berbandingdi MGIT, dipajakgadaikonvensionalbayaranbalikpinjaman<br />bolehdibuatsecaraberansur-ansur.<br />
 21. 21. d. Notissebelumtamattempohtebus<br />Padakebiasaannyasyarikattidakakanmenghantarnotistampattempoh<br />tebuskepadapelanggan. Pelangganperlusentiasa ‘alert’ dengantarikh<br />tamattempohpenebusanuntukmengelakkanbaranggadaian ‘hangus’.<br /> e. Pemulanganwanglebihanlelongan<br />Jikaterdapatlebihanataslelonganbaranggadaian, syarikattidakakan<br />memaklumkankepadapelanggan, iabergantungkeatasinisiatifpelanggan<br />untukdatangbertanyakepadasyarikatpajakgadaiansamadaterdapat<br />lebihanatautidak. Wang lebihanakanmenjadihakmiliksyarikatpajak<br />gadaijikatidakdituntutdalamtempoh 6 bulanselepaslelongan.<br />2. Syarikat Gadaian Islam Lain<br />a. Upahsimpan<br /> Di MGIT tiadaupahsimpandikenakan. Tetapibagisyarikatpajakgadaiislam<br /> lain seperti Bank Rakyat, Bank Islam, Yapeim, KokanundanMuassasahAr- <br />Rahn (MAIDAM) sendiriterdapatupahsimpandikenakankeatasbarang<br />gadaian, Cumakadarupahsahaja yang berbeza-beza.<br />
 22. 22. contohpengiraanupahsimpan:-<br />MuassasahAr-Rahnu MAIDAM – kadarupahsimpanialah RM0.30 bagi<br />setiap RM100 pinjaman.<br />Beratemas(nilaisemasaemas) x 0.30 (jikapinjaman RM1000 kebawah)<br /> 100<br />2000 x 0.30 = RM6 sebulan<br /> 100<br /> Bank Rakyat kadarupahsimpanialah RM0.70 (jikapinjaman RM1000 <br />kebawah)<br />Beratemas(nilaisemasaemas) x 0.70 (jikapinjaman RM1000 kebawah)<br /> 100<br />2000 x 0.70 = RM14 sebulan<br /> 100<br />
 23. 23. b. Bayaranbaliksecaraansuran<br />Berbandingdengan MGIT, disyarikatpengendalipajakgadai Islam yang <br /> lain, pinjamanbolehdibayarbaliksecaraberansur-ansur.<br />KESIMPULAN<br />Sistemekonomi Islam telahmenganjurkanjalanterbaikatassetiappermasalahekonomi. Dasarsistemekonomi Islam yang ‘win-win’ adalahsangathebat, cumanyapenyebarankeistimewaaniniperludiperluaskan. Ar-Rahnumerupakansalahsatumekanismeekonomi Islam untukmemberikanpenyelesaianpinjamanmikrokredit. MGIT telahmemenuhikeperluanfardhukifayahdenganmemberipinjamanmikrokreditmelaluigadaiankepadarakyatnegeriTerenganutanpasebarangcajtambahan pun. Jikadilihatdenganlebihluas, manfaat yang diberikandenganpenubuhan MGIT iniadalahsangatbesardidalamduniadimanakeuntunganperniagaanadalahmenjadikeutamaan. Keistimewaan MGIT iniperludisebarluaskandinegeri Terengganu bagimengelakkanrakyatterbanyakterlibatdenganpajakgadaikonvensional yang sudahtentujelashukumharamnyakeranaterlibatdenganriba. Surah Al-Baqarah 92:275) maksudnya “ Orang-orang yang memakan riba, tidak mampu berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan. Demikian itu, kerana mereka berkata jual beli itu sama dengan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<br />

×