Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Topik 1.0

1,030 views

Published on

Pengenalan Asas Multimedia

Published in: Education
 • Be the first to comment

Topik 1.0

 1. 1. TTM312 (ASAS MULTIMEDIA) 1ASAS MULTIMEDIA_______________________________________1.0 Pengenalan kepada Multimedia o Perkataan multimedia adalah berdasarkan dua perkataan iaitu Multi dan Media/medium. o Multi membawa maksud banyak/pelbagai dimana ia menandakan terdapat lebih daripada satu media yang wujud di dalam sesuatu aplikasi. o Media pula merujuk kepda alat atau pengantara untuk menyampaikan atau mempersembahkan sesuatu maklumat seperti teks, grafik, audio, video dan animasi.1.1 Definisi Multimedia o Satu teknik yang digunakan untuk mengintegrasikan pelbagai media seperti teks, grafik, audio, video dan animasi dalam satu persekitaran digital yang mempunyai ciri-ciri interaktiviti (Norazlin etc, 2007). o Terdapat lima elemen atau media utama didalam Multimedia iaitu Teks, Grafik, Audio, Video, dan Animasi. o Setiap elemen tersebut mempunyai peranan yang tersendiri dalam mewujudkan informasi yang menarik dan berkesan (Jamalludin dan Zaidatun, 2003) Prepared by: Pn Azreen Binti Ahmad Tan
 2. 2. TTM312 (ASAS MULTIMEDIA) 2 AUDIO VIDEO TEKS Multimedia ANIMAS I GRAFIK INTERAKTI F Rajah 1.1 : Elemen Multimedia Prepared by: Pn Azreen Binti Ahmad Tan
 3. 3. TTM312 (ASAS MULTIMEDIA) 3 Elemen Peranan/ciri-ciri Teks - Merupakan asas utama bagi penyaluran sesuatu informasi. - Mempunyai pelbagai jenis dan bentuk tulisan yang berupaya memberi daya tarikan dalam penyampaian sesuatu informasi. - Boleh juga digunakan untuk memberikan penekanan bagi sesuatu isi kandungan yang ingin disampaikan. Grafik - Grafik digunakan bagi memberi penekanan secara visual terhadap sesuatu persembahan informasi. - Grafik membantu dalam menerangkan sesuatu informasi secara lebih berkesan. - Grafik wujud dalam pelbagai bentuk seperti ilustrasi, lukisan, carta, gambar, diagram dan sebagainya. Audio - Digunakan untuk membantu penyampaian sesuatu maklumat dengan lebih berkesan. - Menimbulkan suasana yang lebih menarik dan akan menghasilkan tumpuan terhadap isi yang dipersembahkan. - Contoh : Suara latar, muzik, lagu dan kesan bunyi. Video - Merujuk kepada siri gambar foto atau grafik yang dipersembahkan dalam satu kadar masa yang pantas. - Video menawarkan satu persembahan atau paparan yang lebih hidup dan realistik. Animasi - Proses penerangan atau penyampaian sesuatu maklumat yang kompleks dapat digambarkan dengan lebih mudah dan pantas. - Animasi membolehkan sesuatu persembahan yang disampaikan itu kelihatan lebih hidup atau realistik. Interaktiviti - Interaktiviti membenarkan pengguna berinteraksi secara dua hala. Prepared by: Pn Azreen Binti Ahmad Tan
 4. 4. TTM312 (ASAS MULTIMEDIA) 4 - Memberi peluang kepada pengguna untuk menentukan apa, bagaimana dan bila sesuatu maklumat itu dipersembahkan. - Pengguna dapat meneroka sesuatu maklumat mengikut keperluan dan kepantasan mereka. - Persembahan maklumat lebih dinamik dan interaktif. (Jamalludin dan Zaidatun, 2003) Jadual 1 : Elemen-elemen multimedia 1.1.1 Rekabentuk Asas Multimedia o Terdapat dua strategi rekabentuk asas multimedia iaitu linear dan bukan linear. o Berikut merupakan secara ringkas rekabentuk asas multimedia. Rekabentuk Asas Multimedia Linear Bukan Linear- Pengguna tidak mempunyai - Pengguna boleh mengawal kawalan terhadap aplikasi. persembahan aplikasi.- Aplikasi linear biasanya akan - Pengguna bebas untuk pergi ke bermula dari awal hingga akhir mana-mana bahagian maklumat atau ia akan mengulang semula yang dikehendaki melalui butang maklumat. navigasi.- Aplikasi ini boleh digunakan untuk - Aplikasi ini disusun dalam bentuk menyampaikan suatu maklumat menu dan pengguna boleh pergi kepada sekumpulan orang ramai ke kebahagian tersebut secara terus. atas skrin besar atau monitor televisyen.- Contoh: Animasi dan Video - Contoh : Courseware, laman Web, Portal. Jadual 2 : Rekabentuk Asas Multimedia SCENE 1 SCENE 2 SCENE 3 SCENE 4 Prepared by: Pn Azreen Binti Ahmad Tan
 5. 5. TTM312 (ASAS MULTIMEDIA) 5START --------------------------------CONTINUOUS----------------------------------- END Rajah 1.2 : Persembahan Linear Persona _________ _________ Persona _________ Myvi Menu Kereta _________ Myvi _________ _________ Viva Viva _________ _________ _________ Rajah 1.3 : Persembahan bukan Linear 1.1.2 Hipermedia dan Hiperteks o Interaktiviti melalui satu sistem navigasi adalah menggunakan pautan. Prepared by: Pn Azreen Binti Ahmad Tan
 6. 6. TTM312 (ASAS MULTIMEDIA) 6 o Pautan adalah rujukan atau elemen navigasi dalam satu dokumen ke dokumen yang sama atau ke dokumen yang lain. o Pautan ini secara automatik membawa maklumat rujukan tersebut kepada pengguna apabila elemen navigasi tersebut dipilih oleh pengguna. o Terdapat dua perkataan yang penting dalam pautan iaitu hiperteks dan hipermedia. o Hipermedia dan hiperteks merupakan antara kemudahan yang membolehkan sesebuah sistem multimedia interaktif yang lebih berkesan dapat dihasilkan. Hiperteks Hipermedia o Hiperteks adalah teks yang o Hypermedia hampir mengandungi pautan kepada menyerupai hiperteks, cuma ia teks yang lain dengan menekan bukan sekadar berasaskan teks satu atau lebih perkataan yang sahaja tetapi termasuklah media bergaris. lain seperti graik, imej, audio o Pengguna boleh membaca teks dan video. yang disediakan dan teks yang o Membenarkan pengguna sama juga boleh membawa mencapai maklumat mengikut pengguna ke laman-laman lain minat, keupayaan ataupun yang mengandungi maklumat kehendak hati. yang berkaitan. o Ia juga mengalakkan pengguna o Pengguna juga boleh untuk terus mendalami isi menentukan haluan pembacaan kandungan. atau pemerolehan maklumat. o Contoh: Halaman internet atau o Ia sering diwakili oleh teks yang laman Web berwarna biru serta digariskan seperti ini : Hiperteks. Jadual 3 : Hiperteks dan Hipermedia Prepared by: Pn Azreen Binti Ahmad Tan
 7. 7. TTM312 (ASAS MULTIMEDIA) 7 Gambarajah 1.1 : Contoh Hiperteks Gambarajah 1.2 : Contoh Hipermedia1.2 Perisian-Perisian Multimedia Prepared by: Pn Azreen Binti Ahmad Tan
 8. 8. TTM312 (ASAS MULTIMEDIA) 8 o Bagi komponen yang melibatkan penggunaan perisian multimedia, terdapat beberapa jenis perisian multimedia yang diperlukan untuk membangunkan perisian multimedia. o Perisian-perisian tersebut dikategorikan sebagai Perisian Grafik, Perisian Audio, Perisian Video, Perisian Animasi dan Perisian Pengarangan/Pengaturcaraan. 1.2.1 Perisian Grafik o Digunakan untuk menghasilkan imej, ikon, butang, antaramuka, gambar dan sebagainya. o Boleh juga digunakan untuk mengubah suai imej sedia ada untuk menghasilkan imej yang lebih bermakna untuk digunakan di dalam aplikasi yang akan dibangunkan. o Contoh perisian grafik ialah Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design, Corel Draw. o Contoh format fail grafik ialah jpg, gif, tiff, bmp, png dan sebagainya. o Perisian grafik terbahagia kepada 2 jenis iaitu grafik jenis vektor dan bitmap. Vektor Bitmap - Penghasilan imej yang berkualiti - Saiz imej yang lebih besar tinggi - Mewakili imej sebuah bentuk - Pixel pecah apabila dibesarkan dari gemoetri saiz asal - Adobe Illustrators, Adobe Flash - Adobe Photoshop CS3 Jadual 4: Imej Vektor dan Bitmap 1.2.2 Perisian Audio Prepared by: Pn Azreen Binti Ahmad Tan
 9. 9. TTM312 (ASAS MULTIMEDIA) 9 o Perisian audio digunakan untuk menghasilkan sebuah fail audio yang akan digabungkan bersama dengan fail grafik, video atau animasi semasa proses pembangunan aplikasi multimedia. o Perisian audio yang biasa digunakan ialah Sound Forge, Adobe Audition, Sony ACID Pro dan sebagainya. o Contoh format fail audio ialah wav, aiff, mp3 dan mid. 1.2.3 Perisian Video o Perisian video digunakan adalah untuk menghasilkan video dengan kualiti yang baik serta mengubahsuai video. o Perisian video yang sering digunakan ialah Adobe Premier, Ulead Video Studio, Movie Maker, Flash Video Encoder dan sebagainya. o Contoh format fail video ialah avi, mov, mpeg dan flv. o Flv- sering digunakan kerana saiz yang lebih kecil dan kualiti video yang dihasilkan cukup baik. 1.2.4 Perisian Animasi o Perisian animasi digunakan untuk menghasilkan paparan pergerakan berbentuk cerita atau sebahagian paparan antaramuka perisian. o Animasi digunakan bagi melambangkan atau mewakilkan pergerakan bagi sesuatu maksud yang tidak dapat diterangkan dengan jelas melalui teks atau grafik. o Animasi boleh dikategorikan kepada 2 jenis iaitu animasi 2 Dimensi (2D) dan animasi 3 Dimensi (3D). o Perisian bagi menghasilkan animasi jenis 2D adalah seperti Macromedia Director, Adobe Flash CS3, Toon boom, Soho, Moho dan sebagainya. o Manakala perisian 3D yang biasa digunakan ialah 3D Studio Max, Lightwave, Maya dan sebagainya. Prepared by: Pn Azreen Binti Ahmad Tan
 10. 10. TTM312 (ASAS MULTIMEDIA) 10 1.2.5 Perisian pengarangan/Pengaturcaraan o Perisian pengarangan adalah merupakan medium atau pengantara bagi pengintegrasian kesemua elemen-elemen multimedia yang telah dihasilkan dengan menggunakan perisian-perisian multimedia. o Proses pembangunan aplikasi multimedia melibatkan beberapa metafora. Antara metafora yang biasa digunakan ialah metaforan berasaskan ikon, metafora berasaskan garis masa dan metafora berasaskan susunankad atau buku. o Fail exe adalah fail yang bersifat standalone dimana ianya tidak memerlukan perisian pengarangan untuk dimainkan semula (playback). o Antara perisian pengarangan berasaskan CD-ROM ialah Adobe Flash CS3, Macromedia Director, Macromedia Authorware. o Perisian pengarangan berasaskan web adalah seperti Microsoft Fronpage dan Adobe Dreamwiver CS3. Prepared by: Pn Azreen Binti Ahmad Tan
 11. 11. TTM312 (ASAS MULTIMEDIA) 111.3 BIDANG PENGGUNAAN MULTIMEDIA Multimedia boleh digunakan dalam pelbagai bidang termasuk perubatan,pengajaran, pembelajaran, pemasaran, perniagaan dan sebagainya. Penggunaanteknologi multimedia mampu memberi kesan yang besar dalam bidang-bidangtersebut. PERUBATAN RUMAH PERNIAGAAN DAN INDUSTRI HIBURAN MULTIMEDIA LAIN-LAIN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENTADBIRAN Rajah 1.4 : Penggunaan Multimedia dalam pelbagai bidang Prepared by: Pn Azreen Binti Ahmad Tan
 12. 12. TTM312 (ASAS MULTIMEDIA) 12 Bidang Keterangan Contoh Penyebaran - Kios merupakan satu sistem - Kios Maklumat Maklumat penyaluran maklumat yang sering digunakan di lokasi-lokasi umum seperti lapangan terbang, muzium, pusat membeli belah, hospital, ruang tamu sesebuah syarikat. - Biasanya kios ini diletakkan di suatu tempat khas dan mempunyai peranti, masukan tertentu seperti skrin sentuh atau papan kekunci bagi membolehkan pengguna berinteraksi dengan sistem. - Ianya digunakan untuk menyalurkan atau menyebarkan maklumat tertentu kepada orang ramai dan boleh melaksanakan proses pencarian maklumat yang diperlukan, - Dikenali sebagai System Point Of Information (POI). - Selain dari sekadar memaparkan maklumat, ianya juga mampu mengumpulkan maklumat mengenai pengguna agar boleh dihubungi dikemudian hari. Pemasaran - Multimedia menyediakan peluang - Katalog Interaktif Prepared by: Pn Azreen Binti Ahmad Tan
 13. 13. TTM312 (ASAS MULTIMEDIA) 13 dan pemasaran yang lebih menarik dan - PersembahanPengiklanan merangsang pembeli kerana ia perniagaan menggunakan audio visual - Strategi gabungan pelbagai media. Pemasaran - Dengan bantuan teknologi internet, - Cakera konsep pemasaran tanpa sempadan Demonstrasi juga semakin luas digunakan dan - Pengiklanan dengan sokongan teknologi - Pangkalan Data multimedia, seseorang pembeli - Sistem Perbankan boleh membeli belah dengan lebih Elektronik selesa dan menyeronokkan. - Kebaikan kepada peniaga ialah mampu menjimatkan ruang, memudahkan urusan inventori, proses penyebaran maklumat dan sebagainya. - Penggunaan multimedia di dalam perniagaan membolehkan sesuatu produk baru yang ingin diperkenalkan, dipamerkan dalam bentuk yang lebih hidup dan dinamik dengan bantuan elemen- elemen multimedia. Pengajaran - Pendekatan pembelajaran - Courseware dan berasaskan multimedia mampu - E-Learning Prepared by: Pn Azreen Binti Ahmad Tan
 14. 14. TTM312 (ASAS MULTIMEDIA) 14Pembelajaran memindahkan sesuatu maklumat - Portal Pendidikan daripada buku teks yang statik - Pendidikan Jarak kepada suatu corak pembelajaran Jauh baru yang lebih menarik, dinamik dan interaktif. - Pelajar boleh belajar mengikut kesesuaian, masa dan cita rasa diri mereka sendiri. - Multimedia memudahkan proses penyaluran ilmu. Jadual 5 : Bidang Penggunaan Multimedia 1.3.1 Kelebihan dan Kekurangan Multimedia Kelebihan Kekurangan- Maklumat dapat disampaikan dan - Tidak dapat menggunakan Prepared by: Pn Azreen Binti Ahmad Tan
 15. 15. TTM312 (ASAS MULTIMEDIA) 15 diedarkan dengan lebih berkesan. sepenuhnya elemen multimedia menerusi rangkaian disebabkan kadar transmisi yang rendah.- Dapat menyokong pembangunan - Memerlukan ruang storan yang teknologi Internet dan rangkaian. besar disebabkan saiz aplikasi yang besar.- Menjadikan aplikasi ramah - Penyalahgunaan teknologi pengguna dan menarik. multimedia berleluasa seperti cetak rompak dan pornography. - Persembahan dan penerimaan - Pengguna akan sepenuhnya maklumat lebih mudah, berkesan bergantung kepada komputer dan interaktif. untuk melakukan apa sahaja - Meningkatkan pemahaman tajuk - Memerlukan kos yang tinggi untuk atau topik pembelajaran perkakasan, perisian dan disebabkan banyak media yang pembangunan aplikasi digunakan. - Boleh dicapai dan digunakan - Memerlukan pendidikan, latihan pada bila-bila masa, dimana- dan pembelajaran yang khas untuk mana dan dengan kelajuan yang menggunakan multimedia. diingini. - Memudahkan cara untuk - Memerlukan masa yang lama untuk berkomunikasi dengan pelbagai menghasilkan aplikasi multimedia. cara yang disediakan. Jadual 6 : Kelebihan dan Kekurangan Multimedia Prepared by: Pn Azreen Binti Ahmad Tan

×