Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн сэтгэл зүйн ялгаа

7,491 views

Published on

эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн сэтгэл зүйн ялгаа

 1. 1. Æ. Ýð äý íý ÷ èìý ã PT10D111Ý.Ó ÿ íã à PT10D104Г.À íõ æ àð ã àë BA 10D132Ж.Маргад B A 10D131 СЕМ 5-3
 2. 2. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн сэтгэлзүйн ялгааÇàí òºëºâÕàðèëöàà¯çýë áîäîëÎíöëîã øèíæÑîíèðõîëòîé
 3. 3. • Амьдарлы н хүрдийг бид ганцаараа бус хэн нэгэнтэй хамт туулдаг , энэ ч ертөнцийн жам .• Хэрвээ амьдралы г аялалттай зүйрлэх ю м бол хүмүүс байнга л уулы н оргил руу гарах аялалд илүү их дурлана.• Уул өөд гарч буй хүнд хэн нэгний түшиг тулгуур хэрэгтэй• Хэн хамгийн сайн түшиг тулгууртай байна тэр хамгийн өндөр уул руу зоригтой , сэтгэл хангалуун , бардам алхана.• Энэ аялалы н гуравны хоёроос илүү хувийг эсрэг хүйсний хүнийхээ хажууд хамтдаа байж , урам зориг , итгэл , эрч хүч , өөрийгөө үнэлэх зөв үнэлэмжийг олж авна• Аз жаргалтай байгаа эрэгтэй , эмэгтэй хүмүүс яг ижил
 4. 4. Ñóäàë ã àà• Эмэгтэй , эрэгтэй хүмүүсийн сэтгэл зүй , сэтгэн бодох чадвар , зан чанар , үйл ажиллагаа, харилцааны ихээхэн ялгаатайг дээр тэмдэглэсэн боловч• энэ ялгаа алдагдаж байгаа талаар Калифорны н Их Сургуулийн сэтгэл зүйн тэнхимийн сүүлийн үеийн судалгаа харуулжээ . Бид ч үүнтэй санал нэгдэхээс өөр аргагүй
 5. 5. • Хумсаа будаж , • Гэхдээ энэ ялгаа багасах тусам тун төвөгтэй уруулаа өнгөлсөн байдалд орох болно . залуус , эршүүд , • Тиймээс та өөрийнхөө бадриун охидтой мөн чанары г бүү гээгээрэй . тааралдах нь • Бидэнд анзаарагддаггүй хэвийн үзэгдэл мөртлөө эрэгтэй , эмэгтэй мэт болжээ . хүмүүсийн сэтгэл зүйн ялгааг гаргасан сонирхол татахаар амьдралд , шинжлэх ухаанд батлагдсан жишээнүүдийг дурдъ я .
 6. 6. Ç àí ò ºë ºâ Ýìý ã ò ý é Ýðý ã ò ý é• ¯Í Í Ý× • é òã ý ñý í õ À íäýý ë …• À ë èâ àà çÀ éë èéã ý õ íýý ñ • À ë èâ àà çÀ éë èéí ã îë ûã íü õ èéõ èéã ýð ìý ë çäý ã . áàð üäàã .• ¯óäàð ã à áàã à ç ýð ã èéí • Ò ý â ÷ ýýð ìóóòàé çàë üòàé. • Í ã çÀ éë ýý óäààí õ èéæ ý• Ò ý â ÷ ýýð ò ý é ã À éö ý òã ý õ èéã• Òóóøòàé áàéæ ÷ àääàã õ À ñäý ã ã À é. áàéíà. • À ë ñûí õ àð ààòàé• ÁÀ ñã À é÷ À À ä óÿ í ç ººë ºí. • À ë èâ ààä ìàø íóõ àöòàé õ àíääàã .
 7. 7. ëíöë îã øèíæ :
 8. 8. ëíöë îã øèíæ : Ýðý ã ò ý é Ýìý ã ò ý é Эрэгтэй хүн цамцаа • Эмэгтэй хүн зүүн баруун гараасаа эхлэж гарнаасаа өмсдөг • Эмэгтэйчүүд хоолойноос Хоолойтой цамц тайлах нь эсвэл ханцуйнаас нь бол эрэгтэйчүүд доороос • Дэлгүүрт ороод шинэ нь барааг эмэгтэйчүүд Хэрэглэж дадсан бараа сонирхдог бол руугаа эр хүн очдог • Орцны хоо хаалга руу Гэрийнхаа хаалганд тулж хүрээгүй эмэгтэй хүн зогсоод түрхүүрээ цүнхээ уудалдаг гаргадаг нь эрэгтэй хүн • Гараа үзүүл гэж хэлэхэд Харин эрэгтэйчүүд гараа эмэгтэйчүүд алгаа харуулж ээлжлэн харуулдаг
 9. 9. ëíöë îã øèíæ : Ýðý ã ò ý é Ýìý ã ò ý é Эрэгтэйчүүд ерөнхийлөн • Эмэгтэйчүүд нэгжид гол хардаг бол анхаарлаа хандуулдаг Эрчүүд ю мс обьектийг • Эмэгтэйчүүд хүмүүсийн илүү сонирхдог бол харилцаа, болоод , сэтгэл Чихэрлэг зүйлийг хөдлөлд илүү анхаардаг эрэгтэйчүүд хүлхэж иддэг • Эмэгтэйчүүд эсэргээрээ бол • Сэтгэл хямрасан үед Эрэгтэйчүүд өөрийн эмэгтэйчүүд сэтгэлээ доторх хүнтэйгээ саналаа онгойтол бусадтай ярьдаг , солилцож , аль болох хэн нэгнийг хүсэмжилдэг ганцаараа байхы г хүснэ бол Харин эрэгтэйчүүд ою ун • Эмэгтэйчүүд сэтгэл ухаан , обьектив байдалд хөдлөл , зөн билэгтээ итгэдэг итгэдэг Эрэгтэйчүүд үр дүнг • Эмэгтэйчүүд үйл явц чухал чухалчилдаг бол байдаг
 10. 10. ÍÀ Ðé ËÖ À À Ýðý ã ò ý é Ýìý ã ò ý é Ýð ÷ À À ä ìàø ý ìõ ö ý ã öò ý é • ÁÀ ñã À é÷ À À ä èõ õ À ðýý ë ý ë ÿ ð üäàã áîë À À ñã ý æ îë îí çÀ éë õ îë üæ ÿ ð üäàã . Ýð ÷ À À ä 3000 À ã õ ý ë äý ã . • Íàð èí áÀ ñã À é÷ À À ä ºäºð ò Ç àë óóñ íóóö õ àäã àë àõ äàà 20000 À ã õ ý ë äý ã áîë öîîæ òîé àâ äàð áîë • Ýìý ã ò ý é÷ À À ä äàð ààã èéí Ç àë óóñ ý ñðý ã ýýðýý õ À íò ý é óóë ç àòë àà Ýð ÷ À À ä íÀ äýýðýý äóð ë àäàã õ àäã àë äàã . áîë • ÁÀ ñã À é÷ À À ä À ð ã ý ë æ ò ºã ñ ò ºã ºë äºð èéí õ àéñààð áàéäàã áîë • ÁÀ ñã À é÷ À À ä ñîíñîæ äóð àë äàã .
 11. 11. ÁîäîëÝìý ã ò ý é÷ À À ä îë îíç À éë èéã ò ºë ºâ ë ºæáîäîæ ÿ â äàãÝð ÷ À À ä íèéòë ý ã áîäîæÿ â äàã ç À éë ò ý é.
 12. 12. Áîäë ûí ÿ ë ã àà
 13. 13. Ä ýë ã À À ð
 14. 14. Ó óë çàë ò:
 15. 15. ÍÀ ñý ë õ ýðý ã ö ýý 7 õ îíîã ºìñºæ áîë îõ þ ìª ºõ çÀ éë íý ã ÷ àë ã àìñ áàéíà
 16. 16. ÁÀ ñã À é÷ À À ä çààæ çààâ àð ë àõ äóð òàé.Ýð ÷ À À ä õ àð èë öàí ò ý ã ø áàéõ ûã èë À À ä À ç ý õ íü áèé.
 17. 17. ª ÍêÝð ÷ À À ä ºíã èéã åðºíõ èéäíü íýð ë ý äý ã .Ñîë îíã ûí 7 ºíã ºÝìý ã ò ý é÷ À À ä ñîë îíã ûí 7ºíã ºíººñ ã àäíà îë îí ò ºð ë èéíºíã èéã íýð ë ý äý ã .Òîä ÿ ã ààí, áÀ äý ã ÿ ã ààí,óñàí ÿ ã ààí, ã ì. íºí ºíã èéãæ èìñíèé íýðýýð íýð ë ý õ íüáèé.
 18. 18. Ñîíèð õ óóë àõ àä…Ýð ÷ À À äèéí 14 ç À éë :• Буруу зуршил 11. Хууралт• Эцэг эхийн эсэргүүцэл 12. Хардалт• Хатуу хяналт 13. Биеэ даасан байдал• Хэт санаачлагатай 14. Тэмцэх чадваргүй• Шүүмжлэгч• Үл тоомсорлогч• Тэнэгхэн• Ажилсаг , аж ахуйч биш• Чалчаа• Хэтийн төлөвлөгөө
 19. 19. “Эрэг т эй , эмэг т эй хүмүүсийн аль аль ньөөрийг өө бүрэн г үйцэд т аниулахг үй нууцлагүлдэнэ г эдэг маш т ом урлаг ” /Христ он Геббел /
 20. 20. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.

×