Successfully reported this slideshow.
Лекц №12Бүлэг хамт олны нийгэм сэтгэлзүйн       асуудал.     Зөрчил маргаан
Тодорхойлолт Á¿ëýã ãýäýã íü íèéòëýã ÷àíàðòàé ¿éë àæèëëàãààíä îðäîã áà íèéòëýã ñîíèðõîë, ¿íýò ç¿éëñ, õýì õýìæýýãýýð çîõè...
Á¿ëãèéã àíãèëàõ íü Àëáàí á¿ëýã- Ýíý íü áàéãóóëëàãàä òîäîðõîé çîðèëãîòîéãîîð àëáàí ¸ñîîð áèé áîëñîí á¿ëãèéã õýëíý Àëáàí ...
 çîõèîí áàéãóóëàëòòàé – òîãòâîðòîé óäààí õóãàöààãààð îðøèí òîãòíîæ áàéãàà á¿ëýã çîõèîí áàéãóóëàëòã¿é – òîäîðõîé á¿òýöã¿...
 áîäèò. Ãèø¿¿ä íü àìüäðàë áà ¿éë àæèëëàãààíû ºäºð òóòìûí õàðèëöààíä îðøäîã. Áîëçîëò. Íàñ, õ¿éñ çýðýã ÿìàð íýã íèéòëýã ...
Á¿ëãèéã òîäîðõîéëîõ ñýòãýëç¿éí         øèíæ Á¿ëãèéí íÿãòðàë. ªºð õîîðîíäîî õîëáîîòîé áàéõ  õýìæ¿¿ð.  Ðåôåðåíò...
 ×èã õàíäëàãà Çîõèîí áàéãóóëàëò Õîîðîíäîî îéëãîëöîõ Ñýòãýëèéí õºäºë㺺íèé íèéö Ñààä áýðõøýýëèéã äàâàõàä õàìòðàõ Á¿ëý...
À.à Êîâàë¸â á¿ëãèéí õºãæëèéã 3 ¿å øàòàíä àâ÷ ¿çñýí. - Àíõäàã÷ áàéäëààð íýãäýõ ¿å. - ßëãàðàí õºãæèõ ¿å. - Ýðãýýä íýãäýõ ...
 Õàìò îëîí ãýäýã íü íýãäìýë íýã ÷èã çîðèëãî, íýã  ¿éë àæèëëàãàà õîëáîî óÿëäààòàé ÿðèãäàæ,  ò¿¿íèéã õýðýãæ¿¿ëýõ èäýâõ ...
Ǻðºë人í, ò¿¿íèéã øèéäâýðëýõ        àðãà çàì Á¿ëýã õàìò îëíû òóõàé ÿðèãäàæ áàéãàà ¿åä çºð÷èë ìàðãààíû àñóóäàë çà...
 Ǻð÷èë õýä õýäýí ÿíçààð ãàð÷ èðíý.  Ñàíàë çºðºëäºõ õýëáýðýýð  Íèéãýì ñýòãýëç¿éí äàðàìò, ñýòãýë õºäëºëººð  Ìàðãààíû...
Ѻðãºë人íèé òàëààð ¿çýë Ìàðãààíû òàëààð ñºðºã õàíäëàãà. Ǻð÷èë, ìàðãààí íü á¿ëãèéí ãèø¿¿äèéí ¿ë îéëãîëöëûí èëðýë áºãºº...
Ìàðãààíûã àíãèëàõ íü: Áèå õ¿íèé äîòîîä ìàðãààí - Өºðèéí ¿çýë áîäîë, çàí ¿éë òîõèðîõã¿é, ýñâýë ¿éëäâýðëýëèéí øààðäëàãà, á...
 Áîãèíî õóãàöààíû ìàðãààí íü õàðèëöàí áèå áèåíýý áóðóó îéëãîæ, àëäààòàé ä¿ãíýëò õèéæ òóí óäàëã¿é îéëãîëöîæ ýâëýðýõèéã õ...
Хàìò îëíû àìüäðàëä íºëººëºõ ò¿âøèíãýýð íü ºíãºö /õºíãºí õýëáýðýýð áèå áèåíèé äóðã¿éã õ¿ðãýõ îðîëäëîãî áºãººä ãèø¿¿äèéí í...
 Ìàðãààíûã ýõ ¿¿ñâýðýýð íü: áîäèò ¿¿ñýëòýé ìàðãààí – õ¿ì¿¿ñýýñ ººðñ人ñ íü òºäèéëºí õàìààðàõã¿é òºâºãòýé íºõöºë áàéäàë,...
Ìàðãààíû øàëòãààí:  Óäèðäëàãûí àðãà áàðèë  Á¿ëýã äîòîðõ õýì õýìæýý, çîðèëãîòîé ñàíàë  íèéëýõã¿é áàéãààãààñ  Á¿ëãèéí ¿é...
Ìàðãààí ¿¿ñýõ õ¿÷èí ç¿éë Ìýäýýëëèéí Á¿òöèéí ¯íýëýìæèéí Õàðèëöààíû Òºðõ áàéäëûí
 Ìýäýýëëèéí. Ìýäýýëýë 2 òàëä òààëàìæòàé, òààëàìæã¿é ñýòãýãäýë òºð¿¿ëýõ õ¿÷èí ç¿éë. Öóó ÿðèà ã.ì. Á¿òöèéí. ªì÷, íèéãìèé...
 Õàðèëöààíû õ¿÷èí ç¿éë. Õàðèëöàí íºëººëºë, ¿éëäëèéí óëìààñ òààëàìæòàé, òààëàìæã¿é ìýäðýìæ òºðäºã. Õàðèëöààíû ¿íäýñ íü ñ...
Ìàðãààíû ¿å äýõ õ¿ì¿¿ñèéí òºðõ     áàéäëûí õýâ øèíæ Ïðàêòèê õýâ øèíæ. “Äàâøèëò õàìãèéí ñàéí õàìãààëàëò ìºí” ãýñýí óðè...
 Õàðèëöàã÷ õýâ øèíæ. “Ñàéí äàéíààñ ìóó ýíõ òàéâàí äýýð” ãýñýí óðèàòàé. Õàðèëöààíû õóâüä ºíãºö, òàíèëûí õ¿ðýý ºðãºí, òºäèé...
 Ñýòãýã÷ õýâ øèíæ. “Òý𠺺ðèé㺺 ÿëñàí ãýæ áîäîæ ë áàéã” ãýñýí óðèàòàé. ººðèé㺺 õ¿ðýýëýí áóé îð÷íûã òàíèí ìýäýõýä ÷èãëýí...
Ìàðãààíû ¿å äýõ õ¿ì¿¿ñèéí áàéð       ñóóðü Áè ÿëíà, ÷è ÿëàãäàíà ãýñýí õàòóó áàéð ñóóðü Ǻâõºí áè ãýñýí ñîõîð áàéð...
Ìàðãààíûã øèéäâýðëýõ ä¿ðýì       àðãóóä 2 á¿ëýã àðãûã õýðýãëýäýã. - Á¿òöèéí - Áèå õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäûí
Á¿òöèéí àðãà Àæèëä òàâèãäàõ øààðäëàãûã òàéëáàðëàõ. ßìàð ¿ð ä¿íä õ¿ðýõýý óõàìñàðëàñàí, õàðèóöëàãàòàé, ýðõ ìýäýëòýé, ìýäý...
 Óðàìøóóëàõ òîãòîëöîîã áîëîâñðóóëàõ. Òàëàðõàë, ñàéøààë, øàãíàë àëáàí òóøààë àõèóëàõ çýðãèéã ìàðãààíûã øèéäâýðëýõ àðãà ...
 Áóóëò õèéõ. Çàéëñõèéõ. Çîõèöóóëàõ. Õ¿ñ÷ áóé ¿ð ä¿íäýý õ¿ðýõèéã òýì¿¿ëæ áóé õî¸ð  òàëûí õàðèëöàí çºâøººðºõ¿éö òèéì õà...
Äàðààõ ç¿éëèéã àíõààðàõõýðýãòýé: Ìàðãààíûã øèéäâýðëýõýä øóäàðãà õàíäàõ Õàìòðàí àæèëëàõ óóð àìüñãàëûã á¿ðä¿¿ëýõ Áèåý áàð...
Áèå õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäûí àðãà Çàéëñõèéõ, áóëçààðàõ. Ìàðãààíûã ¿ã¿éñãýõ, çºâøººðºõã¿é çàéëñõèéõ, íºõöºë áàéäëûã õ¿ëýýí àâàõã¿...
 Ѻðãºëäºõ àðãà. Ýöñèéí ¿ð ä¿íä õàðèëöàã÷ òàëóóäûí àëü íýã íü íî¸ðõîí, íºãºº òàë íü óíàëòàíä îðäîã. Áîëîëöîî, àâüÿàñ ÷à...
Гэр бүлийн маргааны үед ßëàõûã ýðìýëçýõã¿é áàéõ Äîðîìæëîõã¿é áàéõ ªìíºõ ìàðãààíûã ñýðãýýõã¿é áàéõ Ѻðºã òîãòñîí õàíäëà...
1. Маргаан олон шалтгаанаар үүсч болно.  Туайлбал хувь хүний зан чанарын онцлог,  буруу ойлголцох, хөндлөнгийн хүмүүсийн...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

лекц №12

1,956 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

лекц №12

 1. 1. Лекц №12Бүлэг хамт олны нийгэм сэтгэлзүйн асуудал. Зөрчил маргаан
 2. 2. Тодорхойлолт Á¿ëýã ãýäýã íü íèéòëýã ÷àíàðòàé ¿éë àæèëëàãààíä îðäîã áà íèéòëýã ñîíèðõîë, ¿íýò ç¿éëñ, õýì õýìæýýãýýð çîõèöóóëàãääàã. Á¿ëýã ãýäýã íü åðºíõèé íýã çîðèëãîä õ¿ðýõèéã ýðìýëçäýã, õàìò îëíû ãèø¿¿ä íü áèå áèåíäýý õàðèëöàí íºëººëæ àæèëëàäàã, ººð õîîðîíäîî óÿëäàà õîëáîî á¿õèé õî¸ð áà ò¿¿íýýñ äýýø õ¿ì¿¿ñèéã õýëíý. Íèéãìèéí, ¿éëäâýðëýëèéí, ýäèéí çàñãèéí, àõóéí, ìýðãýæëèéí, íàñíû, õ¿éñèéí çýðýã íýãäìýë íýã øèíæýýð ÿðèãäàõ õýñýã õ¿ì¿¿ñèéã á¿ëýã ãýíý.
 3. 3. Á¿ëãèéã àíãèëàõ íü Àëáàí á¿ëýã- Ýíý íü áàéãóóëëàãàä òîäîðõîé çîðèëãîòîéãîîð àëáàí ¸ñîîð áèé áîëñîí á¿ëãèéã õýëíý Àëáàí áóñ á¿ëýã - áàéãóóëëàãûí ãèø¿¿äèéí ñîíèðõîë, íèéãìèéí õýðýãöýýãýýð áèé áîëäîã Èõ – àíãè, íèéãìèéí äàâõàðãà, ¿íäýñòýí ÿñòàí Áàãà – ãèø¿¿ä íü øóóä õîëáîîòîé áà á¿ðýëäýõ¿¿í íü èõ áèø Äóíä – ãàçàð íóòãèéí õàðüÿàëëààð íýãòãýãääýã Áè÷èë – áàãà á¿ëãèéí äîòîð ¿¿ñäýã, ãèø¿¿ä íü îéð äîòíî õàðüöààòàé ãýæ àíãèëäàã.
 4. 4.  çîõèîí áàéãóóëàëòòàé – òîãòâîðòîé óäààí õóãàöààãààð îðøèí òîãòíîæ áàéãàà á¿ëýã çîõèîí áàéãóóëàëòã¿é – òîäîðõîé á¿òýöã¿é, ýñâýë äºíãºæ ¿¿ññýí á¿ëýã Ñóë õºãæèëòýé – Ýíý íü ººðèéí îðøèí òîãòíîõ ýõíèé øàòàíäàà áàéãàà á¿ëã¿¿ä ªíäºð õºãæèëòýé – Ýíý íü áèé áîëîîä óäñàí, ýâ íÿãòðàë ñàéòàé õàìò îëíû èæ á¿ðäýë þì.
 5. 5.  áîäèò. Ãèø¿¿ä íü àìüäðàë áà ¿éë àæèëëàãààíû ºäºð òóòìûí õàðèëöààíä îðøäîã. Áîëçîëò. Íàñ, õ¿éñ çýðýã ÿìàð íýã íèéòëýã øèíæýýð íýãòãýãäñýí. àíõäàã÷. Á¿ëãèéí ãèø¿¿äèéí õîîðîíä õóâèéí õîëáîî øóóä ¿¿ñäýã. õî¸ðäîã÷. Àíõäàã÷ á¿ëãýýñ òîãòäîã.
 6. 6. Á¿ëãèéã òîäîðõîéëîõ ñýòãýëç¿éí øèíæ Á¿ëãèéí íÿãòðàë. ªºð õîîðîíäîî õîëáîîòîé áàéõ õýìæ¿¿ð. Ðåôåðåíò. Á¿ëýã äîòîðõ ¸ñ ñóðòàõóóíû ä¿ðýì, æóðìûã ãèø¿¿ä äàãàæ ìºðäºõ øèíæ Ìàíëàéëàë. Íýã ãèø¿¿íýýñ áóñäàäàà íºëºº ¿ç¿¿ëýõ øèíæ Áè÷èë óóð àìüñãàë. Á¿ëýãò õàìààðàëòàéãààð ñýòãýë õàíãàëóóí áàéõ øèíæ Èäýâõ
 7. 7.  ×èã õàíäëàãà Çîõèîí áàéãóóëàëò Õîîðîíäîî îéëãîëöîõ Ñýòãýëèéí õºäºë㺺íèé íèéö Ñààä áýðõøýýëèéã äàâàõàä õàìòðàõ Á¿ëýãò òýì¿¿ëýë, çîðèëãî, ñýäýë, õýðýãöýý, çºð÷èë人í, óðàì çîðèã
 8. 8. À.à Êîâàë¸â á¿ëãèéí õºãæëèéã 3 ¿å øàòàíä àâ÷ ¿çñýí. - Àíõäàã÷ áàéäëààð íýãäýõ ¿å. - ßëãàðàí õºãæèõ ¿å. - Ýðãýýä íýãäýõ ¿å.Íèëýýí ò¿ãýýìýë õýðýãëýãääýã ¿å øàò íü: Íîìèíàëü Àññîöèàö Êîîïåðàöè /çîõèîí áàéãóóëàëò õèéãäñýí/ Àâòîíîìè /èäýâõýýñ áóñàä øèíæ/ Êîëëåêòèâ
 9. 9.  Õàìò îëîí ãýäýã íü íýãäìýë íýã ÷èã çîðèëãî, íýã ¿éë àæèëëàãàà õîëáîî óÿëäààòàé ÿðèãäàæ, ò¿¿íèéã õýðýãæ¿¿ëýõ èäýâõ îðîëäëîãî èëýðñýí, çîõèîí áàéãóóëàëòûí äýýä õýëáýð. Á¿ëãèéí ãèø¿¿äèéí îíîâ÷òîé òîî 7+-2. Ãàäíà äîòðîîñîî àìàðõàí óäèðäàãääàã. 3-4 õ¿í ººðèé㺺 õýò ¿íýëäýã, çºð÷èë èõòýé.
 10. 10. Ǻðºë人í, ò¿¿íèéã øèéäâýðëýõ àðãà çàì Á¿ëýã õàìò îëíû òóõàé ÿðèãäàæ áàéãàà ¿åä çºð÷èë ìàðãààíû àñóóäàë çàéëøã¿é õºíäºãääºã. Ǻð÷èë 2 ÿíçààð îéëãîãääîã. Õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäûí õàðèëöàí ¿éëäýë íü ýåðýã ¿éëäëèéí õýëáýðýýð èëýð÷ áàéãàà çºð÷èë Õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíäûí õàðèëöààíû ýñðýã áàéäëûã èëýðõèéëñýí ñýòãýëç¿éí áàéäàë Ýõíèé çºð÷ëèéí õýëáýð íü íýýëòòýé, äàðààãèéõ íü õààëòòàé áàéäëààð ãàð÷ èðäýã. Ǻð÷뺺ñ ìàðãààí ¿¿ñíý.
 11. 11.  Ǻð÷èë õýä õýäýí ÿíçààð ãàð÷ èðíý.  Ñàíàë çºðºëäºõ õýëáýðýýð  Íèéãýì ñýòãýëç¿éí äàðàìò, ñýòãýë õºäëºëººð  Ìàðãààíû ºìíºõ áàéäàë  Ìàðãààí èë õýëáýðò îðîõ
 12. 12. Ѻðãºë人íèé òàëààð ¿çýë Ìàðãààíû òàëààð ñºðºã õàíäëàãà. Ǻð÷èë, ìàðãààí íü á¿ëãèéí ãèø¿¿äèéí ¿ë îéëãîëöëûí èëðýë áºãººä á¿ëãèéí äóíäàõ ºâ÷èí ãýæ ¿çäýã. Ìàðãààíû òàëààð ýåðýã õàíäëàãà. Á¿ëãèéí äóíä ìàðãààí ãàð÷, ¿¿íèéã çºâ øèéäâýðëýñíýýð á¿ëýã óëàì íÿãòàð÷ õºãæäºã. Ìàðãààíû òàëààð äóíäàæ õàíäëàãà. Àëèâàà á¿ëýãò ìàðãààí ãàðàõ íü õýâèéí ¿çýãäýë áºãººä ¿¿íèéã çàéëøã¿é áàéõ ¿çýãäýë ãýæ ¿çäýã.
 13. 13. Ìàðãààíûã àíãèëàõ íü: Áèå õ¿íèé äîòîîä ìàðãààí - Өºðèéí ¿çýë áîäîë, çàí ¿éë òîõèðîõã¿é, ýñâýë ¿éëäâýðëýëèéí øààðäëàãà, áèå õ¿íèé õýðýãöýý ¿íýëýìæòýé òîõèðîõã¿é áàéõ, àæëûí õýò à÷ààëàë, ýñâýë õýò õºíãºí áàéäëààñ ¿¿ñäýã. Óã çºð÷èë íü õóðèìòëàãäñààð ãýíýò ãàäàãøèëäàã. Бèå õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíäûí ìàðãààí - áàéãóóëëàãûí õýò à÷ààëàë, ò¿¿õèé ýä õ¿ðýëöýýã¿é áàéõ, öóã àæèëëàæ áóé õ¿ì¿¿ñ çàí òºðõèéí õóâüä íèéöã¿é çýðãýýñ áîëîí ¿¿ñäýã. áèå õ¿í á¿ëãèéí - Ìàðãààí íü á¿ëãèéí õýâøñýí òºðõ áàéäàë, õºäºëìºðèéí íîðì áà áèå õ¿íèé øààðäëàãà, õ¿ñýë ýðìýëçýëòýé íü íèéöýõã¿é ¿åä óã ìàðãààí ¿¿ñäýã. Óã ìàðãààí íü óäèðäëàãûí àðãà áàðèë õàìò îëíû ñýòãýëä íèéöýõã¿é áàéõ, óäèðäàã÷èéí ìýäëýã íü õàìò îëíû ò¿âøíýýñ äîîãóóð áàéõ, õàìò îëîí óäèðäàã÷èéí èìèäæ, çàí òºëâèéã õ¿ëýýí çºâøººðººã¿éí óëìààñ ìàðãààí ¿¿ñäýã. á¿ëýã õîîðîíäûí ìàðãààí - àëáàí ¸ñíû, àëáàí ¸ñíû áóñ õàìò îëîí, á¿ëãèéí äîòîð ÿâàãääàã. Æ: Áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãà, ¯ÝÕ õîîðîíä ÿâàãäàíà.
 14. 14.  Áîãèíî õóãàöààíû ìàðãààí íü õàðèëöàí áèå áèåíýý áóðóó îéëãîæ, àëäààòàé ä¿ãíýëò õèéæ òóí óäàëã¿é îéëãîëöîæ ýâëýðýõèéã õýëäýã. Óäààí ¿ðãýëæèëäýã ìàðãààí íü îáüåêòèâ õ¿íäðýë ýñâýë ¸ñç¿é, ñýòãýëç¿éí ã¿íçãèé õÿìðàëààñ ¿¿ñýëòýé áàéíà. Ìàðãààíû ¿ðãýëæëýõ õóãàöàà íü çºð÷ëèéí àãóóëãà, çºðºëäºæ áóé õ¿ì¿¿ñèéí òåìïåðàìåíò, çàí òºëâèéí îíöëîãîîñ èõýýõýí õàìààðäàã. Óäààí ¿ðãýëæèëñýí ìàðãààí íü áèå õ¿ì¿¿ñò ñýòãýëç¿éí õóâüä òààëàìæã¿é ñýòãýöèéí áàéäëûã ¿ëäýýæ, äèéëýíõ òîõèîëäîëä ñºðºã òîãòñîí õàíäëàãà õàäãàëàãäàí ¿ëääýã.
 15. 15. Хàìò îëíû àìüäðàëä íºëººëºõ ò¿âøèíãýýð íü ºíãºö /õºíãºí õýëáýðýýð áèå áèåíèé äóðã¿éã õ¿ðãýõ îðîëäëîãî áºãººä ãèø¿¿äèéí íèéöã¿é áàéäëààñ æèæèã ìºðãºëäººí¿¿ä ¿¿ñäýã/, õàðèëöààã õºíäèéð¿¿ëýõ ìàðãààí /¿çýë áîäëûí õóâüä ã¿íçãèé ìàðãààí ¿¿ñ÷ óðò áèø õóãàöààãààð ¿ðãýëæèëäýã/, õ¿íäðýë ¿¿ñãýõ ìàðãààí /ìàðãààí øèéäâýðëýãäñýí áîëîâ÷ ãèø¿¿äèéí ñýòãýëä ¿ð ä¿í ¿ë íèéöýõ, øóäàðãà áóñ øèéä ãàðãàõ ¿åä óã ìàðãààí ¿¿ñäýã/ ãýæ àíãèëäàã. Äýýðõ ìàðãààíûã øèéäâýðëýõýä çàí áàéäëûí õ¿÷èí ç¿éë ÷óõàë íºëººòýé. Òóõàéëáàë áóðóóòàé ýòãýýäèéã îëîõ ãýæ ýðìýëçýõ, ººðòºº àøèã ýðæ õàéõ, ìàðãààíä îðîëöîæ áóé òàëóóäûí õ¿÷íèé òýíöâýðèéã àëäàãäóóëàõ çýðýã íü ìàðãààíûã óëàì ã¿íçãèéð¿¿ëäýã.
 16. 16.  Ìàðãààíûã ýõ ¿¿ñâýðýýð íü: áîäèò ¿¿ñýëòýé ìàðãààí – õ¿ì¿¿ñýýñ ººðñ人ñ íü òºäèéëºí õàìààðàõã¿é òºâºãòýé íºõöºë áàéäàë, õºäºëìºðèéí íºõöºë áàéäàë, àæèë÷äûí ýðõ ¿¿ðãèéí áóðóó òîäîðõîé áóñ õóâààðèëàõ çýðãýýñ ¿¿ñäýã. ¯¿íèéã øèéäâýðëýõèéí òóëä ìàðãààí ¿¿ñãýñýí áîäèò íºõöëèéã øèéäâýðëýõ õýðýãòýé. Ñóáúåêòèâ ¿¿ñýëòýé ìàðãààí – çºðºëäºæ áóé õ¿ì¿¿ñèéí áèå õ¿íèé îíöëîã, õ¿ñýë ýðìýëçýë, ñîíèðõëîî õàíãàõàä àæëûí íºõöºë áàéäëààñ øàëòãààëæ áýðõøýýë ó÷ðàõàä óã ìàðãààí ¿¿ñäýã. Æ: Óäèðäàã÷èéí ãàðãàñàí øèéäâýð àëäààòàé çàðèì íýã àæèë÷äûí ñýòãýëä íèéöýõã¿é çýðãýýñ óã ìàðãààí ¿¿ñíý.
 17. 17. Ìàðãààíû øàëòãààí:  Óäèðäëàãûí àðãà áàðèë  Á¿ëýã äîòîðõ õýì õýìæýý, çîðèëãîòîé ñàíàë íèéëýõã¿é áàéãààãààñ  Á¿ëãèéí ¿éë àæèëëàãààíû íºõöºë, çîõèîí áàéãóóëàëòòàé õîëáîîòîé  Àæèë ¿¿ðãèéí òîäîðõîé áóñ áàéäëààð  Õºäºëìºðèéí õóâààðèëàëò ã.ì.
 18. 18. Ìàðãààí ¿¿ñýõ õ¿÷èí ç¿éë Ìýäýýëëèéí Á¿òöèéí ¯íýëýìæèéí Õàðèëöààíû Òºðõ áàéäëûí
 19. 19.  Ìýäýýëëèéí. Ìýäýýëýë 2 òàëä òààëàìæòàé, òààëàìæã¿é ñýòãýãäýë òºð¿¿ëýõ õ¿÷èí ç¿éë. Öóó ÿðèà ã.ì. Á¿òöèéí. ªì÷, íèéãìèéí ñòàòóñ, ýðõ ìýäýë, áàÿëàã, àøèã õóâààðèëàõ ã.ì øàëòãààíûã õýëíý. ¯íýëýìæèéí. Õ¿ì¿¿ñèéí õ¿ëýýí çºâøººðäºã, ýñâýë ýñýðã¿¿öäýã àìüäðàëûí ¿çýë áîäîë þì. ¯¿íä îëîí íèéòèéí, á¿ëãèéí, áèå õ¿íèé ¿çýë, èòãýë, çàí áàéäàë, ýðõýìëýí äýýäëýõ õ¿ñýë ýðìýëçýë, áóðóó çóðøèë, àéäàñ ã.ì îðíî. ¯çýë ñóðòëûí, ñî¸ëûí, øàøíû, ¸ñ ñóðòàõóóíû, ìýðãýæëèéí ¿íýëýìæ îðíî.
 20. 20.  Õàðèëöààíû õ¿÷èí ç¿éë. Õàðèëöàí íºëººëºë, ¿éëäëèéí óëìààñ òààëàìæòàé, òààëàìæã¿é ìýäðýìæ òºðäºã. Õàðèëöààíû ¿íäýñ íü ñàéí äóðûí, àëáàí õ¿÷ýýð áîëäîã. Õàðèëöààíû ìºí ÷àíàð íü áèå äààñàí, áóñäààñ øàëòãààëàõ, õàðèëöàí áèå áèåýñýý õàìààðàõ, õàðèëöààíû õ¿÷íèé òýíöâýðæèëò ã.ì. Ýíý íü ººðòºº áîëîí áóñäàä õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ, õàðèëöààíû ¿ðãýëæëýõ õóãàöàà, ¿íýëýìæèéí õóâüä õàðèëöàã÷ òàëóóä õýðõýí òîõèðîõ, çàí áàéäëûí õóâüä õýð íèéöäýã, ìýðãýæëèéí áîëîí àìüäðàëûí òóðøëàãà, ñýòãýëèéí õºäºë㺺í, íýð õ¿íä çýðýã õ¿÷èí ç¿éë õàìààðíà. Òºðõ áàéäëûí. Ñîíèðõëûã ¿ë õàðãàëçàõ, ººðèéí ¿íýëãýý áóðóó áàéõ, íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäàë àëäàãäàõ, õºäºëìºðèéã øóäàðãà áóñ ¿íýëýõ çýðýãò ¿¿ñäýã. Ìàðãààíû øàëòãààíû èíãýæ îëîí á¿ëýãò õóâààñíààð ò¿¿íèé ìºí ÷àíàðûã îéëãîõ, çàäëàí øèíæëýõýä òóñàëäàã. Ãýâ÷ áîäèò àìüäðàë íü ÿìàð ÷ àíãèëëààñ áàÿëàã áºãººä çºð÷èë ¿¿ñãýäýã õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéã äóðäàæ áîëîõ þì.
 21. 21. Ìàðãààíû ¿å äýõ õ¿ì¿¿ñèéí òºðõ áàéäëûí õýâ øèíæ Ïðàêòèê õýâ øèíæ. “Äàâøèëò õàìãèéí ñàéí õàìãààëàëò ìºí” ãýñýí óðèàòàé. Õàìãèéí ÷óõàë íü îð÷íîî ººð÷ëºõ, àëèâàà ¿éëèéã òºãñãºõ, äóóñãàõ, ººðòºº òààëàìæòàé øèéäâýð ãàðãàõûã ýðìýëçäýã. Ìàðãààíû õóãàöààã ñóíæðóóëäàã. Äààìæðàí ÿíç á¿ðèéí ìàðãààí ¿¿ñãýäýã. Ïðàêòèê íü ººðèéí áàéäàë õýò ìýäðýã, æèæèã õýðýãöýýã¿é ç¿éëèéã äºâèéëãºäºã. Èíãýñíýýð ìàðãààí õ¿÷òýé ÿâàãäàæ õàðèëöààã íóðààäàã.
 22. 22.  Õàðèëöàã÷ õýâ øèíæ. “Ñàéí äàéíààñ ìóó ýíõ òàéâàí äýýð” ãýñýí óðèàòàé. Õàðèëöààíû õóâüä ºíãºö, òàíèëûí õ¿ðýý ºðãºí, òºäèéëºí äîòíû áóñ, ¿¿ãýýðýý êîìïåíñàö õèéãääýã. Õ¿íèé ñýòãýëèéã ã¿íçãèé õºíääºãã¿é, ñýòãýëèéí äàðàìò ¿¿ñãýõã¿éãýýð ìàðãààíûã øèéäâýðëýõ ÷àäâàðòàé, óäààí õóãàöààãààð ìàðãààíûã ¿ðãýëæë¿¿ëäýãã¿é, ìàðãààí ýõýëìýãö òºãñãºõ áîäîëòîé, õàðèëöàã÷èéí ñýòãýëèéí õºäºë㺺íä ìýäðýã, õàìòàð÷ àæèëëàõûã õ¿ñäýã, áóñäûí ¿çýë áîäëûã àìàðõàí õ¿ëýýí àâäàã. Òèéìýýñ äèéëýíõ òîõèîëäîëä õàìò îëíû àëáàí áóñ ëèäåð áîëäîã.
 23. 23.  Ñýòãýã÷ õýâ øèíæ. “Òý𠺺ðèé㺺 ÿëñàí ãýæ áîäîæ ë áàéã” ãýñýí óðèàòàé. ººðèé㺺 õ¿ðýýëýí áóé îð÷íûã òàíèí ìýäýõýä ÷èãëýíý. Ìàðãààíä óðüä÷èëàí áýëäýí, ººðèéí çºâèéã áàòëàõ íàðèéí òîãòîëöîîã áîëîâñðóóëäàã. ̺í ýñðýã òàëäàà áóðóóòàéã íü áàòëàõ çàìààð ä¿í øèíæèëãýý õèéæ îéëãóóëäàã. ªºðèéí íºõöºë áàéäëûã õÿíàí, áîëãîîìæòîé, çàé áàðüæ õàðüöäàã. Åð íü àëèâàà áàéãóóëëàãàä ÿñ õàÿã÷, ýâèéã ýðõýìëýã÷ õýâ øèíæèéí õ¿ì¿¿ñ áàéäàã.
 24. 24. Ìàðãààíû ¿å äýõ õ¿ì¿¿ñèéí áàéð ñóóðü Áè ÿëíà, ÷è ÿëàãäàíà ãýñýí õàòóó áàéð ñóóðü Ǻâõºí áè ãýñýí ñîõîð áàéð ñóóðü ¯çýë áîäëûí õóâüä òîäîðõîé øèéäã¿é Õàìòðàõ ÷èãëýë. Àñóóäàë áèäíèéõ ãýñýí óòãààð
 25. 25. Ìàðãààíûã øèéäâýðëýõ ä¿ðýì àðãóóä 2 á¿ëýã àðãûã õýðýãëýäýã. - Á¿òöèéí - Áèå õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäûí
 26. 26. Á¿òöèéí àðãà Àæèëä òàâèãäàõ øààðäëàãûã òàéëáàðëàõ. ßìàð ¿ð ä¿íä õ¿ðýõýý óõàìñàðëàñàí, õàðèóöëàãàòàé, ýðõ ìýäýëòýé, ìýäýýëëýýð õàíãàãäñàí áàéõ ¸ñòîé. Èíãýñýí òîõèîëäîëä óã àðãà áèåëëýý îëíî. Çîõèöóóëàõ, íÿãòðóóëàõ àðãà. Ýðõ ìýäëèéí øàòëàë íü õ¿ì¿¿ñèéí õàðèëöààíä øèéäâýð ãàðãàõ, ìýäýýëýë äàìæóóëàõ çýðãèéã çîõèöóóëæ öýãöýëäýã. Óäèðäàã÷ çºð÷èëòýé àñóóäëûã ñóäëàí øèéäâýð ãàðãàæ, èíãýñíýýð ìàðãààíààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëæ áîëíî.
 27. 27.  Óðàìøóóëàõ òîãòîëöîîã áîëîâñðóóëàõ. Òàëàðõàë, ñàéøààë, øàãíàë àëáàí òóøààë àõèóëàõ çýðãèéã ìàðãààíûã øèéäâýðëýõ àðãà áîëãîí àøèãëàæ áîëíî. Åðºíõèé çîðèëãîä õ¿ðýõýä á¿õ àæèë÷äûí õ¿÷ áîëîëöîîã äàé÷ëàõ ã.ì àðãà áàéíà. Ýíý àðãûã õýðýãëýõèéí òóëä àæèëòàí òóñ á¿ðýýð õàãàñ æèëèéí àæëûí òºëºâëºãººã õèéëãýæ ñàð òóòàì õàìò îëíû õóðëààð ÿìàð àõèö áàéíà, àëü ò¿âøèíä ÿâæ áàéíà ãýäãèéã òîäîðõîéëæ ºãíº.
 28. 28.  Áóóëò õèéõ. Çàéëñõèéõ. Çîõèöóóëàõ. Õ¿ñ÷ áóé ¿ð ä¿íäýý õ¿ðýõèéã òýì¿¿ëæ áóé õî¸ð òàëûí õàðèëöàí çºâøººðºõ¿éö òèéì õàðèóã îëîõ çàìààð çºðºë人íèéã øèéäâýðëýõ ÿâäàë þì. ªðñºëä¿¿ëýõ. Ǻð÷èëäºæ áàéãàà íºãºº íýã õýñãèéã íü ¿íý öýíýýð íü ºðñºëäºí ÿëàõ àðãà þì. Õýëöýë õèéõ. Çîíõèëæ áàéãàà íºãºº õýñãèéí õ¿ñýëòèéã çºâøººð¿¿ëñíýýð çºðºë人íèéã øèéäâýðëýõ ÿâäàë þì. Õ¿÷ õýðýãëýõ àðãà. Á¿ðýí ýðõèéíõýý äàãóó àëáààð øèéäíý. Ѻðºã ¿ð äàãàâàð èõòýé. Ýñýðã¿¿öýëòýé òóëãàð÷ áîëíî. Ìàðãààíûã ¿ðãýëæë¿¿ëýõ àðãà. Ǻºëð¿¿ëýõ Ǻâøººðºõ Çîõèîí áàéãóóëàëòûã ººð÷ëºõ àðãà
 29. 29. Äàðààõ ç¿éëèéã àíõààðàõõýðýãòýé: Ìàðãààíûã øèéäâýðëýõýä øóäàðãà õàíäàõ Õàìòðàí àæèëëàõ óóð àìüñãàëûã á¿ðä¿¿ëýõ Áèåý áàðüæ ñóðàõ Øèíý ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõ ÷àäâàðòàé áàéõ Õàðèëöàã÷ òàëûí ¿çýë áîäîë áèø õàðèí ñîíèðõëûã ÷óõàë÷ëàõ õýðýãòýé.
 30. 30. Áèå õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäûí àðãà Çàéëñõèéõ, áóëçààðàõ. Ìàðãààíûã ¿ã¿éñãýõ, çºâøººðºõã¿é çàéëñõèéõ, íºõöºë áàéäëûã õ¿ëýýí àâàõã¿é áàéõûã õýëíý. Ǻºëð¿¿ëýõ, àÿûã íü äàãàõ. Ýñðýã òàëûí ñîíèðõëûã õàíãàõûí òóëä ººðèéí õýðýãöýýã ¿ë õàðãàëçàí, äàãàëäàõûã õýëäýã. Èéì òºðõ áàéäëûí øàëòãààí íü ñàéí ñàíààíû èëðýë, èðýýä¿éãýý áîäîí ýñðýã òàëä òàë çàñàõ, ìàðãààí ãàçàð àâàõààñ àéõ, íýð õ¿íäýý óíàãàõààñ ýìçýãëýõ ¿å þì. Ýíý áàéäàë íü çºâõºí ãàäààä èëðýë áàéæ áîëíî. Øààðäëàãàòàé ¿åä õýðýãëýæ áîëíî. Òîõèðîëöîõ àðãà. 2 òàëä àøèãòàé áàéäëààð àñóóäëûã øèéäâýðëýõèéã õýëíý. Õàðèëöàã÷ òàëóóä ýðõ ¿¿ðãèéí õóâüä èæèëõýí ¿åä õýðýãëýãääýã. Õóðö áàéäëûã àðèëãàí õàìãèéí îíîâ÷òîé øèéä ãàðãàõàä òóñàëäàã.
 31. 31.  Ѻðãºëäºõ àðãà. Ýöñèéí ¿ð ä¿íä õàðèëöàã÷ òàëóóäûí àëü íýã íü íî¸ðõîí, íºãºº òàë íü óíàëòàíä îðäîã. Áîëîëöîî, àâüÿàñ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëäýã ÷ ìàðãààíûã òààëàìæã¿é, ¿ð ä¿í áàãà áàéäëààð øèéäâýðëýäýã. Ýñðýã òàëàà äóòóó ¿íýëñíýýñ ¿¿ñíý. Õàìòðàí àæèëëàõ àðãà. Õàðèëöàã÷ òàëóóäûí ñîíèðõëûã õàíãàõ ÿâäàë íü àñóóäàë øèéäâýðëýõýýñ ÷óõàë áàéäàã.
 32. 32. Гэр бүлийн маргааны үед ßëàõûã ýðìýëçýõã¿é áàéõ Äîðîìæëîõã¿é áàéõ ªìíºõ ìàðãààíûã ñýðãýýõã¿é áàéõ Ѻðºã òîãòñîí õàíäëàãààñ çàéëñõèéõ Áóñàä õ¿ì¿¿ñèéã õàìðóóëàõã¿é áàéõ
 33. 33. 1. Маргаан олон шалтгаанаар үүсч болно. Туайлбал хувь хүний зан чанарын онцлог, буруу ойлголцох, хөндлөнгийн хүмүүсийн нөлөө, ашиг сонирхлын зөрчил г.м.2. Маргааныг шийдвэрлэх аргыг зөв сонгох хэрэгтэй3. Маргаанд заавал дийлэх гэж зүтгэх хэрэггүй4. Маргалдаж байгаа хоёрын хэн ухаантай нь буруутай 

×