Bab 2 sistem komputer

3,821 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bab 2 sistem komputer

  1. 1. BAB 2: SISTEM KOMPUTER1.0 SISTEM KONSEPTINJAUAN SISTEM KOMPUTER1,1 Takrifkan SISTEM KOMPUTER:Komputer adalah satu peranti elektronik, beroperasi di bawah kawalan arahan yang disimpan memorisendiri,i. yang boleh menerima data (input)ii. memproses data mengikut dinyatakan kaedah-kaedah (proses)iii. mengeluarkan hasil (output)iv. dan menyimpan hasil untuk kegunaan masa depan (simpanan)Menyatakan Maksud Input, Proses Pengeluaran dan PenyimpananINPUT - mana-mana data dan arahan yang dimasukkan ke dalam memori komputer. Terdapat empatjenis input iaitu: teks, grafik, audio dan video- Peranti Input - mana-mana komponen perkakasan yang membolehkan pengguna untukmemasukkan data dan arahan ke dalam komputer. cth. papan kekunci, tetikus, pengimbas, pembacakod bar, juga peranti penuding: tetikus, joysticks, bebola jejak, skrin sentuh, batang penunjuk dan tabletgrafik.Pemproses / CPU-Central Processing Unit / Mikropemproses- CPU adalah komponen elektronik di papan induk komputer yang menterjemah dan melaksanakanarahan asas yang beroperasi komputer.cth. Intel Pentium IV, AMD Athlon, G4Output - data yang telah proses ke dalam bentuk yang berguna, yang dipanggil maklumatPerkakasan output - mana-mana komponen perkakasan yang menghasilkan maklumat (data diproses)kepada satu atau lebih orangcth. speaker, monitor, Projektor LCD, pencetak dan plotterPenyimpanan - lokasi di mana data, arahan dan maklumat disimpan untuk kegunaan masa depan.cth. CD-ROM, disket, cakera keras, peranti USB (pendrive, thumbdrive)1.2 Lukiskan Rajah Blok Proses Kitaran Maklumat1,3 Huraikan kitaran pemprosesan maklumat yang merangkumi input, proses, output dan storan.Input adalah sebarang data atau arahan yang kita masukkan ke dalam sistem komputer untuk diproses.Terdapat beberapa cara yang biasa makan data input ke dalam sistem, iaitu: menaip pada papan
  2. 2. kekunci dan menunjuk dengan tetikus.Gambar di atas menunjukkan contoh Unit Pemprosesan Pusat (CPU).Unit pemprosesan mengawal semua aktiviti dalam sistem. Untuk setiap arahan, unit kawalan mengulangsatu set empat asas operasi mesin kitaran calledthe (mencecah, nyahkod, melaksanakan danmenyimpan).Menyatakan Fungsi Utama CPU1. Kutip arahan program atau item data dari ingatan2. Mentafsirkan kod program ir boleh nstructions menjadi isyarat bahawa komputer bolehmelaksanakan.3. Melaksanakan arahan.4. stor (Return) hasil arahan ke memori.5. Mentafsir dan menjalankan arahan asas yang beroperasi komputer.6. Unit kawalan mengarahkan dan menyelaras operasi dalam komputer.7. Unit Aritmetik Logik (ALU) melaksanakan operasi aritmetik, perbandingan dan logik.Unit Pemprosesan Pusat terdiri daripada dua bahagian:. unit kawalan (CU)ii. Unit Aritmetik Logik (ALU)Setiap bahagian telah dinyatakan fungsi. Unit Kawalan (CU) memberitahu seluruh sistem bagaimanauntuk menjalankan arahan program. Ia mengarahkan pergerakan isyarat elektronik di antara ingatansementara yang memegang data, arahan dan maklumat yang diproses dan unit aritmetik logik. Ia jugamengarahkan-isyarat kawalan di antara CPU dan perkakasan input dan output.Unit Aritmetik Logik (ALU) melaksanakan dua jenis operasi: aritmetik dan logik.Operasi aritmetik adalah operasi asas penambahan, penolakan, pendaraban dan devision. Logikoperasi terdiri comparison.That adalah dua keping data dibandingkan untuk melihat sama adaseseorang adalah sama, kurang atau lebih besar daripada.Penyimpanan adalah lokasi di mana data, arahan dan maklumat disimpan untuk kegunaan masadepan. Setiap komputer yang menggunakan penyimpanan memegang perisian sistem danperisian aplikasi.Terdapat dua jenis storan, yang storan primer dan storan sekunder. rakan peranti storanperkakasan compucordster yang rekod atau item mendapatkan semula ke dan dari media storan.Keluaran ialah data yang telah proses ke dalam bentuk yang berguna, dipanggil maklumat.Terdapatempat jenis output yang teks, grafik, audio dan video.

×