Successfully reported this slideshow.

1.01 simbol fitting

4,031 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to like this

1.01 simbol fitting

 1. 1. Mengenal simbol-simbolpemasangan. Mengetahui penggunaan alat-alatpemasangan
 2. 2. Penyambungan memberikan petunjuk /panduan terhadap sistem paip. Tanpapemasangan tertentu terdapat hanyapemasangan paip yang lurus sahaja. Kitamungkin mengetahui terdapat satu alternatiflaluan yang lebih pendek antara dua puncasesuatu laluan paip tetapi laluan yang adaterlalu sukar kerana sempit dan sebagainya.Oleh yang demikian penyambungan adalahpenting bagi memastikan laluan paip yangdibuat sesuai dan menjimatkan kos.
 3. 3. Asas TeknikPenyambungan / Pemasangan :
 4. 4. 1)Menukar laluan / arah2)Menukar saiz paip3)Menyediakan laluan tambahan / bantuan4)Menyediakan penyambungan
 5. 5. 90º Elbow / Siku90º
 6. 6. Siku 90º digunakan bagi menukar laluanpaip. Siku 90º yang standart terbahagikepada dua iaitu ‘long radius’ ( berjejaripanjang ) dan ‘short radius’ ( berjejaripendek ) yang digunakan di tempat yangsempit. Semua jenis Siku 90º yangberjejari panjang boleh didapati di dalamlukisan plan kecuali Siku 90º yangberjejari pendek dicatatkan jikadigunakan.
 7. 7. 45º Elbow / Siku 45º
 8. 8. Siku ini amat pentingpada laluan paip yangberliku-liku. Gambarankerapkali menunjukkanterdapat banyak masalahterhadap penggunaansiku 45º ini .
 9. 9. Tees ( Penyambung T )
 10. 10. Kebanyakan penukar haluan paipbersudut 90º dibina menggunaTees( Penyambung T )kan penyambung ini.Penyambungan T yang lurusmembuat keluaran yang sama saizseperti laluan asal dan PenyambungT penurun membuat keluaran yanglebih kecil dari saiz laluan yangasal.
 11. 11. Reducer ( Penurun )
 12. 12. Penurun adalah satu jenis alat yangboleh menyambungkan satu paip yangbersaiz besar kepada paip yang bersaizyang lebih kecil dan begitu jugasebaliknya. Ini bergantung kepadapenggunaan sesuatu laluan paip. Semuapenurun di dalam lukisan plan adalahsepusat kecuali penurun yang ganjil( eccentric reducer ) akan dinyatakan.Bagi penurun sepusat, ia mempunyaigaris pusat yang sama di kedua-duabelah dan penurun yang ganjil disebutsamaada TL ( top level ) atau BL( bottom level )
 13. 13. Cap and Blind Flange
 14. 14. * Cap adalah satu alat untukmenutup lubang paip yang tidakdigunakan di penghujung satusaluran paip.* Cap biasanya digunakanapabila sesuatu laluan paiphendak disekat sementara.
 15. 15. 45º Lateral ( Sisi 45º)
 16. 16. Sekali imbas Sisi 45º adalahseperti ‘Tees’ ataupunPenyambung T tetapisebenarnya Sisi 45º hanyamembenarkan laluan masuk kelaluan utama pada laluan yangkecil.
 17. 17. Cross
 18. 18. Terdapat dua jenis Cross iaitu Reducing Crosses ( Penurun ) dan Straight Crosses yang hanyamenyediakan dua cabang iaitu bersudut 90º.Penggunaan Cross bergantung kepadapermintaan.Branches ( Penukar arah )Branches biasanya dibuat dengan menggunakanTees, Cross dan Sisi 45º( 45º Lateral ) tetapiterdapat juga jenis-jenis yang lain yang pelbagaidan lebih murah mengikut keperluan.Salah satujenis pemasangan yang popular ialah dari jenisfamili ‘O’ let ( gelang ‘O’ ).Ia juga digunakandidalam kerja-kerja mengimpal dan membenang.
 19. 19. Branches ( Penukar arah )
 20. 20. Branches biasanya dibuat denganmenggunakan Tees, Cross dan Sisi45º( 45º Lateral ) tetapi terdapatjuga jenis-jenis yang lain yangpelbagai dan lebih murah mengikutkeperluan.Salah satu jenispemasangan yang popular ialahdari jenis famili ‘O’ let ( gelang ‘O’).Ia juga digunakan didalam kerja-kerja mengimpal dan membenang.
 21. 21. Weldolet
 22. 22. • Satu cabang 90º boleh dihasilkan melalui alat ini. Ia juga boleh menyambungkan samaada laluan yang sama saiz dengan laluan asal atau untuk penurunan ( reducing ). Boleh digunakan pada kerja-kerja kimpalan dan membenang.
 23. 23. Elbolet
 24. 24. • Pemasangan ini boleh digunakan pada Sesiku ( Elbow ) berjejari panjang atau pendek dan pemasangan ini membentuk satu satu saluran penurun keluar.
 25. 25. Latrolet
 26. 26. Latrolet adalah satupilihan yang terbaikdaripada Sisi 45º(45ºLateral) jika digunakanpada satu laluan paipyang lurus.
 27. 27. Sweepolet
 28. 28. Sweepolet jugamerupakan penyambungbersudut 90 º. Ia lebihteguh dan bolehmembawa aliran sertatekanan dengan lebihlancar.
 29. 29. Coupling and Half Coupling ( Pencantum )
 30. 30. Coupling and HalfCoupling merupakanjenis penyambungbebenang untukkegunaan membinasambungan.
 31. 31. Nipple
 32. 32. • Nipple merupakan penyambung antara dua batang paip. Terdapat bebenang di kedua-dua hujung bagi tujuan penyambungan.
 33. 33. Stub-in saddle
 34. 34. • Ini merupakan satu proses dimana suatu cabang paip dikimpal terus kepada saluran paip utama. Ia juga merupakan satu kaedah membentuk satu cabang dengan cara kimpal dan murah serta biasa ditemui di dalam lukisan plan.
 35. 35. Proses ini biasanya dibuat terhadapsaluran paip yang bersaiz besarataupun kecil dan kaedah ini merupakansatu kaedah membina cabang jeniskimpal yang lebih murah.Penyambunganyang khas biasanya menggunakankaedah ini ialah penampam terkimpal( welded saddle ). Satu plat logamdikimpal pada penampam ( pelana ) bagimemastikan ia lebih kukuh. Kaedah inijuga biasanya disebut muncungterkimpal (nozzle weld ).
 36. 36. PENYAMBUNGANTerdapat beberapa jenispenyambungan yang digunakanterhadap beberapa jenis saluranpaip telahpun dinyatakan. Disinikita akan melihat secara ringkassesetengah penyambungan yangdigunakan untuk menyambungkanantara dua saluran paip.
 37. 37. Coupling
 38. 38. Penyambung ini telahpundinyatakan bagimenghasilkan suatu cabang.Ia juga digunakan bagimenghubung dua saluranpaip jenis bebenang.
 39. 39. Union
 40. 40. Penyambung inimempunyai dua bahagianyang dibenang.Ia dapat memudahkanpenukaran saluran paip,injap ataupun peralatanlain.
 41. 41. Weld Neck Flangeneck
 42. 42. Weld Neck Flange menggunakanpenyambungan butt-welded( terkimpal ).Fungsi asalnya adalah untukmenyediakan bolt-up bagikedudukan injap. Neck ( leher )dapat memberikan ruang untukmengimpal dan memberikanpautan / pegangan yang lebih kuat.
 43. 43. Slip-on Flange
 44. 44. Slip-on Flange diletakkan dipenghujung saluran paip. Iabertujuan bagi menyambungkanpaip dan memasang injap padasesuatu saluran paip yang lurus.Terdapat perbezaan teknikmengimpal dimana satu padabahagian luar dan satu lagiseperti Weld Neck Flange.
 45. 45. Reducing Flange
 46. 46. Reducing Flange digunakan bagipenukaran saiz saluran paip tanpamenggunakan penurun ( reducer ).Sebagai contoh satu Reducing Flangedigunakan bagi menyambungkan paipbersaiz 6” kepada satu paip bersaiz10”. Kebiasaannya ditulis :Red FLG 6”X 13-1/2” OD150#SO
 47. 47. Blind Flange
 48. 48. Seperti yang dibincangkansebelum ini fungsinyaadalah bagi membina satupenutup sementara( temporary cap ) dibahagian penghujungsaluran paip.
 49. 49. SIMBOL-SIMBOL PEMASANGAN
 50. 50. PEMASANGAN JENIS SKRU

×