Tsom sureg 2011

1,349 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,349
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
268
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tsom sureg 2011

 1. 1. АРХАНГАЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗАР
 2. 2. АРХАНГАЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗАРАГУУЛГАТайланг бэлтгэсэн: Товчилсон үгийн тайлбар ....................................................... 3Àрхангай аймгийн àудитынгазар Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй, îðøèë,õ¿íäðýë áýðõøýýë ................................................................................. 4 Бүлэг 1. Öºì ñ¿ðãèéí ¿ðæëèéí òºâèéí òºâèéí талаар орон нутгаас баримталсан бодлого, ò¿¿íèé õýðýãæилт..................... 5Аудитын менежерÄ.Íýðã¿éáààòàð 1.1. Орон íóòãèéí óäèðäëàãûí áîëîí төрийн захиргааны байгууллагуудын öºì ñ¿ðãèéí асуудлаархи бүрэн эрх үрÀõëàõ àудитор Ä.Óëàìáàÿð дүнтэй хэрэгжиж байгаа эсэх................................................... 6 1.2. Öºì ñ¿ðãèéí ¿ðæëèéí òºâ ãýæ ÿìàð ñòàòóñòàé áàéãóóëëàãàШинжээч Á.Áàäàð÷ áîëîõ, ººðèéí ¿íäñýí çîðèëò, ¿¿ðýã ÷èãëýëèéí äàãóó ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ чадаж байгаа эсэх.................................. 7 Бүлэг 2. Цөм сүргийн үржлийн төвийн үндсэн үйл ажиллагааны ÿâö, ¿ð ä¿í.......................................................... 7 2.1. Цөм сүргийн төвийн малын бүрдүүлэлт, тºñâийн2012 оны 4 д¿гýýр сар õºðºíãèéн санхүүжилт, çàðöóóëалт, түүний үр дүн .............. 8 2.2. ЦСҮТ-ийн үндсэн үйл ажиллагаа түүний үр .............. 10Аудитын тайлан, дүгнэлттэй Дүгнэлт ................................................................................. 11холбогдуулан 70332458дугаарын утсаар холбогдоно Зөвлөмж ............................................................................... 12уу? Холбогдох байгууллагын санал .......................................... 13ХАЯГ: Àðõàíãàé аймаг Ñàíàëä ºãñºí òàéëáàð ........................................................... 14Ýðäýíýáóëãàí сум 2-р багÍóòãèéí çàõèðãààíû îðäîí Õàâñðàëò òîîöîî, судалгаа .................................................. 163-í äàâõàð ÀÀà –ÃÀБ/2011/02-ГА 2
 3. 3. АРХАНГАЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗАР Товчилсон үгийн тайлбарУИХ Улсын Их ХуралҮАГ Үндэсний Аудитын ГазарМХГ Мэргэжлийн Хяналтын ГазарИТХ Иргэдийн Төлөөлөгчдийн ХуралЗДТГ Засаг äаргын Тамгын ГазарХХААЖДҮГ Хүнс Хөдөө Аж Ахуй Жижиг Дунд Үйлдвэрийн ГазарÖѯҺâ Öºì ñ¿ðãèéí ¿ðæëèéí òºâÌݯà Ìàë ýìíýëýã , ¿ðæëèéí ãàçàðÒÁÎͪÒÕóóëü Òºðèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí òóõàé õóóëüÌÓÑÝÌÕÒÕóóëü Ìàëûí óäìûí ñàí ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òóõàé õóóëüÒÁÓÑÒÕóóëü Òºñâèéí áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãà ñàíõ¿¿æèëòèéí òóõàé õóóëüÍÒÒÕóóëü Íýãäñýí òºñâèéí òóõàé õóóëüÌÝ¯Ò Ìàë ýìíýëýã ¿ðæëèéí òºâÕÕÀÀÑ Õ¿íñ õºäºº àæ àõóéí ñàéäÀÀà –ÃÀБ/2011/02-ГА 3
 4. 4. АРХАНГАЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗАР Аудит õèéõ ¿íäýñëýë á¿ðýí ýðõ, àóäèòûí зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүйÀóäèò õèéõ ¿íäýñëýë á¿ðýí ýðõ;Àóäèòûã Àéìãèéí Åðºíõèé àóäèòîðò 2011 îíä íèéë¿¿ëýõ á¿òýýãäýõ¿¿í àæèë ¿éë÷èëãýýíèéòºëºâëºãººíèé äàãóó õèéæ ã¿éöýòãýëýý.ÿéöýòãýëèéí àóäèòûí çîðèëò:Öºì ñ¿ðãèéí ¿ðæëèéí òºâä Àéìãèéí ìàëûí óäìûí ñàíã ñàéæðóóëàõ ¿éë àæèëëàãààíû ¿ðä¿íãèéí áàéäàëä ã¿éöýòãýëèéí àóäèò õèéæ áîäèò ä¿ãíýëò ãàðãàõ, çºâëºìæ áîëîâñðóóëàíõîëáîãäîõ àëáàí òóøààëòàíä òàíèëöóóëæ, áèåëýëòèéã õàíãóóëàõ ìºí öààøäûí ¿ð ä¿í, ¿ðºãººæ, àðãà çàìûí òàëààð îíîâ÷òîé ñàíàë äýâø¿¿ëýõýä îðøèíî.Ýíýõ¿¿ çîðèëòûã õàíãàí áèåë¿¿ëýõèéí òóëä äàðààõ çîðèëòûã äýâø¿¿ëэн àæèëëàâ. • Öºì ñ¿ðãèéí ¿ðæëèéí òºâèéí талаар орон нутгаас баримталсан бодлого, ò¿¿íèé õýðýãæилт • Öºì ñ¿ðãèéí ¿ðæëèéí òºâèéí ¿íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû үр дүнАудитын хамрах хүрээ:Аймгийн ИТХ, ЗДТГ, ХХААЖДҮГ, Ýðäýíýáóëãàí сум болон Öºì ñ¿ðãèéí ¿ðæëèéíòºâ/ ÎͪÀÀÒÃ/ холбогдох бусад байгууллагуудын ìàëûí óäìûí ñàíã ñàéæðóóëàõ ¿éëàæèëëàãààíû ¿ð ä¿í хэрэгжилтийн талаархи 2009- 2011 оны тайлан, ñàíõ¿¿ãèéí ¿éëàæèëëàãààíû áàðèìò, судалгаа, мэдээлэл бусад баримт материалд тулгуурлан аудит хийлээ.Аудитын арга зүй:Аудитын явцад асуудлыг шинжлэхдээ Төрийн хяналт шалгалтын стандарт, гүйцэтгэлийнаудитын арга зүйг ашиглан аймгийн ÈÒÕ, ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕýëòýñ, Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéíõýëòýñ, ÕÕÀÀÆįÃ, ÖѯҺâ, ÌÕÃàçàð, ÕßÁÕ-èéí íýãæ, Òàòâàðûí õýëòýñ çýðýãбайгууллагын холбогдох ажилтнуудтай уулзалт ярилцлага хийж, асуулга лавлагаа авч, судлах,дүн шинжилгээ болон харьцуулалт хийх, тулган баталгаажуулах зэрэг арга зүйг ашиглантүүвэрлэн шалгаж, нотлох зүйл цуглуулж, аудитын дүн, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулсанболно. ÀÀà –ÃÀБ/2011/02-ГА 4
 5. 5. АРХАНГАЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗАРОршил: Àéìãèéí хэмжээнд ìàë ñ¿ðãèéí òîî 2010 îíä 2,679.1 ìÿíãàí òîëãîéä õ¿ð÷ óðüäîíûõîîñ 940.0 ìÿíãàí òîëãîéãîîð õîðîãäîæ, íèéò ìàëûí 0.03 õóâèéã òýìýý, 7.3 õóâèéã àäóó,11.3 õóâèéã ¿õýð, 49.6 õóâèéã õîíü, 31.8 õóâèéã ÿìàà ýçýëæ íèéò õ¿í àìûí 39.8 õóâü íü ýíýñàëáàðò àæèëëàæ áàéñàí áîë, 2011îíä 2,984.3 ìàë òîîëîãäîæ ºìíºõ îíîîñ 305.1 ìÿíãàíòîëãîéãîîð ºñ÷ýý.1990 îíîîñ õîéø ÌÀÀ-í ñàëáàðт ìýðãýæëèéí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî àëäàãäàæ, ìàëын¿ðæèëä óëàìæëàëò ñåëåêöèéí àðãà çîíõèëæ áàéгаа нь ìàë ñ¿ðãèéí ÷àíàðò íºëººëөõ болсонбайна. Ìýðãýæèëòí¿¿äèéí ãàðãàñàí òîîöîîãîîð íèéò ìàëûí 8.2 õóâü áóþó 221.0 ìÿíãàíòîëãîé мал нь öºì ñ¿ðãèéí ìàë ýçýëæ áàéãàà áºãººä ¿ðæ¿¿ëæ áàéãàà “Òàìèð”, “Õîòîíò”õîíü, “Òýðõèéí áîð ñàðëàã”, “Ñýëýíãý” ¿¿ëäðèéí ¿õýðò 2007 îíîîñ õîéø 25.0-132.0 ìÿíãàíìàëä ¿çëýã àíãèëàëò õèéæ ¿ðæëèéí öºì ñ¿ðãèéí á¿ðòãýëä àâчээ. 2011 îíû áàéäëààð манайаймагт 10.0 ãàðóé ìÿíãàí õýýëò¿¿ëýã÷ äóòàãäàëòàé áàéгаа гэсэн тооцоо гарч байна. Ìîíãîë ìàë ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä 19 ñóìàíä ÌÀÀ-í òàëààð авсан òºðèéíáîäëîãî, øèéäâýðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ, õÿíàëò òàâèõ, çîõèöóóëàõ, ìýðãýæëèéí àëáûã 2010 îíîîñáàéãóóëæ àæèëëóóëñàí íü ýíý ñàëáàðûí ìýðãýæëèéí óäèðäëàãûí òîãòîëöîîã á¿ðä¿¿ëýõýä à÷õîëáîãäîëòîé áîëæýý. ¯¿íèé ¿ð ä¿íä àéìãèéí õýìæýýãýýð 22 ìàë ç¿é÷ àæèëëàæ ÕÀÀ-í ñàëáàðûí òàëààðõáîäëîãî, õóóëü òîãòîîë øèéäâýð ò¿¿íèé õýðýãæèëò õàðèóöàõ ýçýíòýé áîëæ ÌÀÀ-í¿éëäâýðëýëèéã ØÓ-íû ¿íäýñлэлòýé óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëàõ áîëîìæ äàõèí á¿ðäñýí áàéíà. ÌÓÑÝÌÕÒÕóóëèéí 3.1.14-д“мөхөхөд хүрч буй мал гэж тооны хувьд хэт цөөрчтухайн үүлдэр, омог, хэвшлийн малын хээлтэгч нь 1000-д, төрлийн малын хээлтэгч нь20000-д хүрэхгүй болсон тохиолдлыг õýëíý” ãýæ çààñàí. Ýíý çààëòûí äàãóó àâ÷ ¿çâýëÌàíàé àéìàãò ìºõºæ áàéãàà ìàëä òàâàí õîøóó ìàëààñ òýìýý îðîõîîð áîëñîí áàéíà. Ìàíàé àéìàãò 2009 îíä 840 òýìýý, 2010 îíä 905 òýìýý, 2011 îíû ýöýñò 909 òýìýýáàéíà. Үүнээс çºâõºí õýýëòýã÷ийн тоог авч үзвэл õóóëèíä çààñàí õýìæýýíýýñ 4-3.5 äàõèíáàãà áîëæýý.Аудитын явцад тохиолдсон хүндрэл бэрхшээл:Аудитын явцад дараах хүндрэлтэй асуудлууд байлаа. • ÖѯҺâ áàéãóóëàãäàí àæèëëàñíààñ õîéø ÿìàð íýã øàëãàëòàíä õàìðàãäààã¿é. • Çàõèðàë нь 2 óäàà, íÿãòëàí áîäîã÷ íü 3 óäàà ººð÷ëºãäñºí, îäîî íÿãòëàí áîäîã÷ íü Óëààíáààòðààñ ñàíõ¿¿ãèéí àæëàà ÿâóóëäàã. • Ñàíõ¿¿ãèéí 2009 îíû áàðèìòûã öàã õóãàöààíû äàðààëàëã¿é, эмх çàìáðààã¿é хадгаласан нь øàëãàõàä õ¿íäðýëòýé áàéñàí. ÀÀà –ÃÀБ/2011/02-ГА 5
 6. 6. АРХАНГАЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗАР • ЦСҮТ байгуулагдсанаас хойш мàë ñ¿ðãèéí õºäºë㺺íèé òîîöîî, íàñ äýâøèëò ñ¿ðãèéí ýðãýëòèéã õèéæ öºì ñ¿ðãèéí ìàëûã ¿íýëæ á¿ðòãýë, òàéëàíä áàéãóóëàãñíààñ õîéø åð人 тусгаагүй байв. ͺ㺺 òàëààð Цөм сүргийн үржлийн төвийн удирдлагад ажиллаж байсан болон ажиллаж байгаа ажилтнууд аудитын үйл ажиллагааг үл хүндэтгэн, àóäèòûí ÿâöàä èëýðñýí çºð÷ëèéã ÿàðàëòàé àðèëãàõ, áàðèìòààð òîäðóóëãà õèéõýä бие÷лэн îðîëöäîãã¿é, îëîí äàõèí øààðäóóëàõ, õàéõðàìæã¿é õàíäàæ óäààøðóóëæ áàéñàí нь àóäèòын õóãàöàà алдагдаж удааширахад хүргэснийг онцлон тэмдэглэж байна. Öºì ñ¿ðãèéí ¿ðæëèéí òºâèéí òºâèéí талаар орон нутгаас баримталсан бодлого, ò¿¿íèé õýðýãæилтБүлэг 1 Цөм сүргийн үржлийн төвийн талаар орон нутгаас баримталсан áîäëîãî, ò¿¿íèé õýðýãæèëò хангалтгүй байна. 1.1. Орон íóòãèéí óäèðäëàãûí áîëîí төрийн захиргааны байгууллагуудын öºì ñ¿ðãèéí асуудлаархи бүрэн эрх үр дүнтэй хэрэгжиж байна уу? Àéìãèéí ÈÒÕ-ûí Òýðã¿¿ëýã÷äийн 2009 îíû 3 äóãààð ñàðûí 09-íы 14 дүгээр òîãòîîëоор ÖѯҺâèéí àæëûí õ¿ðýý, ã¿éöýòãýõ ¿¿ðãèéã дараах байдлаар òîäîðõîéëжээ. Ìàëûí óäìûí ñàíã õàìãààëàõ, ìàë ¿ðæëèéí àæèë ¿éë÷èëãýýíèé áèî òåõíîëîãèéí äýâøèëòýò àðãûã íýâòð¿¿ëýõ, Öºì ñ¿ðãèéí ¿ðæëèéí òºâä ºñãºí ¿ðæ¿¿ëýõ “Ñýëýíãý ¿¿ëäðèéí ¿õýð”, “Òàìèð”, “Õîòîíò” ¿¿ëäðèéí õýñãèéí õîíèíû öºì ñ¿ðãèéã Ýðäýíýáóëãàí, Òºâøð¿¿ëýõ, Õîòîíò ñóìàíä áàéðøóóëàõ, ÖѯҺâèéí çàõèðëûã òîìèëæ, á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëò, ñàíõ¿¿æèëòèéí àñóóäëûã çîõèöóóëàõûã Àéìãèéí Çàñàã äàðãàä äààëãàæýý. Ãýâ÷ 2009, 2010 îíû үндсэн үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар аймгийн Çàñàã äàðãûí òàéëàí, õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòèéг аймгийн ИТХТ-ийн хуралдаанаар õýëýëöýæ, ä¿ãíýëò ºãººã¿é áàéíà.Õàðèí 2012 îíû 12 ñàðä ÖѯҺâèéí àæëûí òóõàé òàíèëöóóëãûã ÈÒÕ-ûí Òýðã¿¿ëýã÷äýýð ñîñîîä, ÖÑ¯Ò öààøèä ÿìàð áàéõûã ñóäàëæ ¿çýýä òàíèëöóóëàõûã Àéìãèéí Çàñàã äàðãàä ÷èãëýë ºãºõººð òýìäýãëýëä äóðüäæýý.Ãýâ÷ õýðýãæèëò íü ºíºº õ¿ðòýë òîäîðõîéã¿é õýâýýð áàéíà. Дээрхээс дүгнэхэд аймгийн ИТХТ-ийн хуралдаанаас гарсан зарим шийдвэрийн хэрэгжилт õÿíàëòã¿é орхиãдäîг дутагдал байдгийг харуулж байна. ÀÀà –ÃÀБ/2011/02-ГА 6
 7. 7. АРХАНГАЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗАР1.2. Öºì ñ¿ðãèéí ¿ðæëèéí òºâ ãýæ ÿìàð ñòàòóñòàé áàéãóóëëàãà áîëîõ, ººðèéí ¿íäñýíçîðèëò, ¿¿ðýã ÷èãëýëèéí äàãóó ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ чадаж байна уу? ÌÓÑÝÌÕÒÕóóëèéí 3.1.16.ä “Цөм сүргийн үржлийн төв гэж тодорхой үүлдэр,омог, хэвшлийн малын цөм сүргийг үржүүлж, аж ахуй, биологийн ашигтай шинж чанарыгбаталгаажуулах, улсын болон бүсийн хэмжээнд үржүүлгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх,үржлийн ажил, үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий хуулийн этгээдийг õýëíý” ãýæ òîäîðõîéëñîíáàéíà. Àéìãèéí Öºì ñ¿ðãèéí ¿ðæëèéí òºâèéã ÕÕÀÀÆįÃàçðûí äýðãýä áàéãóóëàõ òóõàéàéìãèéí ÈÒÕ-ûí Òýðã¿¿ëýã÷äийн 2009 îíû 3 äóãààð ñàðûí 09 íä 14 тоот òîãòîîë ãàðãàснаарЦСҮТ нь “Îðîí íóòãèéí ºì÷èò àæ àõóéí òîîöîîò ¿éëäâýðèéí ãàçàð” ãýñýí òàìãàòýìäýãòýéãýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ ýõýëæýý.ÌÓÑÝÌÕÒÕóóëèéí 3.1.3-ä “гойд ашиг шимт мал гэж тухайн үүлдэр, омог, хэвшлийнмалын стандартыг бүрэн хангахын зэрэгцээ үржил, ашиг шимийн нэг буюу хэд хэдэнчанараар онцгой давуу болох нь баталгаажсан малыг”, 3.1.2-ä “цөм сүрэг гэж тухайн үүлдэр,омог, хэвшлийн малын шилмэл хэсгийн жишигт тэнцэж, үржлийн зориулалтаар шилэгдсэн,сүргийн зохистой бүтэц бүхий бүлэг малыг õýëíý” ãýæ çààсан áàéíà. Гэтэл иéì á¿ëýã ìàëÖѯÒ-ä õàðààõàí á¿ðäýæ ÷àäààã¿é áàéíà. Бүтэц зохион байгуулалтын хувьд аймгийн Засаг даргын 2009 îíû 4-ð ñàðûí 10-íû120-ð çàõèðàìæààð ÖѯҺâèéí äàðãààð Á.ªñºõáàÿðûã òîìèëсон бөгөөд çàõèðàë, ìàë÷èí 2,æîëîî÷, íÿãòëàí áîäîã÷ ãýñýí 5 îðîí òîîòîé áàéжээ. Á.ªñºõáàÿð 2010 îíû 7-ð ñàðûí 01 õ¿ðòýë үүнээс õîéø аймгийн Засаг даргын 2010оны á/37-ð çàõèðàìæààð Ñ¿õáààòàð îâîãòîé Ãàíáàò òîìèëîãäîí ºíºº õ¿ðòýë àæèëëàæ áàéíà. МÓÑÝÌÕÒÕóóëèéí 15.2.4-ä “îðîí íóòãèéí ºì÷èò ÖѯҺâèéí ¿éë àæèëëàãààíûçàðäàë, àæèëòíû öàëèíã îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æ¿¿ëíý” ãýñýí заалт байх áîëîâ÷ óãçààëò õýðýãæýýã¿é áàéíà. ÖѯҺâ íü 2009 îíä “Îðîí íóòãèéí ºì÷èò àæ àõóéí òîîöîîò ¿éëäâýðèéí ãàçаð”-гэж óëñûí á¿ðòãýëä á¿ðòã¿¿ëæ, 114001006 òîîò óëñûí á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýý мөнÀÀÍÁÎÀÒàòâàð, Íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí òàòâàð òºëºã÷èéí 19087 òîîò ãýð÷èëãýý тус тусàâсанаар ÀÀÍÁÎÀÒàòâàðààð 2009 îíä 208.1 ìÿí.òºã, 2010îíä 25.5 ìÿí.òºã, 2011 îíä 143.8ìÿí.òºã, ͪÀÒàòâàðààð 2010 îíä 29.1 ìÿí.òºã, 2011 îíä 514.2 ìÿí.òºã бүгд 920.7 ìÿíганòºãðºãèéã òºñâèéí õºðºíãºíººñ òàòâàðò òºëæ ¿ðã¿é çàðäàë ãàðãàжээ. ÖѯҺâèéí ¿éë àæèëëàãààíä òàâèõ øààðäëàãà Ìîíãîë óëñûí MNS5818:2007ñòàíäàðòàä çààñíààð à/ Àëáàí àæëûí á/Ëàáîðàòîðи â/Àæèë ¿éë÷èëãýý áîðëóóëàëò ã/Ñ¿ëæýýíèé áîëîí áóñàä àæèë ¿éë÷èëãýýíèé õýñýã ãýñýí àëáàí ºðººí¿¿äòýé áàéõ ¸ñòîé áîëîâ÷îäîîãîîð áàéð êîíòîðã¿é ÕÕÀÀÆįÃàçðûí êîíòîðûí 1 ºðººíä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæáàéíà. ÀÀà –ÃÀБ/2011/02-ГА 7
 8. 8. АРХАНГАЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗАР Ýíý íü òóñ ñòàíäàðòàä òàâèõ øààðäëàãûã хангахгүй байгааг харуулж байгаа òºäèéã¿éòåõíîëîãèéí øèíæòýé àæëóóäûã ã¿éöýòãýõ áîëîí ¿ðæëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã àâ÷ õàäãàëàõ,õàíãàí íèéë¿¿ëýõ наад захын нөхцөл бүрдээгүй áàéíà. Цөм сүргийн үржлийн төвийн үндсэн үйл ажиллагааны ÿâö, ¿ð ä¿í. ЦСҮТөв мал, хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг огт хэрэгжүүлээгүйгээс Бүлэг 2 хөрөнгө алдагдах, ашиглан øàìøèãäóóëàõ шамшигдах нөхцөл бүрджээ.2.1. Цөм сүргийн төвийн малын бүрдүүлэлт, тºñâийн õºðºíãèéн санхүүжилт, çàðöóóëалт,түүний үр дүн.ЦСҮТ-ийг áàéãóóëàãäàõàä ÕÕÀÀÆįÃàçðûí мэдэлд áàéñàí õîíü 60 òîëãîé, ÿìàà 40òîëãîé á¿ãä 100 òîëãîé ìàëûã áàëàíñààñ áàëàíñàä øèëæ¿¿ëýí ºãсөн нь ХХААЖДҮГ-ынмэргэжèлтýн Äààðèéìààãèéí гаргаж өгсөн тайлбараар нотлогдож байна. ÕÕÀÀÆįÃ-ын2009 оны жèëèéí ýöñèéí òàéëàíãààð 1,653.0 ìÿíган òºãðºãèéí ìàëыг ÖѯÒ-ä балансаасбалансад шилжүүлсэнээр хаñ÷ òàéëàíä òóñãàæýý. Ãýвч ÕÕÀÀÆįÃ-ûí äàðãûí òóøààëшийдвэр òóõàéí ¿åä ãàðààã¿é áàéíà. Áóëãàí àéìãèéí Ñýëýíãý ñóìààñ “Ñýëýíãý” ¿¿ëäðèéí áóõ 2, ¿íýý 3, áÿðóó 3, òóãàë 2бүгд 10 òîëãîé малыг худалдан авсан бөгөөд 3,750.0 ìÿíган òºãðºãèéг ÕßÁÕÕН-ýýñшèëæ¿¿ëсýí байна. Мөн ÕßÁÕХН-ээс үзүүлсэн ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýãээс 30,6 сая төгрөгөөр “Òàìè𔿿ëäðèéí ýì õîíü 100, “Õîòîíò” èë¿¿ íóãàëàìò õîíü 100, “Ñýëýíãý” ¿¿ëäðèéí ¿õýð 25,øèëìýë ìàëûí ¿çýñãýëýí õóäàëäààíààñ “Òàìèð”, “Õîòîíò” ¿¿ëäðèéí øèëìýë õóö 13,Ñ¿õáààòàð àéìãèéí Ýðäýíýöàãààí ñóìààñ “¯çýì÷èí” õóö 5, “Àëòàíáóëàã” ¿¿ëäðèéí õóö 2-ûãòóñ òóñ õóäàëäàí àâ÷ýý. Ýíý àæèëëàãààíû ¿ð ä¿íä 2009 îíû ýöýñò шинжээчийн тооцоолсноор ÖÑ¯Ò íü36,0003.0 мянган òºãðºãèéí ¿íý á¿õèé хîíü 280, яìàà 40, үõýð 35 íèéòäýý 355 òîëãîéìàëòàé áîëñîí ÷ ýíý íü á¿ðòãýëä òóñãàãäààã¿é áàéíà. ÖѯҺâийн орлого нь ÕßÁÕÕНэгж, ÕÕÀÀÕ¯ßàìíû ÓÌݯÃàçðûí ìàëûíàíãèëàëò õèéõ çàðäаë, îðîí íóòãèéí òºñâèéí äýìæëýã зэргээс òóñ òóñ бүрдэж байна. Ýõ¿¿ñâýðèéí á¿ðäýëò, òºñâèéí çàðöóóëàëò äàðààõ áàéäàëòàé áàéíà. ÀÀà –ÃÀБ/2011/02-ГА 8
 9. 9. АРХАНГАЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗАР À. Ýõ ¿¿ñâýð ìÿí/òºã-өөр Ñàíõ¿¿æñýí ýõ ¿¿ñâýð 2009 îí 2010 îí 2011 îí Á¿ãä1 ÕßÁÕÕºòºëáºðººñ 95,504.0 19,000.0 - 114,504.02 Óëñûí ìàë ýìíýëýã ¿ðæëèéí ãàçðààñ 7,000.0 1,000.0 6,000.0 14,000.03 Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ - - 10,000.0 10,000.04 ÕÕÀÀÕ¯ß Ìàëûí ÷àíàð ñàéæðóóëàõ õºòºëáºðººñ - 5,600.0 - 5,600.05 Áóñàä 1,602.2 13,533.7 15,135.9 Íèéò ýõ ¿¿ñâýð ä¿í 102,504.0 27,202.2 29,533.7 159,239.9 Хоорондын тооцоогоор 11,982.0 11,982.0Ýíдээс харахад 3 æèëèéí ä¿íãýýð нийт ýõ ¿¿ñâýðèéí 71.9%-ийг ÕßÁÕÕН-ээñ, 6.3%-èéãîðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ, 12.3%-èéã ÓÌݯÃ-ààñ, 9.5%-èéã áóñàä ãàçðààñ авсан байна. Á. Çàðöóóëàëò ìÿí/òºãä/ä Çàðäëûí ç¿éë 2009 îí 2010 îí 2011 îí Á¿ãä1 Öàëèí, øèìòãýë 7,147.8 11,484.4 8,979.3 27,611.52. Òàòâàð 545.5 573.0 1,506.0 2,624.53. Á¯ÁÇàðäàë 8,516.0 2,339.9 17,206.0 28,061.94. Ìàë àâàõ 64,790.0 400.0 3,900.0 69,090.05. Áóñàä õºðºí㺠àâàõ 18,142.5 10,711.0 2,685.0 31,538.5 Íèéò çàðäëûí ä¿í 99,141.8 25,508.3 34,276.3 158,926.4 Хоорондын тооцоогоор 12,200.0 12,200.0 бусад Үүнээс: авлага 218.0 218.0 Тооцоогоор 11,982.0 11,982.02009 îíîîñ õîéø ÖѯҺâ íü òºñөâ, òºëºâëºãººний хуваарьгүй, ãàðñàí çàðäëûíõààã¿éöýòãýëýýð төсөв хөрөнгөө çàðöóóëæ, урсгалаар явж иржээ. Àóäèòàä õàìðàãäñàí ãóðâàí æèëèéí ä¿íãýýð òөвлөрсөн хөрөнгийн 43,5%-ийг үржлийнмал авахад, 19,0%-ийг цалин шимтгэл, татварт, 17,7%-ийг бараа үйлчилгээний бусад зардал,19,8%-èéã хөрөнгө, эд хогшил авахад тус тус зарцуулсан байна. 2011 îíä ÝÌ-èéí äààòãàëûí øèìòãýëýýð ÍÄÕýëòýñò 1.1 ñàÿ òºãðºãèéí ºðòýé ãàð÷ýý. ÖѯҺâèéí çàõèðëààð àæèëëàæ áàéñàí Á.ªñºõáàÿð íÿãòëàí áîäîã÷ Ö.Öýðýí íàðáàéãóóëëàãûíõàà ìàòåðèàëëàã áààçûã áýõæ¿¿ëæ íèëýýä ìàë ýä õºðºí㺠õóäàëäàæ àâñàí íüòºñâèéí çàðëàãûí ñóäàëãààíààñ òîäîðõîé õàðàãäàæ áàéíà. Ìàë ñ¿ðãèéí õàìãààëàõ õàøàà ñàðàâ÷áàðèõ, ºâñ òýæýýë, ýì òàðèà, ýýìýã äóãààð àâàõ, õàøàà ñàðàâ÷ áàðèõàä áåíçèí øàòаõóóí, ìîä ÀÀà –ÃÀБ/2011/02-ГА 9
 10. 10. АРХАНГАЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗАРìàòåðиàë, ìàøèí òåõíèê, тоног төхөөрөмж, ýä õîãøèë õóäàëäàí àâàõ çýðýãò 2009 онд 18,1 саятөгрөг, 2010 онд 10,7 сая төгрөг, 2011 онд 2,7 сая төгрөг тус тус зарцуулсан ÷ ºãººæãàðñàíã¿é. Үүний дотор цөм ñ¿ðãèéн малыг áàéãàëèéí áýðõøýýë, çóäíààñ õàìãààëàõçîðèëãîîð өвс, тэжээл худалдан авахад зориулан 2009 îíä 0.3 ñàÿ төгрөг, 2010 îíä 2.7 ñàÿтөгрөг, 2011 îíä 2.6 ñàÿ òºãðºã тус тус зарцуулсан төдийгүй өвөлжилт хүндэрсэн 2010 оны 4сард онцгой байдлын шугамаар үнэ төлбөргүй ирсэн өвс, тэжээлээс /Мөнхбат 40 шуудайтэжээлийг 2010.04.14-нд, Өсөхбаяр 48 шуудай тэжээлийг 2010.04.19-нд тус тус авсан баримттай/ 0.9ñàÿ òºãðºãèéí 4 тн тэжээл олгогдсон ч түүний үр өгөөж гарсангүй, 2009-2010 îíû çóäíààð200 òîëãîé ìàë õîðîãäжээ./аудитын явцад бүрдүүлсэн áàðèìò нь шаардлага хангахгүй байнà/ Гэтэл дээрх өвс, тэжээл бүртгэл, тайланд тусгагдаагүй, хаана, яаж зарцуулагдсан ньтодорхойгүй байна. Эндээс дүгнэхэд хөрөнгө зарцуулж бэлтгэсэн болон үнэ төлбөргүй ирж байгаа өвстэжээлийг “ойлгомжгүй” зарцуулж, цөм сүргийн малын 56,3% буюу талаас илүү хувийгзуднаар хорогдуулсан нь энэ байгууллагын удирдах ажилтны ажлын хариуцлагагүйбайдалтай шууд холбоотой байна. ÖѯҺâèéí çàõèðàë Á.ªñºõáàÿð 2009 îíä àëáàí àæëûí õýðýãöýýíä êîìïüþòåð,íº¿òá¿ê авсан íü ñàíõ¿¿ãèéí áàðèìòàíä “ÓÁ õîòûí ÀÌÒÅ Ñî..Ltd êîìïàíèàñ àâñàí 5 òîîòáàòàëãààò çàñâàðûí õóóäàñò òýìäýãëýñíýýð íº¿òá¿ê íü ACER пермийн Dual core /2.2GHz/ cpu, 1 gb ðàìòàé, õàðä íü 160 GB, DVD rom, video card 512 MB, monitor 19LCD 1200.0 ìÿí/òºãðºãèéí ¿íýòýé” ãýñýí áàéõ áîëîâ÷ îäîî àøèãëàãäàæ áàéãàà íü“Lenovo” ìàðêèéí Intel(R) Celeron (R)CPU 1.60 GHz , 512 MB ðàìòàé 80 GBõàðäòàé íº¿òá¿үê áàéãàà бөгөөд гадна өнгө үзэмж хуучирч, элэгдсэн байлаа. Гэтэлнýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí òàòâàðûí 004532088 íîìåðûí “Íîìèí õîëäèíã” ÕÕÊ-íû ïàäààíäͺ¿òá¿ê 1,200.0 ìÿíган òºãрөг, êîìïüþòåð 1,368.0 ìÿíган òºãðºãººð àâñàíààð áè÷èãäýæ,тамга òýìäýãýýð áàòàëãààæиж, áàðèìòàíä õàâñðàãäñàí áàéна. Үүний ó÷ðûã тодруулахадªñºõáàÿð, Öýðýí íàð анх Lenevo íº¿òá¿ê àâñàí ò¿¿íèéãýý îäîî õ¿ðòýë àøèãëàæ áàéãàà ãýæòàéëáàðëàñàí. ̺í ñóóðèí êîìïüþòåð ÷ мөн èéì зөрчилтэй байна. Санхүүгийн АШБ-аар үзэхэд дараах зөрчилтэй асуудлууд гарч байна. Үүнд: • Öºì ñ¿ðãèéí ¿ðæëèéí òºâ íü àíõ áàéãóóëàãдахад бүрдсэн 2009 îíä 77.0 ñàÿòºãðºãººð ìàë àâñàíаас 12,2 сая төгрөгөөр Завхан аймагт мал бэлтгэж өгсөн, 26,3 саятөгрөгөөр 11 ñóìûí íýí ÿäóó áóþó ÿäóó ºðõ¿¿äýä мал авч ºãсөн үлдэх 38,5 сая төгрөгөөр малавсан байх ёстойгоос 30,6 сая төгрөгөөр мал авсан, ХХААЖДҮГ-аас балансаас балансадирсэн 1,7 ñàÿ төгрөг, ХЯБХХН-ээс шууд шилжүүлж мал авсан 3,7 сая төгрөг бүгд 36,0 саятөгрөгийн малыг бүртгэж, òàéëàí áàëàíñàä òóñãààã¿é áàéëàà. ÀÀà –ÃÀБ/2011/02-ГА 10
 11. 11. АРХАНГАЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗАР • ХЯБХХН-ээс ЦСҮТ-ийн дансанд төвлөрөн зарцуулагдсан 77,0 саятөгрөгөөс 7,9 сая төгрөгийн зарцуулалт тодорхойгүй, АШБ-аар нотлогдохгүй байгаа тултухайн үеийн дарга,íÿãòëàí áîäîã÷îîð ажиллаж байсан Б.Өсөхбаяр, Ö.Öýðýí íàðаас гаргуулжбайгууллагыг хохиролгүй болгохоор төлбөрийн акт тавьлаа. • ̺í ÖѯҺâä ìàòåðиàëëàã áààçûã áýõæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð õóäàëäàí àâñàíêîìüïþòåð, òåõíèê õýðýãñëýëийн бүрэн бүтэн байдал хангалтгүй, ñàíõ¿¿ãèéí àíõаí шатныáàðèìòàарх нэр, ¿ç¿¿ëýëò íü îäîî áàéãàà êîìïüþòåðèéí хүчин чадлын үзүүлэлтүүдтэйгээ огтòîõèðîõã¿é чанар, хүчин чадал, ашиглалтын элэгдлийн байдал зэргээс харахад байгууллагыгхохироож, хувийн эрх ашигт нийцүүлэн сольж өөрчилсөн байж болзошгүй байна. • Àóäèòàä õàìðàãäñàí 2009 îíû ñàíõ¿¿ãèéí áàðèìòàíä àâàãäñàíààð ¿çýõýä 2009îíä õè÷íýýí òîîíû ìàë áàéñíûã íîòëîõ áàðèìò áàéõã¿é, 2010 îíä õè÷íýýí òºë õ¿ëýýí àâ÷,õýäèéã íü áîéæóóëñàí, õýäèéã íü íàñ äýâø¿¿ëæ àâñàí, 2009-2010 îíûã äàìíàñàí çóäíààðõýðõýí îíä îðñîí, õýä íü öàã àãààðûí áýðõøýýëä ºðòñºíèéã íîòëîõ áàðèìò байхгүй. • ÖÑ¯Ò íü 2009-2011 îíä ñàíõ¿¿ãèéí áàðèìòанд öºì ñ¿ðãèéí ìàëààñ àøèãøèìèéí áîëîí ìàë õóäàëäñàí çýðãýýс íýã ÷ òºãðºãèéí îðëîãî îðóóëààã¿é áàéíà. • 2009-2010 онд хорогдсон гэх 9,6 сая төгрөгийн 200 толгой малынхолбогдолтой АШБ-ыг тухайн үед нотлох баримтыг бүрдүүлээгүй байсан бөгөөд аудитынявцад нөхөн бүрдүүлсэн нь үнэн зөв нотлох баримт гэж үзэхэд учир дутагдалтай байна.Ýдгээр нь ìàë болон бусад хөрөнгөнд á¿ðòãýëýýð òàâèõ õÿíàëò туйлын хангалтгүй áàéñíûãõàðóóëж байгаа бөгөөд Ìîíãîë óëñûí Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí òóõàé õóóëèéí 9.1-ä “Àæàõóéí íýãæ áàéãóóëëàãà íü...õºðºí㺺 ¿íýëæ äàíñàíä òóñãàíà”, ìºí 11.2.1-ä “Ýäõºðºíãèéí òîîëëîãûã…æèëèéí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí ãàðãàõûí ºìíº...çààâàë õèéíý” ãýñýíçààëòóóäûã ноцтой зөрчсөн байна.2.2. ЦСҮТ-ийн үндсэн үйл ажиллагаа түүний үр ä¿í ÌÓÑÝÌÕÒÕóóëèíä çààñíаар ЦСҮТ нь: 1. Аж ахуй, биологийн ашигтай шинж чанарыг баталгаажуулах, 2. улсын болон бүсийн хэмжээнд үржүүлгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, 3. үржлийн ажил, үйлчилгээ үзүүлэх 4. тодорхой үүлдэр, омог, хэвшлийн малын цөм сүргийг үржүүлýõ ãýñýí ¿íäñýí 4 үүрэгтэй.Хөрөнгийн зарцуулалтын баримтнаас харахад 2009 îíä ÕßÁÕÕН-ээс 34,3 сая төгрөгөөр,2010 îíä цөм сүргийн мал áàðàã õóäàëäàæ àâààã¿é, 2011 îíä 3.9 ñàÿ òºãðºãººð ë ìàë àâñàíбайна. Үүнээс гадна 2009 онд ХЯБХХН ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàðòàé õàìòðàí àéìãèéí 11ñóìûí íýí ÿäóó, ÿäóó 75 ºðõºä/íýã ñóìàíä 6 ºðõºä/ 375 òîëãîé ¿ðæëèéí õîíü îëãîîä 2æèëèéí äàðàà áóþó 2011 îíû 8-ð ñàðä ºðõ á¿ðýýñ 5 îõèí òºëºã áóþó 375 òîëãîé îõèí òºëºãáóöààí àâ÷ ÖѯÒ-ийн цөм ñ¿ðãийг á¿ðä¿¿ëýõ ãóðâàëñàí ãýðýýòýé áîëîâ÷ ºíºº õ¿ðòýëõýðýãæ¿¿ëээгүй áàéíà. ÀÀà –ÃÀБ/2011/02-ГА 11
 12. 12. АРХАНГАЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТус байгууллага нь цºì ñ¿ðýã á¿ðä¿¿ëэх ¿íäñýí ¿¿ðãýý бүрэн дүүрэн биелүүлж чадаагүй,ямар ч санаачлага гаргаагүй, хариуцлагагүй хандсан бàéлаа.ÖѯҺâ-èéí ¿éë àæèëëàãàà õèð ¿ð ä¿íòýé ÿâàãäàæ áàéíà âý? ãýñýí àñóóëгад саналасуулгад оролцогчдын 87.0% нь ÖѯҺâèéí ìàë àíãèëàëò ¿éë àæèëëàãàà õýâèéí ÿâàãäàæáàéíà ãýæ õàðèóëсан бөгөөд үндсэн үйл ажиллагааны үр дүнд хариулт өгөөгүй байна.ÖѯÒ-èéí ýçýìøèëä áàéãàà ¿¿ëäýð îìîã õýâøëèéí ìàëûí òîî òîëãîé öººí ó÷ðààñ ºñâºðõýýëò¿¿ëýã÷ áîéæóóëàõ, áîðëóóëàõ, солилцох àæèëëàãàà îãò хийгдээгүй áàéíà. Öààøèä “Òàìèð”, “Õîòîíò” õýñãèéí õîíü, ñàðëàãèéí öºì ñ¿ðãèéí òîî òîëãîéãíýìýãä¿¿ëýõ, îäîîãîîð îðõèãäîîä áàéãàà àäóó, òýìýý, ÿìààí ñ¿ðãèéí óãøèë óäìûíñàéæðóóëàëòûã õèéõ øààðäëàãàòàé áàéíà. ДҮГНЭЛТГүйцэтгэлийн аудитаар нийт 99.9 сая төгрөгийн зөрчил дутагдал илэрсэнээс аудитын явцадцөм сүргийн малыг тайланд тусгуулах 45,2 сая төгрөг бусад 17,1 сая төгрөгийн зөрчил бүгд62.3 ñàÿ òºãðºãèéí çºð÷ëèéã àðèëãóóëах шинжээчийн 2 àëáàí øààðäëàãыг хүргүүлж,биелэлтийг хангууллаа. Бусад 37,7 сая төгрөгний зөрчлөөс 8,8 сая төгрөгөнд төлбөрийн акттавьлаа. Àéìãèéí 11 ñóìûí íýí ÿäóó, ÿäóó 75 ºðõºä өгсөн малаас ãýðýýíèé äàãóó 2 æèëèéíäàðàà буцаан àâàõ ¸ñòîé áàéñàí 19.3 ñàÿ òºãðºãèéí 375 ìàëûã çîõèõ õ¿ì¿¿ñýýñ гаргуулан авчöºì ñ¿ðýã бүрдүүлэх àëáàí øààðäëàãà өглөө. Харин зуднаар хорогдсон 200 малын талаархаудитын явцад бүрдүүлсэн баримт шаардлага хангахгүй байгаа тул шинжээчиййн албаншаардлага хүргүүлж, шаардлагад заасан хугацаанд нотлох баримтыг бүрэн бүрдүүлэх, нотлохбаримтаар бүрэн дүүрэн баталгаажихгүй бол хариуцах эзнээр төлүүлэх арга хэмжээ авахболно.Àудитын дүнд үндэслэн дараахь дүгнэлтийг өгч байна. Цөм сүргийн үржлийн төвийн талаар орон нутгаас баримталсан бодлогын хэрэгжилт хангалтгүй байна. ЦСҮТөв мал, хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг огт хэрэгжүүлээгүйгээс хөрөнгө алдагдах, ашиглан шамшигдах нөхцөл бүрджээ. “Ìàëûí óäìûí ñàí ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òóõàé ”õóóëü, Öºì ñ¿ðãèéí ìàë хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд тавих хяналт сул, ¿éë àæèëëàãàà õàíãàëòã¿é, ÖѯҺâ íü õóóëèíä çààãäñàí ¿¿ðýã ÷èãëýëèéíõýý äºíãºæ 25 õóâèéã ë хагас дутуу ã¿éöýòãýæ байна. ÀÀà –ÃÀБ/2011/02-ГА 12
 13. 13. АРХАНГАЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗАР АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖАудитын дүнд үндэслэн дор дурдсан албан тушаалтанд дараахь зөвлөмжийг өгч байна.Аймгийн ИТХ-ын дарга-ä 1. ЦСҮТ-ийн талаар Аймгийн ИТХТ-ээс 2009 онд гарсан тогтоолын хэрэгжилтийг эргэн харж, хэрэгжилтийг хангуулах, 2. Öºì ñ¿ðãèéí ¿ðæëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í áîðëóóëàõ, ¿ðæëèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõýä íýãæýýñ àâàõ ¿éë÷èëãýý, õóðààìæèéí òàðèôûã òîãòîîæ ºãºõ.Аймгийн Засаг дарга-ä 1. ÌÓÑÝÌÕÒÕóóëèéí 15.2.4-äэх заалтыг судлан үзэж òºñºâ, îðîí òîî, á¿òöèéã øèéäâýðëэх арга хэмжээ авах. 2. Öºì ñ¿ðãèéí ìàëûã ºñãºí ¿ðæ¿¿ëæ òîî толгойã íýìýãä¿¿ëýõ зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах. 3. ЦСҮТөвд Монгол улсын MNS 5818:2007 стандартад нийцсэн ажлын байртай болгох асуудлыг шийдвэрлэж, үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавин, жил бүр үр дүнг тооцож ажиллах.Öºì ñ¿ðãèéí ¿ðæëèéí òºâèéí äàðãà-ä 1. Òºñâèéí òóõàé болон нягтлан бодох бүртгэлийн тухай õóóëü бусад эрхийн актыг мөрдөж, ñàíõ¿¿ãèéí äîòîîäûí õÿíàëò øàëãàëòûã ñàéæðóóëàõ. 2. Òºñâèéí òóõàé õóóëü òîãòîîìæèéí çààëòàä íèéö¿¿ëýí ÖѯҺâèéí òºñºâ, ¿éë àæèëëàãààíû çàðäëàà 2012 îíîîñ ýõëýí æèë á¿ð òºëºâëºí ºã÷, îðîí íóòãèéí òºñºâò òóñãàí áàòëóóëæ àâàõ, 3. “Ìîíãîë ìàë” õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä ººðèéí ýçýìøèëä áàéãàà á¿õ ìàëûã ýýìýãæ¿¿ëýí á¿ðòãýõ, ìàëûí á¿ðòãýëèéí íýãäñýí ñ¿ëæýýíä îéðûí õóãàöààíä õàìðàãäàæ, öºì ñ¿ðãèéí íýãäñýí ìýäýýëëèéí ñàíòàé áîëãîõ àðãà õýìæýý àâàõ. 4.Акт, зөвлөмж,албан шаардлагын биелэлтийг дурьдсан хугацаанд нь хангаж,Аудитын газарт мэдээлж байх ÒÀÉËÀÍ ÁÈ×ÑÝÍ: ØÈÍÆÝÝ× Á.ÁÀÄÀÐ× ÕßÍÀÑÀÍ: ÀÕËÀÕ ÀÓÄÈÒÎÐ Ä.ÓËÀÌÁÀßÐ ÒÀÍÈËÖÑÀÍ: ÅЪÍÕÈÉ ÀÓÄÈÒÎÐ È.ÍßÌ-ÎÑÎÐ ÀÀà –ÃÀБ/2011/02-ГА 13
 14. 14. АРХАНГАЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗАРХолбогдох байгууллагын саналÀÀà –ÃÀБ/2011/02-ГА 14

×