SlideShare a Scribd company logo
Н.Азжаргал
БОДЛОГО БОДУУЛЖ
СУРГАХ АРГА
1. Бага насны хүүхдээр нэг
төрлийн бодлогыг бодож
сургах зорилгоор тэр төрлийн
бодлогоо зохиолгож сургасан
байхад зохиосонтойгоо
ижилхэн бодлогыг уншаад
бодох чадвар хялбархан
эзэмшиж байсан судалгаагаар
батлагдсан юм.
Бодлого, математикийн
сургалтын чанарыг сайжруулахад
бодлого чухал байр суурь эзлэх
учир бодлогын төрөл бүрт
бодлого зохиолгох зураг, “Туслах
заавар”-ыг хийх талаар 4 цагийн
сургалтаар бодлогын төрөл бүрээр
хүүхдэд эзэмшүүлэх нэг аргыг
дадлага хийж сурах зорилго тавьж
байна
I-Vангийн 1 000 сурагчийн стандартын
биелэлтийн ажлыг судалж үзэхэд:
Бодлогын товч бичиглэл хийгээгүй 92%.
-Бодлогын төлөвлөгөө зохиогоогүй 80% .
-Бодох дараалалын алдаа 70% нь
Бодлогын нэрний алдаа 87% нь гаргасан.
Цэцэрлэгээс ирсэн 300 хүүхдийн 88%
бодлого зохиож чаддаг байсан.
!!! “Үүнээс бодлого бодож сургах арга
зүйд өөрчлөлт хийх хэрэгцээтэй” гэсэн
дүгнэлт хийж болох юм.
Бодлого бодож сургахад:
1. Бодлого зохиолгож сургах
2. “ Туслах Заавар №1,2,3”-ыг
хийж, түүн дээр хүүхдийг
ажиллуулж сургах үр дүнтэй
арга
Жишээлбэл: Бүх сурагчаа
нийлбэр олох бодлого бодож
чаддаг болгоё гэвэл нийлбэр
олох бодлого зохиогоод,
бичээд, бодох арга хэрэглэвэл
үр дүн илүү.
Бодлого зохиолгох бичиглэл:
Õүүхдийн төлөө гэсэн
сэтгэлтэй, бэлэн мэдээлэл
дамжуулах аргаас
татгалзсан, сурагчèéí
оролцîîãоор танин мэд¿¿ëýх
áàãøийн аргатай тохирно.
1 бодлогон дээр туслах
заавар багш хэрхэн хийхийг
жишээлэн үзүүлье:
Аль нэг хэмжигдэхүүнийг
чөлөөлөх аргаар бодогдох
бодлогî òà õýëíý ¿¿.
- Áîäëîãî çîõèîëãîõ бичиглэл ямар
байх вэ?
- Áîäëîãûг уншсаны дараа
тэмдэглэх òîвч áèчèãëýë…?
Энэ 2 ижилхэн байвал хүүхдэд
ойлгомжтой....
= 35 летр
2 3
5 3
= 65 летр. Том жижиг сав тус
бүрт хэдэн летрийн сав вэ?
2 том
3 жижиг 35 летр
5 том
3 жижиг 65 летр
Сав тус бүрт хэдэн летр орох
вэ?
Бодлого: Нэг өдөр эхний удаа
10 морь, 5 бярууг 250кг
өвсөөр, хоёрдах удаа 15
морь,5 бярууг 350 кг өвсөөр
тэжээв. Морь, бяруу тус бүр
хэдэн кг өвс өдөрт идсэн бэ?
Уншаад, товч бичиглэлээ
хэрхэн хийхийг авч үзье.
Дээрх бодлогонд “ Туслах
заавар №1,2,3” хэрхэн хийхийг
авч үзье
“Туслах заавар №1-т
бодлогын олох
зүйлийн дараалалыг
бичнэ...
“Туслах заавар№ 2”-т
бодолтын дараалал
тус бүрийг ямар 2
өгөгдлөөр олохыг
бичнэ
“Туслах заавар №3”-
д дараалал бүрт
ямар үйлдэл
хийхийг бичнэ.
“Туслах заавар №1 бодлогын үйлдлийн
дараалалыг бичнэ...
1. Хоёрдах удаагаа хэдэн морь илүү
тэжээснийг олно.
2. 5 морины идсэн өвсийг олно.
3. Нэг морийг тэжээсэн өвсийг олох.
4. 15 моринд өгсөн өвсийг олно.
4. 5 бяруунд өгсөн өвсийг олох.
5.Нэг бярууны идсэн өвсийг олох.
“Туслах заавар№ 2”-т бодолтын
дараалал тус бүрийг ямар 2 өгөгдлөөр олохыг бичнэ.
1. 10 морь, 15 морь. – Энэ 2-оор 1
дэх удаагийнхаас хоёрдах удаа
тэжээсэн илүү морьдын тоог олно.
2. 250кг, 350кг. – Энэ 2- оор 5 морины
идсэн өвсийг олно.
3. 5 морины идсэн өвс, 5 морь.– Энэ
2-оор нэг моринд өгсөн өвсийг олно.
4.Нэг морины идсэн өвс, 15
морь. Энэ 2-оор 15 моринд
өгсөн өвсийг олно.
5.15 моринд өгсөн өвс, 350.
Энэ 2-оор 5 бяруунд өгсөн
өвсийг олно.
6. 5 бяруунд өгсөн өвс, 5
бяруу. Энэ 2-оор нэг бяруунд
өгсөн өвсийг олно.
“Туслах заавар №3”-д дараалал
бүрт ямар үйлдэл хийхийг бичнэ.
1. 15-аас 10 морийг хасаад илүү
тэжээсэн морины тоог олно.
2. 350-аас 250-ыг хасахаар 5
моринд өгсөн өвс гарна.
3. 350кг өвсийг 5-д моринд
хуваагаад нэг моринд өгсөн
өвсний хэмжээ олдоно..
4. 15-ыг, нэг моринд өгөх өвсний
хэмжээгээр үржүүлж 15 морины
идсэн өвс олно.
5.350кг –аас 15 морины идсэн
өвсийг хасахаар 5 бяруунд өгсөн
өвс гарна.
6. 5 бяруунд өгсөн өвсийг 5
бярууны тоогоор хувааж нэг
бяруунд өгөх өвсийг олно..
II. Бага боловсролын стандартын
агуулгаар бага ангид дараах
төрлийн бодлогыг бодох чадвартай
болгодог. Энгийн бодлого 15
1. Нийлбэр олох бодлого -
2. Үлдвэр олох бодлого -
3.Тоог хэдэн нэгжээр ихэсгэх ба
багасгах бодлого -
4.Тоог хэдэн нэгжээр ихэсгэх ба
багасгах урвуу бодлого
5. Нэмэгдэхүүн олох бодлого -
6.Хасагдагчийг олох бодлого
7.Хасагч олох бодлого
8.Ижил нэмэгдэхүүний нийлбэр
буюу үржвэр олох бодлого
9. Тэнцүү хэсэгт хуваах бодлого
10.Агуулгаар хуваах бодлого
11.Тоог хэд дахин ихэсгэх шууд
хэлбэрийн бодлого
12.Тоог хэд дахин ихэсгэх шууд бус
хэлбэрийн бодлого
13. Тоог хэд дахин багасгах шууд
хэлбэрийн бодлого
14.Тоог хэд дахин багасгах шууд
бус хэлбэрийн бодлого
15.Ноогдвороор жиших буюу 2
тооны ноогдвор олох 2 хэлбэрийн
бодлого
Нийлмэл бодлого :
1. Нэг бүрд шууд шилжүүлэх
аргаар бодох бодлого
2. Нэг бүрд шууд бусаар
шилжүүлэх аргаар бодох
бодлого
3.Харьцааны аргаар бодогдох
бодлого
4.Дэлгэрэнгүй гурвалсан дүрмийн
бодлого
5.Пропорцианалиар хуваах
бодлого
6.Пропорцианалиар хуваах урвуу
бодлого
7.Хоёр тоог тэдгээрийн нийлбэр,
ялгавраар олох бодлого
8.Хоёр тоог тэдгээрийн
нийлбэр,ноогдворын
харьцаагаар олох бодлого
9.Хоёр тооны ялгавар ба
ноогдворын харьцаагаар олох
бодлого
10. Хоёр хэмжигдэхүүний
ялгавраар олох бодлого
11.Илүүдэл ба дутагдал хоёроор
хоёрдах ялгаврыг олох бодлого
12.Аль нэг хэмжигдэхүүнийг
чөлөөлөх аргаар бодох бодлого
13.Аль нэг хэмжигдэхүүнийг
чөлөөлж,орлуулах аргаар бодох
бодлого
13.Харьцаа ба хэсэг, тоо
хэмжигдэхүүний хоорондох
хамаарлын бодлого
14. Нэг зүг чиглэсэн
хөдөлгөөний бодлого
15. Эсрэг зүг чиглэсэн
хөдөлгөөний бодлого
16. Угталцах
хөдөлгөөний бодлого
17. Нэг зүг чиглэсэн
хөдөлгөөний бодлого
Уртнасан багш заана
18.Процентийн бодлого
19. Геометрийн бодлого
20 Хольцын бодлого
Дээрх энгийн 15 төрөл, нийлмэл
20 төрлийн бодлогûí çàðèì äýýð
äàðààõ дадлага ажил:
I Çîõèîæ áîëîõ áодлого äýýð бодлого
зохиолгох зураг, áèчèãëýë, õýðчìýýð
ä¿ðñ зурàõ...
II.Туслах заавар №1,2,3 хийх
III.Сурагчаар áодлогын товч
бичиглэл õèéëãýõ загвар,түүнийг
àøèãëàí хэрхэн яриóëàõ...
1. Нийлбэр олох бодлого :
2. Үлдвэр олох бодлого
3.Тоог хэдэн нэгжээр ихэсгэх ба
багасгах бодлого
4. Нэмэгдэхүүн олох бодлого
5. Тоог хэд дахин багасгах ихэсгэх
шууп хэлбэрийн бодлого зохиох
зургийг “ Бодлого бодуулж сургах арга”
зөвлөмжний II- VI хуудсанд байгаа.
Үзнэ үү.
Өөрөөр дүрсэлж болно....
Шууд хэлбэрийн бодлого бодуулах
үедээ:
- Олон, илүү, арвин,... Гэвэл нэмнэ,дахин
их гэвэл үржүүлнэ, дахин бага гэвэл
хуваана гэж ойлгуулбал буруу. Шууд
бус хэлбэрийн бодлого бодохдоо алдаа
гардаг
.
4.Тоог хэдэн нэгжээр багасгах
(ихэсгэх ) шууд хэлбэрийн
бодлого зохиолгох хэрчмээр
илэрхийлсэн зураг:
4-өөр илүү
Аав 20 ном
Дүү ?ном
.. Ах 10 мод тарьсан нь
дүүгийн тарьсан модноос 4-
өөр олон. Дүү хэдэн мод
тарьсан бэ?.
“Туслах заавар №1
- Ахын тарьсан энэ 10 мод
дүүгийнхээс 4-өөр олон юм бол
дүүгийнх 4-өөр ямар байх вэ?”
“Туслах заавар №2
Ахын 20 тарьсан мод нь олон
бол дүүгийнх цөөн байж таарна.
Дүүгийн тарьсан модны тоог
олохдоо 10 ба 4 –өөр ямар
үйлдэл хийх вэ?
“Туслах заавар №3
Дүү хэдэн мод тарьсан бэ?
10-4=6 (мод)
6.Хасагдагчийг олох бодлого:
- Бодлого ....?
- Зохиолгох зураг ...?
- Товч бичиглэл ... ?
- Туслах заавар ...?
6.Хасагдагчийг олох бодлого.
Наадмаар 50 даага барианд
орлоо. Барианд ороогүй 45 даага
байв. Нийт хэдэн даага уралдсан
бэ?
- “Туслах заавар №1
Барианд орсон 50 даага, ороогүй 45. Энэ
2-оор нийт уралдсан дааганы тоог олно.
“Туслах заавар №2
Нийт хэдэн даага уралдсан бэ?
50 + 45 = 90( даага)
Хасагч олох бодлогын:
- Зохиолгох зураг ?
- Товч бичиглэл ?
Туслах заавар ?
7.Хасагч олох бодлого:
9 метр даавуунаас дээл хийгээд
3 метр даавуу үлдэв. Хэдэн метр
даавуугаар дээл хийсэн бэ?
“Туслах заавар1.
9м даавуунаас үлдсэн даавууг
яавал хэрэглэсэн даавуу гарах
вэ? “ “ Тслах заавар 2
9м –ээс үлдсэн 3м –ыг хасвал
дээл хийсэн даавуу гарна.”
Туслах заавар 3.
Хэдэн метр даавуугаар дээл
хийсэн бэ?
9 - 3 6 ( метр даавуу)
8.Үржүүлэх үйлдлийн энгийн
бодлогын
- Зохиолгох зураг ?
- Товч бичиглэл ?
Туслах заавар ?
8.Үржүүлэх үйлдлийн энгийн
бодлого:
30 хүүхэд тус бүр 2 хувин усаар
тарьсан төмсөө услав. Хэдэн
хувин усаар усалсан бэ?
“ Туслах заавар1
Нэг хүүхэд 2 хувингаар усалсан
бол 2, 2- оороо 30 байна гэсэн
үг. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,... -30”
9. Тэнцүү хэсэгт хуваах
бодлогын :
- Зохиолгох зураг ?
- Туслах заавар ?
- Товч бичиглэл?
Тэнцүү хэсэгт хуваах бодлого:
10 буузыг хоёр хүүхдэд тэнцүү
хувааж иджээ. Нэг хүүхэд хэдэн бууз
идсэн бэ?
“ Туслах заавар 1
12 буузыг 2 тэнцүү хуваавал нэг
хүүхдийн идсэн буузны тоо гарна.”
“ Туслах заавар 2
Нэг хүүхэд хэдэн бууз идсэн бэ?
12 : 2 = 6 (Бууз)
11.Агуулгаар хуваах бодлогын:
- - Зохиолгох зураг ?
- Туслах заавар ?
- Товч бичиглэл
Модны үйлдвэр монгол гэрийн 20
хана хийв. Нэг гэрт 5 хана орно
гэвэл хэдэн гэрийн хана хийсэн бэ?
“Туслах заавар 1.
20 ханыг 5, 5-аар нь багцлахаар
хэдэн гэрийн хана болох нь гарна.”
“Туслах заавар 2
20 –ыг 5, 5 –аар хуваавал хэдэн
гэрийн хана болох нь гарна”
12.Тоог дахин ихэсгэх
бодлогûí:
-Çîõèîëãîõ çóðàã..?
- Òîâч áèчèãëýë..?
5 ëåòð 4 äàõèí èõ
ñ¿¿ îðíî.
Õýäýí ëåòð .. ?
Эгч 9 ном уншсан. Ах эгчээс 2 дахин
олон ном уншжээ. Ах хэдэн ном
уншсан бэ?
Туслах заавар1
9-өөс 2 дахин тоог ямар үйлдлээр
олох вэ?
Туслах заавар 2
Тоог дахин ихэсгэхдээ үржүүлдэг
учир 9-ийг 2-оор үржүүлнэ.
Туслах заавар 3
13.Тоог дахин багасгах бодлого
зохиолгох зураг:
Хашаанд --20 хурга
Ишиг--- ? 4 дахин цөөн ?
14.Тоог дахин багасгах бодлого:
Ах 20 ном уншсан. Ахаас дүү 5
дахин цөөн ном уншжээ. Тэр
хоёр нийлээд хэдэн ном уншсан
бэ?
Товч бичиглэл:
Ах– 20 ном
Дүү-- ? 5 дахин цөөн ?
15. Нэг бүрд шууд шилжүүлэх
аргаар бодох бодлого:
- Бодлого..?
- Зохиолгох зураг...?
- Туслах заавар..?
. Нэг бүрд шууд шилжүүлэх аргаар
бодох бодлого зохиолгох зураг:
= 15 төг.
= ? Төг.
16.Нэг бүрд шууд шилжүүлэх
аргаар бодох бодлого
зохиолгох зураг:
2 дэвтэр--- 400 төг.
Тийм 8 дэвтэр ---? төг
Туслах заавар1
1. - Нэг хайрцагны үнийг олно.
2. 4 хайрцагны үнийг олох.
Туслах заавар 2
1.15 төг, 3 хайрцагны тоогоор 1
хайрцагны үнийг олно.
Туслах заавар 3
1. Нэг хайрцаг хэдэн төг вэ?
15: 3= 5 (төг)
2. Дөрвөн хайрцаг хэдэн төг
вэ? 5 х 4= 20 (төг)
17.Нэг бүрд шилжүүлэх аргаар
бодох I хэлбэрийн бодлого :
4 кг гурилаар 8 талх хийсэн бол
6 кг гурилаар хэдэн талх хийх вэ?
Бодлого зохиолгох зураг:
6 уутанд ----- 60 евэн
2 уутанд --------? евэн
17.
18.. Нэг бүрд шилжүүлэх
аргаар бодох II хэлбэрийн
бодлого : 4 кг гурилаар 8
талх хийсэн бол 10
талханд хэдэн кг гурил
орох вэ?
19. Харьцааны аргаар
бодогдох бодлого:
- Бодлого..?
- Зохиолгох зураг...?
- Туслах заавар..?
3 хоногт 70 летр ус.
? 210 летр ус
11 бярууг 50 кг-аар өвсөөр
тэжээсэн бол 100 кг-аар өвсөөр
хэдэн бяруу тэжээх вэ?
Туслах заавар 1
1. 100 >50 учир 100кг өвсөөр
тэжээх бяруyны тоо 11-ээс ямар
байх вэ?
-100 кг нь 50 кг-аас хэд дахин
ихийг олно.
2. 11 бярууг төд дахин ихэсгэнэ
Туслах заавар 2
1. 50-аас 100 хэд дахин ихийг
олно.
2. 11-ийг төд дахин ихэсгэнэ.
Туслах заавар 3
1. Хэд дахин их өвс байсан бэ ? 100:
50= 2 ( дахин их өвс)
2. 100кг өвсөөр хэдэн бяруу
тэжээсэн бэ?
11 Х 2= 22 (бяруу)
20: .Дэлгэрэнгүй гурвалсан
дүрмийн бодлогын:
- бодлого...?
- Зохиолгох зураг...?
- Туслах заавар...?
2 5 өдөр 300 талх хийв.
9 хүн 8 өдөр хэдэн талх хийх вэ?
Туслах заавар1
- 2 хүн нэг өдөр хэдэн талх
хийхийг олох.
- нэг хүн нэг өдөр хэдэн талх
хийхийг ол.
- 5 хүн нэг өдөр хэдэн талх
хийхийг олно.
- 5 хүн 8 өдөр хэдэн талх хийхийг
олно уу.
Туслах заавар 2
- 300 талх, 5 өдөр. Энэ хоёроор 2
хүний нэг өдөр хийх талхиы тоог
олно.
- 2 хүн, хоёр хүний нэг өдөр
хийсэн талхны тоо. Энэ хоёроор
1 хүний нэг өдөр хийх талхыг ол.
- 1 хүний нэг өдөр хийх талхны
тоо, 9 хүн. Энэ хоёроор 9 хүний
нэг өдөр хийх төлхыг ол.
- 9 хүний нэг өдөр хийх талх, 8
өдөр. Энэ хоёроор 9 хүний 8
өдөр хийх талхны тоог олно.
21.Пропорцианалиар хуваах
бодлого:
хоёр хүн дэлгүүрээс төмс
худалдан авч нийлээд 3000 төг
төлөв. Нэг хүн нь 4 кг, нөгөө хүн
нь 6 кг гурил худалдаж авсан
бол хүн тус бүр хэдэн төгрөг
төлсөн бэ?
22.Пропорцианалиар хуваах
урвуу бодлого:
Хоёр хүн 17кг ааруул
худалдав. Нэг нь 5600 төг,
нөгөө нь 8000 төг төлсөн бол
хүн тус бүр хэдэн кг ааруул
худалдсан бэ?
23.Хоёр тоог тэдгээрийн
нийлбэр, ялгавраар олох
бодлого:
Хоёр хүн 24 кг гурил авлаа.Нэг
нь нөгөө хүнээс 4 кг-аар илүү
гурил авсан бол хүн тус бүр
хэдэн кг гурил авсан бэ?
24.Хоёр тоог тэдгээрийн
нийлбэр,ноогдворын
харьцаагаар олох бодлого:
Нэг эгнээнд хөвгүүд, түүнээс 4
дахин олон эгнээнд охид
жагсав. Хөвгүүд охид нийлээд
100 бол охид хөвгүүд тус бүр
хэд вэ?
25.Хоёр тооны ялгавар ба
ноогдворын харьцаагаар олох
бодлого:
Ногооны талбайгаас хурааж
авсан төмс манжингаас 160 кг-
аар илүү буюу 3 дахин их.
Манжин, төмс тус бүр хэдэн кг
хурааж авсан бэ?
26. Хоёр хэмжигдэхүүний
ялгавраар олох бодлого:
Ах 5 шуудай аргал,би 2
шуудай аргал түүж худалдав.
Ах надаас 600 төгрөг илүү
авлаа. Бид тус бүр хэдэн
төгрөг авсан бэ?
27.Илүүдэл ба дутагдал
хоёроор хоёрдах ялгаврыг
олох бодлого:
Сурагч мөнгөөрөө 6 дэвтэр
авбал 200 төг. Үлдэнэ.Тийм 16
дэвтэр авбал 600 төг. дутна.
Нэг дэвтэр хэдэн төг. вэ?
28.Харьцаа ба хэсэг, тоо
хэмжигдэхүүний хоорондох
хамаарлын бодлого:
Хурааж авсан тарианы 0,3-ийг “
Тариа” үйлдвэрт, үлдсэн тарианы
0,4-ийг “ Алтан буудай” үйлдвэрт,
“ Оргил” үйлдвэрт “ Тариа”
үйлдвэрийнхээс” 3,8 тонн тариа
илүү өгчээ.Үйлдвэрт тус бүрт
хэдэн тонн тариа өгсөн бэ?
29. Нэг зүг чиглэсэн
хөдөлгөөний бодлого
30. Эсрэг зүг чиглэсэн
хөдөлгөөний бодлого
31. Угталцах
хөдөлгөөний бодлого
32. Нэг зүг чиглэсэн
хөдөлгөөний бодлого

More Related Content

What's hot

математик 1 р анги цахим хичээл
математик   1 р анги цахим хичээлматематик   1 р анги цахим хичээл
математик 1 р анги цахим хичээлDawaasuren Dawka
 
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмжХичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
нийлбэр ,ялгаврын кубын томьёо
нийлбэр ,ялгаврын кубын томьёо нийлбэр ,ялгаврын кубын томьёо
нийлбэр ,ялгаврын кубын томьёо enkhbold61
 
Эссэ хэрхэн бичих вэ?
Эссэ хэрхэн бичих вэ?Эссэ хэрхэн бичих вэ?
Эссэ хэрхэн бичих вэ?
Dagva Donald
 
гадаргуугын талбай
гадаргуугын талбайгадаргуугын талбай
гадаргуугын талбайOyuOyu-Erdene
 
Сургалтын аргууд
Сургалтын аргуудСургалтын аргууд
Сургалтын аргууд
Aitolkin Ansagan
 
математик тест 3 р анги.
математик тест 3 р анги. математик тест 3 р анги.
математик тест 3 р анги. Dumuk
 
хичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайхичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайА. Aku
 
Математик-1 анги
Математик-1 ангиМатематик-1 анги
Математик-1 анги
sumkab
 
тооны хуваагдах шинж
тооны хуваагдах шинжтооны хуваагдах шинж
тооны хуваагдах шинж
Horloo Ebika
 
соёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүдсоёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүдGahain Tuulai
 
сургалт зохион байгуулах
сургалт зохион байгуулах сургалт зохион байгуулах
сургалт зохион байгуулах Haliun53
 
трапец үзүүлэн
трапец үзүүлэнтрапец үзүүлэн
трапец үзүүлэнHuslen Zaya
 
сургалтын аргууд
сургалтын аргуудсургалтын аргууд
сургалтын аргуудbayarmaa_mish
 
гүдгэр дөрвөн өнцөгт №1
гүдгэр дөрвөн өнцөгт №1гүдгэр дөрвөн өнцөгт №1
гүдгэр дөрвөн өнцөгт №1Se Dugaraa
 
тойрог 7 р анги
тойрог 7 р ангитойрог 7 р анги
тойрог 7 р ангиgunjee myangabat
 
заримдаг 9 гийгүүлэгч
заримдаг 9 гийгүүлэгчзаримдаг 9 гийгүүлэгч
заримдаг 9 гийгүүлэгчulzii_od
 
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 

What's hot (20)

математик 1 р анги цахим хичээл
математик   1 р анги цахим хичээлматематик   1 р анги цахим хичээл
математик 1 р анги цахим хичээл
 
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмжХичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
 
нийлбэр ,ялгаврын кубын томьёо
нийлбэр ,ялгаврын кубын томьёо нийлбэр ,ялгаврын кубын томьёо
нийлбэр ,ялгаврын кубын томьёо
 
Эссэ хэрхэн бичих вэ?
Эссэ хэрхэн бичих вэ?Эссэ хэрхэн бичих вэ?
Эссэ хэрхэн бичих вэ?
 
гадаргуугын талбай
гадаргуугын талбайгадаргуугын талбай
гадаргуугын талбай
 
Сургалтын аргууд
Сургалтын аргуудСургалтын аргууд
Сургалтын аргууд
 
математик тест 3 р анги.
математик тест 3 р анги. математик тест 3 р анги.
математик тест 3 р анги.
 
хичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайхичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухай
 
Математик-1 анги
Математик-1 ангиМатематик-1 анги
Математик-1 анги
 
тооны хуваагдах шинж
тооны хуваагдах шинжтооны хуваагдах шинж
тооны хуваагдах шинж
 
соёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүдсоёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүд
 
сургалт зохион байгуулах
сургалт зохион байгуулах сургалт зохион байгуулах
сургалт зохион байгуулах
 
трапец үзүүлэн
трапец үзүүлэнтрапец үзүүлэн
трапец үзүүлэн
 
сургалтын аргууд
сургалтын аргуудсургалтын аргууд
сургалтын аргууд
 
гүдгэр дөрвөн өнцөгт №1
гүдгэр дөрвөн өнцөгт №1гүдгэр дөрвөн өнцөгт №1
гүдгэр дөрвөн өнцөгт №1
 
тойрог 7 р анги
тойрог 7 р ангитойрог 7 р анги
тойрог 7 р анги
 
дүрэм
дүрэм дүрэм
дүрэм
 
заримдаг 9 гийгүүлэгч
заримдаг 9 гийгүүлэгчзаримдаг 9 гийгүүлэгч
заримдаг 9 гийгүүлэгч
 
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
 
хольц
хольцхольц
хольц
 

Viewers also liked

Nuutsyg tailahad
Nuutsyg tailahadNuutsyg tailahad
Nuutsyg tailahadojargal
 
бодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх арга
бодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх аргабодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх арга
бодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх арга
Азжаргал Нинжбадгар
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - МОНГОЛ ХЭЛ
БАГА БОЛОВСРОЛ - МОНГОЛ ХЭЛБАГА БОЛОВСРОЛ - МОНГОЛ ХЭЛ
БАГА БОЛОВСРОЛ - МОНГОЛ ХЭЛ
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
тоо тоолол 1 naraa.c
тоо тоолол 1 naraa.c тоо тоолол 1 naraa.c
тоо тоолол 1 naraa.c ulzii_7777
 
үзүүлэн тооны бүтэц
үзүүлэн тооны бүтэцүзүүлэн тооны бүтэц
үзүүлэн тооны бүтэцOtgonbayar Uuganaa
 
10 тооны бүтэц
10 тооны бүтэц10 тооны бүтэц
10 тооны бүтэцjunai566
 
н.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р ангин.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р ангиtsewegmed
 
Tseej bichgiin ehuud
Tseej bichgiin ehuudTseej bichgiin ehuud
Tseej bichgiin ehuudDBatbulgan81
 

Viewers also liked (9)

Nuutsyg tailahad
Nuutsyg tailahadNuutsyg tailahad
Nuutsyg tailahad
 
бодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх арга
бодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх аргабодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх арга
бодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх арга
 
Too 1 9
Too 1 9Too 1 9
Too 1 9
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - МОНГОЛ ХЭЛ
БАГА БОЛОВСРОЛ - МОНГОЛ ХЭЛБАГА БОЛОВСРОЛ - МОНГОЛ ХЭЛ
БАГА БОЛОВСРОЛ - МОНГОЛ ХЭЛ
 
тоо тоолол 1 naraa.c
тоо тоолол 1 naraa.c тоо тоолол 1 naraa.c
тоо тоолол 1 naraa.c
 
үзүүлэн тооны бүтэц
үзүүлэн тооны бүтэцүзүүлэн тооны бүтэц
үзүүлэн тооны бүтэц
 
10 тооны бүтэц
10 тооны бүтэц10 тооны бүтэц
10 тооны бүтэц
 
н.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р ангин.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р анги
 
Tseej bichgiin ehuud
Tseej bichgiin ehuudTseej bichgiin ehuud
Tseej bichgiin ehuud
 

Similar to Bodlogo boduulj surgsh arga

өгөгдөл ажиллах технологи
өгөгдөл ажиллах технологиөгөгдөл ажиллах технологи
өгөгдөл ажиллах технологи
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
хэрчмийн аргаар бодох арга зүй
хэрчмийн аргаар бодох арга зүйхэрчмийн аргаар бодох арга зүй
хэрчмийн аргаар бодох арга зүй
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэг
дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэгдүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэг
дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэг
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
нэг бодлогыг олон аргаар бодох арга зүй
нэг бодлогыг олон аргаар бодох арга зүй нэг бодлогыг олон аргаар бодох арга зүй
нэг бодлогыг олон аргаар бодох арга зүй
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
MunkhbayarBadamtsets
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
мөнгөөр тооцоолол хийх арга зүй и. буянтогтох
мөнгөөр тооцоолол хийх арга зүй и. буянтогтохмөнгөөр тооцоолол хийх арга зүй и. буянтогтох
мөнгөөр тооцоолол хийх арга зүй и. буянтогтох
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
цэнд.сонгоны жишиг 21
цэнд.сонгоны жишиг 21цэнд.сонгоны жишиг 21
цэнд.сонгоны жишиг 21Lhagvadorj_S
 
Өгөгдлийн-далайц-хичээл.pdf
Өгөгдлийн-далайц-хичээл.pdfӨгөгдлийн-далайц-хичээл.pdf
Өгөгдлийн-далайц-хичээл.pdf
ssuser1b2171
 
Toon dugaarlal lekts n1
Toon dugaarlal lekts n1Toon dugaarlal lekts n1
Toon dugaarlal lekts n1
amartuvshind
 
85 отгоо
85 отгоо85 отгоо
85 отгооotgaa
 
85 отгоо
85 отгоо85 отгоо
85 отгооotgaa
 
схз 3
схз 3схз 3
схз 3Otgon95
 
Setghekhuin tsar khureenii ghai orch b.enkhbaighal
Setghekhuin tsar khureenii ghai  orch b.enkhbaighalSetghekhuin tsar khureenii ghai  orch b.enkhbaighal
Setghekhuin tsar khureenii ghai orch b.enkhbaighal
Badam Gantumur
 
цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээлundar10
 

Similar to Bodlogo boduulj surgsh arga (20)

өгөгдөл ажиллах технологи
өгөгдөл ажиллах технологиөгөгдөл ажиллах технологи
өгөгдөл ажиллах технологи
 
хэрчмийн аргаар бодох арга зүй
хэрчмийн аргаар бодох арга зүйхэрчмийн аргаар бодох арга зүй
хэрчмийн аргаар бодох арга зүй
 
дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэг
дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэгдүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэг
дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэг
 
нэг бодлогыг олон аргаар бодох арга зүй
нэг бодлогыг олон аргаар бодох арга зүй нэг бодлогыг олон аргаар бодох арга зүй
нэг бодлогыг олон аргаар бодох арга зүй
 
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 
Odnoo45
Odnoo45Odnoo45
Odnoo45
 
мөнгөөр тооцоолол хийх арга зүй и. буянтогтох
мөнгөөр тооцоолол хийх арга зүй и. буянтогтохмөнгөөр тооцоолол хийх арга зүй и. буянтогтох
мөнгөөр тооцоолол хийх арга зүй и. буянтогтох
 
цэнд.сонгоны жишиг 21
цэнд.сонгоны жишиг 21цэнд.сонгоны жишиг 21
цэнд.сонгоны жишиг 21
 
Engiin butarhain eeljit
Engiin butarhain eeljitEngiin butarhain eeljit
Engiin butarhain eeljit
 
Өгөгдлийн-далайц-хичээл.pdf
Өгөгдлийн-далайц-хичээл.pdfӨгөгдлийн-далайц-хичээл.pdf
Өгөгдлийн-далайц-хичээл.pdf
 
болгарын туршлага
болгарын туршлагаболгарын туршлага
болгарын туршлага
 
Toon dugaarlal lekts n1
Toon dugaarlal lekts n1Toon dugaarlal lekts n1
Toon dugaarlal lekts n1
 
85 отгоо
85 отгоо85 отгоо
85 отгоо
 
85 отгоо
85 отгоо85 отгоо
85 отгоо
 
схз 3
схз 3схз 3
схз 3
 
процент сэдвийг заах арга зүй
процент сэдвийг заах арга зүйпроцент сэдвийг заах арга зүй
процент сэдвийг заах арга зүй
 
Songon
SongonSongon
Songon
 
Setghekhuin tsar khureenii ghai orch b.enkhbaighal
Setghekhuin tsar khureenii ghai  orch b.enkhbaighalSetghekhuin tsar khureenii ghai  orch b.enkhbaighal
Setghekhuin tsar khureenii ghai orch b.enkhbaighal
 
цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээл
 

More from Азжаргал Нинжбадгар

туршлага 2014
туршлага 2014туршлага 2014
хэлэлцүүлэг
хэлэлцүүлэгхэлэлцүүлэг
хоёр од нэг хүсэл үнэлгээний үр дүн
хоёр од нэг хүсэл үнэлгээний үр дүнхоёр од нэг хүсэл үнэлгээний үр дүн
хоёр од нэг хүсэл үнэлгээний үр дүн
Азжаргал Нинжбадгар
 
эсээ бичих зөвлөмж
эсээ бичих зөвлөмжэсээ бичих зөвлөмж
эсээ бичих зөвлөмж
Азжаргал Нинжбадгар
 
номтой нөхөрлөхийн учир
номтой нөхөрлөхийн учирномтой нөхөрлөхийн учир
номтой нөхөрлөхийн учир
Азжаргал Нинжбадгар
 
багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжихөд хэлэлцүүлэг нөлөөлөх нь
багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжихөд хэлэлцүүлэг нөлөөлөх ньбагш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжихөд хэлэлцүүлэг нөлөөлөх нь
багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжихөд хэлэлцүүлэг нөлөөлөх нь
Азжаргал Нинжбадгар
 
бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь
бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх ньбүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь
бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь
Азжаргал Нинжбадгар
 
хичээлийн судалгаа хийх арга барил
хичээлийн судалгаа хийх арга барилхичээлийн судалгаа хийх арга барил
хичээлийн судалгаа хийх арга барил
Азжаргал Нинжбадгар
 
математикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухай
математикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухайматематикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухай
математикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухай
Азжаргал Нинжбадгар
 
судалгаанд суурилсан хичээл төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
судалгаанд суурилсан хичээл төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжилсудалгаанд суурилсан хичээл төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
судалгаанд суурилсан хичээл төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
Азжаргал Нинжбадгар
 
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хандлага нөлөөлөх нь
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хандлага нөлөөлөх ньхүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хандлага нөлөөлөх нь
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хандлага нөлөөлөх нь
Азжаргал Нинжбадгар
 
Хоцрогдолгүй сургах технологи
Хоцрогдолгүй сургах технологиХоцрогдолгүй сургах технологи
Хоцрогдолгүй сургах технологи
Азжаргал Нинжбадгар
 
Шүүлгийн системийг сургалтанд хэрэглэх технологи
Шүүлгийн системийг сургалтанд хэрэглэх технологиШүүлгийн системийг сургалтанд хэрэглэх технологи
Шүүлгийн системийг сургалтанд хэрэглэх технологи
Азжаргал Нинжбадгар
 
Багшийг шүтэхүй
Багшийг шүтэхүйБагшийг шүтэхүй
Багшийг шүтэхүй
Азжаргал Нинжбадгар
 
Хоцорсон сурагчидтай ажиллах нь
Хоцорсон сурагчидтай ажиллах нь Хоцорсон сурагчидтай ажиллах нь
Хоцорсон сурагчидтай ажиллах нь
Азжаргал Нинжбадгар
 
Iltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjil
Iltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjilIltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjil
Iltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjil
Азжаргал Нинжбадгар
 
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологиАлдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Азжаргал Нинжбадгар
 

More from Азжаргал Нинжбадгар (17)

туршлага 2014
туршлага 2014туршлага 2014
туршлага 2014
 
хэлэлцүүлэг
хэлэлцүүлэгхэлэлцүүлэг
хэлэлцүүлэг
 
хоёр од нэг хүсэл үнэлгээний үр дүн
хоёр од нэг хүсэл үнэлгээний үр дүнхоёр од нэг хүсэл үнэлгээний үр дүн
хоёр од нэг хүсэл үнэлгээний үр дүн
 
эсээ бичих зөвлөмж
эсээ бичих зөвлөмжэсээ бичих зөвлөмж
эсээ бичих зөвлөмж
 
номтой нөхөрлөхийн учир
номтой нөхөрлөхийн учирномтой нөхөрлөхийн учир
номтой нөхөрлөхийн учир
 
багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжихөд хэлэлцүүлэг нөлөөлөх нь
багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжихөд хэлэлцүүлэг нөлөөлөх ньбагш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжихөд хэлэлцүүлэг нөлөөлөх нь
багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжихөд хэлэлцүүлэг нөлөөлөх нь
 
бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь
бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх ньбүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь
бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь
 
хичээлийн судалгаа хийх арга барил
хичээлийн судалгаа хийх арга барилхичээлийн судалгаа хийх арга барил
хичээлийн судалгаа хийх арга барил
 
математикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухай
математикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухайматематикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухай
математикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухай
 
судалгаанд суурилсан хичээл төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
судалгаанд суурилсан хичээл төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжилсудалгаанд суурилсан хичээл төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
судалгаанд суурилсан хичээл төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
 
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хандлага нөлөөлөх нь
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хандлага нөлөөлөх ньхүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хандлага нөлөөлөх нь
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хандлага нөлөөлөх нь
 
Хоцрогдолгүй сургах технологи
Хоцрогдолгүй сургах технологиХоцрогдолгүй сургах технологи
Хоцрогдолгүй сургах технологи
 
Шүүлгийн системийг сургалтанд хэрэглэх технологи
Шүүлгийн системийг сургалтанд хэрэглэх технологиШүүлгийн системийг сургалтанд хэрэглэх технологи
Шүүлгийн системийг сургалтанд хэрэглэх технологи
 
Багшийг шүтэхүй
Багшийг шүтэхүйБагшийг шүтэхүй
Багшийг шүтэхүй
 
Хоцорсон сурагчидтай ажиллах нь
Хоцорсон сурагчидтай ажиллах нь Хоцорсон сурагчидтай ажиллах нь
Хоцорсон сурагчидтай ажиллах нь
 
Iltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjil
Iltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjilIltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjil
Iltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjil
 
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологиАлдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
 

Bodlogo boduulj surgsh arga

 • 2. 1. Бага насны хүүхдээр нэг төрлийн бодлогыг бодож сургах зорилгоор тэр төрлийн бодлогоо зохиолгож сургасан байхад зохиосонтойгоо ижилхэн бодлогыг уншаад бодох чадвар хялбархан эзэмшиж байсан судалгаагаар батлагдсан юм.
 • 3. Бодлого, математикийн сургалтын чанарыг сайжруулахад бодлого чухал байр суурь эзлэх учир бодлогын төрөл бүрт бодлого зохиолгох зураг, “Туслах заавар”-ыг хийх талаар 4 цагийн сургалтаар бодлогын төрөл бүрээр хүүхдэд эзэмшүүлэх нэг аргыг дадлага хийж сурах зорилго тавьж байна
 • 4. I-Vангийн 1 000 сурагчийн стандартын биелэлтийн ажлыг судалж үзэхэд: Бодлогын товч бичиглэл хийгээгүй 92%. -Бодлогын төлөвлөгөө зохиогоогүй 80% . -Бодох дараалалын алдаа 70% нь Бодлогын нэрний алдаа 87% нь гаргасан. Цэцэрлэгээс ирсэн 300 хүүхдийн 88% бодлого зохиож чаддаг байсан. !!! “Үүнээс бодлого бодож сургах арга зүйд өөрчлөлт хийх хэрэгцээтэй” гэсэн дүгнэлт хийж болох юм.
 • 5. Бодлого бодож сургахад: 1. Бодлого зохиолгож сургах 2. “ Туслах Заавар №1,2,3”-ыг хийж, түүн дээр хүүхдийг ажиллуулж сургах үр дүнтэй арга
 • 6. Жишээлбэл: Бүх сурагчаа нийлбэр олох бодлого бодож чаддаг болгоё гэвэл нийлбэр олох бодлого зохиогоод, бичээд, бодох арга хэрэглэвэл үр дүн илүү. Бодлого зохиолгох бичиглэл:
 • 7. Õүүхдийн төлөө гэсэн сэтгэлтэй, бэлэн мэдээлэл дамжуулах аргаас татгалзсан, сурагчèéí оролцîîãоор танин мэд¿¿ëýх áàãøийн аргатай тохирно. 1 бодлогон дээр туслах заавар багш хэрхэн хийхийг жишээлэн үзүүлье:
 • 8. Аль нэг хэмжигдэхүүнийг чөлөөлөх аргаар бодогдох бодлогî òà õýëíý ¿¿. - Áîäëîãî çîõèîëãîõ бичиглэл ямар байх вэ? - Áîäëîãûг уншсаны дараа тэмдэглэх òîвч áèчèãëýë…? Энэ 2 ижилхэн байвал хүүхдэд ойлгомжтой....
 • 9. = 35 летр 2 3 5 3 = 65 летр. Том жижиг сав тус бүрт хэдэн летрийн сав вэ?
 • 10. 2 том 3 жижиг 35 летр 5 том 3 жижиг 65 летр Сав тус бүрт хэдэн летр орох вэ?
 • 11. Бодлого: Нэг өдөр эхний удаа 10 морь, 5 бярууг 250кг өвсөөр, хоёрдах удаа 15 морь,5 бярууг 350 кг өвсөөр тэжээв. Морь, бяруу тус бүр хэдэн кг өвс өдөрт идсэн бэ? Уншаад, товч бичиглэлээ хэрхэн хийхийг авч үзье.
 • 12.
 • 13. Дээрх бодлогонд “ Туслах заавар №1,2,3” хэрхэн хийхийг авч үзье
 • 14. “Туслах заавар №1-т бодлогын олох зүйлийн дараалалыг бичнэ...
 • 15. “Туслах заавар№ 2”-т бодолтын дараалал тус бүрийг ямар 2 өгөгдлөөр олохыг бичнэ
 • 16. “Туслах заавар №3”- д дараалал бүрт ямар үйлдэл хийхийг бичнэ.
 • 17. “Туслах заавар №1 бодлогын үйлдлийн дараалалыг бичнэ... 1. Хоёрдах удаагаа хэдэн морь илүү тэжээснийг олно. 2. 5 морины идсэн өвсийг олно. 3. Нэг морийг тэжээсэн өвсийг олох. 4. 15 моринд өгсөн өвсийг олно. 4. 5 бяруунд өгсөн өвсийг олох. 5.Нэг бярууны идсэн өвсийг олох.
 • 18. “Туслах заавар№ 2”-т бодолтын дараалал тус бүрийг ямар 2 өгөгдлөөр олохыг бичнэ. 1. 10 морь, 15 морь. – Энэ 2-оор 1 дэх удаагийнхаас хоёрдах удаа тэжээсэн илүү морьдын тоог олно. 2. 250кг, 350кг. – Энэ 2- оор 5 морины идсэн өвсийг олно. 3. 5 морины идсэн өвс, 5 морь.– Энэ 2-оор нэг моринд өгсөн өвсийг олно.
 • 19. 4.Нэг морины идсэн өвс, 15 морь. Энэ 2-оор 15 моринд өгсөн өвсийг олно. 5.15 моринд өгсөн өвс, 350. Энэ 2-оор 5 бяруунд өгсөн өвсийг олно. 6. 5 бяруунд өгсөн өвс, 5 бяруу. Энэ 2-оор нэг бяруунд өгсөн өвсийг олно.
 • 20. “Туслах заавар №3”-д дараалал бүрт ямар үйлдэл хийхийг бичнэ. 1. 15-аас 10 морийг хасаад илүү тэжээсэн морины тоог олно. 2. 350-аас 250-ыг хасахаар 5 моринд өгсөн өвс гарна. 3. 350кг өвсийг 5-д моринд хуваагаад нэг моринд өгсөн өвсний хэмжээ олдоно..
 • 21. 4. 15-ыг, нэг моринд өгөх өвсний хэмжээгээр үржүүлж 15 морины идсэн өвс олно. 5.350кг –аас 15 морины идсэн өвсийг хасахаар 5 бяруунд өгсөн өвс гарна. 6. 5 бяруунд өгсөн өвсийг 5 бярууны тоогоор хувааж нэг бяруунд өгөх өвсийг олно..
 • 22. II. Бага боловсролын стандартын агуулгаар бага ангид дараах төрлийн бодлогыг бодох чадвартай болгодог. Энгийн бодлого 15 1. Нийлбэр олох бодлого - 2. Үлдвэр олох бодлого - 3.Тоог хэдэн нэгжээр ихэсгэх ба багасгах бодлого - 4.Тоог хэдэн нэгжээр ихэсгэх ба багасгах урвуу бодлого
 • 23. 5. Нэмэгдэхүүн олох бодлого - 6.Хасагдагчийг олох бодлого 7.Хасагч олох бодлого 8.Ижил нэмэгдэхүүний нийлбэр буюу үржвэр олох бодлого 9. Тэнцүү хэсэгт хуваах бодлого 10.Агуулгаар хуваах бодлого 11.Тоог хэд дахин ихэсгэх шууд хэлбэрийн бодлого
 • 24. 12.Тоог хэд дахин ихэсгэх шууд бус хэлбэрийн бодлого 13. Тоог хэд дахин багасгах шууд хэлбэрийн бодлого 14.Тоог хэд дахин багасгах шууд бус хэлбэрийн бодлого 15.Ноогдвороор жиших буюу 2 тооны ноогдвор олох 2 хэлбэрийн бодлого
 • 25. Нийлмэл бодлого : 1. Нэг бүрд шууд шилжүүлэх аргаар бодох бодлого 2. Нэг бүрд шууд бусаар шилжүүлэх аргаар бодох бодлого 3.Харьцааны аргаар бодогдох бодлого
 • 26. 4.Дэлгэрэнгүй гурвалсан дүрмийн бодлого 5.Пропорцианалиар хуваах бодлого 6.Пропорцианалиар хуваах урвуу бодлого 7.Хоёр тоог тэдгээрийн нийлбэр, ялгавраар олох бодлого
 • 27. 8.Хоёр тоог тэдгээрийн нийлбэр,ноогдворын харьцаагаар олох бодлого 9.Хоёр тооны ялгавар ба ноогдворын харьцаагаар олох бодлого 10. Хоёр хэмжигдэхүүний ялгавраар олох бодлого
 • 28. 11.Илүүдэл ба дутагдал хоёроор хоёрдах ялгаврыг олох бодлого 12.Аль нэг хэмжигдэхүүнийг чөлөөлөх аргаар бодох бодлого 13.Аль нэг хэмжигдэхүүнийг чөлөөлж,орлуулах аргаар бодох бодлого 13.Харьцаа ба хэсэг, тоо хэмжигдэхүүний хоорондох хамаарлын бодлого
 • 29. 14. Нэг зүг чиглэсэн хөдөлгөөний бодлого 15. Эсрэг зүг чиглэсэн хөдөлгөөний бодлого 16. Угталцах хөдөлгөөний бодлого 17. Нэг зүг чиглэсэн хөдөлгөөний бодлого
 • 30. Уртнасан багш заана 18.Процентийн бодлого 19. Геометрийн бодлого 20 Хольцын бодлого
 • 31. Дээрх энгийн 15 төрөл, нийлмэл 20 төрлийн бодлогûí çàðèì äýýð äàðààõ дадлага ажил: I Çîõèîæ áîëîõ áодлого äýýð бодлого зохиолгох зураг, áèчèãëýë, õýðчìýýð ä¿ðñ зурàõ... II.Туслах заавар №1,2,3 хийх III.Сурагчаар áодлогын товч бичиглэл õèéëãýõ загвар,түүнийг àøèãëàí хэрхэн яриóëàõ...
 • 32. 1. Нийлбэр олох бодлого : 2. Үлдвэр олох бодлого 3.Тоог хэдэн нэгжээр ихэсгэх ба багасгах бодлого 4. Нэмэгдэхүүн олох бодлого 5. Тоог хэд дахин багасгах ихэсгэх шууп хэлбэрийн бодлого зохиох зургийг “ Бодлого бодуулж сургах арга” зөвлөмжний II- VI хуудсанд байгаа. Үзнэ үү. Өөрөөр дүрсэлж болно....
 • 33. Шууд хэлбэрийн бодлого бодуулах үедээ: - Олон, илүү, арвин,... Гэвэл нэмнэ,дахин их гэвэл үржүүлнэ, дахин бага гэвэл хуваана гэж ойлгуулбал буруу. Шууд бус хэлбэрийн бодлого бодохдоо алдаа гардаг
 • 34. . 4.Тоог хэдэн нэгжээр багасгах (ихэсгэх ) шууд хэлбэрийн бодлого зохиолгох хэрчмээр илэрхийлсэн зураг: 4-өөр илүү Аав 20 ном Дүү ?ном
 • 35. .. Ах 10 мод тарьсан нь дүүгийн тарьсан модноос 4- өөр олон. Дүү хэдэн мод тарьсан бэ?.
 • 36. “Туслах заавар №1 - Ахын тарьсан энэ 10 мод дүүгийнхээс 4-өөр олон юм бол дүүгийнх 4-өөр ямар байх вэ?” “Туслах заавар №2 Ахын 20 тарьсан мод нь олон бол дүүгийнх цөөн байж таарна. Дүүгийн тарьсан модны тоог олохдоо 10 ба 4 –өөр ямар үйлдэл хийх вэ?
 • 37. “Туслах заавар №3 Дүү хэдэн мод тарьсан бэ? 10-4=6 (мод)
 • 38. 6.Хасагдагчийг олох бодлого: - Бодлого ....? - Зохиолгох зураг ...? - Товч бичиглэл ... ? - Туслах заавар ...?
 • 39. 6.Хасагдагчийг олох бодлого. Наадмаар 50 даага барианд орлоо. Барианд ороогүй 45 даага байв. Нийт хэдэн даага уралдсан бэ? - “Туслах заавар №1 Барианд орсон 50 даага, ороогүй 45. Энэ 2-оор нийт уралдсан дааганы тоог олно. “Туслах заавар №2 Нийт хэдэн даага уралдсан бэ? 50 + 45 = 90( даага)
 • 40. Хасагч олох бодлогын: - Зохиолгох зураг ? - Товч бичиглэл ? Туслах заавар ?
 • 41. 7.Хасагч олох бодлого: 9 метр даавуунаас дээл хийгээд 3 метр даавуу үлдэв. Хэдэн метр даавуугаар дээл хийсэн бэ? “Туслах заавар1. 9м даавуунаас үлдсэн даавууг яавал хэрэглэсэн даавуу гарах вэ? “ “ Тслах заавар 2 9м –ээс үлдсэн 3м –ыг хасвал дээл хийсэн даавуу гарна.”
 • 42. Туслах заавар 3. Хэдэн метр даавуугаар дээл хийсэн бэ? 9 - 3 6 ( метр даавуу)
 • 43. 8.Үржүүлэх үйлдлийн энгийн бодлогын - Зохиолгох зураг ? - Товч бичиглэл ? Туслах заавар ?
 • 44. 8.Үржүүлэх үйлдлийн энгийн бодлого: 30 хүүхэд тус бүр 2 хувин усаар тарьсан төмсөө услав. Хэдэн хувин усаар усалсан бэ? “ Туслах заавар1 Нэг хүүхэд 2 хувингаар усалсан бол 2, 2- оороо 30 байна гэсэн үг. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,... -30”
 • 45. 9. Тэнцүү хэсэгт хуваах бодлогын : - Зохиолгох зураг ? - Туслах заавар ? - Товч бичиглэл?
 • 46. Тэнцүү хэсэгт хуваах бодлого: 10 буузыг хоёр хүүхдэд тэнцүү хувааж иджээ. Нэг хүүхэд хэдэн бууз идсэн бэ? “ Туслах заавар 1 12 буузыг 2 тэнцүү хуваавал нэг хүүхдийн идсэн буузны тоо гарна.” “ Туслах заавар 2 Нэг хүүхэд хэдэн бууз идсэн бэ? 12 : 2 = 6 (Бууз)
 • 47. 11.Агуулгаар хуваах бодлогын: - - Зохиолгох зураг ? - Туслах заавар ? - Товч бичиглэл
 • 48. Модны үйлдвэр монгол гэрийн 20 хана хийв. Нэг гэрт 5 хана орно гэвэл хэдэн гэрийн хана хийсэн бэ? “Туслах заавар 1. 20 ханыг 5, 5-аар нь багцлахаар хэдэн гэрийн хана болох нь гарна.” “Туслах заавар 2 20 –ыг 5, 5 –аар хуваавал хэдэн гэрийн хана болох нь гарна”
 • 50. 5 ëåòð 4 äàõèí èõ ñ¿¿ îðíî. Õýäýí ëåòð .. ?
 • 51. Эгч 9 ном уншсан. Ах эгчээс 2 дахин олон ном уншжээ. Ах хэдэн ном уншсан бэ? Туслах заавар1 9-өөс 2 дахин тоог ямар үйлдлээр олох вэ? Туслах заавар 2 Тоог дахин ихэсгэхдээ үржүүлдэг учир 9-ийг 2-оор үржүүлнэ. Туслах заавар 3
 • 52. 13.Тоог дахин багасгах бодлого зохиолгох зураг: Хашаанд --20 хурга Ишиг--- ? 4 дахин цөөн ?
 • 53. 14.Тоог дахин багасгах бодлого: Ах 20 ном уншсан. Ахаас дүү 5 дахин цөөн ном уншжээ. Тэр хоёр нийлээд хэдэн ном уншсан бэ?
 • 54. Товч бичиглэл: Ах– 20 ном Дүү-- ? 5 дахин цөөн ?
 • 55. 15. Нэг бүрд шууд шилжүүлэх аргаар бодох бодлого: - Бодлого..? - Зохиолгох зураг...? - Туслах заавар..?
 • 56. . Нэг бүрд шууд шилжүүлэх аргаар бодох бодлого зохиолгох зураг: = 15 төг. = ? Төг.
 • 57. 16.Нэг бүрд шууд шилжүүлэх аргаар бодох бодлого зохиолгох зураг: 2 дэвтэр--- 400 төг. Тийм 8 дэвтэр ---? төг
 • 58. Туслах заавар1 1. - Нэг хайрцагны үнийг олно. 2. 4 хайрцагны үнийг олох. Туслах заавар 2 1.15 төг, 3 хайрцагны тоогоор 1 хайрцагны үнийг олно.
 • 59. Туслах заавар 3 1. Нэг хайрцаг хэдэн төг вэ? 15: 3= 5 (төг) 2. Дөрвөн хайрцаг хэдэн төг вэ? 5 х 4= 20 (төг)
 • 60. 17.Нэг бүрд шилжүүлэх аргаар бодох I хэлбэрийн бодлого : 4 кг гурилаар 8 талх хийсэн бол 6 кг гурилаар хэдэн талх хийх вэ? Бодлого зохиолгох зураг: 6 уутанд ----- 60 евэн 2 уутанд --------? евэн 17.
 • 61. 18.. Нэг бүрд шилжүүлэх аргаар бодох II хэлбэрийн бодлого : 4 кг гурилаар 8 талх хийсэн бол 10 талханд хэдэн кг гурил орох вэ?
 • 62. 19. Харьцааны аргаар бодогдох бодлого: - Бодлого..? - Зохиолгох зураг...? - Туслах заавар..?
 • 63. 3 хоногт 70 летр ус. ? 210 летр ус
 • 64. 11 бярууг 50 кг-аар өвсөөр тэжээсэн бол 100 кг-аар өвсөөр хэдэн бяруу тэжээх вэ? Туслах заавар 1 1. 100 >50 учир 100кг өвсөөр тэжээх бяруyны тоо 11-ээс ямар байх вэ? -100 кг нь 50 кг-аас хэд дахин ихийг олно. 2. 11 бярууг төд дахин ихэсгэнэ
 • 65. Туслах заавар 2 1. 50-аас 100 хэд дахин ихийг олно. 2. 11-ийг төд дахин ихэсгэнэ. Туслах заавар 3 1. Хэд дахин их өвс байсан бэ ? 100: 50= 2 ( дахин их өвс) 2. 100кг өвсөөр хэдэн бяруу тэжээсэн бэ? 11 Х 2= 22 (бяруу)
 • 66. 20: .Дэлгэрэнгүй гурвалсан дүрмийн бодлогын: - бодлого...? - Зохиолгох зураг...? - Туслах заавар...?
 • 67. 2 5 өдөр 300 талх хийв. 9 хүн 8 өдөр хэдэн талх хийх вэ?
 • 68. Туслах заавар1 - 2 хүн нэг өдөр хэдэн талх хийхийг олох. - нэг хүн нэг өдөр хэдэн талх хийхийг ол. - 5 хүн нэг өдөр хэдэн талх хийхийг олно. - 5 хүн 8 өдөр хэдэн талх хийхийг олно уу.
 • 69. Туслах заавар 2 - 300 талх, 5 өдөр. Энэ хоёроор 2 хүний нэг өдөр хийх талхиы тоог олно. - 2 хүн, хоёр хүний нэг өдөр хийсэн талхны тоо. Энэ хоёроор 1 хүний нэг өдөр хийх талхыг ол. - 1 хүний нэг өдөр хийх талхны тоо, 9 хүн. Энэ хоёроор 9 хүний нэг өдөр хийх төлхыг ол.
 • 70. - 9 хүний нэг өдөр хийх талх, 8 өдөр. Энэ хоёроор 9 хүний 8 өдөр хийх талхны тоог олно.
 • 71. 21.Пропорцианалиар хуваах бодлого: хоёр хүн дэлгүүрээс төмс худалдан авч нийлээд 3000 төг төлөв. Нэг хүн нь 4 кг, нөгөө хүн нь 6 кг гурил худалдаж авсан бол хүн тус бүр хэдэн төгрөг төлсөн бэ?
 • 72. 22.Пропорцианалиар хуваах урвуу бодлого: Хоёр хүн 17кг ааруул худалдав. Нэг нь 5600 төг, нөгөө нь 8000 төг төлсөн бол хүн тус бүр хэдэн кг ааруул худалдсан бэ?
 • 73. 23.Хоёр тоог тэдгээрийн нийлбэр, ялгавраар олох бодлого: Хоёр хүн 24 кг гурил авлаа.Нэг нь нөгөө хүнээс 4 кг-аар илүү гурил авсан бол хүн тус бүр хэдэн кг гурил авсан бэ?
 • 74. 24.Хоёр тоог тэдгээрийн нийлбэр,ноогдворын харьцаагаар олох бодлого: Нэг эгнээнд хөвгүүд, түүнээс 4 дахин олон эгнээнд охид жагсав. Хөвгүүд охид нийлээд 100 бол охид хөвгүүд тус бүр хэд вэ?
 • 75. 25.Хоёр тооны ялгавар ба ноогдворын харьцаагаар олох бодлого: Ногооны талбайгаас хурааж авсан төмс манжингаас 160 кг- аар илүү буюу 3 дахин их. Манжин, төмс тус бүр хэдэн кг хурааж авсан бэ?
 • 76. 26. Хоёр хэмжигдэхүүний ялгавраар олох бодлого: Ах 5 шуудай аргал,би 2 шуудай аргал түүж худалдав. Ах надаас 600 төгрөг илүү авлаа. Бид тус бүр хэдэн төгрөг авсан бэ?
 • 77. 27.Илүүдэл ба дутагдал хоёроор хоёрдах ялгаврыг олох бодлого: Сурагч мөнгөөрөө 6 дэвтэр авбал 200 төг. Үлдэнэ.Тийм 16 дэвтэр авбал 600 төг. дутна. Нэг дэвтэр хэдэн төг. вэ?
 • 78. 28.Харьцаа ба хэсэг, тоо хэмжигдэхүүний хоорондох хамаарлын бодлого: Хурааж авсан тарианы 0,3-ийг “ Тариа” үйлдвэрт, үлдсэн тарианы 0,4-ийг “ Алтан буудай” үйлдвэрт, “ Оргил” үйлдвэрт “ Тариа” үйлдвэрийнхээс” 3,8 тонн тариа илүү өгчээ.Үйлдвэрт тус бүрт хэдэн тонн тариа өгсөн бэ?
 • 79. 29. Нэг зүг чиглэсэн хөдөлгөөний бодлого 30. Эсрэг зүг чиглэсэн хөдөлгөөний бодлого 31. Угталцах хөдөлгөөний бодлого 32. Нэг зүг чиглэсэн хөдөлгөөний бодлого

Editor's Notes

 1. Б
 2. хү
 3. г
 4. 2
 5. й