Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Acara acara padang
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Sejarah acara balapan dan padang

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Sejarah acara balapan dan padang

  1. 1. Sejarah acara balapan danpadang (olahraga)Posted on July 25, 2010 by faozikaStandardSukan olahraga yang kini dikenali sebagai acara balapan dan padang merupakan sejenissukan yang menarik dan amat berlainan daripada sukan-sukan lain. Ini disebabkan dalamolahraga – terdapat banyak acara baik untuk lelaki mahupun wanita, dan acara-acara ini samaada secara perseorangan ataupun berpasukan. Jika dalam sukan bola sepak, hanya satu pingatemas dijadikan rebutan dalam kebanyakan sukan terbesar dunia seperti Sukan Olirnpik,Sukan Asia atau Sukan SEA, walaupun terdapat sekurang-kurangnya sebelas orang pemaindalam sesebuah pasukan. Dalam olahraga setiap acara mempertarunhkan pingat emas.Dengan hanya memenangi satu acara sahaja sudah cukup untuk mendapatkan pingat. Inibermakna dalam kebanyakan perjumpaan sukan yang dinyatakan, hampir 40 pingatdipertaruhkan bagi acara olahraga.Semua acara dalam olahraga merangkumi aktiviti larian, lompatan dan lontaran. Seorang atlitmungkin berkemampuan dalam satu atau dua aktiviti, tetapi adalah sukar bagi seseorang itumahir dalam ketiga-tiga acara mi.Kebanyakan; atlit lebih suka inengkhususkan penyertaandan penglibatan mereka, terutamanya di peringkat antarabangsa- Dengan itu mereka lebihmudah meningkatkan prestasi dan semasa ke semasa dengan hanya rnengambil bahagiandalam satu atau dua acara.PengkhususanDi peringkat sekolah, seseorang munid dibenarkan mengambil bahagian dalam sejumlahtertentu acara yang mereka gemari atau yang mereka kuasai, sama ada daripada kumpulanlarian, lompa tan atau lontaran. Selain mengambil bahagian dalam acara-acara individu,mereka juga digalakkan mengambil bahagian dalam acara-acara berpasukan seperti lanberganti-ganti. Qleh yang demikian, tidak hairanlah jika kita dapati dalam sesuatuperjurnpaan olahraga peringkat sekolah, seseorang murid mampu merangkul banyak pingatmenerusi pelbagai acara.Bagaimanapun guru pengawas atau jurulatih akan memberi nasihat dan panduan tentangsesuatu acara yang harus disertai atau dikhususkan. Ini disebabkan di peringkat yang lebihtinggi, teknik sesuatu acara sukan rnenjadi lebih rumit. Tidak mungkin seorang atiit itumampu meraih kejayaan dalam semua acara yang disertainya. Jadi bagi mengelakkandaripada menemui kegagalan, sudah tentu peserta akan memilih acara yang sesuai baginyayang mampu menjanjikan sesuatu kejayaan. Malah di peringkat antarabangsa sekali pun,dengan hanya mengarnbil bahagian dalam satu acara tertentu sahaja seseorang olahragawanmampu mencatat nama di peringkat tertinggi, dan mampu dijadikan contoh kepadaolahragawan lain di seluruh duma.Dengan melakukan pengkhususan begini, mereka dapat menumpukan seluruh perhafiankepada seüap aspek lathan yang bakal mereka ikuti. Malah mereka akan mempunyai jurulatihkhas mengikut jenis acara yang mereka ceburi. Dengan itu sudah tentu bentuk latihan yang
  2. 2. Iebih khusus dan mendalam akan mereka ikuti, dan bentuk ini mungkin berbeza mengikutperbezaan acara, walaupun semua mereka akan mengikuti latihan umum secara bersama.Jenis-jenis Acara balapanPelbagai acara terdapat dalam sukan olahraga, walaupun olahraga merupakan salah satu acarasukan sejak beraba-abad lagi. Perbezaan yang ketara antara olabraga dengan jenis sukan lainialah bilangan acara yang banyak dan menyebabkan banyak jumlah pingat yang bolehdimenangi menerusi olaharaga, berbanding hanva satu pingat dalam sukan hda sepak atauhoki. Secara logik, adalah lebih ekonomik dan mudah jika penumpuan diberi kepada sukanolahraga kalau pungutan pingat dijadikan ukuran tidak rasmi dalam menentukan keupayaansesebuah pasukan atau negara.Seperti yang dinyatakan terdahulu, acara-acara olahraga dibahagikan kepada tiga kategori,iaitu larian, lornpatan dan lontaran. Terdapat acara-acara yang dikhaskan untuj le]aki sahaja,dan ada pula acara yang boleh disertai oleh lelaki dan wanita. Setiap acara mempunyaiundang-undang dan peraturan tersendiri, yang harus dipatuhi oleh semua peserta. Dengan itupenentuan pertandingan adalah mengikut penyertaan dalam sesuatu acara dan bukan olahragasecara keseluruhartnva. Justeru itu pemenang dalam sesuatu acara dipilih daripada kalanganpeserta yang mengambil bahagian dalam acara itu sahaja.Penganjur sesuatu perjumpaan olahraga boleh menentukan jenis atau bilangan acara yangmereka akan pertandingkan. Fäktor-faktor seperti bi]angan peserta, tingkat keupayaanmereka, kemudahan peralatan, keupayaan pihak penganjur, kewangan, keselamatan,keupayaan pegawai dan kaki tangan pengelola dan tempoh’ pertandingan akart menentukanbilangan dan jenis acara yang akan dipertandingkan dalam sesuatu perjumpaan.Umpamanva di peringkat sekolah, bilangan acara sukan sudah tentu berkurangan daripadajumlah acara tintuk sukan-sukan seperti Sukan SEA, Sukan Asia, Sukan Kornanwel atauSukan Olimpik. Dalam Sukan Olimpik, walaupun dianggap mempunyai jumlah acaraolahraga yang maksimum, tetapi rnasih belum ]engkap sepenuh. Biasanva dalam KejohananBalapan dan Padang Antarabangsa, semua acara olaharaga dipertandingkan, termasuk untukwariita.Senarai lengkap acara-acara olahraga yang sering dipertandingkan diperingkatantarabangsa,dan juga kebangsaan adalah seperti berikut :Bil. Kategori Acara Peserta1. Lari Jarak dekat 100 m Lelaki / Wanita 200 m Lelaki / Wanita 400 m Lelaki / Wanita2. Lari Jarak Sederhana 800 m Lelaki / Wanita 1500 m Lelaki / Wanita3. Lari Jarak Jauh 3000 m Wanita
  3. 3. 5000 m Lelaki / Wanita 10,000 m Lelaki4. Lari berhalangan 3000 m Lelaki5. Lari berpagar 100 m Wanita 110 m Lelaki 400 m Lelaki / Wanita6. Lari berganti-ganti 4 x 100 m Lelaki / Wanita 4 x 400 m Lelaki / Wanita7. Marathon Lelaki / Wanita8. Heptatlon 7 acara Wanita9. Dekathlon 10 acara Lelaki10. Berjalan kaki 5000 m Wanita 10,000 m Lelaki / Wanita 20,000 m Lelaki 50,000 mACARA-ACARA KHASSelain acara-acara yang dinyatakan,terdapat beberapa acara lain lagi yang jiga turutdipertandingkan sebagai acara olahraga.Oleh sebab ciri-ciri acara ini agak berbeza dantersendiri) agak sukar untuk dikategorikan sebagai acara rbalapan,atauacarapadang.Umpamanya, acara dekathon dan heptathon yang merupakan gabungan ketiga-tiga kumpulanacara tersebut, mungkin juga bcileh dikategorikan sebagai balapan dan juga padang. Begitujuga dengan acara maraton dan lumba jalan kaki.Satu lagi acara yang sering diadakan di peringkat sekolah dan mendapatanibutan yangmenggalakkan ialah tank tali tetapi di kebanyakan perjumpaan olahraga dunia cara mi tidakdiadakan. Di negara kita pertandingan tank tab lebih merupakan salah satu acara dalamSukaneka, yang dianggap sebagai sukan sambil bergembira dan bukan pertandingan.Bagairnanapun, sejak beberapa tahun lalu ada pihak yang menganjurkan pertandingan tanktab secara khusus, dan telah mendapat sambutan yang menggalakkan.MarathonAcara maraton juga merupakan acara olahraga yang disertai o]eh lelaki dan perempuan.Marathon sering diadakan dalarn perjumpaan olahraga utama –dunia, walaupun di negarakita, khususnya di peningkat sekolah tidak diadakan. Marathon adalah acara lan jarak jauhsejauh 26 batu 385 ela diadakan sejak Sukan Olimpik Kuno lagi. Mengikut sejarah. acara iniadalah sempena sejarah Greek Kuno sebagai lambang pembawa berita yang berlari sejauh 26batu 385 ela sebelum dia meninggal dunia disebabkan keletihan. Acara marathon diadakan diluar kawasan balapan, menggunakan jalar raya biasa. Hanya permulaan dan akhir acara
  4. 4. sahaja diadakan di dalam balapan. Disebabkan jarak yang amat jauh. kebanyakan penganjurolahraga mengetepikan acara marathon daripada senarai acara marathon untuk acara inidisamping diadakan secara berasingan. Ada kalanya juga diadakan pada jarak yang lebihdekat dan dinamakan marathon mini.Lumba Jalan KakiDilihat pada nama acara Lumba Jala Kaki adalah sejeni acara berjalan laju yang mungkinjuga meupakan gabungan antara aktiviti berjalan dan berlari. Di perigkat sekolah acara iriitidak diadakan kecuali dalam perjumpaan sukan olahraga dewasa sahaja. Terdapat beberapajarak yang dipertandingkan, khusus untuk lelaki ataupun perempuan. Biasanya lumba jalankaki diadakan berasingan, bersempena sesuatu peristiwa atau hari-hari perayaan. Perkarapenting dalam lumba jalan kaki ialah jarak serta kekerapan membuat langkahan. Kelenturanpergerakan badan dan gabungan ayunan tangan dapat menin~katkan kelajuan. Peserta tidakdibenarkan berlani dalam acara mm. Disebabkan kelajuan langkahan yang ditunjukkan olehpara peserta, penonton seolah-olah beranggapan mereka benlari anak, tetapi sebenarnya tidak.DekathIonDekathlon adalah gabungan 10 acara yang merangkumi lanian, lompatan dan lontaran.Semua acara ini dijalankan disepanjang dua hari, dan dikhaskan untuk lelaki sahaja. Susunanpertandingan acara adalah seperti berikut.Hari pertama Hari kedua100 m 110 m lari berpagarLompat jauh Lempar cakeraLontar peluru Lompat bergalahLompat tinggi Rejam lembing400 m 1500 mAtlit yang menjuarai acara ini sering dianggap sebagai atlit paling lengkap. Perserta yangmengambil bahagian harus menggabungkan kelajuan, kekuatan, kelenturan, keazaman sertasemangat kesukanan yang tinggi. Mereka juga marnpu mengekalkan prestasi yang tinggisepanjang dua hari acara itu dijalankan. Untuk memenangi acara ini secara keseluruhan,peserta perlu mengambil bahagian dalam semua acara. Setiap pencapaian dalam sesuatu acaraakan diberkan mata mengikut ketetapan yang digariskan oleh persekutuan Olahraga AmaturAntarabangs(IAAF). Peserta menunjukkan prestasi yang tlnggi sudah tentu memperoleh matayang tinggi. Mata yang dipungut oleh para pesertata dalam ke semua sepuluh acara itudiumlahkan dan eserta yang memungut mata tertinggi dikira sebagai pemenang.Acara dekathon mi dipercavai ala pada akhir abad ke-19. Ketika itu terdapat 10 acara yangdigabungkan, tempoh pertandingan hanva dalam sehari sahaja. Dekathon pertama kalidisenaraikan sebagai acara Sukari Olimpik pada tahun 1012 ketika sukan itu diadakan diStockholm. Ketika itu semua acara ini dijalankan dalam masa tiga hari. Bagaimanapun, kiniacara tersebut diadákan dalam tempoh dua han sahaja bagi mengelakkan peserta daripada
  5. 5. kemungkinan menjadi bosan dan membebankan. Kini dekatlon merupakan acara tetap dalamsetiap perjumpaan olahraga utama dunia.HeptathlonHeptathlon mierupakan gabungan tujuh acara yang dikhususkan untuk wanita sahaja. Untukmenguji kemampuan para peserta menerusi gabungan ketiga-tiga acara olahraga. Acaraheptathlon juga diadakan dalam tempoh dua han. Acara-acara yang terdapat dalam acaraheptathlon mi mengikut susunannya adalah seperti berikut:Hari pertama Hari kedua100 m berpagar Lompat jauhLompat tinggi Rejam lembingLontar peluru 800 m200 mSeperti dekathlon, pemenang daIam acara heptathlon ditentukan menerusi jumlahkeseluruhan mata vang dipungut dalam semua acara yang dipertandingkan. Peserta yangberjava memungut mata terbanyak dikira pemenang. Hanya pemenang keseluruhan diberikanhadiah dan bukan pemenang untuk setiap acara yang dipertandingkan. Pemenang acara inidianggap sebagai juara keseluruhan bahagian wanita.BALAPAN UNTUK OLAHRAGAPihak penganjur sukan hendaklah memastikan supaya semua acara yang akandipertandingkan dalam sesuatu perjumpaan olahraga dapat dijalankan dengan baik dansempurna. Persediaan awal yang merangkumi perala tan dan kemudahan untuk setiap acarahendaklah diberi perhatian. Salah satu kemudahan yang utama ialah balapan yang bakaldiadakan dalam perjumpaaan itu. Biasanya balapan diadakan di padang besar seperti stadiumbola.Di negara kita boleh dikatakan di setiap stadium disediakan balapan mengelilingi padangbola. Ini memudahkan mana-mana pihak untuk menganjurkan sesuatu kejohanan atauperjumpaan olahraga. Biasanya balapan yang mengandungi Iapan lorong disediakan. Balapandiperbuat daripada bitumen dan ada pula daripada tartan. Setiap lorong balapan sejauh 400meter . Di sekolah atau daerah, kebanyakan balapan dibuat apabila perjumpaan olahragadiadakan. Begitu juga dengan kemudahan untuk acara-acara padang. Bahagian atau kawasantertentu di dalam padang dikhaskan bagi semua acara padang. Setiap pihak penganjur akanberusaha mengadakan kemudahan ini sebaik mungkin mengikut kesesuaian atau peringkatperjumpaan itu.
  • Shofiya2

    Sep. 7, 2021

Views

Total views

7,260

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

125

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×