Sinif 11

1,703 views

Published on

TEST.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,703
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sinif 11

  1. 1. I Variant1.Uyğunluq gözlə nilmişdir: Türküstan”dövlə ti yaradılması 4.Qafqaza və Böyük Britaniya hə rbi qüvvə lə rinin1.ZSFS – in yaradılması yerlə şdirilmə sia)1920-ci il2.Azə rbaycan SSR- in yaradılması a)1,3 b)1,2 c)2,4 d)2,3b)1922- ci il3.Naxçıvan MSSR- in yaradılması 7.Almaniyanın SSRİ- yə hücumu planıc)1923- cü il adlanırdı:4.DQMV- in yaradılması a)”Vays” b)”Barbarossa” c)”Edelveys”d)1924- cü il 8.Cə nubi Azə rbaycanda milli hökümətina)1-a,2-b,3-c,4-d b)1-b,2-a,3-d,4-c c)1- hə yata keçirdiyi tə dbirlə rin xronolojic,2-a,3-b,4-d d) ardıcılllığını müə yyə n edin:2.Daha gec baş vermişdir: 1.”Əmək haqqında qanun”un verilmə sia)ZSFSR- in ləğv edilməsi b)Yeni iqtisadi 2.”Dil haqqında”qanunun tə tbiq edilmə sisiyasə tə keçid 3.Tə briz universitetinin tə sis olunmasıc)Sə nayelə şdirmə xə ttinin başladılması 4.Aqrar qanunun qə bul edilmə sid)Kollektivlə şdirmə siyasə ti a)2,1,3,4 b)4,1,2,3 c)2,4,1,3 d)1,2,4,33.1922- ci il dekabrın 30- da tə şkil edildi: 9.1991-ci il fevralın 5-də :a)Azə rbaycan SSR b)ZSFSR c)DQMV 1.Dövlə tin adı də yişdirilib Azə rbaycand)SSRİ Respublikası adlandırıldı 2.SSRİ- nin4.M.Ə.Rəsulzadə nin İstanbulda gizli saxlanılması ilə ə laqə dar referendumfə aliyyə t göstə rə n Azə rbaycan Milli keçirildi 3.Aazə rbaycan XalqMə rkə zini yaratmaqda məqsədi: Cümhuriyyə tinin üçrə ngli bayrağı dövlə t bayrağı kimi tə sdiq olundua)Bolşevik rejiminə qarşı üsyanlar tə şkil 4.Azə rbaycan SSR Ali Sovetinə seçkilə retmək b)”Müsavat”partiyasının fə aliyyə tini keçirildigenişlə ndirmək c)Bütün siyasimühacirləri birlə şdirmək d)Daşnaqlarla a)3,4 b)1,3 c)2,4 d)1,4mübarizə 10.Sıranı tamamlayın:5.İkinci dünya müharibəsi illə rində 1.Bə şir Səfəroğlu“Simferpol diviziyası“ adını almış milli 2.Səmə ndər Rzayevdiviziya: 3…………a)402-ci b)223-cü c)416-cı d)77 a)Tahir Salahov b)Rasim Balayev6.”Vilvet”planında nə zə rdə tutulurdu: c)Fikrə t Əmirov d)Üzeyir Hacıbə yov1.Qafqaz reyxskomissarlığının yaradılması2.Sovet ordusunun Qafqazdan çıxarıbStalinqrada aprılması 3.”Böyük
  2. 2. II variant1.1920-ci ilin ə vvə llə rində Azə rbaycananota göndə rə n dövlə t: 1.SSRİ 2.Böyük Britaniya 3.Fransaa)Böyük Britaniya b)İran c)ABŞ 4.Almaniya 5.ABŞd)Rusiya a)1,4,5 b)1,2,4 c)3,4,5 d)1,2,52.Cə nubi Azə rbaycanda 1920- ci ildəyaradılmış Milli Hökümə tin tərkibinə daxil 7.Daşaltı ə mə liyyatın keçirilmə sindədeyildi: məqsə d:a)İri ticarət burjuaziyasının nümayə ndə lə ri a)Xankə ndini işğaldan azad etməkb)Ziyalılar və qullqçular c)Orta və b)Şuşanı ermə ni işğalından azad etməkmülkə darlarının nümayə ndə lə ri c)Şuşanı mühasirə də n çıxartmaqd)Bolşeviklə rin nümayə ndə lə ri d)Kə lbə cəri ermə ni işğalından azad etmək3.AXC-nin parlamenti fəaliyyə t 8.Xronoloji ardıcıllığı qurun:göstərmişdir: 1.İlham Əliyevin Milli Olimpiya Komitə sinina)23 ay b)17 ay c)5 ay d)14 ay prezidenti seçilmə si 2.Atə şkə sin elan olunması4.Göstə rilə nlər aiddir: 3.Azə rbaycanda ölüm cə zasının lə ğv olunması1.1921-ci ildə mayın 6-da Bakıda keçirildi. 4.Azə rbaycanda ilk bə lədiyyə seçkilə rinin2.Azə rbaycan SSR- in ilk konstitusiyasını keçirilmə siqə bul etdi. a)2,1,3,4 b)1,2,3,4 c)4,3,2,1 d)2,3,4,1a)Azə rbaycan SSR- in I sovetlə rqurultayına b)Azə rbaycan Kommunist 9.Uyğnluq gözlə nilmişdir:Partiyasının II qurultayna c)Ümumittifaq Isovetlə r qurultayına d)RKPB-nın iclası 1.M.Ə.Rəsulzadə nin Ankarada vəfatı5.İkinci dünya müharibəsi illə rində 2.Bakı metropoliteninin 6 stansiyasının işə“Qarlovka diviziyası”fə xri adına layiq salınması 3.Təbriz Universitetiningörüldü: açılmasıa)416-cı diviziya b)223-cü diviziya c)402-ci a)1946-cı il b)1955 c)1967diviziya d)271 diviziya A)1-a,2-c,3-b B)1-c,2-b,3-a C)1-b,2-a,3-c6.İkinici dünya müharibəsi illə rində İrana D)1-b,2-c,3-aqoşun yeritmiş ölkə lər: 10.Aşağıdakılar hansı planda nə zərdə tutulurdu: 1.Hitlerin Qafqaza hücum planı adlanırdı. 2.Bu plana görə Bakı 1941-ci il sentyabrın 25-də tutulmalı idi. A)”Vilvet” B)”Edelveys” C)”Barbarossa”
  3. 3. D)”Şliffen” III VARİANT1.Xronoloji ardıcıllığı müə yyə n edin: A)1-a,2-c,3-b B)1-c,2-b,3-a C)1-b,2- a,3-c D)1-b,2-c,3-a1. Mart soyqırımı 2.XI Qırmızıordunun Bakını işğal etmə si 6.İkinci dünya müharibə si illə rində3.”Antanta”Ali Şurasının Azə rbaycanın “Qarlovka diviziyası”fə xri adına layiqmüstə qilliyini de-fakto tanıması görüldü:A)1,3,2 B)2,3,1 C)1,2,3 D)3,2,1 a)416-cı diviziya b)223-cü diviziya c)402-ci diviziya d)271 diviziya2.1919-cu ildə ABŞ-ın Naxçıvana dairplanının iflasa uğramasının sə bə blə ri: 7.İkinici dünya müharibə si illə rində İrana qoşun yeritmiş ölkə lə r:1.Azə rbaycan hökümətinin qə ti mövqeyi2.Ermənistanın Azə rbaycana olan ə razi 1.SSRİ 2.Böyük Britaniya 3.Fransaiddiaları 3.Türk qoşunlarının Naxçıvana 4.Almaniya 5.ABŞkömə k etmə si 4.Naxçıvan ə halisinin a)1,4,5 b)1,2,4 c)3,4,5 d)1,2,5ciddi müqavimə t 8.İtaliya faşıst rejiminin başçısıA)2,3 B)1,3 C)2,4 D)1,4 Mussolınini hə bs edən partizanlar3.1918-ci ildə AXC və Osmanlı arasında olmuşdur:ordularının Bakının azad etmə si A)Mehdi Hüseynzadə B)Hə zi Aslanovə rə fə sində Bakı barədə gizli saziş C)Vilayə t Hüseynov D)Qafurimzalayan dövlə tlə r: Mə mmədov1.Osmanlı 2.Rusiya 3.İngiltə rə 9.1991-ci il fevralın 5-də :4.Almaniya 5.Fransa 1.Dövlə tin adı də yişdirilib Azə rbaycanA)1,2 B)1,4 C)2,3 D)2,4 Respublikası adlandırıldı 2.SSRİ- nin 4.Almaniyanın SSRİ- yə hücumu planı saxlanılması ilə ə laqə dar referendumadlanırdı: keçirildi 3.Aazə rbaycan Xalq Cümhuriyyə tinin üçrə ngli bayrağı dövlə ta)”Vays” b)”Barbarossa” c)”Edelveys bayrağı kimi tə sdiq olundu5.Uyğnluq gözlə nilmişdir: 4.Azə rbaycan SSR Ali Sovetinə seçkilə r keçirildi1.M.Ə.Rə sulzadə nin Ankarada və fatı2.Bakı metropoliteninin 6 stansiyasının a)3,4 b)1,3 c)2,4 d)1,4işə salınması 3.Tə briz Universitetinin 10.Daşaltı ə mə liyyatın keçirilmə sindəaçılması mə qsə d:a)1946-cı il b)1955 c)1967 a)Xankə ndini işğaldan azad etmə k b)Şuşanı ermə ni işğalından azad etmə k c)Şuşanı mühasirə də n çıxartmaq
  4. 4. IV VARİANT 6.XX ə srin ə vvə lə rində Azə rbaycan milli burjuaziyasının və1.İtaliya faşıst rejiminin başçısı partiyalarının,ziyalılarınınMussolınini hə bs edə n partizanlararasında olmuşdur:A)Mehdi Hüseynzadə B)Hə zi Aslanov nüfuzunun artmasından qorxanC)Vilayə t Hüseynov D)Qafur bolşeviklə r:Mə mmə dov A)31 mart 1918-ci ilin azə rbaycanlılara2.Xronoloji ardıcıllığı qurun: qarşı soyqırım törə tdilə r1.İlham Əliyevin Milli Olimpiya B)Represiyalar tə şkil etdilə rKomitə sinin prezidenti seçilmə si C)Partiyaları,qə zetlə ri bağladılar2.Atə şkə sin elan olunması3.Azə rbaycanda ölüm cə zasının lə ğv D)Bakıdakı mə csidlə rdə ibadə t etmə yiolunması qadağan etdilə r4.Azə rbaycanda ilk bə lə diyyəseçkilə rinin keçirilmə si 7.1920-ci ilin ə vvə lə rində Azə rbaycana nota göndə rə n dövlə t:a)2,1,3,4 b)1,2,3,4 c)4,3,2,1 d)2,3,4,1 A)Böyük Britaniya B)İran C)Sovet Rusiyası D)ABŞ3.Almaniyanın SSRİ- yə hücumu planıadlanırdı: 8.”Böyük dövlə tçilik” mövqeyində n ə l çə kmə yə n “AXC-nın müstə qilliyinia)”Vays” b)”Barbarossa” c)”Edelveys” tanımayan dövlə t:4.Cə nubi Azə rbaycanda milli hökümə tin A)Sovet Rusiyası B)Fransa C)ABŞhə yata keçirdiyi tə dbirlə rin xronoloji D)İranardıcılllığını müə yyə n edin: 9.1 avqust 1918-ci ildə Bakıda yaradılan1.”Əmə k haqqında qanun”un verilmə si koalisyon hökümə t adlanırdı?2.”Dil haqqında”qanunun tə tbiq edilmə si3.Tə briz universitetinin tə sis olunması A)”Sentrokaspi diktaturası” B)Bakı XKS4.Aqrar qanunun qə bul edilmə si C)”Ermə ni sovet hökümə ti” D)Araz- Türk Respublikası E)Eser hökümə tia)2,1,3,4 b)4,1,2,3 c)2,4,1,3 d)2,4,1,3 10.Aprel işğalı ə rə fə sində Sovet Rusiyası5.İkinici dünya müharibə si illə rində ilə hə rbi ittifaq yaratmağı tə klif edirdi?İrana qoşun yeritmiş ölkə lə r: A)”İttihad”partiyası B)”Müsavat”1.SSRİ 2.Böyük Britaniya 3.Fransa partiyası C)”Əhrar”partiyası4.Almaniya 5.ABŞ D)Heç bir partiyaa)1,4,5 b)1,2,4 c)3,4,5 d)1,2,5

×