Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tembang macapat kinanthi

7,105 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tembang macapat kinanthi

 1. 1. Piranti dening Wahyu Rahmayanti
 2. 2. WOSING WOSING PIREMBAGAN PIREMBAGAN 1. 1. TEGESING TEMBANG TEGESING TEMBANG 2. JINISING TEMBANG 2. JINISING TEMBANG 3. JINISING TEMBANG 3. JINISING TEMBANG MACAPAT MACAPAT 5. GLADEN 5. GLADEN 4. TULADHA TEMBANG 4. TULADHA TEMBANG KINANTHI KINANTHI
 3. 3. TEGESIPUN TEMBANG Tembang : tetembungan ingkang rinonce kadya dene kembang (Yudoyono, 1983: 131). Tembang Macapat: syair tradisional klasik Jawa kanthi paugeran: a. Guru gatra b. Guru wilangan c. Guru lagu
 4. 4. JINISING TEMBANG Wewaton buku Mbombong Manah anggitanipun R. Tedjohadisumarto, tembang jawa kaperang gangsal inggih punika: Sekar Ageng (Kakawin) Sekar Tengahan (Kidung) Sekar Alit (Macapat) Lagu Dolanan Sekar Gendhing
 5. 5. JINISING TEMBANG MACAPAT CACAHING SEKAR MACAPAT WONTEN 11 INGGIH PUNIKA: 1.MIJIL 2.KINANTHI 3.SINOM 4.ASMARADANA 5.DHANDHANGGULA 6.GAMBUH 7.MASKUMAMBANG 8.DURMA 9.PANGKUR 10.MEGATRUH 11.POCUNG
 6. 6. No. Tembang Guru Gatra Guru Lagu Guru Wilangan Watak 1. Maskumam bang 4 i, a, i, a 12, 6, 8, 8 Nalangsa, medharake rasa prihatos 2. Pocung 4 u, a, i, a 12, 6, 8,12 Greget saur, saged kangge medharake sembrana 3. Megatruh 5 u, i, u, u, o 12, 8, 8, 8, 8 Sedhih, kanggo medharake rasa wewelas 4. Gambuh 5 u, u, i, u, o 7, 10, 12, 8, 8 Wani, wanuh, prayogi kangge maringi pitutur 5. Mijil 6 i, o, e, i, i, u 10, 6, 10, 10, 6, 6 Gandrung, prihatos anggenipun mados ilmu, mangayubagya
 7. 7. No. Tembang Guru Gatra Guru Lagu Guru Wilangan Watak 6. Kinanthi 6 u, i, a, i, a, i 8, 8, 8, 8, 8, 8 Seneng, tresna, grapyak 7. Durma 7 a, i, a, a , i, a, i 12, 7, 6, 7, 8, 5, 7 Galak, nantang, nesu saha muntab 8. Pangkur 7 a, i, u, a, u, a, i 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8 Serem, kejem, crita perang 9. Asmaradana 7 i, a, e, a, a, u, a 8, 8, 8, 8, 7, 8, 8 Sedhih, prihatos, kangge carios sedhih saha asmara 10 Sinom 9 a, i, a, i, i, u, a, i, a Grapyak, sumanak 11 Dhandhanggula 10 i, a, e, u, i, a, u, 10, 10, 8, 7, 9, a, i, a 7, 6, 8, 12, 7 8, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 12 Kewes, kuwes, resep prayoga
 8. 8. Tuladha Tembang Kinanthi Mangu Slendro Pathet Sanga 5 6 Pa-dha i gu- i 6 5 0 Ing sas- mii A- 2’ ja 2’ pi- 5 5 5 Ka-pra- wi- i i lang- en 5 i ing 5 ta 6 a- i 6 kal- 5 . 3 2 3 5 6 Pe- su- nen sa- 6 2 bu, 2’ 1 mrih 2’ i i i 2’ jer ma- ngan nen5 . 6 ran i 5 . 3 2 ra- 5, 6, 1 1 1 1 1 6, Ce- ga- hen dha-har lan gu- 2 0 1 lani . 1 . 2 ni- . 6, . tip, 6 dra, 2 1 6, 2 . den ka- es- thi, i ri- . 5 . 0 0 1 . 6, 5, ra, 2 . 1 . 6, . 5, ling. . 0 . 0
 9. 9. Negesi Tembung Gulangen Kalbu Sasmita Amrih Lantip Pijer Nendra Prawira Den Esthi Pesu Sarira Dhahar Guling : ajar, nglatih : ati : pratanda : ngudi : landhep pikirane : tansah : turu : kendel, wani : ingkang : niyat : diudi : awak, slira : mangan : turu
 10. 10. MATUR NUWUN KLIK KLIK

×