Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tembang macapat

8,814 views

Published on

Tembang macapat

  1. 1. TEMBANG MACAPAT PIRANTI DENING: W AHYU RAHMAYANTI
  2. 2. TEMBANG MACAPAT TEGESIPUN INGGIH PUNIKA SAWIJINING TEMBANG ANGGENIPUN MAOS, NYEKARAKEN UTAWI NGLAGOKAKEN KAPEDHOT SEKAWAN-SEKAWAN. SEKAR MACAPAT NGAMBARAKEN CAKRA MANGGILINGAN TIYANG SAKING LAIR NGANTOS SEDA.
  3. 3. CIRI-CIRI TEMBANG MACAPAT 1. a. b. c. d. WONTEN PAUGERAN (PATHOKANING) INGGIH PUNIKA: Guru Gatra: cacahing larik saben sapada. Guru Wilangan: cacahing wanda saben sagatra. Guru Lagu: dhawahing swara saben pungkasane gatra. Pada (pupuh): cacahing tembang macapat saben salagu, saking wiwitan dumugi pungkasan. 2. NGGUNAKAKEN BASA JAWA ANYAR. 3. SAGED MADEG PIYAMBAK TANPA IRINGAN GENDHING.
  4. 4. CACAHING SEKAR MACAPAT CACAHING SEKAR MACAPAT WONTEN 11 INGGIH PUNIKA: 1.MIJIL 2.KINANTHI 3.SINOM 4.ASMARADANA 5.DHANDHANGGULA 6.GAMBUH 7.MASKUMAMBANG 8.DURMA 9.PANGKUR 10.MEGATRUH 11.POCUNG
  5. 5. TEGESIPUN SABEN TEMBANG MACAPAT 1. 2. 3. 4. 5. MIJIL, bayi kang nembe lair. KINANTHI, bayi kang saya gedhe lan prelu dilatih mlampah. SINOM, lare ingkang dados remaja. ASMARADANA, lare mudha ingkang nandhang asmara. DHANDHANGGULA, asmara ingkang endah, manis, lan nyengsemaken. 6. GAMBUH, asmara ingkang nyawiji lan mbangun keluwarga. 7. MASKUMAMBANG, gesang ingkang saya sepuh, nanging penggalih taksih kambang-kambang (dereng menep napsu donya lan akheratipun). 8. DURMA, penggalih condhong datheng akhirat. 9. PANGKUR, yuswa sampun sepuh lan ngungkuraken kadonyan. 10. MEGATRUH, tiyang seda punika pegat (pedhot) ruhipun. 11. POCUNG, jenazah dipunbuntel dados pocong.
  6. 6. PAUGERANING SEKAR MACAPAT NO SEKAR GURU GATRA GURU WILANGAN, GURU LAGU 1 MIJIL 6 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u 2 KINANTHI 6 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i 3 SINOM 9 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a 4 ASMARADANA 7 8i, 8a, 8a, 8a, 7a, 8u, 8a 5 DHANDANGGULA 10 10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a 6 GAMBUH 5 7u, 10u, 12i, 8u, 8o 7 MASKUMAMBANG 4 12i, 6a, 8i, 8a 8 DURMA 7 12a, 7i, 6a, 7a, 8i, 5a, 7i 9 PANGKUR 7 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i 10 MEGATRUH 5 12u, 8i, 8u, 8i, 8o 11 POCUNG 4 12u, 6a, 8i, 12a
  7. 7. WATAK, SASMITA, LAN GINANIPUN SEKAR MACAPAT NO SEKAR SASMITA WATAK GINANIPUN 1 MIJIL Mijil, metu, miyos. Asih, prihatin, pangajab nuturi tiyang ingkang nembe prihatin lan kebak rasa sedih 2 KINANTHI Kanthi, kinanthi Seneng, asih, kasmaran Mituturi, tresna, gandrung, mulang, nyandra asrining alam 3 SINOM Si enom, mudha Ethes, kenes Mulang, nggambarake kelimpatan 4 ASMARADANA Asmara Tresna, sedhih, sengsem Medharake rasa tresna, kasmaran 5 DHANDANGGULA Manis Luwes, gembira, endah Mbuka serat, menapa kemawon cocok, medarake rasa tresna 6 GAMBUH Tembung-tembung jumbuh, gambuh Sumanak, sumadulur Mulang, mituturi 7 MASKUMAMBANG Kambang-kambang, keli Nelangsa, sedhih Medharaken raos nelangsa, sedih 8 DURMA Mundur Keras, nepsu, semangat Tiyang nepsu, perang 9 PANGKUR mungkur nepsu, gandrung Pitutur radi gandrung 10 MEGATRUH Pegat, uwal Prihatin, getun, sedhih Cariyos sedhih, prihatin, nelangsa 11 POCUNG Kluwak nomane Sembrana/ lucu Cangkriman, lelucon, guyon nom- parikena, sereng, nepsu,
  8. 8. POCUNG LARAS SLENDRO PATHET MANYURA 6 6 5 3 1’ 1’ 1’ 2’ 6 6 5 3 Ngel mu i ku, ke la ko ne kan thi la ku 1’ 1’ 6 3 2 1 Le ka se la wan kas 1 2 1 3 2 1 2 1 6, Te ge se kas, nyan to sa ni 3 3 5 3 2 2 1 6, 3 5 6 3 2 Se tya bu dya, pa nge ke se, dur hang ka ra
  9. 9. UN NUW TUR A
  10. 10. UN NUW TUR A

×