Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
484V@fi‰fl
RU@ČÜãÄÄÌ@ÈÄÄÓ€aA= =Ura (42)
ALlah ke nam se jo bhut
mehrban, rhm krne vala hE
haÃmIm| (1)
A>ynÃsInÃk>af>| (2)
;...
485 V@fi‰fl
;leih yurd (25)TR@ÙäÏČì€aٰ
AaSmano& AOr j>mIn ka pEda
krne vala, ws ne bna@ tuMhare
il@ tuMharI ijns se joD>e A...
486V@fi‰fl
RU@ČÜãÄÄÌ@ÈÄÄÓ€aA= =Ura (42)
AOr jo log ALlah ke bare me&
zgD>a krte hE& ws ke bad ik
ws ko k>ubUl kr ilya gya,
...
487 V@fi‰fl
;leih yurd (25)TR@ÙäÏČì€aٰ
yhI hE vh ijs kI ALlah Apne
bNdo& ko b=art deta hE jo :man
la@ AOr wNho& ne AC2e A>m...
488V@fi‰fl
RU@ČÜãÄÄÌ@ÈÄÄÓ€aA= =Ura (42)
AOr ws kI in=ainyo& me& se smNdr
me& phaD>o& jEse jhaj> hE&| (32)
Agr vh cahe to hv...
489 V@fi‰fl
;leih yurd (25)TR@ÙäÏČì€aٰ
AOr ijs ko ALlah gumrah
kr de to ws ke il@ nhI& ws
ke bad ko: karsaj>, AOr tum
j>ail...
490V@fi‰fl
RU@ČÜãÄÄÌ@ÈÄÄÓ€aAj> j>u`>’f> (43)
AOr wsI trh hm ne Aap •s– kI
trf> Apne huKm se k>urAan ko
vih ikya, Aap •s– n ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Quran Surah 42 ﴾الشورى﴿ Ash-Shura (अश-शूरा) Hindi Translation (हिंदी अनुवाद) | Word to Word (शब्द दर शब्द) | PDF

284 views

Published on

INDEX ► https://plus.google.com/+CallertoislamTk-site/posts/PJbKb5LXWjz

Published in: Education
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/yYNC6L ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Quran Surah 42 ﴾الشورى﴿ Ash-Shura (अश-शूरा) Hindi Translation (हिंदी अनुवाद) | Word to Word (शब्द दर शब्द) | PDF

 1. 1. 484V@fi‰fl RU@ČÜãÄÄÌ@ÈÄÄÓ€aA= =Ura (42) ALlah ke nam se jo bhut mehrban, rhm krne vala hE haÃmIm| (1) A>ynÃsInÃk>af>| (2) ;sI trh Aap •s– kI trf> AOr Aap •s– ke phlo& kI trf> vih f>rmata hE ALlah g>ailb ihKmt vala| (3) wsI ke il@ hE jo AaSmano& me& AOr j>mIn me&, AOr vh bulNd, A>j>mt vala hE| (4) k>rIb hE ik AaSman wn ke Wpr se f4 pD>e&| AOr f>ir+te Apne rb kI tarIf> ke sa9 tsbIh krte hE& AOr wn ke il@ mg>if>rt tlb krte hE& jo j>mIn me& hE&, yad r`o! be=k ALlah hI b~>=ne vala rhm krne vala (5) AOr jo log 5hrate hE& ALlah ke isva •dUsro& ko– rf>Ik>, ALlah wNhe& de` rha hE, Aap •s– wn pr ij>Mmedar nhI&| (6) AOr wsI trh hm ne Aap •s– kI trf> vih ikya k>urAan A>rbI j>ban me& taik Aap •s– Dra@& Ahle mKka ko AOr wNhe& jo ws ke ;dR igdR hE&, AOr Aap •s– Dra@& jma hone ke idn se, ko: =k nhI& ws me&, @k f>rIk> jNnt me& hoga AOr @k f>rIk> doj>`> me&| (7) AOr Agr ALlah cahta to j>”r wNhe& @k wMmt bna deta AOr leikn vh ijse cahta hE ApnI rhmt me& dai`>l krta hE, AOr j>ailmo& ke il@ n ko: karsaj> hE AOr n mddgar| (8) Kya wNho& ne ALlah ke isva karsaj> 5hra il@ hE&? ps ALlah hI karsaj> hE, vhI mdoR& ko ij>Nda krta hE, AOer vhI hr cIj> pr k>udrt r`ne vala hE| (9) AOr ijs bat me& tum ;`>itlaf> krte ho ws ka f>Esla ALlah ke pas hE, vhI hE ALlah mera rb, ws pr mE& ne -rosa ikya, AOr wsI kI trf> mE& ‘jUA> krta hU%| (10) ٥ ‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ُ‫ﺎﺗ‬َ‫ﻋ‬ْ ُ‫כ‬ُ‫ر‬ ‫ى‬ٰrْ‫ﻮ‬‫اﻟﺸ‬ ُ‫ة‬َrْ‫ﻮ‬ُ‫ﺳ‬ (٤٢) ٥٣ ‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ُ‫ﺎﺗ‬َ‫ﻳ‬‫آ‬  ِ‫ﻢ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺣ‬ ‫اﻟ‬ ِ‫ﻦ‬ٰ‫ﻤ‬ْ‫ﺣ‬ ‫اﻟ‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫ﻢ‬ْ‫ِﺴ‬‫ﺑ‬ ٪‫ﻻ‬َ‫ﻚ‬ِ‫ﻠ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻗ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫اﻟ‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻟ‬ِ‫ا‬َw َ‫ـﻚ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ِ‫ا‬ ‫ــﻰ‬ِ‫ﺣ‬ْ ُ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬ٰ‫ﺬ‬َ‫ﻛ‬ ٪﴾٢٪﴿ ٓ‫ــﻖ‬ٓ‫ـﺴ‬ٓ‫ﻋ‬ ۚ٪﴾١٪﴿ ٓ‫ﻢ‬‫ـــ‬ٰ‫ﺣ‬ َ‫ﻮ‬‫ـ‬ُ‫ﻫ‬َw ٪‫ط‬ ِ‫ض‬ْrَ ْ‫اﻻ‬ ‫ﻰ‬ِ‫ﻓ‬ ‫ـﺎ‬َ‫ﻣ‬َw ِ‫ت‬ٰ ٰ‫ﻤ‬‫اﻟﺴ‬ ‫ﻰ‬ِ‫ﻓ‬ ‫ــﺎ‬َ‫ﻣ‬ ٗ‫ـــــﻪ‬َ‫ﻟ‬ ٪﴾٣٪﴿ ُ‫ﻢ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻜ‬َ‫ﺤ‬ْ‫اﻟ‬ ُ‫ـﺰ‬ْ‫ﻳ‬ِ َ‫ﻌ‬ْ‫اﻟ‬ ُ‫ﷲ‬‫ا‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻜ‬ ‫ﻠ‬َ‫ﻤ‬ْ‫اﻟ‬َw ‫ﻦ‬ِ‫ﻬ‬ِ‫ﻗ‬ْ َ‫ﻓ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ن‬ْ ‫ﻄ‬َ‫ﻔ‬َ‫ﺘ‬َ ُ‫ت‬ٰ ٰ‫ﻤ‬‫اﻟﺴ‬ ُ‫د‬ َ‫ـﲀ‬‫ـ‬َ ٪﴾٤٪﴿ ُ‫ﻢ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻈ‬َ‫ﻌ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ﻰ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫ن‬ِ‫ا‬ َ‫ﻵ‬َ‫ا‬ ٪‫ط‬ ِ‫ض‬ْrَ ْ‫اﻻ‬ ‫ﻰ‬ِ‫ﻓ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻟ‬ َ‫ن‬ْwُ‫ﺮ‬ِ‫ﻔ‬ْ‫ﻐ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻳ‬َw ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻬ‬‫ـ‬‫ـ‬ِّ‫ﺑ‬َ‫ر‬ ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻤ‬َ‫ﺤ‬ِ َ‫ن‬ْ ُ‫ﺤ‬ِّ‫ﺒ‬َ‫ﺴ‬ُ‫ﻳ‬ ُ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ء‬‫ـٓﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻟ‬ْwَ‫ا‬ ٖۤ‫ﻪ‬‫ـــ‬ِ‫ﻧ‬ْwُ‫د‬ ْ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬ ‫ا‬ْwُ‫ـﺬ‬‫ـ‬َ‫ـﺨ‬‫ـ‬‫اﺗ‬ َ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫ـ‬‫ـ‬‫اﻟ‬َw ٪﴾٥٪﴿ ُ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﺣ‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ُ‫ر‬ْ‫ﻮ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻔ‬‫ـ‬َ‫ـﻐ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫ﻮ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ﻫ‬ ‫ﺂ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺣ‬ْwَ‫ا‬ َ‫ـﻚ‬‫ـ‬ِ‫ﻟ‬ٰ‫ـﺬ‬‫ـ‬َ‫כ‬َ‫و‬ ٪﴾٦٪﴿ ٍ‫ﻞ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫כ‬َ‫ﻮ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ــﺖ‬ْ‫ﻧ‬َ‫ا‬ ‫ـﺂ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬َw ‫ؗ‬ ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ٌ‫ﻆ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻔ‬َ‫ﺣ‬ َ‫ر‬ِ‫ﺬ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ـﻨ‬‫ـ‬ُ‫ﺗ‬َw ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ـﻬ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﺣ‬ ْ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬َw ‫ى‬ٰ ‫ـ‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ـﻘ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬ ‫م‬ُ‫ا‬ َ‫ر‬ِ‫ﺬ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ـﻨ‬‫ـ‬ُ‫ـﺘ‬‫ـ‬ِّ‫ﻟ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ـﻴ‬‫ـ‬ِ‫ﺑ‬َ‫ﺮ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻋ‬ ‫ــﺎ‬ً‫אﻧ‬ْ ‫ــ‬ُ‫ﻗ‬ َ‫ــﻚ‬ْ‫ﻴ‬‫ــ‬َ‫ﻟ‬ِ‫ا‬ ٪﴾٧٪﴿ ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻌ‬‫اﻟﺴ‬ ‫ﻰ‬ِ‫ﻓ‬ ٌ‫ﻖ‬ْ‫ﻳ‬ِ َ‫ﻓ‬َw ِ‫ﺔ‬‫ﻨ‬َ‫ﺠ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ﻰ‬ِ‫ﻓ‬ ٌ‫ﻖ‬ْ‫ﻳ‬ِ َ‫ﻓ‬ ٪‫ط‬ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻓ‬ َ‫ﺐ‬ْ‫ﻳ‬َr َ‫ﻻ‬ ِ‫ﻊ‬ْ‫ﻤ‬َ‫ﺠ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻳ‬ ُ‫ء‬‫ـٓﺎ‬‫ـ‬َ‫ـﺸ‬‫ـ‬ ْ‫ﻦ‬‫ــ‬َ‫ﻣ‬ ُ‫ﻞ‬‫ــ‬ِ‫ﺧ‬ْ‫ــﺪ‬ ْ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻜ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫و‬ ً‫ة‬َ‫ــــﺪ‬ِ‫ﺣ‬‫ا‬w ً‫ــﺔ‬‫ـ‬‫ﻣ‬ُ‫ا‬ ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻬ‬‫ـ‬َ‫ـﻠ‬‫ـ‬َ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﺠ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ ُ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ء‬‫ــٓﺎ‬‫ـ‬َ‫ﺷ‬ ْ‫ﻮ‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬َw ‫ا‬ْwُ‫ﺬ‬َ‫ﺨ‬‫اﺗ‬ ِ‫م‬َ‫ا‬ ٪﴾٨٪﴿ ٍ‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺼ‬َ َ‫ﻻ‬w ٍّ‫ﻰ‬‫ــــ‬ِ‫ﻟ‬w ْ‫ﻦ‬‫ـ‬ِّ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ن‬ْ ُ‫ﻤ‬ِ‫ﻠ‬‫اﻟﻈ‬َw ٪‫ط‬ٖ‫ﻪ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺣ‬َr ْ‫ﻰ‬ِ‫ﻓ‬ َ‫ﻮ‬‫ــ‬ُ‫ﻫ‬َw ٪‫ز‬ ٰ‫ﰐ‬ْ‫ﻮ‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ﻤ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬ ِ‫ﻰ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﺤ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ َ‫ﻮ‬‫ـــ‬ُ‫ﻫ‬َw ‫ــﻰ‬ِ‫ﻟ‬َ ‫ــ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫ﻮ‬‫ــ‬ُ‫ﻫ‬ ُ‫ﷲ‬‫ــﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻓ‬ ٪‫ج‬َ‫ء‬‫ــٓﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻴ‬‫ــ‬‫ـ‬ِ‫ﻟ‬ْwَ‫ا‬ ٖۤ‫ﻪ‬‫ــــ‬ِ‫ﻧ‬ْwُ‫د‬ ْ‫ﻦ‬‫ــ‬ِ‫ﻣ‬ ‫ﻪ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻜ‬ُ‫ﺤ‬َ‫ﻓ‬ ٍ‫ء‬ْ‫ﻰ‬َ‫ﺷ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ِ‫ﻪ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻓ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﺘ‬ْ‫اﺧ‬ ‫ـــﺎ‬َ‫ﻣ‬َw ۧ٪﴾٩٪﴿ ٌ‫ﺮ‬‫ــ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺪ‬‫ـ‬َ‫ﻗ‬ ٍ‫ء‬ْ‫ﻰ‬َ‫ﺷ‬ ِّ ُ‫ﰻ‬ ٰ‫ﲆ‬‫ـ‬َ‫ﻋ‬ ‫﴿٭٠١﴾٭‬ ُ‫ــﺐ‬ْ‫ﻴ‬‫ــ‬ِ‫ﻧ‬ُ‫ا‬ ِ‫ﻪ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ِ‫ا‬َw ُ‫ــﺖ‬‫ـ‬ْ َ‫ﻮ‬‫ــ‬‫ـ‬َ ِ‫ﻪ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـﻠ‬‫ـ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻰ‬‫ـــ‬‫ـ‬ِّ‫ﺑ‬َ‫ر‬ ُ‫ﷲ‬‫ا‬ ُ‫ﻢ‬‫ــ‬ُ‫ــﻜ‬ِ‫ﻟ‬ٰ‫ذ‬ ٪‫ط‬ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫ــﻰ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ِ‫ا‬ Aayat 53 (42) sUrtu= =Ura slah AO m=vra ‘kuA>at 5 ALlah ke nam se jo bhut mehrban, rhm krne vala hE haÃmIm1 A>ynÃsInà k>af> Aap •s– se phle 2;sI trh vih f>rmata hE Aap •s– kI trf> AOr trf> vh jo ALlahg>ailb ihKmt vala AOr vh 3 wsI ke il@ joAaSmano& me& AOr jo j>mIn me& bulNd A>j>mt vala 4AOr f>ir+te k>rIb hE AaSmano& •jma– f4 pD>e&wn ke Wpr se tsbIh krte hE& Apne rb kI tarIf> ke sa9 be=k ALlah AOr vh mg>if>rt tlb krte hE& ws ke il@ jo j>mIn me& yad r`o vhà vhI b~>=ne vala mehrbanALlah 5 AOr jo log 5hrate hE&ws ke isvarf>Ik> ingran wn pr •wNhe& de` rha hE– AOr Aap •s– nhI& hm ne vih ikya wn prij>Mmedar6 AOr wsI trh Aap •s– kI trf> k>urAan A>rbI j>ban AOr Aap •s– Dra@& taik Aap •s– Dra@& bsityo& ka mrkj> •Ahle mKka– AOr jo ws ke ;dR igdR jma hone ka idnnhI& =k7 ws me& @k f>rIk> jNnt me& AOr @k f>rIk> doj>`> me& AOr Agr cahta ALlah j>“r bna deta wNhe& ijse cahta hE @k wMmt AOr leikn vh dai`>l krta hE ApnI rhmt me& AOr j>ailm •jma– wNho& ne 5hra il@ nhI& wn ke il@ ko:karsaj> AOr n mddgar 8Kya ws ke isva karsaj> •jma– AOr vh ps ALlah vhI karsaj> AOr vhI ij>Nda krta hE mudoR& prhrcIj> to ws ka f>Esla k>udrt r`ne vala 9 AOr joà ijs ;`>itlaf> krte ho tum ws me&iksI cIj> trf>Ãpas ALlah vhI hE ALlah 10 mera rbws pr -rosa ikya mE& ne AOr ws kI trf> mE& ‘jUA> krta hU%  ١ ٩ ٢
 2. 2. 485 V@fi‰fl ;leih yurd (25)TR@ÙäÏČì€aٰ AaSmano& AOr j>mIn ka pEda krne vala, ws ne bna@ tuMhare il@ tuMharI ijns se joD>e AOr cOpayo& se joD>e, vh tuMhe& ;s •duinya me& fElata hE| ws ke imSl ko: =E nhI&, AOr vh sunne vala, de`ne vala| (11) wsI ke pas hE& AaSmano& AOr j>mIn kI ku&ijya&, vh irj>k> f>ra`> krta hE ijs ke il@ vh cahta hE •AOr ijs pr cahe– t&g kr deta hE, be=k vh hr =E ka janne vala| (12) ws ne tuMhare il@ vhI dIn muk>rRr ikya hE ijs ke k>a;m krne ka ws ne huKm idya 9a nUh •A– ko AOr ijs kI hm ne Aap •s– kI trf> vih kI, AOr ijs ka huKm hm ne ;b/ahIm •A– AOr mUsa •A– AOr :sa •A– ko idya 9a ik tum dIn k>a;m kro AOr ws me& tf>rRk>a n Dalo, vh mu=irko& pr gra& guj>rtI hE ijs kI trf> Aap •s– wNhe& bulate hE&, ALlah ApnI trf> •Apne k>ubR ke il@– ijs ko cahta hE cun leta hE| AOr jo ws kI trf> ‘jUA> krta hE wse ApnI trf> se ihdayt deta hE| (13) AOr wNho& ne tf>rRk>a n Dala mgr ws ke bad ik wn ke pas ;Lme •vih– Aa gya Aaps kI ij>d kI vjh se, AOr Agr Aap •s– ke rb kI trf> se @k mu¥te muk>rRra tk mohlt dene ka f>Esla n guj>r cuka hota to wn ke drimyan f>Esla kr idya jata, AOr be=k jo log wn ke bad iktab ke vairs bna@ g@ Alb]a vh ws se trddud me& Dalne vale =k me& hE&| (14) ps wsI ke il@ Aap •s– bula@& AOr •ws pr– k>a;m rhe& jEsa ik mE& ne Aap ko huKm idya hE AOr Aap •s– wn kI `>aih=at pr n •cle&–, AOr khe& ik mE& :man le Aaya hr iktab pr jo ALlah ne naij>l kI AOr muze huKm idya gya hE ik mE& tuMhare drimyan ;&saf> k”%, ALlah hmara -I rb hE AOr tuMhara -I rb hE| hmare il@ hmare Aamal AOr tuMhare il@ tuMhare Aamal, hmare AOr tuMhare drimyan ko: zgD>a nhI&, ALlah hme& jma krega, AOr wsI kI trf> baj>g=t hE| (15) ‫ــــﺎ‬‫ـ‬ً‫اﺟ‬َwْ‫ز‬َ‫ا‬ ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻜ‬‫ـ‬ِ‫ـﺴ‬‫ـ‬ُ‫ـﻔ‬‫ـ‬ْ‫ﻧ‬َ‫ا‬ ْ‫ﻦ‬‫ـــ‬ِّ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻜ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﻞ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﺟ‬ ٪‫ط‬ ِ‫ض‬ْrَ ْ‫اﻻ‬َw ِ‫ت‬ٰ ‫ـ‬‫ـ‬ٰ‫ﻤ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـﺴ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﺮ‬‫ــ‬ِ‫ﻃ‬‫ــﺎ‬َ‫ﻓ‬ َ‫ﻮ‬‫ــ‬ُ‫ﻫ‬َw ٪‫ج‬ٌ‫ء‬ْ‫ﻰ‬َ‫ﺷ‬ ٖ‫ﻪ‬ِ‫ﻠ‬ْ‫ﺜ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﻛ‬ َ‫ﺲ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ ٪‫ط‬ِ‫ﻪ‬‫ـــ‬ْ‫ﻴ‬‫ـــ‬ِ‫ﻓ‬ ْ‫ﻢ‬‫ــ‬ُ‫ُؤכ‬َ‫ر‬ْ‫ــﺬ‬َ ٪‫ـﺎج‬‫ـ‬ً‫اﺟ‬َwْ‫ز‬َ‫ا‬ ِ‫م‬‫ـﺎ‬َ‫ﻌ‬‫ـ‬ْ‫ﻧ‬َ ْ‫اﻻ‬ َ‫ﻦ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬w ُ‫ﻂ‬ُ‫ﺴ‬ْ‫ﺒ‬‫ـ‬َ ٪‫ج‬ ِ‫ض‬ْrَ ْ‫اﻻ‬َw ِ‫ت‬ٰ ٰ‫ﻤ‬‫اﻟﺴ‬ ُ‫ـﺪ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬‫ـﺎ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻣ‬ ٗ‫ـــــــﻪ‬َ‫ﻟ‬ ‫﴿٭١١﴾٭‬ ُ‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺼ‬َ‫ﺒ‬ْ‫اﻟ‬ ُ‫ﻊ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻤ‬‫اﻟﺴ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ع‬َ ‫ــــــ‬َ‫ﺷ‬ ‫﴿٭٢١﴾٭‬ ٌ‫ﻢ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ٍ‫ء‬ْ‫ﻰ‬َ‫ﺷ‬ ِّ ُ‫ِﲁ‬ ٗ‫ــﻪ‬‫ﻧ‬ِ‫ا‬ ٪‫ط‬ُ‫ر‬ِ‫ﺪ‬‫ـ‬ْ‫ـﻘ‬َ‫ﻳ‬َw ُ‫ء‬‫ــٓﺎ‬َ‫ﺸ‬ ْ‫ﻦ‬‫ـ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻟ‬ َ‫ق‬ْzِّ‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ــﻚ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ِ‫ا‬ ‫ــﺂ‬‫ـ‬َ‫ــﻨ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ﺣ‬ْwَ‫ا‬ ‫ى‬ِ‫ﺬ‬‫ــــــ‬‫ـ‬‫اﻟ‬w ‫ــﺎ‬‫ـ‬ً‫ﺣ‬ْ ‫ــ‬‫ـ‬ُ ٖ‫ﻪ‬‫ـــ‬‫ـ‬ِ ‫ــــﻰ‬‫ﺻ‬َw ‫ــﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﻦ‬‫ـــ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِّ‫ـــﺪ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬‫ــــ‬ِّ‫ﻣ‬ َ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِّ‫ـﺪ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ﻤ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻗ‬َ‫ا‬ ْ‫ن‬َ‫ا‬ ‫ـﻰ‬‫ـ‬‫ـﺴ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻋ‬َw ‫ــﻰ‬‫ـ‬ٰ‫ﺳ‬ْ ‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ﻣ‬َw َ‫ﻢ‬‫ــ‬ْ‫ﻴ‬‫ــ‬ِ‫ﻫ‬ٰ ‫ــ‬ْ‫ﺑ‬ِ‫ا‬ ٖۤ‫ﻪ‬‫ــ‬‫ـ‬ِ ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ـﻨ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺻ‬َw ‫ــﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬َw ُ‫ﷲ‬َ‫ا‬ ٪‫ط‬ِ‫ﻪ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ِ‫ا‬ ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ﻫ‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ﻋ‬ْ‫ـﺪ‬‫ـ‬َ ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫כ‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺸ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﺮ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ﺒ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻛ‬ ٪‫ط‬ِ‫ﻪ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻓ‬ ‫ا‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ﻗ‬ ‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـﻔ‬‫ـ‬َ‫ـﺘ‬‫ـ‬َ َ‫ﻻ‬َw ‫ا‬ ُ‫ﻗ‬ َ‫ﻔ‬َ ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬َw ؕ‫﴿٭٣١﴾٭‬ ُ‫ﺐ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻨ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ِ‫ا‬ ‫ى‬ِ‫ﺪ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ـﻬ‬‫ـ‬َ‫ﻳ‬َw ُ‫ء‬‫ٓﺎ‬َ‫ﺸ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ِ‫ا‬ ‫ِﻰ‬‫ﺒ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ ْ‫ﻮ‬‫ــــ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬َw ٪‫ط‬ْ‫ﻢ‬‫ــ‬ُ‫ــﻬ‬َ‫ــﻨ‬ْ‫ﻴ‬‫ــ‬َ ۢ‫ــﺎ‬ً‫ﻴ‬‫ــ‬ْ‫ــﻐ‬َ ُ‫ﻢ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ــﻠ‬‫ـ‬ِ‫ﻌ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬ ُ‫ﻢ‬‫ـــ‬‫ـ‬ُ‫ﻫ‬َ‫ء‬‫ـــٓﺎ‬‫ـ‬َ‫ﺟ‬ ‫ــﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﺪ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ﻌ‬‫ــ‬‫ـ‬َ ‫ـــﻦ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬ ‫ﻻ‬ِ‫ا‬ ٪‫ط‬ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻬ‬‫ـ‬َ‫ـﻨ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬َ َ‫ﻰ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬ِ‫ﻀ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻘ‬‫ـ‬‫ﻟ‬ ‫ـﻰ‬‫ـ‬‫ـﻤ‬‫ـ‬َ‫ـﺴ‬‫ـ‬‫ﻣ‬ ٍ‫ﻞ‬‫ـــ‬‫ـ‬َ‫ﺟ‬َ‫ا‬ ‫ﱃ‬ِ‫ا‬ َ‫ِــــﻚ‬ّ‫ﺑ‬‫ر‬ ْ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬ ْ‫ـﺖ‬‫ـ‬َ‫ـﻘ‬‫ـ‬َ‫ﺒ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﺳ‬ ٌ‫ــﺔ‬َ‫ﻤ‬‫ــ‬ِ َ‫ﳇ‬ ‫﴿٭٤١﴾٭‬ ٍ‫ـﺐ‬ْ‫ﻳ‬ِ ‫ـ‬ُ‫ﻣ‬ ُ‫ﻪ‬ْ‫ﻨ‬ِّ‫ﻣ‬ ٍّ‫ﻚ‬َ‫ﺷ‬ ْ‫ﻰ‬ِ‫ﻔ‬َ‫ﻟ‬ ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻫ‬ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻌ‬َ ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﺐ‬ٰ‫ﺘ‬ِ‫ﻜ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ﺛ‬ِrْ‫و‬ُ‫ا‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫اﻟ‬ ‫ن‬ِ‫ا‬َw ٪‫ج‬ْ‫ﻢ‬‫ـــ‬‫ـ‬ُ‫ﻫ‬َ‫ء‬‫ٓا‬َ ‫ـــ‬‫ـ‬ْ‫ﻫ‬َ‫ا‬ ْ‫ﻊ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﺒ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـﺘ‬‫ـ‬َ َ‫ﻻ‬َw ٪‫ج‬ َ‫ت‬ْ ‫ــــ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬ُ‫ا‬ ‫ـﺂ‬‫ـ‬َ‫ﻤ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻛ‬ ْ‫ﻢ‬‫ــ‬ِ‫ﻘ‬‫ــ‬َ‫ــﺘ‬ْ‫ﺳ‬‫ا‬َw ٪‫ج‬ُ‫ع‬ْ‫ــــﺎد‬‫ـ‬َ‫ﻓ‬ َ‫ــﻚ‬ِ‫ﻟ‬ٰ‫ــﺬ‬ِ‫ﻠ‬‫ــ‬َ‫ﻓ‬ َ‫ل‬ِ‫ﺪ‬‫ـــــ‬‫ـ‬ْ‫ﻋ‬َ ِ‫ﻻ‬ ُ‫ت‬ْ ‫ـــــــ‬ِ‫ﻣ‬ُ‫ا‬َw ٪‫ج‬ ٍ‫ــﺐ‬‫ـ‬ٰ‫ــﺘ‬‫ـ‬ِ‫ﻛ‬ ْ‫ﻦ‬‫ـــ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ل‬َ ‫ـــــ‬‫ـ‬ْ‫ﻧ‬َ‫ا‬ ‫ــﺂ‬َ‫ﻤ‬‫ِــ‬ ُ‫ــﺖ‬‫ـ‬ْ‫ــﻨ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬‫א‬ ْ‫ﻞ‬‫ــــ‬‫ـ‬ُ‫ﻗ‬َw ٪‫ط‬ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻜ‬‫ـ‬ُ‫ـﺎﻟ‬‫ـ‬َ‫ﻤ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻋ‬َ‫ا‬ ْ‫ﻢ‬‫ــ‬ُ‫ــﻜ‬َ‫ﻟ‬َw ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ـﻨ‬‫ـ‬ُ‫ـﺎﻟ‬‫ـ‬َ‫ﻤ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻋ‬َ‫ا‬ ‫ـﺂ‬‫ـ‬َ‫ـﻨ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ ٪‫ط‬ْ‫ﻢ‬‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ــﻜ‬‫ـ‬‫ﺑ‬َrَ‫و‬ ‫ــﺎ‬َ‫ــﻨ‬‫ﺑ‬َr ُ‫ﷲ‬َ‫ا‬ ٪‫ط‬ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻜ‬‫ـ‬َ‫ـﻨ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﺑ‬ ؕ‫﴿٭٥١﴾٭‬ ُ‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺼ‬َ‫ﻤ‬ْ‫اﻟ‬ ِ‫ﻪ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ِ‫ا‬َw ٪‫ـﺎج‬َ‫ـﻨ‬َ‫ـﻨ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬َ ُ‫ﻊ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺠ‬َ ُ‫ﷲ‬َ‫ا‬ ٪‫ط‬ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬َw ‫ﺎ‬َ‫ﻨ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻴ‬َ َ‫ﺔ‬‫ﺠ‬ُ‫ﺣ‬ َ‫ﻻ‬ pEda krne vala AaSmano&joD>e AOr j>mIn ws ne bna@ tuMhare il@ tuMharI j>at •ijns– se AOr secOpayo&joD>e AOr vh vh fElata hE tuMhe& ;s •duinya– me& nhI& ws ke imSl ko: =E sunne valade`ne vala vh f>ra`> krta hE 11 ws ke il@ •pas– ku&ijya&AaSmano&AOr j>mIn irj>k> ijs ke il@ vh cahta hE tuMhare il@ AOr t&g krta hE be=k vh hr =E ka janne vala 12 ws ne muk>rRr ikya vhI dIn ws ne ijs ka huKm idya Aap kI trf> •ko– ws ka nUh •A–AOr vh ijshm ne vih kI AOr ijs ka huKm idya hm ne ws ka dIn ;b/ahIm •A– AOr mUsa •A– AOr :sa •A– ik tum k>a;m kro AOr tf>rRk>a n Dalo tum ws me&ALlah s~>tmu=irko& pr ijs kI trf> Aap wNhe& bulate hE& ws kI trf> cun leta hE ApnI trf> ijse vh cahta hE AOr wNho& ne tf>rRk>a n Dala AOr ihdayt deta hE ws kI trf> jo ‘jUA> krta hE 13 mgrws ke badAOr Agr n ik Aa gya wn ke pas ;Lmij>dAaps kI f>Esla guj>r cuka hota wn ke drimyan Aap ke rb kI trf> se tk@k m¥te muk>rRra to f>Esla kr idya jata AOr be=k jo log iktab ke vairs bna@ g@ 14 wn ke bad Alb]a vh =k me& ws se trdd ud me& Dalne vala ps wsI ke il@ Aap bula@&wn kI `>aih=at AOr k>a;m rhe& jEsa ik mE& ne huKm idya hE Aap •s– ko AOr Aap n cle& AOr khe& mE& :man le Aaya ws pr jo ik mE& ;&saf> k”% naij>l kI ALlah ne se à hr iktab AOr muze huKm idya gya tuMhare drimyan ALlah hmara rb tuMhare Aamal AOr tuMhara rb hmare il@ hmare Aamal AOr tuMhare il@ ko: huJjt •zgD>a– nhI& hmare drimyan 15 AOr tuMhare drimyan ALlah jma krega hmare drimyan •hme&– AOr wsI kI trf> baj>g=t •lO4na–
 3. 3. 486V@fi‰fl RU@ČÜãÄÄÌ@ÈÄÄÓ€aA= =Ura (42) AOr jo log ALlah ke bare me& zgD>a krte hE& ws ke bad ik ws ko k>ubUl kr ilya gya, wn kI huJjt •k>ubUl krne valo& se zgD>a– wn ke rb ke ha& lg>U •besbat– hE AOr wn pr g>j>b hE, AOr wn ke il@ s~>t A>j>ab hE| (16) ALlah hE ijs ne iktab hk> ke sa9 naij>l kI AOr mIj>an •-I–, AOr tuze Kya `>br ik =ayd ik>yamt k>rIb ho| (17) ws kI vh log jLdI mcate hE& jo ws pr :man nhI& r`te| AOr jo log :man la@ vh ws se Drte hE& AOr vh jante hE& ik yh hk> hE, yad r`o! be=k jo log ik>yamt ke bare me& zgD>te hE& vh dUr •bD>I– gumrahI me& hE&| (18) ALlah Apne bNdo& pr mehrban hE, vh ijse cahta hE irj>k> deta hE, AOr vh k>VvI, g>ailb hE| (19) jo =~>s cahta hE `etI Aai`>rt kI, hm ws kI `etI me& ws ke il@ ;j>af>a kr dete hE&, AOr jo duinya kI `etI cahta hE hm wse ws me& se dete hE& AOr ws ke il@ nhI& Aai`>rt me& ko: ihSsa| (20) ya wn ke ku2 =rIk hE& ijNho& ne wn ke il@ @esa dIn muk>rRr ikya hE ijs kI ALlah ne ;jaj>t nhI& dI, AOr Agr @k k>Ole f>Esl n hota to wn ke drimyan •yhI&– f>Esla ho jata, AOr be=k j>ailmo& ke il@ A>j>ab hE ddRnak| (21) tum j>ailmo& ko de`oge Apne Aamal •ke vbal– se Drte ho&ge, AOr vh wn pr vak>e hone vala hE, AOr jo log :man la@ AOr wNho& ne AC2e A>ml ik@, vh jNnto& ke bag>at me& ho&ge, vh jo cahe&ge wn ke rb ke ha& •imlega– yhI hE bD>a f>J>l| (22) ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬ُ‫ﺘ‬‫ﺠ‬ُ‫ﺣ‬ ٗ‫ــﻪ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ـﺐ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﺠ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﺘ‬‫ـ‬ْ‫ﺳ‬‫ا‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﺪ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬َ ‫ــﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫ـﻰ‬‫ـ‬ِ‫ﻓ‬ َ‫ن‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـٓﺎﺟ‬‫ـ‬َ‫ﺤ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ َ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫ــ‬‫ـ‬‫اﻟ‬َw ‫﴿٭٦١﴾٭‬ ٌ‫ـﺪ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺪ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﺷ‬ ٌ‫اب‬َ‫ــﺬ‬‫ـ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻬ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬w ٌ‫ـﺐ‬‫ـ‬َ‫ـﻀ‬‫ـ‬َ‫ﻏ‬ ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻬ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـﻠ‬‫ـ‬َ‫ﻋ‬َw ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻬ‬‫ـ‬‫ـ‬ِّ‫ﺑ‬َ‫ر‬ َ‫ـﺪ‬‫ـ‬ْ‫ـﻨ‬‫ـ‬ِ‫ﻋ‬ ٌ‫ـﺔ‬‫ـ‬َ‫ـﻀ‬‫ـ‬ِ‫ﺣ‬‫ا‬َ‫د‬ َ‫ــﻚ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِrْ‫ــﺪ‬‫ـ‬ُ ‫ـــﺎ‬َ‫ﻣ‬َw ٪‫ط‬َ‫ان‬َ ‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ــ‬‫ـ‬ِ‫ﻤ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬َw ِّ‫ــﻖ‬َ‫ﺤ‬‫ــ‬ْ‫ِــﺎﻟ‬ َ‫ـﺐ‬‫ـ‬ٰ‫ـﺘ‬‫ـ‬ِ‫ﻜ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫ل‬َ ‫ــــ‬‫ـ‬ْ‫ﻧ‬َ‫ا‬ ‫ى‬ِ‫ﺬ‬‫ــــ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﷲ‬َ‫ا‬ َ‫ن‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻨ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬ُ َ‫ﻻ‬ َ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫ــ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ـﻬ‬‫ـ‬ِ ُ‫ﻞ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﺠ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـﺘ‬‫ـ‬ْ‫ـﺴ‬‫ـ‬َ ‫﴿٭٧١﴾٭‬ ٌ‫ــﺐ‬ْ‫ﻳ‬ِ ‫ــ‬َ‫ﻗ‬ َ‫ـﺔ‬‫ـ‬َ‫ـﺎﻋ‬‫ـ‬‫ـﺴ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ‫ـﻞ‬‫ـ‬َ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ ٪‫ط‬‫ـﻖ‬‫ـ‬َ‫ﺤ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ـﻬ‬‫ـ‬‫ﻧ‬َ‫ا‬ َ‫ن‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ﻤ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـﻠ‬‫ـ‬ْ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻳ‬َw ٪‫ـﺎﻻ‬‫ـ‬َ‫ـﻬ‬‫ـ‬ْ‫ـﻨ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ن‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻘ‬‫ـ‬ِ‫ﻔ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ـﺸ‬‫ـ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ا‬ْ ‫ــ‬ُ‫ــﻨ‬َ‫ﻣ‬‫א‬ َ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫ــ‬‫ـ‬‫اﻟ‬َw ٪‫ـﺎج‬‫ـ‬َ‫ـﻬ‬‫ـ‬ِ‫ﺑ‬ ‫﴿٭٨١﴾٭‬ ٍ‫ﺪ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬َ ٍۢ‫ﻞ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﺿ‬ ْ‫ﻰ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻔ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ ِ‫ﺔ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـﺎﻋ‬‫ـ‬‫ـﺴ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ‫ــﻰ‬ِ‫ﻓ‬ َ‫ن‬ْwُ‫ر‬‫ـــﺎ‬َ‫ﻤ‬‫ـــ‬ُ َ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫ــ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ‫ن‬ِ‫ا‬ َ‫ﻵ‬َ‫ا‬ ۧ‫﴿٭٩١﴾٭‬ ُ‫ـﺰ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ ‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ى‬ِ ‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـﻘ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫ﻮ‬‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ﻫ‬َw ٪‫ج‬ُ‫ء‬‫ـٓﺎ‬‫ـ‬َ‫ـﺸ‬‫ـ‬ ْ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬ ُ‫ق‬ُzْ‫ﺮ‬‫ــ‬‫ـ‬َ ٖ‫ه‬ِ‫د‬‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ﺒ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ ٌۢ‫ـﻒ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻄ‬َ‫ﻟ‬ ُ‫ﷲ‬َ‫ا‬ ْ‫ﻦ‬‫ـــ‬َ‫ﻣ‬َw ٪‫ج‬ٖ‫ﻪ‬‫ـــ‬ِ‫ﺛ‬ْ ‫ـــ‬َ‫ﺣ‬ ْ‫ﻰ‬‫ـــ‬ِ‫ﻓ‬ ٗ‫ـــــﻪ‬َ‫ﻟ‬ ْ‫د‬ِ ‫ــ‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ـ‬َ ِ‫ة‬َ ‫ـــــ‬‫ـ‬ِ‫ﺧ‬ ْ‫اٰﺎﻟ‬ َ‫ث‬ْ ‫ــــ‬َ‫ﺣ‬ ُ‫ــﺪ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ ‫ــ‬‫ـ‬ُ َ‫ن‬ َ‫ﰷ‬ ْ‫ﻦ‬‫ـــ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ة‬َ ‫ــــ‬ِ‫ﺧ‬ ْ‫اٰﺎﻟ‬ ‫ــﻰ‬ِ‫ﻓ‬ ٗ‫ــﻪ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ ‫ـــﺎ‬َ‫ﻣ‬َw ٪‫ـﺎﻻ‬‫ـ‬َ‫ـﻬ‬‫ـ‬ْ‫ـﻨ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬ ٖ‫ﻪ‬‫ــ‬‫ـ‬ِ‫ﺗ‬ْ ‫ــ‬‫ـ‬ُ ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻧ‬‫ـﺪ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ َ‫ث‬ْ ‫ـــ‬‫ـ‬َ‫ﺣ‬ ُ‫ــﺪ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ ‫ــ‬‫ـ‬ُ َ‫ن‬ َ‫ﰷ‬ ِ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِّ‫ــﺪ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬‫ـــ‬‫ـ‬ِّ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬‫ــ‬ُ‫ــﻬ‬َ‫ﻟ‬ ‫ا‬ْ ‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ﻋ‬َ ‫ــ‬‫ـ‬َ‫ﺷ‬ ‫ا‬ُ ‫ــ‬‫ـ‬‫כ‬َ‫ﺮ‬‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ﺷ‬ ْ‫ﻢ‬‫ــ‬ُ‫ــﻬ‬َ‫ﻟ‬ ْ‫م‬َ‫ا‬ ‫﴿٭٠٢﴾٭‬ ٍ‫ـﺐ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ـﺼ‬‫ـ‬ ْ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬ ٪‫ط‬ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻬ‬‫ـ‬َ‫ـﻨ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬َ َ‫ﻰ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻀ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻘ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ ِ‫ﻞ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ـﺼ‬‫ـ‬َ‫ـﻔ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬ ُ‫ـﺔ‬‫ـ‬َ‫ﻤ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ َ‫ﳇ‬ َ‫ﻻ‬ ْ‫ﻮ‬‫ـــ‬َ‫ﻟ‬َw ٪‫ط‬ُ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫ﻪ‬‫ــ‬‫ـ‬ِ ‫ن‬َ‫ذ‬ْ‫ـــﺎ‬‫ـ‬َ ْ‫ﻢ‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻤ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻠ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـﻈ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ‫ى‬َ ‫ــــ‬‫ـ‬َ ‫﴿٭١٢﴾٭‬ ٌ‫ﻢ‬‫ـــ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـــ‬‫ـ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ا‬ ٌ‫اب‬َ‫ـــــﺬ‬‫ـ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻢ‬‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ــﻬ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﻦ‬‫ــ‬ْ‫ﻴ‬‫ــ‬ِ‫ﻤ‬‫ــ‬ِ‫ﻠ‬‫ــ‬‫اﻟــﻈ‬ ‫ن‬ِ‫ا‬َw َ‫ﻦ‬‫ــــ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫اﻟ‬َw ٪‫ط‬ْ‫ﻢ‬‫ـــ‬‫ـ‬ِ‫ﻬ‬‫ـــ‬‫ـ‬ِ ٌۢ‫ﻊ‬‫ـــــــ‬‫ـ‬ِ‫ﻗ‬‫ا‬َw َ‫ﻮ‬‫ــــــ‬‫ـ‬ُ‫ﻫ‬َw ‫ا‬ْ ‫ـــ‬ُ‫ﺒ‬‫ـــ‬َ‫ـــﺴ‬َ‫ﻛ‬ ‫ــﺎ‬‫ـ‬‫ــﻤ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ــ‬‫ـ‬ِ‫ﻘ‬‫ــ‬‫ـ‬ِ‫ﻔ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ــﺸ‬‫ـ‬ُ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬‫ــ‬ُ‫ــﻬ‬َ‫ﻟ‬ ٪‫ج‬ ِ‫ـــﺖ‬‫ـــﻨ‬َ‫ﺠ‬‫ـــ‬ْ‫اﻟ‬ ِ‫ــــــﺖ‬‫ـ‬ٰ‫ﺿ‬ْwَ‫ر‬ ْ‫ﻰ‬‫ــــ‬ِ‫ﻓ‬ ِ‫ــﺖ‬‫ـ‬ٰ‫ﺤ‬‫ــ‬‫ـ‬ِ‫ﻠ‬‫ــ‬‫ـ‬‫ــﺼ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ‫ا‬ ‫ـــ‬ُ‫ـــﻠ‬ِ‫ﻤ‬‫ـــ‬َ‫ﻋ‬َw ‫ا‬ْ ‫ـــ‬‫ـ‬ُ‫ـــﻨ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬‫א‬ ‫﴿٭٢٢﴾٭‬ ُ‫ﺮ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﺒ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـﻜ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬ ُ‫ﻞ‬‫ــ‬ْ‫ــﻀ‬َ‫ــﻔ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫ﻮ‬‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ﻫ‬ َ‫ـــﻚ‬‫ـ‬ِ‫ﻟ‬ٰ‫ذ‬ ٪‫ط‬ْ‫ﻢ‬‫ـــ‬ِ‫ﻬ‬‫ِـــ‬ّ‫ﺑ‬َ‫ر‬ َ‫ــﺪ‬ْ‫ــﻨ‬ِ‫ﻋ‬ َ‫ن‬ْwُ‫ء‬‫ـــٓﺎ‬‫ـ‬َ‫ـــﺸ‬‫ـ‬َ ‫ــﺎ‬‫ـ‬‫ﻣ‬ AOr jo logzgD>a krte hE& wn kI huJjt ALlah ke bare me& ws ke bad ik k>ubUl kr ilya gya ws ke il@ à ws ko lg>Uha& wn ka rb 16 AOr wn pr g>j>b AOr wn ke il@ A>j>abs~>t ALlah vh ijs ne naij>l kItuze `>br iktabhk> ke sa9AOr mIj>an AOr Kya =aydik>yamtk>rIb:man nhI& r`te 17 vh jLdI mcate hE& ws kI vh log jo ws prAOr jo log:man la@hk> vh Drte hE&ws se AOr vh jante hE& ik yh yad r`o be=k jo log18 zgD>te hE&ik>yamt ke bare me&Alb]a gumrahI me&dUr ALlahmehrban Apne bNdo& pr 19 vh irj>k> deta hE ijs ko cahe AOr vh k>VvIg>ailb jo =~>s cahta hEAOr jo `etIAai`>rt hm ;j>af>a kr dete hE& ws ke il@ `etI me& ws kI cahta hEduinya kI `etIAai`>rt me& hm wse dete hE& ws me& se AOr nhI& ws ke il@ ko: ihSsa20dIn Kya wn ke il@ ku2 =rIk •jma– wNho& ne muk>rRr ikya wn ke il@ seà @esa jo à ijs nhI& ;jaj>t dI ws kI wn ke drimyan ALlah AOr n Agr @k k>Ole f>Esl to f>Esla ho jata AOr be=k j>ailmo&j>ailmo& wn ke il@ A>j>abddRnak21tum de`oge Drte ho&ge ws se jo wNho& ne kmaya •Aamal– AOr jo log AOr vh vak>e hone vala wn pr :man la@ AOr wNho& ne A>ml ik@ wn ke il@ AC2eme&bag>atjNnto& jo vh cahe&ge22 wn ke rb ke ha&yh vhà yhI f>J>lbD>a  ٢ ١٠ ٣
 4. 4. 487 V@fi‰fl ;leih yurd (25)TR@ÙäÏČì€aٰ yhI hE vh ijs kI ALlah Apne bNdo& ko b=art deta hE jo :man la@ AOr wNho& ne AC2e A>ml ik@, Aap •s– f>rma de&ˆ mE& tum se k>rabt kI muhBbt ke isva ;s pr ko: Ajr nhI& ma&gta, AOr jo =~>s ko: nekI kma@ga •krega– hm ws ke il@ ws me& `>UbI b7>a de&ge, be=k ALlah b~>=ne vala, k>d/ dan hE| (23) Kya vh khte hE& ik ws ne ALlah pr ba%0a hE zU4, so Agr ALlah cahta to tuMhare idl pr muhr lga deta, AOr ALlah baitl ko im4ata hE AOr hk> ko saibt krta hE Apne kilmat se, be=k vh idlo& kI bato& ko janne vala hE| (24) AOr vhI hE jo Apne bNdo& se tOba k>ubUl f>rmata hE AOr bura;yo& ko maf> kr deta hE, AOr vh janta hE jo tum krte ho| (25) AOr vh •wn kI duA>a@&– k>ubUl krta hE jo :man la@ AOr wNho& ne AC2e A>ml ik@, AOr vh wn ko Apne f>J>l se AOr ij>yada deta hE, AOr kaif>ro& ke il@ s~>t A>j>ab hE| (26) AOr Agr ALlah Apne bNdo& ke il@ irj>k> ku=ada kr deta to vh j>mIn me& srk=I krte, leikn vh ANdaj>e se ijs k>d/ cahta hE wtarta hE, be=k vh Apne bNdo& •kI j>’rto&– se ba`>br de`ne vala hE| (27) AOr ws ke bad jb ik vh nawMmId ho g@ to vhI hE jo bair= naij>l f>rmata hE, AOr ApnI rhmt fElata hE, AOr vhI hE karsaj>, stUda isf>at| (28) AOr ws kI in=ainyo& me& se hE pEda krna AaSmano& ka AOr j>mIn ka, AOr jo ws ne wn ke drimyan cOpa@ fEla@, AOr vh jb cahe wn ke jma krne pr k>udrt r`ta hE| (29) AOr tuMhe& jo ko: musIbt phu%cI to vh ws ke sbb •phu%cI– jo tuMhare ha9o& ne kmaya •ikya– AOr vh bhut se •gunah– maf> •hI– kr deta hE| (30) AOr tum j>mIn me& •ALlah tA>ala ko– Aaijj> krne vale nhI& ho, AOr ALlah ke isva tuMhare il@ n ko: karsaj> hE AOr n ko: mddgar| (31) ٪‫ط‬ ِ‫ﺖ‬ٰ‫ﺤ‬ِ‫ﻠ‬‫اﻟﺼ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻠ‬‫ـ‬ِ‫ﻤ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻋ‬َw ‫ا‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻨ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬‫א‬ َ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫ـ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ُ‫ه‬َ‫ـﺎد‬‫ـ‬َ‫ﺒ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻋ‬ ُ‫ﷲ‬‫ا‬ ُ‫ﺮ‬ ِّ‫ﺸ‬َ‫ﺒ‬ُ ْ‫ى‬ِ‫ﺬ‬‫ــ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ َ‫ــﻚ‬ِ‫ﻟ‬ٰ‫ذ‬ ْ‫ف‬ِ َ‫ﺘ‬ْ‫ﻘ‬ ْ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬َw ٪‫ط‬ ٰ‫ﰉ‬ْ‫ﺮ‬ُ‫ﻘ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ﻰ‬ِ‫ﻓ‬ َ‫ة‬‫د‬َ ‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻤ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ﻻ‬ِ‫ا‬ ‫ا‬ً ‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﺟ‬َ‫ا‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ُ‫ﻠ‬َ‫ئ‬ْ‫ﺳ‬َ‫ا‬ ‫ﻵ‬ ْ‫ﻞ‬‫ــ‬ُ‫ﻗ‬ َ‫ن‬ْ ُ‫ﻟ‬ْ ُ‫ﻘ‬َ ْ‫م‬َ‫ا‬ ‫﴿٭٣٢﴾٭‬ ٌ‫ر‬ْ‫ﻮ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﺷ‬ ٌ‫ر‬ْ‫ﻮ‬ُ‫ﻔ‬َ‫ﻏ‬ َ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫ن‬ِ‫ا‬ ٪‫ﺎط‬ً‫ﻨ‬ْ‫ﺴ‬ُ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻓ‬ ٗ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ ْ‫د‬ِ ‫ـ‬‫ـ‬ ً‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﺣ‬ ُ‫ـﺢ‬ْ‫ﻤ‬‫ـ‬َ‫ﻳ‬َw ٪‫ط‬َ‫ِﻚ‬‫ﺒ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻗ‬ ٰ‫ﲆ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻢ‬‫ـ‬ِ‫ﺘ‬‫ـ‬ْ‫ـﺨ‬َ ُ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫ﺎ‬َ‫ﺸ‬ ْ‫ن‬ِ‫ﺎ‬‫ــ‬َ‫ﻓ‬ ٪‫ـﺎج‬ً‫ﺑ‬ِ‫ﺬ‬َ‫ﻛ‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ى‬ٰ ‫ـ‬َ‫ـﺘ‬ْ‫اﻓ‬ ‫﴿٭٤٢﴾٭‬ ِ‫ر‬ْ‫و‬ُ‫ﺪ‬‫اﻟﺼ‬ ِ‫ات‬َ‫ـﺬ‬‫ـ‬ِ ٌۢ‫ﻢ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ٗ‫ـﻪ‬‫ـ‬‫ﻧ‬ِ‫ا‬ ٪‫ط‬ٖ‫ﻪ‬ِ‫ﺘ‬ٰ‫ﻤ‬ِ َ‫ِﳫ‬ ‫ﻖ‬َ‫ﺤ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ـﻖ‬ِ‫ﺤ‬‫ـ‬ُ‫ﻳ‬َw َ‫ﻞ‬ِ‫ﻃ‬‫ﺎ‬َ‫ﺒ‬ْ‫اﻟ‬ ُ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫ـאت‬‫ـ‬ِّ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـﺴ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ﻋ‬ ‫ا‬ْ ‫ــ‬ُ‫ــﻔ‬ْ‫ﻌ‬‫ــ‬َ‫ﻳ‬َw ٖ‫ه‬ِ‫د‬‫ــﺎ‬‫ـ‬َ‫ﺒ‬‫ــ‬‫ـ‬ِ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ـﺔ‬‫ـ‬َ‫ﺑ‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـﺘ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻞ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﺒ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ـﻘ‬‫ـ‬َ ْ‫ى‬ِ‫ﺬ‬‫ـــ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻮ‬‫ـــ‬‫ـ‬ُ‫ﻫ‬َw ِ‫ﺖ‬ٰ‫ﺤ‬ِ‫ﻠ‬‫اﻟﺼ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ُ‫ـﻠ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﻋ‬َw ‫ا‬ْ ُ‫ﻨ‬َ‫ﻣ‬‫א‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﺐ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺠ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻳ‬َw ۙ‫﴿٭٥٢﴾٭‬ َ‫ن‬ْ ُ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻔ‬َ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ ُ‫ﻢ‬َ‫ﻠ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻳ‬َw ْ‫ﻮ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬َw ‫﴿٭٦٢﴾٭‬ ٌ‫ـﺪ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺪ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﺷ‬ ٌ‫اب‬َ‫ــﺬ‬‫ـ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻬ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ن‬ْwُ‫ﺮ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻔ‬‫ـ‬‫ـ‬ٰ‫ـﻜ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬َw ٪‫ط‬ٖ‫ﻪ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻠ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ـﻀ‬‫ـ‬َ‫ﻓ‬ ْ‫ﻦ‬‫ــ‬ِّ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ﻫ‬ُ‫ـﺪ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ ‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻳ‬َw ٍ‫ر‬َ‫ـﺪ‬َ‫ِﻘ‬ ُ‫ل‬ِّ ‫ــ‬َ‫ــﻨ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬ َ‫و‬ ِ‫ض‬ْrَ ْ‫اﻻ‬ ‫ﻰ‬ِ‫ﻓ‬ ‫ا‬ْ ‫ـــــ‬َ‫ـﻐ‬َ‫ﺒ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ ٖ‫ه‬ِ‫د‬‫ـﺎ‬َ‫ﺒ‬‫ـ‬ِ‫ﻌ‬‫ـ‬ِ‫ﻟ‬ َ‫ق‬ْzِّ‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ــﻂ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﺑ‬ َ‫ﺚ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻐ‬ْ‫اﻟ‬ ُ‫ل‬ِّ ‫ــ‬َ‫ــﻨ‬ُ ْ‫ى‬ِ‫ﺬ‬‫ـ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻫ‬َw ‫﴿٭٧٢﴾٭‬ ٌ‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺼ‬َ ٌۢ‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺒ‬َ‫ﺧ‬ ٖ‫ه‬ِ‫د‬‫ﺎ‬َ‫ﺒ‬ِ‫ﻌ‬ِ ٗ‫ﻪ‬‫ﻧ‬ِ‫ا‬ ٪‫ط‬ُ‫ء‬‫ٓﺎ‬َ‫ﺸ‬َ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫﴿٭٨٢﴾٭‬ ُ‫ﺪ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﺤ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ـﻰ‬‫ـ‬ِ‫ﻟ‬َ ‫ـ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫ﻮ‬‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ﻫ‬َw ٪‫ط‬ٗ‫ـﻪ‬‫ـ‬َ‫ـﺘ‬‫ـ‬َ‫ﻤ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﺣ‬َr ُ‫ﺮ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﺸ‬‫ـ‬ْ‫ـﻨ‬‫ـ‬َ‫ﻳ‬َw ‫ا‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻄ‬‫ـ‬َ‫ـﻨ‬‫ـ‬َ‫ﻗ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﺪ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬َ ‫ـﻦ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬ ٪‫ط‬ٍ‫ﺔ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ٓاﺑ‬َ‫د‬ ْ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻬ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻓ‬ ‫ـﺚ‬‫ـ‬َ ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬َw ِ‫ض‬ْrَ ْ‫اﻻ‬َw ِ‫ت‬ٰ ٰ‫ﻤ‬‫اﻟﺴ‬ ُ‫ـﻖ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﺧ‬ ٖ‫ﻪ‬‫ــ‬ِ‫ﺘ‬‫ــ‬ٰ‫ﻳ‬‫א‬ ْ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬َw ‫ـــﺎ‬َ‫ﻤ‬‫ِـ‬‫ﺒ‬‫ـ‬َ‫ﻓ‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺼ‬‫ﻣ‬ ْ‫ﻦ‬ِّ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﺑ‬‫ﺎ‬َ‫ﺻ‬َ‫ا‬ ‫ﺂ‬َ‫ﻣ‬َw ۧ‫﴿٭٩٢﴾٭‬ ٌ‫ﺮ‬‫ــ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺪ‬‫ـ‬َ‫ﻗ‬ ُ‫ء‬‫ٓﺎ‬َ‫ﺸ‬َ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫ا‬ ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ِ‫ﻌ‬ْ‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬ ٰ‫ﲆ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻫ‬َw َ‫ﻦ‬ْ‫ﻳ‬ِ ِ‫ﺠ‬ْ‫ﻌ‬ُ‫ﻤ‬ِ ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﺘ‬‫ـ‬ْ‫ﻧ‬َ‫ا‬ ‫ــﺂ‬َ‫ﻣ‬َw ؕ‫﴿٭٠٣﴾٭‬ ٍ‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺜ‬َ‫ﻛ‬ ْ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻋ‬ ‫ا‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻔ‬‫ـ‬ْ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻳ‬َw ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻜ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺪ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬َ‫ا‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﺒ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﻛ‬ ‫﴿٭١٣﴾٭‬ ٍ‫ﺮ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ـﺼ‬‫ـ‬َ َ‫ﻻ‬w ٍّ‫ﻰ‬‫ـــ‬ِ‫ﻟ‬w ْ‫ﻦ‬‫ــ‬ِ‫ﻣ‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫ن‬ْwُ‫د‬ ْ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬ِّ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻜ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ ‫ــﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬َw ِ‫ض‬ْrَ ْ‫اﻻ‬ ‫ـﻰ‬‫ـ‬ِ‫ﻓ‬ yhIvh ijs ALlah b=art deta hE AOr wNho& ne AC2e A>ml ik@ Apne bNdevh jo :man la@ f>rma de& mE& tum se nhI& ma&gta ;s pr kma@ga ko: Ajr isva@muhBbtk>rabtdarI me&ÃkIAOr jo ko: nekI hm b7>a de&ge ws ke il@ vh khte hE& ws me&`>UbI be=k ALlah b~>=ne vala k>d/ danKya ws ne ba%0a ALlah pr AOr im4ata hE zU4 so Agr cahta ALlah vh muhr lga deta tuMhare idl pr ALlahbaitl AOr saibt krta hE 24 hk> Apne kilmat se be=k vh janne vala idlo& kI bato& ko AOr vhI jo k>ubUl f>rmata hEbura;ya& tObaApne bNdo& se AOr maf> kr deta hE seà ko AOr vh janta hE jo tum krte ho25AC2e AOr k>ubUl krta hE vh jo :man la@ AOr wNho& ne A>ml ik@ AOr wn ko ij>yada deta hE Apne f>J>l se AOr Agr AOr kaif>ro& wn ke il@ A>j>abs~>t26 ku=ada kr deta ALlah irj>k> ANdaj>e se Apne bNdo& ke il@ to vh srk=I krte j>mIn me& AOr leikn vh wtarta hE ijs k>d/ vh cahta hE be=k vh Apne bNdo& se bair= ba`>br de`ne vala 27 AOr vhI vh jo naij>l f>rmata hE bad jb vh mayUs ho g@ 28 AOr fElata hE ApnI rhmt AOr vhI karsaj> stUda isf>at AOr se ws kI in=ainya& pEda krna cOpa@ AaSmano&AOr j>mIn AOr jo ws ne fEla@ wn ke drimyan AOr vh wn ke jma krne pr jb vh cahe to ws ke sbb jo k>udrt r`ne vala 29AOr jo phu%cI tuMhe&ko: musIbt kmayatuMhare ha9o& A>aijj> krne vale AOr maf> f>rma deta hE bhut se30 AOr nhI& tum j>mIn me& AOr nhI& tuMhare il@ 31 ALlah ke isvako: karsaj> AOr n ko: mddgar 23  ٣ ١٠ ۴ ‫ﺑــﻊ‬ّ‫ﺮ‬‫اﻟ‬
 5. 5. 488V@fi‰fl RU@ČÜãÄÄÌ@ÈÄÄÓ€aA= =Ura (42) AOr ws kI in=ainyo& me& se smNdr me& phaD>o& jEse jhaj> hE&| (32) Agr vh cahe to hva ko 5hra de to ws kI sTh pr vh `D>e hu@ rh ja@&, be=k ws me& in=ainya& hE& hr sbr krne vale, =u› krne vale ke il@| (33) ya vh wNhe& wn ke Aamal ke sbb hlak kr de AOr bhuto& ko maf> kr de| (34) AOr jan le& vh log jo hmarI Aayat me& zgD>te hE& ik wn ke il@ ko: `>lasI •ja@ if>rar– nhI&| (35) ps tuMhe& jo ku2 ko: =E dI g: hE to vh duinyvI ij>NdgI ka •napa;dar– f>a;da hE, AOr jo ALlah ke pas hE vh behtr AOr hme=a bak>I rhne vala hE, wn logo& ke il@ jo :man la@ AOr Apne rb pr -rosa r`te hE&| (36) AOr jo log bcte hE bD>e gunaho& se AOr behya;yo& se AOr jb vh g>uSse me& hote hE& to maf> kr dete hE&| (37) AOr ijn logo& ne k>ubUl ikya Apne rb ka f>rman AOr wNho& ne nmaj> k>a;m kI, AOr wn ka kam bahm m=vra •se hota hE– AOr jo hm ne wNhe& idya ws me& se vh `>cR krte hE&| (38) AOr jo log •@ese hE& ik– jb wn pr ko: j>uLm Ao ATyacar phu%ce to vh bdla lete hE&| (39) AOr bura: ka bdla wsI jEsI bura: hE, so ijs ne maf> kr idya AOr ;slah •du’StI– kr dI to ws ka Ajr ALlah ke ij>Mme hE, be=k vh j>ailmo& ko doSt nhI& r`ta| (40) AOr Alb]a ijs ne bdla ilya Apne Wpr j>uLm ke bad, so yh log hE& ijn pr ko: rahe •;lj>am– nhI&| (41) ;s ke isva nhI& ik ;lj>am wn pr hE jo logo& pr j>uLm krte hE&, AOr j>mIn me& nahk> f>sad mcate hE&, yhI log hE& ijn ke il@ ddRnak A>j>ab hE| (42) AOr Alb]a ijs ne sbr ikya AOr maf> kr idya to be=k yh bD>I ihMmt ke kamo& me& se hE| (43) َ‫ﺢ‬ْ‫ﻳ‬ِّ‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬ْ‫ﺴ‬ُ ْ‫ﺎ‬َ‫ﺸ‬ ْ‫ن‬ِ‫ا‬ ؕ‫﴿٭٢٣﴾٭‬ ِ‫م‬ َ‫ـﻼ‬‫ـ‬ْ‫ﻋ‬َ ْ‫ﻻ‬ َ‫ﰷ‬ ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﺒ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ﻰ‬ِ‫ﻓ‬ ِ‫ر‬‫ا‬َ َ‫ﺠ‬ْ‫اﻟ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺘ‬ٰ‫ﻳ‬‫א‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬َw ٍ‫ر‬‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ـﺒ‬‫ـ‬َ‫ﺻ‬ ِّ ُ‫ـــﲁ‬ِّ‫ﻟ‬ ٍ‫ــﺖ‬‫ـ‬ٰ‫ﻳ‬ َ‫ٰﺎﻟ‬ َ‫ــﻚ‬‫ـ‬ِ‫ﻟ‬ٰ‫ذ‬ ْ‫ﻰ‬‫ــ‬ِ‫ﻓ‬ ‫ن‬ِ‫ا‬ ٪‫ط‬ٖ‫ه‬ِ‫ﺮ‬‫ــ‬ْ‫ــﻬ‬َ‫ﻇ‬ ٰ‫ﲆ‬‫ــ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ــــﺪ‬ِ‫כ‬‫ا‬َwَ‫ر‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻠ‬ْ‫ﻈ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﻓ‬ َ‫ﻢ‬َ‫ﻠ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻳ‬w ۙ‫﴿٭٤٣﴾٭‬ ٍ‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺜ‬َ‫ﻛ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ـﻒ‬ْ‫ﻌ‬‫ـ‬َ‫ﻳ‬َw ‫ا‬ْ ُ‫ﺒ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﻛ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻤ‬ِ ‫ـﻦ‬ُ‫ـﻬ‬ْ‫ِﻘ‬‫ﺑ‬ْ‫ﻮ‬ُ ْ‫و‬َ‫ا‬ ۙ‫﴿٭٣٣﴾٭‬ ٍ‫ر‬ْ‫ﻮ‬‫ـ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﺷ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺗ‬ْwُ‫ا‬ ‫ﺂ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻓ‬ ‫﴿٭٥٣﴾٭‬ ٍ‫ﺺ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺤ‬‫ﻣ‬ ْ‫ﻦ‬ِّ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ ٪‫ﺎط‬َ‫ﻨ‬ِ‫ﺘ‬ٰ‫ﻳ‬‫א‬ ‫ﻰ‬ِ‫ﻓ‬ َ‫ن‬ْ ُ‫ﻟ‬ِ‫د‬‫ﺎ‬َ‫ﺠ‬ُ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫اﻟ‬ ‫ــــــﻰ‬ٰ‫ـــﻘ‬ْ‫ﺑ‬َ‫ا‬w ٌ‫ﺮ‬‫ــ‬ْ‫ﻴ‬‫ــ‬َ‫ﺧ‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻋ‬ ‫ــﺎ‬َ‫ﻣ‬َw ٪‫ﺎج‬َ‫ﻴ‬ْ‫ﻧ‬‫اﻟﺪ‬ ِ‫ة‬ ٰ‫ﻴ‬َ‫ﺤ‬ْ‫اﻟ‬ ُ‫ع‬‫ـ‬َ‫ـﺘ‬َ‫ﻤ‬‫ـ‬َ‫ﻓ‬ ٍ‫ء‬ْ‫ﻰ‬َ‫ﺷ‬ ْ‫ﻦ‬ِّ‫ﻣ‬ َ‫ن‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ﺒ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻨ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـﺘ‬‫ـ‬ْ‫ﺠ‬‫ـ‬‫ـ‬َ َ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫ــ‬‫ـ‬‫اﻟ‬َw ۚ‫﴿٭٦٣﴾٭‬ َ‫ن‬ْ ‫ــ‬ُ َ‫ﻮ‬‫ــ‬َ‫ــﺘ‬َ ْ‫ﻢ‬‫ــ‬‫ـ‬ِ‫ﻬ‬‫ــ‬‫ـ‬ِّ‫ﺑ‬َ‫ر‬ ٰ‫ﲆ‬‫ـــ‬َ‫ﻋ‬َw ‫ا‬ْ ‫ــ‬ُ‫ــﻨ‬َ‫ﻣ‬‫א‬ َ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـﻠ‬‫ـ‬ِ‫ﻟ‬ ۚ‫﴿٭٧٣﴾٭‬ َ‫ن‬ْwُ‫ﺮ‬‫ــ‬ِ‫ﻔ‬‫ــ‬ْ‫ــﻐ‬َ ْ‫ﻢ‬‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ﻫ‬ ‫ا‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ﺒ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻀ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻏ‬ ‫ــﺎ‬َ‫ﻣ‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫ا‬َw َ‫ــﺶ‬‫ـ‬ِ‫ﺣ‬‫ا‬َ ‫ــ‬‫ـ‬َ‫ــﻔ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬َw ِ‫ﻢ‬‫ــــ‬ْ‫ﺛ‬ِ ْ‫اﻻ‬ َ‫ﺮ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻛ‬ ‫ى‬ٰrْ‫ﻮ‬‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ﺷ‬ ْ‫ﻢ‬‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ﻫ‬ُ ‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ﻣ‬َ‫ا‬َw ٪‫ص‬َ‫ة‬ ‫ـ‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـﺼ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ‫ا‬ ‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ﻣ‬‫ــﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻗ‬َ‫ا‬َw ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻬ‬‫ـ‬‫ـ‬ِّ‫ﺑ‬َ‫ﺮ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻟ‬ ‫ا‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ﺑ‬‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ﺠ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـﺘ‬‫ـ‬ْ‫ﺳ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫ــ‬‫ـ‬‫اﻟ‬َw ُ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻬ‬‫ـ‬َ‫ﺑ‬‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ﺻ‬َ‫ا‬ ‫آ‬َ‫ذ‬ِ‫ا‬ َ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫ــ‬‫ـ‬‫اﻟ‬َw ۚ‫﴿٭٨٣﴾٭‬ َ‫ن‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻘ‬‫ـ‬ِ‫ﻔ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ـﻨ‬‫ـ‬ُ ْ‫ﻢ‬‫ــ‬ُ‫ــﻬ‬ٰ‫ــﻨ‬ْ‫ﻗ‬َzَ‫ر‬ ‫ــﺎ‬‫ــﻤ‬ِ‫ﻣ‬َw ٪‫ص‬ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻬ‬‫ـ‬َ‫ـﻨ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﺑ‬ ٪‫ـﺎج‬‫ـ‬َ‫ـﻬ‬‫ـ‬ُ‫ـﻠ‬‫ـ‬ْ‫ـﺜ‬‫ـ‬ِّ‫ﻣ‬ ٌ‫ــﺔ‬َ‫ــﺌ‬ِّ‫ﻴ‬‫ــ‬َ‫ﺳ‬ ٍ‫ﺔ‬‫ــ‬َ‫ــﺌ‬ِّ‫ﻴ‬‫ــ‬َ‫ﺳ‬ ‫ا‬ ‫ـــــﺰ‬‫ـ‬َ‫ﺟ‬َw ‫﴿٭٩٣﴾٭‬ َ‫ن‬ْwُ‫ﺮ‬‫ــ‬‫ـ‬ِ‫ــﺼ‬‫ـ‬َ‫ــﺘ‬‫ـ‬ْ‫ــﻨ‬‫ـ‬َ ْ‫ﻢ‬‫ـــ‬ُ‫ﻫ‬ ُ‫ﻰ‬‫ــ‬ْ‫ــﻐ‬َ‫ﺒ‬‫ــ‬ْ‫اﻟ‬ ‫﴿٭٠٤﴾٭‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻤ‬ِ‫ﻠ‬‫اﻟﻈ‬ ‫ﺐ‬ِ‫ﺤ‬ُ َ‫ﻻ‬ ٗ‫ـﻪ‬‫ـ‬‫ﻧ‬ِ‫ا‬ ٪‫ط‬ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ٗ‫ه‬ُ ‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﺟ‬َ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻓ‬ َ‫ـﺢ‬‫ـ‬َ‫ـﻠ‬‫ـ‬ْ‫ﺻ‬َ‫ا‬َw ‫ـــﺎ‬َ‫ـﻔ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻓ‬ ْ‫ﻢ‬‫ــ‬‫ـ‬ِ‫ﻬ‬‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ــﻠ‬‫ـ‬َ‫ﻋ‬ ‫ــــﺎ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ـــﻚ‬‫ـ‬ ‫ـــ‬‫ـ‬‫ﻟ‬wُ‫ـــﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻓ‬ ٖ‫ﻪ‬‫ـــ‬ِ‫ﻤ‬‫ـــ‬ْ‫ـــﻠ‬ُ‫ﻇ‬ َ‫ـــﺪ‬‫ـ‬ْ‫ﻌ‬‫ـــ‬‫ـ‬َ َ‫ﺮ‬‫ـــ‬‫ـ‬َ‫ـــﺼ‬‫ـ‬َ‫ـــﺘ‬‫ـ‬ْ‫اﻧ‬ ِ‫ﻦ‬‫ــــ‬‫ـ‬َ‫ﻤ‬‫ــــ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬َw َ‫ـﺎس‬‫ـ‬‫ـﻨ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ َ‫ن‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ﻤ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻠ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ـﻈ‬‫ـ‬َ َ‫ﻦ‬‫ــ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫ــ‬‫اﻟ‬ ‫ـﻰ‬‫ـ‬َ‫ـﻠ‬‫ـ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻞ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﺒ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـﺴ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ﻤ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻧ‬ِ‫ا‬ ؕ‫﴿٭١٤﴾٭‬ ٍ‫ﻞ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﺒ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﺳ‬ ْ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬ِّ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ــﻬ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ــــﻚ‬‫ـ‬ ‫ــــ‬‫ـ‬‫ﻟ‬wُ‫ا‬ ٪‫ط‬ِّ‫ـــــﻖ‬َ‫ﺤ‬‫ـــــ‬ْ‫اﻟ‬ ِ‫ﺮ‬‫ـــ‬ْ‫ﻴ‬‫ـــ‬َ‫ِـــﻐ‬ ِ‫ض‬ْrَ ْ‫اﻻ‬ ‫ــــﻰ‬ِ‫ﻓ‬ َ‫ن‬ْ ‫ــــ‬‫ـ‬ُ‫ــــﻐ‬‫ـ‬ْ‫ﺒ‬‫ــــ‬‫ـ‬َ‫ﻳ‬َw ۧ‫﴿٭٣٤﴾٭‬ ِ‫ر‬ْ‫ﻮ‬ُ‫ﻣ‬ُ ْ‫اﻻ‬ ِ‫م‬ْ‫ﺰ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬‫ــ‬ِ‫ﻤ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬ٰ‫ذ‬ ‫ن‬ِ‫ا‬ َ‫ﺮ‬‫ــ‬َ‫ـﻔ‬َ‫ﻏ‬َw َ‫ﺮ‬َ‫ﺒ‬َ‫ﺻ‬ ْ‫ﻦ‬‫ــــ‬َ‫ﻤ‬‫ــ‬َ‫ﻟ‬َw ‫﴿٭٢٤﴾٭‬ ٌ‫ﻢ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ا‬ ٌ‫اب‬َ‫ﺬ‬َ‫ﻋ‬ AOr ws kI in=ainyo& se jhaj>hva smNdr me& phaD>o& jEse 32 Agr vh cahe vh 5hra de to vh rh ja@& `D>e hu@ hr sbr krne vale ke il@ ws kI pI5 •sth– pr be=k ws me& Alb]a in=ainya& =u› krne vale 33ya AOr jan le& vh wNhe& hlak kr de wn ke Aamal ke sbb AOr maf> kr de bhuto& ko34 vh log jo zgD>te hE& ps jo ku2 dI g: tuMhe& hmarI Aayat me& nhI& wn ke il@ ko:`>lasI35 ko: =Eto f>a;da AOr hme=a bak>I rhne vala duinyvI ij>NdgI AOr jo ALlah ke pas behtr wn logo& ke il@ jo :man la@ vh bcte hE& AOr Apne rb pr vh vh -rosa krte hE& 36AOr jo log kbIra •bD>e– gunah37 AOr behya;ya& AOr jb vh g>uSse me& hote hE& vh maf> kr dete hE& AOr ijn logo& ne k>ubUl ikyam=vra Apne rb ka •f>rman– AOr wNho& ne k>a;m kI nmaj> AOr wn ka kam bahm AOr ws se jo wNhe& phu%ce hm ne A>ta ikya wNhe& vh `>cR krte hE& 38AOr jo logjb ko: j>uLm Ao tA>ddI vhws jEsI bdla lete hE&39AOr bdlabura:bura: so ijs maf> kr idya AOr ;slah kr dI 40 to ws ka Ajr ALlah prà ij>Mme be=k vh doSt nhI& r`ta j>ailm •jma– AOr Alb]aà ijs ws ne bdla ilya nhI& wn pr Apne Wpr j>uLm ke badso yh log ko: rah41log ;s ke isva nhI& rah •;lj>am–pr vh log jo vh j>uLm krte hE& AOr vh f>sad krte hE& wn ke il@ j>mIn me&nahk>yhI log ddRnak A>j>ab42 AOr Alb]aà ijs 43 sbr ikya AOr maf> kr idya be=k yh Alb]aà se bD>I ihMmt ke kam  ۴ ١۴ ۵
 6. 6. 489 V@fi‰fl ;leih yurd (25)TR@ÙäÏČì€aٰ AOr ijs ko ALlah gumrah kr de to ws ke il@ nhI& ws ke bad ko: karsaj>, AOr tum j>ailmo& ko de`oge ik jb vh A>j>ab de`e&ge •to– vh khe&geˆ Kya lO4ne kI ko: rah hE? (44) AOr tU de`ega jb vh Aaijj>I krte hu@ ij>Llt se doj>`> pr pe= ik@ ja@&ge to vh de`te ho&ge A0 `ulI Aa%`o& se, AOr moimn khe&ge `>sara pane vale vh hE& ijNho& ne `>sare me& Dala Apne Aap ko AOr Apne 3rane ko roj>e ik>yamt, `>Ub yad r`o! j>ailm be=k hme=a rhne vale A>j>ab me& ho&ge| (45) AOr wn ke il@ nhI& hE ko: karsaj> jo wNhe& ALlah ke isva mdd de, AOr ijs ko ALlah gumrah kr de ws ke il@ •ihdayt ka– ko: raSta nhI&| (46) tum Apne rb ka f>rman ws se k>Bl k>ubUl kr lo ik vh idn Aa@ ijs ko ALlah •kI jainb– se ko: ferne vala nhI&, tuMhare il@ nhI& ws idn ko: pnah, AOr tuMhare il@ ko: rok 4ok krne vala nhI&| (47) ifr Agr vh mu%h fer le& to hm ne Aap ko wn pr nhI& -eja inghban, Aap •s– ke ij>Mme •pEg>am– phu%cane ke isva nhI&, AOr be=k jb hm ;nsan ko ApnI trf> se rhmt •ka mj>a– c`ate hE& to vh ws se `>u= ho jata hE, AOr Agr wNhe& ws ke bdle ko: bura: phu%ce jo wn ke ha9o& ne Aage -eja, to be=k ;nsan bD>a na=u›a hE| (48) ALlah ke il@ hE AaSmano& AOr j>mIn kI bad=aht, jo vh cahta hE pEda krta hE, vh A>ta krta hE ijs ko vh cahe bei4ya&, AOr vh A>ta krta hE ijs ke il@ vh cahta hE be4e| (49) ya wNhe& jma kr deta •joD>e deta hE– be4e AOr bei4ya&, AOr ijs ko vh cahta hE ba%z •beAOlad– kr deta hE, be=k vh janne vala k>udrt r`ne vala hE| (50) AOr iksI b=r kI •mjal– nhI& ik ALlah ws se klam kre mgr vih •;=are– se ya prdeR ke pI2e se, ya vh ko: f>ir+ta -eje, ps vh ws ke huKm se jo •ALlah– cahe vh vih kre •pEg>am phu%ca de–, be=k vh bulNd tr, ihKmt vala hE| (51) َ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻤ‬ِ‫ﻠ‬‫اﻟﻈ‬ ‫ى‬َ ‫ــ‬‫ـ‬َ‫ﺗ‬َw ٪‫ط‬ٖ‫ه‬ِ‫ﺪ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬َ ‫ــﻦ‬ِّ‫ﻣ‬ ٍّ‫ﻰ‬‫ــ‬‫ـ‬ِ‫ﻟ‬w ْ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬ ٗ‫ـﻪ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻤ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫ﻞ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻠ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ـﻀ‬‫ـ‬ ْ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬َw ْ‫ﻢ‬ُ‫ﯨﻬ‬ٰ َ‫ﺗ‬َw ۚ‫﴿٭٤٤﴾٭‬ ٍ‫ﻞ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺒ‬َ‫ﺳ‬ ْ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬ِّ‫ﻣ‬ ٍّ‫د‬َ ‫ــ‬َ‫ﻣ‬ ٰ‫ﱃ‬ِ‫ا‬ ْ‫ﻞ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻫ‬ َ‫ن‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ﻟ‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻘ‬‫ـ‬َ َ‫اب‬َ‫ـﺬ‬‫ـ‬َ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ا‬ُwَ‫ا‬َr ‫ﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻟ‬ ٪‫ط‬ٍّ‫ﻰ‬ِ‫ﻔ‬َ‫ﺧ‬ ٍ‫ف‬ْ ‫ــ‬َ‫ﻃ‬ ْ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ن‬ْwُ‫ﺮ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻈ‬‫ـ‬ْ‫ـﻨ‬‫ـ‬َ ِّ‫ل‬‫ــﺬ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻌ‬ ِ‫ﺸ‬ٰ‫ﺧ‬ ‫ـﺎ‬َ‫ـﻬ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ن‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ﺿ‬َ ‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ﻳ‬ ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻠ‬ْ‫ﻫ‬َ‫ا‬َw ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﺴ‬ُ‫ﻔ‬ْ‫ﻧ‬َ‫ا‬ ‫ا‬wُ‫ﺮ‬ِ‫ﺴ‬َ‫ﺧ‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻳ‬ِ ِ‫ﺴ‬ٰ‫ﺨ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ن‬ِ‫ا‬ ‫ا‬ ُ‫ﻨ‬َ‫ﻣ‬‫א‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬‫اﻟ‬ َ ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻗ‬َw ْ‫ﻢ‬‫ـ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ن‬ َ‫ﰷ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬َw ‫﴿٭٥٤﴾٭‬ ٍ‫ﻢ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻘ‬‫ﻣ‬ ٍ‫اب‬َ‫ﺬ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻰ‬ِ‫ﻓ‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻤ‬ِ‫ﻠ‬‫اﻟﻈ‬ ‫ن‬ِ‫ا‬ َ‫ﻵ‬َ‫ا‬ ٪‫ط‬ِ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ٰ‫ﻴ‬ِ‫ﻘ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻳ‬ ٗ‫ـﻪ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫ﻞ‬ِ‫ﻠ‬ْ‫ﻀ‬ ْ‫ﻦ‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬َw ٪‫ط‬ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫ن‬ْwُ‫د‬ ْ‫ﻦ‬‫ــ‬ِّ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻧ‬ْwُ‫ﺮ‬ُ‫ﺼ‬ْ‫ﻨ‬َ َ‫ء‬‫ــٓﺎ‬َ‫ﻴ‬‫ــ‬ِ‫ﻟ‬ْwَ‫ا‬ ْ‫ﻦ‬‫ــ‬ِّ‫ﻣ‬ ٗ‫ــــﻪ‬َ‫ﻟ‬ ‫د‬َ َ‫ﻣ‬ ‫ﻻ‬ ٌ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ َ‫ﻰ‬ِ‫ﺗ‬ْ‫ﺎ‬ ْ‫ن‬َ‫ا‬ ِ‫ﻞ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻗ‬ ْ‫ﻦ‬ِّ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬‫ـ‬ُ‫ِـﻜ‬ّ‫ﺑ‬َ‫ﺮ‬‫ـ‬ِ‫ﻟ‬ ‫ا‬ْ ُ‫ﺒ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺠ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺳ‬ِ‫ا‬ ؕ‫﴿٭٦٤﴾٭‬ ٍ‫ﻞ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺒ‬َ‫ﺳ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ‫ا‬ْ ُ‫ﺿ‬َ ْ‫ﻋ‬َ‫ا‬ ْ‫ن‬ِ‫ﺎ‬َ‫ﻓ‬ ‫﴾٭‬٤٧‫﴿٭‬ ٍ‫ﺮ‬‫ـــ‬ْ‫ﻴ‬‫ــ‬ِ‫ﻜ‬‫ــ‬ ْ‫ﻦ‬ِّ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬w ٍ‫ﺬ‬ َ‫ﻣ‬ْ ٍ‫ﺎ‬َ‫ﺠ‬ْ‫ﻠ‬‫ﻣ‬ ْ‫ﻦ‬ِّ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ ٪‫ط‬ِ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻗ‬َ‫ذ‬َ‫ا‬ ‫آ‬َ‫ذ‬ِ‫ا‬ ‫ﺂ‬‫ﻧ‬ِ‫ا‬َw ٪‫ط‬ُ‫ﻎ‬ َ‫ﺒ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ﻻ‬ِ‫ا‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ن‬ِ‫ا‬ ٪‫ﺎط‬ً‫ﻈ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻔ‬َ‫ﺣ‬ ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﻚ‬ٰ‫ﻨ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﺳ‬ْrَ‫ا‬ ‫ﺂ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻓ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻣ‬‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ ‫ـﺎ‬َ‫ﻤ‬‫ِـ‬ ٌۢ‫ﺔ‬َ‫ﺌ‬ِّ‫ﻴ‬َ‫ﺳ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬ْ‫ﺒ‬ِ‫ﺼ‬ُ ْ‫ن‬ِ‫ا‬َw ٪‫ﺎج‬َ‫ِﻬ‬ َ‫ح‬ِ ‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻓ‬ ً‫ـﺔ‬‫ـ‬َ‫ﻤ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﺣ‬َr ‫ــﺎ‬‫ـﻨ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ـﺎن‬‫ـ‬َ‫ـﺴ‬‫ـ‬ْ‫ﻧ‬ِ ْ‫اﻻ‬ ٪‫ط‬ ِ‫ض‬ْrَ ْ‫اﻻ‬َw ِ‫ت‬ٰ ‫ـ‬‫ـ‬ٰ‫ﻤ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـﺴ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ُ‫ـﻚ‬‫ـ‬ْ‫ـﻠ‬‫ـ‬ُ‫ﻣ‬ ِ ِ‫ﷲ‬ ‫﴿٭٨٤﴾٭‬ ٌ‫ر‬ْ‫ﻮ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻔ‬‫ـ‬َ‫ﻛ‬ َ‫ــﺎن‬َ‫ــﺴ‬ْ‫ﻧ‬ِ ْ‫اﻻ‬ ‫ن‬ِ‫ﺎ‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ﻓ‬ ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻬ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺪ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬َ‫ا‬ ۙ‫﴿٭٩٤﴾٭‬ َ‫ر‬ْ‫ﻮ‬ُ‫כ‬‫اﻟﺬ‬ ُ‫ء‬‫ٓﺎ‬َ‫ﺸ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻟ‬ ُ‫ﺐ‬َ‫ﻬ‬َ‫ﻳ‬w ‫ﺎ‬ً‫ﺎﺛ‬َ‫ﻧ‬ِ‫ا‬ ُ‫ء‬‫ٓﺎ‬َ‫ﺸ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻟ‬ ُ‫ـﺐ‬َ‫ـﻬ‬َ ٪‫ط‬ُ‫ء‬‫ٓﺎ‬َ‫ﺸ‬َ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ ُ‫ﻖ‬ُ‫ﻠ‬ْ‫ﺨ‬َ‫ﻳ‬ ٌ‫ﻢ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ٗ‫ـﻪ‬‫ـ‬‫ﻧ‬ِ‫ا‬ ٪‫ﺎط‬ً‫ﻤ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻘ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ء‬‫ٓﺎ‬َ‫ﺸ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ ُ‫ﻞ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﻳ‬َw ٪‫ـﺎج‬‫ـ‬ً‫ـﺎﺛ‬‫ـ‬َ‫ﻧ‬ِ‫ا‬w ‫ـﺎ‬‫ـ‬ً‫اﻧ‬َ ‫ـ‬‫ـ‬ْ‫כ‬ُ‫ذ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬ُ‫ﺟ‬ِّwَ‫ﺰ‬ُ ْ‫و‬َ‫ا‬ ‫ٓا‬َr‫و‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ْ‫و‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬ً‫ﻴ‬ْ‫ﺣ‬َw ‫ﻻ‬ِ‫ا‬ ُ‫ﷲ‬‫ا‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻤ‬ِّ َ‫ﳫ‬ ْ‫ن‬َ‫ا‬ ٍ‫ﺮ‬َ‫ﺸ‬َ‫ﺒ‬ِ‫ﻟ‬ َ‫ن‬ َ‫ﰷ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬َw ‫﴿٭٠٥﴾٭‬ ٌ‫ﺮ‬‫ـــ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺪ‬‫ــ‬َ‫ﻗ‬ ‫﴿٭١٥﴾٭‬ ٌ‫ﻢ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻜ‬َ‫ﺣ‬ ‫ـﻰ‬ِ‫ﻠ‬‫ـ‬َ‫ﻋ‬ ٗ‫ـﻪ‬‫ﻧ‬ِ‫ا‬ ٪‫ط‬ُ‫ء‬‫ٓﺎ‬َ‫ﺸ‬َ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ ٖ‫ﻪ‬ِ‫ﻧ‬ْ‫ذ‬ِ‫ﺎ‬ِ َ‫ﻰ‬ِ‫ﺣ‬ْ ُ‫ﻴ‬َ‫ﻓ‬ ً‫ﻻ‬ْ ُ‫ﺳ‬َr َ‫ﻞ‬ِ‫ﺳ‬ْ ُ ْ‫و‬َ‫ا‬ ٍ‫ﺎب‬َ‫ﺠ‬ِ‫ﺣ‬ AOr ijs ko gumrah kr de ALlah j>ailm •jma– to nhI& ws ke il@ ko: karsaj> ws ke bad AOr tum de`oge jb vh de`e&ge A>j>ab AOr tU de`ega wNhe& vh khe&geKya trf>à ka lO4nako: rah44 pe= ik@ ja@&ge vh ws •doj>`>– pr go=a@ c+m po=Ida •nIm ku=ada– Aaijj>I krte hu@ ij>Llt sevh de`te ho&gese AOr khe&ge jo :man la@ •moimn– AOr Apna 3rana be=k `>sara pane vale vh ijNho& ne `>sare me& Dala Apne Aap ko roj>e ik>yamt `>Ub yad r`o! be=k wn ke il@ j>ailm •jma– me& hme=a rhne vala A>j>ab 45 AOr nhI& hE& ko: karsaj>vh mdd de& wNhe& to nhI& ws ke il@ ALlah ke isva AOr ijs gumrah kr de ALlah ko: raSta46 tum k>ubUl kr lo ws ke il@ Apne rb ka •f>rman– ;s se k>Blik Aa@ vh idn ferne vala nhI& ALlah se nhI& tuMhare il@ ko: vh mu%h fer le& pnahws idn AOr nhI& tuMhare il@ ko: ;nkar •rok 4ok krne vala– 47 ifr Agr to nhI& hm ne -eja tuMhe& wn pr c`ate hE& hm inghbannhI& Aap prà ij>Mme isvaphu%canajb ;nsan ApnI trf> se rhmtAage -eja `>u= ho jata hE ws se AOr Agr phu%ce wNhe& ko: bura: ws ke bdle wn ke ha9o&to be=k ;nsanAOr j>mIn bD>a na=u›a 48 ALlah ke il@ bad=aht AaSmano& vh pEda krta hE jo vh cahta hE vh A>ta krta hE 49 ijs ke il@ vh cahta hE bei4ya& AOr A>ta krta hE ijs ke il@ vh cahta hE be4e ya jma kr deta hE wNhe& be4e janne vala AOr bei4ya& AOr kr deta hE ijs ko vh cahta hE ba%z be=k vh k>udrt r`ne vala 50AOr nhI& hEpI2e se iksI b=r ko ik ws se klam kre ALlah mgr vih seya @k pdaR ya vh -eje ko: f>ir+ta 51 ps vh vih kre ws ke huKm se jo vh cahe be=k vh bulNd tr ihKmt vala AOr be=k
 7. 7. 490V@fi‰fl RU@ČÜãÄÄÌ@ÈÄÄÓ€aAj> j>u`>’f> (43) AOr wsI trh hm ne Aap •s– kI trf> Apne huKm se k>urAan ko vih ikya, Aap •s– n jante 9e ik iktab Kya hE? AOr n :man •kI tf>sIl– AOr leikn hm ne wse nUr bna idya, ws se hm Apne bNdo& me& se ijs ko cahte hE& ihdayt dete hE&, AOr be=k Aap •s– j>”r rhnuma: krte hE& sI0e raSte kI trf>| (52) •yanI– ALlah ka raSta, wsI ke il@ hE jo ku2 AaSmano& me& hE AOr jo ku2 j>mIn me& hE, yad r`e&! tmam kamo& kI baj>g=t ALlah kI trf> hE| (53) ALlah ke nam se jo bhut mehrban, rhm krne vala hE haÃmIm| (1) k>sm hE vaj>eh iktab kI| (2) be=k hm ne wse bnaya A>rbI j>ban me& k>urAan, taik tum smzo| (3) AOr be=k vh •k>urAan– hmare pas lOhe mhf>Uj> me& hE, bulNd mrtba, baihKmt| (4) Kya hm yh nsIht tum se @raj> kr ke ;s il@ h4a le& ik tum hd se guj>rne vale log ho| (5) AOr hm ne phle logo& me& bhut se nbI -eje| (6) AOr wn ke pas nhI& Aaya ko: nbI, mgr vh ws se 55a krte 9e| (7) ps hm ne wn •Ahle mKka– se ij>yada s~>t pkD> •tak>t vale logo& ko hlak ikya AOr guj>r cukI hE phle logo& kI imsal| (8) AOr Agr tum wn se pU2o ik iks ne AaSmano& ko AOr j>mIn ko pEda Kya? to vh j>”r khe&ge “wNhe& pEda ikya hE g>ailb, ;Lm vale •ALlah– ne”| (9) vh ijs ne tuMhare il@ j>mIn ko f>=R bnaya AOr tuMhare il@ ws me& bna@ raSte taik tum rah paAo| (10) AOr vh ALlah ijs ne @k ANdaj>e ke sa9 AaSmano& se panI wtara, ifr hm ne ws se ij>Nda ikya mudaR j>mIn ko, wsI trh tum •k>b/o& se– inkale jaAoge| (11) ُ‫ﺐ‬ٰ‫ﺘ‬ِ‫ﻜ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ ْ‫ى‬ِrْ‫ﺪ‬َ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫ﻛ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ ٪‫ﺎط‬َ‫ﻧ‬ِ ْ‫ﻣ‬َ‫ا‬ ْ‫ﻦ‬ِّ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬ً‫ﺣ‬ْwُ‫ر‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ِ‫ا‬ ‫ﺂ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺣ‬ْwَ‫ا‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬ٰ‫ﺬ‬َ‫כ‬َ‫و‬ ٪‫ﺎط‬َ‫ﻧ‬ِ‫د‬‫ﺎ‬َ‫ﺒ‬ِ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ء‬‫ٓﺎ‬َ‫ﺸ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ ٖ‫ﻪ‬ِ ْ‫ى‬ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻬ‬ ‫ا‬ًrْ‫ﻮ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ ُ‫ـﻪ‬ٰ‫ـﻨ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﺟ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬ َ‫و‬ ُ‫ﺎن‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻳ‬ِ ْ‫اﻻ‬ َ‫ﻻ‬َw ‫ـﺎ‬َ‫ﻣ‬ ٗ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ ْ‫ى‬ِ‫ﺬ‬‫ـ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫اط‬َ ‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﺻ‬ ۙ‫﴿٭٢٥﴾٭‬ ٍ‫ﻢ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻘ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺴ‬‫ﻣ‬ ٍ‫اط‬َ ‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﺻ‬ ٰ‫ﱃ‬ِ‫ا‬ ‫ى‬ِ‫ﺪ‬‫ـ‬ْ‫ـﻬ‬َ‫ـﺘ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ـــﻚ‬‫ﻧ‬ِ‫ا‬َw ۧ‫﴿٭٣٥﴾٭‬ ُ‫ر‬ْ‫ﻮ‬‫ـــ‬‫ـ‬ُ‫ﻣ‬ُ ْ‫اﻻ‬ ُ‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺼ‬َ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫ــﻰ‬َ‫ﻟ‬ِ‫ا‬ َ‫ﻵ‬َ‫ا‬ ٪‫ط‬ ِ‫ض‬ْrَ ْ‫اﻻ‬ ‫ـﻰ‬‫ـ‬ِ‫ﻓ‬ ‫ــﺎ‬َ‫ﻣ‬َw ِ‫ت‬ٰ ‫ـ‬‫ـ‬ٰ‫ﻤ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـﺴ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ‫ـﻰ‬‫ـ‬ِ‫ﻓ‬ ٧ ‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ُ‫ﺎﺗ‬َ‫ﻋ‬ْ ُ‫כ‬ُ‫ر‬ ِ‫ف‬ُ ْ‫ﺧ‬ ‫اﻟ‬ ُ‫ة‬َrْ‫ﻮ‬ُ‫ﺳ‬ (٤٣) ٨٩ ‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ُ‫ﺎﺗ‬َ‫ﻳ‬‫آ‬  ِ‫ﻢ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺣ‬ ‫اﻟ‬ ِ‫ﻦ‬ٰ‫ﻤ‬ْ‫ﺣ‬ ‫اﻟ‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫ﻢ‬ْ‫ِﺴ‬‫ﺑ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ِﻴ‬‫ﺑ‬َ‫ﺮ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬ً‫ﻧ‬ٰ‫ء‬ْ ُ‫ﻗ‬ ُ‫ﻪ‬ٰ‫ﻨ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﺟ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﻧ‬ِ‫ا‬ ۙ٪‫٢۝‬ۛ٪﴿ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺒ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫اﻟ‬ ِ‫ﺐ‬ٰ‫ﺘ‬ِ‫ﻜ‬ْ‫اﻟ‬َw ۚ٪‫١۝‬ۛ٪﴿ ٓ‫ﻢ‬‫ـــ‬ٰ‫ﺣ‬ ُ‫ب‬ِ ْ‫ﻀ‬َ‫ﻨ‬َ‫ﻓ‬َ‫ا‬ ؕ٪﴾٤٪﴿ ٌ‫ﻢ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻜ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﻰ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻳ‬َ‫ﺪ‬َ‫ﻟ‬ ِ‫ﺐ‬ٰ‫ﺘ‬ِ‫ﻜ‬ْ‫اﻟ‬ ِّ‫م‬ُ‫ا‬ ‫ﻰ‬ِ‫ﻓ‬ ٗ‫ـــــﻪ‬‫ﻧ‬ِ‫ا‬َw ۚ٪﴾٣٪﴿ َ‫ن‬ْ ُ‫ﻠ‬ِ‫ﻘ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺗ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﺳ‬ْrَ‫ا‬ ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫כ‬َ‫و‬ ٪﴾٥٪﴿ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻓ‬ِ ْ‫ﺴ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬ً‫ﻣ‬ْ َ‫ﻗ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫ﻛ‬ ْ‫ن‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬ً‫ﺤ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﺻ‬ َ‫ﺮ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫כ‬ِّ‫ـﺬ‬‫ـ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻋ‬ ٖ‫ﻪ‬‫ِـ‬ ‫ا‬ْ ‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ﻧ‬ َ‫ﰷ‬ ‫ﻻ‬ِ‫ا‬ ٍّ‫ﻰ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﺒ‬‫ـ‬‫ـ‬ ْ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬ِّ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ْ‫ﻴ‬ِ‫ﺗ‬ْ‫ﺎ‬َ ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬َw ٪﴾٦٪﴿ َ‫ﻦ‬‫ــ‬ْ‫ﻴ‬‫ــ‬ِ‫ﻟ‬wَ ْ‫اﻻ‬ ‫ـﻰ‬‫ـ‬ِ‫ﻓ‬ ٍّ‫ﻰ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﺒ‬‫ـ‬‫ـ‬ ْ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ﻞ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـﺜ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬ ‫ــﻰ‬ٰ‫ــﻀ‬َ‫ﻣ‬w ‫ـﺎ‬‫ـ‬ً‫ـﺸ‬‫ـ‬ْ‫ـﻄ‬‫ـ‬َ ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻬ‬‫ـ‬ْ‫ـﻨ‬‫ـ‬ِ‫ﻣ‬ ‫ـــﺪ‬‫ـ‬َ‫ﺷ‬َ‫ا‬ ‫ـﺂ‬‫ـ‬َ‫ـﻨ‬‫ـ‬ْ‫ـﻜ‬‫ـ‬َ‫ـﻠ‬‫ـ‬ْ‫ﻫ‬َ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ﻓ‬ ٪﴾٧٪﴿ َ‫ن‬ْwُ‫ء‬ِ ‫ــ‬‫ـ‬ْ‫ــﻬ‬‫ـ‬َ‫ــﺘ‬‫ـ‬ْ‫ــﺴ‬‫ـ‬َ‫ﻳ‬ ‫ـﻦ‬ُ‫ﻟ‬ْ ‫ـ‬ُ‫ﻘ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ض‬ْrَ ْ‫اﻻ‬َw ِ‫ت‬ٰ ٰ‫ﻤ‬‫اﻟﺴ‬ َ‫ﻖ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﺧ‬ ْ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻟ‬َ‫ﺎ‬َ‫ﺳ‬ ْ‫ﻦ‬ َ‫ﻟ‬َw ٪﴾٨٪﴿ َ‫ﻦ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻟ‬wَ ْ‫اﻻ‬ ‫ا‬ً‫ـﺪ‬‫ـ‬ْ‫ـﻬ‬‫ـ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ض‬ْrَ ْ‫اﻻ‬ ُ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻜ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﻞ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﺟ‬ ْ‫ى‬ِ‫ﺬ‬‫ـــ‬‫اﻟ‬ ۙ٪﴾٩٪﴿ ُ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻠ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬ ُ‫ـﺰ‬‫ـ‬ْ‫ﻳ‬ِ ‫ـ‬‫ـ‬َ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ـﻦ‬‫ـ‬ُ‫ـﻬ‬‫ـ‬َ‫ـﻘ‬‫ـ‬َ‫ـﻠ‬‫ـ‬َ‫ﺧ‬ َ‫ل‬ ‫ــ‬‫ـ‬َ ْ‫ى‬ِ‫ﺬ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫اﻟ‬َw ۚ‫﴿٭٠١﴾٭‬ َ‫ن‬ْwُ‫ــﺪ‬َ‫ــﺘ‬ْ‫ــﻬ‬َ ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻜ‬‫ـ‬‫ـﻠ‬‫ـ‬َ‫ﻌ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻟ‬ ً‫ـﻼ‬‫ـ‬ُ‫ﺒ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ﺳ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬َ‫ـﻬ‬‫ـ‬ْ‫ﻴ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ﻓ‬ ْ‫ﻢ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ـﻜ‬‫ـ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﻞ‬‫ــ‬َ‫ﻌ‬‫ــ‬َ‫ﺟ‬w ‫﴿٭١١﴾٭‬ َ‫ن‬ْ ُ‫ﺟ‬َ ْ‫ﺨ‬ُ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬ٰ‫ﺬ‬َ‫ﻛ‬ ٪‫ﺎج‬ً‫ﺘ‬ْ‫ﻴ‬‫ﻣ‬ ً‫ة‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻠ‬َ ٖ‫ﻪ‬‫ِـ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻧ‬ْ َ‫ﺸ‬ْ‫ﻧ‬َ‫ﺎ‬َ‫ﻓ‬ ٪‫ج‬ٍ‫ر‬َ‫ـﺪ‬َ‫ِـﻘ‬ ًۢ‫ء‬‫ـٓﺎ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ء‬‫ٓﺎ‬َ‫ﻤ‬‫اﻟﺴ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ AOr wsI trh hm ne vih ikya tuMharI trf> Kya hE iktab k>urAanApne huKm setum n jante 9e AOr n :man AOr leikn Apne bNdo& me& se hm ne bna idya wse nUr hm ihdayt dete hE& ws se ijs ko hm cahte hE& AOr be=k tum j>“r rhnuma: krte ho trf> jo ku2 raStasI0a52raSta ALlah ka vh ijs ke il@ AaSmano& me& AOr jo ku2 53 j>mIn me& yad r`e& ALlah kI trf> baj>g=t tmam kam Aayat 89 (43) sUrtuj> j>u`>’f> cmkÃdmk ‘kuA>at 7 ALlah ke nam se jo bhut mehrban, rhm krne vala hE haÃmIm1 k>sm hE iktab taik tum vaj>eh2 be=k hm hm ne ;se bnaya k>urAan A>rbI j>ban smzo3 AOr be=k vh Kya hm h4a le& me& Asl iktab •lOhe mhf>Uj>– hmare pas bulNd mrtba baihKmt4 tum sensIht @raj> kr ke AOr iktne hI -eje hm ne iktum holog hd se guj>rne vale 5 nbIphle logo& me& ws se 6 AOr nhI& Aaya wn ke pas ko: nbImgrvh 9e mj>ak> krte7imsal ps hm ne hlak ikya s~>twn sepkD> AOr guj>r cukI phle log8 AOr Agr to vh j>“r khe&ge tum wn se pU2o iks pEda ikya AaSmano& ko AOr j>mIn wNhe& pEda ikya g>ailbf>=R ;Lm vala9vh ijsbnaya tuMhare il@ j>mIn AOr bna@ tuMhare il@ ws me&wtara raSteà sbIl taik tumtum rah paAo10 AOr vh ijs AaSman sepanI @k A&daj>e se 11 ifr ij>Nda ikya hm ne ws se mudaR j>mInwsI trh tum inkale jaAoge  ۵ ١٠ ٦ ١١‫ﻣــﻊ‬ ١٢‫اﳌﺘﻘﺪﻣني‬‫ﻋﻨﺪ‬

×