Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gestalt Kuramı-Mekan

52,924 views

Published on

 • Very nice tips on this. In case you need help on any kind of academic writing visit website ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and place your order
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Biyoharmoloji: Canlı uyum ve denge bilimidir.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Gestalt Kuramı-Mekan

 1. 1. MEKAN ALGISI
 2. 2. MEKANMekan, genel olarak insanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içindeeylemlerini sürdürmesine elverişli olan boşluk ve sınırları gözlemci(ler)tarafından algılanabilen uzay parçası olarak tanımlanabilir.Mekan, mimari ürünü ortaya koyan temel koşuldur.Mimari eylemin ilk basamağı olarak insan kendisini güvende hissettiğisınırlı bir hacim yaratmıştır. Kavramakta güçlük çektiği evrenselboşluğu ve doğal çevrenin bir parçasını bir veya birkaç yöndesınırlandırmış, onu içe dönük, kendisine özel bir boşluk halinegetirmiştir.
 3. 3. “Mekan sürekli olarak varlığımızı sarıp sarmalar, mekansalhacim boyunca hareket eder, biçim ve nesneleri görür, sesleriduyar, esintiyi hisseder ve bahçede açan çiçeklerin kokusunualırız. Mekan ahşap ve taş gibi maddesel bir özdür. Ancakdoğası itibariyle biçimsizdir. Onun görsel biçimi, ışıkkalitesi, boyutları ve ölçeği tamamen toplam biçimin elemanlarıtarafından tanımlanan sınırlarına bağlıdır. Mekan kavranıpçevrelendikçe ve bir kalıba sokulup biçimsel elemanlartarafından düzenlendikçe mimarlık varlık kazanır.”Mimarlık Biçim Mekan ve Düzen, Francis D.K. Ching
 4. 4. Mekanı Oluşturan BileşenlerMekanı oluşturan çeşitli bileşen ve öğeler, mekan örgütlemede farklıroller üstlenirler ve mekanın bütünsel etkisi üzerinde son dereceönemlidirler.Mekan bileşen ve öğeleri kullanıldıkları yere göre mekansalörgütlenmede sınırlayıcı, yönlendirici, odaklayıcı, birleştirici veyaayırıcı roller üstlenebilirler. Bu roller gözlemciye o mekanıkavrayabilmesi için gerekli ipuçları verir. ÇOKLU HETEROJEN DÜZENLİ DÜZENSİZ BİRLEŞİM FORM Mekansal etki yaratan kompozisyon ögeleri (Aydınlı,1992)
 5. 5. Sınırlayıcı ÖğelerSınırlayıcı öğeler mekan oluşumunda en önemli görevesahiptirler.Sınırlamada varolan ya da kullanılan engeller sınırladıkları bölgekadar önem taşıyan öğelerdir.Bir bina iç mekanında yapısal bileşenler çoğunluklasınırlayıcı roller üstlenirler. Duvar, kolon, kiriş ve çatı gibielemanlar bu bileşenlerden sayılabilir.Dış mekanlar, doğal ve yapısal veya işlevsel sınırlarlaplanlanırlar. Kentlerde binalar arasında kalan tümmekanlar, kentsel toplumsal mekan olarak nitelendirilir.
 6. 6. Exchange Square , ManchesterMartha Schwartz
 7. 7. Yönlendirici ÖğelerDolaşımı sağlamak, sirkülasyonu kontrol altında tutmak ve birbirleriylebağlantılı işlevlere sahip mekanlarda bir diğerine geçme gereksiniminikarşılamak açısından yönlendirici öğeler önem taşımaktadırlar.Işınsal veya çizgisel formların yönlendirici etkileri vardır. Bina içlerindekoridor, dış mekanlarda sokak, yol veya farklı bir zemin kaplamasıylaoluşturulan aks yönlendirmeyi sağlamaktadır.Süreklilik sağlayan noktasal elemanlar da yönlendirici bir etkiyaratmaktadır. Aydınlatma elemanları buna örnek gösterilebilir.Müze, sergi salonları gibi dolaşımın önemli olduğu mekanlardayönlendirici öğeler mekanı örgütlemektedir.
 8. 8. Guggenheim Müzesi, Frank Lloyd Write Berlin Holy Rosary Church , Louisiana Trahan Architects
 9. 9. Odaklayıcı ÖğelerVurgular, sınırlanan bir mekanın işlevsel, simgesel veya biçimsel olarakgenel kompozisyondan ayrımsanan güçlü öğelerdir.Çevre renklerinden ve dokusundan ayrışan elemanlar ve bileşenler ilefonksiyonel olarak merkez teşkil eden noktalar bunlar arasındadır.Anıtlar kentsel ölçekte sayılabilecek vurgu ve odak noktalarıdır.Binalarda ise girişler, düğüm noktaları, otellerde resepsiyon buodak noktalarından sayılabilir.
 10. 10. Mobilya ve aydınlatmada sıcak renklerin tercih edildiği otel lobisinde, resepsiyon masası ışıklıolması ve aydınlatmasında farklı bir ton tercih edilmesiyle genel kompozisyondan işlevsel olarak ayrılmıştır.
 11. 11. ALGILAMA Duyular yardımıyla bilgi ve tecrübelerin yorumlanma sürecidir.Algılamayı Etkileyen Faktörler Algılayan: İlgi alanları, tecrubeler, beklentiler, güdüler, tutumlar Algılanan: Yenilik, hareket, ses, büyüklük, yakınlık, arka plan Durum: Zaman, iş koşulları, sosyal koşullar
 12. 12. Algılama SüreciAlgılayan, Algılanan, OrtamAlgısal Sürecin Evreleri Dikkat ve Seçim Bilgilerin Organizasyonu (Farklılık, Gruplama, Tamamlama) Bilgilerin Yorumu Tekrar Hatırlama
 13. 13. Lang (1977) algılamanın iki süreçten oluştuğundan bahseder. Bunlarduyularımıza dayalı, duyumsal süreç ve bilgiye dayalı, zihinsel süreçtir.“Duyumsal süreç; çevreden gelen bilgileri ve verileri duyularımızaracılığı ile yorumladığımız süreçken, zihinsel sürecin bunundevamında duyularımız ile edindiğimiz yada farkedemediğimiz çevreselbilgileri ancak yaşanmışlığa bağlı olarak kavramsallaştırdığımız ve buyolla zihnimizde oluşturduğumuz süreçtir.”
 14. 14. Mekan Algı PsikolojisiMekan algısı insan için çok önemlidir, nerede oldugunu bilmek ister.Bir mekanın tanımlanması da yeterli degildir, mekanın diger mekanlarlailiskisinin anlasılması tüm çevrenin yorumlanmasını saglar. Böylece kisiyönlenebilir ve hareket eder, tüm çevreyi deneyimler, hatta onunlaetkilesime girerek onu degistirir, sekillendirir. Bu da mimarlık ve insaniçin mekanın ne anlama geldigini anlamamızı saglar.Kahvecioglu (1998) tezinde, mekanın 2 boyutu oldugundan sözetmistir:‘‘ Mekanın fiziksel boyutu, algısal sürecin duyum asamasındaislenir, mekanın kavramsal boyutu ise algısal sürecin zihinselasamalarının sonucudur.’’
 15. 15. Mekan algı psikolojisi temel olarak, kişinin mekan içerisinde veyaçevresinde kısa veya uzun süreli deneyim kazanması ve bu doğrultudamekanın hatırlanması ile ilgilidir. Bu deneyim hareket kavramına bağlıolarak değişir ve gelişir.Kişinin mekanı hangi ölçekte olursa olsun (kent ölçeği, mekanölçeği, vb.) kendince algılayabilmesi ve hatırlayabilmesi için bir takımek mekansal bileşenlere ihtiyaç duyduğu gözlenmiştir.Algıyı oluşturan bu bileşenleri:Lynch (1960) “The Image of The City”Norberg- Schulz (1972) “Existance, Space and Architecture”adlı çalışmalarında şu şekilde belirlemiştir.
 16. 16. Lynch (1960)Mekan algısı kavramını kent ölçeğinde çalışmıştır. Kentmekanın algılanması için gereken bileşenleri 5 başlıktatoplamıştır.YOL; gözlemcilerin alıştığı, bazen ya da potansiyel olarak kullandığıdevam eden kanallardır.YÜZEY; gözlemciler tarafından yol olarak kullanılmayan, doğrusalelemanlardır. Bunlar herhangi iki bölüm arasında sürekliliği kıransahil, demiryolu veya duvar gibi sınırlardır.
 17. 17. BÖLGE; karakteristik ortak özelliklere sahip alanlardır.DÜĞÜM NOKTASI; öncelikle birleşme noktasıdır, seyahattekiduraklama yerleridir, yolların kesişim-yönelim noktalarıdır, bir yapıdandiğerine yöneldiğimiz andır.LANDMARK (işaret); Düzen içerisindeki fark edilebilendurumlardır.Mekansal organizasyonu içerisindeki çeşitlilik vefarklılaşmalardır.
 18. 18. Norberg-schulz (1972)Mekansal algıyı oluşturan, mekansal organizasyonun elemalarını“merkez veya yer (yaklaşma), yönler ve yollar (süreklilik) ve alanlarveya ilgi alanları (sınır)” olarak belirlemiştir.MERKEZ veya YER(yaklaşma); merkez bir çevredeki referansnoktasıdır. Bütün merkezler eylemlerin yeridir. Buna göre merkezlerieylemin birim mekanı olarak tanımlamak mümkündür. MERKEZ YERYÖN ve YOL(süreklilik); her mekan içerisinde yön kavramı vardır.Yönkişinin çevre içerisindeki hareketini tanımlar. Kişinin mekan içerisindekipozisyonunu belirlemesi bulunduğu noktadan ayrılması ile başlar veseyahati boyunca yol kişinin amacı doğrultusunda ilerlemesine yardımcıolur. Algısal ve şematik olarak bir yolun karakteristik özelliği sürekliliğidir. YÖN YOL SÜREKLİLİK
 19. 19. ALAN veya İLGİ ALANI(sınır); alan, içerisinde yollarıntanımlandığı, strüktüre edilmemiş “zemin” olarak tanımlanabilir. ALAN MERKEZ BÖLGE İLİŞKİSİ Lynch ve Norberg-schultz’un tanımladığı mekan algısını sağlayan bileşenler incelendiğinde; mekan algı psikolojisini oluşturan bileşenlerin, kişinin mekan içerisindekidolaşımına, oryantasyonuna (yönelimine), mekanlar arası bağlantı kurabilmesine ve bu bakış açısı ile kendi sınırını tanımlayabilmesine bağlı olduğu gözlenmiştir.
 20. 20. GESTALTGörsel Algılama: Gestalt Kanunları
 21. 21. Duyularımızın, özellikle görme duyumuzun şekillendirmeeğilimine, parçaları bütünleştirerek algılamasına Gestalt etkisi denir.Gestalt yaklaşımı objeleri ayrı ayrı tamamlayıcı parçalardan ziyadeiyi düzenlenmiş modeller, desenler olarak algıladığımızı vurgular.Gestalt psikolojisine göre algı bir bütündür. Bütün, parçalarıntoplamından farklı ve fazladır.Gestalt psikolojisinin yaklaşımı düşünme, hafıza ve estetik doğasıylailgili araştırmaların ilerlemesini sağlamıştır.Gestalt teorisinin odak noktası “gruplama” veya görüş alanını ya da birproblemi nasıl yorumladığımız fikridir.20.yy ilk yarısında Almanya’da ortaya çıkmıştır.Wertheimer, Koffka ve Köhler gestalt kuramının öncülerindendir.Alman psikologlar tarafından geliştirilmiş bu teori, insanların görselelemanları nasıl gruplara ayırdığını ya da bütünün birleşimini belirliilkelerle nasıl düzenlediğini anlatır.
 22. 22. GESTALT İLKELERİ
 23. 23. Yakınlık : Parçaların birlikte gruplanması birbirlerineyakınlıklarına bağlıdır.
 24. 24. Benzerlik : Biribirlerine bir şekilde benzeyen öğeler grupolma eğilimi gösterirler.
 25. 25. Devamlılık : Aynı yönde giden birimlerin birbirleriyleilişkili, birlikte gruplanarak algılanmasıdır.
 26. 26. Tamamlama : Kısmen duyumlanan nesnelerin zihindeeksikleri tamamlanıp bütün olarak algılanmasıdır.
 27. 27. Figür-Arka Plan İlişkisi : Göz, imgenin biçiminiçevresindeki alana göre ayırt eder.
 28. 28. Eşbiçimli Uygunluk : İmajların yapısal karakterlerininsimgeledikleri biçimlerle olan ilişkileri ve anlamlarının uyumluluğuilkesidir.Kanlı bıçak cinayeti, pankart tutan bir kişi başkaldırıyı simgeler.Denge : İnsan doğası gereği simetriyle ortaya çıkan denge arayışıiçindedir.Doğada, insan anatomisinde, yeryüzü şekillerinde denge unsurunugözlemleyebiliriz.Doku, küçük-büyük ilişkisi, renk ilişkisi gibi farklı durumlar oluşturularakda denge yaratılabilir.Basitlik : Simetri, düzen ve düzgünlük öğelerin grup oluşturmasınısağlar.Kapalılık : Bir desen oluşturan öğeler grup oluştururlar.
 29. 29. MEKANSAL ALGI TÜRLERİGörsel Algılama : En etkin algılama türüdür. Carlson, algılamanınbilinçsiz bir sekilde gerçeklestigini belirtmistir. Algılama sürecini görmeve algılama olarak ikiye ayırmak mümkün degildir. Kisi algılamasürecinin farkına varmaz, sadece algılamanın sonucunu alır(Carlson, 1993).Boyutsal Algılama : Görsel algılamanın bir parçasıdır. Nesnelerinölçüleriyle, ölçülerin birbirleriyle iliskileriyle ve ölçekle ilgilidir. Bualgılama türü mekanın algısında ölçegin etkisini belirtmektedir.Mekanda ölçekten bahsedilirken söz konusu olan digermekanlara, nesnelere ya da insana göre ölçegi olabilir. Mekanı venesneleri kullanan insan oldugu için, bunların tasarımında insan ölçegitemel alınır.
 30. 30. İsitsel Algılama : Algılamada duyu sayısı arttıkça, algılama dahadogru bir hale gelir. Sesler mekanı algılamamızda görme duyumuzayardım eder (Ittelson ve Proshansky, 1974). Bir mekanın içindeki müziksesi ya da insan sesi gibi bir unsur o mekanı algılama biçimimizidegistirir.Kokusal Algılama : Mekanın algılanmasında, kokusal algılamada isitsel algılamayla esit degerdedir. Mekanın içindeki kokular damekanın algı ve deneyimini farklılastırır.Dokunsal Algılama : İnsan objelere bakmakla yetinmez, onlaradokunmak deneyimlemek ister. Böylece daha kesin bir algısal sonucavarılabilir (Hall, 1966).
 31. 31. Hareket : Mekan içinde hareketli olan insanın, mekanla olankonumsal iliskisi ile mekanı olusturan parçaların birbirleri ile olanboyutsal iliskileri hareket ettikçe degismektedir. Bakıs açısının süreklidegismesi ile insanlar, zihinlerinde mekana dair farklı ayrıntıları biraraya getirerek toplu bir mekan izlenimi olustururlar.Mekanın içindeki hareketin yanında mekanlar arası hareket demekanların algısını etkiler. İki mekanın farklı özellikleri birbirlerininalgısını degistirir. Mesela küçük bir mekandan daha büyük bir mekanageçişle, büyük mekandan küçük mekana geçiş arasında algılamaaçısından oldukça fark vardır.
 32. 32. Zaman : Mekanın algılanmasında 4. boyut olarak tanımlanan“zaman” önemli bir etkendir. Mekanda geçirilen zaman mekanda dikkatedilen, algılanan nesnelerin farklılasmasına neden olur. Sadece içindengeçilen bir mekanla içinde yasanılan bir mekanın algısı birbirindenfarklıdır. Zamanın etkisiyle mekanın algılanma sekli degistigi gibi,zamanla birlikte mekanın algılanmasını saglayan sınır, ısık gibi unsurlarda degisiklik gösterir. Zaman unsuru sadece mekanın algılamasüreciyle ilgili degildir, zaman geçmis deneyimler olarak da algıyıetkiler.Hareket-Zaman İlişkisiMekan algısının olusmasını saglayan hareketin gerçeklestirilmesi içinzaman gerekmektedir. "Zamanı hareketle ölçüyoruz ve hareketi dezamanla..." sözüyle Aristo hareket ve zamanın iliskisine deginmektedir.Zevi, mekanın duragan bir olgu olmadıgını, hareket ve zamanınsürekliliginde, içinde yasayan insanın deneyimiyle anlamlı olacagınısöyleyerek özellikle insan, hareket ve zaman kavramlarının mekanınalgı ve deneyimindeki etkisini belirtmistir. (Kahvecioglu,1998)
 33. 33. Işık-Gölge : Görsel etkilerin tümü ıșığa bağımlıdır. Ișığın cinsi, gücüve yönü değiștikçe mekanın algısı da değișecektir.Ișığın doğru vurgulanması, ıșıkla istenmeyen bölümlerin saklanıp, önemverilen bölümlerin ortaya çıkarılması, ıșığın yönlendirilmesi mekanafarklı bir anlam kazandırmaktadır.Bir yeri aydınlattığımızda gölge olușmuyorsa, o mekanın șeklinialgılamamızda zorlașmaktadır. Gölge șekle derinlik boyutu kazandırır.Gölgelerin doğru yayılmasıyla bulunduğumuz mekanın vebiçimlerin, dokuların ve mesafelerin algılanması kolaylașmaktadır.
 34. 34. SONUÇMekana ait bileşenlerin oluşturduğu farklı özellikler bireyinduyumsal yapısı ile etkileşime girdiğinde algısal sürecin bilişselve zihinsel süreçleri başlar. Mekanda yer alan sesler ve buseslerin çeşitliliği,düzeyleri, dokular, renkler, kokular, yüzeylerinkonumu, fiziksel özellikler çok sayıda duyum ileadlandırıldığında birey bunları kendi değerlendirme süzgecindengeçirerek bir takım yargılara erişir ve mekanı algılar.
 35. 35. KAYNAKLAR Mimarlıkta Mekansal İmaj, Hüseyin Kahvecioğlu doktora tezi (1998) Algılama, Doç. Dr. Rana Özen KUTANİS Mimari Sanal Gerçeklik Ortamlarında Algı Psikolojisi, Y. Mimar Arzu Özen Işık-Gölgenin Yüzey Mekan Aydınlatmasına Etkisinin Örneklerle İrdelenmesi, Aysel YILMAZ, Havva ÖZYILMAZ, İclal ALUCLU Bilgisayar Teknolojisi Eşliğinde Mekan Kavramının Dönüşümü-Yeni Mekan Tanımları, Mim. Ezgi AK, Yüksek Lisans Tezi İTÜdergisi sayı:8, Eylül 2009 Gestalt Kuramı, internet (mimaristil, oyasanli, vikipedi, belgeler, s3.amazonaws) Wikipedia.org, belgeler.com Google görseller
 36. 36. 06071046 AYŞEGÜL YÜCETAŞ Teşekkürler...

×